Wybrane pozycje literatury geograficznej dotyczącej województwa podkarpackiego Budowa geologiczna i surowce mineralneDownload 21.85 Kb.
Sana07.09.2017
Hajmi21.85 Kb.
Wybrane pozycje literatury geograficznej dotyczącej województwa podkarpackiego
Budowa geologiczna i surowce mineralne
Kozikowski H. 1958. Geologia Centralnej Depresji Karpackiej między Żmigrodem a Sanokiem. Acta Geol. Pol. 8, 4.

Książkiewicz M. 1971. Karpaty [w:] Budowa geologiczna Polski, t. 4, Tektonika, cz. 3, Wyd. Geol., Warszawa.

Kolarczyk J. (ed.). 1985. Geotraverse Kraków – Baranów – Rzeszów – Przemyśl – Ustrzyki Dolne – Komańcza – Dukla. Guide to Excursion, Carpatho-Balcan Geol. Assoc. XIII Congress, Cracow.

Kotlarczyk J. (red.). Karpaty Przemyskie. Przew. LIX Zjazdu Pol. Tow. Geol., 16-18 września 1988.

Połtowicz S., 1991. Miocen strefy karpackiej miedzy Wieliczką a Dębicą. Zeszyty Nauk. AGH, 1446, Geologia, 17, 3, s. 19-57.

Karnkowski P., Ołtuszyk S., 1968. Atlas geologiczny przedgórza Karpat polskich. Inst. Geol.

Świdziński H. 1933. „Prządki” skałki piaskowca ciężkowickiego pod Krosnem. Zabytki Przyrody Nieożywionej, 2, Warszawa.

Świdziński H. 1953. Karpaty fliszowe między Dunajcem a Sanem. Regionalna geologia Polski, t. 1, Karpaty, z. 2, Stratygrafia, Pol. Tow. Geol., Kraków.

Ślączka A. 1971. Geologia jednostki dukielskiej. Prace Inst. Geol., 63.

Żytko K. (red.). 1973. Przewodnik geologiczny po Wschodnich Karpatach Fliszowych. Wyd. Geol., Warszawa.

Unrug R. (red.) i in. 1969. Przewodnik geologiczny po Zachodnich Karpatach Fliszowych. Wyd. Geol., Warszawa.

Wdowiarz J., 1951. Geologia Karpat i przedgórza okolic Tarnowa, Pilzna i Tuchowa. Prace państw. Inst. Geol. 7, s. 217-255.


Rzeźba terenu i czwartorzęd
Gerlach T., Krysowska-Iwaszkiewicz M., Szczepanek K., Pazdur M.F. 1993. Nowe dane o pokrywie karpackiej odmiany lessów w Humniskach koło Brzozowa (1992). Zesz. Inst. Geogr. I PZ PAN, 16, Warszawa, s. 1-43.
Klimaszewski M., 1972. Podział geomorfologiczny Polski Południowej [w:] M. Klimaszewski (red.) Geomorfologia Polski, t. 1, PWN, Warszawa.

Starkel L. 1957. Rozwój morfologiczny progu Pogórza Karpackiego między Dębicą a Trzcianą. Prace Geogr. IG PAN, 11, PWN, Warszawa, s. 1-152.

Starkel L. 1960. Rozwój rzeźby Karpat fliszowych w holocenie. Prace Geogr. IG PAN, 22, Wyd. Geol., Warszawa, s. 1-239.

Starkel L. 1965. Rozwój rzeźby polskiej części Karpat Wschodnich (na przykładzie dorzecza górnego Sanu). Prace Geogr. IG PAN, 50, Wyd. Geol., Warszawa, s. 1-160.

Starkel L. 1972 a. Karpaty Zewnętrzne [w:] M. Klimaszewski (red.) Geomorfologia Polski, t. 1, PWN, Warszawa, s. 52-115.

Starkel L., 1972 b. Kotlina Sandomierska [w:] M. Klimaszewski (red.) Geomorfologia Polski, t. 1, PWN, Warszawa, s. 138-166.

Starkel L. 1972 c. Charakterystyka rzeźby Polskich Karpat i jej znaczenie dla gospodarki ludzkiej. Probl. Zagosp. Ziem Górskich, 10.

Starkel L., 1988. Rzeźba [w:] J. Warszyńska (red.) Województwo tarnowskie. Monografia, PAN Oddz. w Krakowie, s. 19-28.

Lach J. 1984. Geomorfologiczne skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Przedgórza. Prace Monograf. WSP, 66, Kraków.

Wójcik A. 2003. Czwartorzęd zachodniej części Dołów Jasielsko-Sanockich (polskie Karpaty Zewnętrzne). Prace Państw. Instyt. Geol., 78, Warszawa.

Janowski B., Koreleski K., Jagła S., Michalczewski M. 1968. Charakterystyka występowania erozji powierzchniowej na terenie województwa rzeszowskiego. Probl. Zagosp. Ziem Górskich, 6, 19, s. 85-105.

Erozja gleb województwa rzeszowskiego, S. Ziemnicki (red.). 1960. Nakładem Prezydium WRN w Rzeszowie, s. 1-62.Klimat

Lorenc H., 2005. Atlas Klimatu Polski. IMGW, Kraków.

Hess M. 1965. Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 11, Kraków.

Hess M. 1969. Główne problemy klimatologii Karpat. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 23, Kraków.

Hess M., Niedźwiedź T., Obrębka-Starklowa B., 1979. O zróżnicowaniu stosunków termicznych w dorzeczu górnej Wisły. Folia Geogr., ser. Geogr.-Physica, 12, Kraków.

Obrębska-Starklowa B. 1977. Typologia i regionalizacja fenologiczno-klimatyczna na przykładzie dorzecza górnej Wisły. Rozpr. Habil. UJ, 11, Kraków.

Obrębska-Starkel B., Leśniak B., 1988. Klimat [w:] J. Warszyńska (red.). Województwo tarnowskie. Monografia. PAN Oddz. w Krakowie.

Kozłowska-Szczęsna T., 2002. Bioklimat uzdrowisk polskich. Monografie. IGiPZ PAN, Warszawa.

Maksymowicz A., 1972. Klimat powiatu Brzesko. Praca magisterska, Inst. Geogr. UJ, Kraków.

Niedźwiedź T. 1981. Sytuacje synoptyczne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów klimatu w dorzeczu górnej Wisły. Rozpr. Habil. UJ, 58, Kraków.

Michna E., Paczos S. 1972. Zarys klimatu Bieszczadów Zachodnich. Prace Wydz. Mat.-Fiz.-Chem. Lub. Tow. Nauki, PAN, Lublin.

Radomski Cz., 1977. Agrometeorologia. PWN, Warszawa.


Wody

Atlas hydrologiczny Polski, t. 1, M. Czarnecka (red.)

Dorzecze górnej Wisły, cz. I, I. Dynowska, M. Maciejewski (red.), PWN, Warszawa-Kraków 1991.

Wrzosek A. 1980. Wody Karpat Polskich jako czynnik rozwoju turystyki. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 235.

Ziemońska Z. 1973. Stosunki wodne w polskich Karpatach Zachodnich. Prace Geogr. IG PAN, 103.

Ziemońska Z., 1988. Wody [w:] J. Warszyńska (red.). Województwo tarnowskie. Monografia. PAN Oddz. w Krakowie.Gleby

Skiba S. 1994. Pokrywa glebowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jej rola w funkcjonowaniu ekosystemów. Rocz. Bieszcz., 2.

Strzemski M., 1954. Gleby woj. krakowskiego. Przegl. Geogr. 26, 4.

Uziak S. 1953. Gleby kotlin śródgórskich na obszarze Dołów Jasielsko-Sanockich. Ann. UMCS E, 5, Lublin.

Uziak S. 1969. Zagadnienie typologii gleb pyłowych Pogórza Karpackiego. Ann. UMCS, B, Lublin.

Uziak S. 1992. Gleby Karpat fliszowych i ich specyfika [w:] Gleby górskie – geneza, właściwości i zagrożenia, Mat. Konf. AR, Kraków.

Dobrzański B., Kuźnicki F., Białousz S. 1984. Mapa gleb Polski według nomenklatury FAO, Rocz. Nauk Roln., D, 188.

Dobrzański B., Malicki A., 1950. Gleby woj. krakowskiego i rzeszowskiego. Ann. UMCS, E, 5, Lublin, s.

Komornicki T. et all. 1985. Charakterystyka gleb Karpat pod względem ich przydatności rolniczej. Probl. Zagosp. Ziem Górskich.
Szata roślinna

Michalik S., 1991. Szata roslinna [w:] J. Dynowska, M. Maciejowski (red.). Dorzecze górnej Wisły, cz. 1, PWN, Warszawa-Kraków.

Zarzycki K. 1963. Lasy Bieszczadów Zachodnich. Acta Agr. et Silv., ser. Silvestris, 3.

Zarzycki K., Głowaciński Z. 1986. Bieszczady, Przyroda polska. Wiedza Powszechna, Warszawa.

Zemanek B. 1989. Charakterystyka fitogeograficzna Bieszczadów Niskich i Otrytu (polskie Karpaty Wschodnie). Zesz. Nauk UJ, Prace Bot. 18.

Towpasz K. 1990. Charakterystyka geobotaniczna Pogórza Strzyżowskiego. Rozpr. Habil. UJ, 178.

Towpasz K. 1987. Rośliny naczyniowe Pogórza Strzyżowskiego. Zesz. Nauk UJ, Prace Bot., 16.

Towpasz K., 1988. Szata roślinna [w:] J. Warszyńska (red.). Województwo tarnowskie. Monografia. PAN Oddział w Krakowie.

Dzwonko Z. 1977. Zbiorowiska leśne Gór Słonnych (polskie Karpaty Wschodnie). Fragm. Flor. et Geobot., 23, 2.
Regionalizacja i granice regionów fizyczno-geograficznych

Czeppe Z., German K., 1988. regiony fizycznogeograficzne i typy środowiska przyrodniczego [w:] J. Warszyńska (red.), Województwo tarnowskie. Monografia. PAN Oddz. w Krakowie.

Malicki A. 1973. Jednostki fizjograficzne górnego dorzecza Sanu [w:] Środowisko przyrodnicze dorzecza Sanu, jego znaczenie gospodarcze i ochrona, Tow. Przyj. Nauk, Przemyśl.

Gabała J., Sokołowski T., 2000. Środowisko przyrodnicze Wojnicza i okolic. Tow. Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, Wojnicz, s. 5-164.

Gerlach T. 1972. Środowisko geograficzne powiatu krośnieńskiego [w:] Krosno, studia z dziejów miasta i regionu, t. 1 (do roku 1918), J. Grabowska (red.), PWN, Kraków.

Kondracki J. 1978a. Karpaty, WSiP, Warszawa.

Kondracki J. 1978b. Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.

Kondracki J. 1988. Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.

Kondracki J. 1998. Regiony fizycznogeograficzne Polski, PWN, Warszawa.

Lach J. 1975. Ewolucja i typologia krajobrazu Beskidu Niskiego z uwzględnieniem gospodarczej działalności człowieka, Prace Monogr. WSP, 16, Kraków.

Simche Z., 1930. Tarnów i jego okolica. Nakł. Gminy Miasta Tarnowa.

Starkel L. 1960. Zagadnienie północnej granicy regionu karpackiego. Acta Archaeol. Carpath., Archiwum Nauk Pomocniczych, t. II, z. 1-2, s.219-224.

Adamczyk B., Gerlach T., 1983. Charakterystyka warunków przyrodniczych Beskidu Niskiego, Prob. Zagosp. Ziem Górskich, 23.

Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, J. Warszyńska (red.), Uniwersytet Jagielloński, 1995.

Województwo tarnowskie. Monografia, J. Warszyńska (red.), Ossolineum, Wrocław-Kraków.

Wojtanowicz J., 1989/1990. Podział fizycznogeograficzny Kotliny Sandomierskiej. Ann. UMCS, sec. B, 44/45, 3, Lublin, s. 67-93.Użytkowanie ziemi

Jagła S. et al. 1981. Analiza użytkowania ziemi w Karpatach na tle środowiska przyrodniczego. Prob. Zagosp. Ziem Gorskich, 22.


Ochrona przyrody i krajobrazu

Alexandrowicz Z. (red.). 1989. Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat Polskich. Studia Naturea, b, 32.

Wartości środowiska geograficznego dorzecza Białej Dunajcowej i zagadnienia jego ochrony. Studia Ośrodka Dok. Fizjograf., PAN, 5, 1976.

Gonera M. 1991. Ochrona stanowisk paleontologiczno-stratygraficznych miocenu Karpat polskich. Ochrona Przyrody, 49, cz. II. Zakł. Ochrony Przyrody i Zasob. Natur. PAN, Kraków, s. 119-129.

Zięba A., 1995 (red.). Przyroda województwa tarnowskiego. Tarnów.
Turystyka i inne sektory gospodarki

Drzewicki M., 1995. Agroturystyka.

Groch J., Kurek W., Warszyńska J., 2000. Turist regions in the Polish Carpathians. Kraków.

Kaprowski W., 2004. Geografia turystyczna. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa

Kożuchowski K., 2005. Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji. Wyd. Kurpisz.

Kruczek Z., 2003. Geografia atrakcji turystycznych. Wyd. Proksena, Kraków.

Młynarczyk K., (red.). 2002. Agroturystyka, Olsztyn.

Wrzosek A. Naturalne warunki rozwoju turystyki w Polsce Południowej, Prob. Ekon., 3.

Wrona J. 1983. Turystyka w regionie bieszczadzkim, nauka dla Wszystkich, 365.

Stefański S. 1966. Piękno, zabytki i kultura Ziemi Sanockiej [w:] Ziemia Sanocka, J. Domański (red.), Wyd. Art.-Graf., Kraków.Regionalizacja kierunków rozwoju rolnictwa w makroregionie Południowo-Wschodnim, 1990, LUT, Biuro Planow. Regional., Kraków.

Kurek W. 1990. Wpływ turystyki na przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich Polskich Karpat, Rozpr. Habil. UJ, 194, Kraków.

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa