Padomes direktīva 95/212/ek (1995. gada 29. maijs) par Kopienas sarakstu, kurā uzskaitīti lauksaimniecībai mazāk labvēlīgi apgabali Direktīvas 75/268/eek nozīmē (Austrija)Download 1.77 Mb.
bet1/8
Sana02.02.2017
Hajmi1.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Šis teksts ir Eiropas Kopienu normatīvā akta tulkojums latviešu valodā, kas veikts Tulkošanas un terminoloģijas centrā. Tulkojums nerada nekādas tiesības un neuzliek nekādas saistības. Juridiski saistoši ir tikai Eiropas Kopienu normatīvie akti, kas publicēti “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī” (tā nosaukums angļu valodā - Official Journal of the European Communities) jebkurā no Eiropas Kopienu oficiālajām valodām. Vienīgi publikācijas “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī” ir uzskatāmas par autentiskām.
PADOMES DIREKTĪVA 95/212/EK

(1995. gada 29. maijs)

par Kopienas sarakstu, kurā uzskaitīti lauksaimniecībai mazāk labvēlīgi apgabali Direktīvas 75/268/EEK nozīmē (Austrija)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,


ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1975. gada 28. aprīļa Direktīvu 75/268/EEK par lauksaimniecību kalnos, kā arī dažos mazāk labvēlīgos apgabalos 1, un jo īpaši tās 2. panta 2. punktu,
ņemot vērā Komisijas priekšlikumu 2,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu 3,
tā kā ievērojamu jauno dalībvalstu teritorijas daļu ietekmē pastāvīgi nelabvēlīgi dabas apstākļi, un 1994. gada Pievienošanās akta Deklarācijā Nr. 37 atzīts, ka nekavējoties jānosaka robežas kalnu apgabaliem un citiem mazāk labvēlīgiem lauksaimniecības apgabaliem Direktīvas 75/268/EEK 3. panta nozīmē;
tā kā pastāvīgo nelabvēlīgo dabas apstākļu dēļ šajos apgabalos ir augstākas ražošanas izmaksas, un tas liedz šo apgabalu lauksaimniekiem gūt tādus ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas, kas ir samērojami ar līdzvērtīgu lauksaimnieku ienākumiem citos reģionos;
tā kā Austrijas valdība atbilstīgi Direktīvas 75/268/EEK 2. panta 1. punktam ir nosūtījusi Komisijai to administratīvo rajonu (Gemeinden) sarakstu, kas var tikt iekļauti Kopienas sarakstā, kurā uzskaitīti lauksaimniecībai mazāk labvēlīgi apgabali, kā arī informāciju par šiem apgabaliem raksturīgajām iezīmēm;
tā kā izvēlētie rādītāji ir ļoti sarežģītie klimatiskie apstākļi, kā minēts Direktīvas 75/268/EEK 3. panta 3. punkta pirmajā ievilkumā, un 700 m minimālais augstums virs jūras līmeņa (apvidus centrālais punkts vai vidējais administratīvā rajona augstums) vai, izņēmuma kārtā, 600 m Zalcburgas Alpu priekškalnē un apgabalā, kas robežojas ar Mūras upi (Murtal) Augšštīrijā;
tā kā noteikts, ka Direktīvas 75/268/EEK 3. panta 3. punkta otrajā ievilkumā minēto stāvo nogāžu slīpums ir lielāks nekā 20 %;
tā kā tad, ja divi iepriekšminētie faktori izpaužas kopā, izvēlētie raksturlielumi ir 500 m minimālais augstums un vidējais nogāžu slīpums vismaz 15 %;
tā kā ierobežots daudzums minēto administratīvo rajonu neatbilst pilnīgi visām prasībām, bet tomēr tie pilnībā atbilst Direktīvas 75/268/EEK 3. panta 4. punkta prasībām; tā kā tādēļ, ka to ekonomika ir cieši saistīta ar kaimiņos esošajiem administratīvajiem rajoniem, kas klasificēti atbilstīgi 3. panta 3. punktam, un to teritorija veido anklāvu šajos kaimiņos esošajos administratīvajos rajonos, salīdzinājumā ar kuriem minētā teritorija ir salīdzinoši maza, šos administratīvos rajonus tomēr var klasificēt kā kalnu apgabalus;
tā kā tad, ja zeme ir neauglīga un ja lauksaimnieciskās darbības ekonomiskie rezultāti ir ievērojami sliktāki par vidējiem rādītājiem, kā minēts Direktīvas 75/268/EEK 3. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktā, apgabalus noteica, izmantojot saliktu rādītāju – “lauksaimniecības salīdzināmības indeksu” (Betriebszahl, saīsinājumā – BZ);
tā kā minētā vidējā rādītāja maksimālā vērtība lauksaimniecībai mazāk labvēlīgos apgabalos ir 30, kas atbilst 70 % no vidējā rādītāja valstī, kurš ir 42; tā kā atsevišķos gadījumos, kad lauksaimniecībai mazāk labvēlīgos apgabalos pastāvīgo pļavu un ganību platība ir vairāk nekā 80 % no lauksaimniecībā izmantojamās zemes, šis vidējais rādītājs ir 35;
tā kā attiecībā uz zemu vai samazinošos iedzīvotāju blīvumu, kā minēts Direktīvas 75/268/EEK 3. panta 4. punkta c) apakšpunktā, izraudzīti šādi rādītāji: iedzīvotāju blīvums, kas nepārsniedz 55 iedzīvotājus kvadrātkilometrā (vidējais rādītājs valstī ir 93), vai ikgadējais apdzīvotības sarukšanas rādītājs, kas pārsniedz 0,5 %, un tas, ka ievērojama daļa no strādājošo kopskaita administratīvajā rajonā ir lauksaimniecībā nodarbinātie iedzīvotāji;
tā kā apgabalos, kuros minētais vidējais rādītājs ir mazāks nekā 30, dažos administratīvajos rajonos iedzīvotāju blīvums var būt līdz 70 iedzīvotājiem kvadrātkilometrā;
tā kā nolūkā noteikt apgabalus, ko ietekmē konkrēti nelabvēlīgi apstākļi un ko var klasificēt kā Direktīvas 75/268/EEK 3. panta 5. punktā minētos mazāk labvēlīgos apgabalus, ņem vērā nelabvēlīgus dabas apstākļus, par ko liecina tas, ka rādītājs (BZ) ir mazāks par 30, un konkrētus pastāvīgus trūkumus, kas raksturīgi:
- ļoti kalnainiem apgabaliem ar izteiktām nogāzēm;
- mitriem vai purvainiem apgabaliem;
- apgabaliem, kas regulāri applūst;
- Kopienas pierobežas apgabaliem;
tā kā Direktīvas 75/268/EEK 3. panta 5. punktā minēto apgabalu kopējā platība nepārsniedz 4 % no attiecīgās dalībvalsts kopējās platības;
tā kā iepriekšminētie rādītāji, ko Austrijas valdība izraudzījusies, lai noteiktu Komisijai paziņoto apgabalu tipus, pēc to veida un pakāpes atbilst attiecīgi kalnu apgabalu, mazāk labvēlīgu apgabalu un apgabalu, ko ietekmē konkrēti nelabvēlīgi apstākļi, raksturīgajām iezīmēm, kā attiecīgi minēts Direktīvas 75/268/EEK 3. panta 3., 4. un 5. punktā,
IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Šīs direktīvas I, II un III pielikumā minētos Austrijas Republikas apgabalus iekļauj Kopienas sarakstā, kurā uzskaitīti lauksaimniecībai mazāk labvēlīgi apgabali Direktīvas 75/268/EEK 3. panta 3., 4. un 5. punkta nozīmē.

2. pants
Šī direktīva ir adresēta Austrijas Republikai.
Briselē, 1995. gada 29. maijā

Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
F. VASĒRS [Ph. VASSEUR]

ANNEX I

Less-favoured areas within the meaning of Article 3 (3) of Directive 75/268/EEC


ANEXO I

Zonas desfavorecidas tal como se definen en el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 75/268/CEE


BILAG I

Ugunstigt stillede områder, jf. artikel 3, stk. 3, i direktiv 75/268/EØF


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

έςέςάέάάςς ίς


ANHANG I

Benachteiligte Gebiete im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 75/268/EWG


ANNEXE I

Zones défavorisées au titre de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE


ALLEGATO I

Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE


BIJLAGE I

Probleemgebieden in de zin van artikel 3, lid 3, van Richtlijn 75/268/EEG


ANEXO I

Zonas desfavorecidas na acepção do nº. 3 do artigo 3º. da Directiva 75/268/CEE


LIITE I

Direktiivin 75/268/ETY 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti epäsuotuisiksi määritettyjä alueita


BILAGA I

Mindre gynnade områden i enlighet med artikel 3.3 i direktiv 75/268/EEG


[I PIELIKUMS

Mazāk labvēlīgi apgabali Direktīvas 75/268/EEK 3. panta 3. punkta nozīmē]ÖSTERREICH


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa