1. Davlat farmakopeyasida zichlikni qaysi asbob yordamida aniqlash tavsiya etilganDownload 27.27 Kb.
Sana05.11.2019
Hajmi27.27 Kb.
1.Davlat farmakopeyasida zichlikni qaysi asbob yordamida aniqlash tavsiya etilgan.

A.Piknometr va Areometr

B.Piknometr va Barometr

C.Pedometr va Barometr

D.Pedometr va Pikometr

2.Zichlik formula ko’rsating

A. p=m/V

B. p=V/m


C. p=mV

D.P=m/V


3.Pikometr yordamida bosim qaysi formulada hisoblang.

A. p=0.0012+(m2-m)*0.9973/(m1-m)

B. p=0.0012-(m2-m)*0.9973/(m1-m)

C. p=0.0012+(m2+m)*0.9973/(m1+m)

D. p=0.0012-(m2+m)*0.9973/(m1+m)

4. Dinamik qovushqoqlik yoki qovushqoqlik koeffitsienti

A. Yuza birligiga tushadigan tangentsial tenglama

B. Yuza birligiga tushadigan sinusoidal tenglama

C. Yuza birligiga tushadigan cosinusoidal tenglama

D. Hajm birligiga tushadigan cosinusoidal tenglama

5. Dinamik qovushqoqlik yoki qovushqoqlik koeffitsientini

A. Surilish kuchlanish ham deb atalib, paskallarda ifodalanadi (Pa).

B. Burilish kuchlanish ham deb atalib, paskallarda ifodalanadi (Pa).

C. Surilish kuchlanish ham deb atalib, nyutonlarda ifodalanadi (N).

D. Burilish kuchlanish ham deb atalib, nyutonlarda ifodalanadi (N).

6. Suyuqlikning reologik tavsifini o’rganish uchun uning …. o’lchamlari bilan qo’yilgan tashqi yuklama orasidagi bog’liqlikni belgilash lozim

A.Kinematik

B.Dinamik

C.Statik

D.Vektor


7. Qovushqoqlik-

A. Oquvchi jismlaming bir qismini ikkinchi qismiga nisbatan harakatlanishiga ko’rsatadigan qarshiligidir.

B. Oquvchi jismlaming ikki qismini ikkinchi qismiga nisbatan harakatlanishiga ko’rsatadigan qarshiligidir.

C. Oquvchi jismlaming ikki qismini ikkinchi qismiga nisbatan harakatlanishiga ko’rsatadigan natijadir.

D. Oquvchi jismlaming bir qismini ikkinchi qismiga nisbatan harakatlanishiga ko’rsatadigan natijadir.

8. Suyuqliklar uchun asosiy kinematik o’zgaruvchilar bular.
  1. Deformatsiyasi va tezligi

  2. Deformatsiyasi va tezlanishi

  3. Elastik va tezlanishi

  4. Noelastik va tezlanishi

9. Kinematik qovushqoqlik odatda nimalar bilan ifodalanadi

A. Stoks yoki santistokslar

B. Stoks yoki milistokslar

C. Stoks yoki kilostokslar

D. Stoks yoki mikrostokslar

10. Nisbiy qovushqoqlik

A. Bir suyuqlik qovushqoqligini ikkinchi suyuqliklik qovushqoqligiga nisbati

B. Bir suyuqlik qovushqoqligini ikkinchi suyuqliklik qovushqoqligiga nisbiyligi

C. Bir suyuqlik qovushqoqligini ikkinchi suyuqliklik qovushqoqligiga yig’indisi

D. Bir suyuqlik qovushqoqligini ikkinchi suyuqliklik qovushqoqligidan farqi

11. Qovushqoqligi surilish kuchlanishiga bog’liq bo’lmay ma’lum kontsentratsiya va haroratda bir qonuniga ko’ra doimiy bo’lgan suyuqliklar nima deb ataladi

A. Nyuton suyuqliklari

B. Paskal suyuqliklari

C. Dinamik suyuqliklari

D. Kinematik suyuqliklari

12. Kinematik qovushqoqlik qanday kattalik birliklari bilan ifodalanadi

A. metr,sekund

B. paskal,metr

C. kilogramm,metr

D. kilogramm, sekund

13. Dinamik qovushqoqlikni kattalik belgisi ko’rsating

A. kg/m3

B. kg/m

C. kg/s3D. kg/s

14. Kinematik qovushqoqlikni kattalik belgisi ko’rsating

A. m2/s

B. kg/m


C. kg/s3

D. s2/m

15. 1 stoks = …..

A. 0.0001m2/s

B. 0.0001kg/m

C. 0.001m2/s

D. 0.001s2/m

16. Krozars rotatsion viskozimetmi Kuetta viskozimetriniog modifikatsiyasi sifatida ko’rish

A. Bu usulda suyuqlik tashqi harakatsiz silindr va suyuqlik ichida joylashgan aylanishga moyil silindr orlig’iga joylashtiriladi.

B. Bu usulda suyuqlik tashqi harakat bilan silindr va suyuqlik ichida joylashgan aylanishga moyil silindr orlig’iga joylashtiriladi.

C. Bu usulda suyuqlik ichki harakatsiz silindr va suyuqlik ichida joylashgan aylanishga moyil silindr orlig’iga joylashtiriladi.

D. Bu usulda suyuqlik ichki harakat bilan silindr va suyuqlik ichida joylashgan aylanishga moyil silindr orlig’iga joylashtiriladi.

17. Zimma

A. Bu asbob qovushqoqlikni standart (suv) ga nisbatan vaqt birligida aniqlaydi

B. Bu asbob qovushqoqlikni standart (havo) ga nisbatan vaqt birligida aniqlaydi

C. Bu asbob qovushqoqlikni standart (yorug’lik) ga nisbatan vaqt birligida aniqlaydi

D. Bu asbob qovushqoqlikni standart (bosim) ga nisbatan vaqt birligida aniqlaydi

18. Tushuvchi sharchali Geppler viskozimetri. Bu viskozimetrlar yuqori va pastki ….. orasidagi masofani bosib o’tishiga asoslandi.

A. Belgilari (metkalari)

B. Chiziqlari (vektorlari)

C. Chiziqlari (statiklari)

D. Chiziqlari (dinamik)

19. Geppler viskozimetri sharchaning masofani bosib o’tishi necha martadan kam bo’lmasligi kerak

A. 5-7 martadan

B. 3-4 martadan

C. 8-9 martadan

D. 4-7 martadan

20. Geppler viskozimetri sharchaning masofani bosib o’tishi 5-7 martagacha bo’lganda eng yuqori va eng kichik vaqt oralig’ida farq qanchadan oshmasligi kere

A. 0.3 %

B. 0.5 %


C. 3 %

D. 5 %


21. Suyuqlikning yopishqoqligi quyidagi formula asosida hisoblanadi.

A. Ƞ=k(pш-pc

B. Ƞ=k(pш+pc

C. Ƞ=k(pш-pc)/τ

D. Ƞ=k(pш+pc)/τ

22. Dinamik qovushqoqlik formulasi

A. Ƞ=T/D

B. Ƞ=T+D


C. Ƞ=D/T

D. Ƞ=D-T


23. Kinematik qovushqoqlik formulasi

A. ν= Ƞ/p

B. ν= Ƞ+p

C. ν= p/Ƞ

D. ν= p-Ƞ

24. Solishtirma qovushqoqlik formulasi

A. Ƞsol= (Ƞ/ Ƞ0)-1

B. Ƞsol= (Ƞ/ Ƞ0)+1

C. Ƞsol= (Ƞ0/ Ƞ)-1

D. Ƞsol= (Ƞ0/ Ƞ)+1

25. Keltirilgan qovushqoqlik formulasi

A. Ƞkel= Ƞsol/C

B. Ƞkel= Ƞsol+C

C. Ƞkel= C/Ƞsol

D. Ƞkel= C-Ƞsol

26. Tavsifiy qovushqoqlik formulasi

A. [Ƞ]=lim (Ƞsol/C)

B. [Ƞ]=lim (Ƞsol+C)

C. [Ƞ]=lim (C/Ƞsol)

D. [Ƞ]=lim (C-Ƞsol)

27.Viskozimetrida qovushqoqlikni hisoblash formulasi

A. Ƞ=kpτ


B. Ƞ=kp/τ

C. Ƞ=k/pτ

D. Ƞ=k(p+τ)

28.Rotatsion viskozimetrning ishlash sharoitida siljish kuchi

A. F=R2hT/2π

B. F=RhT/2π

C. F=R2hT/π

D. F=RhT/π

29. Rotatsion viskozimetrning siljish tezligi

A. G≈ARS/30d

B. G≈ARS/d

C. G≈ARS/3d

D. G≈ARS/300d

30. Namlikning foiz miqdor formulasi

A. X=((m-m1)/m)*100

B. A. X=((m-m1)/m)/100

C. A. X=((m+m1)/m)*100

D. A. X=((m+m1)/m)/100

31. Piknometr asbobi yordamida zichlikni hisoblash formulasi

A. p=(((m2-m)*0.9973)/( m1-m))+0.0012

B. p=(((m2-m)*0.9973)/( m1+m))+0.0012

C. p=(((m2+m)*0.9973)/( m1-m))+0.0012

D. p=(((m2+m)*0.9973)/( m1+m))+0.0012

32.Polimer moddalarning kimyoviy tuzilish tavsifini aniqlashda keltirilgan qovushqoqlik nol kontsentratsiya uchun hisoblanadi bu-…

A. Tavsifiy qovushqoqlik

B. Solishtirma qovushqoqlik

C. Suyuqlik qovushqoqlik

D. Aerotik qovushqoqlik

33.Tavsifiy qovushqoqlik eritma kontsentratsiyasiga qanday bog’lik bo’lgan birliklarda ifodalanadi

A. Teskari

B. To’gri

C. Propasional

D. bog’liq emas

34. Keltirilgan qovushqoqlik solishtirma qovushqoqlikga

A. To’gri propasional

B. Teskari propasional

C. bir hil kattaliklar

D. bog’liq emas

35…..-issiqlik effektlarini (quritish, titrlash kabi) o’lchash


  1. Termik

  2. Xromatografik

  3. Mass-spektral

  4. Ultratovushli

36……. — moddalarning undan o’tayotgan qutblangan nur sathini ma’lum bir burchakka burishiga asoslangan.

A. Polyarimetrik usul

B. Xromatografik usul

C. Mass-spektral usul

D. Ultratovushli usul

37. Optik faol moddalar tabiatiga ko’ra qutblangan nur sathi burilishi

A. Bir xil yo’nalishda va kattalikda bo’ladi.

B. Ikki xil yo’nalishda va kattalikda bo’ladi.

C. Bir xil yo’nalishda va kichiklikda bo’ladi.

D. Ikki xil yo’nalishda va kichiklikda bo’ladi.

38. Qutblangan nur sathi soat strelkasi bo’yicha burilsa

A. Modda o’nga buruvchi bo’lib va “+” ishorasi bilan belgilanadi.

B. Modda chapga buruvchi bo’lib va “+” ishorasi bilan belgilanadi.

C. Modda chapga buruvchi bo’lib va “-” ishorasi bilan belgilanadi.

D. Modda o’nga buruvchi bo’lib va “-” ishorasi bilan belgilanadi.

39. Qutblangan nur sathi soat strelkasi qarshi burilsa

A. Modda chapga buruvchi bo’lib va “-” ishorasi bilan belgilanadi.

B. Modda o’nga buruvchi bo’lib va “+” ishorasi bilan belgilanadi.

C. Modda chapga buruvchi bo’lib va “+” ishorasi bilan belgilanadi.

D. Modda o’nga buruvchi bo’lib va “-” ishorasi bilan belgilanadi.

40. Boshlang’ich holatdan qutblangan nur sathining o’zgarishi

A. Burish burchagi

B. O’zgarish burchagi

C. Yoyish burchagi

D. Sinish burchagi

41. Eritmalar uchun burilish burchagi kattaligi

A. Erituvchi tabiatiga, qatlam qalinligiga, optik faol modda tabiatiga va konsentratsiyasiga bog’liq.

B. Erituvchi tabiatiga, qatlam qiymatiga, optik faol modda tabiatiga va konsentratsiyasiga bog’liq.

C. Erituvchi tabiatiga, qatlam qalinligiga, optik faol bo’lmagan modda tabiatiga va konsentratsiyasiga bog’liq.

D. Erituvchi tabiatiga, qatlam qalinligiga, optik faol modda tabiatiga va konsentratsiyasiga bog’liq emas.

42. Burish burchagining kattaligi optik faol modda yoki uning eritmalarining qatlam qalinligi bilan

A. To’gri propasional

B. Teskari propasional

C. bir hil kattaliklar

D. bog’liq emas

43…… konsentratsiyasi 1g/ml ga teng bo’lgan optik faol moddaning qutblangan monoxromatik nurni 1 dm qalinlikdagi muhitdan o’tishidagi nur sathini burish burchagiga teng.

A. Solishtirma Burish burchagi

B. Solishtirma O’zgarish burchagi

C. Solishtirma Yoyish burchagi

D. Solishtirma Sinish burchagi

44. Solishtirma burish burchagining eritma holati uchun formulasi

A.

B.

C.

D.To’gri javob yo’q

45. Solishtirma burish burchagining suyuq holati uchun formulasi

A.

B.

C.

D.To’gri javob yo’q

46. Optik faol moddalarning foiz miqdori quyidagi formula orqali topiladi:

A.

B.

C.

D.To’gri javob yo’q

47……. analiz qilinadigan moddalarning nur sindirish ko‘rsatkichining o’lchanishiga asoslangan.

A. Refraktometrik analiz usuli

B. Rofroktomotrik analiz usuli

C. Rafraktamatrik analiz usuli

D. Rufruktumutrik analiz usuli

48. Yorug'lik yo‘nalishining bir muhitdan ikkinchi muhitga o‘tishida o'zgarishiga

A. yorug'likning sinishi yoki yorug'lik refraksiyasi deyiladi

B. yorug'likning qaytishi yoki yorug'lik refraksiyasi deyiladi

C. yorug'likning sinishi va qaytishi yoki yorug'lik refraksiyasi deyiladi

D. yorug'likning o’zgarishi yoki yorug'lik refraksiyasi deyiladi

49. Moddalarning sindirish ko'rsatkichini o'lchaydigan asboblar

A. Refraktometr

B. Rofroktometr

C. Rafraktametr

D. Tofroktometr

50. Moddalarning sindirish ko'rsatkichini o'lchaydigan analiz usuli

A. Refraktometrik analiz usuli

B. Rofroktometrik analiz usuli

C. Rafraktametrik analiz usuli

D. Tofroktometrik analiz usuli

51. Nur sindirish ko’rsatkichi

A. Nurning havodagi tarqalish tezligining, uning tekshiriluvchi eritmadagi tezligiga nisbati yoki tushish burchagi sinusining sinish burchagi sinusiga nisbati bilan ifodalanadi.

B. Nurning havodagi tarqalish tezlanishining, uning tekshiriluvchi eritmadagi tezligiga nisbati yoki tushish burchagi sinusining sinish burchagi sinusiga nisbati bilan ifodalanadi.

C. Nurning havodagi tarqalish tezligining, uning tekshiriluvchi eritmadagi tezligiga nisbati yoki tushish burchagi cosinusining sinish burchagi sinusiga nisbati bilan ifodalanadi.

D. Nurning havodagi tarqalish tezligining, uning tekshiriluvchi eritmadagi tezligiga nisbati yoki tushish burchagi sinusining sinish burchagi cosinusiga nisbati bilan ifodalanadi.52. Nur singanda sin α> sin β bo’lsa demak

A. Nur sindirish ko’rsatkichi birdan katta qiymatda

B. Nur sindirish ko’rsatkichi 0-1 qiymatda

C. Nur sindirish ko’rsatkichi birdan kichik qiymatda

D. Nur sindirish ko’rsatkichi nol qiymatda

53. Nisbiy nur sindirish ko’rsatkichi

A. Vakuumdagi nisbatan nur sindirish ko’rsatkichi

B. Tabiatdagi nisbatan nur sindirish ko’rsatkichi

C. Vakuumdagi nisbatan nur qaytish ko’rsatkichi

D. Tabiatdagi nisbatan nur qaytish ko’rsatkichi

54. Refraktometrik usul bilan bajariladigan tahlil necha bosqichlardan iborat:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

55. Refraktometr tozalangan suv yordamida sozlanib, buning uchun kamida besh marotaba nur sindirish ko’rsatkichi aniqlanadi va tozalangan suvning aniqlangan nur sindirish ko’rsatkichlari bilan solishtirilganda farq (Δ ) qanchadan ortiq bo’lmasligi kerak.

A. 0.0002

B. 0.0001

C. 0.002

D. 0.001

56. Aniqlanuvchi eritma bir nechta moddalardan iborat bo’lsa, nur sindirish ko’rsatkichi erituvchining va eritmadagi moddalar nur sindirish ko’rsatkichlari …… iborat bo’ladi.

A. Yig’indisidan

B. Ayirmasidan

C. Ko’paytmasidan

D. Nisbatidan

57. n = n0 + CF nimaning nur sindirish ko’rsatkichning formulasi

A.Eritma

B.Suyuqlik

C.Aralashma

D.Qotishma

58.Qaysi usulidan dori moddalarning chinligi, tozaligi va ularning eritmadagi konsentratsiyasini tahlil qilishda foydalaniladi.

A. Refraktmetriya

B. Nur sindirish

C. Qovushqoqlik

D. Tefraktmetriya

59. sin α / sin β qiymati nur sinish qonunida bu holat nima deyiladi

A. Nisbiy nur sindirish ko’rsatkichi

B. Normal nur sindirish ko’rsatkichi

C. Absolut nur sindirish ko’rsatkichi

D. Ko’rsatish nur sindirish ko’rsatkichi

60. Sinus birinchi chorakda

A. Musbat o’suvchan

B. Manfiy o’suvchan

C. Musbat kamayuvchan

D. Manfiy kamayuvchan
Download 27.27 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik