Ona tili va adabiyoti(mfo 07. 2016-bt)Download 61.55 Kb.
Sana22.06.2017
Hajmi61.55 Kb.
ONA TILI VA ADABIYOTI(MFO-7.07.2016-BT)
1. Javoblardan To’ra Sulaymonning satirik va yumoristik asarlar to’plami nomini toping.

A) “Hamqishloqlarim” B) “Sarvinoz”

C) “Alhazar” D) “Jahongashta”

2. O’qituvchilik so’zi haqidagi to’g’ri hukmni toping.

A) shaxs oti B) tub ot C) faoliyat jarayon oti
D) narsa oti

3. Sifat va ravish yasovchi sifatida o’zaro omonimlik xususiyati namoyon qila oladigan qo’shimchalarni aniqlang.

1) –siz; 2) –lab; 3) –in; 4) –chak

A) 2, 3, 4 B) 1, 2, 3, 4 C) 1, 3 D) 1, 2, 4

4. Birov odob o’rgatsa, o’rganmagan kishi hayvon, ammo uzr so’rasa, qabul qilmagan kishi shaytondir.

Ushbu gapda qatnashgan shakl yasovchi qo’shimchalar tarkibida necha o’rinda shovqinlilar guruhiga kiruvchi jarangli portlovchi undosh bor?

A) 3 ta B) 5 ta C) 4 ta D) 6 ta

5. Jarangli jufti mavjud bo’lgan til oldi jarangsiz undoshlarni aniqlang.

A) t, s, ch, sh B) t, p, s C) k, t, s, ch D) z, j, d

6. Qaysi javobda vazifadosh biriktiruv bog’lovchilari keltirilgan?

A) -u, -yu, -da, na…na B) -u, -yu, -da, bilan

C) -u, -yu, -da, balki D) -u, -yu, -da, ba’zan

7. Qaysi javobda keltirilgan barcha so’zlar noto’g’ri yozilgan?

A) xoxlamoq, inshoot, hasharot

B) ssenariy, konstitusiya, hayit

C) ta’qiqlamoq, avf, taqib qildi

D) qat’iy, qadamjo, shovilladi

8. Qo’shimcha qo’shilishi bilan o’zagida tovush o’zgarishi bo’ladigan so’zlar qatorini toping.

A) qayir, qala B) past, qasd C) o’rin, gurs

D) so’ra, ravnaq

9. Yusuf Xos Hojibning “Qutatg’u bilig” asari haqidagi to’g’ri ma’lumotlarni aniqlang.

1. Qofiyalarda, asosan, turkiy so’zlar qo’llangan.

2. Asarda faqat toq qofiyalar uchraydi

3. Ba’zan shoir radifdan oldin qofiya keltirib o’tirmaydi

4. Asarda misralarni o’zaro ohangdosh so’zlar bilan yakunlashga qat’iy amal qilingan.

A) 2, 4 B) 1, 2, 4 C) 1, 3 D) 1, 2, 3


10. Berilgan qo’shma gapdagi yasama so’zlar miqdorini aniqlang.

Do’stlik g’alabaga yangi mazmun baxsh etadi, u ko’maklashganda barcha omadsizliklar barham topadi.

A) 4 ta B) 5 ta C) 3 ta D) 6 ta

11. Qaysi maqolda antonim sifat qo’llangan?

A) Olqish olgan omondir, qarg’ish olgan yomondir

B) Bir azobning bir rohati bor

C) Uying tor bo’lsa ham, ko’ngling keng bo’lsin D) Bilgan topib gapirar, bilmagan qopib

12. Ulug’lar so’zin tut, yumush qil, yugur, Ulug’ so’zin tutsang, tilak tez kelur.

Ushbu gap haqidagi to’g’ri fikrlarni aniqlang

1. Aniqlovchilar otlashgan so’z bilan ifodalangan.

2. Otlashgan so’zlar to’ldiruvchi va kesimga tobelangan.

3. Parchadagi sodda gaplarning barchasida ega ishtirok etmagan.

4. Ushbu baytda bitta gapning egasi yasama so’z bilan ifodalangan

A) 1, 2, 4 B) 1, 2, 3 C) 2, 3 D) 1, 4

13. Quyidagi gapda ishtirok etgan yordamchi so’zlar sonini toping.

Xuddi so’z kabi gapning ham turi va xili, matndagi o’rniga qarab ma’nolari ko’p.

A) 4 ta B) 5 ta C) 3 ta D) 6 ta

14. “Sab’ni sayyor” dostoning “Mehr va Suhayl” hikoyatida Jobirga nisbatan “Zuhalvash” so’zini kim keltirgan.

A) Nu’mon B) Suhayl C) Mehr D) Navdar

15. g undoshining k undoshidan farqlovchi belgisi qaysi javobda ko’rsatilgan?

A) portlovchi B) shovqinlilik C) jaranglilik

D) til orqalilik

16. Kechasi ishlayman, kunduzi uxlayman.

Ushbu gapda ishtirok etgan ko’makhi morfemalar haqidagi to’g’ri hukmni toping.

A) 2 ta so’z yasovchi, 6 ta munosabat shakli

B) 1 ta so’z yasovchi, 4 ta munosabat shakli

C) 1 ta so’z yasovchi, 6 ta munosabat shakli

D) 2 ta so’z yasovchi, 4 ta munosabat shakli

17. “Alpomish” dostonida Barchin “Saman otli, sarjig’ali bek yigit”ga murojaat qilib nimani so’raydi?

A) poygada g’olib bo’lishini so’raydi

B) olti oyga muhlat so’raydi

C) olishmasdan siltab otishni so’raydi

D) to’rt shartni bajarishini so’raydi

18. Ochsang davronlarning kitoblarini,

Qancha karvonlarning ertagi bordir.

Tingla donolarning xitoblarini:

Egasi bor yurtning ertasi bordir.

Ushbu parchada nechta so’z birikmasi mavjud?

A) 9 ta B) 8 ta C) 7 ta D) 10 ta

19. “Daryo kechasi”, “Ishim bordir o’sha ohuga” kabi musiqaga boy, sehrli, ohangdor she’rlar muallifi kim?

A) Abdulla Oripov B) Hamid Olimjon

C) Erkin Vohidov D) G’afur G’ulom

20. Urish so’zining paronimi bilan antonim bo’la oladigan so’zni aniqlang.

A) do’pposlash B) tinchlik C) bosqin

D) osoyishta

21. Quyidagi qaysi asarlarda raiyat qo’yga, podshoh cho’ponga o’xshatilgan?

1. Alisher Navoiy, “Hayrat ul-abror”; 2) Alisher Navoiy, “Mehr va Suhayl”; 3) Sakkokiyning Mirzo Ulug’bekka bag’ishlagan qasidasi

A) 1, 2, 3-asarlarda B) 1, 3-asarlarda

C) faqat 1-asarda D) 1, 2-asarlarda

22. Alisher Navoiy qaysi ijodkorga “… bir nechta matla’lari borkim, tab’ ahli (nozik didli adabiyotchilar) qoshida o’qusa, bo’lur”, deya yuqori baho bergan?

A) Lutfiy B) Husayn Boyqaro C) Jomiy

D) Atoiy

23. Quyidagi berilgan nechta gapning egasi va kesim tarkibidagi qo’shimchalar ismning munosabat shakli va fe’lning munosabat shakli sifatida o’zaro omonimlik hosil qilgan?

1. Bitta o’g’limni qoldirishga ko’zim yetmayapti-yu, qanday qilib uchovingni tashlab ikkalamiz shaharga ketamiz.

2. Yirtib tashlagandan ko’ra yondirib tashlaganing yaxshidir.

3. Tanam zirqirab og’riyotganiga ham e’tibor bermadim.

4. Uchoving bu vazifani uddalading.

A) uchta B) bitta C) to’rtta D) ikkita

24. Xol sarkor, Hoji Zuhur, Mirza Umar kabi shaxslar nomi Muqimiyning qaysi asarida uchraydi?

A) “Sayohatnoma” B) “Tanobchilar”

C) “Maskovchi boy ta’rifida” D) “Aroba”

25. Qaysi asarda “… og’ir-vazmin qadamlar bilan kuz kirib keldi. Tumanlik qo’ynida jimgina mudragan tonglar, ilk sovuq og’ushida junjikkan seryulduz oqshomlar boshlandi…” jumlalari o’rin olgan?

A) “To’qqizinch palata” B) “Qiyomat qarz”

C) “Bahor qaytmaydi” D) “Alvido, bolalik”

26. Sof ilmiy uslub fan sohasidagi kishilarga nisbatangina qo’llanadi, shuning uchun bu uslubda fanning ma’lum sohasigagina doir atamalar keng qo’llaniladi.

Ushbu gapda nechta ot va sifat turkumiga oid yasama so’zlar ishtirok etgan?

A) 4 ta B) 3 ta C) 5 ta D) 2 ta

27. Payt ravishlarini toping.

A) so’ngra, darrov, arang B) tez, so’nggi

C) doim, biroz D) dastlab, hanuz

28. Ravish haqida berilgan qayidagi hukmlardan nechtasi to’g’ri?

1) qo’qqisdan, to’satdan, birdaniga, birdan singari ravishlar harakatning kutilmagan paytida tez yuzaga kelishini bildiradi; 2) so’zlarni takrorlash yo’li bilan ravish yasash mumkin; 3) yaqinda ravishi harakatning bajarilish paytini yoki o’rnini bildiradi; 4) so’zlarni juftlash yo’li bilan ravish yasash mumkin.

A) uchtasi B) ikkitasi C) barchasi D) bittasi

29. Qays gapda turkiy tillar oilasi qipchoq guruhiga kiruvchi tillar keltirilgan?

A) no’g’ay, qo’miq B) uyg’ur, qo’miq

C) tatar, o’zbek D) ozarbayjon, qirg’iz

30. Qaysi so’zlarda qatnashgan unlilar og’izning ochilish darajasiga ko’ra birlashtiruvchi belgiga ega?

1) komil; 2) kemtik; 3) tikuvchi; 4) kamolot;

5) cho’chimoq; 6) mudir

A) 1, 2, 3, 4, 5 B) 1, 2, 5 C) 3, 4, 6

D) 2, 3, 4, 5, 6

31. Sabr – achitib gapiradigan nasihatgo’y, kishi tabiati undan ozor chekadi, lekin unga amal qilgan oxirida so’zsiz murodiga yetadi.

Ushbu gap turini aniqlang.

A) qismlari uyushgan murakkab qo’sma gap

B) bog’langan qo’shma gap

C) aralash murakkab qo’shma gap

D) bog’lovchsiz qo’shma gap

32. 1. Borliq jim har bitta darchada zangor shu’lalar porlaydi.

2. Hasharda hamma ishladi yoshlar ariq tozaladi, qizlar maydonni supurdi, kattalar mashinaga yukni ortdi

3. Ahror ovoz egasini tanidi Hasan naychi ekan.

4. Qor yog’di izlar bosildi.

5. Albbata, go’zallik ham har xil bo’ladi kechasi qop-qora osmonda olovli iz qoldirib uchgan yulduz ham go’zal, kunduzi guldan gulga qo’nib yurgan kapalak ham go’zal…

Shartli belgilar o’rnida ikki nuqta qo’yiladigan barcha gapalarni aniqlang.

A) 1, 2, 4, 5 B) 1, 2, 3, 4, 5 C) 1, 2, 3, 5 D) 3, 5

33. “Suratning old qismida sarg’ish libos kiygan bepoyon dala, keng daryo tasvirlangan. Yog’in-sochindan keyin po’rsillab yotgan, chekkalaridagi qamishlar bir-biriga ayqashib ketgan yo’lda ikki yo’lovchining oyqo izlari ko’zga tashlanadi”

Ushbu parcha qaysi asardan olingan?

A) Nazar Eshonqul “Maymun yetaklagan odam”

B) Tohir Malik “Alvido, bolalik!”

C) Asqad Muxtor “To’qqizinchi palata”

D) Chingiz Aytmatov “Jamila”

34. To’plamda ko’p rivoyat qilgan sahobalar alohida beshlikni tashkil etadi.

Gapdagi mustaqil so’zlar miqdorini aniqlang.

A) 6 ta B) 9 ta C) 8 ta D) 7 ta

35. Quyidagilardan qaysi biri tasavvufiy adabiyotda vasl sarxushligi, ya’ni mastligini anglatadi?

A) Xizr suvi B) Ko’hkan tog’i C) ko’z

D) Jomi Jam

36. Gul bag’rini nasim qildi – to’kildi,

Saboga hikoyat qildi – to’kildi.

Falak ishiga boq: bir haftada gul

Chiqdi, g’unchaladi, kuldi, to’kildi…

Ushbu she’riy parchada fe’l turkumiga mansub tub so’zlar necha o’rinda qo’llangan?

A) 10 B) 8 C) 7 D) 9


Matematika (Informatika bilan, 7.07.2016yil)
37. va bo’lsa, ni orqali ifodalang.

A) B) C)

D)

38. tengsizlikni yeching.

A) B) C) D)
39. Konus sharga ichki chizilgan. Konus asosining radiusi shar radiusiga teng. Konusning hajmi 24 ga teng. Shar hajmini toping.

A) 72 B) 96 C) 124 D) 24


40. Agar va bo’lsa, ni toping.

A) B) C)

D)
41. tenglamalar sistemasining yechimi bo’lgan (x;y) juftliklar soni nechta?
A) 2 B) 3 C) 1 D) 0
42. tenglamani yeching.

A) B) C) D)


43. Natural bo’luvchilari soni eng ko’p bo’lgan uch xonali natural sonni toping.

A) 480 B) 804 C) 840 D) 908


44. Agar , va yoyi bo’lsa, ning qiymatini toping.

A) B) C) D)

45. ni hisoblang.

A) 4 B) 20 C) 10 D) 8


46. tenglamadan , va sonlarining o’rta arifmetigini toping.

A) 0 B) 1,5 C) 2 D) -2


47. Tengsizliklar sistemasini yeching.

A) B)

C) D)

48. ko’rsatkichli tengsizlikni yeching.

A) B) C)

D)


49. Natural sonlardan birini ikkinchisiga bo’lganda, shunday o’nli kasr hosil bo’ldiki, uning butun qismi bo’luvchiga, kasr qismi esa bo’linuvchiga teng bo’ldi. Bo’luvchini toping.

A) 3 B) 5 C) 2 D) 10


50. ni soddalashtiring.

A) 1 B) C) D)


51. ni hisoblang.

A) -6 B) 6 C) 23 D) -4


52. ni hisoblang.

A) B) C) D)


53. funksiyaning eng kichik musbat davrini toping.

A) B) C) D) 24


54. Tenglamani yeching:

A) B) C) D)


55. Diagonallari 30 va 40 ga teng bo’lgan rombning tomonlarini toping.

A) 27 B) 22 C) 25 D) 23

56. Qavariq beshburchakning burchaklaridan biri to’g’ri, qolganlari 3:3:4:5 nisbatda bo’lsa, uning katta burchagini toping.

A) 120° B) 135° C) 140° D) 150°


57. tenglamaning nechta yechimi bor?

A) 4 ta B) 1 ta C) 3 ta D) 2 ta
58. ning qanday qiymatlarida tenglama yechimga ega bo’ladi?

A) B) C) D)


59. Ifodani soddalashtiring:

A) B) C) D)


60. Ushbu tengsizlikni qanoatlantiruvchi tub sonlar nechta?

A) 3 B) 1 C) 2 D) 0


61. trapetsiyaning diagonali ton tomonga perpendikulyar. Agar Agar va bo’lsa, burchakni toping.

A) 135° B) 132° C) 138° D) 142°


62. Agar va berilgan bo’lsa, ni toping.

A) B) C) D)


63. Diagonallari o’zaro perpendikulyar bo’lgan to’g’ri to’rtburchakka tashqi va ichki chizilgan aylana radiuslari farqi bo’lsa, to’g’ri to’rtburchakning yuzi aniqlansin.

A) B) C)

D)
64. tenglamani yeching.

A) B) C) D)

65. Katetlari va bo’lgan to’g’ri burchakli uchburchakka bu uchburchak bilan umumiy to’g’ri burchakka ega bo’lgan kvadrat ichki chizilgan. Kvadrat perimetrini toping.

A) B) C) D)

66. Katetlari 2 va 8 ga teng bo’lgan uchburchakni kichik tomoni atrofida aylantirish natijasida hosil bo’lgan jismning to’la sirtini toping.

A) B)

C) D)
67. Axborotga kim tomonidan “Bizni va sezgilarimizni tashqi olamga moslashuvimizdagi mazmunni ifodalash” deya ta’rif berilgan?

A) Abu Nasr Forobiy B) Klod Shennon

C) Al-Xorazmiy D) Norbert Viner
68. ifodaning qiymatini 10 lik saboq sistemasida toping.

A) 39 B) 40 C) 41 D) 43


69. Matn muharririning asosiy elementlarini ko’rsating.

A) Ishchi maydon, yurgich, bosh satr

B) Kursor, ishchi maydon, hoshiya

C) Menyu satri, kursor, ishchi maydon

D) Menyu satri, yurgich, kursor

70. Paskal tilining quyidagi takrorlash operatoridagi takrorlanishlar sonini aniqlang.A) 16 B) 18 C) 17 D) 0


71. Agar axborot hajmi 2097152 bit bo’lsa, uning hajmini Kbaytda aniqlang.

A) B) C) D)


72. Raqamli signalni analogli signalga va aksinchaga aylantirib beruvchi qurilma nomini toping.

A) shifrator B) modem C) deshifrator

D) telefaks

Fizika(BT-7.07.2016 yil)

73.Agar 10,8 kg massali kubning qirralari 3 martadan qisqartirilsa, uning massasi qanday bo’ladi(g)?

A) 300 B) 360 C) 400 D) 72074. 2 va 1 kg massali silindrlar qo’zg’almas blok orqali vaznsiz ipga osilgan. Bunda birinchi silindrning 4% qismi suvga botganda muvozanat vujudga keladi. Silindrlarning zichligini aniqlang. Suv zichiligi 1000 kg/m3.

A) 20 B) 40 C) 80 D) 10075.Jismning harakat tenglamasi x=0,5t2+2t+4 ko’rinishga ega. t=5 s paytda uning tezligi qanday bo’ladi?

A) 2 B) 7 C) 10 D) 14

76.Samolyot gorizontga 30° burchak ostida 100 m/s tezlik bilan to’g’ri chiziqli tekis harakatlanib,400 m balandlikdan pasaymoqda. OX o’q samolyot harakatlanayotgan tomonga gorizontal yo’nalgan,OY o’q esa yuqoriga tik yunalgan deb hisoblab, uning harakat trayektoriyasi tenglamasini ko’rsating.

A) y=400+100x B) y=400-100x

C) y=400+1,73x D) y=400-x/1,73

77.Tinch turgan 2,5 kg massali jismga 15 va 20 N kuchlar o’zaro ta’sir o’zaro tik yo’nalishda ta’sir etmoqda. Jismning 3 sekunddan keyingi tezligini toping(m/s).g=10 m/s2

A) 21 B) 30 C) 39 D) 40

78.Bikrligi 980 N/m bo’lgan rezina shnurga osilgan 4,9 N og’irlikdagi yuk 2 m/s2 tezlanish bilan ko’tarilayotgan bo’lsa, shnur qanchaga (mm) uzayadi? g=9,8m/s2

A) 0,62 B) 5,9 C) 6,02 D) 6,479.Vertikal ravishda erkin tushayotgan jismning n+3 chi sekunddagi ko’chishi n+2 chi sekunddagi ko’chishidan qanchaga ortiq(m)?

A) 10 B) 13 C) 15 D) 2080.Sun’iy yo’ldoshning aylanish davri 8 marta ortsa, uning chiziqli tezligi qanday o’’zgaradi?

A) 2 marta kamayadi B) 2 marta ortadi

C) 4 marta kamayadi D) 8 marta ortadi

81.m=10 kg massa va v=500 m/s tezlikka ega bo’lgan snaryad portlab ikki bo’lakka bo’lindi.m/2 massa va 2v tezlikka ega bo’gan birinchi bo’lak dastlabki yo’nalishga π/4 burchak ostida uchib ketdi. Ikkinchi bo’lakning impulsi snaryadning dastlabki impulsidan necha marta katta?

A) 0,34 B) 0,77 C) 1,69 D) 4,50

82.Yerdan ko’tarilayotgan samolyotning shamol yo’nalishida uchishi qulayroqmi, yoki unga qarshimi?

A) shamol yo’analishida

B) samolyot tuzilishiga bog’liq

C) shamol bo’lganda samolyot ucha olmaydi

D) shamolga qarshi

83.Berk idishdagi gazning molekulalari o’rtacha kvadratik tezligi 20% oshsa, gaz bosimi qanday o’zgaradi?

A) 1,2 marta ortadi B) 1,2 marta kamayadi

C) 1,44 marta ortadi D) 1,44 marta kamayadi

84.Gorelkada 1 soatda 10 g vodorod yonadi. Sig’imi 10 l bo’lgan ballondagi 200 atm bosimli va 0°C temperaturali vodorod necha soatda yonadi? M=2g/mol

A) 18 B) 20 C) 30 D) 3585. Hajmi 5x4x3,5 m3 bo’lgan xonadagi havo 105 Pa bosim o’zgarmas bosimda 7°C dan 27°C gacha isitilgan bo’lsa, havoning kengayishida qanday ish bajariladi?(kJ)

A) 14 B) 75 C) 406 D) 50086.Suv 2 K ga isitilsa, har bir molekulasining o’rtacha energiyasi qanchaga ortadi?(J) c=4200J/(kg K), M=18 g/mol.

A) 8400 B) 2,52·10-22

C) 10500 D) 3,15·10-23

87.C sig’imli kondensator q zaryad bilan 2C sig’imli kondensator esa 3q zaryad bilan zaryadlangan. Bu kondensatorlarning qutblari teskari holda ulansa, sistemaning elektr energiyasi qanchaga kamayadi?

A) q2/2C B) 13q2/12C C) 7q2/4C D) 25q212C88.Erkin elektronlari konsentratsiyasi 4·1027 m-3 ga teng bo’lgan o’tkazgichdagi tok zichligi 16 A/sm2 ga teng.Tok tashiyotgan elektronlar masofaga qancha vaqtda ko’chadi(min)?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 1289.Elektr lampochka tolasining qarshiligi 293 K temperaturada 19 Ω, cho’g’langan holda esa 144 Ω. Tola qanday temperaturagacha qizigan (°C)? α=0,005 K-1.

A) 1527 B) 1705 C) 2273 D) 312390.Quyidagi taadiqlardan noto’lg’ri toping.

A)ionlarga ajralgan molekulalar sonining barcha parchalanuvchi molekulalar soniga nisbati dissotsatsiyas koeffitsiyenti deyiladi

B)elektr tokini o’tkazuvchi suyuqliklar elektrolitlar deyiladi

C)elektrolitlarda tok erkin elektronlar oqimidan iborat bo’ladi

D)distilallangan suv elektrolit emas

91.Qisqa tutashuv toki 5 A, EYuK 10 V bo’lgan manba bilan qisqa tutashuv toki 4 A, EYuK 8 V bo’lgan manba qutblari mos holda ulanib batareya hosil qilindi va unga 8 Ω qarshilikli resistor ulandi. Rezistordagi kuchlanishni toping.

A) 8 B) 9 C) 10 D) 18

92.Elektr tokini o’tkazmayddigan yengil ipga zaryadlangan metal sharcha osildi. Agar sharcha tebranma harakatga keltirilsa, uning atrofida qanday maydonlar hosil bo’ladi?

1)o’zgarmas elektr maydon

2)o’zgaruvchan elektr maydon

3)o’zgarmas magnit maydon

4)o’zgaruvchan magnit maydon

5)gravitatsion magnit maydon

A) 1,5 B) 1,3,5

C) 2,4,5 D) 1,2,3,4,593.Induksiyasi 4T bo’lgan bir jinsli magnit maydonga induksiya chiziqlariga 60° burchak ostida 100 m/s tezlik bilan uchib kirgan zarra spiraltrayektoriya bo’ylab harakat qiladi. Uning massasi 0,4 mg, zaryadi 50 μC. Spiral qadami uzunligini toping.

A) 25 B) 31,4 C) 50 D) 62,894.Elektrolitik vannaga qo’yilgan kuchlanish 125 V, tokning quvvati 0,1 MW bo’lsa, zavod 1 soatda qancha(kg) xlor ishlab chiqaradi?k=0,367 mg/C

A) 1 B) 2 C) 3 D) 495.Yerdan ko’tarilayotgan liftning shiftiga vaznsiz cho’zilmas ipga 400 g massali po’lat shar osilgan. Liftning tezligi 2 m/s bo’lganda sharning tebranish davri 2 s bo’lgan. Liftning tezlaninshi 2 m/s2 sharning ostiga magnit joylashtirildi. Bunda uning tebranish davri 1,41 s bo’lib qoldi. Sharga magnit tomonidan ta’sir qiluvchi kuchini toping(N). g=10m/s2

A) 0,8 B) 2,8 C) 3,2 D) 496.Qoplamalar orasiga o’zgaruvchan kuchlanish berilganda , ular orasidan uchib o’tayotgan elektron qanday trayektoriya chizadi?

A) to’g’ri chiziq B) parbola

C) vintsimon chiziq D) sinusoida

97.Konturdan o’tayotgan magnit oqim Ф=0,05cos103t qonuniyat bilan o’zgarayotgan bo’lsa, induksiya EYuK qanday ifodalanadi?

A) E=0,05sin103t B) E=-5sin103t

C) E=-50sin103t D) E=50cos103t

98.Chastotasi 200 Hz bo’lgan tovush tebranishlarining bir davri davomida uzunligi 100 m bo’lgan to’lqinda necha marta tebranish yuz beradi?

A) 2·103 B) 1,5·103

C) 2·104 D) 1,5·104

99.Yassi ko’zguga nur 24° burchak ostida tushmoqda. Bu nurning vaziyati o’zgarmasdan ko’zgu biror burchakka burilganda, qaytgan nur 20° ga burilgan bo’lsa, qaytgan nur bilan ko’zgu tekisligi orasidagi burchak necha gradusga teng bo’lib qoladi?

A) 40 B) 48 C) 56 D) 66100.Fokus masofasi 14 sm bo’lgan linza buyumning 2 marta kattalashgan teskari tasvirini hosil qildi. Linzadan tasvirgacha bo’lgan masofani aniqlang.(sm)

A) 14 B) 28 C) 36 D) 42

101.Daraxtning 100 m masofadan olingan surati negativda 12 mm bo’lgan. Obyektivning fokus masofasi 5 sm bo’lsa, daraxtning haqiqiy o’lchamini aniqlan. (m)

A) 24 B) 26 C) 30 D) 32102.Yorug’lik vakuumda yo’l o’tadigan vaqtida biror suyuqlikda 11 sm yo’l o’tadi. Shu suyuqlikning dielektrik singdiruvchanligini baholang.

A) 2 B) 4 C) 16 D32103.Lazer nurinig quvvatini 65% kamaytirish kerak. Buning uchun nurning nurning qutblanish tekisligi bilan analizator qutblanish tekisligi orasidagi burchak kosinusi qanday bo’lishi kerak?

A) 0,22 B) 0,59 C) 0,81 D) 0,83104.Katta tezlik bilan harakatlanayotgan jismning massasi tinchlikdagi massasiga nisbatan 10% ga oshgan, bo’lsa, zichligi qanday o’zgargan?

A) 10 % oshgan B) 10 % kamaygan

C) 21 % oshgan D) 21 % kamaygan

105.Toza kremniy moddasining yutilish spektri qanday?

A) yutilish spektriga ega emas B) uzluksiz

C) chiziqli D) yo’l-yo’l

106.Quvvati 100 W bo’lgan yorug’lik manbai 1 s da 5·1020 ta foton chiqaradi. Nurlanishning o’rtacha to’lqin uzunligini toping(μm).

A) 0,2 B) 0,26 C) 0,29 D) 0,99107.Agar radioaktiv izotop yadrosidan pozitron ajralib chiqsa, uning tartib raqami qanday o’zgaradi?

A) bittaga kamayadi B) ikkitaga kamayadi

C) bittaga ortadi D) o’zagarmaydi

108.Yarim yemirilish davrining yarmiga teng vaqtda biror element radioaktiv yadrolarining qanday qismiyemiriladi?
A) 0,22 B) 0,23 C) 0,25 D) 0,29
Ingliz tili 155
73. Choose the best answer.

Come, there’s no use in … like that! – said Alice herself, rather sharply.

A) cried B) crying C) cry D) to cry
74. Choose the best answer.

Dad phoned us and asked if our luggage … .

A) were already packed

B) was already being packed

C) had already packed

D) had already been packed


75. Choose the best answer.

I wish you … so rude to Rosalind last night.

A) hadn’t been B) weren’t C) wouldn’t be D) haven’t been
76. Choose the best answer.

Children have a very … tolerance to hot weather.

A) short B) tiny C) few D) low
77. Choose the best answer.

A lot of men … played on the same teams as Nate “Tiny” Archibald will tell you that he never said much.

A) whose B) whom C) where D) who
78. Choose the best answer.

The parcel was … at the end of the week.

A) to deliver B) delivering C) to be delivered

D) been delivered


79. Choose the best answer.

The plan of the route was not familiar … him and he left a little uncertain which way to go.

A) by B) on C) in D) to
80. Choose the best answer.

They … to arrive at 12:30 but they didn’t

A) were B) have to C) couldn’t D) didn’t have to
81. Choose the best answer.

He wouldn’t speak English so fluently now if he

… in America as an exchange student.

A) will study B) didn’t study C) study

D) hadn’t studied
82. Choose the best answer.

At the lunch time she stopped … a cup of tea.

A) having made B) made C) making D) to make

83. Choose the best answer.

My sister … economics and politics when she goes
to university. She has already made up her mind about it.

A) will study B) studies C) has studied

D) is going to study
84. Choose the best answer.

… unemployed are people who have no job.

A) - B) An C) Those D) The

85. Choose the best answer.

“What time will Salima be back?”

Have you any idea what time ... back?

A) Salima will be B) will Salima be

C) Salima would be D) will be Salima


86. Choose the best answer.

There was no-one in when he came home, so he made … a cup of tea and sat down to read newspaper.

A) him B) themselves C) himself D) her
87. Choose the best answer.

We couldn’t get rid of this idea. Let’s discuss it later, … ?

A) do we B) won’t you C) will you D) shall we
88. Choose the best answer.

It … be a very popular novel. Otherwise I would have read it.

A) can’t B) must C) mustn’t D) can
89. Choose the best answer.

At six, when I got to the car park, I realized that I … my keys.

A) had lost B) lost C) has lost D) was losing
90. Choose the answer which correctly completes the sentence.

We should … the children with everything necessary for their performance.

A) provide B) require C) want D) need
91. Choose the answer which correctly completes the sentence.

Founded by the Spanish as Yerba Buena in 1835,

what is now San-Francisco was … over by the United States in 1846 and later renamed.

A) take B) took C) taking D) taken


92. Choose the answer which correctly completes the sentence.

In this class, I was able to improve my results, … helped me feel better about myself.

A) who B) which C) whose D) what

93. Choose the answer which correctly completes the sentence.

The new cinema is much … to our house than the old one.

A) closer B) as close C) close D) closest


94. Choose the answer which correctly completes the sentence.

Rachel has hardly … sympathy for her brother’s drinking problem.

A) any B) many C) some D) no
95. Choose the correct answer.

German is … than English.

A) not as easy B) not as difficult C) more easier

D) more difficult


96. Choose the best answer.

He … be ill because I’ve just spoken to him.

A) can B) must C) should D) can’t
97. I’m sure I’m the only person … is satisfied with the new computers.

A) that B) which C) whom D) who’s


Read the text. Then choose the correct answer for each question below (98-101).

The ubiquitous bar code (UBC), developed more than twenty years ago, is not a stagnant product. On the contrary, the technology has been improved so that it can be used more efficiently. Much less expensive than a computer chip, the bar code can hold more information than it has in the past by adding a second dimension to the structure.

The bar code consists of two different width, although sometimes four width are used, printed in black on a white background. Bar codes are used for entering data into a computer system. The bars represent the binary digits 0 and 1, just like basic computer language, and sequences of these digits can indicate the numbers from 0 to 9, which can then be read by an optical laser scanner and processed by a digital computer. Arabic numbers appear below the code.
98. What is the best title to the passage?

A) The description of UBC.

B) The UBC is only used for computer system.

C) The development of the UBC.

D) The UBC has horizontal lines.
99. What does the word “dimension” in the text mean?

A) degree B) size C) space D) measurement

100. The author implies that the bar code … .

A) become well-known not long ago

B) will stay invariant

C) has not been remained unchanged for years

D) the society doesn’t feel necessity in it
101. The purpose of the text is to describe … .

A) that the UBC is used only to keep the computer data

B) running technology and innovation of bar codes

C) why the bar code is much less expensive

D) issues of the bar code
Read the text. Then choose the correct answer for each questions below (102-105).

Every year thousands of children go to the doctor because of back pain, and in fact, this kind of problem is rapidly becoming one of the most common childhood complaints. And what exactly causes this outbreak of back strain and muscle fatigue? It seems that even quite young children are taking more and more to school – not just books, but also clothes and game players – and their backpacks simply weigh too much. “Some kids carry more than 25% of their bodyweight in a bag that has a nice cartoon character on it, but which actually gives them backache,” reported Dr. Elaine Sachs, a GP in North London. “Most parents simply don’t realize what is happening to their children.”


102. The word “fatigue” in the passage is closest in meaning to … .

A) exhaustion B) pressure C) disease D) strength


103. What reason is given for children’s back pain?

A) They play games which are not suitable for their age.

B) The bags with the pictures of TV-cartoon heroes.

C) Their rucksacks are loaded with a lot of things.

D) They carry unnecessary books for their school.
104. Which of the following is the best title for the passage?

A) The cause of backaches among youngsters.

B) Parents’ inattentiveness to their children.

C) Doctors’ concern over heavy schoolbags.

D) Widespread childhood complaints.
105. All of the following are mentioned in the passage EXCEPT:

A) Some kids’ bags weigh not less than a quarter of their own weight.

B) Yet pretty young children’s backpacks are full of heavy loads.

C) Kids’ backache is turning out to be a regular issue.

D) The pictures of cartoon characters shouldn’t be pasted on bags.
Read the text. Then choose the correct answer for each question below (106-108).

Ever since the 1978 Camp David Agreement and the 1979 peace treaty signed between Egypt and Israil, the Suez Canal has been filled with a constant flow of maritime traffic. It is 163 km long, but still not wide enough to accommodate modern ships sailing in opposite directions. There are plans to widen the canal but, for now, ships can pass only at two points – the Bitter Lakes and Al-Ballan. With a depth of 19,5 meters, the canal is deep enough for most ships, except for super tankers. The canal is the prime source of hard currency for Egypt’s troublesome economy. Each of the 50 ships that pass through the canal each day is charged a fee based on its size and weight. The average fee is about $70,000.


106. We deduce from the passage that …

A) there are no bridges anywhere that cross the Suez Canal.

B) in the period before 1979, fewer ships used the Suez canal

C) the Suez Canal was constructed sometime after 1979

D)the traffic on the Suez Canal makes shipping dangerous.
107. From the description in the passage one can imply that …

A) without the canal, the Egyptian government would be much better off.

B) super tankers must proceed very carefully while going through the canal

C) the Israelis get a sizeable commission from the Suez Canal’s traffic

D) the bigger and heavier a ship is, the more it has pay to use the canal
108. From the figures given in the passage it is obvious that …

A) Passage through the canal costs almost $100 per kilometer

B) the Egyptians make, on average, $3,500,000 a day from the canal

C) a large ship pays about $1,400 to pass through the canal

D) most ships on the Suez Canal are under 20 metres tail.

Blok testOna tili


Maematika

Fizika

Ingliz tili

1

C

37

B

73

C

73

B

2

C

38

A

74

C

74

D

3

C

39

B

75

B

75

A

4

A

40

D

76

D

76

D

5

A

41

A

77

B

77

D

6

B

42

D

78

C

78

C

7

C

43

C

79

A

79

D

8

A

44

C

80

A

80

A

9

C

45

B

81

B

81

D

10

B

46

C

82

D

82

D

11

C

47

B

83

C

83

D

12

D

48

D

84

A

84

D

13

B

49

C

85

D

85

A

14

D

50

D

86

B

86

C

15

C

51

B

87

D

87

D

16

B

52

D

88

B

88

A

17

B

53

D

89

C

89

A

18

B

54

B

90

C

90

A

19

B

55

C

91

A

91

D

20

B

56

D

92

C

92

B

21

B

57

B

93

D

93

A

22

A

58

B

94

A

94

A

23

B

59

C

95

C

95

D

24

A

60

C

96

D

96

D

25

C

61

C

97

C

97

A

26

B

62

C

98

D

98

C

27

D

63

D

99

C

99

D

28

C

64

B

100

D

100

C

29

A

65

A

101

A

101

D

30

C

66

D

102

C

102

A

31

C

67

D

103

B

103

C

32

C

68

B

104

C

104

A

33

D

69

C

105

B

105

D

34

D

70

B

106

D

106

B

35

D

71

C

107

A

107

D

36

C

72

B

108

D

108

B

T.j.s
T.j.s
T.j.s
Download 61.55 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat