1. Асосий пул агрегатлари. Таянч иборалар: Пул функциялари, ликвидлилиги, m-1, m-2, m-3, m-4Download 105 Kb.
Sana21.04.2023
Hajmi105 Kb.
#930862
Bog'liq
Savollar базаси


Вариант-1
1. Макроиқтисодиёт предмети. Таянч иборалар: Макроиқтисодиёт. Иқтисодий ўсиш. Ресурсларни бандлиги. Инфляцияни минималлаштириш. Микроиқтисодиёт. Макроиқтисодий моделлар, агрегатлаш.
2. АD-АS моделида макроиқтисодий мувозанат. Таянч иборалар: Ялпи талаб. Ялпи таклиф. Мувозанатли ишлаб чиқариш ҳажми. Нахлар даражаси.
3. Макроиқтисодий моделлар. Таянч иборалар: Эндоген ўзгарувчилар. Эгзоген ўзгарувчилар. Ресурслар, товарлар-хизматлар ва даромадларнинг доиравий айланиши модели.

Вариант-2


1. Пулга талабни классиклар ва кейнсчилар назарияси. Таянч иборалар: Пулни миқдорий назарияси. Трансакцион талаб. Спекулятив талаб.
2. Ялпи талаб ва унга таъсир этувчи омил. Таянч иборалар: Ялпи талаб. АD эгри чизиғи. Пул миқдори назариясини тенгламаси. Баҳо ва баҳодан бошқа омиллар.
3. Истеъмол ва жамғариш функциялари. Таянч иборалар: Ихтиёридаги даромад, истеъмол, жамғармалар. Истеъмол ва жамғариш функцияси, графиги, APC, APS,MPC,MPS.

Вариант-3


1. Асосий пул агрегатлари. Таянч иборалар: Пул функциялари, ликвидлилиги, M-1, M-2, M-3, M-4.
2. Истеъмол ва жамғариш функциялари. Таянч иборалар: Ихтиёридаги даромад, истеъмол, жамғармалар. Истеъмол ва жамғариш функцияси, графиги, APC, APS,MPC,MPS.
3.Макроиқтисодиёт предмети ва методлари. Таянч иборалар: Макроиқтисодиёт предмети, уч асосий масала, макроиқтисодиёт субъектлари, агрегатлаш, макроиқтисодий моделлар, эндоген ва экзоген ўзгарувчилар.

Вариант-4


1. Инфляциянинг моҳиятини ёритиб беринг. Таянч иборалар: Баҳоларнинг ўртача даражаси, миллий пул бирлигининг қадрсизланиши, муомаладаги пул массаси, инфляция сабабларини изоҳлашга классиклар ва кейнсчилар ёндошуви.
2. Миллий ҳисобчилик тизимидаги ЯИМдан бошқа кўрсаткичлар. Таянч иборалар: ялпи миллий даромад, миллий даромад, шахсий даромад, шахсий тасарруфдаги (ихтиёридаги) даромад, истеъмол, жамғариш.
3. Ялпи талаб ва ялпи таклифнинг мувозанати. Таянч иборалар: АD-АS-моделида мувозанат, Ялпи талаб эгри чизиғи силжишининг моделдаги мувозанатга таъсири, иқтисодий ўсиш, стагфляция.

Вариант-5


1. Инфляция ва унинг иқтисодий моҳияти. Таянч иборалар: Талаб ва таклиф инфляцияси, инфляция даражаси, баҳо индекслари, Филлипс эгри чизиғи.
2. Рецессион ва инфляцион узилиш. Таянч иборалар: Бандлиликнинг турли даражаларидаги макроиқтисодий мувозанат, ялпи талабнинг етишмаслиги ва ортиқчалиги.
3. АD-АS-модели. Таянч иборалар: Умумий талаб тушунчаси. Умумий талаб ва таклиф графиклари. Мувозанат нуқтаси.

Вариант-6


1. Асосий пул агрегатлари. Таянч иборалар: Пул функциялари, ликвидлилиги, M-1, M-2, M-3, M-4.
2. Инфляциянинг моҳиятини ёритиб беринг. Таянч иборалар: Баҳоларнинг ўртача даражаси, миллий пул бирлигининг қадрсизланиши, муомаладаги пул массаси, инфляция сабабларини изоҳлашга классиклар ва кейнсчилар ёндошуви.
3. Ялпи талаб ва ялпи таклифнинг мувозанати. Таянч иборалар: АD-АS-моделида мувозанат, Ялпи талаб эгри чизиғи силжишининг моделдаги мувозанатга таъсири, иқтисодий ўсиш, стагфляция.
Вариант-7
1. ЯИМнинг моҳияти ва ҳисоблаш шартлари. Таянч иборалар: ЯИМ, резидент, иқтисодий ҳудуд, якуний товарлар ва хизматлар, бозор баҳолари, илгаридан мавжуд бўлган товарлар, омил баҳолари, қайта ҳисобга олиш, ноишлабчиқариш битимлари.
2. Инфляциянинг моҳиятини ёритиб беринг. Таянч иборалар: Баҳоларнинг ўртача даражаси, миллий пул бирлигининг қадрсизланиши, муомаладаги пул массаси, инфляция сабабларини изоҳлашга классиклар ва кейнсчилар ёндошуви.
3. Филлипс эгри чизиғи ва унинг моҳияти. Таянч иборалар: Ишсизлик, иш ҳақи, инфляция, эгри чизиқдаги силжишлар.
Вариант-8
1. Филлипс эгри чизиғи ва унинг моҳияти. Таянч иборалар: Ишсизлик, иш ҳақи, инфляция, эгри чизиқдаги силжишлар.
2. Истеъмолга ва жамғаришга ўртача ҳамда чегараланган мойиллик. Таянч иборалар: APC,APS, MPC,MPS. Даромадлар ўзгаришининг ўртача ва чегараланган мойилликка таъсири.
3. Пул таклифи. Таянч иборалар: Нақд пуллар ва депозитлар, мажбурий заҳиралаш нормаси, банк мултипликатори, депонентлаш коэффициенти, пул базаси пул мултипликатори.

Вариант-9


1. Истеъмол ва жамғариш миқдорларига даромаддан бошқа таъсир этувчи омиллар. Таянч иборалар: Уй хўжаликларининг даромадлари, мулки ҳажми, қарзлари миқдоридаги ўзгаришлар, солиққа тортиш, баҳолар даражаси, иқтисодий кутиш. Бу омиллар таъсирида истеъмол ва жамғариш графикларидаги силжишлар.
2. Фискал сиёсатни хусусиятларини тушунтириб беринг. Таянч иборалар: Иқтисодиётга солиқ юкини пасайтириш, солиқ тушумлари таркибида бевосита солиқлар улушиниг камайтириб борилиши, солиқ ставкаларининг пасайтирилиши, солиқларни унификациялаш ва турларини қисқартириш, солиқларнинг рағбатлантири функциясини кучайтириш.
3. Филлипс эгри чизиғи. Таянч иборалар: Ишсизлик, иш ҳақи, инфляция, эгри чизиқдаги силжишлар.

Вариант-10


1. Иқтисодий даврлар. Таянч иборалар: иқтисодий даврлар босқичлари, иқтисодий тебранишлар сабаблари, тебранишларга таъсирчанлиги юқори ва паст бўлган тармоқлар.
2. Номинал ва реал ЯИМ. Таянч иборалар: Инфляциянинг мавжудлиги, реал кўрсаткичларни ҳисоблаш зарурати, баҳо индекслари, дефлятор, истеъмол нархлари индекси, инфляция, дефляция.
3. Бюджет дефицити ва профицити. Таянч иборалар: Дефицит, молиялаштириш усуллари, тақчиллик, профицит, чегириб олиш усуллари.

Вариант-11


1. Давлат иштирокидаги ёпиқ иқтисодиёт шароитида ресурслар, товарлар ва хизматлар ҳамда даромадларнинг доиравий айланиши моделини изоҳлаб беринг. Таянч иборалар: Уй хўжаликлари, фирмалар, ресурслар ҳамда товарлар ва хизматлар бозори, ресурслар ва товарлар оқими, даромадлар-харажатлар оқими.
2. Инвестиция функцияси ва графигини изоҳлаб беринг. Таянч иборалар: Инвестицияга талаб функцияси, реал фоиз ставкаси, d -коэффициент, инвестицияларга талаб максимал ҳажми чекланганлиги сабаблари, кутилаётган соф фойда нормаси ва фоиз ставкаси.
3. ЯИМни ҳисоблашнинг ишлаб чиқариш усулини тушунтириб беринг. Таянч иборалар: Икки бор бир қийматни ҳисобга олишни истисно қилиш зарурати, қўшилган қиймат тушунчаси, таркиби, қўшилган қийматлар йиғиндиси.
Вариант-13
1. Инвестициялар ва уларнинг иқтисодий моҳияти. Таянч иборалар: фоиз ставкаси, кутилаётган соф фойда нормаси, инвестиция функцияси, акселератор модели.
2. Пул таклифи. Таянч иборалар: Нақд пуллар ва депозитлар, мажбурий заҳиралаш нормаси, банк мултипликатори, депонентлаш коэффициенти, пул базаси пул мултипликатори.
3. Иқтисодий даврлар. Таянч иборалар: иқтисодий даврлар босқичлари, иқтисодий тебранишлар сабаблари, тебранишларга таъсирчанлиги юқори ва паст бўлган тармоқлар.

Вариант-14


1. Пул ва пул агрегатлари.
2. Макроиқтисодиётнинг тадқиқот объекти. Таянч иборалар: Макроиқтисодиёт. Иқтисодий ўсиш. Ресурсларни бандлиги. Инфляцияни минималлаштириш. Микроиқтисодиёт. Макроиқтисодий моделлар, агрегатлаш.
3. АD-АS моделида макроиқтисодий мувозанат. Таянч иборалар: Ялпи талаб. Ялпи таклиф. Мувозанатли ишлаб чиқариш ҳажми. Нахлар даражаси

Вариант-15


1. Талаб инфляциясини тушунтиринг ва келиб чиыиш сабаблари?
2. Пулга талабни классиклар ва кейнсчилар назарияси. Таянч иборалар: Пулни миқдорий назарияси. Трансакцион сабаб. Эхтиёткорлик сабаб. Спекулятив сабаб.
3. Ялпи талаб ва унга таъсир этувчи омил. Таянч иборалар: Ялпи талаб. АD эгри чизиғи. Пул миқдори назариясини тенгламаси. Баҳо ва баҳодан бошқа омиллар.
Вариант-17
1. Истеъмол ва жамғариш функциялари. Таянч иборалар: Ихтиёридаги даромад, истеъмол, жамғармалар. Истеъмол ва жамғариш функцияси, графиги, APC, APS,MPC,MPS.
2. Бюджет-солиқ сиёсатининг қисқа муддатли ва узоқ муддатли мақсадлари ва воситалари. Таянч иборалар: фискал сиёсат мақсадлари, воситалари, фискал экспанция ва рестрикция, фискал сиёсатнинг механизми.
3. Миллий ҳисобчилик тизимидаги ЯИМ ва бошқа макроиқтисодий кўрсаткичлар. Таянч иборалар: ялпи миллий даромад, миллий даромад, шахсий даромад, шахсий тасарруфдаги (ихтиёридаги) даромад, истеъмол, жамғариш.
Вариант-18
1. Ялпи талаб ва ялпи таклифнинг мувозанати. Таянч иборалар: АD-АS-моделида мувозанат, Ялпи талаб эгри чизиғи силжишининг моделдаги мувозанатга таъсири, иқтисодий ўсиш.
2. Инфляция ва уни ҳисоблаш усуллари. Таянч иборалар: Талаб ва таклиф инфляцияси, инфляция даражаси, баҳо индекслари, Филлипс эгри чизиғи.
3. Рецессион ва инфляцион узилиш. Таянч иборалар: Бандлиликнинг турли даражаларидаги макроиқтисодий мувозанат, ялпи талабнинг етишмаслиги ва ортиқчалиги.

Вариант-19


1. Бюджет-солиқ сиёсатининг механизмлари. Таянч иборалар: Рағбатлантирувчи ва чекловчи бюджет –солиқ сиёсати. Дискрет ва нодискрет бюджет-солиқ сиёсати.
2. Ялпи талаб ва ялпи таклифнинг мувозанати. Таянч иборалар: АD-АS-моделида мувозанат, Ялпи талаб эгри чизиғи силжишининг моделдаги мувозанатга таъсири, иқтисодий ўсиш.
3. ЯИМнинг моҳияти ва ҳисоблаш усуллари. Таянч иборалар: ЯИМ, резидент, иқтисодий ҳудуд, якуний товарлар ва хизматлар, бозор баҳолари, илгаридан мавжуд бўлган товарлар, омил баҳолари, қайта ҳисобга олиш, ноишлабчиқариш битимлари.

Вариант-20


1. ЯИМнинг моҳияти ва ҳисоблаш усуллари. Таянч иборалар: ЯИМ, резидент, иқтисодий ҳудуд, якуний товарлар ва хизматлар, бозор баҳолари, илгаридан мавжуд бўлган товарлар, омил баҳолари, қайта ҳисобга олиш, ноишлабчиқариш битимлари.
2. Бюджет-солиқ сиёсатининг механизмлари. Таянч иборалар: Рағбатлантирувчи ва чекловчи бюджет –солиқ сиёсати. Дискрет ва нодискрет бюджет-солиқ сиёсати.
3. Қайта молиялаш ставкасининг моҳиятини ва қўлланилишидан кутилган мақсадларни тушунтириб беринг. Таянч иборалар: Тижорат банклари ресурсларининг чекланганлиги, Марказий банкнинг тижорат банкларига кредити, ҳисоб ставкаси-қайта молиялаш ставкаси.

Вариант-23


1. Пул агрегатлари деганда нимани тушунасиз ва уни белгилашда қайси тамойилга амал қилинган? Таянч иборалар: М1, М2, М3, М4. Нақд пуллар, муддатли ва муддатсиз депозитлар, чеклар, бюджет ва бюджет ташкилотлари маблағлари, қимматли қоғозлар, Марказий банкда сақланаётган қимматбаҳо металлар, ликвидлиликнинг камайиб бориши тамойили.
2. Ишсизлик ва инфляция ўртасидаги боғлиқликни изоҳлаб беринг. Таянч иборалар: Ишсизликнинг камайиши, бандлилик даражасининг кўтарилиши, иш ҳақи ва даромадларнинг ортиши, ялпи талабнинг кўтарилиши ва баҳоларнинг ўсиши. Филлипс эгри чизиғи.
3. Истеъмолнинг моҳияти ва графигини изоҳлаб беринг. Таянч иборалар: Даромад, шахсий тасарруфдаги даромад ва истеъмол. Истеъмол харажатларининг ЯИМдаги улуши, истеъмол графиги, истеъмол-даромад тенглиги эгри чизиғи (биссектриса), ҳақиқий истеъмол эгри чизиғи, автоном истеъмол, қарз ҳисобига яшаш, жамғариш.

Вариант-24


1. Депозитларни мажбурий захиралаш меъёрининг моҳиятини ва пул таклифи ҳажмига таъсирини ёритиб беринг. Таянч иборалар: Депозитлар, захиралаш меъёри, захиралар, банкларнинг ликвидлилигини назорат қилиш-омонатларни суғурталаш, пул таклифи ҳажмига таъсири механизми, банк мултипликатори.
2. ЯИМ ва ЯМД ва уларни ҳисоблаш усуллари. Таянч иборалар: Якуний истеъмол товарлари. ЯИМни ҳаражатлар ва даромадлар бўйича ҳисоблаш. Асосий макроиқтисодий айният.
3. Банк тизими, унинг тузилиши ва функцияларини ёритиб беринг. Таянч иборалар: Марказий банк, бош мақсади ва вазифалари. Тижорат банклари, универсал ва ихтисослашган банклар. Тижорат банкларининг асосий функциялари.

Вариант-25


1. ЯИМ ва ЯМД ва уларни ҳисоблаш усуллари. Таянч иборалар: Якуний истеъмол товарлари. ЯИМни ҳаражатлар ва даромадлар бўйича ҳисоблаш. Асосий макроиқтисодий айният.
2. Ўзбекистон Республикаси ташқи савдо сиёсатининг хусусиятларини изоҳлаб беринг. Таянч иборалар: Янги тармоқларни ҳимоя қилиш чоралари. Экспорт қилувчи корхоналарни қўллаб-қувватлаш. Ташқи савдони эркинлаштириш чоралари. Экспорт таркибини диверсификациялаш.
3. Истеъмолнинг моҳияти ва графигини изоҳлаб беринг. Таянч иборалар: Даромад, шахсий тасарруфдаги даромад ва истеъмол. Истеъмол харажатларининг ЯИМдаги улуши, истеъмол графиги, истеъмол-даромад тенглиги эгри чизиғи (биссектриса), ҳақиқий истеъмол эгри чизиғи, автоном истеъмол, қарз ҳисобига яшаш, жамғариш.

Вариант-26


1. ЯИМнинг даромадлар бўйича ҳисоблаш усулини ёритиб беринг. Таянч иборалар: Жами харажатлар ва даромадларнинг тенглиги, яратилган қўшилган қийматларнинг дастлабки тақсимоти: ёлланма ишчиларнинг иш ҳақи ва ижтимоий суғурта ажратмалари, корпорация фойдаси ва нокорпоратив корхоналардан олинган аралаш даромад, билвосита соф солиқлар, даромадларнинг (қайта) иккиламчи тақсимоти.
2. Пулга талабнинг классик назарияси қандай асосларга таянади? Таянч иборалар: Пулнинг миқдорий назарияси тенгламаси, пулнинг айланиш тезлиги, баҳолар даражаси, Реал ЯИМ, даромадларни турли молиявий активлар кўринишида сақлаш имконияти.
3. Банк тизими, унинг тузилиши ва функцияларини ёритиб беринг. Таянч иборалар: Марказий банк, бош мақсади ва вазифалари. Тижорат банклари, универсал ва ихтисослашган банклар. Тижорат банкларининг асосий функциялари.

Вариант-27


1. “Макроиқтисодиёт” фанининг шаклланиши тарихи, предмети ва объекти. Таянч иборалар: Микроиқтисодиёт, Макроиқтисодиёт, F.Kene, J.M.Keyns: Бандлик, фоиз ва пулнинг умумий назарияси(1936 йил).
2. Миллий иқтисодиётни таҳлил қилишда қўлланиладиган асосий кўрсаткичлар. Таянч иборалар: Ялпи ички махсулот, соф ички махсулот, ялпи миллий даромад, соф миллий даромад, шахсий даромад, шахсий тасарруфидаги даромад, истеъмол, жaмғариш.
3. Иқтисодий даврлар ва иқтисодий тебранишларнинг сабаблари. Таянч иборалар: Ишлаб чиқариш, бандлилик, инфляция даражаси, даврий тебраниш, иқтисодий цикллар, рецессия, кўтарилиш, чўққи, иқтисодий фаоллик даражаси.

Вариант-28


1. Макроиқтисодиёт фанининг тадқиқот усуллари. Таянч иборалар: Агрегатлаш, экзоген ўзгарувчилар, эндоген ўзгарувчилар, захиралар, оқимлар, агрегат катталиклар.
2. Ялпи ички маҳсулот тушунчаси ва уни ҳисоблашнинг асосий шартлари ҳамда усуллари. Таянч иборалар: МҲТнинг янги талқини, қўшилган қиймат, харажатлар бўйича, даромадлар(тақсимот усули) бўйича, ишлаб чиқариш усули.
3. Ишсизлик тушунчаси ва ишсизлик даражасининг ўлчаниши. Таянч иборалар: Ишсизлар, ишчи кучи, ишсизлик даражаси, иқтисодий фаол аҳоли, меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳоли.
Кафедра мудири: М.Т.Асқарова
Вариант-29
1. “Ресурслар-товарлар ва хизматлар” ҳамда “даромадлар–харажатлар”нинг доиравий оқими модели. Таянч иборалар: Ресурслар бозори, уй хўжалиги, корхоналар(фирмалар), товарлар ва хизматлар бозори, соф бозор иқтисодиёти шароити, давлат аралашуви мавжуд иқтисодиёт.
2. Миллий ҳисобчилик тизимидаги бошқа кўрсаткичлар ва улар ўртасидаги нисбат. Таянч иборалар: ЯМД, соф ички махсулот, соф миллий даромад, шахсий даромад, истеъмол, жамғариш, номинал ЯИМ, реал ЯИМ.
3. Ишсизликнинг турларини изоҳлаб беринг. Таянч иборалар: Фрикцион ишсизлик, таркибий ишсизлик, даврий ишсизлик, тўла иш билан бандлик, ишсизликнинг табиий даражаси.

Вариант-30


1. Ишсизликнинг иқтисодий оқибатлари. А. Оукен қонуни. Таянч иборалар: ишлаб чиқариш потенциали, ЯИМнинг узилиши, ҳақиқий ЯИМ, потенциал ЯИМ, ишсизликнинг табиий даражаси, ишсизликнинг ҳақиқий даражаси.
2. Миллий иқтисодиётни таҳлил қилишда қўлланиладиган асосий кўрсаткичлар. Таянч иборалар: Ялпи ички махсулот, соф ички махсулот, ялпи миллий даромад, соф миллий даромад, шахсий даромад, шахсий тасарруфидаги даромад, истеъмол, жaмғариш.
3. Макроиқтисодиёт фанининг тадқиқот усуллари. Таянч иборалар: Агрегатлаш, экзоген ўзгарувчилар, эндоген ўзгарувчилар, захиралар, оқимлар, агрегат катталиклар.

Вариант-31


1. Инфлациянинг моҳияти ва ҳисобланиш усуллари. Таянч иборалар: Инфляция даражаси, жорий йилнинг нархлар индекси, ўтган йилнинг нархлар индекси, йиллик инфляция суръати, “70-миқдор қоидаси”.
2. Ялпи талаб-ялпи таклиф моделига умумий тавсиф. Таянч иборалар: AD-aggregate demand, AS-aggregate supply, ялпи талаб графиги, ялпи таклиф графиги.
3. “Макроиқтисодиёт” фанининг шаклланиши тарихи, предмети ва объекти. Таянч иборалар: Микроиқтисодиёт, Макроиқтисодиёт, F.Kene, J.M.Keyns: Бандлик, фоиз ва пулнинг умумий назарияси(1936 йил).

Вариант-32


1. Инфляциянинг турларини тавсифлаб беринг. Таянч иборалар: Талаб инфляцияси, таклиф инфляцияси, кутилаётган инфляция, Фишер тенгламаси, кутилмаган инфляция.
2. Ялпи талабнинг баҳо ва баҳодан бошқа омиллари. Таянч иборалар: фоиз ставкаси самараси, бойлик самараси ёки реал касса қолдиқлари самараси, импорт харидлар самараси.
3. Банк тизими, унинг тузилиши ва функцияларини ёритиб беринг. Таянч иборалар: Марказий банк, бош мақсади ва вазифалари. Тижорат банклари, универсал ва ихтисослашган банклар. Тижорат банкларининг асосий функциялари.

Вариант-33


1. Истеъмол ва жамғариш, уларнинг графиклари ва функциялари. Таянч иборалар: тасарруфидаги даромад, бўсағавий даромад, ҳақиқий истеъмол, автоном истеъмол, бошланғич даромад, ихтиёрдаги даромад.
2. АD-АS моделида макроиқтисодий мувозанат. Таянч иборалар: ялпи таклиф эгри чизиғининг оралиқ кесмасидаги мувозанат, ялпи таклиф эгри чизиғининг кейнс кесмасидаги мувозанати.
3. Инфляция ва ишсизлик ўртасидаги боғлиқлик. Филлипс эгри чизиғи. Таянч иборалар: юқори даражадаги кутилаётган инфляция, паст даражадаги кутилаётган инфляция, талаб инфляцияси.

Вариант-34


1. Истеъмол ва жамғаришга ўртача ҳамда чегараланган мойиллик. Таянч иборалар: APC-истеъмолга ўртача мойиллик, APS-жамғармага ўртача мойиллик, MPC-истеъмолга чегараланган мойиллик, MPS-жамғаришга чегараланган мойиллик, ўзгаришлар
2. Миллий иқтисодиётни таҳлил қилишда қўлланиладиган асосий кўрсаткичлар. Таянч иборалар: Ялпи ички махсулот, соф ички махсулот, ялпи миллий даромад, соф миллий даромад, шахсий даромад, шахсий тасарруфидаги даромад, истеъмол, жaмғариш.
3. Антиинфляция сиёсати ва Ўзбекистон Республикасида уни амалга ошириш хусусиятлари. Таянч иборалар: баҳолар умумий даражасини барқарорлаштириш, инфляцион кескинликни юмшатиш, макроиқтисодий сиёсат, Марказий банк, инфляцияни таргетлаш, ялпи талабни ва ялпи таклифни тартибга солиш, пул массаси.

Вариант-35


1. Инвестицияларнинг моҳияти, графиги ва функцияси. Таянч иборалар: реал фоиз ставкаси, фойда нормаси, автоном инвестиция харажатлари, эмпирик коэффициент, инвестициялар турлари.
2. Миллий ҳисобчилик тизимидаги бошқа кўрсаткичлар ва улар ўртасидаги нисбат. Таянч иборалар: ЯМД, соф ички махсулот, соф миллий даромад, шахсий даромад, истеъмол, жамғариш, номинал ЯИМ, реал ЯИМ.
3. Иқтисодий даврлар ва иқтисодий тебранишларнинг сабаблари. Таянч иборалар: Ишлаб чиқариш, бандлилик, инфляция даражаси, даврий тебраниш, иқтисодий цикллар, рецессия, кўтарилиш, чўққи, иқтисодий фаоллик даражаси.

Вариант-37


1. Кейнснинг макроиқтисодий мувозанат назарияси асослари. Таянч иборалар: бозорлар ва баҳоларнинг умумий мувозанати назарияси(концепцияси), классик макроиқтисодий мувозанат модели, классик дихотомия концепцияси, жамғариш ва инвестиция графиги, Кейнс назарияси.
2. Давлат бюджетининг моҳияти ва функциялари. Таянч иборалар: давлат бюджети даромадлари, давлат бюджети харажатлари, бюджет сиёсати, ЯИМни тақсимлаш ва қайта тақсимлаш, ижтимоий дастурлар, трансферт тўловлар, субсидия, дотация, субвенция.
3. Ишсизликнинг иқтисодий оқибатлари. А. Оукен қонуни. Таянч иборалар: ишлаб чиқариш потенциали, ЯИМнинг узилиши, ҳақиқий ЯИМ, потенциал ЯИМ, ишсизликнинг табиий даражаси, ишсизликнинг ҳақиқий даражаси.

Вариант-38


1. Бюджет –солиқ сиёсатининг моҳияти ва усуллари. Таянч иборалар: иқтисодиётни барқарорлаштириш, рағбатлантирувчи фискал сиёсат(фискал экспанция), чекловчи фискал сиёсат(фискал рестрикция), давлат харажатлари, солиқлар.
2. Миллий иқтисодиётни таҳлил қилишда қўлланиладиган асосий кўрсаткичлар. Таянч иборалар: Ялпи ички махсулот, соф ички махсулот, ялпи миллий даромад, соф миллий даромад, шахсий даромад, шахсий тасарруфидаги даромад, истеъмол, жaмғариш.
3. “Ресурслар-товарлар ва хизматлар” ҳамда “даромадлар–харажатлар”нинг доиравий оқими модели. Таянч иборалар: Ресурслар бозори, уй хўжалиги, корхоналар(фирмалар), товарлар ва хизматлар бозори, соф бозор иқтисодиёти шароити, давлат аралашуви мавжуд иқтисодиёт.

Вариант-39


1. Давлат бюджети харажатлари. Таянч иборалар: давлатнинг ижтимоий-иқтисодий сиёсати, давлат молияси тизими барқарорлигини таъминлаш, бюджетни режалаштириш, харажатларни молиялаштириш.
2. Истеъмолнинг моҳияти ва графигини изоҳлаб беринг. Таянч иборалар: Даромад, шахсий тасарруфдаги даромад ва истеъмол. Истеъмол харажатларининг ЯИМдаги улуши, истеъмол графиги, истеъмол-даромад тенглиги эгри чизиғи (биссектриса), ҳақиқий истеъмол эгри чизиғи, автоном истеъмол, қарз ҳисобига яшаш, жамғариш.
3. Ишсизликнинг иқтисодий оқибатлари. А. Оукен қонуни. Таянч иборалар: ишлаб чиқариш потенциали, ЯИМнинг узилиши, ҳақиқий ЯИМ, потенциал ЯИМ, ишсизликнинг табиий даражаси, ишсизликнинг ҳақиқий даражаси.

Вариант-40


1. Давлат харажатлари, солиқ ва баланслашган бюджет мултипликаторлари. Таянч иборалар: автоном харажатлар, истеъмолга чегараланган мойиллик, чегаравий солиқ ставкаси, давлат харажатлари ўзгаришининг мультипликатив самараси.
2. Банк тизими, унинг тузилиши ва функцияларини ёритиб беринг. Таянч иборалар: Марказий банк, бош мақсади ва вазифалари. Тижорат банклари, универсал ва ихтисослашган банклар. Тижорат банкларининг асосий функциялари.
3. Ишсизликнинг иқтисодий оқибатлари. А. Оукен қонуни. Таянч иборалар: ишлаб чиқариш потенциали, ЯИМнинг узилиши, ҳақиқий ЯИМ, потенциал ЯИМ, ишсизликнинг табиий даражаси, ишсизликнинг ҳақиқий даражаси.

Вариант-41


1. Солиқларнинг турлари ва функциялари. Таянч иборалар: солиқларнинг ўзига хос белгилари, солиқ кодекси, солиқ тўловчилар, умумдавлат(республика) солиқлари, маҳаллий солиқлар ва йиғимлар, тўғри солиқлар, эгри солиқлар, иқтисодий категория.
2 Дискрет ва нодискрет фискал сиёсат. Бюджет тақчиллиги ва ортиқчалиги. Таянч иборалар: давлат бюджети даромадлари, давлат бюджети харажатлари, солиқ тушумлари, давлат трансфертлари, даврий пасайиш, даврий юксалиш, бюджет мувозанати.
3. Миллий иқтисодиётни таҳлил қилишда қўлланиладиган асосий кўрсаткичлар. Таянч иборалар: Ялпи ички махсулот, соф ички махсулот, ялпи миллий даромад, соф миллий даромад, шахсий даромад, шахсий тасарруфидаги даромад, истеъмол, жaмғариш.

Вариант-45


1. Истеъмол ва жамғариш функциялари. Таянч иборалар: Ихтиёридаги даромад, истеъмол, жамғармалар. Истеъмол ва жамғариш функцияси, графиги, APC, APS,MPC,MPS.
2. Макроиқтисодий моделлар. Таянч иборалар: Эндоген ўзгарувчилар. Эгзоген ўзгарувчилар. Ресурслар, товарлар-хизматлар ва даромадларнинг доиравий айланиши модели.
3. Пул тушунчаси ва унинг функциялари. Пул агрегатлари. Таянч иборалар: тўлов воситаси(алмашинув воситаси), қиймат ўлчови воситаси, жамғариш воситаси, умумий эквивалентлилик, юқори ликвидлилик хусусиятлари, пул массаси.

Вариант-46


1. Пул тушунчаси ва унинг функциялари. Пул агрегатлари. Таянч иборалар: тўлов воситаси(алмашинув воситаси), қиймат ўлчови воситаси, жамғариш воситаси, умумий эквивалентлилик, юқори ликвидлилик хусусиятлари, пул массаси.
2. Давлат бюджетининг солиқларга кўра таркиби. Солиқ юки. Таянч иборалар: солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар, солиқ ставкаси, давлат бюджети даромадлари, бевосита солиқлар, билвосита солиқлар, иқтисодиётга умумий солиқ юкининг пасайтирилиши.
3. Ишсизликнинг иқтисодий оқибатлари. А. Оукен қонуни. Таянч иборалар: ишлаб чиқариш потенциали, ЯИМнинг узилиши, ҳақиқий ЯИМ, потенциал ЯИМ, ишсизликнинг табиий даражаси, ишсизликнинг ҳақиқий даражаси.

Вариант-47


1. Пулга талабнинг классик назарияси. Таянч иборалар: пулнинг миқдорий назарияси, муомаладаги пул миқдори, пулнинг айланиш тезлиги, баҳолар даражаси, реал ЯИМ, номинал ЯИМ, Фишер тенгламаси, Кембридж тенгламаси, пулга реал талаб.
2. Ишсизликнинг иқтисодий оқибатлари. А. Оукен қонуни. Таянч иборалар: ишлаб чиқариш потенциали, ЯИМнинг узилиши, ҳақиқий ЯИМ, потенциал ЯИМ, ишсизликнинг табиий даражаси, ишсизликнинг ҳақиқий даражаси.
3. Истеъмол ва жамғариш, уларнинг графиклари ва функциялари. Таянч иборалар: тасарруфидаги даромад, бўсағавий даромад, ҳақиқий истеъмол, автоном истеъмол, бошланғич даромад, ихтиёрдаги даромад.
Download 105 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish