Ta`limda innovatsion jarayonlarDownload 21,67 Kb.
Sana31.12.2021
Hajmi21,67 Kb.
#240858
Bog'liq
Ta`limda innovatsion jarayonlar
KRASSWORD 4, KRASSWORD 4, KRASSWORD 4, KRASSWORD 4, KRASSWORD 4, KRASSWORD 4, Code SyS, 123, 111222, qishki o'yinlar, qishki o'yinlar, kurs ishi1, 12, Sinf ona tili

Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant1

1.Muhim kompetentsiyalarni rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar.

2.Muammoli vaziyatlarning toifalari

3.Ta`limda “Muloqot” texnologiyasi


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant2

1.Zamonaviy ta`limning etakchi tamoyillari: insonparvarlik, ijtimoiylik, axborotlilik

2.Mustaqil harakatga yo’naltirilgan o’qitish metodi.

3.Mohirlik darajalari: usta o’qituvchi, tadqiqotchi o’qituvchi


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant3

1.Novatorlik va pedagogik ijod.

2.Ta`lim oluvchilarni hamkorlikda ishlashga qiziqtirish metodi.

3.Innovatsion pedagogik faoliyatni baholash mezonlari.

Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant4

1.Muammoli vaziyatlarni yaratish usullari va qoidalari.

2.Zamonaviy ta`limning etakchi tamoyillari: demokratik, individuallik, integratsiyalanganlik

3.Innovatsion metodik umumlashtirish va baholash tajribalari.


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant5

1.Kasbiy o’z-o’zini baholash: operatsion-faoliyatli xislatlar, shaxsiy xislatlar.

2.Pedagogda novatorlikni shakllantirish bosqichlari: Tanqidiy fikrlash, ilg`or pedagogik tajribalar tahlili

3.Ta`limda “Tanishuv” texnologiyasi


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant6

1.Pedagogning novatorlik potentsiali.

2.Bo’lajak pedagogning muhim kompetentsiyalarni va refleksiyani rivojlantirishda video, audio texnik vositalarni qo’llash.

3.Muammoli – qidiruv uslublar.


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant7

1.Zamonaviy ta`limning etakchi tamoyillari: axborotlilik, demokratik, individuallik

2.Kompyuterlashtirilgan o’qitish texnologiyasi

3.Ta`lim sifatini nazorat qilishning innovatsion shakllari va metodlari.


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant8

1.Muammoli vaziyat va muammo.

2.Pedagogda novatorlikni shakllantirish bosqichlari: yangi pedagogik g`oyalar ishlanmasi, pedagogik hamkorlik

3.SHaxsga yo’naltirilgan ta`lim metodlari.


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant9

1.Darslarda suhbat va munozara o’tkazish

2.SHaxsning individual xususiyatlari.

3.Nazariy bilimlarni baholash uchun necha xil test turlari mavjud va ular qaysilar?


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant10

1.Turli darajali o’qitish va uni tashkil etish sharoitlari.

2.Pedagogda novatorlikni shakllantirish bosqichlari: Tanqidiy fikrlash, pedagogik hamkorlik

3.Baholashning asosiy xususiyatlari nimadan iborat?


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant11

1.Ta`limning zamonaviy paradigmalari.

2.Мorfologik matritsa texnologiyasi .

3.Bilim, ko’nikma va malakalarni baholashning ahamiyati hamda mohiyati nimada?


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant12

1.Baholash tizimi samaradorligining poydevori hisoblangan asosiy tamoyillarni sanab o’ting.

2.Kreativlik va innovatsionlik tushunchalari.

3.Faoliyatga yo’naltirilgan o’qitish metodi.


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant13

1.Pedagogik innovatsiyalarning tamoyillari va baholash mezonlari.

2.Pedagogda novatorlikni shakllantirish bosqichlari: ilg`or pedagogik tajribalar tahlili, pedagogik hamkorlik

3.Bilimlarni, ko’nikma va malakalarni nazorat qilish hamda baholashning tarbiyaviy ahamiyati nimada?


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant14

1.Pedagogik innovatsiyalarning sinflanishi va darajalari.

2.Pedagog shaxsining yangi funktsiyalari: konsultant, kouch (trener, repetitor) va boshqalar.

3.Muammoli o’qitish deganda nimani tushunasiz?

Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant15

1.Novator o’qituvchi shaxsiga qo’yiladigan talablar.

2.Pedagog shaxsining yangi funktsiyalari: moderator, ekspert, konsultant

3.Muammoli ta`lim va muammoli o’rganish nima?


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant16

1.Ta`lim jarayonida “Innovatika”, “Innovatsiya”, “Novatsiya” kabi tushunchalarning mazmuni

2.Pedagogda novatorlikni shakllantirish bosqichlari: ilg`or pedagogik tajribalar tahlili, yangi pedagogik g`oyalar ishlanmasi

3.Muammoli vaziyatning psixologik tuzilishi.


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant17

1.Pedagogning kasbiy kompetentligi va uning tarkibiy qismlari

2.Pedagog shaxsining yangi funktsiyalari: konsultant, kouch (trener, repetitor)

3.Ta`lim oluvchilarni hamkorlikda ishlashga qiziqtirish metodi


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant18

1.Pedagogik innovatsiyalarning ta`lim tizimi rivojlanishdagi o’rni va ahamiyati.

2.Pedagog shaxsining yangi funktsiyalari: tyutor, ekspert

3.“Assesment” metodi


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant19

1.Oliy ta`lim tizimini modernizatsiyalashning ustuvor yo’nalishlari

2.Pedagog shaxsining yangi funktsiyalari: fasilitator, moderator

3.“Case-study” texnologiyasining mohiyati


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant20

1.Ijobiy ma`nodagi “Men-kontseptsiyasi”ni shakllantirish

2.Pedagogning innovatsion faoliyati komponentlari: motivatsionlik, kreativlik, operatsionlik, refleksivlik.

4.Zamonaviy ta`limning etakchi tamoyillari: insonparvarlik, axborotlilik, demokratik, differentsiallik, integratsiyalanganlik


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant21

1.Мavzuga oid web-sahifalarni yaratish va web-kvestlarni yaratish.

2.SHaxsga yo’naltirilgan ta`lim texnologiyalari

3.Muammoli vaziyatlarning ko’rinishlari: o’quv topshiriqlari, mashqlar, savollar.


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant22

1.Pedagogda novatorlikni shakllantirish bosqichlari: Tanqidiy fikrlash

2.Mustaqil ta`limni tashkil qilishda zamonaviy axborot texnologiyalarning ahamiyati

3.Nazariy bilimlarni baholash uchun necha xil test turlari mavjud va ular qaysilar?


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant23

1.Refleksiya komponentlari: ta`lim oluvchilarning o’qituvchi faoliyati refleksiyasi, ta`lim oluvchilarning pedagogik o’zaro ta`sirga refleksiyasi

2.Pedagogning innovatsion faoliyati komponentlari: kreativlik, operatsionlik, refleksivlik.

3.Ta`limda “Rezyume” texnologiyasi


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant24

1.Muammoli vaziyatlarning ko’rinishlari: o’quv topshiriqlari, mashqlar, savollar.

2.Ta`limda “CHarxpalak” texnologiyasi

3.Refleksiya komponentlari: ta`lim oluvchilarning o’zlari faoliyatiga refleksiyasi.


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant25

1.Ta`limda “Zimama-zina” texnologiyasi

2.Refleksiya komponentlari: ta`lim oluvchilarning o’qituvchi faoliyati refleksiyasi, ta`lim oluvchilarning pedagogik o’zaro ta`sirga refleksiyasi

3.Mohirlik darajalari: tadqiqotchi o’qituvchi, novator o’qituvchi.


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant26

1.Refleksiya komponentlari: pedagogik o’zaro ta`sirni pedagog tomonidan refleksiyasi, pedagog o’z faoliyatini refleksiyasi

2.Ta`limda “Ishbilarmon o’yinlar” texnologiyasi

3.Pedagogik innovatsiyalarning sinflanishi va darajalari.


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant27

1.Analogiyalar va tarmoqli rejalashtirish metodlari.

2.Refleksiya komponentlari: ta`lim oluvchilar faoliyatining pedagog tomonidan refleksiyasi

3.Web-kvest internet texnologiyasi.


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant28

1.Refleksiya jarayoni: rivojlanish holatini qayd etish, buning sabalarini aniqlash, rivojlanish samaradorligini baholash.

2.Ta`limda “Bumerang” texnologiyasi

3.Pedagogning innovatsion faoliyati komponentlari: motivatsionlik, kreativlik, operatsionlik


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant29

1.Ta`limda “Baxslashuv” texnologiyasi

2.Muammoli vaziyatlarning ko’rinishlari: mashqlar, savollar.

3.Pedagogda novatorlikni shakllantirish bosqichlari: ilg`or pedagogik tajribalar tahlili, yangi pedagogik g`oyalar ishlanmasi


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant30

1.Mohirlik darajalari: usta o’qituvchi, novator o’qituvchi.

2.Ta`limda “Tanqidiy fikrlash” texnologiyasi

3.Pedagogning innovatsion faoliyati komponentlari: kreativlik, operatsionlik, refleksivlik.


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant31

1.Ta`limda “Baxs-munozara” texnologiyasi

2. Muammoli ta`lim metodlarining didaktik asoslanishi: dialogli tarzda ifoda etish, tadqiq qilib o’rganish.

3.«Blits-o’yin» texnologiyasi


Oraliq nazorat-1

Fan “Ta`limda innovatsion jarayonlar”

Variant32

1.Pedagogda novatorlikni shakllantirish bosqichlari: Tanqidiy fikrlash, pedagogik hamkorlik2.Muammoli ta`lim metodlarining didaktik asoslanishi: dialogli tarzda ifoda etish, evristik o’rganish, tadqiq qilib o’rganish.

3.Zamonaviy ta`lim qanday bo’lishi kerak?
Download 21,67 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti