Mustaqil ishni tashkil etishning shakli va mazmuniDownload 17.29 Kb.
Sana08.02.2017
Hajmi17.29 Kb.
Mustaqil ishni tashkil etishning shakli va mazmuni


 • Talaba mustaqil ishini tayyorlashda fanning xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

 • Darslik va o’quv qo’llanmalar bo’yicha fan boblari va mavzularini o’rganish;

 • Tarqatma materiallar bo’yicha ma’ruzalar qismini o’zlashtirish;

 • Avtomatlashtirilgan o’rgatuvchi va nazorat qiluvchi tizimlar bilan ishlash;

 • Maxsus adabiyotlar bo’yicha fanlar bo’limlari yoki mavzulari ustida ishlash;

 • Yangi texnikalarni, apparaturalarni, jarayonlar va texnologiyalarni o’rganish;

 • Talabaning o’quv-ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish bilan bog’liq bo’lgan fanlar bo’limlari va mavzularni chuqur o’rganish;

 • Faol va muammoli o’qitish uslubidan foydalaniladigan o’quv mashg’ulotlari;

 • Masofaviy (distansion) ta’lim.


Tavsiya etilayotgan mustaqil ishlarning mavzulari:


 1. Milliy falsafiy tafakkur, uning o’tmishi va zamonaviy rivojlanishi.

 2. Falsafani o’rganish jarayonida milliy g’oya va istiqlol mafkurasining nazariy asoslarini egallash zarurati.

 3. Falsafiy dunyoqarash, uning xususiyatlari va asosiy tamoyillari.

 4. Mifologik dunyoqarashning genezisi va falsafiy-tarixiy ahamiyati.

 5. Diniy dunyoqarash, uning asosiy qadriyatlari va tamoyillari.

 6. Hozirgi davrda o’zbekistonda yangi falsafiy dunyoqaashni shakllantirish va komil insonni tarbiyalash vazifalari.

 7. Falsafiy bilimlar tizimi, uning o’ziga xosligi, tarixiy o’zgarishi va mazmunan boyib borishi.

 8. Falsafaning ijtimoiy taraqqiyotning muayyan bosqichlaridagi o’rni muammosi.

 9. I.Karimov ijtimoiy-falsafiy bilimlarning yangi mazmundagi tizimini yaratish zarurati xaqida.

 10. Ilm-fan yutuqlari va ularning falsafada aks etishi.

 11. O’zbekistonning mustaqilligi davrida falsafiy bilimlarning asosiy yo’nalishlarini o’rganish va o’rgatish vazifalari.

 12. Yosh avlodni ma’naviy komillik, istiqlolga sodiqlik ruhida tarbiyalashda falsafaning ahamiyati.

 13. mustaqillikni mustahkamlash, istiqlol mafkurasining g’oyalarini targ’ib va tashviq etishda falsafaning ahamiyati va o’rni.

 14. Falsafiy meros va milliy g’oya.

 15. Vatanimiz madaniyati va falsafasining jahon sivilizatsiyasiga ta’siri.

 16. Diniy barikenglik va dunyoviy bilimlar takomili, ular o’rtasidagi bog’liqlik va aloqadorlik.

 17. Temuriylar davri va o’rta asrlar falsafasi.

 18. “Temur tuzuklari” va milliy g’oyalar rivoji.

 19. Ulug’bek va Ulug’bek akademiyasining madaniyat rivojidagi o’rni hamda jahon fani taraqqiyotiga ta’siri.

 20. Alisher Navoiyning ijtimoiy-falsafiy qarashlari.

 21. Bobur va boburiylar davri falsafasi.

 22. Yevropada XV-XVII asrlardagi ijtimoiy-siyosiy o’zgarishlar va yangi zamon falsafiy tafakkurining shakllanishi.

 23. XVII asr Yevropa falsafasidagi ratsionalizm.

 24. XVIII asr fransuz falsafasi va ma’rifatchiligi.

 25. Nemis milliy falsafasi, uning tarixiy ildizlari.

 26. Mirza Bedilning ijtimoiy falsafiy qarashlari.

 27. Mashrabning falsafiy qarashlari. Mashrab va tasavvuf.

 28. Chorizm istilosi va falsafiy fikr taqdiri.

 29. XIX asr oxiri XX asr boshlarida falsafiy fikrlar.

 30. Jadidchilik-milliy g’oyalar uchun kurash falsafasi.

 31. Hozirgi zamon falsafasidagi vorislik va yangilanish, uning XIX asrdagi ildizlari.

 32. I.Karimov – O’zbekistonda istiqlol davri falsafasining asoschisi.

 33. Pozitivizm falsafasi.

 34. Hayotfalsafasi-hozirgi zamon demokratik mamlakatlarda inson yashashining tamoyili sifatida.

 35. Pragmatizm falsafasi.

 36. Ekzistensionalizm falsafasi.

 37. G’arb mamlakatlarida jamiyat falsafasi.

 38. Rivojlanish va o’zaro aloqadorlikning umumiy qonuniyatlari. Falsafiy qonunlar.

 39. Mavjudlik, o’zgarish, bog’liqlikning asosiy shakllari. Falsafiy kategoriyalar.

 40. Hozirgi davrda bilish va haqiqat muammosi, uni o’rganish zarurati.

 41. Jamiyat hayotida barqarorlik va beqarorlik.

 42. Jamiyat falsafasi va taraqqiyotning o’zbek modeli.

 43. Mustaqil O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish, inson qadri va erkinliklari.

 44. Qadimgi Sharq va Markaziy Osiyo mamlakatlarida falsafiy fikrlarning paydo bo’lishi va rivoji.

 45. Qadimgi Yunon va Rim falsafasi.

 46. O’rta asrlar musulmon sharqi falsafiy tafakkuri.

 47. Islom falsafasi.

 48. Tasavvuf falsafasi.

 49. Markaziy Osiyoda ilk Renessans davri falsafiy fikrlar rivoji. (IX-XII asrlar).

 50. Markaziy Osiyoda so’nggi Renessans davri falsafiy tafakkuri taraqqiyoti (XIV-XV asrlar).

 51. Yevropada o’rta asrlar va yangi davr falsafasi.

 52. Markaziy Osiyoda so’nggi feodalizm davri falsafasi (XVI-XIX asrlar)

 53. Yevropada XIX asr falsafasi.

 54. XX asrfalsafasi, uning asosiy oqimlari va g’oyaviy yo’nalishlari.

 55. Borliq va uning falsafiy tahlili.

 56. Taraqqiyot falsafasi.

 57. Falsafada ong muammosi.

 58. Ijtimoiy ong shakllari.

 59. Bilish nazariyasi.

 60. Haqiqat tushunchasi. Nisbiy va absolyut haqiqat.

 61. Tabiatning falsafiy tahlili.

 62. Jamiyat va uning falsafiy tahlili.

 63. Falsafada inson muammosi.

 64. Jamiyat va shaxs.

 65. Madaniyat va sivilizatsiya.

 66. Jamiyatning ma’naviy hayoti.

 67. Hozirgi zamon umumbashariy muammolar va ularning oqibatlarini oldindan ko’ra bilish.

 68. Bozor iqtisodiyotining falsafiy muammolari.

 69. Hozirgizamon demografiyasining falsafiy tahlili.

 70. Mutaxassisning dunyoqarash mavqei.

 71. Umuminsoniy va milliy qadriyatlar dialektikasi.

 72. Madaniy meros va unga munosabat muammolari.

 73. “Yangi falsafiy tafakkur” tushunchasining mazmun va mohiyati.


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa