Sveučilište jurja dobrile u puliDownload 220,5 Kb.
Sana22.06.2017
Hajmi220,5 Kb.
#11605
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

Na temelju članka 4. i 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 55. Statuta Sveučilišta, sukladno odluci Senata o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini 2009./2010.,


raspisuje
NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU SVEUČILIŠNIH PREDDIPLOMSKIH IZVANREDNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2010./2011.
OPĆI DIO

Natječaj se odnosi na studente koji se nisu prijavili na studij preko Središnjeg prijavnog ureda,te one koji su ranije završili srednju školu i ne polažu Državnu maturu.
PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
1. Razredbeni postupak za upis na Sveučilište Jurja Dobrile u Puli provodi se

 • za ljetni rok od 15. do 28. lipnja 2010. od 8 do 15 sati

Prijave za rujanski rok primat će se za izvanredne studije na kojima ostane slobodnih mjesta nakon završenih upisa u I. razredbenom roku.
2. Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju na posebnom obrascu koji se može dobiti u studentskoj službi na odjelu na kojem pristupnik želi studirati ili se može preuzeti s web stranica odjela. Ispunjeni obrasci predaju se neposredno u studentskoj referadi ili šalju poštom na adresu:

Odjel za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1/1, 52100 Pula

Odjel za studij na talijanskom jeziku, Ronjgova 1, 52100 Pula

Odjel za glazbu, Ronjgova 1, 52100 Pula

Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, Ronjgova 1, 52100 Pula

Sveučilišni interdisciplinarni studij Kultura i turizam, Ronjgova 1, 52100 Pula


Uz prijavu obvezno treba priložiti sljedeće dokumente (izvorne dokumente ili ovjerene preslike, odnosno preslike dokumenata uz uvid originala):

a) domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti)

b) rodni list

c) svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju. U posebnom djelu ovog Natječaja utvrđeno je koja se srednja škola priznaje za upis na pojedini sveučilišni, odnosno stručni studij te uvjeti upisa za pristupnike koji nemaju odgovarajuću srednju školu.

d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka uplaćenih na žiro-račun (vidi u troškovi upisa), uz naznaku “za razredbeni postupak”.

e) pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o priznavanju istovrijednosti stranih svjedodžbi koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 10000 Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6

f) uz svjedodžbe stečene u inozemstvu, strani državljani prilažu uvjerenje o položenom ispitu iz hrvatskog jezika. Provjera znanja hrvatskog jezika provodi se na Odjelu za humanističke znanosti, Ronjgova 1, Pula, tel: 377-500. Pristupnik uz molbu prilaže omotnicu sa svojom adresom te uplatnicu na iznos kunske protuvrijednosti 120,00 EUR-a uplaćenih na žiro-račun: 2360000-1500111222, poziv na br.: JMBG s naznakom: ispit iz hrvatskog jezika. Detaljnije informacije o ispitu mogu se dobiti u Studentskoj službi Odjela za humanističke znanosti, Ronjgova 1, Pula ili na tel: 377-514

g) osim navedenih dokumenata pristupnici su obvezni priložiti i ostale dokumente koji se navode u posebnom dijelu Natječaja.

Prijave bez svih traženih priloga neće se razmatrati.h) pravo upisa na I. godinu studija imaju hrvatski državljani i pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, strani državljani te osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj.

Pristupnici stječu pravo upisa prema postignutim bodovima u razredbenom postupku.i) pod uvjetom da prijeđu bodovni, odnosno razredbeni prag i zadovolje na eventualnom ispitu sposobnosti i darovitosti, bit će upisani svi pristupnici:

- branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata te djeca smrtno stradalih,

zatočenih ili nestalih branitelja i 100% HRVI Domovinskog rata I. skupine;

- kandidati sa 60% i više tjelesnog oštećenja .

Pristupnici su dužni podnijeti odgovarajuće potvrde kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

R A Z R E D B E N I P O S T U P A K I R A Z R E D B E N I I S P I T
1. Izbor pristupnika za upis na Sveučilište Jurja Dobrile u Puli obavlja se na osnovi rezultata razredbenog postupka iskazanih na rang-listama do popunjenja upisne kvote. Pravo na upis steći će jedino studenti koji su prešli razredbeni prag, prema redoslijedu na rang –listi do popunjenja broja upisnih mjesta.

2.Pristupnik koji nema svjedodžbe svih razreda srednje škole, uspjeh za te razrede izračunava se tako da se uzme prosječna ocjena za pojedine predmete i za opći uspjeh iz razreda za koje postoji svjedodžba.
3. Razredbeni (prijemni)se ispiti održavaju samo na Odjelu za glazbu (Glazbenu pedagogiju) i to:

- u ljetnom roku od 29. i 30.lipnja 2010., ako u ljetnom roku ostane slobodnih mjesta tada se ispit organizira i 6. i 7. rujna 2010.

Motivacijski se razgovor održava na Odjelu studij na talijanskom jeziku 30. lipnja i 7. rujna 2010. u 10 sati.

Na razredbeni ispit pristupnik mora donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Razredbenom se ispitu pristupa u određeno vrijeme, bez posebnog poziva.4. Nakon završenih razredbenih ispita Odjeli sastavljaju sljedeće rang-liste za izvenredne studente.

5. Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti rektoru Sveučilišta, u pismenom obliku, u roku od 24 sata od objave rang-liste. Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 24 sata od podnošenja žalbe.

6. Sve detaljnije informacije o provođenju razredbenog postupka, sadržaju, mjestu i vremenu održavanja razredbenog ispita navedene su u općem djelu Natječaja.

Pored dokumenata navedenih u OPĆEM DIJELU ovog natječaja potrebno je priložiti:

a) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u visini 240,00 kn (odrezak opće uplatnice: broj žiro računa izabranog Odjela (vidi dolje), u pozivu na broj upisati JMBG pristupnika, a kao svrhu navesti "za troškove razredbenog postupka");

Odjel za ekonomiju i turizam „ Dr. Mijo Mirković“, Sveučilišta Jurja Dobrile, 2360000-1500111214

Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, Sveučilišta Jurja Dobrile, 2360000-1500111239

Odjel za glazbu, Sveučilišta Jurja Dobrile, 2360000-1500125937

Odjel za studij na talijanskom jeziku, Sveučilišta Jurja Dobrile, 2360000-1500141808

Interdisciplinarni studij Kultura i turizam, Sveučilišta Jurja Dobrile, 2360000-1101931377

-poziv na broj: 80 – JMBG

b) omotnica (veličine 25 x 18 cm) s imenom i punom adresom kandidata, za povrat dokumenata.


Objava rezultata

- za ljetni rok 30.lipnja 2010. u 12 sati

- za rujanski razredbeni rok 10. rujna 2010. u 12 sati
UPIS
Upisi u I.godinu izvanrednog studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli održavaju se u dva upisna roka (u srpnju i rujnu).

- za ljetni rok od 21. do 23. srpnja 2010. od 8 do 15 sati


 • za rujanski rok od 16. i 17. rujna 2010. od 8 do 15 sati

Prilikom upisa obvezno se prilažu svi izvorni dokumenti navedeni pod naslovom "prijave za razredbeni postupak" te jednu fotografiju (4 cm x 6 cm).

Svi kandidati za upis su dužni podmiriti troškove upisa .

Troškovi upisa se uplaćuju općom uplatnicom na žiro-račun: 2360000-1101931377, Sveučilišta Jurja Dobrile, a u pozivu na broj unijeti JMBG, a kao svrhu doznake navesti "troškovi upisa".

Uz dokumentaciju prilažu se i:

a) dokaz o uplati troškova upisa u visini 280,00 kn (odrezak opće uplatnice).

b) omotnica (veličine 25 x 18 cm) s imenom i punom adresom kandidata, za povrat dokumenata.

Termini i vrijeme održavanja upisa su objedinjeni i objavljeni za sve odjele u Natječaju.

Upisi se obavljaju prema rang-listama sastavljenim na osnovi rezultata postignutih u razredbenom postupku.

Ako je na razredbenom postupku više od pet pristupnika steklo isti ukupni broj bodova i ako Sveučilište nije drukčije propisalo, slijed za upis utvrđuje se redom, prema sljedećim osnovama:

- stečeni bodovi na razredbenom ispitu

- stečeni bodovi za uspjeh postignut u srednjoj školi iz predmeta iz kojih se polaže razredbeni ispit

- stečeni bodovi za opći uspjeh u srednjoj školi

- stečeni bodovi za posebne uspjehe.


Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.
POSEBNI DIO
U posebnom dijelu ovog natječaja naveden je broj upisnih mjesta za svaki pojedini izvanredni studij.

STUDENTI S INVALIDITETOM
Sve sastavnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli osigurati će individualizirano prilagođen način polaganja razredbenih ispita za sve kandidate s invaliditetom kod kojih postoji takva potreba (ukljućujući kandidate s oštećenjem vida i sluha, tjelesnom invalidnošću te kroničnim bolestima, psihičkim poremećajima i specifičnim teškoćama učenja).
UPISNE KVOTESmjer studija

 


Strani državljani

Izvanredni

studij

ODJEL ZA EKONOMIJU I TURIZAM "DR. MIJO MIRKOVIĆ"SVEUČILIŠNI STUDIJEKONOMIJA

0

10

Smjer Ekonomija

0

10

POSLOVNA EKONOMIJA

0

100

Financijski management

0

20

Turizam

0

20

Management i poduzetništvo

0

20

Marketinško upravljanje

0

20

Poslovna informatika

0

20

DISLOCIRANI CENTAR –UMAG Turizam**

0

40

UKUPNO ODJEL ZA EKONOMIJU I TURIZAM "DR. MIJO MIRKOVIĆ"

0

150


ODJEL ZA STUDIJ NA TALIJANSKOMSVEUČILIŠNI STUDIJTALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

(jednopredmetni studij)0

7

UKUPNO ODJEL ZA STUDIJ NA TALIJANSKOM JEZIKU

0

7


ODJEL ZA OBRAZOVANJE UČITELJA I ODGOJITELJASTRUČNI STUDIJPREDŠKOLSKI ODGOJ S NASTAVOM NA HRVATSKOM JEZIKU

0

60

UKUPNO STRUČNI STUDIJ ZA ODJEL ZA OBRAZOVANJE UČITELJA I ODGOJITELJA

0

60

UKUPNO ODJEL ZA OBRAZOVANJE UČITELJA I ODGOJITELJA

0

60


ODJEL ZA GLAZBUSVEUČILIŠNI STUDIJKLAVIR**

2**

14**

SOLO PJEVANJE**

1**

10**

GLAZBENA PEDAGOGIJA

0

15

UKUPNO ODJEL ZA GLAZBU

3**

39**

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI STUDIJ KULTURA I TURIZAM

0

20


UKUPNO SVEUČILIŠNI STUDIJ

0

166

UKUPNO STRUČNI STUDIJ

0

60

** Studiji će započeti s radom nakon što dobiju Dopusnicu za izvođenje studija.Realizacija prijemnih ispita za studije Klavir i Solo pjevanje održati će se u rujanskom roku!
ŠKOLARINE:

Odjel za ekonomiju i turizam «Dr.Mijo Mirković» :

Ekonomija i Poslovna ekonomija: 3.300.00 kn

Dislocirani centar Umag: Turizam: 9.400,00 kn
Odjel studij na talijanskom jeziku: 5.500,00 kn (ako se upišu 15 kandidata, u slučaju manjeg broja upisanih školarina se povečava)
Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja: 6.000,00 kn
Odjel za glazbu:

Glazbena pedagogija: 14.000,00 kn (ako se upišu 15 kandidata, u slučaju manjeg broja upisanih školarina se povečava).

Klavir**: 20.000,00 kn (ako se upišu 16 kandidata, u slučaju manjeg broja upisanih školarina se povečava).

Solo pjevanje**. 20.000,00 kn (ako se upišu 11 kandidata, u slučaju manjeg broja upisanih školarina se povečava).


Sveučilišni studij interdisciplinarni studij Kultura i turizam: 3.300,00 kn
Troškovi upisnine se uplaćuju općom uplatnicom na žiro-račun pojedinog Odjela.

UVJETI UPISA

ODJEL ZA EKONOMIJU I TURIZAM “DR. MIJO MIRKOVIĆ”

Preradovićeva 1/1, Pula

Pravo upisa u prvu godinu sveučilišnog izvanrednog preddiplomskog studija imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od četiri godine.


 1. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak obuhvaća samo vrednovanje srednjoškolskog uspjeha.
Vrednuje se uspjeh iz četiri predmeta (hrvatski jezik i književnost, matematika, strani jezik, informatika), opći uspjeh i matura.
Ocjene iz navedenih predmeta i općeg uspjeha se zbrajaju, dok se za vrednovanje mature uzima opći uspjeh na završnom ispitu. Zbrojevi se ponderiraju odabranim koeficijentima važnosti (kako je prikazano u tablici).

Opis

Koeficijent

Maksimalni

broj bodova

Hrvatski jezik i književnost

10

200

Matematika

10

200

Strani jezik

8

160

Informatika

8

160

Opći uspjeh

12

240

Matura

12

75

Ukupno
1035

Ovako izračunatim bodovima pribrajaju se bodovi koji vrednuju posebne aktivnosti i uspjehe ostvarene tijekom srednjoškolskog obrazovanja i predstavljaju grupu posebnih bodovanja
Opis aktivnosti ili uspjeha

Bodova

1.) Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima ili olimpijadama s područja predmeta iz srednjoškolskog programa

50

2.) Završena još jedna srednja škola

50

3.) Sportaš I. i II. kategorije (uz potvrdu HOO)

50

Sve obavijesti o razredbenom postupku zainteresirani mogu dobiti u studentskoj službi na Odjelu, Preradovićeva 1, tel. 377-008; 377-003, 377-006 i na www.efpu.hr i www.unipu.hr
ODJEL ZA GLAZBU

I.M. Ronjgova 1, PulaUvjeti upisa

- na sveučilišni izvanredni preddiplomski studij GLAZBENE PEDAGOGIJE, KLAVIRA I SOLO PJEVANJA mogu se upisati pristupnici sa završenom srednjom četverogodišnjom školom i koji polože razredbeni ispit.

- Razredbeni postupak

a) Studij Glazbene pedagogije1.1 PISMENI ISPIT:

Teorija glazbe:

Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom i basovom ključu.

Poznavanje ljestvica: dur, mol (harmonijski, melodijski),

Poznavanje starocrkvenih modusa (dorski, frigijski, lidijski, miksolidijski, eolski).

Intervali

Kvintakordi: vrste, obrati, mnogostranosti (u dur i mol ljestvicama).

Septakordi: vrste, obrati, ljestvični septakordi (u dur i mol ljestvicama).

Pravilno bilježenje notnih vrijednosti i pauza u jednostavnim i složenim mjerama.

Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja.

Solfeggio:

Ritmički diktat na jednom tonu (jednostavnije metričke i ritmičke strukture).

Jednoglasni diktat (sukcesivni intervali do oktave u srednjoj lagi).

Zapis intervala na zadanom tonu.

Jednoglasni diktat (melodijsko-ritmički primjer s mjestimičnom primjenom alteriranih i kromatskih tonova).

Zapis akorada i njihovih obrata na zadanom tonu (kvitakorda, dominantnog septakorda).

Dvoglasni diktat 

1.2.  Praktični ispit


1.2.1. Solfeggio

  Pjevanje s lista melodijsko-ritmičkog primjera s primjenom alteriranih i kromatskih tonova.

  1.2.2. Glasovir:

Etüde (jedna po izboru)

Cramer-Bülow (izdanje Muzičke naklade iz Zagreba): I. svezak (osim 1, 2, 10 i 11). Ostali svesci bilo koja etüda.

Czerny op. 299. svezak II., III., IV.

Teže etüde Czerny op. 740., Neupert, Moskowski i dr.

J. S. Bach, po izboru:

Jedna dvoglasna invencija (osim 1. i 4.);

Jedna troglasna invencija;

Jedna Francuska ili Engleska suita;

Jedan preludij i fuga iz Das Wohltemperierte Klavier

Jedna cijela sonata po izboru:W.A. Mozart: sve osim C-dur K.V. 545 i Es-dur K.V. 282


BODOVANJE NA RAZREDBENOM ISPITU

Od mogućih 100 bodova, 40 bodova donosi uspjeh prethodnog školovanja, a 60 bodova je moguće ostvariti na razredbenom ispitu.

 Predhodno školovanje:

-10 bodova donosi opći uspjeh u srednjoj školi plus uspjeh na maturi

-30 bodova donose relevantni predmeti : SOLFEGGIO, HARMONIJA, POLIFONIJA, POVIJEST GLAZBE, GLAZBENI OBLICI, KLAVIR

(svaki predmet donosi maksimalno 5 bodova)

 RAZREDBENI ISPIT

 SOLFEGGIO pisani

15 bodova

 SOLFEGGIO praktični

15 bodova

 TEORIJA GLAZBE pisani

15 bodova

 KLAVIR

15 bodova

 UKUPNO

60 bodova

c.) Studij Klavira**

- jedna etida

- J.S.bach.jedan preludij i fuga iz zbirke Das Wohltemperierte Klavier

- L.van Beethoven:jedna sonata (op.2 br.2,op 2 br.3,op7,op.10 br.3,op.13,op22 i teže osim op.49 i op 79)

- jedna kompozicija autora XX st.

- Jedna kompozicija hrvatskog autora

Cijeli program izvodi se napamet.

Osim navedenog programa,pristupnici moraju izvesti i slijedeće.

- ljestvicu po izboru ispitne komisije u okviru programa završnog razreda srednje glazbene škole.

- Izvlači se jedna dijatonska ljestvica i izvodi:

- kroz četiri oktave u razmaku oktave,paralelno i u protupomaku

- kroz četiri oktave u razmaku terce ,sekste i decime

- kromatskea ljestvica kroz 4 oktave

- velika rastvorba toničkog kvintakorda

- velika rastvorba dominantnog septakorda

- oktave (istovremeno i razlomljene)kroz dvije oktave

- svirati s lista

PISMENI ISPIT:

Teorija glazbe:

Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom i basovom ključu.

Poznavanje ljestvica: dur, mol (harmonijski, melodijski),

Poznavanje starocrkvenih modusa (dorski, frigijski, lidijski, miksolidijski, eolski).

Intervali

Kvintakordi: vrste, obrati, mnogostranosti (u dur i mol ljestvicama).

Septakordi: vrste, obrati, ljestvični septakordi (u dur i mol ljestvicama).

Pravilno bilježenje notnih vrijednosti i pauza u jednostavnim i složenim mjerama.

Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja.

Solfeggio:

Jednoglasni diktat (sukcesivni intervali do oktave u srednjoj lagi).

Zapis intervala na zadanom tonu.

Jednoglasni diktat .primjer u stilu bečke klasike

Zapis akorada i njihovih obrata na zadanom tonu (kvitakorda, dominantnog septakorda).

Dvoglasni diktat 

Diktat na jednom tonu
Praktičan ispit

- pjevanje s lista primjera iz glazbene literature bečke klasikef ) Studij za solo pjevanje **

- jedna pjesma ili arija autora XVII. i XVIII,stoljeća

- jedna arija koloraturnog karaktera iz oratorija J.S.Bacha,G.F.Handela ili Haydna ili jedna koncertna arija W.A.Mozarta

- jedna pjesma stranog autora XIX.stoljeća i jedna pjesma stranog autora XX.stoljeća

- jedna operna arija

- deklamacija kratkog teksta iz hrvatske književnosti

Cijeli program izvodi se napamet.

PISMENI ISPIT:

Isto kao i za Akademskog muzičara klaviriste.PRAKTIČAN ISPIT:

Isto kao i za Akademskog muzičara klaviristeKlavir:

Czerny:op.849 – jedna etida ili etida slične težine

Jedna cijela sonatina

RAZREDBENI ISPIT

Pristupnik koji na razredbenom ispitu postigne 300 ili manje bodova nije u tom roku ostvario pravo upisa na Studij.

17. .lipnja 2010. godine

9-10 sati TEORIJA GLAZBE (pismeni)

10-11,30 sati SOLFEGGIO (pismeni)

12 sati SOLFEGGIO (usmeni)


18.lipnja 2010. godine
Glazbena pedagogija

9 sati – KLAVIR,KLAVIR gl.pred.PJEVANJE


Klasična harmonika

10 sati – HARMONIKA,VIOLINA,VIOLONČELO,

Sve obavijesti o razredbenom ispitu i postupku zainteresirani mogu dobiti u studentskoj službi na Odjelu, Ronjgova 1, tel. 377-514; i na www.ffpu.hr i www.unipu.hr

ODJEL ZA STUDIJ NA TALIJANSKOM JEZIKU

I. M. Ronjgova 1, Pula

Uvjeti upisa

Pravo upisa u I. godinu sveučilišnog preddpilomskog studija imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od četiri godine, i koje prođu prag od 25 bodova.Razredbeni postupak

Razredbeni postupak sastoji se od: 1. uspjeha u srednjoj školi;

 2. motivacijskog razgovora /intervjua na talijanskom jeziku;

 3. pismene provjere na talijanskom jeziku;

 4. dodatnog spjeha

 5. bodovanje školskog uspjeha u razredbenom postupku

Glavni predmet studija,Talijanski jezik i književnost,boduje se s najviše 20 bodova (zbroj ocjena iz svakog razreda), a ostali se predmeti boduju s najviše po 5 bodova (prosječna ocjena iz svih razreda u kojima se predmet slušao,zaokružena na cijeli broj). Pravo upisa na studij pristupnik stječe ako prođe prag od 25 bodova.Predmet

Talijanski jezik i književnost

Talijanski jezik

20

Povijest ili filozofija

5

Hrvatski jezik

5

Strani jezik II

5

Latinski jezik

5

Matura

5

Opći uspjeh

5

Ukupno

50

b) motivacijski razgovor/intervju – 10 bodova

c) pismena provjera – 5 bodova

d) dodatni uspjesi – 5 bodova


Sve obavijesti o razredbenom ispitu i postupku zainteresirani mogu dobiti u studentskoj službi na Odjelu, Ronjgova 1, tel. 377-514; i na www.ffpu.hr iwww.unipu.hr

ODJEL ZA OBRAZOVANJE UČITELJA I ODGOJITELJA

I. M. Ronjgova 1, Pula
Na Odjelu za obrazovanje učitelja i odgojitelja pristupnici se mogu prijaviti za upis na:

a) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij u trajanju od pet godina (deset semestara) s nastavom na hrvatskom odnosno na talijanskom jeziku i

b) stručni studij Predškolskog odgoja u trajanju od tri godine (šest semestara) s nastavom na hrvatskom odnosno na talijanskom jeziku.
Uvjeti upisa

Pravo prijave na natječaj za upis na studij ima osoba koja je završila srednju školu u trajanju od četiri godine i koja je zdravstveno sposobna za rad u djelatnosti odgoja i obrazovanja.Razredbeni postupak i bodovanje

Razredbeni postupak se provodi bez razredbenog ispita. Izbor između pristupnika obavlja se putem razredbenog postupka. Razredbeni postupak se provodi na osnovi uspjeha iz srednje škole.

Uspjeh iz srednje škole vrednuje se na temelju:


 1. općeg uspjeha u svakom razredu srednje škole: max 50 bodova;

 2. uspjeha na maturi odnosno završnom ispitu: max 50 bodova;

 3. prosječnih ocjena iz nastavnih predmeta koji su od posebne važnosti za određeni studij: max 250 bodova.

Za upis su od posebne važnosti nastavni predmeti:

 za integrirani sveučilišni učiteljski studij: hrvatski jezik (odnosno talijanski jezik), (prvi) strani jezik, matematika, povijest i tjelesna i zdravstvena kultura;

 za stručni studij predškolski odgoj: hrvatski jezik (odnosno talijanski jezik), (prvi) strani jezik, biologija, povijest i tjelesna i zdravstvena kultura.

Nedostatak nekog od predmeta iz točke c) nije eliminacijski faktor.

Najviše je moguće ostvariti 350 bodova, a bodovni prag za oba studija je 230 bodova.

Ovako izračunatim bodovima pribrajaju se bodovi koji vrednuju posebne aktivnosti i uspjehe ostvarene tijekom srednjoškolskog obrazovanja i predstavljaju grupu posebnih bodovanja.Opis posebnih uspjeha

Bodova

1. Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima ili olimpijadama s područja predmeta iz srednjoškolskog programa

20

2. Završena još jedna srednja škola

20

3. Sportaš I. I II. kategorije (uz potvrdu HOO)

20

Sve obavijesti o razredbenom postupku zainteresirani mogu dobiti u Studentskoj službi na Odjelu, Ronjgova 1, u Puli, tel. 052 377-541 i na www.vuspu.hr i www.unipu.hr
SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI INTERDISCIPLINARNI STUDIJ „KULTURA I TURIZAM”
Uvjeti upisa

Pravo upisa u prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od četiri godineRazredbeni postupak i bodovanje školskog uspjeha

Boduje se uspjeh u srednjoj školi i to s najviše 20 bodova (zbroj općeg uspjeha iz svakog razreda srednje škole) i uspjeh na završnom ispitu odnosno maturi (5 bodova ).Sve obavijesti o razredbenom postupku zainteresirani mogu dobiti u studentskoj službi Odjela za humanističke znanosti,Ronjgova 1, u Puli, tel.052 377- 514 ili 052 377 515 i na www.unipu.hr


Download 220,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti