O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi toshkent moliya instituti mikroiqtisodiyot. Makroiqtisodiyot fanidanDownload 1,48 Mb.
Sana11.01.2022
Hajmi1,48 Mb.
#351394
Bog'liq
oarliq 03.12.2021O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA

MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI


MIKROIQTISODIYOT. MAKROIQTISODIYOT
fanidan

Oʼzbekiston Respublikasi Oliy va oʼrta

maxsus taʼlim vazirligi tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan
NAZORAT SAVOLLARI

1 – variant

1. Daromad, isteʼmol va jamgʻarmalar oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlikka izoh bering?

2. Asosiy fondlarga investitsiyalar neoklassik modelida firmalar qanday shart ostida kapital zaxirasini oshirishni daromadli deb biladi?

3. Soliqlarning funksiyalariga izoh bering. Mamlakatimizda soliq siyosati qaysi maqsadlarga qaratilgan?

4. Akselerator modelini tushuntirib bering

2 – variant

1. IS-LM modeli qanday maqsadga hizmat qiladi va unga ehtiyojni qanday asoslab berish mumkin?

2. Makroiqtisodiy barqarorlikning asosiy belgilari nimalardan iborat?

3. Xalqaro savdoning shakllari?

4. Kutilayotgan sof foyda normasi oʻzgarishi qaysi sabablarga koʻra roʻy beradi va u investitsiya hajmiga qanday taʼsir koʻrsatadi
3 – variant

1. Valyuta tizimining mohiyatini va uning tarkibiy qismlarini aytib bering?

2. Kichik va katta ochiq iqtisodiyotning mohiyati va farqlarini tushuntirib bering?

3. Ekstensiv va intensiv iqtisodiy oʻsishning farqlari nimada, sof intensiv oʻsishga erishish mumkinmi?

4. Isteʼmol, jamgʻarish va investitsiya funksiyalari qanday koʻrinishga ega
4 – variant

1. Davlat byudjetiga taʼrif bering va uning xarajatlari tarkibini sanab oʻting?

2. Avtonom isteʼmol kategoriyasining mohiyatini tushuntirib bering?

3. Investitsiya va isteʼmol oʻrtasidagi bogʻliqlikni izohlang?

4. Foiz stavkasi oshishi nima uchun uy-joyga investitsiyalarni kamaytirishini tushuntirib bering

5 – variant

1. Oʻzbekiston Respublikasi davlat byudjeti xarajatlarida qanday oʻzgarishlar roʻy bermoqda?

2. IS-LM modelining asosi boʻlgan tenglamalarni sanab bering va ularga tavsif bering.

3. Domar modelida investitsiyalar tahlili Keyns tahliliga nisbatan qanday farq qiladi?

4. Avtonom investitsiyalarni mohiyatini tushuntirib bering

6 – variant

1. Xalqaro savdo hajmini belgilovchi omillarni tushuntirib bering.

2. Ixtiyoriy ravishda eksportni cheklash qanday xususiyatlarga ega.

3. Valyuta kursi nima va uni qanday omillar belgilaydi?

4. Investitsiyalar dinamikasi ahamiyati nimada

7 – variant

1. Ochiq iqtisodiyot deganda nimani tushunasiz?

2. Foiz stavkasi va valyuta kursi oʻrtasida qanday bogʻliqlik bor.

3. A. Smitning ―Mutlaq ustunlik‖ nazariyasi kamchiligi nimada koʻrinadi.

4. Ikki pogʻonali bank tizimi nimani anglatadi

8 – variant

1. Iqtisodiy oʻsishning Xarrod modeli Domar modelidan qaysi jihatlariga koʻra farq qiladi?

2. IS egri chizigʻi tenglamasidagi qaysi parametr fiskal va pul kredit siyosatining nisbiy samaradorligini belgilaydi va nima sababli.

3. Soliq islohotlarining asosiy yoʻnalishlarini tushuntirib bering?

4. Pul-kredit siyosatining mohiyatini tushuntiring
9 – variant

1. Investitsiyaning yurtimiz iqtisodiyotidagi ahamiyatini tushuntiring?

2. Isteʼmolga oʻrtacha va chegaraviy moyillik koʻrsatkichlarini izohlab bering.

3. LM egri chizigʻining asosiy oʻzgaruvchilari nimalardan iborat va u qanday keltirib chiqariladi?

4. Ochiq bozordagi operatsiyalar orqali pul massasi qanday tartibga solinadi?

10 – variant

1. Qanday qilib jamgʻarmalar iqtisodiyotning oʻsish natijalariga olib keladi?

2. Tashqi savdo siyosatining mohiyati nimadan iborat.

3. Nominal va real valyuta kurslariga izoh bering.

4. Markaziy bank va tijorat banklari funksiyalarini tushuntirib bering.


11 – variant

1. Eksport subsidiyalari qanday shakllarda qoʻllaniladi?

2. Nisbiy ustunlik‖ nazariyasining mohiyatini tushuntirib bering.

3. Domar modelining asosiy oʻzgaruvchilariga tavsif bering va uning mohiyatini tushuntiring.

4. Qayta moliyalash stavkasining oʻzgartirilishi pul taklifiga qanday taʼsir etadi?

12 – variant

1. Modelda makroiqtisodiy siyosat yuzaga kelishining shartlari qanday va u siyosatga qanday taʼsir koʻrsatadi.

2. Davlat byudjeti qanday funksiyalarni bajaradi.

3. Mamlakatimizga har yili qancha investitsiya jalb qilinadi (2017)?

4. Davlat byudjetining daromadlari oʻz manbalariga koʻra qanday

guruhlarga boʻlinadi?

13 – variant

1. Isteʼmol grafigini izohlang.

2. Majburiy rezervlar nima uchun zarur?

3. Yumshoq va qattiq pul kredit siyosati tushunchalariga izoh bering.

4. Toʻgʻri (bevosita) va egri (bilvosita) soliqlarning tarkibi nimalardan iborat?

14 – variant

1. IS egri chizigʻining mohiyati nimada va qanday keltirib chiqariladi.

2. Domar modelida iqtisodiy oʻsish shartlari qanday izohlangan.

3. Savdo sharoitlari tushunchansini izohlab bering. Savdo sharoitining yaxshilanishi qanday oqibatlarga olib keladi.

4. Pul taklifini tushishini foiz stavkasi, daromad, isteʼmol va investitsiyaga taʼsirini izohlang.

15 – variant

1. Eksport subsidiyalari va kompensatsion import bojlari qanday vaziyatlarda qoʻllaniladi?

2. Yalpi daromad, almashinuv kursi va joriy operatsiyalar balansi saloqlar oshganda qanday oʻzgarishini Mandell-Flemingning ochiq iqtisodiyot modelidan foydalangan holda tushuntirib bering.

3. Bojxona bojlari qanday turlarga ajratiladi?

4. Iqtisodiy oʻsish nima?

16 – variant

1. Tashqi savdoni cheklash usullari qanday?

2. Tashqi muvozanat atamasini izohlab bering.

3. Suzib yuruvchi valyuta kursi sharoitida byudjet-soliq siyosatining tashqi muvozanatni taʼminlashga taʼsiri mexanizmini tushuntirib bering.

4. Bojxona bojlari undirilishi nuqtayi nazaridan qanday koʻrinishlarda boʻladi?

17 – variant

1. Qayd qilingan valyuta kursi sharoitida byudjet-soliq siyosatining ichki muvozanatni taʼminlashdagi samaradorligini izohlab bering.

2. Mahsulotlar eksporti va importini litsenziyalash davlatga qanday imkoniyatlar beradi?

3. Xalqaro savdoni rivojlantirishning obyektiv sabablari nimalardan iborat?

4. Hozirgi vaqtda kvotalash bojlarga nisbatan koʻproq qoʻllanilishiga sabab nima?

18 – variant

1. Davlat byudjetining taqsimlash va nazorat funksiyalari qanday

xarakterli xususiyatlarga ega?

2. Zaxiralarga investitsiyalar haqida nimalar bilasiz?

3. Jamgʻarish grafigini izohlang.

4. Tashqi savdoni erkinlashtirilishi iqtisodiyotda qanday ahamiyat kasb etadi?

19 – variant

1. Akselerator modeli?

2. Davlat byudjeti nimalarga bogʻliq holda vujudga keladi va rivojlanadi?

3. Iqtisodiy oʻsishning Solou modeli.

4. Valyuta bozori davlat tomonidan qaysi usullar bilan tartibga solib turiladi?

20 – variant

1. Xekshyer-Olinning neoklassik konsepsiyasini izohlab bering?

2. Ichki va tashqi konvertirlash tushunchalariga izoh bering?

3. Kapital mobilligining qayd qilingan valyuta kursi sharoitida iqtisodiy siyosat samaradorligiga taʼsirini izohlab bering.

4. Real valyuta kursi makroiqtisodiy siyosat taʼsirida qay tarzda oʻzgartiriladi va uning milliy iqtisodiyotga taʼsiri qanday?

21 – variant

1. Suzib yuruvchi valyuta kursi sharoitida pul-kredit siyosati qanday maqsadlar uchun qoʻllanilganda yuqori samara beradi va nima sababdan?

2. Iqtisodiy oʻsishning dastlabki neoklassik modellari qachon yuzaga kelgan?

3. Davlat byudjeti deb nimaga aytiladi.

4. Suzib yuruvchi valyuta kursi sharoitida byudjet-soliq siyosatining tashqi muvozanatni taʼminlashga taʼsiri mexanizmini tushuntirib bering

22 – variant

1. Qaysi mablagʻlarni investitsiya tarkibiga kiritamiz.

2. Markaziy bank qanday funksiyalarni bajaradi?.

3. Investitsion tuzoq‖ atamasi qoʻllaniladigan makroiqtisodiy vaziyatni tavsiflab bering.

4. Xekshyer-Olinning neoklassik konsepsiyasini izohlab bering

23 – variant

1. Kapitalning jamgʻarilishi deganda nimani tushunasiz?

2. Leontev taajubi‖ nima sababli yuzaga keldi va qanday yechim topdi?

3. Proteksionizm siyosatining valyuta kursiga taʼsirini qanday baholaysiz?

4. IS egri chizigʻining mohiyati nimada va qanday keltirib chiqariladi

24 – variant

1. Valyuta kursi oʻzgarishining yalpi talab va yalpi taklif hajmiga taʼsiri mexanizmini tushuntirib bering

2. Nima sababdan qayd qilingan valyuta kursi sharoitida pul-kredit siyosati ichki balansni taʼminlashda samara bermaydi.

3. Xalqaro savdoning zamonaviy xususiyatlari.

4. Bojxona bojlari qanday turlarga ajratiladi

25 – variant

1. Bank tizimi deganda nimani tushunasiz?

2. Jamgʻarmaga oʻrtacha va chegaraviy moyillik koʻrsatkichlarini izohlab bering.

3. Firmalar nima uchun zaxira saqlashining toʻrtta sababini keltiring.

4. Mahsulotlar eksporti va importini litsenziyalash davlatga qanday imkoniyatlar beradi

26 – variant

1. Tijorat banklarining funksiyalari qanday?

2. Soliqlarning tushishini foiz stavkasi, daromad, isteʼmol va investitsiyaga taʼsirini izohlang.

3. Xalqaro savdoni rivojlantirishning subyektiv sabablari nimalardan iborat.

4. IS-LM modelining asosi boʻlgan tenglamalarni sanab bering va ularga tavsif bering

27 – variant

1. Bojxona tariflarini kirtishni yoqlovchi mutaxassislar fikriga koʻra import tariflari qanday ijobiy oqibatlarga olib keladi?

2. Xarid qobilyati pariteti atamasining mohiyati nimadan iborat?

3. Mandell-Flemingning ochiq iqtisodiyot modelini tavsiflab bering.4. Ixtiyoriy ravishda eksportni cheklash qanday xususiyatlarga ega?
Download 1,48 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish