Ўрта махсус таълим вазирлиги ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент тиббиёт академиясиDownload 336.5 Kb.
Sana23.01.2020
Hajmi336.5 Kb.
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА

ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ

ДАВОЛАШ ФАКУЛЬТЕТИМАЛАКАВИЙ АМАЛИЁТ КУНДАЛИГИ

(2019-2020 ўқув йили)

(4-курс)

Талаба ___________________________________________________________

(фамилияси, исми, шарифи)

гуруҳ___________________


Амалиёт тури ______________________________________________________
Амалиёт ўтиш манзили _____________________________________________
Амалиёт бошланган сана ____________________________________________
Амалиёт якунланган сана ____________________________________________
Амалиёт бўйича услубий раҳбар ________________________________________________

(фамилияси, исми, шарифи)

Тошкент - 2020 й.

Даволаш факультети талабаларининг

малакавий амалиёти хақида
НИЗОМ дан кучирма
1. Талабанинг амалиёт ўтиш давомидаги вазифалари:

- амалиёт дастурида кўзда тутилган топшириқларни тўлиқ бажариши;

- амалиёт объектининг ички меҳнат тартиб қоидаларига риоя килиши;

- меҳнат муҳофазаси, хавфсизлик техникаси ва ишлаб чиқариш санитария-

гигиена қоидаларини ўрганиши ва қатъиян риоя қилиши;

- бажарилган иш ва унинг натижалари учун ушбу тиббиёт муассасаси хо-

димлари қатори жавобгарлик олиши;

- кундалик дафтар ҳамда ҳамширалик жараёни бўйича касаллик баённома-

сини юритиши;

- амалиёт раҳбарига барча топшириқлар бажарилгани хақида ёзма равишда

ҳисобот бериши ва амалиёт бўйича синов топшириши шарт.


  1. Амалиёт натижаларини якунлаш:

    1. Амалиёт якунида талаба ёзма равишда ҳисобот тайёрлайди ва уни бевосита амалиёт объектидан тайинланган раҳбар имзолаган кундалик дафтари билан бирга институтдан тайинланган раҳбарга топширади. Хисобот талабанинг амалиёт даврида бажарган муайян ишлари тўғрисида маълумотлар, амалиёт объекти бўлимларининг қисқача изоҳи (бўлим, лаборатория ва бошқалар), улар фаолиятининг ташкил қилиниши, амалиёт натижалари бўйича хулоса ва таклифларни ўз ичига олмоғи лозим.

    2. Амалиёт якунида талаба ўз ҳисоботини институт томонидан тайинланган хайъат олдида химоя қилади. Хайъат таркибига ўтилаётган амалиёт фанини олиб борувчи ўқитувчи, институт томонидан бириктирилган раҳбар ва имкон бўлса, амалиёт объектидан тайинланган раҳбар (катта ва етакчи хамширалар) ҳам киритилади.

    3. Малакавий амалиёт бўйича якуний назорат ҳар бир курсда «Объектив структурланган клиник имтихон - ОСКИ» шаклида ўтказилади. Амалиёт бўйича якуний назорат бали талаба рейтинг балининг 100% ини ташкил этади. Малакавий амалиёт натижаси бўйича 55 баллдан кам балл тўплаган талаба малакавий амалиётни топшира олмаган ҳисобланади ва курсдан курсга ўтказилмайди.

Амалиёт бўйича якуний баҳо талабага стипендия белгилаш ва имтиёзли диплом беришда инобатга олинади.

Амалиёт якуни амалиёт объектининг ишлаб чиқариш кенгашида, факультетнинг илмий-услубий кенгашида мухокама қилинади ва якун ясалади.    1. Малакавий амалиётни сабабли ўта олмаган талаба семестр бошлангунга қадар деканат томонидан берилган махсус рухсатнома билан индивидуал жадвал асосида ўтади ва якуний назоратга киритилади.


«ИЧКИ КАСАЛЛИКЛАР» ЙУНАЛИШИ БУЙИЧА

АМАЛИЙ КУНИКМАЛАР РУЙХАТИ
амалий куникмалар

жаъми

бажариши керак

бажарди

1

Кўкрак кафаси пальпацияси

62

Ўпканинг таккослама перкуссияси

43

Ўпканинг топографик перкуссияси

34

Ўпка аускультацияси

55

Юрак сохаси пальпацияси

46

Юрак перкуссияси (нисбий бугик чегаралари)


3
7

Юрак перкуссияси (мутлок бугик чегаралари)

28

Юрак аускультацияси


2
9

АД ўлчаш

510

Пульсни текшириш


5Услубий рахбар ___________________

(имзо)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО

«ВНУТРЕННИМ БОЛЕЗНЯМ»

практические навыки

всего

должен выполнить

выполнил

1

Пальпация грудной клетки

62

Сравнительная перкуссия легких

43

Топографическая перкуссия легких

34

Аускультация легких

55

Пальпация области сердца

46

Перкуссия сердца (границы относительной тупости сердца)


3
7

Перкуссия сердца (границы абсолютной тупости)

28

Аускультация сердца


2
9

Измерение артериального давления

510

Исследование пульса


5
Руководитель ___________________

(подпись)

«ЖАРРОХЛИК » ЙУНАЛИШИ БУЙИЧА АМАЛИЙ КУНИКМАЛАР РУЙХАТИ
амалий куникмалар

жаъми

бажариши керак

бажарди

1

Ошкозонни зондлаш

32

Сифон кухна куйиш

63

Тугри ичакни бармок ёрдамида текшириш

34

«Йутал турткиси» симптомларини аниклаш

65

Ков сохаси томирлари пулсациясини аниклаш

66

Щеткин-Блюмберг симптомини аниклаш

3
7

Уткир аппендицитда Ровзинг, Ситковский, Раздольский, Бартомье-Мехельсон, Воскресенский, Образцов симптомларини аниклаш.

38

Уткир холециститда Ортнер-Греков, Мерфи, Мюсси-Георгиевский

симптомларини аниклаш.3
9

Уткир ичак тутилишида Вал, Скляров, Кивул, обухов шифохонаси, Цеге-Монтейфел симптомларини аниклаш.

310

Уткир панкреатитда Керте, Кулен, Мейо-Робсон, Турнер симптомларини аниклаш.

3
11

Калконсимон безини пайпаслаш

6
12

Корин бушлиги лаважини утказиш

313

Жаррохлик молажасидан кейинги боглов ва беморлар парвариши

6
14

Сийдик копи катетеризацияси

6
15

Чурра улчамлари, «йутал чуккиси» симптомларини аниклаш. Турги ва тугри булмаган чот чурраси, сон ва чот чуррасини киёслаш, корин тугри мушаклари диастазасини аниклаш

3
16

Ошкозон ва 12 бармокли ичак яра касалликлари ва уларнинг асоратлари мавжуд булганда рентгенологик тахлиллар

6
Услубий рахбар ______________(имзо)
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО «ХИРУРГИИ»
практические навыки

всего

должен выполнить

выполнил

1

Зондирование желудка.

32

Выполнение сифонной клизмы.

63

Пальцевое исследование прямой кишки.

34

Определение симптомов «кашлевого» толчка.

65

Определение пульсации сосудов паховой области.

66

Определение симптома Щеткина-Блюмберга.


3
7

Определение симптомов острого аппендицита: Ровзинга, Ситковского, Раздольского, Бартомье-Мехельсона, Воскресенского, Образцова.

38

Определение симптомов острого холецистита: Ортнера-Грекова, Мерфи, Мюсси-Георгиевского.

3
9

Определение симптомов острой кишечной непроходимости: Валя, Склярова, Кивуля, обуховской больницы, Цеге-Монтейфеля.

310

Определение симптомов острого панкреатита: Керте, Кулена, Мейо-Робсона, Турнера.

3
11

Пальпация щитовидной железы.

6
12

Проведение лаважа брюшной полости.

313

Перевязки и уход за послеоперационными больными.

6
14

Катетеризация мочевого пузыря.

6
15

Определение размеров ворот, грыжевого выпячивания, симптома кашлевого толчка. Дифференциация прямой и косой паховой грыжи, бедренной и паховой, а также определение диастаза прямых мышц живота.

3
16

Определение симптомов язвенной болезни. Интерпретация рентгенснимков при язвенной болезни 12 п.к. и желудка и их осложнениях.

6
Руководитель ___________________

(подпись)«АКУШЕРЛИК» ЙУНАЛИШИ БУЙИЧА

АМАЛИЙ КУНИКМАЛАР РУЙХАТИ
амалий куникмалар

жаъми

бажариши керак

бажарди

1

Антенатал анамнез туплаш

62

Тугрук муддатини аниклаш

63

Леопольд-Левицкий усули ёрдамида ташки акушерлик текширув усуллари

64

Хомиланинг тахминий вазнини аниклаш

65

Хомила аускултацияси

66

Янги тугилган чакалокнинг бош улчовлари

6

7

Тоз суяги ташки улчовлари

68

Хомиладорларда диогонал конюгата

4

9

Апгар шкаласи буйича янги тугилган чакалок холатига бахо бериш

610

Тугрукдан кейинги чакалок киндигини кесиш ва унга ишлов беришКиндик

2
11

Йулдош ажралиши белгиларини аниклаш

6

12

Йулдош ажралишининг такши усуллари

4

13

Йулдош бутунлигини аниклаш

4

14

Кон йукотиш эхтимолини аниклаш

6

15

Р Плацентани кул ёрдамида ажратиб олиш

2

16

Бачадон ичини кул ёрдамида текшириш

2

17

Корин аортасини кисиш

1

18

Тоз буйича жойлашувда ёндошув

2

19

Хомилани ёнбош буйича чикариш

2
Услубий рахбар ___________________(имзо)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО

«АКУШЕРСТВУ»
практические навыки

всего

должен выполнить

выполнил

1

Сбор антенатального анамнеза

62

Определение сроков предполагаемых родов

63

Методика наружных приемов акушерского исследования Леопольда-Левицкого

64

Определение предполагаемого веса плода

65

Аускультация плода

66

Размеры головки новорожденного ребенка

6

7

Измерение женского таза

68

Измерение диагональной конъюгаты у беременных

4
9

Определение состояния новорожденного по шкале Апгара

610

Перерезка и обработка пуповины у новорожденных

2
11

Определения признаков отделения последа

6

12

Методика наружных способов выделения последа

4

13

Определение целостности последа

4

14

Определение допустимой кровопотери

6

15

Р Ручное отделение и выделение плаценты

2

16

Ручное обследование полости матки

2

17

Прижатие брюшной аорты

1

18

Пособие при тазовом предлежании.

2

19

Извлечение плода за тазовый конец

2

Руководитель ___________________

(подпись)«ПЕДИАТРИЯ» ЙУНАЛИШИ БУЙИЧА

АМАЛИЙ КУНИКМАЛАР РУЙХАТИ
амалий куникмалар

жаъми

бажариши керак

бажарди

1

Антенатал анамнез туплаш

хар бир болада2

Боланинг буй ива вазнини улчаш

153

Боланинг шартсиз рефлексларини аниклаш

104

Боланинг жисмоний ривожланишини бахолаш

205

Юрак, упка аускултацияси

156

Овкатланишни хисоблаш

10
7

Антибиотикларни тана вазни буйича хисоблаш

108

Пикфлоуметрия

3
9

Боланинг нерв-рухий ривожланишини аниклаш

10
10

Кон, пешоб ва ахлат текширувлари натижаларининг тахлили

10

11

Жигар чегараларини аниклаш

10

12

Юрак нисбий чегараларини аниклаш

10
Услубий рахбар ___________________

(имзо)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО

«ПЕДИАТРИИ»
практические навыки

всего

должен выполнить

выполнил

1

Сбор антенатального анамнеза

у каждого больного2

Измерения веса и роста ребенка

153

Безусловные рефлексы ребенка

104

Оценка физического развития ребенка

205

Аускультация легких, сердца

156

Расчет питания

10

7

Расчет антибиотиков на кг/вес

108

Пикфлоуметрия

3

9

Оценка нервно-психического развития ребенка

10
10

Интерпретация общего анализа крови, мочи и кала

10

11

Определение границ печени

10
12

Определение границ относительной сердечной тупости

10
Руководитель ___________________

(подпись)

сана

беморнинг Ф.И.Ш.

ташхис

даволаш

булим мудири,

услубий рахбаримзоси
ТАВСИФНОМА

Download 336.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
Navoiy davlat
haqida umumiy
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
universiteti fizika
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik