Sessió ordinària de la corporació del dia 16 de juny 2016 acta 04/2016Download 88 Kb.
Sana09.09.2017
Hajmi88 Kb.
#20631
SESSIÓ ORDINÀRIA

DE LA CORPORACIÓ

DEL DIA 16 DE JUNY 2016

ACTA 04/2016

Assistents

Oriol Batlló Farriol

Eloi Oller Olivares

Sofia Torras del Olmo

Jordi Circuns Puigrodon

Elisabet Ciuró Duran


Disculpen la seva absència:

Nuria Vilaseca Closa

Marta Tarter Homs

Secretari accidental


Jordi Gros i Roca

A la Sala de sessions de la Casa de la Vila de Collsuspina, essent les 19:55 hores del dia 16 de juny de 2016, es reuneixen sota la Presidència de l’alcalde Oriol Batlló Farriol, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió ordinària del Ple de la Corporació els senyors i senyores més amunt esmentats.


Declarada oberta la sessió per l’alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia que tot seguit es relacionen:
ORDRE DEL DIA


 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

 2. Donar compte de les resolucions.

 3. Donar compte de l’Estat d’execució del Pressupost.

 4. Coneixement de l’informe d’intervenció sobre el compliment de la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials

 5. Aprovació certificació núm.5 de l’obra de Construcció del Centre educatiu i Plurifuncional a Collsuspina.

 6. Aprovació del Text refós de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per l’ampliació de construccions agrícoles a Collsuspina.

 7. Aprovació de les xifres del padró d’habitants a 01-01-2016.

 8. Aprovació convocatòria de nomenament de Jutge de Pau i Substitut.

 9. Aprovació de les bases reguladores de concessió de subvencions de l’Ajuntament de Collsuspina: Subvencions per entitats esportives que fomenten la pràctica de l’esport, subvencions per la construcció d’habitatges i rehabilitació de façanes i subvencions per urgència social.

 10. Aprovació del Compte General exercici 2015.

 11. Mocions, precs i preguntes.


1. Aprovació de lES actES de lES sessiONS anteriorS

Les actes de les sessions anteriors corresponent als dies 28 d’abril i 31 de maig de 2016 s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.


Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents el següent
ACORD
Primer.- Aprovar les actes dels dies 28 d’abril i 31 de maig de 2016.


2. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS.

Tal i com s’estableix en l’article 42 del Reglament d’Organització i règim jurídic de les Corporacions Locals, l’alcalde ha de donar compte de les resolucions que ha dictat des de la darrera sessió ordinària per tal que els regidors/es coneguin el desenvolupament de l’administració municipal als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern, previst en els articles 22 2 a i 46 e) de la Llei de Bases de Règim Local i 50.2 a de la Llei Municipal de Catalunya.


Les resolucions han estat a disposició dels regidors a la Secretaria de la Corporació, per la qual el Ple en resta assabentat del contingut d’aquestes.

3. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.
Es dóna compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 31 de maig de 2016, en aplicació del que disposa l’article 207 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 27/2007 de 5 de març en concordança amb l’article 59 de les bases d’execució del pressupost que estableix que trimestralment, la intervenció, presentarà al Ple Corporatiu, per conducte de l’alcaldia, l’estat d’execució del pressupost al nivell de desagregació en què s’executi així com el resum dels moviments i estat de tresoreria des de l’última sessió.
Adjunt a la convocatòria s’ha lliurat un estat d’execució cada un dels regidors pel qual

el Ple es dóna per assabentat.4. CONEIXEMENT DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN OPERACIONS COMERCIALS
Per part del secretari es dóna compte de l’informe trimestral, corresponent al primer trimestre de 2016, de compliment de la Llei 15/2010 de lluita contra la morositat tramès a l’Estat, indicant que l’Ajuntament havia donat compliment als terminis de pagament previstos en aquesta llei.
Per tot això el Ple en resta assabentat.


5. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.5 DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE EDUCATIU I PLURIFUNCIONAL A COLLSUSPINA.
L’Empresa Calam Tapias ha estat presentada certificació núm.5 de l’obra de construcció del Centre Educatiu i Plurifuncional a Collsuspina
La present certificació mensual té un import de 34.814,69 euros.
De conformitat amb l’article 22.2.e) de la llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local i la Disposició Addicional segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre, per el que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la certificació número 5 de l’obra de construcció del Centre Educatiu i Plurifuncional a Collsuspina per un import de 34.814,69 euros
Segon.- Trametre la present certificació al Departament d’Ensenyaments de la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona per el cobrament de les corresponents subvencions.


 1. APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER L’AMPLIACIÓ DE CONSTRUCCIONS AGRÍCOLES A COLLSUSPINA.

En data 18 de desembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Collsuspina va acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament per l’ampliació de construccions agrícoles.


El present expedient es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 5 de gener de 2015, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 5 de gener de 2015, al diari ARA de 1 de gener de 2015, així com al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal. Durant l’esmentat termini no es presentaren al·legacions.
En data 10 de juliol de 2015 el Ple de l’Ajuntament a aprovar provisionalment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament per l’ampliació de construccions agrícoles i va trametre còpia de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per la seva aprovació definitiva.
En data 27 de novembre de 2015 la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, va acordar aprovar definitivament la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament per a l’ampliació de construccions agrícoles de Collsuspina, supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:
1.1 Cal especificar que tot i que es permeti l'augment fins a 6000M2,, en cap cas es podrà sobrepassar l'ocupació de l'1% de la finca.
1.2 Cal reformular la introducció de l'apartat n, de forma que no s'entengui com un subapartat de les condicions de les construccions auxiliars i annexes.
1.3 Cal que en el redactat de la normativa s'especifiqui que els Plans Especials hauran de garantir la disponibilitat i capacitat de la xarxa d'abastament d'aigua i sanejament. Així mateix, cal determinar que aquests Plans Especials tinguin en compte els aspectes següents:


 • Els accessos presentaran condicions per al transit de vehicles adequades per l'activitat i el seu increment previsible.

 • La composició volumètrica serà preferentment horitzontal i harmònica amb la topografia.

 • Les construccions es disposaran en llocs assolellats i ventilats.

 • S'evitaran al màxim els desmunts i els terraplenats, però si són necessaris es procurarà no fer servir murs de contenció de terres si no talussos

 • En tots els casos es tindrà especialment en compte l'impacte paisatgístic, procurant la descomposició en volums de grandaria raonable i el color de murs i cobertes.

1.4 Cal suprimir la Disposició addicional número 2 proposada.


L’arquitecte municipal ha redactat un text refós que incorpora la prescripcions establertes en l’acord de la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central del dia 27 de novembre de 2015, excepte en allò relatiu a la condició 1.1 degudament justificat amb els següent arguments:
El 1% d’ocupació màxima que estableix el planejament, és un paràmetre molt restrictiu, que fa pràcticament impossible poder edificar les finques, ja que per poder arribar als llindars de 4.000 m2 que estableix el planejament, els quals han de ser de planta baixa, cal disposar d’una finca de 40 ha. Aquest paràmetre deixa en situació disconforme algunes masies i explotacions històriques. Ocupacions de l’ordre del 10%, més habitual en altres planejaments seria un llindar més adequat d’acord amb les característiques de dimensió de les finques al municipi.”
Per tot això, l’aplicació també del paràmetre d’ocupació del 1% a les determinacions del Pla Especial fa del tot inviable el seu desenvolupament, ja que majoritàriament les finques no disposen d’una finca tant gran per poder assolir el sostre màxim recomanable per garantir la viabilitat econòmica de moltes explotacions tal com així també recomana el mateix Departament d’Agricultura, Ramderia, Pesca, Alimentació i MediNaural.”

Per tot això, el Ple adopta , tot i el vot en contra de la regidora Sofia Torras del Olmo, els següents


ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Text refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament per a l’ampliació de construccions agrícoles de Collsuspina que incorpora les prescripcions establertes per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 27 de novembre de 2015, excepte en allò relatiu a la condició 1.1 i que està degudament justificat el seu incompliment en l’informe emès pel tècnic municipal.
SEGON.- Trametre el present Text refós de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per la seva aprovació definitiva.


 1. APROVACIÓ DE LES XIFRES DEL PADRÓ D’HABITANTS A 01-01-2016.

Atès el resum numèric, corresponent a la gestió informatitzada del nostre Padró d’habitants a 1 de gener de 2016, tramès pel servei d’Informàtica i Telecomunicacions de la Diputació de Barcelona.


Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents el següent
ACORD
Primer.- Aprovar els resums numèrics, corresponents a la gestió informatitzada del nostre padró d’habitants a 1 de gener de 2016.


TOTAL

POBLACIÓ MUNICIPI A 01-01-2016

349
 1. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU I SUBSTITUT.

La secretaria de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per ofici de 13 d’abril de 2016, el qual ha tingut entrada a l’Ajuntament el dia 25 d’abril (Registre d’Entrada núm. 245 ) ha comunicat a l’Ajuntament la resolució de 12 d’abril de 2016 de la sala de govern d’aquest òrgan jurisdiccional pel qual es requereix l’Ajuntament perquè s’iniciïn els tràmits que han de conduir a formular una proposta de nomenament de titular i suplent del Jutjat de Pau de Collsuspina, per estar pròxim a la seva fi el termini de quatre anys per al qual foren nomenats.


Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents els següents
ACORDS
Primer.- Convocar públicament les vacants de jutge de Pau i substitut, a fi i efecte que el ple municipal pugui procedir a formular la proposta de nomenament i elevar-la a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Segon.- Obrir el termini d’un mes natural, comptador des de la publicació de l’Edicte al Butlletí Oficial de la Província, per tal que les persones que es trobin interessades en exercir el càrrec i reuneixin les condicions legals adients, ho sol·licitin mitjançant escrit presentat al registre d’entrada de l’Ajuntament.
Tercer.- Aprovar les següents bases de la convocatòria:

BASES PER LA CONVOCATÒRIA PEL NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU I SUPLENT DEL MUNICIPI DE COLLSUSPINA1. Règim Jurídic

La convocatòria se subjecta a la Llei orgànica del poder judicial i al Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, acordat pel Consell General del Poder Judicial. La tramitació municipal, en allò que no s’especifiqui en aquestes disposicions, es regirà per la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Aspirants

Podran ser aspirants els ciutadans de nacionalitat espanyola, majors d’edat no incursos en cap de les incapacitats contemplades a l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial, i que són:
a. Impedits físicament o psíquicament per a la funció judicial.

b. Condemnats per delicte dolós, mentre no hagin obtingut a rehabilitació.

c. Processats o inculpats per delicte dolós mentre no sigui absolts o es dicti interlocutòria de sobreseïment.

d. Aquells que no gaudeixin de l’exercici ple dels seus drets civils.
3. Sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran al registre general municipal o qualsevol dels registres previstos a l’article 38.4 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i tindran el contingut següent:
a. Nom civil.

b. Número del DNI.

c. Domicili a efecte de notificacions.

d. Data de naixement.

e. Nacionalitat.

f. Declaració jurada de no trobar-se incurs en cap de les causes que incapaciten per a l’ingrés a la carrera judicial citats a l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial.

g. Petició de ser proposat com a jutge de pau.

h. Lloc, data i signatura original de l’aspirant.
A la sol·licitud s’acompanyaran els documents següents:
a. Còpia del DNI compulsada per l’Ajuntament de Collsuspina o autentificada notarialment.

b. Currículum sobre formació i activitats professionals de l’aspirant, signat originalment per aquest.
El termini de presentació serà de 30 dies naturals des de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Aquest edicte també es publicarà als taulers d’edictes municipal, del Jutjat de Primera instància i instrucció de Vic i del Jutjat de Pau de Collsuspina.
4. Procediment
El secretari municipal instruirà la tramitació d’aquest procediment, i així:
a. Publicarà l’edicte.

b. Custodiarà les sol·licituds presentades.

c. Requerirà l’esmena de les deficiències que aquestes revesteixin.

d. Qualificarà jurídicament la concurrència dels requisits específicament concurrents en els aspirants, i informarà per escrit sobre el seu resultat.
A partir de les sol·licituds qualificades, el secretari ho posarà en coneixement de l’alcalde, dins del termini de deu dies des que conclogui el termini de presentació de sol·licituds o del darrer dels atorgats per a l’esmena de deficiències, si aquestes s’escauen.
L’alcalde formularà la proposta de disposició i l’elevarà al ple perquè aquest es pronunciï sobre la proposta de nomenament que, a la seva vegada, s’elevarà a l’òrgan encarregat del nomenament.” 1. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE COLLSUSPINA: SUBVENCIONS PER ENTITATS ESPORTIVES QUE FOMENTEN LA PRÀCTICA DE L’ESPORT, SUBVENCIONS PER LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES I REHABILITACIÓ DE FAÇANES I SUBVENCIONS PER URGÈNCIA SOCIAL.

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).


Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Collsuspina, que fou aprovada per acord del Ple de data 17 de març de 2016, i publicada al Butlletí Oficial de la Província , de data 17 de maig de 2016 (en endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que des de l’ajuntament de Collsuspina es vol fomentar la pràctica de l’esport, la construcció i rehabilitació d’habitatges o ajudar a les famílies amb necessitats socials.
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar

i publicar les corresponents Bases Reguladores.


Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació prèvia de les Bases Reguladores a la seva convocatòria.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 14.2 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 124.2 del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província amb el contingut d’aquestes Bases Reguladores.
Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents el següent
ACORDS:
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per entitats esportives que fomentin la pràctica i/o difusió de l’esport a Collsuspina.
Segon.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per el foment de la construcció d’habitatges i rehabilitació de façanes en el municipi de Collsuspina.
Tercer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per urgència social al municipi de Collsuspina.
Quart.- Sotmetre a informació publica l’aprovació de les referides bases durant el termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Així mateix, es procedirà a la publicació del present anunci al tauler d'anuncis i a la seu electrònica municipal, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Collsuspina i l’article 124.2 del ROAS. En cas de no haver-hi al·legacions durant el termini d’exposició publica, s'entendran aprovades definitivament.

10.APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT EXERCICI 2015.
Realitzat el Compte General del Pressupost d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici de 2015, i reunida la Comissió Especial de Comptes en sessió del dia 31 de març de 2016 per emetre l'informe a que fa referència l’article 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el qual consta a l'expedient.
Havent estat exposat al públic, el compte general i l'informe favorable de la Comissió, durant el temps reglamentari mitjançant anunci publicat al BOP de data 11 de maig de 2016 sense que s’hagin presentat reclamacions.
Procedeix la seva aprovació per part del Ple de la Corporació, per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels membres assistents el següent
A C O R D S
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'exercici de 2015 el qual ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes.
SEGON.- Trametre un exemplar del Compte General degudament aprovat a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del que s'estableix en l’article 212.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

I sense haver-hi més assumptes de què tractar, l’alcalde aixeca la sessió essent les vint hores i deu minuts del dia 16 de juny de 2016, de la qual cosa, com a secretari accidental estenc aquesta acta.


El secretari accidental Vist i plau

L’alcaldeJordi Gros i Roca Oriol Batlló Farriol
Download 88 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish