Tushadigan savollarDownload 39,03 Kb.
bet1/5
Sana13.02.2022
Hajmi39,03 Kb.
#447486
  1   2   3   4   5
Bog'liq
Yakuniy nazorat savollari


Tushadigan savollar

1.Ilgarilanma harakat kinematikasi., traektoriya, yo’l, ko’chish, mexanik harakat, moddiy nuqta, tezlik, tezlanish, sanoq sistemasi, o’rtacha tezlik, oniy tezlik, tekis harakat, tekis uzgaruvchan harakat. Harakat tenglamalari.


2.Gazlarda ko`chirilish hodisalari. Fizikaviy kinetika,Sochilishning effektiv kesimi, gazlarda diffuziya, issiqlik o`tkazuvchanlik, ichki ishqalanish kuchi.
3. Elektr sig‘imi. Kondensatorlar sig‘imi. Elektr zaryadlarining o‘zaro ta’sir energiyasi. Zaryadlangan o‘tkazgichlar tizimining energiyasi. Zaryadlangan kondensator energiyasi. Elektrostatik maydon energiyasi va uning zichligi.
4.Aylanma harakat kinematikasi. Aylanish davri, chastota, burchakli ko’chish, burchakli tezlik, burchak tezlanishi, normal tezlanish, tangensial tezlanish, to’la tezlanish, tekis va tezanuvchan harakatda burchakli ko’chishlar.
5.Elеktr sig’imi. Elektr maydondagi o’tkazgichlar. Kоndеnsаtоrlаr, kondensatorlarni ketma-ket va parallel ulash, zaryadlangan kondensator energiyasi va energiya zichligi.
6.Bernulli qonuni, laminar oqim, turbulent oqim, Reynolds soni, Puazeyl formulasi.
7.Ilgarilanma harakat dinamikasi. Kuch, massa, tezlanish, inersial sanoq sistema, noinersial sanoq sistema, Nyuton qonunlari. Butun olam tortishish qonuni,
8.Garmonik tebranishlar Erkin, so’nuvchi va majburiy tebranishlarning defferensial va parametrik tenglamalari, grafiklari, so’nish dekrementi, davri, asilligi.
9.Zanjirning bir qismi uchun va Bir jinsli bo‘lmagan zanjir uchun Om qonuni. Kirxgof qoidalari.
10.Aylanma harakat dinamikasi. Kuch momenti, kuch elkasi, inersiya momenti, Shteyner teoremasi,har xil shakildagi jismlar inersiya momenti.
11.Nisbyilik nazariyasi elementlari. Galileyning nisbyilik prinsipi, maxsus nisbyilik nazariyasi postulatlari, Galiley almashtirishlari va almashtirishlarning invariantligi.
12. Vakuumdagi elektrostatik maydon uchun Gauss teoremasi va uning sodda elektr maydonlarini hisoblashda qo‘llanilishi.
13.Aylanma harakat dinamikasi asosiy qonuni, impuls momenti va uning saqlanish qonuni. aylanma harakat qilayotgan qattiq jism kinetic energiyasi.
14.Elеktrоstаtik mаydоn pоtеnsiаli. Elеktrоstаtik mаydоn kuchlаrining bаjаrgаn ishi.Elektr maydonda zaryadli jism potensial energiyasi.Potesiallar ayirmasi. Elеktrоstаtik mаydоn kuchlаngаnligi bilаn pоtеnsiаli оrаsidаgi bоg’lаnish.Ekvipotensial sirtlar.
15.Issiqlik sig’imi solishtirma issiqlik sig`mi, molyar issiqlik sig’imi, Mayer tenglamasi, adiabata doimiysisi, adiabata tenglamasi. Politropik jarayon.
16.Mexanikada saqlanish qonunlari. Mexanik ish, , potensial energiya, kinetik energiya, kuchlarning bajargan ishi To’liq mexanik energiyaning saqlanish qonuni,
17. Boltsman taqsimoti, potensial maydondagi zarrachalar uchun Boltsman taqsimot qonuni,barometrik formula.
18. Elektrostatika.. Elеktr zаryadi. . Elеktr zаryadining sаqlаnish qоnuni. . Elеktr mаydоni. Kulоn qоnuni. Mаydоn kuchlаngаnligi va supеrpоzisiya prinsipi. Nuqtаviy zаryad mаydоnning kuchlаngаnligi. Elеktr dipоli vа dipоl mаydоni. Gаussning tеоrеmаsi
19.Impuls saqlanish qonuni. jism impulsi, kuch impulsi, impuls momentining saqlanishr. Impulsning o’zgarishla i.Elastik va noelastik to’qnashuvlar.
20.Nuqtаviy zаryad vа zаryad tizimi mаydоnlаrining pоtеnsiаli. Mаydоnlаr supеrpоzisiyasi prinsipi. Tаshqi elеktr mаydоnidаgi o’tkаzgich. Zаryadning chiziqli va sirt zichligi.
21.Ideal gaz holat tenglamasi, universial gaz doimiysi Ideal gaz qonunlari, izojarayonlar. ., izojarayonlar, Gey-Lyussak, Sharl, Boyll-Mariott qonunlari, Klapeyron tenglamasi. Avagodro qonuni, Dal`ton qonuni, Normal sharoit.
22.Tabiatda kuchlar. Og’irlik kuchi, elastiklik kuchi, bikrlik, ishqalanish kuchi, Og’irlik, vazinsizlik, gravitasiya doimiysi, erkin tushish tezlanishi.kosmik tezliklar.
22.Lorens almashtirishlari, relyativistik mexanika, vaqtning nisbyiligi, massa nisbyiligi, tezliklarni qo’shishni relyativistik prinsipi, , relyativistik energiya va , relyativistik impuls.
2 3. Elеktrоstаtik mаydоn pоtеnsiаli. Elеktrоstаtik mаydоn kuchlаrining bаjаrgаn ishi.Elektr maydonda zaryadli jism potensial energiyasi.Potesiallar ayirmasi. Elеktrоstаtik mаydоn kuchlаngаnligi bilаn pоtеnsiаli оrаsidаgi bоg’lаnish.Ekvipotensial sirtlar.
24.Suyuqliklar mexanikasi. Suyuqlik bosimi, Arximed kuchi, oqim chiziqlari, Uzluksizlik tenglamasi, statik bosim, gidrostatik bosim, dinamik bosim,
25.Impul’s, jism va kuch impul`si, impul`sning saqlanish qonuni, Impulsning o’zgarishla ri, elastik va noelastik to`qnasuvlar.
26. Termodinamika asoslari. Ichki energiya. Issiqlik miqdori. Gazning kengayishda bajargan ishi. Termodinamikaning birinchi qonuni. Gazning issiqlik sig‘imi va uning jarayonlar turiga bog‘liqligi. Mayer tenglamasi.
27.Mexanikada ish va energiya. Mexanik ish, energiya, potensial energiya, kinetik energiya, Kuchlarning bajargan ishi, quvvat, konservativ kuch, aylanma harakat qilayotgan jism kinetik energiyasi.
28.Entropiya, entropiyaning o`sish prinsipi, xar xil jarayonlarda entropiya o`zgarishi. termodinamikaning III qonuni
29. Elektrostatnk maydondagi dielektrik. Dielektriklarning turlari. Dielektriklarning qutblanishi. Elektr siljish vektori. Dielektrik singdiruvchanlik. Muhitdagi elektr maydon uchun Gauss teoremasi
30.Jismlarning tebranma harakati. Garmonik tebranishlar, matematik mayatnik, tebranish davri, chastota, amplituda, faza, , fizik mayatnik, prujinali mayatnik,
31.Molekulyar kinetik nazariya asoslari MKN asosiy qoidalari, bosim, modda miqdori, MKN ning asosiy tenglamasi,absolyut temperatura,molekulalar o`rtacha knetik energiyasi va tezligi.
32. Elеktr sig’imi. Elektr maydondagi o’tkazgichlar. Kоndеnsаtоrlаr, kondensatorlarni ketma-ket va parallel ulash, zaryadlangan kondensator energiyasi va energiya zichligi
33.Termodinamikaning birinchi qonuni. Ichki energiya, issiqlik miqdori, gazning bajargan ishi, termodinamikaning birinchi qonuni uni izojarayonlarga tadbiqi,
34.Mаksvеll tаqsimоti. Zаrrаlаrning tеzlik vа enеrgiyalаrning аbsоlyut qiymаtlаri buyichа tаqsimоti. Shtern tajribasi. O`rtacha kvadratik,o`rtacha arfmetik,eng katta extimolli tezliklar.
35. Elektrostatnk maydondagi dielektrik. Dielektriklarning turlari. Dielektriklarning qutblanishi. Elektr siljish vektori. Dielektrik singdiruvchanlik. Muhitdagi elektr maydon uchun Gauss teoremasi
35.Real gazlar, tuyingan bug’ xossalari. Real gazlar uchun Van-der-Vaal's tenglamasi, kritik hajm, bosim, temperatura Real gazlar ichki energiyasi,Joul-tomson effekti, to’yingan bug’, nisbiy va absolyut namlik.
36.Aylanma harakat dinamikasi. Kuch momenti, kuch elkasi, inersiya momenti, Shteyner teoremasi,har xil shakildagi jismlar inersiya momenti.
37. Elektrostatika.. Elеktr zаryadi. . Elеktr zаryadining sаqlаnish qоnuni. . Elеktr mаydоni. Kulоn qоnuni. Mаydоn kuchlаngаnligi va supеrpоzisiya prinsipi. Nuqtаviy zаryad mаydоnning kuchlаngаnligi. Elеktr dipоli vа dipоl mаydоni.
38.Gazning ishi va issiqlik mashinalari. Izajarayonlarda gaz bajargan ish, Karno sikli, isitkich,sovutkich, F.I.K, ishchi jism, termodinamikaning II qonuni
39.Ilgarilanma harakat dinamikasi. Kuch, massa, tezlanish, inersial sanoq sistema, noinersial sanoq sistema, Nyuton qonunlari. Butun olam tortishish qonuni,
40.Elеktrоstаtik mаydоn pоtеnsiаli. Elеktrоstаtik mаydоn kuchlаrining bаjаrgаn ishi.Elektr maydonda zaryadli jism potensial energiyasi.Potesiallar ayirmasi. Elеktrоstаtik mаydоn kuchlаngаnligi bilаn pоtеnsiаli оrаsidаgi bоg’lаnish.Ekvipotensial sirtlar.
41.Mаksvеll tаqsimоti. Zаrrаlаrning tеzlik vа enеrgiyalаrning аbsоlyut qiymаtlаri buyichа tаqsimоti. Shtern tajribasi. O`rtacha kvadratik,o`rtacha arfmetik,eng katta extimolli tezliklar.
42. Suyuqliklarda elektr toki. Faradey qonunlari. Elektroliz, elektrolitlar, ionizasiya, dissossasiya
43. Metallarda elektr toki. Termoelektron emissiya hodisasi. Vakuumda elektr toki. Metallardan elektronlarning chiqish ishi. Metallar qarshiligini temperaturaga bog’liqligi.
44.Om va Joul-Lens qonunlarinish differensial va integral ko’rinishlari. Tashqi kuchlar. Elektr yurituvchi kuch (EYUK).

Tushadigan masalalar
1. 10 kg massali snariyad zenit tupidan tik yuqoriga qarab 800 m/s tezlik bilan otildi. Havoning qarshilik kuchi tezlikka mutonosib deb hisoblab, snariyadning eng yuqoriga ko’tarilishi uchun ketgan vaqt aniqlansin. Qarshilik koeffisenti 0,25 kg/s.

Download 39,03 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish