O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi abu rayhoh beruniy nomidagiDownload 362,2 Kb.
Pdf ko'rish
Sana19.12.2019
Hajmi362,2 Kb.
#31028
Bog'liq
darajali qatorlar. qatorlar yordamida taqribiy hisoblashlar.-1
windows operatsion tizimida ishlash texnologiyasi, Mavzu, ona tili oqitish metodikasi , 2 5193030848626033786, 2 5193030848626033786, Solishtirma, JDPI stipendiya, 8-sinflar-uchun-nazorat-ish-yillik(1), информаика-9-синф, ESABAT BAS BETI, test т, 823-sonli qaror va ilovalar, matka, Hayot faoliyati xavfsizligi

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA 

MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

 

ABU RAYHOH BERUNIY NOMIDAGI 

TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI 

 

 

 

 

 

MAVZU: DARAJALI QATORLAR. 

QATORLAR YORDAMIDA 

TAQRIBIY HISOBLASHLAR. 

 

                        

                 

 

 

 

                      

  Bajardi:    Sodiqov H. 

                                            Tekshirdi:  Axmadjonova K.  

 

 

Toshkent-2015 

DARAJALI QATORLAR. QATORLAR YORDAMIDA 

TAQRIBIY HISOBLASHLAR. 

 

Ta’rif. Hadlari darajali funksiyalardan iborat bo’lgan a

a x a x

a x

a x

n

n

n

n

n

0

12

2

0  ...


...

 

  

(1) 


 

ko’rinishdagi qator darajali qator deb ataladi. 

Abel  teoremasi.  1)  Agar  darajali  qator  x=x

0

0  nuqtada  yaqinlashsa,  u holda bu qator -|x

0

|<x<|x0

| oraliqda absolyut yaqinlashadi; 2) Agar darajali qator x=x

0nuqtada  uzoqlashsa,  u  holda  bu  qator  -|x

0

||>x  va  x>|x

0

||  oraliqlarda 

uzoqlashadi; 

Isboti. 1) Teoremaning shartiga ko’ra 

а

0

+а1

х

0

+а2

х

0

2+...+а

n

x

0

n

+... 

 

  

(2)  


 

qator yaqinlashadi, demak  n



 da an

x

0

n

0, bu degani shunday bir musbat  M soni mavjud bo’ldiki, qatorning hamma hadi absolyut qiymati bo’yicha  M dan 

kichik bo’ladi. (1) qatorni 

...

...


0

0

20

2

02

0

01

0



n

n

n

x

x

x

a

x

x

x

a

x

x

x

a

a

 

(3)        

ko’rinishda yozib olamiz va 

| | |

|

||

... |


|

...


a

a x

x

x

a x

x

x

a x

x

x

n

n

n

0

1 00

2 0


2

0

20

0 


 

 (4)   

 

qatorni ko’raylik. Bu qatorning hadlari M

M

x

x

M

x

x

M

x

x

n 

00

2

0...

...


   

 

(5) qatorning mos hadidan kichik. |x|<|x

0

| tengsizlik bajarilganda (5) qator maxraji q

x

x0

1

  ga  teng  bo’lgan  cheksiz  kamayuvchi  geometrik  progressiyani tashkil etadi, demak, yaqinlashadi. Shunday qilib, (5) qator yaqinlashgani uchun 

(4)  qator  ham  yaqinlashadi,  natijada  (3)  qator  yoki  (1)  qator  absolyut 

yaqinlashadi. 

2)  Endi  teoremaning  ikkinchi  qismini  ham  isbot  qilish  unchalik  qiyin 

emas:  faraz  qilaylik  x

0

1  nuqtada  (1)  qator  uzoqlashsin.  U  holda  |x|>|x

0

|

tengsizlikni  qanoatlantiruvchi  har  qanday  x  nuqtada  ham  qator  uzoqlashadi. 

Demak,  -|x

0

|

|>x  va  x>|x0

|

|  oraliqlarda  (1)  qator  uzoqlashadi.  Shunday  qilib, teorema to’la isbot qilindi. 

Ta’rif. Darajali qatorning yaqinlashish sohasi markazi koordinat boshida 

yotadigan  intervaldan  iboratdir.  Darajali  qatorning  yaqinlashish  intervali  deb 

shunday  -R  dan  +R  gacha  bo’lgan  intervalga  aytiladiki, bu  intervalning  ichida 

yotadigan  har  qanday  x  nuqtada  qator  absolyut  yaqinlashadi,  intervalning 

tashqarisida yotadigan istalgan nuqtada esa uzoqlashadi. 

 

qator yaqinlashadi -R 

 

        R . qator uzoqlashadi             qator uzoqlashadi 

 

 

R  soni  darajali  qatorning  yaqinlashish  radiusi  deb  aytiladi.  Intervalning 

oxirlarida (ya’ni  x=-va x=nuqtalarida) berilgan qatorning yaqinlashishi va 

uzoqlashishi haqidagi savol har bir qator uchun alohida yechiladi. 

 

1. Darajali qatorning yaqinlashish intervalini (yoki yaqinlashish radiusini) 

topish. 

 

(1) darajali qatorni | | | || | | || | | || | ... | || | ...

a

a x a x

a x

a x

n

n

0

12

2

33 


 

(6)  

ko’rinishda  yozib  olamiz.  Bu  qator  musbat  hadli  qator  bo’lgani  uchun  uning 

yaqinlashishini Dalamber alomatiga ko’ra aniqlaymiz.  Faraz qilaylik, quyidagi 

limit mavjud bo’lsin: 

lim

lim|


| lim|

|| |


| |

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

u

u

a x

a x

a

a

x

L x

11

1

1 

Unda agar L|x|<1 bo’lsa, ya’ni |x|<1/L yoki -1/LL intervalda qator absolyut 

yaqinlashadi. 

Agar L|x|>1 bo’lsa, ya’ni |x|>1/yoki -1/L>va x>1/intervallarda qator 

uzoqlashadi. Yaqinlashish radiusi 

R

L

a

a

n

n

n

11

lim|


|

 

formulaga  ko’ra  topiladi.  Shunga  o’xshab  R  ni  Кoshi  alomatini  qo’llab  ham topish mumkin:  

R

a

n

n

n

1

lim | |


;

 


Misol. 

x

x

x

x

n x

n

n

2

22

3

24

2

22

2

22

3

32

4

42 


...


...

 darajali qatorning 

yaqinlashish intervali topilsin. 

Yechish. Bu yerda a

n

a

n

n

n

n

n

2

1

21

2

12

,

()

,

   demak, 

R

a

a

n

n

n

n

n

n

n

nlim|

| lim


(

)

12

1

22

2

12

 

 Javob. 

Berilgan 

darajali 

qatorning 

yaqinlashish 

intervali  

-2<x<2 tengsizlikdan iborat. Intervalning chegaralarida qator uzoqlashadi. 

 

2. Teylor va Makloren qatorlari.  

Agar  y=f(x)  funksiya  x=a  nuqtaning  atrofida  (n+1)-nchi  tartibgacha 

hosilaga ega bo’lsa Teylor formulasi deb ataluvchi 

).

()

(

!)

(

...)

(

!2

)

()

(

!1

)

()

(

)(

||

2|

x

R

a

f

n

a

x

a

f

a

x

a

f

a

x

a

f

x

f

n

n

n  (1)  

formula bizga ma’lum, bu yerda R x

x a

n

f

a

x a

n

n

n

( )


(

)

()!

[

()]

(

)1

11

  

qoldiq had edi, 0<<1.  

Agar  f(x)  funksiya  x=a  nuqtaning  atrofida  istalgan  tartibgacha  hosilaga 

ega  bo’lsa,  Teylor  formulasidagi  n  istalgancha  katta  qilib  olinishi  mumkin. 

Faraz  qilaylik 

lim

( )


n

n

R x

0

  bajarilsin,  u  holda  (1)  formulada  n



  da 


limitga o’tib, o’ng tomonda qator hosil qilinadi va u Teylor qatori deb ataladi: 

f x

f a

x a

f a

x a

f a

x a

n

f

a

n

n

( )


( )

!

( )(

)

!( ) ...

(

)!

( ) ...


|

||

( )

 12

2

 (2)  

(2) tenglik 

lim

( )


n

n

R x

0

  bajarilgandagina o’rinlidir. 

Agar  Teylor  qatorida  a=0  desak  uning  xususiy  ko’rinishi  bo’lgan 

Makloren qatori hosil bo’ladi: f x

f

x

f

x

f

x

n

f

n

n

( )


( )

!

( )!

( ) ...


!

( ) ...


|

||

( )

 

01

0

20

0

2 

(3) 


 

Berilgan f(x) funksiyani Teylor qatoriga yoyish uchun: 

a)  f(x)  funksiyaning  barcha  tartibdagi  hosilalarining  x=a  nuqtadagi  qiymatlari 

hisoblanadi va Teylor qatorining yoyilmasiga olib borib qo’yiladi; 

b) hosil bo’lgan qatorning yaqinlashish sohasi topiladi. 

Misol.  f(x)=2x

  funksiya  x  ning  darajalari  bo’yicha  Teylor  qatoriga 

yoyilsin. 

Yechish.  a)  2

x

  funksiyaning  barcha  tartibdagi  hosilalarini  x=0  nuqtadagi 

qiymatlarini topamiz: 

f(x)=2

x

,                f(0)=1; f

|

(x)=2x

ln2,            f

|

(0)=ln2;  f

||

(x)=2

x

ln

22,           f

||

(0)=ln2

2; 


......................................................  

f

(n)

(x)=2

x

ln

n

2,          f

(n)

(0)=ln

n

2; 

...................................................... 

Endi  topilgan  qiymatlarni  (3)  ifodaga  qo’yib,  2x

  funksiya  uchun  x  ning 

darajalari bo’yicha Teylor qatorini hosil qilamiz: 

2

1

21

2

22

2

2x

n

n

x

x

n

x

 


 


ln

!ln

!

...ln

!

... 

 

b) hosil bo’lgan qatorning yaqinlashish sohasini topamiz: R

a

a

n

n

n

n

n

n

n

n 




lim|


| lim

ln

()!

!ln


1

1

21

2

  dan  ko’rinadiki  topilgan  qator  x ning har qanday qiymatlarida yaqinlashadi. 

 

3. Asosiy funksiyalar yoyilmasining jadvali:  

1.

ex

n

x

x

x

x

x

x

n

n

  

 !

!!

!

...(| |

);

12

3

42

3

40

       


  

       

)

1|

|

(  

...


+

!

3)

2

)(1

(

x!

2

)1

(

+1

=

=x

!

)1

)...(


2

)(

1(

+

1=

)

1(

  

5.);

1

|(|

         

...

1

=x

-

11

 .

4);

|

(|    

...


!

6

!4

!

21

)!

2(

)

1(

cos


 .

3

);|

(|

    ...

!

5!

3

)!1

2

()

1

(sin

 .

23

2

n1

0

43

2

64

2

02

5

31

1

21x

x

m

m

m

m

m

mx

n

n

m

m

m

m

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

n

x

x

x

x

x

x

n

x

x

n

m

n

n

n

n

n

n

n

n

  

(binomial m-istalgan haqiqiy son); );

1

|(|

   


...

7

53

1

2)

1

( .

7

);1

1

(    

...


4

3

2)

1

()

1

(l

 .

67

5

31

1

21

4

32

1

1xx

x

x

x

n

x

arctgx

x

x

x

x

x

n

x

x

n

n

n

n

n

n

n

 

               4. Qatorlar yordamida taqribiy hisoblashlar. 

 

f(x)  funksiyaning  x

0

  nuqtadagi  qiymatini  taqribiy  hisoblash  uchun  bu funksiya  darajali  qatorga  yoyiladi  va  yoyilmadagi  x  lar  o’rniga  x

0

  qiymat qo’yiladi.  Shundan  keyin  f(x

0

)  qiymatni  kerakli  aniqlikda  hisoblash  uchun qatorning  zarur  sondagi  boshlang’ich  hadlari  olinadi.  Masalan,  arcsin1/10  ni 

hisoblash  uchun  arcsinx  funksiyani  darajali  qatorga  yoyish  (x  ning  darajalari 

bo’yicha) va undagi x lar o’rniga 1/10 qiymatni qo’yish kerak. 

4-misol. e

4

 0,00001 aniqlikda hisoblansin. Yechilishi.   

e

x

x

x

x

n

x

n

  


 


1

23

2

3!

!

...!

;  yoyilmada  x=1/4  deb 

olamiz: 

e

1 4


2

3

41

1

41

4 2


1

4 3


1

4 4


/

!

!!

...


  

 

 Ushbu  hisoblashda  |x|<n+1  lar  uchun  qilinadigan  xatolik 

| |


| |

!(

| |)R

x

n n

x

n

n

 1

1 

tengsizlikdan topiladi. 

Agar  n=4  deb,  beshta  hadni  olsak  ko’rilayotgan  hisoblashdagi  xatolik 

0,00001 dan oshmaydi: R

x

x

n

 

4 15

4 4 1


1

4 4 5 1 4

0 00001

!(

)!(

/ )


,

 

 5-misol. cos1

o

 0,0001 aniqlikda hisoblansin. Yechilishi. Кosinusning taqribiy qiymatlarini hisoblashda 

cos


!

!

... ( )( )!

x

x

x

x

n

n

n

 


  


1

2

41

2

24

2

  

formuladan foydalaniladi. 

Bunda qilinadigan xatolik 

|

|(

)!

Rx

n

n

n

2

22

2

2

 

 

tengsizlikdan topiladi. Demak, 

cos


cos

1

1800  bo’lgani  uchun  kosinusning  yoyilmasida 

x180

 deb birinchi ikkita hadni olsak

cos

!

,1

1

180 20 9998

0

22

 
 

 

hosil bo’ladi. Bunda qilingan xatolik nihoyatda kichikdir: | |

!

!,

R

2

44

4

42

180 4


4

180 4


1

45 24


0 0000001Download 362,2 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti