T. C. Yozgat idare mahkemesi esas noDownload 18 Kb.
Sana03.04.2017
Hajmi18 Kb.
T. C.

YOZGAT

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2011/1236

KARAR NO : 2012/40

DAVACI Kenan ŞENTÜRK adına Eğitimciler Birliği Sendikası

VEKİLİ Av. Fatih DEMİRCİ

Ankara Cad. Vakıflar İş hanı Merkez/YOZGATDAVALI Kırşehir Valiliği , Merkez/KIRŞEHİR

DAVANIN ÖZETİ Kırşehir İli, Merkez Hüsnü M.Özyeğin İlköğretim Okulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmakta iken 2 .6.2011 günlü, 2011-3 kararname ile Kırşehir Merkez Mehmet Akif Ersoy Lisesine atanan davacının, atandığı kurumda görev yapan personele ödenen promosyon bedelinden kendisinin de yararlandırılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 7.9.2011 günlü, 11654 sayılı işlemin; eski okulunun promosyon sözleşmesini tayin olduktan 20 gün sonra yapmış olması nedeniyle promosyon alamadığı, yeni okulunda ise kendisi atanmadan önce promosyon bedellerinin dağıtılmış olması nedeniyle kendisine ödeme yapılmadığı, görev süresi boyunca maaşını bu banka aracılığıyla alacak olmasına karşın kendisine promosyon ödemesi yapılmamasının hukuka aykırı olduğu, Genelge hükümleri uyarınca kendisine ödeme yapılması gerektiği iddialarıyla iptali ile hak ettiği promosyon bedelinin tarafına ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ Savunma dilekçesi verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Yozgat İdare Mahkemesi ' nce gereği görüşüldü:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164. maddesinde; Kanun kapsamındaki personele çeşitli adlar altında yapılan ayni ve nakdi tüm ödemelerle ilgili esas ve usulleri belirlemek, tahakkuk ve ödemeye karar almak hususunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmış, bu bağlamda aylık ve ücret ödemeleriyle ilgili olarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılan 6 sıra nolu Genel Tebliğin "Tahakkuk Dairelerince Yapılacak İşlemler" bölümünün 2. maddesinde, "İlgili tahakkuk dairesi, banka şubesinin kurum ya da kuruluşa yakınlığı, lokal genişliği, personel, makine ve ekipman imkanları, işlem hacmi, otomasyon uygulamasına geçip geçmediği, otomatik para çekme makineleri (ATM) vasıtasıyla para çekme imkanı sağlaması gibi hususları dikkate alarak aylıkların hangi banka ve şubeden ödeneceğini belirleyecektir..."; 3. maddesinde de; "Yukarıda açıklandığı şekilde belirlenecek banka şubesi ile aylıkların zamanında ödenmesini sağlayan ve bunun için gerekli şartlar ve alınacak tedbirler ile bu Tebliğde belirtilen esasları içerecek şekilde bir protokol yapılacaktır..." düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu çerçevede, önceki yıllarda kamu kurumlarının aylıkların ödeneceği bankalarla protokol imzalamaları karşılığında, bankalar yapılan bu protokoller karşılığında sunacakları hizmet kalitesinin dışında ilgili kurumlara promosyon adı altında ayni veya nakdi ek mali olanaklar sunmuş, ancak sunulan bu ek mali olanakların tasarrufuna ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından uygulamada bu parasal yada ayni olanaklar kurum hizmetlerine tahsis edilmiş ve/veya çalışanlara paylaştırılmış, yani bu husus ilgili kurumların takdirine bırakılmıştır.

Diğer yandan; "Banka promosyonları" konulu, 20.7.2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi'yle, bankalar tarafından sunulan ek mali olanakların kullanılmasına ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Anılan Genelge'nin 3. maddesinde, "bankalar ile yapılacak protokollerin süresi iki yıldan az beş yıldan çok olmayacaktır", 4. maddesinde, " Banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılacaktır.", 5. maddesinde ise, "Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenecektir." kurallarına yer verilmiştir.

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler incelendiğinde, davacının, Kırşehir İli, Merkez Hüsnü M.Özyeğin İlköğretim Okulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmakta iken 2 .6.2011 günlü, 2011-3 kararname ile Kırşehir Merkez Mehmet Akif Ersoy Lisesine atandığı, daha önce görev yaptığı Hüsnü M.Özyeğin İlköğretim Okulunun banka promosyon sözleşme süresinin davacı atandıktan 20 gün sonra 23.6.2011 tarihinde 3 yıl süreyle yapıldığı, davacının bu okuldan atanmış olması nedeniyle bu okuldan üç yıl için dağıtılan promosyon ödemesinden yararlanamadığı, yeni atandığı Mehmet Akif Ersoy Lisesinin ise promosyon sözleşmesini yine üç yıl süreliğine davacı atanmadan 2 ay önce 15.4.2011 tarihinde yaptığı ve bu nedenle davacıya promosyon ödemesi yapılmadığı, davacının 2014 yılına kadar maaşının bankalar aracılığıyla ödenecek olmasına karşın kendisine promosyon ödemesi yapılamayacak olması nedeniyle çalıştığı kuruma başvurarak tarafına promosyon ödemesi yapılması isteminde bulunduğu, isteminin dava konusu işlemle reddi üzerine bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının görev yaptığı okulun bulunduğu il milli eğitim müdürlüğünün yukarıda anılan genelge uyarınca belirlenen komisyonunca alınan kararlar uyarınca 20 okul ile Ziraat Bankası arasında 15.04.2011 gününden itibaren personelin maaş ve diğer parasal haklarının banka aracılığıyla üç yıl süre ile yapılmasına ilişkin protokolün imzalandığı, Banka Promosyon Komisyonu'nun kararı ile anılan bankanın verdiği promosyonun genelge hükümleri doğrultusunda personele dağıtılmasına karar verildiği, yapılan promosyon ödemesinin üç yıllık maaş karşılığı olarak tek seferde yapıldığı, davacının Haziran/2011'de yer değişikliği ile atanarak anılan okulda göreve başladığı, önceki görev yerinde davacıya 2011-2014 yıllarına yönelik olarak maaş promosyonu ödemesinin, sözleşmenin henüz yapılmamış olması nedeniyle yapılmadığı, davacının anılan protokol uyarınca Kırşehir Mehmet Akif Ersoy Lisesi personeline ödenen promosyonun kendisine de ödenmesi yolundaki başvurunun reddedildiği görülmektedir.

Yukarıda anılan genelge uyarınca kural olarak kamu personelinin maaş ve benzeri parasal haklarının bankalar aracılığıyla ödenmesi sonucunda bankalara sağlanan finansal olanakların karşılığında verilen promosyon tutarlarının ilgili personele "eşit" olarak dağıtılması esas alınmıştır. Bu durumda da elde edilen promosyon tutarlarının dağıtımına ilişkin olarak alınacak komisyon kararlarında; personelin maaş ödemelerine konu dönem ve bu dönemde parasal hakları protokol kapsamında ödenecek personelin tümünü kapsayacak, protokol süresince elde edilecek promosyonun "eşit" ve "ölçülü" bir biçimde tüm personele dağıtılmasını sağlayacak ilkelerin belirlenmesi gerekmektedir. Aksi durumda, protokol kapsamında maaşını ilgili banka aracılığıyla alan personel arasında, bu yolla elde edilen parasal olanaklardan yararlandırılma konusunda bir eşitsizlik oluşturulacaktır.

Banka Promosyonlarına ilişkin 2007/21 sayılı Genelge'de bankalarla yapılacak maaş sözleşmesinin 2 yıldan az 5 yıldan çok olamayacağı ve alınan promosyonun tamamının personele dağıtılacağı yolunda ilkeler getirilmiş olmakla birlikte, bu dağıtımın nasıl yapılacağı yolunda herhangi bir ilke ve ölçüte yer verilmediği görülmektedir. Başka bir anlatımla, bankalar tarafından personele verilmesi gereken promosyon bedelinin aylık mı, altı aylık mı, yıllık mı yoksa tamamının bir kerede verilmesi şeklinde mi dağıtılacağı yolunda genelgede herhangi bir kurala yer verilmemiştir. Bu şekilde bir boşluk bırakılmasının sözleşme yapacak kurumların çok ve çeşitli olması nedeniyle daha uygun olduğu kuşkusuzdur. Anılan genelge kapsamında promosyon sözleşmesi yapacak kurumlar arasında yalnızca bir ilde teşkilatı bulunan kurumların bulunmasının yanında yılda iki kez personel tayini yapan kurumların da bulunduğu, bu nedenle bu alanın boş bırakılarak kamu yararı ve hizmet gereklerinin gözetilmesi suretiyle kurumlar tarafından boşluğun doldurulmasının hukuka daha uygun olacağı kuşkusuzdur.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı gibi yaz ve ara tatil dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez atama gerçekleştiren kurumlar tarafından yapılacak banka promosyon sözleşmelerinin, atanacak ve yerine gelecek personelin durumunun da gözetilmesi suretiyle yapılması ve promosyon dağıtımlarının da yine bu atama dönemleri gözetilmek suretiyle yılda iki kez olmak üzere yapılacak şekilde koşula bağlanmasının yukarıda anılan genelge ile getirilmek istenen sistem ile hizmet gereklerine ve kamu yararına daha uygun olacağı açıktır.

Bu durumda, yukarıda anılan ilke ve ölçütler ile gerekler gözönünde bulundurulmaksızın salt protokolün uygulanmaya başlandığı tarihte çalışan personele üç yıllık bir süre için elde edilen promosyonun tümünün dağıtılmasında ve protokol döneminde maaşını bankadan alacak olmasına karşın davacının salt daha sonra göreve başlaması nedeniyle benzeri durumdaki personele ödenen promosyon tutarından yoksun bırakılmasında " eşitlik ilkesine" aykırılık bulunduğundan, dava konusu işlemde, "neden" yönünden hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.

Diğer yandan, protokol uyarınca elde edilen promosyon tutarından, davacının protokol kapsamında ilgili bankadan maaşını alacağı sürede gözönünde bulundurularak, davacının yoksun bırakıldığı emsali personele ödenen promosyon tutarının da davalı idarece hesaplanarak davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun bırakıldığı promosyon tutarının hesaplanarak davalı idarece davacıya ödenmesine, aşağıda ayrıntısı gösterilen 65,70 TL yargılama gideri ile 600,00 TL vekalet ücretinin davalı idarece davacıya ödenmesine, peşin alınan posta gideri avansının artan tutarının istemesi durumunda davacıya geri verilmesine, k ararın tebliğin i izleyen 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere , 19/01/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

BEKİR DEMİRCİ

94883


Üye

ERGİN ÖZDEMİR

101100


Üye

SAİT MİCANOĞLU

118685


YARGILAMA GİDERLERİ :

Başvurma Harcı :

18,40TLKarar Harcı:

18,40TLVekaletHarcı :

2,90TLPosta Gideri:

26,00TLTOPLAM:

65,70TL
E.Ö.21.2.12

md*/ç-13.03.12


Bu döküman elektronik imzalıdır !

Download 18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat