Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti «tasdiqlayman»Download 0,59 Mb.
Pdf ko'rish
bet14/16
Sana31.12.2021
Hajmi0,59 Mb.
#253925
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Bog'liq
07.00.05-тасдиқланган (1)
ozbek xalq muzka doretiwshiligi, ozbek xalq muzka doretiwshiligi, ozbek xalq muzka doretiwshiligi, constitution, constitution, 07.00.05-тасдиқланган (1), abubakr-ochilov(1), abubakr-ochilov(1), олувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларини назорат қилиш, 5zDp5hmL4LS7m2ldbXf1-AFfEaTfsBzZ, 5-МАВЗУ, 2 5456483622871632926, 2 5452143794642225955
Imtihon savollari

1.  Q a d i m g i   S h a r q d a g i   x a l q a r o   m u n o s a b a t l a r .

2 .  Q a d i m g i   d a v r d a  M a r k a z i y   O s i y o   d a v l a t l a r i n i n g  x a l q a r o   a l o q a l a r i

3 .  O ' r t a  a s r l a r d a  M a r k a z i y   O s i y o   d a v l a t l a r i n i n g  x a l q a r o   a l o q a l a r i

4 .  A m i r  T e m u r  v a  T e m u r i y l a r  d a v l a t i n i n g  x a l q a r o   a l o q a l a r i

5 .  0 ‘z b e k  x o n l i k l a r i n i n g  x a l q a r o   a l o q a l a r i

6 .  

A r x a i k ,   k l a s s i k  v a  e l l i n i z m   d a v r l a r i d a  0 ‘r t a  y e r  d e n g i z i d a g i   x a l q a r o   m u n o s a b a t l a r .7 .  Q a d i m g i   R i m n i n g  t a s h q i   s i y o s a t i .

8 .  I l k   0 ‘r t a  a s r l a r d a  Y e v r o p a d a g i   x a l q a r o   m u n o s a b a t l a r

9 .  Y u q o r i   v a  q o ‘y i   o ‘r t a  a s r l a r d a  Y e v r o p a d a g i   x a l q a r o   m u n o s a b a t l a r .

1 0 . 


V e s t f a l i y a   x a l q a r o   m u n o s a b a t l a r   t i z i m i n i n g   u m u m i y   x u s u s i y a t l a r i .   X V I I   -   X V I I  

a s r l a r d a  Y e v r o p a d a g i   x a l q a r o   m u n o s a b a t l a r .

1 1 .  X V I I I - X I X   a s r l a r   b o s h i d a   Y e v r o p a d a g i   x a l q a r o   m u n o s a b a t l a r .   V e n a   t i z i m i n i n g  

x u s u s i y a t l a r i .

1 2 .  " S h a r q n i n g  k a s h f  y e t i l i s h i "  v a  m u s t a m l a k a c h i l i k  t i z i m i n i n g  s h a k l l a n i s h i . . X I X  a s m i n g  

o x i r i d a  d u n y o n i n g  b u y u k   d a v l a t l a r  o ‘r t a s i d a  b o ‘l i n i s h i .

1 3 .  B i r i n c h i  j a h o n   u r u s h i   d a v r i d a g i   x a l q a r o  m u n o s a b a t l a r .

1 4 .  B i r i n c h i  j a h o n  u r u s h i n i n g   s a b a b l a r i   v a  m o h i y a t i .

1 5 .  Y a n g i   i t t i f o q c h i l a m i  j a l b   q i l i s h   u c h u n   d i p l o m a t i k   k u r a s h .

1 6 .  A Q S h n i n g  u r u s h g a  k i r i s h i .   V .  V i l s o n n i n g   " 1 4   p u n k t i " .

1 7 .  A n t a n t a  k u c h l a r i n i n g  g ‘a l a b a s i .   K o m p e n   s u l h i .  ( 1 9 1 8   y i l   n o y a b r ) .

1 8 .  V e r s a l - V a s h i n g t o n  x a l q a r o   m u n o s a b a t l a r  t i z i m i n i n g   s h a k l l a n i s h i .

1 9 .  G ‘'o l i b   d a v l a t l a m i n g   n i z o l a m i   t i n c h l i k   y o ‘li  b i l a n   h a l   q i l i s h g a   b o 'l g a n   a s o s i y  

y o n d a s h u v l a r i .

2 0 .   V e r s a l  

t i n c h l i k   s h a r t n o m a s i .   G e r m a n i y a n i n g   i t t i f o q c h i l a r i   b i l a n   t u z g a n   t i n c h l i k  

s h a r t n o m a l a r i n i n g   a s o s i y   q o i d a l a r i   ( S e n - J e r m e n ,   T r i a n o n ,   N e y ,   S e v r ) .   2 1 .  M i l l a t l a r  

L i g a s i n i n g  t a s h k i l   y e t i l i s h i .

2 2 .   V a s h i n g t o n   k o n f e r e n s i y a s i   ( 1 9 2 1 - 1 9 2 2 )  v a  u n i n g  q a r o r l a r i .

2 3 .   V e r s a l - V a s h i n g t o n   x a l q a r o   m u n o s a b a t l a r   t i z i m i n i n g   a s o s i y   x u s u s i y a t l a r i .   2 4 .   2 0 -  

y i l l a m i n g   b i r i n c h i   y a r m i d a  Y e v r o p a d a g i   x a l q a r o   m u n o s a b a t l a r .

S o v e t  R o s s i y a s i   t a s h q i   s i y o s a t i n i n g   s h a k l l a n i s h i .

2 5 .   G e n u y a   k o n f e r e n s i y a s i   ( 1 9 2 2   y i l   a p r e l - m a y ) .   R a p a l l   s h a r t n o m a s i   v a   u n i n g   x a l q a r o  

o q i b a t l a r i .   G a a g a  k o n f e r e n s i y a s i .

2 6 .   L o z a n n a  k o n f e r e n s i y a s i .

2 7 .   X a l q a r o   m u n o s a b a t l a r d a   G e r m a n i y a   m u a m m o s i n i n g   k u c h a y i s h i .   1 9 2 3   y i l g i   R u r  

i n q i r o z i   D a u e s   r e j a s i .

2 8 .   1 9 2 5   y i l g i   L o k a r n   k o n f e r e n s i y a s i   v a   u n i n g  q a r o r l a r i .

2 9 .   B r i a n - K e l l o g g   s h a r t n o m a s i   ( 1 9 2 8 ) .

3 0 .  Q u r o l s i z l a n i s h   m u a m m o s i .   Q u r o l s i z l a n i s h   b o ‘y i c h a  J e n e v a  k o n f e r e n s i y a s i .

3 1 .  Y u n g   r e j a s i .

3 2 .  2 0 - 3 0 - y i l l a m i n g  b o s h l a r i d a  x a l q a r o   k e s k i n l i k n i n g  k u c h a y i b   b o r i s h i .
3 3 .  

yzoq 

S h a r q d a g i  

x a l q a r o  

m u n o s a b a t l a r  

( 1 9 2 2 - 1 9 3 9 ) .  

V a s h i n g t o n  

t i z i m i n i n g  

b a r q a r o r l a s h u v i   v a  p a r c h a l a n i s h i .

3 4 .   Y a p o n i y a n i n g   O s i y o   T i n c h   O k e a n i   m i n t a q a s i d a   e k s p a n s i y a   s i y o s a t i g a   o ‘t i s h i .  

M a n c h j u r i y a n i n g   b o s i b   o l i n i s h i   ( 1 9 3 1 ) .   X i t o y - Y a p o n i y a  u r u s h i n i n g   b o s h l a n i s h i   ( 1 9 3 7 ) .

3 5 .   V a s h i n g t o n   t i z i m i   i n q i r o z i   v a  p a r c h a l a n i s h i n i n g   o q i b a t l a r i .   A k s i l k o m i n t e m   p a k t m .

3 6 .   1 9 3 3 - 1 9 3 9   y i l l a r d a   h a r b i y   x a v f n i n g   k u c h a y i b   b o r i s h i .   V e r s a l - V a s h i n g t o n   t i z i m i n i n g  

i n q i r o z i   v a  q u l a s h i .

3 7 .   A g r e s s o m i   t i n c h l a n t i r i s h   s i y o s a t i .   M y u n x e n   k o n f e r e n s i y a s i   ( 1 9 3 8   y i l   s e n t y a b r )   v a  

u n i n g   q a r o r l a r i .

3 8 .   I k k i n c h i   J a h o n   u r u s h i   V e r s a l - V a s h i n g t o n   x a l q a r o   m u n o s a b a t l a r   t i z i m i   q u l a s h i n i n g  

m a h s u l i   s i f a t i d a .

3 9 .   I k k i n c h i  j a h o n  u r u s h i   d a v r i d a g i   x a l q a r o   m u n o s a b a t l a r .

4 0 .   I k k i n c h i   J a h o n   U r u s h i n i n g   d a s t l a b k i   d a v r i   ( 1 9 3 9 - 1 9 4 1 ) .   G ‘a r b d a g i   " g ‘a l a t i   u r u s h " .  

F r a n s i y a n i n g  m a g ‘l u b i y a t i .   " A n g l i y a  u c h u n  j a n g " .

4 1 .   1 9 4 0   y i l   p a k t i   v a  B e r l i n - R i m - T o k i o   o ‘q i n i n g  s h g ‘k l l a n i s h i .

4 2 .   G i t l e r g a  q a r s h i   k o a l i t s i y a  t u z i l i s h  b o s q i c h l a r i .

4 3 .   I k k i n c h i   J a h o n   u r u s h i d a g i   t u b   b u r i l i s h .

4 4 .   F a s h i s t l a r g a   q a r s h i   k o a l i t s i y a d a   x a l q a r o   m u n o s a b a t l a m i   t a r t i b g a   s o l i s h   m a s a l a l a r i :  

I k k i n c h i   J a h o n   u r u s h i   d a v r i d a  i t t i f o q c h i l a r   k o n f e r e n s i y a l a r i .

4 5 .   Q o h i r a  k o n f e r e n s i y a s i   ( 1 9 4 3 ) .

4 6 .   T e h r a n   k o n f e r e n s i y a s i   ( 1 9 4 3 ) .

4 7 .   D u m b a r t o n   -   O k s d a g i   k o n f e r e n s i y a   ( 1 9 4 4 ) .   S a n - F r a n s i s k o   k o n f e r e n s i y a s i   ( 1 9 4 5 ) .  

B M T n i n g  t a s h k i l   y e t i l i s h i .

4 8 .   Y a l t a  ( Q r i m )   k o n f e r e n s i y a s i   v a  u n i n g   q a r o r l a r i   ( 1 9 4 5 ) .

4 9 .   P o t s d a m   k o n f e r e n s i y a s i   ( 1 9 4 5 ) .

5 0 .  Y a l t a - P o t s d a m  x a l q a r o  m u n o s a b a t l a r  t i z i m i n i n g  s h a k l l a n i s h i   ( 1 9 4 5   -  1 9 5 3 ) .  5 1 .  Y a l t a -  

P o t s d a m   t i z i m i n i n g   a s o s i y   x u s u s i y a t l a r i .

5 2 .   S o v u q  u r u s h n i n g  b o s h l a n i s h i .   " S S S R n i  u s h l a b  t u r i s h "  t u s h u n c h a s i .   T r u m a n  d o k t r i n a s i .  

M a r s h a l l   r e j a s i .

5 3 .  


G e r m a n i y a   m a s a l a s i  

b o ‘y i c h a   k u c h l a m i n g   p o z i t s i y a l a r i .  

G D R   v a   F R G n i n g  

s h a k l l a n i s h i .

5 4 .   B l o k l a r   t i z i m i n i   s h a k l l a n t i r i s h .   5 5 .  B i p o l y a r   q a r a m a - q a r s h i l i k n i n g   O s i y o   v a   A f r i k a  

m a m l a k a t l a r i g a   y o y i l i s h i .   ( X X R n i n g   s h a k l l a n i s h i ,   K o r e y a   u r u s h i ,   Y a q i n   S h a r q d a g i  

m o j a r o   v a  b o s h q a l a r ) .

5 6 .   Y e v r o p a  i n t e g r a t s i y a s i n i n g  b o s h l a n i s h i :   " P l e v e n   r e j a s i " .

5 7 .   I k k i   q u t b l i   t i z i m n i n g   z i d d i y a t l a r i :   t a j o v u z k o r   s t r a t e g i y a l a r   v a   t i n c h l i k d a   y a s h a s h  

( 1 9 5 3 - 1 9 6 2 ) .

5 8 .   " G e r m a n i y a n i n g  N A T O g a  k i r i s h i .

5 9 .  S u v a y s h   i n q i r o z i .   E y z e n x a u e r  d o k t r i n a s i .

6 0 .   I k k i n c h i   B e r l i n   i n q i r o z i .

6 1 .   K a r i b   d e n g i z i   i n q i r o z i   v a  u n i n g   o q i b a t l a r i .

6 2 .   R i m   s h a r t n o m a s i   v a   Y e l l   n i n g   t a s h k i l   y e t i l i s h i .   G 'a r b i y   Y e v r o p a d a g i   i n t e g r a t s i y a  

j a r a y o n l a r i .

6 3 .   Q u r o l l a m i   b o s h q a r i s h   m u a m m o s i .   U c h   m a k o n d a   y a d r o   s i n o v l a r i n i   t a q i q l a s h  

t o ‘g ‘r i s i d a g i   s h a r t n o m a   ( 1 9 6 3 ) ,   k o s m i k   f a z o d a n   f o y d a l a n i s h   t o ‘g ‘r i s i d a g i   s h a r t n o m a  

( 1 9 6 7 ) ,   q u r o l l a m i  t a r q a t m a s l i k  t o ‘g ‘r i s i d a g i   s h a r t n o m a .

6 4 .   " P r a g a b a h o r i " .   " S o t s i a l i s t i k   i n t e m a t s i o n a l i z m "   t a ’l i m o t i .

6 5 .   Y e v r o p a d a g i   z i d d i y a t l a r .   F r a n s i y a   v a   G e r m a n i y a n i n g   S h a r q   y o ‘n a l i s h i .  

X e l s i n k i  

j a r a y o n i .

6 6 .   X a l q a r o   i n q i r o z l a r   v a   n i z o l a r   ( V e t n a m   u r u s h , i   Y a q i n   S h a r q d a g i   m o j a r o ,   S o v e t - X i t o y  

m o j a r o s i ) .6 7 .  Y  a q i n  v a  0 ‘r t a  S h a r q ,   S h a r q i y  O s i y o d a g i  z i d d i y a t l a m i n g  c h u q u r l a s h i s h i  v a  k e n g a y i s h i  

( A f g ‘o n  m u a m m o s i ,  E r o n - l r o q  u r u s h i ,  K a m b o d j a d a g i  m o j a r o ,  F a l a s t i n  m u a m m o s i )   S o v e t -  

A m e r i k a  r a q o b a t i n i n g  k u c h a y i s h i   s i f a t i d a .

6 8 .   " E v r o - r a k e t a l a r "   m u a m m o s i   v a  N A T O n i n g   " i k k i   t o m o n l a m a  y e c h i m i " .

6 9 .   A Q S h n i n g   S S S R g a   q a r s h i   " s a n k s i y a l a r   s t r a t e g i y a s i " .   R e y g a n   d o k t r i n a s i   ( " Y a n g i  

g l o b a l i z m " ) .

7 0 .  Q u r o l   p o y g a s i n i n g  y a n g i   b o s q i c h i .

7 1 .  B i p o l y a r  t i z i m n i n g   q u l a s h i   ( 1 9 8 5   -   1 9 9 6 ) .

7 2 .   " Q a y t a  q u r i s h " .   " Y a n g i   s i y o s i y   t a f a k k u r "   t u s h u n c h a s i .

7 3 .   " A r a l a s h m a s l i k  t o ‘g ‘r i s i d a g i   d o k t r i n a " .   K o m m u n i z m g a  q a r s h i   i n q i l o b l a r .

7 4 .  S S S R  q u l a s h i n i n g  x a l q a r o   o q i b a t l a r i   ( 1 9 9 1 ) .

7 5 .  Y e v r o p a  i n t e g r a t s i y a s i n i n g  t e z l a s h i s h i :   M a a s t r i x t   s h a r t n o m a s i .

7 6 .  P o s t - s o t s i a l i s t i k   m a k o n d a g i   m o j a r o l a r .   Y u g o s l a v i y a n i n g   p a r c h a l a n i s h i .   N A T O n i n g  

B a l k a n l a r g a  a r a l a s h u v i .

7 7 .   " D e m o k r a t i y a n i   k e n g a y t i r i s h "   t u s h u n c h a s i .   B M T   i n q i r o z i .

7 8 .  Y e X F I T  v a  u n i n g  x a l q a r o  x a v f s i z l i k d a g i   r o l i.

7 9 .   X a l q a r o  h u q u q  t i z i m   s i f a t i d a .

8 0 .  Y a q i n   v a  0 ‘'r t a  S h a r q d a g i   m a f k u r a  v a  s i y o s a t .

8 1 .  Y a q i n   S h a r q   m o j a r o s i n i n g   s h a r t   s h a r o i t l a r i  v a  d a v r i y l a s h u v i .

8 2 .  Y a q i n   S h a r q d a g i   m o j a r o n i n g   h o z i r g i   b o s q i c h i   ( 1 9 9 1 - 2 0 0 7 ) .

8 3 .  Y a q i n  v a  0 ‘r t a   S h a r q d a g i   m i n t a q a v i y   m u n o s a b a t l a r d a  k u r d l a r  m u a m m o s i .

8 4 .  Y a q i n  v a  0 ‘r t a   S h a r q d a g i   n o q o n u n i y   y a d r o   q u r o l l a r i   m u a m m o s i .

8 5 .  T u r k i y a   v a   Y e v r o p a   i n t e g r a t s i y a s i .   T u r k i y a n i n g   Y e v r o p a   I t t i f o q i g a   q o ‘s h i l i s h  

m u a m m o l a r i  v a  i s t i q b o l l a r i .

8 6 .  T u r k i y a - I s r o i l   s h e r i k l i g i   v a  T u r k i y a n i n g  m i n t a q a v i y   x a l q a r o   m u n o s a b a t l a r d i g i   o ‘m i .

8 7 .  1 9 7 9   y i l d a g i   I s l o m   i n q i l o b i   v a  E r o n   I s l o m   R e s p u b l i k a s i n i n g  t a s h k i l   t o p i s h i .

8 8 .   I s l o m   i n q i l o b i n i n g  e k s p o r t i   E r o n  t a s h q i   s i y o s a t i n i n g  a s o s i   s i f a t i d a .

8 9 .  S u r i y a  m i n t a q a v i y   s i y o s a t i n i n g  x u s u s i y a t l a r i .

9 0 .  X X R  t a s h q i   s i y o s i y   d o k t r i n a s i n i n g   e v o l y u s i y a s i .

9 1 .  X i t o y n i n g   O s i y o   d a v l a t l a r i   b i l a n   m u n o s a b a t l a r i   x u s u s i y a t l a r i .

9 2 .   T a y v a n  m u a m m o s i   X X R  t a s h q i   s i y o s a t i n i n g   o m i l i   s i f a t i d a .

9 3 .  Y a p o n i y a n i n g   m i n t a q a v i y   v a  g l o b a l   r o l i .

9 4 .  X a l q a r o   m u n o s a b a t l a r d a  K o r e y a  m u a m m o s i .

9 5 .  A S E A N  d a v l a t l a r i   О Т О   d a g i   x a l q a r o  j a r a y o n l a r d a .

9 6 .  J a n u b i y   O s i y o d a g i   m i n t a q a v i y   m u n o s a b a t l a r d a  H i n d i s t o n - P o k i s t o n   m o j a r o s i .

9 7 .  Y a d r o   q u r o l l a r i   J a n u b i y   O s i y o d a g i   x a l q a r o   m u n o s a b a t l a m i n g  o m i l i   s i f a t i d a .

9 8 .  Y a q i n  v a  0 ‘r t a  S h a r q d a  d i n i y   e k s t r e m i z m   v a  i s l o m   r a d i k a l i z m i   x a v f i n i n g  k u c h a y i s h i .  

9 9 . 2 0 1 0   y i l l a m i n g  b o s h l a r i d a  Y a q i n   S h a r q d a g i   " i n q i l o b i y  t o ‘lq in "

1 0 0 .  “ A r a b   u y g ‘o n i s h i ”   a r a b   d u n y o s i d a g i   t r a n s f o r m a t s i y a   j a r a y o n l a r i i n n g  

x a l q a r o  

j i h a t l a r i .


Download 0,59 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
respublikasi axborot
toshkent davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
таълим вазирлиги
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Ishdan maqsad
Toshkent davlat
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
haqida umumiy
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
covid vaccination
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
o’rta ta’lim
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
ishlab chiqarish
fanlar fakulteti
moliya instituti
fanining predmeti