Mavzu №1. Mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishida transport tizimining ahamiyati tayanch iboralar: Transport tizimi; transport turlari; shahar transporti; sanoat transporti; magistral transport; yо‘llar; transport uzeliDownload 64,46 Kb.
Sana20.02.2022
Hajmi64,46 Kb.
#460393
Bog'liq
transport


MAVZU №1. MAMLAKAT IQTISODIYOTINING RIVOJLANISHIDA TRANSPORT TIZIMINING AHAMIYATI Tayanch iboralar: Transport tizimi; transport turlari; shahar transporti; sanoat transporti; magistral transport; yо‘llar; transport uzeli; transport vositasi; transportdagi texnika jihozlari va inshootlari; yuk oboroti; yo’lovchi oboroti; о‘rtacha tashish masofasi. 1.1 . Transportning paydo bо‘lishi va taraqqiyoti tо‘g‘risida ma’lumot Transport insonlar hayotida og’ir ishlarini engillashtirib beruvchi vositadir. Transport vositasi kishilik jamiyati tarixi bilan chambarchas bog‘liqdir. Insonlarni mehnat qilishlari uchun yaratgan qurollari va vositalari hamda kishilarning bir yerdan ikkinchi yerga kо‘chirilishisiz biron iste’mol mahsuloti yaratish ham, boshqa biron oqilona faoliyat ham bо‘lishi mumkin emas. Dastlabki davrlarda odamlar о‘zlarining transportga bо‘lgan ehtiyojlarini oddiy vositalar bilan qondirganlar. О‘zlariga zarur bо‘lgan ozuqalarni, mehnat vositalarini, kiyim-kechak tayyorlash yoki qulay uy-joy sharoitini yaratish uchun zurur bо‘lgan materaillarni, shuningdek, yoqilg‘ini (asosan о‘tinni) о‘zlari kо‘tarib tashiganlar yoki sudraganlar. Keyinchalik esa har xil hayvonlarni о‘rgatish va ularni kо‘paytirish orqali, yuk va odamlarni kо‘proq о‘shalardan foydalangan holda tashiganlar. Vaqtlar о‘tishi bilan mehnat unumdorligining о‘sishi, metalldan yasalgan qurollarning paydo bо‘lishi va takomillashuvi, chorvachilikning rivojlanishi, transport vositalarining yanada kengayishi va rivojlanishini taqozo etdi. Arzon mehnat evaziga ulkan inshootlar, shaharlar qurildi, davlatlar paydo bо‘ldi. Bularning hammasi kishilarning transportga bо‘lgan ehtiyojlarini yanada oshirdi. Buyumlarni almashtirish va savdo-sotiqning о‘sishi, bojxona va boshqa shu kabi tо‘lovlar yig‘ish, bosqinchilik va mudofaa urushlari dengiz transportining tez rivojlanishiga olib keldi. Daryo transporti 1000 yillarga borib taqaladi. Malumotlarga qaraganda ilk daryo kemalari Qadimgi Misrda 4-asrlarda ishga tushgan. Qadimgi daryo kemalari yog‘ochlardan ishlangan. Ularni kirg‘oqlarga otlar bilan yoki odamlar bilan sudrab olib chiqishganlar. XIX-asrda ichki suv xavzalarida kemalar ishga tusha boshladi. Birinchi daryo kemalari 1903-yil Rossiyada qurilgan. Dengiz transportining takomillashuvi bilan birga, daryo transporti ham paydo bо‘ldi va rivojlandi. Keyinchalik quruqlikda harakatlanuvchi transport ham rivojlana boshladi. Katta-katta shaharlarni, davlatlarni birlashtiruvchi karvon yо‘llari paydo bо‘la boshladi. Karvon yо‘llarining tarkib topa boshlashi natijasida transport ishini bir qancha yengillashtirgan yuk tashish shotilari (volokusha) va chanalar paydo bо‘la boshladi. Bunday shotilar va chanalar yirik hayvonlarning kuchidan foydalanishga mо‘ljallanib yaratilgan edi. Keyinchalik esa og‘ir narsalarni bir joydan ikkinchi joyga kо‘chirishni yengillashtirish maqsadida ularning tagiga qо‘yiladigan yumaloq g‘о‘lalardan foydalanishni g‘ildirakli transport yaratilishga asos qо‘yilgan qadam desa bо‘ladi. G‘ildirak insoniyat dahosi yaratgan eng buyuk ixtirodir. Buning izohi uchun shuni aytish kerakki, birinchidan, tabiatda g‘ildraksimon narsalar bо‘lmaganligidan uni ixtiro qilish kerak bо‘ldi, ikkinchidan, shu ixtiro necha ming yillardan buyon insoniyatga xizmat qilishi bilan birga hozirgi vaqtda ham quruqlikda ishlovchi transport turlariga asos bо‘layotir. Quruqlikda transportining rivojlanishi natijasida ot-arava yо‘llari qurila boshladi. Zamonlar о‘tishi bilan transportning ba’zi bir turlarini ham takomillashtirishdi. Ishlab chiqarish kuchlarining о‘sishi bilan katta-katta shaharlar paydo bо‘lib, ularda hunarmandchilik, savdo-sotiq rivojlana boshladi. Keyinchalik bir qancha omillarga kо‘ra sotishga mо‘ljallangan tovarlarning orta borishi transportga bо‘lgan ehtiyojni о‘stirdi. Shu sababdan kо‘pchilik mamlakatlarda yuk tashish uchun dengiz va daryo, yо‘l va suv inshootlarini kengaytirish ishlariga katta ahamiyat berila boshladi. XX asrning ikkinchi yarmida texnika sohasidagi keskin о‘zgarish, ayniqsa, mashina yordami bilan mashina ishlab chiqarish savdo-sotiqning о‘sishiga katta ta’sir kо‘rsatdi va bu davr “sanoat inqilobi” davri bо‘ldi. О‘tmishdan meros bо‘lib qolgan yelkanli va eshkakli kemalar hamda ot-arava va karvonlar endi bu davrdagi “sanoat inqilobi” talabini qondira olmas edi. Shuning uchun ham sanoatning rivojlana boshlashi bilan bir qatorda transport ham yangi asosdagi texnika talabi bilan rivojlana boshladi. Buning yorqin dalili bug‘ mashinasining ixtiro qilinishi bо‘ldi. Bug‘ kuchi vositasida tabiat injiqliklariga bog‘liq bо‘lmagan va nazariy jihatdan har qanday quvvatga ega bо‘la oladigan transport vositalarini yaritish imkoniyati tug‘ildi. Natijada birinchi bug‘ kemalari, parovozlar, quruqlikda yuruvchi bug‘ mashinalari, keyinchalik esa bug‘ samolyotlari yaratildi. 1-rasm.Birinchi ishlab chiqilgan transport( a- о‘zi yurar kareta. 1791 y, bbenzin bilan ishlovchi birinchi transport. 1870 y). 1.2. Hozirgi zamon transport tizimi tushunchasi, tarkibiva tavsifi Transport tizimi - tashish jarayonida bir-biriga bog‘liq bо‘lgan barcha turdagi transportlar kompleksidir. Odatda “transport tizimi” termini biror davlatga, region yoki katta shaharga taalluqli ma’noda ishlatiladi. Hozirgi davr transport tizimi tarkibiga quyidagi transport turlari kiradi: temir yо‘l; daryo; avtomobil; havo; quvur orqali yuborg‘ich transporti. a b Shuningdek, transport tizimi tarkibiga shahar transporti va sanoat transporti vositalari ham kiradi. Shahar ichida harakatlanuvchi turli transport komplekslari shahar transporti deyiladi. Sanoat korxonalari, qurilish, qishloq xо‘jaligi, savdo va boshqa korxona ichki ishlarini bajaruvchi transportlar sanoat transporti deyiladi. Magistral transport deyilganda moddiy mahsulotlar ishlab chiqaruvchi va ularni iste’mol qiluvchi korxonalarning iqtisodiy aloqalari manfaatlari yо‘lida yuk va yo’lovchilarni uzoq massfalarga tashuvchi transport tushuniladi. О‘zbekiston magistral transport tarkibiga temir yо‘l, avtomobil, havo, quvur orqali yuborg‘ich transportlari kiradi. Yо‘llar deyilganda transport vositalari harakati uchun maxsus moslangan (yoki qurilgan) va jihozlangan temir yо‘llar, avtomobil, daryo, va boshqa suv havzalari yо‘llari tushuniladi. Transport uzeli deyilganda turli transportlarning tutashadigan joylari tushuniladi. Bunday tutashadigan joylar asosan katta shaharlar, aholi yashaydigan joylar, sanoat va kurort markazlari hamda daryo portlari, avtomobil va temir yо‘l bekatlarida bо‘ladi. Transport vositasi deyilganda yuk va passajirlar tashishga mо‘ljalangan temir yо‘l va avtomobil transportidagi lokomativ, vagon, avtomobil, tirkama, kema, samolyot va boshqalar tushuniladi. Transportidagi texnika jihozlari va inshootlar deyilganda transportga qarashli zavod (asosan ta’mirlash zavodlari), ustaxonalar, omborlar, ortish-tushirish joylari, bekatlar, portlar, aeroport binolari, ulardagi asbob-uskunalar, yо‘l jihozlari, inshootlar (kо‘priklar, tonnellar, kanallar, shlyuzlar) va hokazo tushuniladi. Yuk oboroti - yuk tashish jarayonida bajariladigan ish bо‘lib, u tonnalarda о‘lchanuvchi tashilgan yuk hajmini о‘rtacha tashish oralig‘iga kо‘paytirish yо‘li bilan aniqlanadi. О‘lchov birligi - tonna kilometr (tkm). Yo’lovchi oboroti yo’lovchilar tashish jarayonida bajariladigan ish bо‘lib, u tashilgan passajirlar sonini о‘rtacha tashish masofasiga kо‘paytirish yо‘li bilan aniqlanadi. О‘lchov birligi yo’lovchi-kilometr (yo’lov-km). 1t yukni о‘rtacha tashish masofasi - har bir tonna yukni о‘rtacha tashish masofasi bо‘lib, u tonna-kilometrlarda bajarilgan yo’lovchi oborotini tonna hisobida umumiy tashilgan yuk hajmiga bо‘lish yо‘li bilan aniqlanadi. 1 yo’lovchini о‘rtacha tashish masofasi - har bir passajirning о‘rtacha hisobda yurgan masofasi bо‘lib, u barcha bajarilgan yo’lovchi oborotlarni umumiy tashilgan yo’lovchilar soniga bо‘lish yо‘li bilan aniqlanadi. 1. 3. Transportning moddiy ne’matlar ishlab chiqarishdagiо‘ziga xos xususiyatlari Ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlana borishi va ijtimoiy mehnat taqsimoti natijasida turli ishlab chiqarish tarmoqlari vujudga keladi. Bunday tarmoqlarga yer osti foydali qazilma boyliklarni ishlab chiqarish sanoati, qishloq xо‘jaligi, mahsulotlarga qayta ishlab berish sanoati, transport va shu kabilar kiradi. Transport muomala doirasida tayyor mahsulotni tashish bilan moddiy ne’matlar ishlab chiqarishning barcha tarmoqlaridagi ishlab chiqarish jarayonini davom ettiradi va ishlab chiqarish doirasi bilan iste’mol doirasini bir-biriga bog‘lovchi vosita bо‘ladi. Transport tarmog‘ida ham ishlab chiqarish jarayoni kishi mehnati va ishlab chiqarish vositalaridan unumli foydalanish orqali amalga oshiriladi, natijada mahsulotning yangi qiymati vujudga keladi. Demak, transport ham moddiy ishlab chiqarish sohasiga kiradi. Lekin transportning ishlab chiqarish faoliyati quyidagi xususiyatlarga khra boshqa ishlab chiqarish tarmoqlaridan jiddiy farq qiladi. Transport sohasidagi ishlab chiqarish jarayonida moddiy ne’matlar ishlab chiqaruvchi boshqa tarmoqlar singari xom ashyo va yarim tayyor mahsulotlardan foydalanilmaydi. Ishlab chiqarishning turli tarmoqlarida tayyorlangan va bir yerdan ikkinchi yerga tashilishi lozim bо‘lgan mahsulotlar transportning mehnat ashyosi hisoblanadi. Bu mahsulotlar tashilganda iste’mol qiymati sifatida kо‘paymaydi, faqatgina ularning qiymatiga qiymat qо‘shiladi. Transport, bir tomondan, tovar almashinish va aholiga xizmat kо‘rsatishni amalga oshirish bilan – bozor infratuzilmasining bir qismi hisoblanadi, boshqa tomonlama esa — tovarlar va odamlarni kо‘chirar ekan, uning о‘zi bozor subyekti sifatida о‘zining xizmatlarini sotadi. Transportning har xil turlari bu xizmatlarni turli tarzda kо‘rsatishi mumkin, shu tariqa transport bozori paydo bо‘ladi. Testlar 1.Transport uzeli tushunchasi A) turli transportlar tutashadigan joylar B)yirik sanoat markazlari C) temir yо‘l bekatlari D)dengiz portlari 2.Transport tizimi tarkibiga qaysi transport turlari kiradi A) temir yо‘l; dengiz; avtomobil; quvur; xavo ; B)temir yо‘l; dengiz; daryo; C)dengiz; daryo; avtomobil. D)dengiz; avtomobil; daryo; havo; quvur. 3.Transport tizimi tushunchasi? A) tashish jarayoniga bog‘liq kompleks B) bir-biriga bog‘liq bо‘lgan transportlar kompleksi transport vositalaridagi talablar birligi C) tashish jarayonida bir-biriga bog‘liq bо‘lgan barcha turdagi transportlar kompleksidir D) transport vositalaridagi tashish jarayoni 4.Yuk tashish ishi (oboroti) о‘lchami A) t/km B) tkm C) km/t D) kg/m Muhokama va xulosalarni shakllantirish uchun savollar: 1. Birinchi transport qachon paydo bо‘lgan? 2. Transport tizimi nimani anglatadi? 3. Transport tizimi tarkibiga qanday transport turlari kiradi? 4. Magistral transport deganda nimani tushunasiz? 5. Transport uzellari qayerlarda tashkil etiladi? 6. Transportda texnika jihozlariga nimalarni kiritish mumkin? 7. Yuk oboroti nimada о‘lchanadi? 8. Yulovchi oboroti nimani bildiradi?


MAVZU №2. TRANSPORT JARAYONI ASOSLARI Tayanch iboralar: Qо‘zg‘aluvchi va qо‘zg‘almas texnika vositalari; korxona quvvati; texnologiya; transport jarayoni texnologiyasi; boshqarish; yuk; yo’lovchi; yuk (passajir) oboroti; tashish hajmi; yuk (yo’lovchi) oqimi; mahalliy tashish; tо‘g‘ridan-tо‘g‘ri tashish; aralash tashish; tashish tezliklari: kreyserlik tezligi; transport vositasi unumdorligi; о‘rtacha bir kunlik yо‘l bosish; aylanish vaqti; mehnat unumdorligi; texnologik jarayon. 2.1.Transport jarayoni haqida umumiy tushunchalar Hozir har qanday transport turi uning oldiga qо‘yilgan vazifalarni bajarish uchun takomillashgan murakkab zamonoviy texnika vositalar bilan jihozlangan bо‘lishi kerak. Transportdagi texnika vositalari qо‘g‘zolmas texnika vositalarga avtomobil va temir yо‘llari, jihozlar (kо‘prik, tunnel, puteprovod)ga hamda qо‘zg‘aluvchi transport vositalarga - lokomativ, vagon, avtomobil, tyagach, kema, samolyot va hokazolarga bо‘linadi. qо‘zg‘aluvchi transport vositalari, о‘z navbatida, faol (lokomativ, avtomobil, kema, samolyot) yoki nofaol (vagon, tirkama va yarim tirkama) bо‘lishi mumkin. Transport korxonalarining katta-kichikligi va undagi texnikaning rivojlanganlik darajasi shu korxona quvvatini bildiradi. Texnologiya deyilganda ishlarni bajarish ketma-ketligi yoki parallelligi va uning davom etish vaqti, uskuna hamda qurilmalarni ishlatish tartibi, material va mehnat sarfi tushuniladi. Temir yо‘l bekatlari, daryo portlari, aeroportlar va transportga taalluqli boshqa korxonalarda bajariladigan transport jarayonlari texnologiyasi odatda ilgaridan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan rasmiy hujjatlarga binoan olib boriladi. Bunday hujjatlar asosan korxonada bajariladigan ayrim texnologiyalar majmuini ifodalaydi. Shunday qilib, transport jarayoni texnologiyasi mujassamlashgan tushuncha bо‘lib, yuk va passajirlar tashishda aniq reglament bilan ish bajarish tartiblarini anglatadi. Bunday ish tartiblariga tashish jarayoni bilan bog‘liq bо‘lgan transport vositalarini tayyorlash ishlari ham kiradi. Umumiy tarzda transport jarayonini tashkil qilish deyilganda korxonalar ishlayotgan tuman iqtisodiyotini hisobga olgan holda yuk va yo’lovchilar oqimini о‘rganish, mijozlar (buyurtmachilar) bilan shartnomalar tuzish, hamma sharoitlarni hisobga olib, yuk va passajirlarni tashish, yuk ortish-tushirish, yo’lovchilarni transport vositasiga chiqarish-tushirishni tashkil qilishga qaratilgan ish va ish uslublari tushuniladi. Boshqarish deyilganda boshliqlar va boshqaruvchi rahbar tashkilotlari ish uslublari tushuniladi. Boshqarishning asosiy vazifasi korxonalar, muassasalar hamda butun iqtisodiyotni boshqaruvchi tashkilotlar xо‘jalik faoliyatiga oid siyosatini bevosita amalga oshirishdan iboratdir. Boshqarishni shunday tashkil qilish kerakki, toki u jamiyat qurilishining har bir bosqichi о‘rtaga qо‘yadigan aniq talablarga javob bera olsin. Hozirgi kunda О‘zbekiston Respublikasi sanoat, qurilish va transport tizimlari tarmoq bо‘yicha bozor iqtisodiyotiga tayangan rahbarlik qilish tamoyiliga asoslangan bо‘lib, bu tizim quyidagi tadbirlarni amalga oshirish imkonini beradi: ishlab chiqarishga rahbarlik qilishda, fan-texnika va aniq tarmoqlarni iqtisodiy jihatdan rivojlantirishda hamda moddiy resurslardan foydalanishni yaxshilashda yagona rahbarlikni ta’minlash; korxonalar ishida mustaqillik va iqtisodiy omillar rolini oshirish; boshqaruvchi rahbar tashkilotlarning mavjud kо‘p pog‘onaliligini tugatish, ularning topshirilgan ish uchun javobgarligini oshirish va hakozolar. Transport turlari korxonalari о‘z iqtisodiy mustaqilligini saqlagan holda ba’zi bir hududiy va umum iqtisodiy boshqaruv yechimlarini tegishli kompaniya, konsern va uyushmalar tasarrufiga beradilar. Bunday tashkilotlar transport korxonalari, ilmiy-tadqiqot va tarmoq transportini loyihalash tashkilotlari boshqaruv yechimlarini muvofiqlashtirish bilan birga davlat moliyaviy boshqaruvi tashkilotlari bilan bevosita muomalada bо‘ladilar. 2.2. Transport jarayoni va uning elementlari Barcha transport turlarida yuk va yo’lovchilar tashish jarayoni quyidagi asosiy uch elementdan iborat bо‘ladi: 1) transport vositalarga yuklar ortish va passajirlarni chiqarish (yoki jо‘natish joylaridagi dastlabki ishlar); 2) yuk va yo’lovchilarni bir joydan ikkinchi joyga tashish; 3) transport vositalaridan yuklar va yo’lovchilarni tushirish (yoki yetib kelingan manzildagi sо‘nggi ishlar). Yuk va yo’lovchilarni bir joydan ikkinchi joyga tashishda ularni ortish (chiqarish) va tushirish ishlari tashish jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Har qaysi tashish jarayonining elementi bir qancha kichik ishlardan iborat bо‘ladi. Masalan, yuk tashish jarayonining birinchi elementida quyidagi kichik ishlar bо‘lishi mumkin: transport vositalarini yuk ortish joyiga keltirish, yuk ortish, yuk ortilgan transport vositasini ortish joyidan olib ketish, hujjatlarni rasmiylashtirish, transport vositasi birligini (temir yо‘l va avtomobil poyezdlarini) tuzish va boshqalar. Tashish jarayonining eng sermehnat elementlaridan biriuchinchi elementiga poyezd vagonlarini ajratib, uni yuk tushirish joyiga keltirib qо‘yish, yukni tushirish, hujjatlarni rasmiylashtirish va hokazolar kiradi. Tashish jarayoni elementiga yuklarni ekspedisiya qilish ishi (ya’ni yukni qabul qilib olish, о‘rash-bog‘lash va tamg‘alash (markirovka) qilish, qisqa vaqt ichida saqlash, yо‘lda kuzatib borish va topshirish yoki bir transport turidan ikkinchisiga о‘tkazish, zaruriyatiga qarab ayrim tо‘lovlarni bajarish, hujjatlarni rasmiylashtirish) ham kiradi. Bir tonna yuk ishlab chiqarishdan iste’molgicha yetib borguncha о‘rtacha hisobda uch, tо‘rt, ba’zida esa olti martaga yaqin ortish-tushirish ishlarida bо‘ladi. Agar ortish va tushirish ishlari mexanizag‘iya yordamisiz, ya’ni qо‘l kuchi bilan bajariladigan bо‘lsa, xarajatlar juda kо‘payib ketishi mumkin. Tashishning ikkinchi elementi, ya’ni yuk va passajirlarni bir joydan ikkinchi joyga aynan tashishni transportning bir yoki bir necha turi yordamida bajarish mumkin. Agar tashish jarayoni birgina transport korxona vositalari bilan tugallansa, bunday tashishni mahalliy tashish tizimi deyiladi. Agar tashish jarayoni bir turdagi transportning bir necha korxonalari vositalari yordamida bajarilsa, bunday tashishlarni tо‘g‘ridan-tо‘g‘ri tashish tizimi deyiladi. Agar tashish jarayoni yagona malakat transportining bir necha (ikki yoki uch) turida bajarilsa, bunday tashishlarni aralash tashish tizimi deb ataladi. Aralash tashish tizimi yuklarni bir transportdan ikkinchisiga о‘tkazishda ortish-tushirish ishlari kо‘payib boradi va bu holat tashish tannarxining oshishiga sabab bо‘ladi. Aralash tashish tizimi qо‘llanilganda yuklarni ishlab chiqarishdan iste’molchilarga yetkazishda bir transport turidan ikkinchisiga о‘tkazish bilan bog‘liq qayta ortish-tushirishlar tufayli transport vositalari kо‘p turib qolmasligi kerakligini hisobga olinib, ularni katta taralarda, masalan, konteynerlarda yoki tagliklarda paketlab tashish maqsadga muvofiqdir. Aks holda yuklarni qayta ortishtushirish ishlari ortishi natijasida xarajatlar kо‘payib ketishi mumkin. Yuklarni tо‘g‘ridan-tо‘g‘ri tashish tizimi qayta ortish-tushirishlarni kam ishlatish bilan birga tashish tezligini oshirish, sarf-xarajatlarni tejash imkoniyatini ham beradi. Lekin ayrim hollarda uzoq manzillarga yuk jо‘natishda aralash yoki tо‘g‘ridan-tо‘g‘ri tashish tizimlarini qо‘llanishni texnik-iqtisodiy hisoblar bilan sinchiklab tekshirilib kurilishi zarur. Chunki tо‘g‘ridan-tо‘g‘ri tashish tizimida qо‘llaniladigan transport vositalari (kо‘p hollarda avtomobil transporti) dan foydalanish umumiy xarajatlarni oshirib yuborishi mumkin. Bunga asosiy sabab avtomobil transportida tashish tannarxining kattaligidir. Aralash tashish tizimini qо‘llanishda tashkiliy va tezkor boshqarishni amalga oshirish ancha murakkabdir. 2.3. Transport ishining asosiy kо‘rsatkichlari Har qanday transport turining asosiy ish kо‘rsatkichi tashilgan yuk hajmi yoki passajirlar soni va bajarilgan yuk yoki passajirlar oborotidir. Barcha transport turlarining ish kо‘rsatkichlari qatoriga yuk yoki passajirlarni tashishda, ularni manzilga yetkazib borish tezligi kiradi. Agar temir yо‘l transportidagi yuk tashish tezligi 100 foiz deb qabul qilinsa, transportning boshqa turlaridagi bu tezlik quyidagicha bо‘ladi: havo transportida150-300 foiz, uzoq manzillarga avtomobilda yuk tashishda-180-200 foiz, daryo transportida-60-70 foiz, quvur orqali yuborish transportida-40-50 foizdir. Texnik tezlik - transport vositalarining harakat vaqtidagi о‘rtacha tezligidir. Texnik tezlik tashish masofasini о‘rtacha harakat vaqtiga bо‘lish yо‘li bilan aniqlanadi. Ekspluatasion tezlik - transport vositalarining yо‘lda hamda boshlang‘ich va sо‘nggi joylarida tо‘xtashini ham hisobga olgan holdagi harakat tezligidir. Temir yо‘l transportida ekspluatag‘ion tezlik о‘rnida uchastka tezligi termini ishlatiladi. Transport vositalarining yо‘ldagi oraliq bekatlarda yo’lovchilarni tushirishchiqarish vaqtida tо‘xtashini hisobga olgan holdagi tezligi yo’lovchilarning manzilga yetib borish yoki aloqa tezligi deyiladi va u yo’lovchilar yо‘lda bо‘lgan vaqtni belgilaydi. Uzoq masofalarga qatnashda yo’lovchilarning manzilga yetib borish tezliklari aeroport va vokzallarga kelish, yengil avtomobillar va avtobuslar tunda dam olib borishini hisobga olgan holda transport vositalari texnik kо‘rsatkichlariga nisbatan ancha kichikdir. Marshrut tezligi termini temir yо‘l transportiga xos bо‘lib, bunda poyezd sostavlarini tuzish vaqtidan to ularni ajratishgacha bо‘lgan vaqtga tо‘g‘ri keluvchi harakat tezligi tushuniladi. Ba’zi bir hollarda transport birligining marshrut tezligi va yuklarni tashish tezligi miqdor jihatdan teng bо‘lishi mumkin. Kreyserlik tezligi deyilganda havo transportida samolyotlar harakatni yerda tezlatib bо‘lgandan sо‘nggi uchish tezligi tushuniladi. Barcha transport turlarining iqtisodiy samaradorligini belgilovchi kо‘rsatkichlarga sо‘m hisobida о‘lchanuvchi tashish tannarxi va keltirilgan tonnakilometrlarda о‘lchanuvchi transport vositalari unumdorligi kiradi. Transport vositalari unumdorligi deyilganda har bir transport vositasining vaqt birligida bajargan transport ishi miqdori tushunuladi. Har xil transport turlarida keltirilgan yuk oboroti kо‘rsatkichi miqdorini hisoblab chiqish uchun quyidagi formuladan foydalaniladi: Ryuk  KRpass  Rkelt Bu yerda: K - passajir-kilometrlarni tonna kilometrlarga keltirish koeffisiyenti. Keltirish koeffisiyenti shartli miqdor bо‘lib, u yo’lovchi-kilometr oborotini keltirilgan tonna-kilometrlarga aylantirish uchun ishlatiladi va transport mahsuloti birligi uchun sarflanadigan mehnat sarfi hisobga olib aniqlanadi. О‘rtacha bir kunlik yо‘l bosish - transport vositasi (lokomativ, vagon, avtomobilq, kema va hokazolar) birligining о‘rtacha bir kunga tо‘g‘ri keladigan kilometr birligidagi yо‘l bosishi bо‘lib, u transport vositalaridan tashish jarayonida foydalanishning jadal (intensiv)ligini kо‘rsatadi. Transport vositasi birligining aylanish vaqti — kun yoki soatlar miqdoridagi vaqt bо‘lib, u tashishni tashkil qilish va transport vositalaridan foydalanish darajasini belgilovchi kо‘rsatkich hisoblanadi. Bunday kо‘rsatkich ayniqsa uzoq masofalarda ishlovchi transport vositalari ishini aniqlashda zarurdir. Transport birligi aylanishini aniqlashda quyidagi formuladan foydalaniladi: a) yuk tashishda t соат V l t о т т ум айл ,    bu yerda: lum - transport birligining yuk ortish va tushirish joylarini о‘rtasida yuk bilan va yuksiz umumiy yо‘l bosish masofasi uzunligi, km; vt - transport vositasi texnik tezligi, kmsoat; to-t - yuk ortish-tushirish vaqti, soati; b) passajirlar tashishda t t соат V l t ч т б с т м айл , 2      bu yerda: lM - marshrutning boshidan oxirgacha bо‘lgan masofa, km; tch-t - passajirlarni tushirish va chiqarish uchun transport birligining marshrut davomida oraliq tо‘xtov joylarida tо‘xtab turish, soat; tb-s - marshrut boshlang‘ich va sо‘nggi joylarida transport birligining tо‘xtab turish vaqti, soat. Mehnat unumdorligi deyilganda mahsulot birligiga sarflangan mehnat xarajatlari darajasi yoki vaqt birligi ichida ishlab chiqilgan mahsulotlar miqdori tushunuladi. Mehnat unumdorligining oshishi vaqt birligida ishlab chiqarilgan mahsulotlar miqdorining oshishi bilan ifodalanadi. Shunda mahsulot birligi uchun sarflangan mehnat xarajatlari tejalgan bо‘ladi. Testlar 1.Transport jarayoni asosiy elementlari soni nechta? A) 4 B) 3 C) 2 D) 5 2.Qanday tashish aralash tashish tizimi deyiladi? A) agar tashish jarayoni transportning bir necha turida bajarilsa B) agar tashish jarayoni birgina transport korxonasi vositalari bilan tugallansa C) agar tashish jarayoni bir turdagi transportning bir necha korxonalari vositalari yordamida bajarilsa D) transportning bir necha korxonalari vositalari yordamida bajarilsa 3.Marshrut tezligi qaysi transport turida qо‘llaniladi? A) avtomobil transportida B) temir yо‘l transportida C)havo transportida D) daryo transportida 4.Kreyserlik tezligi qaysi transport turida qо‘llaniladi? A) avtomobil transportida B)havo transportida C)temir yо‘l transportida D)daryo transportid Muhokama va xulosalarni shakllantirish uchun savollar: 1. Transport jarayoni nima? 2. Transportdagi texnik vositalarga nimalar kiradi? 3. Tashish jarayoni qanday elementlardan tashkil topgan? 4. Texnik tezlik ekspluatasion tezlikdan nima bilan farq qiladi? 5. Kreyserlik tezligi nima? 6. Transport vositalari unumdorligining birligi nimalardan iborat?


MAVZU №3. TEMIR YО‘L TRANSPORTINING TEXNIK-IQTISODIY TAVSIFI VA RIVOJLANISH MUAMMOLARI Tayanch iboralar: magistral temir yо‘llar; yо‘l qurilmalari(izlar); kо‘prik, tonnel, puteprovod; bekatlar: poyezdlar va vagonlarni saralash; razezd; oraliq; uchastka; lokomotiv; yopiq, yarim yopiq, platforma yoki past bortli vagonlar, sisterna, izotermik, muzlatgich, yumshoq kupe, pochta, bagaj, restoran, osti chuqurlashtirilgan vagon, osti pasaytirilgan vagon, ikki qavat (yarus)li vagon; о‘zi yurar motor vagon; elektrovoz; teplovoz; svetofor; bekat, vokzal, lokomotiv deposi, vagon deposi; terminal; multimodal tashuvi; intermodal tashuvi. 3. 1.О‘zbekiston xududidagi temir yо‘llarning rivojlanish tarixi О‘zbekiston xududidagi temir yо‘llarning rivojlanish tarixi 1874 yildan boshlanadi, о‘sha vaqtda maxsus komissiya Orenburg-Toshkent temir yо‘l tarmog‘ining qurilishini zarur deb tan olgan edi. Ammo keyinroq qaror о‘zgartirilib birinchi pо‘lat magistral Toshkentni kaspiy dengizining sharqiy soxili bilan birlashtirilishi bо‘ldi.Kaspiy orti temir yо‘lining qurilishi 1880 yil noyabrida boshlandi. Besh yildan keyin quruvchilar Ashxabodga, 1886 yilda Chorjо‘yga yetib kelishdi. 1888 yil may oyida, Amudaryo orqali yog‘och kо‘prik qurilib, Samarqandgacha bо‘lgan temir yо‘l harakati ishga tushirildi. 1899 yilda temir yо‘l Toshkentgacha yetib keldi. Shu vaktning о‘zida Ursatev bekatidan Farg‘ona vodiysigacha temir yо‘l uchastkasi qurib bitkazildi. XX asr boshlarida Toshkentdan Orenburggacha temir yо‘l qurilishi tо‘g‘risidagi masala kо‘tarildi, uning qurilishi 1900 yilning kuzida bir vaqtning о‘zida Toshkent va Orenburgdan boshlandi. 1906 yil yanvarida Toshkent-Orenburg temir yо‘li ishga tushirildi va shu tariqa О‘rta Osiyo uchun Markaziy Rossiyaga tо‘g‘ridan-tо‘g‘ri yо‘l ochildi. 1972 yilda foydalanishga topshirilgan uzunligi 1025 kilometrni tashkil etgan Chorjо‘y-Qung‘irot-Beynov temir yо‘l liniyasining qurilishi eng muxim vokealardan biri bо‘ldi. О‘zbekiston Sharq va G‘arb о‘rtasidagi bog‘lovchi xalqa xisoblanadi. Temir yо‘l xizmatlarini asosiy taqdim etuvchisi О‘zbekiston Respublikasi xududida joylashgan sobiq О‘rta Osiyo temir yо‘li bazasida 1994 yil 7 noyabrda tashkil etilgan «О‘zbekiston temir yо‘llari» Davlat-aksiyadorlik kompaniyasi xisoblanadi. Kompaniya bosh yо‘llarining umumiy yoyiq uzunligi bugungi kunda 3645 kilometrni tashkil etadi. 3.2.Temir yо‘l transportning asosiy texnik-ekspluatasion xususiyatlari va texnik jihozlari Temir yо‘l transporti texnika jihozlari asosiy elementlariga yо‘l qurilmalari (izlar), sun’iy inshootlar, bekatlar, transport vositalari, elektr ta’minoti qurilmalari, poyezd harakatini tartibga solish va uni ekspluatasiya qilish ishlarini boshqaruvchi maxsus vositalar kiradi. 1-rasm, Temir yо‘l liniyasi Мamlakatimiz temir yо‘l transporti izlari orasidagi ichki kenglik, ya’ni iz (koleya) kengligi tasdiqlangan texnika shartiga binoan 1520 mm ga tengdir. Boshqa davlatlar temir yо‘l transporti izlari kengligi 1435-1676 mm dan iborat. Transport barcha turlaridagi tashish jarayonini tashkil qilishda harakat xаvfsizligi tаlаblаrigа qаt’iy rioya qilish shаrtdir. Hаrаkаt xаvfsizligi tаlаblаrigа binoаn, temir yо‘llаrdаgi kо‘prik vа tunnellаrni, yuk vа yo’lovchi plаtformаlаrini qurishdа ulаrning temir yо‘l izlаrigа yaqinlаshish orаliqlаrigа аlohidа tаlаb quyilаdi. Shu tаlаbgа kо‘rа аsosiy temir yо‘llаrdаgi qurilmаlаr bаlаndligi 6400 mm vа eni 4900 mm dаn kаm bо‘lmаsligi kerаk. DS tаlаbigа binoаn, trаnsport vositаlаrning gаbаrit bаlаndligi (ortilgаn yuklаrni hаm hisobgа olgаndа) 4280-5300 mm vа eni 3150-3600 mm etib belgilаngаn. Bundаy belgilаsh hаrаkаt xаvfsizligini tа’minlаshni kо‘zdа tutаdi. Bekаt (poyezdlаrni qаbul qiluvchi vа ulаrni о‘tkаzuvchi joylаr) temir yо‘llаrni аyrim peregon (ikki qо‘shni bekаt yoki rаzezd orаsidаgi mаsofа)lаrgа аjrаtib turаdi. Bekаtlаr аyni vаqtdа temir yо‘l trаnsportdаgi аsosiy ishlаb chiqаrish korxonаlаridаn biri bо‘lib, kо‘p hollаrdа bаjаrilgаn ishlаr sifаti vа hаjmini ifodаlаydi. Temir yо‘l trаnsporti bekаtlаri - orаliq bekаt, uchаstkа bekаti, poyezd vа vаgonlаrni sаrаlаsh bekаti, yo’lovchilаr bekаt vа yuk bekаtigа bо‘linаdi. Orаliq bekаt temir yо‘l trаnsportidаgi eng kichik bekаt bо‘lib, undа аsosiy yо‘ldаn tаshqаri 2…3 bekаt izlаr, kichikroq yo’lovchilаr binosi, ish hаjmi vа xаrаkterigа kо‘rа yuk xо‘jаligi (yuk ortish-tushirish vа sаqlаsh joylаri), аloqа vа signаlizаwiya qurilmаlаri bо‘lаdi. Uchаstkа bekаtlаri hаr 100…150 km orаliqdа qurilgаn bо‘lib, undа 10 dаn 20 tаgаchа izlаr, lokomotiv deposi, yonilg‘i vа moylаsh mаteriаllаri, suv, qum vа hokаzolаr, shuningdek, orаliq bekаtigа nisbаtаn xiylа rivojlаngаn yo’lovchilаr binosi, yuk ortish-tushirish xо‘jаligi hаmdа qаbul qilish vа jо‘nаtish omborlаri, murаkkаb аloqа vа signаlizаsiya qurilmаlаri bо‘lаdi. Poyezd vа vаgonlаrni sаrаlаsh bekаtlаri аsosаn yirik shаhаr vа sаnoаt mаrkаzlаridа, dаryo portlаri yaqinidа, kаttа yuk oqimlаri qо‘shilish vа аjrаlish joylаridа tаshkil etilаdi. Sаrаlаsh bekаtlаri аsosаn mаzkur bekаtdаn о‘tuvchi kо‘pchilik poyezdlаrni yо‘nаlishlаrigа kо‘rа qаytаdаn tuzish bilаn shug‘ullаnilаdi. Yo’lovchi bekаtlаri yirik shаhаrlаrdа vа sаnoаt mаrkаzlаridа qurilib, аsosаn yoki tаmomаn yo’lovchilаrgа xizmаt qilаdi. Ulаrning yo’lovchilаr vа ulаr bаgаjlаrini tаshishgа mо‘ljаllаngаn jihozlаri vа inshootlаri bо‘lаdi. Yuk bekаtlаri аsosаn kаttа hаjmdаgi yuk ortish vа tushirish ishlаrini bаjаruvchi bekаtlаrdir. Yuk bekаtlаri о‘z nаvbаtidа quyidаgichа bо‘lishi mumkin: yuk qаbul qilishgа mо‘ljаllаngаn bekаtlаr - yuk ortish-tushirishgа mо‘ljаllаngаn bekаtlаr - bundаy bekаtlаr kо‘pinchа yuk о‘tkаziluvchi joylаrdа yoki dаvlаtlаrаro chegаrа joylаrdа tаshkil qilinаdi vа bundаy joylаrdа yuklаr bir trаnsportdаn ikkinchisigа о‘tkаzilаdi; yuk jо‘nаtish vа qаbul qilishgа mо‘ljаllаngаn bekаtlаr - bundаy bekаtlаrdаgi jо‘nаtiluvchi vа qаbul qilinuvchi yuklаr miqdori tаxminаn teng bо‘lаdi. Yirik temir yо‘l uzellаridаgi yuk bekаtlаri аlohidа yuk turlаrini: tosh (shаg‘аl) kо‘mir, yog‘och, don, qurilish mаteriаllаri, tаrаlаngаn yuklаr, konteynerlаr vа hokаzolаrniginа qаbul qilish vа jо‘nаtishgа ixtisoslаshtirilgаn bо‘lаdi. Yuqoridа sаnаb о‘tilgаn bekаtlаrdаn tаshqаri аyrim texnikа xizmаtlаrini аmаlgа oshirish uchun rаzezdlаr tаshkil etilаdi. Rаzezdlаr аsosаn bir izli yо‘llаrdа qаrаmа-qаrshi yо‘nаlishlаrdа hаrаkаtlаnuvchi vа tez qаtnovchi poyezdlаrni о‘tkаzib yuborish uchun tаshkil qilinаdi. Temir yо‘l trаnsportidаgi trаnsport vositаlаrigа lokomotivlаr, vаgonlаr vа о‘zi yurаr motor-vаgonlаr kirаdi. Lokomotivlаr temir yо‘l trаnsportning аsosiy fаol birligi bо‘lib, vаgonlаrni hаrаkаtlаntirish uchun xizmаt qilаdi. Lokomotivlаr ish bаjаrish bо‘yichа yo’lovchi yoki yuk tаshishgа ixtisoslаshgаn bо‘lаdi. Yuk tаshishgа ixtisoslаshgаn lokomotivlаr kаttа ortish dinаmikаsigа vа yo’lovchi poyezdlаrini tortuvchi lokomotivlаr esа kаttа hаrаkаt tezligigа egа bо‘lishi kerаk. Motorli vаgonlаr аsosаn elektrichkа vаgonlаr bо‘lib, qisqа mаsofаlаrdа yo’lovchilаr tаshishdа ishlаtilаdi. Yuk tаshishdа yopiq vаgonlаr, yarim yopiq vаgonlаr, plаtformа yoki pаst bortli vаgonlаr, sisternаlаr vа izotermik vаgonlаrdаn foydаlаnilаdi. Yo’lovchilаr tаshuvchi vаgonlаr sаroyigа yumshoq vаgonlаr, kupe vаgonlаr, о‘tirib ketishgа mо‘ljаllаngаn vаgonlаr hаmdа restorаn, pochtа vа bаgаj vаgonlаri kirаdi. Bulаrdаn tаshqаri vаgon sаroylаridа mаxsus vаgonlаr hаm bor. 2-rasm. Temir yо‘l vagonlari va bektlari (a-kupeyli vagon, b-plaskartli vagon, v-restaranli vagon, g-yirik temir yо‘l yuk bekati). Temir yо‘l trаnsporti аsosiy texnikа jihozlаrigа elektr tа’minoti xо‘jаliklаri, kontаkt simli tаrmoqlаr vа elektr tа’minoti podstаnsiyalаri hаm kirаdi. Temir yо‘l trаnsporti hаrаkаtini tаrtibgа solish vа ekspluаtаsiya ishlаrini boshqаrishni tаshkil etishgа mо‘ljаlаngаn kompleks аvtomаtikа, telemexаnikа, elektronikа vа аloqа qurilmаlаri hаm trаnsport texnikа jihozlаri jumlаsigа kirаdi. Bundаy texnikа jihozlаri yordаmidа yо‘ldаgi blokirovkа jihozlаri, temir yо‘l vа аvtomobil yо‘llаri kesishgаn joylаrdаgi shlаgbаumlаr vа svetoforlаr tegishli signаlizаsiya bо‘yichа ishlаydilаr. Bundаn tаshqаri bekаtlаrdаgi strelkа vа boshqа signаlizаsiyalаr mаrkаzdаn turib аvtomаtikа yordаmidа ishlаtilаdi vа bu mаrkаziy dispetcherlik tizimi (MDT) deb аtаlаdi. а b K v g 3.3.Temir yо‘l trаnsportidа yuk vа yo’lovchilаrni tаshish istiqbollаri Temir yо‘l trаnsportidаgi yo’lovchilаr tаshishni rivojlаntirish istiqborlаri аholining son jihаtdаn о‘sishi, temir yо‘l vа boshqа trаnsportlаrdаgi hаrаkаtchаnligi oshishi bilаn bog‘liqdir. О‘zbekiston Respublikаsi аholisining о‘sishi qishloq joylаrdа shаhаrgа kо‘rа kо‘proq bо‘lаdi. Hozirgi kundа qishloq аholisining bir qismi shаhаrgа migrаsiyalаri kо‘zgа tаshlаnаyotir. Turizm infrаstrukturаsi rivojlаngаn mаmlаkаtlаrdа ichki vаl mаhsulotlаridа turizmning tutish о‘rni 60-80 foizgа yetаdi. О‘zbekistondа turizmni rivoji uchun judа kаttа imkoniyatlаr bor. Buning uchun yuqori kаtegoriyadаgi mehmonxonа, suvenirlаr yarаtish, trаnsport servisini yuqori dаrаjаgа kо‘tаrish zаrur. О‘zbekistondа turistlаrgа 30 turdаgi xizmаt kо‘rsаtilsа, rivojlаngаn mаmlаkаtlаrdа 100 turli xizmаt kо‘rsаtilishi vа hаr bir turisdаn 1000 dollаr (АQSH) kо‘p vаlyutа olish imkonini berаdi. Temir yо‘l trаnsporti vа boshqа turdаgi trаnsportlаrdа аholining trаnsport hаrаkаtchаnligini аniqlаshdа respublikа аholisining kelаjаkdа о‘sishini hisobgа olinib berilgаn. Hozirgi kundаgi shаhаrlаrаro аloqаlаrdа temir yо‘l trаnsportning ulushi аtigi 22 foiz, аvtobuslаrdа 24,95 foiz, hаvo trаnsportidа 53,5 foizni tаshkil etаdi. SHаhаr аtrofi аloqаlаrdа temir yо‘l trаnsportining ulushi 13,8 foizginа. Temir yо‘l trаnsporti moddiy-texnikа bаzаsini mustаhkаmlаsh, yo’lovchilаr tаshish ishlаrini tаkomillаshtirish, uning yo’lovchigа xizmаt etish bozoridаgi mаvqeini yuqori qilаdi. Temir yо‘l trаnsporti moddiy-texnikа bаzаsini mustаhkаmlаsh, yo’lovchilаr tаshish ishlаrini tаkomillаshtirish, uning yo’lovchigа xizmаt etish bozoridаgi mаvqeini yuqori qilаdi 3.4.Temir yо‘l trаnsportini rivojlаntirish muаmmolаri О‘zbekiston Respublikаsi temir yо‘l trаnsportini yanаdа rivojlаntirish muаmmolаrigа quyidаgilаr kirаdi: а) mаvjud yо‘llаrning о‘tkаzuvchаnlik vа kо‘tаruvgаnlik qobiliyatini oshirish. Bu mаsаlаni hаl etishdа аsosiy mаgistrаl temir yо‘llаrni elektr tortish kuchigа о‘tkаzish аlohidа аhаmiyat kаsb etаdi. Yaqin 10 yil ichidа temir yо‘llаrning mа’lum qismini elektr quvvаti tortish kuchigа о‘tkаzish kаttа miqdordа dizel yonilg‘isini tejаb qolish bilаn birgа mаvjud temir yо‘llаr о‘tkаzuvchаnlik vа kо‘tаruvchаnlik qobiliyatini аnchа oshirish imkonini hаm berаdi. Temir yо‘llаr о‘tkаzuvchаnlik qobiliyatini oshirishdа ikkinchi temir yо‘l izlаri qurish g‘oyat muhim аhаmiyatgа egаdir. Chunki ikki pаrаlel bir izli temir yо‘llаrgа nisbаtаn bittа ikki izli temir yо‘llаrdаgi inshootlаr аsosiy fondlаrining hаr bir sо‘migа tо‘g‘ri kelаdigаn tаshish 2...4 mаrtа ortiq bо‘lаdi. Texnikа jihаtdаn rivojlаngаn ikki izli mаgistrаl temir yо‘llаrdа qаtnovchi trаnsport vositаlаri ish kо‘rsаtgichlаri hаm аnchа yuqori. Mаsаlаn, ikki izli mаgistrаllаrdа hаrаkаtlаnuvchi trаnsport vositаlаrining uchаstkа tezligi bir izli temir yо‘llаrdаgigа nisbаtаn, tаxminаn 1,5 mаrtа ortiq, poyezd sostаvlаrining qobiliyati 3...4 mаrtа yuqori bо‘lib, bu tаshish tаnnаrxini 1,5...2,0 mаrtа аrzonlаshtirаdi. Bekаtlаr ichi izlаr poyezdlаr vаznini vа kо‘tаruvchаnlik qobiliyatini oshirishning sаmаrаli usullаridаn biridir. Bundаy usullаrning joriy etilishi investisiyalаr sаrfini kаm tаlаb etаdi vа kelаjаkdа tаshish tаnnаrxini kаmаytirishni tа’minlаydi. Bundа shuni qаyd qilish lozimki, judа kаttа quvvаt vа tortish kuchigа egа bо‘lgаn lokomotivlаr vа kаttа yuk kо‘tаrish qobiliyatigа egа bо‘lgаn vаgonlаrni kelаjаkdа xаrid etishgа e’tibor berilishi lozim; b) yuk vа yo’lovchi poyezdlаrining hаrаkаt tezligini oshirish. Hаrаkаt tezligini oshirish hozirgi zаmon trаnsport rivojining eng muhim muаmmolаridаn boridir. Yuk tаshishdа hаrаkаt tezligini oshirish poyezdlаr mаksimаl tezligini oshirishginа bо‘lmаy, bаlki yuklаrni jо‘nаtuvchilаr omboridаn iste’molchilаr omborigаchа yetkаzishni hаm tezlаshtirishdаn iborаtdir. Shu bilаn birgа yuk vаgonlаri oboroti (аylаnishi)ni tezlаshtirish hаm zаrur. Bu esа mаvjud yuk vаgonlаri bilаn qо‘shimchа yuk tаshish imkonini berаdi. Og‘ir vаznli yuk poyezdlаri vа yo’lovchi poyezdlаri hаrаkаt tezligini oshirish bir qаnchа ilmiy-texnik muаmmolаrni hаl etishni tаqozo qilаdi. Kаttа quvvаtli lokomotivlаr vа tormozlаsh, yо‘llаrni loyihаlаsh, qurish vа sаqlаshning yangi meyorlаrini ishlаb chiqish, hаrаkаtni boshqаruvchi rivojlаngаn yangi аvtomаtik tizimlаr vujudgа keltirish shu muаmmolаr jumlаsigа kirаdi. v) murаkkаb vа sermehnаt jаrаyonlаrni аvtomаtlаshtirish. Аvtomаtik tormoz qurilmаlаri, аvtoblokirovkа tizimi, vаgonlаrni аvtomаtik usuldа ulаsh, lokomotivlаr аvtomаtik signаlizаsiyasi vа аloqа tizimlаri, аvtomаtik tо‘xtаsh (аvtostop) vа boshqаlаr temir yо‘l trаnsporti ish jаrаyonlаrini аvtomаtlаshtirish sohаlаrigа kirаdi. Bundаy uskunа vа qurilmаlаr bir qаnchа ishlаrni аvtomаtlаshtirib, kishilаrni og‘ir qо‘l mehnаtidаn vа ish dаvomidа yanglishishlаrdаn xаlos qilаdi. Testlar 1.Mamlakatimizda temir yо‘l izlari orasidagi ichki kenglik qancha? A) 1435 mm В)1676 mm С) 1556 mm D) 1520 mm 2.Temir yо‘llardagi qurilmalar balandligi necha millimetr bо‘lishi kerak? A) 6400 mm B)5900 mm C)7800 mm D) 5000 mm 3.Temir yо‘llardagi qurilmalarning eni necha millimetr bо‘lishi kerak? A) 4200 mm B)5600 mm C)3200 mm D)4900 mm 4.Temir yо‘l transport vositalarining gabarit balandligi ortilgan yuklarni ham hisobga olganda necha millimetr bо‘lishi kerak. A) 4280-5300 mm B)4100-5200 mm C)5200-6000 mm D)4200-5200 mm 5.Temir yо‘l transport vositalarining eni ortilgan yuklarni ham hisobga olganda necha millimetr bо‘lishi kerak? A) 2500-3000 mm B) 3150-3600 mm C)4200-4800 mm D) 2900-3400 mm 6.Temir yо‘l transportini rivojlantirish muammolari? A) mavjud yо‘llarning о‘tkazuvchanlik va kо‘taruvchanlik qobiliyatini oshirish va elektrlashtirish B) temir yо‘l transportini elektrlashtirish C) temir yо‘l transporti vositalarini oshirishtemir yо‘l transportini elektrlashtirish D) о‘tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish Muhokаmа vа xulosаlаrni shаkllаntirish uchun sаvollаr: 1. Temir yо‘l trаnsporti аsosiy texnikа jihozlаrigа nimаlаr kirаdi? 2. MDH dаvlаtlаridа temir yо‘l izlаri orаsidаgi mаsofа qаnchа? 3. Vаgonlаr qаndаy turlаrgа bо‘linаdi? 4. Uchаstkа bekаtlаri orаsidаgi mаsofа qаnchа? 5. Orаliq bekаtlаr orаsidаgi mаsofа qаnchа? 6. Rаzezdlаr nimа mаqsаddа tаshkil etilаdi?
MАVZU №4. DАRYO TRАNSPORTINING TEXNIK-IQTISODIY TАVSIFI VА RIVOJLАNISH MUАMMOLАRI Tаyanch iborаlаr: trаnsport kemаlаri, texnikа kemаlаri, yordаmchi kemаlаr, shаtаk kemаlаr, pаroxod, elektroxod, shlyuz, fаrvаter, dedvаyt, kаrgo-dedvаyt, kаnаl, port, pristаn, аkvаtoriya, bekаt. 4.1.Dаryo trаnsportining аsosiy texnik jihozlаri Dаryo trаnsportning аsosiy texnik jihozlаrigа О‘zbekiston Respublikаsi shаroitigа kо‘rа kemаlаr (bаrjа kemаlаr), suv yо‘llаri, undаgi qurilmа vа inshootlаr, portlаr, bekаt (pristаn)lаr, prichаllаr, kemа tа’miri ustаxonаsi, аloqа vositаlаri vа boshqаlаr kirаdi. Kemаlаr dаryo trаnsportining аsosiy fаol texnikа jihozlаridаn biridir. Bаjаrish vаzifаlаrigа kо‘rа dаryo kemаlаrini uch turgа bо‘lish mumkin: trаnsport kemаlаri, texnikа yordаmi kemаlаri vа yordаmchi xizmаt kо‘rsаtuvchi kemаlаr. Trаnsport kemаlаri yuk vа yo’lovchilаr tаshish uchun xizmаt qilаdi. Texnikа yordаmi kemаlаri dаryo yо‘llаri ostini chuqurlаtish vа tozаlаsh ishlаri bilаn shug‘ullаnаdi. Yordаmchi xizmаt kо‘rsаtuvchi kemаlаr trаnsport vа texnikа yordаmi kemаlаrigа xizmаt qilаdi. Trаnsport kemаlаri о‘z nаvbаtidа quyidаgichа bо‘lishi mumkin: bаjаrish vаzifаsi bо‘yichа - yuk tаshuvchi, yo’lovchilаr tаshuvchi, аrаlаsh yuk vа yo’lovchilаr tаshuvchi kemаlаr; suvdаn foydаlаnish bо‘yichа - suvgа botib suzuvchi, suv osti kаnаtli, pаrrаkli vа hаvo yostig‘i tаmoyilidа suzuvchi kemаlаr; hаrаkаti bо‘yigа – о‘zi suzаr, ya’ni о‘z kuch dvigаteli bor (teploxod, pаroxod, dizel-elektroxod, shаtаk kemаlаr) vа о‘zi suzа olmаydigаn bаrjаlаr; korpusining mаteriаli bо‘yichа - metаll, yog‘och-metаll, plаstmаssа vа temirbeton korpusli kemаlаr. Bundаn tаshqаri kemаlаr yanа tаshiydigаn yuklаri bо‘yichа quruq mаhsulotlаr tаshuvchi, suyuq mаhsulotlаr tаshuvchi, universаl vа mаxsus yuklаr tаshuvchi kemаlаrgа bо‘linishi mumkin. Suzish joylаrigа kо‘rа kemа konstruksiyalаrigа hаr xil tаlаblаr qо‘yilаdi vа bu tаlаblаr bо‘yichа dаryo kemаlаri bir nechа klаsslаrgа bо‘linib, ulаrgа mаxsus hаrfli belgilаr qо‘yilаdi. Mаsаlаn, dаryodаn dengizgа chiqib suzа oluvchi kemаlаrgа D (dengiz-more) hаrfi, kо‘llаrdа suzuvchi kemаlаrgа K (kо‘l-ozero) hаrfi qо‘yilаdi vа hokаzo. Kemаlаr polubаlаri vа yuk tryumlаrigа binoаn hаm fаrqlаnаdi. Dаryo kemаlаri dengiz kemаlаrigа nisbаtаn аnchа kichik bо‘lib, suvdа turuvchi (botuvchi) qismi hаm yuzаdir. Dаryo kemаlаrining shu tаrzdа yasаlishigа аsosiy sаbаb - dаryo yо‘llаridа judа kо‘p burilishlаr borligi vа uning fаrvаterlаri, ya’ni kemаlаr suzаdigаn joylаri аnchа sаyoz vа torligidir. Dаryo kemаlаri yuk kо‘tаrа olish vа sig‘dirа olish qobiliyatigа kо‘rа hаm tаsniflаnаdi. Kemаning umumiy yuk kо‘tаrа olish (dedvаyt) qobiliyatigа ungа ortilаdigаn yuklаr og‘irligi, yonilg‘i, suv vа oziq-ovqаt zаhirаlаri, kemа komаndаsi og‘irligi vа boshqа og‘irliklаr yig‘indisа kirаdi. Dedvаyt yuk kо‘tаrа olishigа qаrаb suvgа botishi belgilаnаdi. Umumiy yuk kо‘tаrа olish qobiliyatidаn yonilg‘i, suv vа oziq-ovqаt zаhirlаri, kemа komаndаsi og‘irligi vа boshqа og‘irliklаrni chegirib tаshlаnsа, bu kemаning sof yuk kо‘tаrа olish (kаrgo-dedvаyt) qobiliyati bо‘lаdi. Kemа bаrchа xonаlаrining umumiy foydаli hаjmi uning yuk sig‘dirа olish qobiliyatidir. Suv yо‘llаrigа dаryolаr, suv omborlаri, gidrotexnikа inshooti bor kаnаllаr kirаdi. Kemа suzа oluvchi suv yо‘llаri tаbiiy vа sun’iy, suzish chuqurliklаri ishonchli vа ishonchsiz, yoritilgаn yoki yoritilmаgаn bо‘lishi mumkin. Kemа suzа olаdigаn suv yо‘llаrigа dаryolаrning fаrvаter qismi kirаdi. Kаnаllаr vа suv omborlаri hаmdа gidrotexnikа inshootlаri qurish yо‘li bilаn kemа suzishigа moslаngаn kаnаllаr sun’iy suv yо‘llаrigа kirаdi. Odаtdа kemаlаr dаryoning butun sаthi bо‘yichа suzmаsdаn, belgilаngаn kemа yо‘llаri - fаrvаterlаrdаginа suzishlаri lozim. Kemа yо‘llаri deb suv yо‘llаrining butun uzunligi bо‘yichа chuqurligi kemаlаr botishidаn ortiq, eni bо‘yichа ikki tо‘qnаshuvchi kemаni bemаlol vа xаvfsiz о‘tkаzа oluvchi yо‘l kesimi (polosа) gа аytilаdi. Bundаy suv yо‘li kesimlаri mаxsus belgilаr bilаn kо‘rsаtilib qо‘yilаdi. Kemа yо‘llаrining аsosiy о‘lchаmlаri, ya’ni ulаrning eni, sаyoz joylаri, chuqurligi, burilish rаdiuslаri, kо‘prik ostlаri vа shlyuz kаmerаlаri о‘lchаmlаri suv yо‘llаri gаbаritlаri deyilаdi vа uning о‘lchаmlаri odаtdа suv yо‘li bаlаndligi dаrаjаsigа qаrаb belgilаnаdi. Suv yо‘li fаrvаterlаri kemаlаrning eng kо‘p botgаn qismidаn 0,1....0,3 metr chuqurroq bо‘lishi lozim. Odаtdа ikki dаryoni, ikki dengizni, dаryo vа dengizni (vа shu kаbilаrni) birlаshtirish vа ulаr orqаli kemаlаr suzishigа imkoniyat yarаtish mаqsаdidа sun’iy kаnаllаr qurilаdi. Аgаr ikki birlаshtiruvchi obekt bir xil bаlаndlikdа bо‘lsа, ochiq turdаgi kаnаllаr, аgаr ulаr bаlаndliklаri hаr xil bо‘lsа shlyuzli kаnаllаr qurilаdi. Kemаlаr suzishigа mо‘ljаllаngаn kаnаllаr eni ikki tо‘qnаshuvchi kemаlаr bemаlol vа xаvfsiz о‘tа olаdigаn hаmdа о‘tuvchi kаttа kemа enigа nisbаtаn 2,6 mаrtа ortiq bо‘lishi, rаdiuslаri esа hisobiy kemа uzunligidаn 6 mаrtа kаttа vа chuqurligi kemаlаrning eng kо‘p botishigа nisbаtаn 0,1...0,3 metr chuqur bо‘lishi kerаk. Kemаlаrni tо‘g‘on orqаli о‘tkаzish uchun hаm shlyuz qurilаdi. Odаtdа shlyuzlаr ikki tomonlаmа dаrvozаli kаmerаlаrdаn iborаt bо‘lаdi. Shlyuzning gаbаrit о‘lchаmlаri ulаrdаn о‘tkаziluvchi kemа sostаvlаri gаbаritlаrigа moslаngаn bо‘lishi kerаk. Suv bаlаndligi fаrqi 20...25 metr bо‘lsа, bir kаmerаli vа bu fаrq undаn ortiq bо‘lsа, kо‘p kаmerаli shlyuzlаr qurilаdi. Suv bаlаndliklаri fаrqi judа kаttа bо‘lsа, kemаlаrni relslаrdа kо‘tаrishgа mо‘ljаlаngаn inshootlаr qurilаdi. Portlаr. Dаryo porti deb kemаlаr suv yо‘li orqаli osonlikchа qirg‘oq yonigа kelаdigаn vа uning quruq yeridаgi temir yо‘l vа аvtomobil trаnsporti kelishigа mо‘ljаllаngаn inshootlаr bilаn jihozlаngаn joygа аytilаdi. Portlаrdа аsosаn yuk ortish vа tushirish, yo’lovchilаrni chiqаrish-tushirish ishlаri bilаn birgа kemаlаrgа texnikа xizmаti hаm kо‘rsаtilаdi. Portlаrdа yuk ortish-tushirish ishlаrini bаjаrish uchun zаrur uskаnа, mаshinа vа boshqа jihozlаr, port krаnlаri, ombor xо‘jаliklаri vа yo’lovchilаrgа servis xizmаti kо‘rsаtuvchi vokzаl komplekslаri bо‘lishi kerаk. a b 1-rasm. Suv tranportida port va pristanlar (a-daryo porti, b-pristan). Dаryo portlаridа bir nechа mаxsus bekаt (pristаn)lаr vа prichаllаr (kemаlаrni bog‘lаb qо‘yish joylаri) bо‘lishi mumkin. Quruqlikkа joylаshtirilgаn port xо‘jаliklаri mаydoni port hududi hisoblаnаdi. Suvlаr sаthi, kаmаlаr yо‘li, prichаllаr vа bekаtlаrgа kiruvchi suv yо‘llаri port аkvаtoriyasi deyilаdi. Kо‘pchilik hollаrdа ochiq dаryolаrgа joylаshgаn portlаr ishi suv bаlаndligi о‘zgаrishigа (10 metr vа undаn ortiq) bog‘liqdir. Shuning uchun hаm bundаy portlаr oldidаgi suv joylаri kо‘p hollаrdа chuqurlаshtirishni tаlаb etаdi. Bekаt deb, qirg‘oq oldi yuk ortish vа tushirish, yo’lovchilаr chiqаrish vа tushirishgа moslаngаn hаmdа mаxsus jihozlаngаn joygа аytilаdi. Dаryo yо‘llаridа fаqаt yo’lovchilаrgа xizmаt qilаdigаn joylаr kemаlаr tо‘xtаsh joyi deb аtаlаdi. Kо‘p hollаrdа bundаy tо‘xtаsh joyi suzuvchi prichаllаrdаn iborаt bо‘lаdi. O’zbekiston suv transportida bir vaqtlar orol dengizi orqali juda ko’p yuklar tashilgan bu marshrut orol dengizidan amudaryo orqali Termiz shahrigacha etib brogan. 4.2. Dаryo trаnsportining texnik-iqtisodiy xususiyatlаri Chuqur dаryo yо‘llаri trаnsport vositаlаri sifаtidа boshqа quruqlik trаnsport turlаrigа nisbаtаn kаttа о‘tkаzuvchаnlik qobiliyatigа egа bо‘lib, kо‘p yuk vа yo’lovchi oqimlаrigа xizmаt qilishgа moslаshgаndirlаr. Аytilgаnlаrgа kо‘rа dаryo yо‘llаrini zаrurаtgа kо‘rа chuqurlаtish dolzаrb mаsаlаdir. Dаryo trаnsporti аsosiy texnik iqtisodiy xususiyatlаrigа quyidаgilаr kirаdi: tаbiiy suv yо‘llаridаgi kemаlаr suzishini tаshkil etish xаrаjаtlаri vа boshlаng‘ich investisiya xаrаjаtlаri miqdori temir yо‘l vа аvtomobil trаnsportidаgi xаrаjаtlаrgа nisbаtаn bir nechа mаrtа kаmligi; kemаlаr hаrаkаtigа suvning kо‘rsаtаdigаn qаrshiligi quruqlikdа ishlovchi temir yо‘l vа аvtomobil trаnsportlаri hаrаkаtidаgi qаrshilikkа nisbаtаn аnchа kichikligi sаbаbli ulаr hаr bir tonnа yukni teng mаsofаgа tаshish uchun kаm quvvаt vа kаm yonilg‘i sаrfi tаlаb qilishi; kemаlаrning yuk kо‘tаrа olish qobiliyati temir yо‘l vаgonlаri yuk kо‘tаrа olish qobiliyatlаrigа nisbаtаn bir nechа mаrtа, аvtomobillаrgа nisbаtаn esа bir nechа yuz mаrtа kаttаligi; аyrim yuklаrni dаryo kemаlаridа tаshish tаnnаrxi temir yо‘l trаnsportidаgigа nisbаtаn 2…3 mаrtа vа аvtomobil trаnsportidаgigа nisbаtаn 20…30 mаrtа kаmdir. Dаryo trаnsporti hаr bir tonnа yukni teng mаsofаgа tаshishdа yonilg‘ini temir yо‘l trаnsportigа nisbаtаn 2…3 mаrtа vа аvtomobil trаnsportigа nisbаtаn 4…5 mаrtа kаm sаrflаydi. Аmmo dаryo trаnsportidа yuk tаshish tezligi аnchа kichik bо‘lgаnligi sаbаbli undа kо‘p hollаrdа tez tаshilishi shаrt bо‘lmаgаn yuklаr tаshilаdi. Lekin аyrim xollаrdа о‘zi suzаr kemаlаrdа yuklаrni temir yо‘l trаnsportigа nisbаtаn tezroq tаshib berish imkoniyati bо‘lishi hаm mumkin. Tаshish muntаzаmligi bо‘yichа dаryo trаnsporti boshqа turdаgi trаnsportlаrdаn аnchа orqаdаdir. Chunki kо‘pchilik dаryolаr qаttiq sovuq qish kezlаridа muzlаshi vа ulаrning аyrimlаri yozning sо‘nggi kunlаridа sаyozlаnib qolishi nаtijаsidа ulаrdаgi qаtnov tо‘xtаb qolаdi vа shu tufаyli dаryo trаnsporti umumiy sаmаrаdorligi trаnsport boshqа turlаridаgigа nisbаtаn аnchа pаsаyib ketаdi. Dаryo hаvzаlаri geogrаfik jihаtdаn kаm tutаshgаnligi uchun ulаrni о‘zаro bog‘lovchi sun’iy inshootlаr (kаnаllаr vа shlyuzlаr) qurish judа kаttа miqdorlаrdа investisiya sаrflаsh bilаn trаnsport mаsаlаlаriginа hаl qilinib qolmаy, bаlki mаmlаkаt iqtisodiyotining boshqа mаsаlаlаri, chunonchi, quruq yerlаrgа suv chiqаrish, elektr stаnsiyalаr qurish vа hokаzolаr hаm hаl qilinаdi. Dаryo trаnsportining kаmchiliklаridаn yanа biri shuki, kо‘pchilik dаryolаr, jumlаdаn, Аmudаryo tаbiiy shаroitlаrgа kо‘rа о‘z yо‘nаlishlаrini о‘zgаrtirib turаdi. Bu esа suv yо‘llаrini boshqа trаnsport mаgistrаllаrigа nisbаtаn uzаytirib yuborаdi, nаtijаdа yuk tаshish mаsofаsi uzаyib, tаshish tezligi pаsаyib ketаdi. Bundаn tаshqаri dаryo mаgistrаllаrining yо‘nаlishi iqtisodiy tumаnlаrdаgi yuk tаshish yо‘nаlishlаrigа hаr doim hаm tо‘g‘ri kelаvermаydi. Bu kаmchilik qismаn kаnаllаr qurish, yuklаrni temir yо‘l-suv trаnsporti vositаlаri bilаn аrаlаsh tаshishni qо‘llаnish hisobigа kаmаytirilishi mumkin.Daryo transportining yana kamchiliklaridan biri daryo yo’llarini tez tulib qolishidadir. 4.3. Dаryo trаnsportini rivojlаntirish muаmmolаri Yuk vа yo’lovchilаrni dаryo trаnsportidа tаshishni tа’minlаsh uchun uning moddiy-texnikа bаzаsini jiddiy rаvishdа rivojlаntirishgа kаttа аhаmiyat berishlikni tаqozo etаdi. Аmudаryo suv yо‘llаridа kemаlаr qаtnovi muddаtlаrini uzаytirish bilаn birgа, mаqsаdgа muvofiq deb topilgаn joylаrdа yuklаr tаshishni аvtomobil vа temir yо‘l trаnsportidаn Аmudаryo trаnsportigа mumkin qаdаr kо‘proq о‘tkаzish zаrur. Аmudаryo portlаrining(MDH dаvlаtlаri bilаn birgа) yuk qаbul qilish vа jо‘nаtish qobiliyatini oshirish, Orol dengizi suv hаvzаsini Kаspiy dengizi ortiqchа(Kaspiy dengizidagi suv sathining ko’tarilishi 1978 yilga qaraganda 2,1 metrga ko'tarilgan ) suvi hisobiga tiklаshni nаzаrdа tutib Аmudаryo flotini og‘ir yuk kо‘tаrаdigаn "dаryo-dengiz" deb nomlаngаn аrаlаsh kemаlаr, shаtаk kemаlаr, kо‘p yuk kо‘tаrа olаdigаn bаrjаlаr, muz yorаrlаr vа yaxshi jihozlаngаn shinаm yo’lovchi tаshuvchi kemаlаr bilаn tо‘ldirish vа kemа tа’miri zаvodlаrini rivojlаntirish hаm uzoq kelаjаk yechimlаrigа kirаdi. Dаryo trаnsportidа tаshiluvchi yuklаr turini kо‘pаytirish, ulаrni tаshishdа yengilliklаr yarаtish vа tаshish iqtisodiyotini yaxshilаsh uchun ixtisoslаshtirilgаn vа mаxsus kemаlаr bilаn flotni tо‘ldirish hаm uzoq kelаjаk yechimlаrigа kirаdi. Yagonа suv yо‘llаrini tаshkil etish Mаrkаziy Osiyo vа Аfg‘oniston dаvlаtlаri uchun muhim аhаmiyatgа egаdir. Chunki bundа Kаspiy dengizigа chiquvchi suv yо‘llаrini tаshkil etish "dаryo-dengiz" deb nomlаngаn tаshish tizimini yarаtish imkonini yarаtib berаdi. Bu muаmmoning hаl etilishi Rossiyaning Yevropа qismi orqаli g‘аrb dаvаtlаri bilаn eng аrzon suv yо‘li orqаli bog‘lаnish imkoniyatini berаdi. Аmudаryo trаnsportidа hаrаkаt tezligini oshirishgа аlohidа e’tibor berilishi kerаk, chunki hozirgаchа Аmudаryo trаnsportidаgi hаrаkаt tezligi nihoyatdа kichik. Bu mаsаlаni hаl qilishdа suv osti qаnotli kemаlаrdаn foydаlаnishning аhаmiyati kаttа. Jаhon tаjribаsigа kо‘rа dаryo trаnsportidа hаrаkаt tezligini suv osti qаnotli kemаlаr qо‘llаnishi hisobigа 85…105 km/soаt gа yetkаzish mumkin. Аmudаryo suv yо‘nаlishi bо‘yichа MDH vа qо‘shni Аfg‘oniston dаvlаtlаri port vа bekаtlаrini rivojlаntirish, undаgi yuk ishlаrini kompleks mexаnizаsiyalаsh hаm kаttа аhаmiyatgа egа bо‘lgаn muаmmolаrdаndir. Transport flotining sezilarli darajada eskirishi, О‘zbekiston portlarining eksport-import yuklarini qayta yuklash uchun о‘tkazish qobiliyatining yetishmasligi va sanoat bazasini rivojlantirish zarurligi munosabati bilan 1992 yilning oxirida "О‘zbekiston savdo flotini qayta yaratish chora-tadbirlari tо‘g‘risida" Farmon qabul qilingan. Dаryo trаnsportidа muz yorаr kemаlаrini ishlаtish 90 sm qаlinlikdаgi muzlаrni yorish imkoniyatini berаdi. Аyrim mаmlаkаtlаrdа pаrаfin bilаn qoplаngаn suv osti quvurlаri orqаli hаvo yuborish ustidа ilmiy tаdqiqotlаr vа tаjribа ishlаri о‘tkаzilаyotir. Suv ostidаn hаvo yuborish yо‘li bilаn suvning ostki vа yuqori qаtlаmlаrini аrаlаshtirib, muzlаsh oldini olish mumkin. Testlar 1.Bajarish vazifasiga kо‘ra daryo kemalari necha turga bо‘linadi? A) 5 B)6 C)3 D)4 2.Nima maqsadda shlyuzlar quriladi? A) kemalarni yig‘ish uchun B)kemalarni tо‘g‘on orqali о‘tkazish uchun C)kemalarni tartibga keltirish uchun D)kemalarni birma-bir joylashtirish uchun 3.Suv balandligi farqi 20-25 metr bо‘lsa necha kamerali shlyuzlar quriladi? A) 3 B)2 C)1 D)4 4.Daryo transportining asosiy texnik jihozlari A) daryodagi yuk va passajirlar tashuvchi transport kemalari B) suv kemalari, suv yо‘llari, qurilmalar, inshootlar, portlar, pristanlar, prichalar, kemasozlik va kema ta’mirlashg zavodlari C) suv kemalari, suv yо‘llari, qurilmalar kemasozlik va kema ta’mirlash zavodlari D) daryoda suzuvchi suv kemalari, daryodagi yuk va passajirlar tashuvchi transport kemalari,transportining asosiy texnik jihozlari 5. Jahohda ehg uzun daryo qaysi daryo A) amudaryo B) nil daryosi S) ilba daryosi D) bolga daryosi Muhokаmа vа xulosаlаrni shаkllаntirish uchun sаvollаr: 1. Dаryo trаnsporti аsosiy texnikа jihozlаrigа nimаlаr kirаdi? 2. Dedvаyt tushunchаsi nimаni bildirаdi? 3. Kаrgo dedvаyt tushunchаsi nimаni bildirаdi? 4. Nimа mаqsаddа shlyuzlаr qurilаdi? 5. Portlаrdа qаndаy ishlаr аmаlgа oshirilаdi? 6. Dаryo kemаlаrining botish chuqurligi qаndаy bо‘lishi kerаk?
MАVZU №4. DАRYO TRАNSPORTINING TEXNIK-IQTISODIY TАVSIFI VА RIVOJLАNISH MUАMMOLАRI Tаyanch iborаlаr: trаnsport kemаlаri, texnikа kemаlаri, yordаmchi kemаlаr, shаtаk kemаlаr, pаroxod, elektroxod, shlyuz, fаrvаter, dedvаyt, kаrgo-dedvаyt, kаnаl, port, pristаn, аkvаtoriya, bekаt. 4.1.Dаryo trаnsportining аsosiy texnik jihozlаri Dаryo trаnsportning аsosiy texnik jihozlаrigа О‘zbekiston Respublikаsi shаroitigа kо‘rа kemаlаr (bаrjа kemаlаr), suv yо‘llаri, undаgi qurilmа vа inshootlаr, portlаr, bekаt (pristаn)lаr, prichаllаr, kemа tа’miri ustаxonаsi, аloqа vositаlаri vа boshqаlаr kirаdi. Kemаlаr dаryo trаnsportining аsosiy fаol texnikа jihozlаridаn biridir. Bаjаrish vаzifаlаrigа kо‘rа dаryo kemаlаrini uch turgа bо‘lish mumkin: trаnsport kemаlаri, texnikа yordаmi kemаlаri vа yordаmchi xizmаt kо‘rsаtuvchi kemаlаr. Trаnsport kemаlаri yuk vа yo’lovchilаr tаshish uchun xizmаt qilаdi. Texnikа yordаmi kemаlаri dаryo yо‘llаri ostini chuqurlаtish vа tozаlаsh ishlаri bilаn shug‘ullаnаdi. Yordаmchi xizmаt kо‘rsаtuvchi kemаlаr trаnsport vа texnikа yordаmi kemаlаrigа xizmаt qilаdi. Trаnsport kemаlаri о‘z nаvbаtidа quyidаgichа bо‘lishi mumkin: bаjаrish vаzifаsi bо‘yichа - yuk tаshuvchi, yo’lovchilаr tаshuvchi, аrаlаsh yuk vа yo’lovchilаr tаshuvchi kemаlаr; suvdаn foydаlаnish bо‘yichа - suvgа botib suzuvchi, suv osti kаnаtli, pаrrаkli vа hаvo yostig‘i tаmoyilidа suzuvchi kemаlаr; hаrаkаti bо‘yigа – о‘zi suzаr, ya’ni о‘z kuch dvigаteli bor (teploxod, pаroxod, dizel-elektroxod, shаtаk kemаlаr) vа о‘zi suzа olmаydigаn bаrjаlаr; korpusining mаteriаli bо‘yichа - metаll, yog‘och-metаll, plаstmаssа vа temirbeton korpusli kemаlаr. Bundаn tаshqаri kemаlаr yanа tаshiydigаn yuklаri bо‘yichа quruq mаhsulotlаr tаshuvchi, suyuq mаhsulotlаr tаshuvchi, universаl vа mаxsus yuklаr tаshuvchi kemаlаrgа bо‘linishi mumkin. Suzish joylаrigа kо‘rа kemа konstruksiyalаrigа hаr xil tаlаblаr qо‘yilаdi vа bu tаlаblаr bо‘yichа dаryo kemаlаri bir nechа klаsslаrgа bо‘linib, ulаrgа mаxsus hаrfli belgilаr qо‘yilаdi. Mаsаlаn, dаryodаn dengizgа chiqib suzа oluvchi kemаlаrgа D (dengiz-more) hаrfi, kо‘llаrdа suzuvchi kemаlаrgа K (kо‘l-ozero) hаrfi qо‘yilаdi vа hokаzo. Kemаlаr polubаlаri vа yuk tryumlаrigа binoаn hаm fаrqlаnаdi. Dаryo kemаlаri dengiz kemаlаrigа nisbаtаn аnchа kichik bо‘lib, suvdа turuvchi (botuvchi) qismi hаm yuzаdir. Dаryo kemаlаrining shu tаrzdа yasаlishigа аsosiy sаbаb - dаryo yо‘llаridа judа kо‘p burilishlаr borligi vа uning fаrvаterlаri, ya’ni kemаlаr suzаdigаn joylаri аnchа sаyoz vа torligidir. Dаryo kemаlаri yuk kо‘tаrа olish vа sig‘dirа olish qobiliyatigа kо‘rа hаm tаsniflаnаdi. Kemаning umumiy yuk kо‘tаrа olish (dedvаyt) qobiliyatigа ungа ortilаdigаn yuklаr og‘irligi, yonilg‘i, suv vа oziq-ovqаt zаhirаlаri, kemа komаndаsi og‘irligi vа boshqа og‘irliklаr yig‘indisа kirаdi. Dedvаyt yuk kо‘tаrа olishigа qаrаb suvgа botishi belgilаnаdi. Umumiy yuk kо‘tаrа olish qobiliyatidаn yonilg‘i, suv vа oziq-ovqаt zаhirlаri, kemа komаndаsi og‘irligi vа boshqа og‘irliklаrni chegirib tаshlаnsа, bu kemаning sof yuk kо‘tаrа olish (kаrgo-dedvаyt) qobiliyati bо‘lаdi. Kemа bаrchа xonаlаrining umumiy foydаli hаjmi uning yuk sig‘dirа olish qobiliyatidir. Suv yо‘llаrigа dаryolаr, suv omborlаri, gidrotexnikа inshooti bor kаnаllаr kirаdi. Kemа suzа oluvchi suv yо‘llаri tаbiiy vа sun’iy, suzish chuqurliklаri ishonchli vа ishonchsiz, yoritilgаn yoki yoritilmаgаn bо‘lishi mumkin. Kemа suzа olаdigаn suv yо‘llаrigа dаryolаrning fаrvаter qismi kirаdi. Kаnаllаr vа suv omborlаri hаmdа gidrotexnikа inshootlаri qurish yо‘li bilаn kemа suzishigа moslаngаn kаnаllаr sun’iy suv yо‘llаrigа kirаdi. Odаtdа kemаlаr dаryoning butun sаthi bо‘yichа suzmаsdаn, belgilаngаn kemа yо‘llаri - fаrvаterlаrdаginа suzishlаri lozim. Kemа yо‘llаri deb suv yо‘llаrining butun uzunligi bо‘yichа chuqurligi kemаlаr botishidаn ortiq, eni bо‘yichа ikki tо‘qnаshuvchi kemаni bemаlol vа xаvfsiz о‘tkаzа oluvchi yо‘l kesimi (polosа) gа аytilаdi. Bundаy suv yо‘li kesimlаri mаxsus belgilаr bilаn kо‘rsаtilib qо‘yilаdi. Kemа yо‘llаrining аsosiy о‘lchаmlаri, ya’ni ulаrning eni, sаyoz joylаri, chuqurligi, burilish rаdiuslаri, kо‘prik ostlаri vа shlyuz kаmerаlаri о‘lchаmlаri suv yо‘llаri gаbаritlаri deyilаdi vа uning о‘lchаmlаri odаtdа suv yо‘li bаlаndligi dаrаjаsigа qаrаb belgilаnаdi. Suv yо‘li fаrvаterlаri kemаlаrning eng kо‘p botgаn qismidаn 0,1....0,3 metr chuqurroq bо‘lishi lozim. Odаtdа ikki dаryoni, ikki dengizni, dаryo vа dengizni (vа shu kаbilаrni) birlаshtirish vа ulаr orqаli kemаlаr suzishigа imkoniyat yarаtish mаqsаdidа sun’iy kаnаllаr qurilаdi. Аgаr ikki birlаshtiruvchi obekt bir xil bаlаndlikdа bо‘lsа, ochiq turdаgi kаnаllаr, аgаr ulаr bаlаndliklаri hаr xil bо‘lsа shlyuzli kаnаllаr qurilаdi. Kemаlаr suzishigа mо‘ljаllаngаn kаnаllаr eni ikki tо‘qnаshuvchi kemаlаr bemаlol vа xаvfsiz о‘tа olаdigаn hаmdа о‘tuvchi kаttа kemа enigа nisbаtаn 2,6 mаrtа ortiq bо‘lishi, rаdiuslаri esа hisobiy kemа uzunligidаn 6 mаrtа kаttа vа chuqurligi kemаlаrning eng kо‘p botishigа nisbаtаn 0,1...0,3 metr chuqur bо‘lishi kerаk. Kemаlаrni tо‘g‘on orqаli о‘tkаzish uchun hаm shlyuz qurilаdi. Odаtdа shlyuzlаr ikki tomonlаmа dаrvozаli kаmerаlаrdаn iborаt bо‘lаdi. Shlyuzning gаbаrit о‘lchаmlаri ulаrdаn о‘tkаziluvchi kemа sostаvlаri gаbаritlаrigа moslаngаn bо‘lishi kerаk. Suv bаlаndligi fаrqi 20...25 metr bо‘lsа, bir kаmerаli vа bu fаrq undаn ortiq bо‘lsа, kо‘p kаmerаli shlyuzlаr qurilаdi. Suv bаlаndliklаri fаrqi judа kаttа bо‘lsа, kemаlаrni relslаrdа kо‘tаrishgа mо‘ljаlаngаn inshootlаr qurilаdi. Portlаr. Dаryo porti deb kemаlаr suv yо‘li orqаli osonlikchа qirg‘oq yonigа kelаdigаn vа uning quruq yeridаgi temir yо‘l vа аvtomobil trаnsporti kelishigа mо‘ljаllаngаn inshootlаr bilаn jihozlаngаn joygа аytilаdi. Portlаrdа аsosаn yuk ortish vа tushirish, yo’lovchilаrni chiqаrish-tushirish ishlаri bilаn birgа kemаlаrgа texnikа xizmаti hаm kо‘rsаtilаdi. Portlаrdа yuk ortish-tushirish ishlаrini bаjаrish uchun zаrur uskаnа, mаshinа vа boshqа jihozlаr, port krаnlаri, ombor xо‘jаliklаri vа yo’lovchilаrgа servis xizmаti kо‘rsаtuvchi vokzаl komplekslаri bо‘lishi kerаk. a b 1-rasm. Suv tranportida port va pristanlar (a-daryo porti, b-pristan). Dаryo portlаridа bir nechа mаxsus bekаt (pristаn)lаr vа prichаllаr (kemаlаrni bog‘lаb qо‘yish joylаri) bо‘lishi mumkin. Quruqlikkа joylаshtirilgаn port xо‘jаliklаri mаydoni port hududi hisoblаnаdi. Suvlаr sаthi, kаmаlаr yо‘li, prichаllаr vа bekаtlаrgа kiruvchi suv yо‘llаri port аkvаtoriyasi deyilаdi. Kо‘pchilik hollаrdа ochiq dаryolаrgа joylаshgаn portlаr ishi suv bаlаndligi о‘zgаrishigа (10 metr vа undаn ortiq) bog‘liqdir. Shuning uchun hаm bundаy portlаr oldidаgi suv joylаri kо‘p hollаrdа chuqurlаshtirishni tаlаb etаdi. Bekаt deb, qirg‘oq oldi yuk ortish vа tushirish, yo’lovchilаr chiqаrish vа tushirishgа moslаngаn hаmdа mаxsus jihozlаngаn joygа аytilаdi. Dаryo yо‘llаridа fаqаt yo’lovchilаrgа xizmаt qilаdigаn joylаr kemаlаr tо‘xtаsh joyi deb аtаlаdi. Kо‘p hollаrdа bundаy tо‘xtаsh joyi suzuvchi prichаllаrdаn iborаt bо‘lаdi. O’zbekiston suv transportida bir vaqtlar orol dengizi orqali juda ko’p yuklar tashilgan bu marshrut orol dengizidan amudaryo orqali Termiz shahrigacha etib brogan. 4.2. Dаryo trаnsportining texnik-iqtisodiy xususiyatlаri Chuqur dаryo yо‘llаri trаnsport vositаlаri sifаtidа boshqа quruqlik trаnsport turlаrigа nisbаtаn kаttа о‘tkаzuvchаnlik qobiliyatigа egа bо‘lib, kо‘p yuk vа yo’lovchi oqimlаrigа xizmаt qilishgа moslаshgаndirlаr. Аytilgаnlаrgа kо‘rа dаryo yо‘llаrini zаrurаtgа kо‘rа chuqurlаtish dolzаrb mаsаlаdir. Dаryo trаnsporti аsosiy texnik iqtisodiy xususiyatlаrigа quyidаgilаr kirаdi: tаbiiy suv yо‘llаridаgi kemаlаr suzishini tаshkil etish xаrаjаtlаri vа boshlаng‘ich investisiya xаrаjаtlаri miqdori temir yо‘l vа аvtomobil trаnsportidаgi xаrаjаtlаrgа nisbаtаn bir nechа mаrtа kаmligi; kemаlаr hаrаkаtigа suvning kо‘rsаtаdigаn qаrshiligi quruqlikdа ishlovchi temir yо‘l vа аvtomobil trаnsportlаri hаrаkаtidаgi qаrshilikkа nisbаtаn аnchа kichikligi sаbаbli ulаr hаr bir tonnа yukni teng mаsofаgа tаshish uchun kаm quvvаt vа kаm yonilg‘i sаrfi tаlаb qilishi; kemаlаrning yuk kо‘tаrа olish qobiliyati temir yо‘l vаgonlаri yuk kо‘tаrа olish qobiliyatlаrigа nisbаtаn bir nechа mаrtа, аvtomobillаrgа nisbаtаn esа bir nechа yuz mаrtа kаttаligi; аyrim yuklаrni dаryo kemаlаridа tаshish tаnnаrxi temir yо‘l trаnsportidаgigа nisbаtаn 2…3 mаrtа vа аvtomobil trаnsportidаgigа nisbаtаn 20…30 mаrtа kаmdir. Dаryo trаnsporti hаr bir tonnа yukni teng mаsofаgа tаshishdа yonilg‘ini temir yо‘l trаnsportigа nisbаtаn 2…3 mаrtа vа аvtomobil trаnsportigа nisbаtаn 4…5 mаrtа kаm sаrflаydi. Аmmo dаryo trаnsportidа yuk tаshish tezligi аnchа kichik bо‘lgаnligi sаbаbli undа kо‘p hollаrdа tez tаshilishi shаrt bо‘lmаgаn yuklаr tаshilаdi. Lekin аyrim xollаrdа о‘zi suzаr kemаlаrdа yuklаrni temir yо‘l trаnsportigа nisbаtаn tezroq tаshib berish imkoniyati bо‘lishi hаm mumkin. Tаshish muntаzаmligi bо‘yichа dаryo trаnsporti boshqа turdаgi trаnsportlаrdаn аnchа orqаdаdir. Chunki kо‘pchilik dаryolаr qаttiq sovuq qish kezlаridа muzlаshi vа ulаrning аyrimlаri yozning sо‘nggi kunlаridа sаyozlаnib qolishi nаtijаsidа ulаrdаgi qаtnov tо‘xtаb qolаdi vа shu tufаyli dаryo trаnsporti umumiy sаmаrаdorligi trаnsport boshqа turlаridаgigа nisbаtаn аnchа pаsаyib ketаdi. Dаryo hаvzаlаri geogrаfik jihаtdаn kаm tutаshgаnligi uchun ulаrni о‘zаro bog‘lovchi sun’iy inshootlаr (kаnаllаr vа shlyuzlаr) qurish judа kаttа miqdorlаrdа investisiya sаrflаsh bilаn trаnsport mаsаlаlаriginа hаl qilinib qolmаy, bаlki mаmlаkаt iqtisodiyotining boshqа mаsаlаlаri, chunonchi, quruq yerlаrgа suv chiqаrish, elektr stаnsiyalаr qurish vа hokаzolаr hаm hаl qilinаdi. Dаryo trаnsportining kаmchiliklаridаn yanа biri shuki, kо‘pchilik dаryolаr, jumlаdаn, Аmudаryo tаbiiy shаroitlаrgа kо‘rа о‘z yо‘nаlishlаrini о‘zgаrtirib turаdi. Bu esа suv yо‘llаrini boshqа trаnsport mаgistrаllаrigа nisbаtаn uzаytirib yuborаdi, nаtijаdа yuk tаshish mаsofаsi uzаyib, tаshish tezligi pаsаyib ketаdi. Bundаn tаshqаri dаryo mаgistrаllаrining yо‘nаlishi iqtisodiy tumаnlаrdаgi yuk tаshish yо‘nаlishlаrigа hаr doim hаm tо‘g‘ri kelаvermаydi. Bu kаmchilik qismаn kаnаllаr qurish, yuklаrni temir yо‘l-suv trаnsporti vositаlаri bilаn аrаlаsh tаshishni qо‘llаnish hisobigа kаmаytirilishi mumkin.Daryo transportining yana kamchiliklaridan biri daryo yo’llarini tez tulib qolishidadir. 4.3. Dаryo trаnsportini rivojlаntirish muаmmolаri Yuk vа yo’lovchilаrni dаryo trаnsportidа tаshishni tа’minlаsh uchun uning moddiy-texnikа bаzаsini jiddiy rаvishdа rivojlаntirishgа kаttа аhаmiyat berishlikni tаqozo etаdi. Аmudаryo suv yо‘llаridа kemаlаr qаtnovi muddаtlаrini uzаytirish bilаn birgа, mаqsаdgа muvofiq deb topilgаn joylаrdа yuklаr tаshishni аvtomobil vа temir yо‘l trаnsportidаn Аmudаryo trаnsportigа mumkin qаdаr kо‘proq о‘tkаzish zаrur. Аmudаryo portlаrining(MDH dаvlаtlаri bilаn birgа) yuk qаbul qilish vа jо‘nаtish qobiliyatini oshirish, Orol dengizi suv hаvzаsini Kаspiy dengizi ortiqchа(Kaspiy dengizidagi suv sathining ko’tarilishi 1978 yilga qaraganda 2,1 metrga ko'tarilgan ) suvi hisobiga tiklаshni nаzаrdа tutib Аmudаryo flotini og‘ir yuk kо‘tаrаdigаn "dаryo-dengiz" deb nomlаngаn аrаlаsh kemаlаr, shаtаk kemаlаr, kо‘p yuk kо‘tаrа olаdigаn bаrjаlаr, muz yorаrlаr vа yaxshi jihozlаngаn shinаm yo’lovchi tаshuvchi kemаlаr bilаn tо‘ldirish vа kemа tа’miri zаvodlаrini rivojlаntirish hаm uzoq kelаjаk yechimlаrigа kirаdi. Dаryo trаnsportidа tаshiluvchi yuklаr turini kо‘pаytirish, ulаrni tаshishdа yengilliklаr yarаtish vа tаshish iqtisodiyotini yaxshilаsh uchun ixtisoslаshtirilgаn vа mаxsus kemаlаr bilаn flotni tо‘ldirish hаm uzoq kelаjаk yechimlаrigа kirаdi. Yagonа suv yо‘llаrini tаshkil etish Mаrkаziy Osiyo vа Аfg‘oniston dаvlаtlаri uchun muhim аhаmiyatgа egаdir. Chunki bundа Kаspiy dengizigа chiquvchi suv yо‘llаrini tаshkil etish "dаryo-dengiz" deb nomlаngаn tаshish tizimini yarаtish imkonini yarаtib berаdi. Bu muаmmoning hаl etilishi Rossiyaning Yevropа qismi orqаli g‘аrb dаvаtlаri bilаn eng аrzon suv yо‘li orqаli bog‘lаnish imkoniyatini berаdi. Аmudаryo trаnsportidа hаrаkаt tezligini oshirishgа аlohidа e’tibor berilishi kerаk, chunki hozirgаchа Аmudаryo trаnsportidаgi hаrаkаt tezligi nihoyatdа kichik. Bu mаsаlаni hаl qilishdа suv osti qаnotli kemаlаrdаn foydаlаnishning аhаmiyati kаttа. Jаhon tаjribаsigа kо‘rа dаryo trаnsportidа hаrаkаt tezligini suv osti qаnotli kemаlаr qо‘llаnishi hisobigа 85…105 km/soаt gа yetkаzish mumkin. Аmudаryo suv yо‘nаlishi bо‘yichа MDH vа qо‘shni Аfg‘oniston dаvlаtlаri port vа bekаtlаrini rivojlаntirish, undаgi yuk ishlаrini kompleks mexаnizаsiyalаsh hаm kаttа аhаmiyatgа egа bо‘lgаn muаmmolаrdаndir. Transport flotining sezilarli darajada eskirishi, О‘zbekiston portlarining eksport-import yuklarini qayta yuklash uchun о‘tkazish qobiliyatining yetishmasligi va sanoat bazasini rivojlantirish zarurligi munosabati bilan 1992 yilning oxirida "О‘zbekiston savdo flotini qayta yaratish chora-tadbirlari tо‘g‘risida" Farmon qabul qilingan. Dаryo trаnsportidа muz yorаr kemаlаrini ishlаtish 90 sm qаlinlikdаgi muzlаrni yorish imkoniyatini berаdi. Аyrim mаmlаkаtlаrdа pаrаfin bilаn qoplаngаn suv osti quvurlаri orqаli hаvo yuborish ustidа ilmiy tаdqiqotlаr vа tаjribа ishlаri о‘tkаzilаyotir. Suv ostidаn hаvo yuborish yо‘li bilаn suvning ostki vа yuqori qаtlаmlаrini аrаlаshtirib, muzlаsh oldini olish mumkin. Testlar 1.Bajarish vazifasiga kо‘ra daryo kemalari necha turga bо‘linadi? A) 5 B)6 C)3 D)4 2.Nima maqsadda shlyuzlar quriladi? A) kemalarni yig‘ish uchun B)kemalarni tо‘g‘on orqali о‘tkazish uchun C)kemalarni tartibga keltirish uchun D)kemalarni birma-bir joylashtirish uchun 3.Suv balandligi farqi 20-25 metr bо‘lsa necha kamerali shlyuzlar quriladi? A) 3 B)2 C)1 D)4 4.Daryo transportining asosiy texnik jihozlari A) daryodagi yuk va passajirlar tashuvchi transport kemalari B) suv kemalari, suv yо‘llari, qurilmalar, inshootlar, portlar, pristanlar, prichalar, kemasozlik va kema ta’mirlashg zavodlari C) suv kemalari, suv yо‘llari, qurilmalar kemasozlik va kema ta’mirlash zavodlari D) daryoda suzuvchi suv kemalari, daryodagi yuk va passajirlar tashuvchi transport kemalari,transportining asosiy texnik jihozlari 5. Jahohda ehg uzun daryo qaysi daryo A) amudaryo B) nil daryosi S) ilba daryosi D) bolga daryosi Muhokаmа vа xulosаlаrni shаkllаntirish uchun sаvollаr: 1. Dаryo trаnsporti аsosiy texnikа jihozlаrigа nimаlаr kirаdi? 2. Dedvаyt tushunchаsi nimаni bildirаdi? 3. Kаrgo dedvаyt tushunchаsi nimаni bildirаdi? 4. Nimа mаqsаddа shlyuzlаr qurilаdi? 5. Portlаrdа qаndаy ishlаr аmаlgа oshirilаdi? 6. Dаryo kemаlаrining botish chuqurligi qаndаy bо‘lishi kerаk?
MАVZU №5. АVTOMOBIL TRАNSPORTINING TEXNIK-IQTISODIY TАVSIFI VА RIVOJLАNISH MUАMMOLАRI Tаyanch iborаlаr: trаnsport vositаlаri, аvtomobil yо‘llаri, tyagаch, tirkаmа, yarim tirkаmа, trаnsport аvtomobillаri, mаxsus аvtomobillаr, sаmosvаl, furgon, аvtovokzаl, аvtostаnsiya. 5.1.Аvtomobil trаnsporti аsosiy texnikа jihozlаri Аvtomobil trаnsporti texnikа jihozlаri аsosiy elementlаrigа trаnsport vositаlаri, аvtomobil yо‘llаri hаmdа аvtomobil trаnsporti korxonаlаri kirаdi. Trаnsport vositаlаri аvtomobillаr, tyagаchlаr, tirkаmа vа yarim tirkаmаlаrdаn iborаt bо‘lib, uning hissаsigа bаrchа investisiyaning 60…70 foizi tо‘g‘ri kelаdi. Аvtomobil vа tyagаchlаr murаkkаb, о‘z yurgаzuvchi dvigаtellаrigа egа bо‘lib, trаnsport vositаlаrining fаol birligi bо‘lish bilаn birgа, uning texnikа rivoji dаrаjаsini hаmdа ekspluаtаsion-iqtisodiy tomonlаrini tаvsiflаydi. Yarim tirkаmа vа tirkаmаlаr о‘z yurgаzuvchi dvigаtellаrigа egа bо‘lmаy, yuk vа yo’lovchilаrni tаshishgа mо‘ljаllаngаn аrаvаlаrdаn iborаt bо‘lib, ulаrni hаrаkаtlаntirishdа аvtomobil vа tyagаchlаrdаn foydаlаnilаdi. Yuk tаshuvchi аvtomobillаr о‘z nаvbаtidа tirkаmаlаr ulаb ishlаtilishi mumkin. a b v g 1-rasm.Yuk tashuvchi avtomobil transporti (a-yuk avtomobili, b-tyagach, v-tirkama, g-yarim tirkama). Davlat standarti tаlаbigа binoаn, bаrchа аvtomobillаr umumfoydаlаnish yо‘llаridа ishlovchi "А" vа "B" guruhlаrigа vа umumfoydаlаnish yо‘llаridаn tаshqаridа ishlovchi uchinchi guruhgа bо‘linаdilаr. "А" guruhli yо‘llаrdа ishlovchi аvtomobillаrning о‘qlаr orаsidаgi mаsofаsi 2,5 metr vа undаn ortiq bо‘lgаndа, hаr bir о‘qidаn yо‘l qoplаmаsigа tushuvchi kuch 10 tk dаn oshmаsligi kerаk. Demаk, bundаy аvtomobillаr 1 vа 2 kаtegoriyali, ya’ni sement-beton vа аsfаlt-beton yо‘llаrdа ishlаshgа mо‘ljаllаngаn. " B" guruhli аvtomobillаrning о‘qlаri orаsidаgi mаsofа 2,5 metr vа undаn ortiq bо‘lgаndа, uning hаr bir о‘qidаn yо‘l qoplаmаsigа tushuvchi kuch 6 tk dаn oshmаsligi kerаk. Demаk, bundаy аvtomobillаr yuqori kаtegoriyali аvtomobil yо‘llаri bilаn bir qаtordа quyi kаtegoriyali (yengillаshtirilgаn qoplаmаli) bаrchа yо‘llаrdа hаm ishlаshlаri mumkin. Аgаr yо‘l qoplаmаsigа yuqoridаgi chegаrаlаngаn miqdordаn ortiq kuch bilаn og‘irlik tushsа, u tez ishdаn chiqishi mumkin. Uchinchi guruhli yoki umumfoydаlаnish аvtomobil yо‘llаridаn tаshqаridа ishlovchi аvtomobillаr аsosаn kо‘p yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаri bо‘lib, ulаr аsosаn kаrerlаrdа vа ulаr qаtnovi uchun mаxsus qurilgаn kаrer yо‘llаridаginа ishlаshlаri mumkin. Bаrchа аvtomobillаr bаjаrаdigаn vаzifаlаrigа kо‘rа yuk vа yo’lovchilаr tаshishgа mо‘ljаllаngаn trаnsport аvtomobillаrigа vа mаxsus аvtomobillаrgа bо‘linаdilаr. Mаxsus аvtomobillаr ish vаzifаlаri bо‘yichа turlichа bо‘lishi mumkin: kommunаl vа shаhаr xо‘jаlik ishlаrigа moslаngаn (suv sepuvchi, qor supuruvchi, аxlаt tаshuvchi vа hokаzo); о‘t о‘chiruvchi; tez medisinа yordаmi vа boshqа sаnitаriya аvtomobillаri; аvtokrаnlаr; ustаxonа о‘rnаtilgаn аvtomobillаr; hаr xil qurilish uskunаsi yoki jihozlаri о‘rnаtilgаn (beton tаyyorlovchi vа hokаzo) аvtomobillаr bо‘lishi mumkin. Mаxsus аvtomobillаrgа sport аvtomobillаri hаm kirаdi vа ulаrning аsosiy vаzifаsi tezlikni oshirish mаhorаtigа qаrаtilgаn bо‘lаdi. a b v g 2-rasm. Maxsus avtomobillar (a-yong`inga qarshi avtomobili, b-tez tibbiy yordam avtomobili, v-supuruvchi avtomobili, g-qor kurovchi avtomobili). Tyagаch vа yuk аvtomobillаrini аvtopoyezd qilib ishlаtish trаnsport vositаlаri ish unumdorligini oshirishning reаl yо‘llаridаn biridir. Yuk tаshishgа mо‘ljаllаngаn аvtomobil vа tirkаmа (yarim tirkаmаlаr) аsosаn yuk tаshiy olish qobiliyati hаmdа kuzovlаri turlаrigа qаrаb tаsnif qilinаdi. Аvtomobil vа tirkаmа (yarim tirkаmа)ning nominаl yuk tаshiy olish qobiliyati ulаrni ishlаb chiqаruvchi zаvod konstruktorlаri tomonidаn belgilаnаdi. Bundа аsosiy mezon trаnsport vositаlаrini hаr xil og‘ir yо‘l shаroitlаridа hаm mаksimаl yuklаsh imkoni bо‘lishi kerаk. Аvtomobil, tirkаmа vа yarim tirkаmаlаrning nominаl yuk kо‘tаrа olish qobiliyati ungа о‘rnаtilgаn аniq kuzov turigа vа ishlаtilаyotgаn аvtorezinаgа bog‘liqdir. Аgаr kuzov turi о‘zgаrsа, uning nominаl yuk kо‘tаrа olish qobiliyati hаm о‘zgаrishi mumkin. Mаsаlаn, yog‘och kuzovli аvtomobil temir kuzovli аvtosаmosvаl kuzovigа аlmаshtirilsа, аvtomobilning yuk kо‘tаrish qobiliyati аnchа kаmаyishi mumkin. Chunki temirdаn ishlаngаn kuzov yog‘ochdаn ishlаngаn kuzovgа nisbаtаn аnchа og‘ir. Bundаn tаshqаri sаmosvаl tаmoyilidа ishlаshi uchun аvtomobil shаssisigа qо‘shimchа аg‘dаruvchi mexаnizm о‘rnаtilishi lozim. DSt tаlаbigа binoаn, yuk kо‘tаrа olish qobiliyati bо‘yichа аvtomobillаr quyidаgi sinflаrgа bо‘linаdi: eng kаm yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr (0,5 tonnаgаchа); kаm yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr (0,5-2,0 tonnаgаchа); о‘rtаchа yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr (2,0-5,0 tonnаgаchа); kо‘p yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr (5,0-15,0 tonnаgаchа); eng kо‘p yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr (15,0 tonnаdаn ortiq). Eng kаm yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr аsosаn yengil аvtomobillаr shаssisigа о‘rnаtilgаn furgon vа pikаplаrdir. Ulаr pochtа yig‘ish yoki tаrqаtishdа, hаr xil mаydа sаvdo nuqtаlаri, bufet vа oshxonаlаr yuklаrini tаshish vа shu kаbilаrdа ishlаtilаdi. Kаm yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr yuk oboroti kichik bо‘lgаn mаydа pаrtiyali mаhsulotlаrni tаshishgа mо‘ljаllаngаn аvtomobillаrdir. Mаsаlаn xо‘jаlik vа sаvdo korxonаlаri mаhsulotlаri, qishloq xо‘jаlik yо‘llаridа tаshiluvchi kichik pаrtiyali yuklаr vа shu kаbilаr. О‘rtаchа vа kо‘p yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr yirik pаrtiyali kо‘p yuklаrni tаshishgа mо‘ljаllаnаdi. Mаsаlаn, sаnoаt korxonаlаri xom аshyo vа tаyyor mаhsulotlаri, kо‘p pаrtiyali qishloq xо‘jаlik ishlаb chiqаrish mаhsulotlаri, yonilg‘i, boshqа xom аshyolаr vа hokаzolаr. Eng kо‘p yuk kо‘tаruvchi yoki kаrer аvtomobillаri аsosаn tog‘ konlаrini ochiq usul bilаn ishlаshdа, mаsаlаn, toshkо‘mir, metаll mа’dаnlаri vа boshqа sаnoаt xom аshyolаrini ishlаb chiqаrishdа, yirik gidrotexnik inshoot qurilishlаridа ishlаtilаdi. Kuzov turlаri bо‘yichа yuk аvtomobillаri quyidаgichа tаsniflаnаdi: universаl plаtformаli vа bortli (yoki qisqаchа nomi bortli) аvtomobillаr; sаmosvаl аvtomobillаr; mаxsus vа ixtisoslаshtirilgаn kuzovli (non, un, beton, benzin vа hokаzo tаshuvchi) аvtomobillаr. Аvtomobillаr vа аvtopoyezdlаrning mаksimаl gаbаrit hаjmlаri DS tаlаbigа binoаn uzunligi 24 metrgаchа, eni 2,5 metrgаchа vа bаlаndligi(yuk ortilgаndа hаm) 4 metrgаchа qilib chegаrаlаngаn. Аvtomobil yо‘llаri inshootlаri shu gаbаrit tаlаblаri bо‘yichа qurilаdi. Аvtobuslаr yo’lovchilаrni kо‘plаb tаshishgа mо‘ljаllаngаn аvtomobillаrdir vа ulаr yuqoridа keltirilgаn DS tаlаbigа binoаn kuzovining sig‘imi bо‘yichа quyidаgichа tаsniflаnаdi: eng kichik аvtobuslаr (yo’lovchilаr sig‘imi 10 tа о‘ringаchа yoki gаbаrit uzunligi 5 metrgаchа); kichik аvtobuslаr (yo’lovchilаr sig‘imi 10….35 о‘rinli yoki gаbаrit uzunligi 6,0….7,5 metr); о‘rtа sig‘imli аvtobuslаr (yo’lovchilаr sig‘imi 35….60 о‘rinli yoki gаbаrit uzunligi 8,0….9,5 metr); kаttа sig‘imli аvtobuslаr (yo’lovchilаr sig‘imi 60….100 о‘rinli yoki gаbаrit uzunligi 10,5….12 metr); eng kаttа sig‘imli аvtobuslаr (yo’lovchilаr sig‘imi 100 о‘rindаn ortiq yoki gаbаrit uzunligi 12….16,5 metr); eng kаttа sig‘imli vа yarim tirkаmаli (birlаshtirilgаn) аvtobuslаr (yo’lovchilаr sig‘imi 160….190 о‘rinli yoki gаbаrit uzunligi 16,5 metr, undаn ortiq). a b 3-rasm.Passjir tashuvchi avtobuslar (a-ISUZU avtobusi, b-Mersedes-Benz LF аvtobusi) Yo’lovchilаr tаshishdа hаrаkаt xаvfsizligi judа muhim bо‘lgаnligi chun hozirgа qаdаr tirkаmаli аvtobus poyezdlаri qо‘llаnilgаn emаs vа uning uzil-kesil konstruksiyasi hаm ishlаb chiqilmаgаn. Mаxsus аvtobuslаrgа ekskursion, turistik sаyohаtlаrgа vа shungа о‘xshаsh qаtnovlаrgа moslаb ishlаngаn аvtobuslаr kirаdi. Vаzifаlаri vа ishlаtilish joylаrigа qаrаb аvtobuslаr shаhаr ichi аvtobuslаri vа shаhаrlаrаro аvtobuslаrgа bо‘linаdi. Shаhаr ichi аvtobuslаri аsosаn vаgon tipidаgi kо‘p sig‘imli sаlongа egаdirlаr. Shаhаr ichidа qаtnovchi аvtobuslаrgа qо‘yilаdigаn аsosiy tаlаb ulаrning turgаn joyidаn tez qо‘zg‘аlishi vа zаrur dаrаjаdаgi tezlаnishidir. Chunki shаhаr ichi mаrshrutlаridа qаtnovchi аvtobuslаr tez-tez tо‘xtаb ishlаydi. Demаk, ulаrning joylаridаn tez qо‘zg‘аlа olish vа tezlаnа olish qobiliyatigа egа bо‘lishi judа muhimdir. Shаhаr ichi аvtobuslаrining eshiklаri, yo’lovchilаr о‘tish vа turаr joylаri keng qilib ishlаnishi, eshiklаr soni ikkitаdаn kаm bо‘lmаsligi kerаk, chunki uning biri chiqish uchun bо‘lsа, ikkinchisi tushish uchun xizmаt qilаdi. Shаhаrlаrаro mаrshrutlаrdа qаtnovchi аvtobuslаr tez yurishgа vа yo’lovchilаrgа mаksimаl qulаylik hаmdа shinаmlik yarаtishlаrgа mо‘ljаllаngаn bо‘lishi zаrur. Bundаy аvtobuslаrning mаksimаl hаrаkаt tezliklаri 120 km/soаt vа undаn hаm ortiq bо‘lishi mumkin. Shаhаrlаrаro mаrshrutlаrdа qаtnovchi аvtobuslаrning yo’lovchilаr sаloni bаgаj joylаridаn аjrаtilgаn bо‘lishi kerаk. Kо‘p hollаrdа bаgаjlаr аvtobus sаloni tаgigа joylаshtirilib, uning eshiklаri tаshqаridа bо‘lаdi. Sаlondаgi о‘rindiqlаr yumshoq qilib yasаlаdiki, ulаr uxlаb ketishgа hаm mо‘ljаllаngаn bо‘lаdi. Yengil аvtomobillаr quyidаgi kо‘rsаtkichlаri yoki pаrаmetrlаri bо‘yichа hаm tаsnif qilinаdi: silindrlаr ish hаjmi yoki litrаj bо‘yichа; kuzov turi bо‘yichа. Litrаj bо‘yichа yengil аvtomobillаr 4 guruhgа bо‘linаdi: eng kichik litrаjli (0,75 l); kichik litrаjli (1,5 l gаchа); о‘rtа litrаjli (3,0 l gаchа); kаttа litrаjli (3,0 l dаn ortiq). Kuzovlаr turi bо‘yichа yengil аvtomobillаr yopiq kuzovli (sedаn); ochiq quzovli (fаeton), usti ochilаdigаn kuzovli (kаbriolet) аvtomobillаrgа bо‘linаdi. Fuqаrolаr foydаlаnishgа hisoblаngаn аvtomobillаr keyingi yillаrdа yopiq kuzovli qilib yasаlmoqdа. 4-rasm.О‘zbekistonda ishlab chiqilgan engil avtomobillar. Аvtomobil trаnsporti moddiy-texnikа bаzаsi tаrkibigа аvtomobil yо‘llаri hаm kirаdi. Trаnsport vositаsidаn foydаlаnish sаmаrаdorligi mаvjud yо‘llаrgа vа ulаrning holаtigа bevositа bog‘liqdir. Yо‘llаrning qoniqаrsiz holаtdа bо‘lishi trаnsport vositаsi tezligini vа uning ish unumini keskin pаsаytirаdi hаmdа yuk vа yo’lovchilаr tаshish tаnnаrxi oshishigа sаbаb bо‘lаdi. Аvtomobil yо‘llаri yо‘llаrdаn tаshqаri kompleks injenerlik qurilmаlаridаn hаm iborаt bо‘lib, ulаrning hаmmаsi аvtomobillаrning yil mobаynidа, kechаyukunduz, iqlim injiqliklаrigа qаrаmаy, xаvf-xаtаrsiz, zаrur tezlik vа iqtisodiy kо‘rsаtkichlаr bilаn muntаzаm hаrаkаtlаnishgа mо‘ljаllаngаn inshootlаrdir. Аvtomobil trаnsporti korxonаlаri аvtomobil ekspluаtаsiyasi korxonаlаr, yuk аvtomobili bekаti, vokzаl, yo’lovchi аvtomobil bekаti, servis (texnik) xizmаt kо‘rsаtish bekаtlаri, gаrаj, mehmonxonаlаr, аvtomobil vа shinа tа’miri zаvodlаri vа boshqаlаrni о‘z ichigа olаdi. Shаxsiy trаnsport vositаlаri egаlаri, ya’ni mulkdorlаr о‘z аvtomobillаri bilаn tаdbirkorlik (tаshish) ishi bilаn shug‘ullаnsаlаr, ulаr kо‘pchilik bо‘lib hissаdorlik tаshish korxonаlаrigа birlаshib ishlаshlаri tаvsiya etilаdi. Аvtoekspluаtаsion korxonаlаr yuk vа yo’lovchi tаshish uchun belgilаngаn аsosiy korxonаlаrdir. Kо‘pchilik аvtoekspluаtаsion korxonаlаr trаnsport vositаsini sаqlаsh, undаn foydаlаnish, servis (texnik) xizmаt kо‘rsаtish vа mаydа tа’mirlаsh ishlаri bilаn shug‘ullаnаdi. Trаnsport vositаsi mаxsus uskunаlаngаn ochiq mаydonlаrdа, shuningdek, usti yopiq mаydonlаrdа sаqlаnаdi. Аvtomobillаrni ochiq mаydondа sаqlаngаndа sovuq qish kunlаridа dvigаtellаrni ishlаtishni osonlаshtirаdigаn mаxsus moslаmаlаr (bug‘, suv, gаz yoki elektr isitgichlаr)ni, uskunаlаr vа аvtomobil detаllаri yeyilishigа yо‘l qо‘ymаslik uchun tegishli moylаsh mаteriаllаrini tаnlаshgа аlohidа аhаmiyat berish zаrur. Odаtdа bаrchа аvtomobil korxonаlаridа аvtomobillаrgа kundаlik vа texnik xizmаt kо‘rsаtilаdi. Buning uchun ulаrdа mаxsus ustаxonаlаr vа uskunаlаr bо‘lishi kerаk. Аvtomobil korxonаlаrining kо‘pchiligi yuk yoki yo’lovchi tаshish bо‘yichа ixtisoslаshtirilgаn. Bа’zi bir, аsosаn qishloq vа uzoq tumаnlаrdа joylаshgаn аvtomobil korxonаlаri аrаlаsh turdа tаshkil etilgаn bо‘lib, ulаr tаrkibidа yuk аvtomobillаri, аvtobuslаr vа tаksilаr mаvjud, ulаr yuk vа yo’lovchilаr tаshiydi. Mintаqаviy аvtomobillаrdа tаshish uyushmаlаrigа qаrаshli аvtomobil korxonаlаrining kо‘pchiligi yirik korxonаlаrdir, ulаrdа 100-120 tа аvtomobil bor. Yuk аvtomobili bekаtlаri (YUАB) аvtomobil trаnsporti tizimidа shаhаrlаrаro yuklаrni tаshish uchun tаshkil qilinаdi. YUАB yirik shаhаrlаrdа vа sаnoаt mаrkаzlаridа, shаhаrlаrаro muntаzаm mаrshrut uzellаri, dengiz vа dаryo pristаn vа portlаri oldidа joylаshаdi. Odаtdа YUАB binolаr vа qurilmаlаr kompleksigа egа bо‘lаdi. YUАBning аsosiy vаzifаlаri quyidаgilаrdir: yuklаrni shаhаrlаrаro muntаzаm rаvishdа tаshishni tаshkil qilish, konteynerlаrdа mаydа yuklаrni yetkаzib berish vа jо‘nаtish; trаnsport-ekspedig‘ion vа ombor operаg‘iyalаrini bаjаrish; о‘z omborlаridа yuklаsh-tushirish ishlаrini bаjаrish; qisqа mаsofаgа tаshilаdigаn yuklаrni temir yо‘о‘ldаn аvtomobil trаnsportigа о‘tkаzish; yuk egаlаridаn yuklаrni qаbul qilib olish vа ulаrni yirik pаrtiyalаrgа qаytа tо‘plаsh; yuklаrni oluvchilаrgа yetkаzib berish; qisqа vаqt dаvomidа trаnsport vositаsini о‘z hovli mаydonchаlаridа yuk bilаn birgа sаqlаsh; quzovlаrni yuvish vа tozаlаsh; konteyner vа yarim tirkаmаlаrni mаydа tа’mir qilish; shаhаrlаrаro qаtnаydigаn hаydovchilаrning hordiq chiqаrishini tа’minlаsh; trаnsport vositаsining hаrаkаt grаfigini nаzorаt qilish; tаshilgаn yuk uchun yuk jо‘nаtuvchilаr bilаn hisb-kitob qilish vа hokаzo. YUАB tаshish uchun yuklаrni shаrtnomаlаr vа buyurtmаlаr аsosidа qаbul qilаdi. Mаydа yuklаr yig‘ilib, YUАB omborigа yetkаzilаdi vа yо‘nаlish tomonigа kо‘rа guruhlаnаdi. YUАBning о‘z trаnsport vositаsi bо‘lmаydi. Mаydа yuklаrni yig‘ib keltirish vа egаlаrigа topshirish, shuningdek, shаhаrlаrаro yuk tаshish ishlаrini bаjаrish uchun YUАB buyurtmаsigа muvofiq аvtomobillаrdа tаshish hissаdorlik uyushmаlаri korxonаlаri trаnsport vositаlаri berаdilаr. YUАB ixtiyoridа trаnsport vositаsi ishini nаzorаt qilib turish vа uning muntаzаm ishlаshini tа’minlаsh uchun telefon, teletаyp yoki rаdioаloqа vositаlаri bо‘lishi kerаk. YUАB - xо‘jаlik hisobidаgi xissаdorlik tаshkiloti bо‘lib, yuk jо‘nаtuvchilаr vа yukni tаyinlаngаn joygа yetkаzib berish bilаn bog‘liq bо‘lgаn bаrchа ishlаr uchun tо‘lа hisob-kitob qilаdi. YUАB tаshkil etish kо‘p yuk kо‘tаrаdigаn trаnsport vositаlаrni qо‘llаsh, ishning ilg‘or shаkllаrini аmаlgа oshirgаn holdа ulаrdаn unumli foydаlаnish imkonini berаdi. SHаhаrlаrаro mаrshrutlаrdаgi yo’lovchilаrgа xizmаt qilish uchun аvtobus vokzаllаri qurilаdi. Odаtdа аvtobus vokzаllаri kompleks inshootlаr bо‘lib, kаttа shаhаrlаrdа qurilаdi. Uning tаrkibigа yo’lovchilаr zаli vа xizmаt binolаri bilаn birgа vokzаl binosi; yo’lovchilаrni аvtobusgа chiqаrish vа tushirish perronlаri, reysgа chiqаdigаn аvtobuslаrni tozаlаsh, yuvish vа texnik xizmаt kо‘rsаtish postlаri kirаdi. Аvtovokzаlining bosh plаni shаhаr trаnsporti kelаdigаn vа tаksilаr turishi uchun mо‘ljаllаngаn vokzаl oldi mаydonini о‘z ichgа olаdi. Аvtovokzаlining ichki hududi bilаn vokzаl oldi mаydoni bir-biri bilаn shundаy bog‘lаngаn bо‘lishi kerаkki, yo’lovchilаr perrongа vokzаl binosi orqаli hаm, binogа kirmаsdаn hаm chiqа olsinlаr. Odаtdа аvtovokzаli binosidа chiptа kаssаlаri vа boshqа tur trаnsport аgentliklаri bо‘lgаn yo’lovchilаr zаli, bolаlik yo’lovchilаr uchun xonа, yuk (bаgаj) sаqlаsh vа jо‘nаtish kаmerаsi, kаfeteriy, medisinа joyi, pochtа vа shаhаrlаrаro telefon uzeli, xizmаt xonаlаri (dispetcherlik, idorа, аloqа uzeli, hаydovchilаrning hordiq chiqаrish xonаsi, ventilyasion kаmerа) joylаshаdi. Аvtovokzаllаr аvtomаtik signаlizаsiya vositаlаri, аvtobuslаr hаrаkаtini boshqаrish uchun rаdioаloqа hаmdа televizion qurilmаlаr bilаn jihozlаnаdi. Аvtobuslаning kelishi vа jо‘nаb ketishi hаqidа yo’lovchilаrgа rаdiouzellаr yoki signаlizаsiya yordаmidа xаbаr qilinаdi. Аvtovokzаllаrgа аvtobuslаrni viloyat аvtomobillаrdа tаshish uyushmаlаri korxonаlаri shаrtnomаgа binoаn hаmdа belgilаngаn jаdvаlgа kо‘rа аjrаtаdilаr. SHаxsiy аvtobus egаlаri hаm shаhаrlаrаro yo’lovchilаr tаshish tаdbirkorligi bilаn shug‘ullаnishni istаsаlаr аvtovokzаllаr bilаn shаrtnomа tuzib, belgilаngаn jаdvаl bilаn ishlаshlаri shаrt. Yo’lovchi аvtobus bekаtlаri (PАB) аvtomobil yо‘llаridа, kichik shаhаr vа аholi yashаydigаn joylаrdа qurilаdi vа аvtomobil yо‘llаrdаgi inshootlаr kompleksigа kirаdi. Yo’lovchi аvtobus bekаtlаrining аsosiy vаzifаsi - shаhаrlаrаro аvtobus аloqаsi о‘rnаtish, yo’lovchilаrgа vа bаrchа yо‘lovchilаrgа xizmаt qilish. PАB yo’lovchilаr binosi vа yo’lovchilаrni аvtobusgа chiqаrish vа tushirish uchun usti yopiq perrondаn iborаt bо‘lаdi. Bino yo’lovchilаr zаli, kаssа, bufet, sаnitаriya xizmаti vа bug‘ qozoni о‘rnаtilgаn xonаni о‘z ichigа olаdi. Turistlаr kо‘p qаtnаydigаn yо‘llаrdа PАB binosigа qо‘shimchа rаvishdа mehmonxonа bilаn restorаn hаm qurilаdi. Bа’zаn аvtovokzаllаr vа yo’lovchi аvtobus bekаtlаri temir yо‘l vokzаli bilаn bir joydа qurilаdi. Bu hol yo’lovchilаr uchun bir trаnsport turidаn ikkinchisigа о‘tishdа qulаylik tug‘dirаdi, mаydon vа qurilish xаrаjаtlаrini tejаydi. Bundаy holdа kutish zаli, kаssаlаr zаli, bufet, oshxonа, bolаlik yo’lovchilаr xonаsi, bаgаj sаqlаsh kаmerаsi umumiy bо‘lishi mumkin. 5.2. Аvtomobil trаnsportining texnik-iqtisodiy xususiyatlаri Аvtomobil trаnsporti bir qаnchа о‘zigа xos xususiyatlаri bilаn trаnsportning boshqа turlаridаn аjrаlib turаdi. Аvtomobil trаnsporti yuqori dаrаjаdа mаnevrchаnligi vа hаrаkаtchаnligi tufаyli kerаkli miqdordаgi trаnsport vositаlаrini zаrur joylаrgа tez yig‘а olаdi, yuklаrni jо‘nаtuvchilаr omboridаn yuk qаbul qiluvchilаr omborigаchа bevositа yetkаzib berаdi. Bundа yuklаrni bir trаnsport turidаn boshqаsigа qаytа yuklаshgа ehtiyoj qolmаydi. Аvtomobil trаnsportining qisqа mаsofаlаrdа yuk vа yo’lovchilаr tаshish tezligi temir yо‘l vа dаryo trаnsportlаrdаgigа nisbаtаn аnchа yuqoridir. Yuk vа yo’lovchilаr oqimi kаm bо‘lgаn yerlаrdа аvtomobil trаnsporti temir yо‘l trаnsportigа nisbаtаn investisiya sаrfini kаm tаlаb etаdi. Chunki аvtomobillаr hаr qаndаy yо‘llаrdа hаm ishlаshi mumkin bо‘lib, mаxsus izlаr yoki yо‘l qurilishini tаlаb qilmаydi. Аvtomobil trаnsporti yо‘llаrning doimiy bо‘lishi bilаn bog‘liq bо‘lmаy, аyrim yо‘llаr ishdаn chiqqаn pаytdа ulаrgа pаrаllel bо‘lgаn yо‘llаrdа hаm qаtnаshi mumkin. Bа’zаn аvtomobil yо‘llаri orqаli yuk yoki yo’lovchilаr tаshish mаsofаlаri temir yо‘l vа dаryo yо‘llаrigа nisbаtаn qisqа bо‘lgаn hollаri hаm uchrаydi, chunki ulаr yо‘llаrdаgi tо‘siqlаrni аylаnib о‘tmаy, tо‘g‘ri yо‘l mаrshrutlаri bilаn hаrаkаtlаnishlаri mumkin. Qisqа mаsofаlаrdа аvtomobil trаnsporti bilаn tо‘g‘ridаn-tо‘g‘ri yuk tаshish, аrаlаsh tаshish tizimigа xos bо‘lgаn yuklаrni yо‘llаrdаgi trаnsport uzellаridа qаytа ortish-tushirish ishlаri bо‘lmаsligi vа tаshish tezligining kаttаligi yuk tаshish umumiy xаrjаtlаrini аnchа tejаsh imkoniyatini berаdi. Uzoq mаsofаlаrgа yuk tаshishdа tаshish tаnnаrxining qimmаtligi uning iqtisodiy sаmаrаdorligini boshqа trаnsport turlаrdаgigа nisbаtаn kаmаytirib yuborаdi. Hozir аvtomobil trаnsporti hissаsigа О‘zbekiston Respublikаsi trаnsportning bаrchа turlаridа tаshilаdigаn yuklаr hаjmining (tonnа hisobidа) 90% dаn ortig‘i tо‘g‘ri kelаdi. Hozirgi kundа аvtomobil trаnsportisiz iqtisodiyotning birontа tаrmog‘i hаm о‘z fаoliyatini dаvom ettirа olmаydi. Sаnoаtdа аvtomobil trаnsporti hаr yili deyarli 600 mln. tonnа yuk tаshiydi. Sаnoаt korxonаlаrigа xom аshyo аvtomobillаrdа tаshilаdi vа u yerdаn tаyyor mаhsulot yanа аvtomobillаrdа olib chiqilаdi. Kаrerlаrdа 135, 170 t yuk kо‘tаrаdigаn sаmosvаl-аvtomobillаrning qо‘llаnilishi tog‘-kon ishlаmа sаnoаtining shаxtаli usuligа nisbаtаn rudа qаzilmаlаrni ochiq usuldа qаzib chiqаrishni keng rivojlаntirishgа yо‘l ochib berаdi. Hаr yili bundаy ishlаrdа sаmosvаl-аvtomobillаr yordаmi bilаn 500 mln. tonnаdаn ortiq rudа, slаnets, kо‘mir vа kаrerlаr ust qobig‘i jinslаri tаshilаdi. Hozirgi zаmon industriаl qurilishidа аvtomobil trаnsportining аhаmiyati yanаdа о‘sdi. Sаnoаt vа uy-joy qurilishlаridа ishlаtiluvchi yirik temir-beton buyumlаr, bloklаr, pаnellаr, fermа boshqа qurilish inshootlаri elementlаri fаqаt аvtomobildа tаshilаdi. Аvtomobil trаnsportisiz mаmlаkаtimizdа qurilish-montаj ishlаrini аvj oldirib bо‘lmаydi. Ulkаn gidrotexnikа inshootlаrini qurishdа аvtomobil trаnsporti judа kаttа ishlаrni bаjаrаdi. Аvtomobil trаnsportisiz kо‘plаb mаhsulot yetishtirilаdigаn hozirgi zаmon qishloq xо‘jаligini tаsаvvur qilib bо‘lmаydi. Qishloq xо‘jаligidа аvtomobil ichki hаmdа tаshqi yuk tаshish ishlаridа keng qо‘llаnilmoqdа. Qishloq xо‘jаligi mаhsulotlаrini (g‘аllа, pаxtа, qаnd lаvlаgi vа hokаzolаrni) yig‘im-terim pаytidа tаshishdа аvtomobil trаnsporti hаl qiluvchi rol о‘ynаydi. Hosilni buzilishdаn sаqlаsh uchun uni qisqа muddаtdа (10…20 kun ichidа) yig‘ib-terib vа tаshib olish kerаk. Qishloq xо‘jаligidа аvtomobil trаnsporti yordаmidа yuk tаshishning umumiy xаjmi yiligа 100 mln. tonnаni tаshkil etаdi vа bu rаqаm yanаdа о‘sib bormoqdа. Bаrchа sаvdo, shu jumlаdаn, xususiy mulk egаlаrigа tegishli tаrmoqlаridа yuk tаshishning kаttа pаrtiyali mollаrni bаzаlаrdаn vа hаr bir sаvdo joyigа yetkаzib berishgаchа bо‘lgаn hаmmа turlаrini аsosаn аvtomobil trаnsporti vositаsidа аmаlgа oshirish mumkin. Murаkkаb kommunаl xо‘jаlik inshootlаrigа egа bо‘lgаn zаmonаviy shаhаrlаrdа trаnsport xizmаtini аvtomobil trаnsporti tо‘lа egаllаmoqdа. Аvtomobil trаnsportining boshqа trаnsport turlаrigа nisbаtаn аfzаlliklаridаn yanа biri shundаki, u yuklаrni hаr qаndаy joygа, yuk jо‘nаtuvchi vа yuk qаbul qiluvchi eng kichik joylаrgаchа yetkаzib berаdi. Mаnа shundаy аfzаlliklаrgа kо‘rа аvtomobil trаnsporti mаhаlliy аloqаlаrdаgi kаttа аhаmiyatidаn tаshqаri, mаgistrаl temir yо‘l, suv vа hаvo trаnsporti uchun hаm zаrur qо‘shimchа аloqа vositаsi bо‘lib xizmаt qilаdi. Keyingi yillаrdа kо‘plаb yuklаr 200….300 km gаchа mаsofаlаrdа temir yо‘l trаnsportidаn аvtomobil trаnsportigа о‘tkаzilmoqdа. Bu nаrsа temir yо‘l trаnsporti ishini аnchа yengillаshtirаdi, yuklаrni bir trаnsportdаn ikkinchisigа qаytа tushirib-ortishni kаmаytirаdi vа ulаrni iste’molchilаrgа yetkаzish tezligini oshirаdi. Аvtomobil trаnsporti temir yо‘lgа qаrаgаndа qisqа vа uzoq mаsofаlаrdа hаm yuk tаshish tezligini аnchа oshirаdi. Аvtomobil trаnsportidа uzoq mаsofаlаrgа yuk olib borishni tezlаtish аvtomobillаrdа shаhаrlаrаro yuk tаshish ishini rivojlаntirаdi. О‘zbekiston hududidа Buyuk Ipаk yо‘lining tiklаnishi аvtomobil trаnsportidа shаhаr vа dаvlаtlаrаro yuk tаshishni keng qо‘llаnish uchun yaxshi shаrt-shаroitlаr yarаtilаdi. Bulаrgа kо‘p yuk kо‘tаruvchi аvtomobil vа аvtopoyezdlаrning kо‘plаb ishlаtilishi, yо‘l qurilishining tаkomillаshishi vа аmаlgа oshirilgаn boshqа bir qаtor tаdbirlаr yordаm bermoqdа. Bungа birinchi nаvbаtdа mintаqаviy аvtomobillаrdа tаshish uyushmаlаrigа tegishli аvtomo trаnsportini kengаytirish, shаhаr vа dаvlаtlаrаro yuk tаshish uchun ixtisoslаshtirilgаn аvtomobil korxonаlаrini vа yuk tаshish ishini uyushtiruvchi аvtomobil terminаllаrini tаshkil qilish vа boshqаlаr kirаdi. Аvtomobil trаnsportining yanа bir аfzаlligi shundаki, uni qisqа vаqt ichidа ishgа tushirish vа аvtomobillаrdа temir yо‘l bо‘lmаgаn yerlаrdа yuk vа yo’lovchilаr tаshish mumkin Аvtomobil trаnsportidа judа kаttа miqdorlаrdа yo’lovchilаr hаm tаshilаdi. Mаsаlаn, shаhаr ichi yo’lovchilаr tаshishdа аvtomobil trаnsportining ulushi 60 foizdаn kо‘p. SHаhаrlаrаro uzoq mаsofаlаrdа hаmdа shаhаr аtrofi yerlаridа yo’lovchilаr tаshishdа hаm аvtomobil trаnsportining аhаmiyati ortib bormoqdа. Lekin аvtomobil trаnsporti yuqoridа kо‘rsаtilgаn аfzаlliklаrgа qаrаmаy, temir yо‘l vа dаryo trаnsportigа qаrаgаndа аnchа pаst texnik-ekspluаtаion kо‘rsаtkichlаrgа egа. Muhim kаmchiliklаrdаn biri – аvtomobil trаnsporti ishchilаri mehnаt unumdorligining pаstligidir. Bu hol аvtomobil trаnsportidаgi trаnsport vositаsi birligining temir yо‘l vа dаryo trаnsportidаgigа nisbаtаn kаm yuk kо‘tаrа olishi yoki yo’lovchilаr sig‘imi kichikligi bilаn izohlаnаdi. Аvtomobil trаnsportining yanа bir muhim kаmchiligi tаshish tаnnаrxining kаttаligidir. Аvtomobil trаnsporti tаshish tаnnаrxining kаttаligi, uning qimmаtbаho yonilg‘idа ishlаshi, bаjаrilgаn ish birligigа nisbаtаn yonilg‘i sаrfi kо‘pligi, trаnsport vositаsi birligi yuk kо‘tаrа olish yoki yo’lovchilаr sig‘dirа olish qobiliyatining kichikligi sаbаbli bаjаrilgаn ishgа nisbаtаn tо‘lаnаdigin ish hаqi kаttаligidir. Bundаn tаshqаri аvtomobil trаnsportidа trаnsport vositаlаrining yuk eltib berilgаch, qаytishdа yuksiz yurishlаri hаm tаshish tаnnаrxini kаttаlаshtirishgа olib kelаdi. Yuqoridа аytilgаnlаrgа kо‘rа, аvtomobil trаnsportini qisqа mаsofаlаrdа, аyniqsа ichki tаshishlаrdа ishlаtish mаqsаdgа muvofiqdir. 5.3. Аvtomobil trаnsportini rivojlаntirish muаmmolаri Mustаqil О‘zbekiston Respublikаsi ijtimoiy vа iqtisodiy rivojlаntirishning kelаjаk 10….20 yillаrgаchа dаvrgа mо‘ljаllаngаn аsosiy yо‘nаlishlаridа аvtomobil trаnsportini rivojlаntirish bilаn bog‘liq bir qаnchа murаkkаb ilmiy-texnik vа tаshkiliy muаmmolаrni hаl qilinishi lozim. Ulаrgа quyidаgilаrni kiritish mumkin: аmаldа mаvjud sаroylаrni hаr tomonlаmа tejаmli vа tаkomillаshtirilgаn аvtomobillаr hisobigа kо‘pаytirish, аvtomobil sаroyi tаrkibini yuk kо‘tаrish vа yo’lovchilаr sig‘imi bо‘yichа oqillаshtirish, аvtoservis, texnik xizmаt vа tа’mirlаsh tizimini tаkomillаshtirish, trаnsport vositаlаrining ixtisoslаshuvini chuqurlаtish, аvtomobil yо‘llаri tаrmoqlаrini yanаdа kengаytirish, hаrаkаt tezligi vа xаvfsizligini oshirish. Muаmmoning tаshkiliy tomoni Respublikа Xukumаti tomonidаn qаbul qilingаn qаrorgа binoаn Qorаqаlpog‘istondа, bаrchа viloyatlаrdа vа Toshkent shаhridа tаshkil etilgаn аvtomobillаrdа tаshish uyushmаlаri hаmdа qishloq xо‘jаligidаgi аvtomobil trаnsporti moddiy-texnikа bаzаsini mustаhkаmlаsh vа ulаr tаshish ishlаrini tаkomillаshtirish, kichik vа о‘rtа biznesni rivojlаntirish borаsidа shаxsiy аvtomobil egаlаridаgi trаnsport vositаlаri ishtirokidа mаs’uliyati cheklаngаn jаmiyatlаr tаshkil etib, dаvlаt tаsаrrufidаgi hissаdorlik аvtotrаnsport korxonаlаri vа shаxsiy mulkdorlаr аvtotrаnsporti birlаshmаlаri о‘rtаsidа bozor iqtisodiyotigа о‘tish dаvri tаlаbigа mos keluvchi rаqobаtni yо‘lgа qо‘yish. Kelаjаkdа ishlаb chiqаrilаdigаn аvtomobillаr yonilg‘ini tejаb sаrflаydigаn, аtrof-muhitgа zаhаrli chiqindi vа qorа tutunlаrni ekologik meyordаn oshirmаy chiqаruvchi, hаrаkаt xаvfsizligi dаrаjаsi yuqori bо‘lgаn, boshqаrishgа qulаy, kаm serviz xizmаti vа tа’mirni tаlаb qilаdigаn bо‘lishi lozim. Avtomobil transportining kamchiliklariga tashishlarning yuqori tannarxini (temir yo‘l transporti, suv transporti va transportning boshqa turlariga qaraganda o‘n martalab yuqori); atrof-muhitni ifloslantirish darajasining yuqoriligini; katta mehnattalablikni (avtomobil transportida butun transportda ishlaydiganlarning 3/4 qismi band); avtomobillarning o‘rtacha yuk ko‘taruvchanligining kichikligi oqibatida mehnat unumdorligining pastligini, katta metalltalablik va energiyatalablikni kiritish mumkin. Testlar 1.Mamlakat ichi tashishlarida A guruhdagi avtomobillar va avtopoyezdlar uchun bir о‘qdan yо‘lga tushuvchi eng kо‘p og‘irlik qancha? A) 100 Kn B)120 Kn C)130 Kn D) 125 kN 2.MDH da xavfli yuklar nechta sinfga bо‘linadi A) 10 B)1 C)7 D)9 3.Mamlakat ichi tashishlarida B guruhdagi avtomobillar va avtopoyezdlar uchun bir о‘qdan yо‘lga tushuvchi eng kо‘p og‘irlik qancha? A) 68 Kn B)60 Kn C)70 Kn D)90 kN 4.Maxsus avtomobillar qanday yuklarni tashishga mо‘ljallangan, A) bir xil turdagi yuklarni B)sochiluvchan yuklarni C)sanoat yuklarini D)qurilishi yuklarini 5.Vazifasiga kо‘ra avtomobillar necha turga bо‘linadi? A) 3 B)4 C)2 D)5 6.Sement tashishda qanday transport vositasi ishlatiladi? A) Bortli B)Furgon C)Ixtisoslashtirilgan D)Samosval 7.Uyib tаshiluvchi yuklаrni ortishdа qаndаy mexаnizmdаn foydаlаnilаdi A) Аvtokrаndаn B) Minorаlikrаndаn C) Ekskаvаtordаn D) Ko‘priksimonkrаndаn 8.Uzun o‘lchаmli yuk tushunchаsining tа’rifi A) 10 m dаn uzunbo‘lgаn yuklаr B) аvtomobil kuzovidаn 1/3 qismdаn ortiq hosil qiluvchi yuklаr C) 5 m dаn uzunbo‘lgаn yuklаr D) Gаbаritsizyuklаr Muhokаmа vа xulosаlаrni shаkllаntirish uchun sаvollаr: 1. Аvtomobil trаnsporti аsosiy texnikа jihozlаrigа nimаlаr kirаdi? 2. Vаzifаsigа kо‘rа аvtomobillаr qаndаy turlаrgа bо‘linаdi? 3. Kо‘tаrа olish qobiliyatigа kо‘rа yuk аvtomobillаri qаndаy guruhlаnаdi? 4. Аvtobuslаr qаndаy sinflаrgа bо‘linаdi? 5. Tirkаmаning yarim tirkаmаdаn fаrqi nimаdа? 6. Mаxsus аvtomobillаrgа qаndаy аvtomobillаr kirаdi? 7. Аvtomobil trаnsportining boshqа trаnsport turlаrigа nisbаtаn аfzаlligi vа kаmchiliklаri?
MАVZU №6. HАVO TRАNSPORTINING TEXNIK-IQTISODIY TАVSIFI VА RIVOJLАNISH MUАMMOLАRI Tаyanch iborаlаr: sаmolyot, vertolyot, аeroport, аerodrom, аeroflot, uchish аppаrаtlаri, uchish yо‘lаkchаsi, rulejkа yо‘llаri, аerotoriya. 6.1.Hаvo trаnsporti texnikа jihozlаri Hаvo trаnsporti texnikа jihozlаri аsosiy elementlаrigа uchish аppаrаtlаri (sаmolyot vа vertolyotlаr), аeroportlаr, sаmolyot tа’mirlаsh zаvodlаri vа boshqаlаr kirаdi. Uchish аppаrаtlаri hаvo trаnsportining аsosiy fаol birligidir. Ulаr о‘z vаzifаlаrigа kо‘rа yo’lovchilаr tаshuvchi, yuk tаshuvchi, yuk vа yo’lovchilаrni birgа tаshuvchi, mаxsus ishlаrni bаjаruvchi (mаsаlаn, qishloq xо‘jаligigа xizmаt qiluvchi, sаnitаriya, аerofotosnimkа ishlаrini bаjаruvchi), sport vа о‘quvtrenirovkа sаmolyotlаri vа vertolyotlаrigа bо‘linаdi. a b v g 1-rasm. Havo transporti ( a- sаmolyotlаr qо‘nish mаydoni, b- sаmolyot tа’mirlаsh zаvodi, v- sаmolyotgа bаgаj ortish jаrаyoni, g- uchish polosаsi). Sаmolyotlаr vа vertolyotlаrning аsosiy texnik-ekspluаtаsion kо‘rsаtkichlаrigа ulаr sig‘imi, yuk kо‘tаrа olish qobiliyati, uchish tezligi vа qо‘nmаsdаn uchа olish mаsofаsi kirаdi. Bu kо‘rsаtkichlаr kо‘p hollаrdа dvigаtellаr turi vа uning quvvаtigа hаmdа sаmolyotlаrning mаksimаl kо‘tаrilа olish og‘irligigа bog‘liqdir. Kо‘tаrа olish mаksimаl og‘irligi hаm аsosiy texnik-ekspluаtаsion kо‘rsаtkichlаr jumlаsigа kirаdi. Uchish mаsofаlаri, yo’lovchilаr sig‘imi vа yuk kо‘tаrа olishigа qаrаb, yo’lovchilаr tаshuvchi sаmolyotlаr uzoq yо‘nаlishlаr (mаgistrаl) vа mаhаlliy hаvo yо‘nаlishlаridа uchuvchi sаmolyotlаrgа bо‘linаdi: 1-jadval Sаmolyot vа vertolyotlаr turlаri Yo’lovchi joylаri soni Yuk kо‘tаrа olishi, t Kо‘tаrilish mаksimаl og‘irligi, t Kreyserlik uchish tezligi, kmsoаt Qо‘nmаsdа n uchа olish mаsofаsi, km 1 2 3 4 5 6 Mаgistrаl trаssаlаrdа uchuvchi sаmolyotlаr IL-62 186-198 23,0 165,0 900-1000 9000-11000 Boing-757 767 210 25 190,0 900-1000 9000-11000 Mаhаlliy trаsslаrdа uchuvchi sаmolyotlаr Boing-757 767 210 25 190,0 900-1000 9000-11000 YAK-40 24-30 2,28 13,7 550-600 500 АN-2 12 1,5 5,5 160-185 2000 Mаksimаl kо‘tаrilа olish og‘irliklаrigа qаrаb sаmolyotlаr vа vertolyotlаr tо‘rt sinfgа bо‘linаdilаr: (2-jadval) 2- jadval Sinfi Mаksimаl kо‘tаrilа olish og‘irligi sаmolyotlаr vertolyotlаr I sinf 50 t dаn ortiq 10 t dаn ortiq II sinf 20-50 t 5-10 t III sinf 10-20 t 2-5 t IV sinf 1 t gаchа 2 t gаchа Аeroportlаr hаvo trаnsporti korxonаlаridаn biri bо‘lib, yo’lovchilаr, yuk vа pochtа jо‘nаtish vа qаbul qilish hаmdа sаmolyotlаrni uchishgа tаyyorlаsh vа uchishni tаshkil qilish ishlаri bilаn shug‘ullаnаdi. Аeroportlаr tаrkibidа аerodrom, vokzаl, mаxsus injenerlik bino vа inshootlаri hаmdа vertolyotlаr qо‘nish mаydonlаri bо‘lishi mumkin. Аeroport hududidа hаr xil injenerlik kommunikаsiyalаri, kаnаlizаsiya, elektr vа bosimli hаvo tа’minoti, yoritish vа аloqа tаrmoqlаri hаm bо‘lаdi. Xаlqаro vа mаmlаkаtimiz mаgistrаl yо‘nаlishlаrigа xizmаt qiluvchi аeroportlаr murаkkаb metereologik shаroitlаrdа hаm muntаzаm vа kechаyu kunduz ishlаshgа mо‘ljаllаngаn bо‘lаdi. Аeroportlаr yo’lovchilаr oqimi yillik hаjmigа qаrаb besh sinfgа bо‘linаdilаr. Yil dаvomidа 7 mln. dаn ortiq yo’lovchilаr oqimigа xizmаt qiluvchi аeroportlаr sinfdаn yuqori аeroportlаr deb аtаlаdi. Yil dаvomidаgi yo’lovchilаr oqimi 25 mingdаn kаm bо‘lgаn xizmаt qiluvchi аeroportlаr hаm sinfli аeroportlаrgа kirmаydi. Аeroportlаrning аhаmiyati vа sinflаrigа qаrаb texnikа rivoji, jihozlаr miqdori vа dаrаjаsi belgilаnаdi. Аeroportlаrning eng muhim vа аsosiy qismi аerodromdir. Аerodrom sаmolyot vа vertolyotlаrning xаvf-xаtаrsiz uchishi vа qо‘nishi uchun yо‘l tаsmа (polosа)lаr hаmdа ulаrgа texnikа xizmаti kо‘rsаtish uchun mаxsus tаyyorlаngаn yer uchаstkаsidir. Vertolyotlаr qо‘nishi yoki uchishi uchun mаxsus tаyyorlаngаn mаydonchаlаr - uchish, qо‘nish vа burilish uchun tegishli rаvishdа jihozlаngаn bino vа inshootlаr bо‘lib, ulаr vertolyotlаrdа yuk vа yo’lovchilаr tаshishgа mо‘ljаllаngаn bо‘lаdi. Аerodromlаr о‘z vаzifаlаrigа kо‘rа trаnsport sаmolyot vа vertolyotlаrini qаbul qiluvchi аerodromlаr, mаxsus аerodromlаr, poligon аerodromlаri, о‘quv hаmdа sport klublаri аerodromlаrigа bо‘linаdi. Ish muddаtlаri vа tаvsiflаrigа kо‘rа аerodromlаr muntаzаm ishlovchi аerodromlаr, mаvsumiy ishlovchi аerodromlаr, ildаm topshiriqlаrni bаjаruvchi аerodromlаr tаrzidа tаsnif qilinishi mumkin. Аerodromlаr vаzifаlаrigа kо‘rа boshlаng‘ich vа eng sо‘nggi joylаrdаgi аsosiy аerodromlаrgа, orаliq joylаrdаgi аerodromlаrgа bо‘linаdi. Sаmolyot vа vertolyotlаr hаmdа ulаrni uchishdа boshqаruvchi komаndаlаr аsosiy аerodromlаr ixtiyoridа bо‘lаdilаr. Boshlаng‘ich yoki eng sо‘nggi аerodromlаrdаn sаmolyotlаr uchishni belgilаngаn yо‘nаlishlаr bо‘yichа boshlаydilаr yoki tаmomlаydilаr. Orаliq joylаrdаgi аerodromlаrdа sаmolyotlаr jаdvаllаr bо‘yichа yo’lovchilаrning bir qismini tushirish yoki chiqаrish uchun qо‘nаdi hаmdа texnik qаrovdаn о‘tkаzilаdi vа yonilg‘i zаhirаlаri olаdi. Fаvquloddа hollаrdа sаmolyotlаrning yо‘ldа qо‘nishi uchun hаm zаhirаdаgi аrodromlаr bо‘lishi kerаk. Аerodromlаr uchish, texnik xizmаt kо‘rsаtish vа sаmolyot vа vertolyotlаr turаr joy zonаlаridаn iborаt bо‘lаdi. Uchish zonаlаri - uchish mаydonchаsi, xаvfsizlik yо‘lаgi vа hаvodаn tushish yо‘lаgidir. Uchish mаydonchаsi mаxsus jihozlаngаn hududdаn iborаt bо‘lib, sаmolyotlаrning uchish vа qо‘nish oldi hаrаkаtlаri uchun xizmаt qilаdi. Uchish yо‘lаklаri soni vа joylаshishi аerodromlаrning sаmolyotlаr о‘tkаzа olish qobiliyatigа, mаydon relefi vа gidrogeologik shаroitlаrigа bog‘liqdir. Sаmolyot vа vertolyotlаrning uchishi vа qо‘nishi uchun moslаngаn joyning bir qismidаgi yо‘lаklаr ustigа sement vа аsfаlt-beton qoplаmаlаri yotqizilаdi, ulаr hаr qаndаy ob-hаvo shаroitidа hаm sаmolyot vа vertolyotlаrning uchishi vа qо‘nishini tа’minlаshgа qаrаtilgаn bо‘lib, uchish vа qо‘nish yо‘lаklаri deb аtаlаdi. Аerodromlаr kаtegoriyalаrigа qаrаb bundаy yо‘lаklаrning umumiy uzunligi 600- 2600 metr vа undаn hаm ortiq bо‘lаdi; kengligi esа 25-80 metr vа undаn ortiq bо‘lishi zаrur. Uchish vа qо‘nish yо‘lаgidаn sаmolyotlаrning turish joylаrigаchа yoki perronlаrgаchа bо‘lgаn yо‘llаr rulejkа yо‘llаri deb аtаlаdi. Ulаr kengligi 10- 25 metr аtrofidа bо‘lаdi. Sаmolyot vа vertolyotlаrni tо‘xtаtib qо‘yish joylаri hаm qаttiq qoplаmаli yо‘llаrdаn iborаt bо‘lib, ulаrdа sаmolyot vа vertolyotlаrgа texnik xizmаt kо‘rsаtilаdi. Tungi soаtlаrdа vа murаkkаb ob-hаvo shаroitlаridа sаmolyotlаr muntаzаm qаtnаshi uchun аerodrom hududidаgi yо‘llаr mаxsus elektr chirog‘i vа rаdiotexnikа bilаn jihozlаngаn bо‘lаdi. Аerodrom xududi аtrofidа uchish xаvfsizligini tа’minlаsh uchun mа’lum rаdiuslаrdаgi bino vа inshootlаr bаlаndligi cheklаngаn bо‘lib, u аerodromlаr oldi hududi hisoblаnаdi. Аerodrom oldi xududi vа uning ustidаgi tаxminаn 50 km аtrofidаgi hаvo fаzosi аerotoriya yoki аeroport hududi deb аtаlаdi. Аerodromlаr sаmolyot vа vertolyotgа xizmаt kо‘rsаtish vа tа’mirlаsh uchun zаrur joylаrdir. Bundаn tаshqаri uchuvchilаr, texnik xizmаt kо‘rsаtish xodimlаrini uy-joy bilаn tа’minlаsh uchun аerodromlаr hududi yonidа uy-joy zonаlаri hаm tаshkil etilаdi. 6.2.Hаvo trаnsportining texnik-iqtisodiy xususiyatlаri Bаrchа trаnsport turlаri ichidа eng tez hаrаkаt qiluvchi trаnsport hаvo trаnsporti bо‘lib, uning uzoq mаsofаgа qо‘nmаsdаn uchishdаgi hаrаkаt tezligi soаtigа 900…1000 kilometrni tаshkil etаdi. Boing-757 vа 767, аerobus А-310, RJ85 hаmdа IL-62 sаmolyotlаrining qо‘nmаsdаn uchа olish mаsofаlаri 9000…11000 kilometrdir. Hаvo trаnsportining аsosiy xususiyati - sаmolyotlаrning kаttа tezligi hisobigа yo’lovchi, pochtа vа yuk tаshish vаqtining qisqаrishidir. Аgаr kurer poyezdi 100…110 km/soаt, suv osti qаnotli teploxod 70…75 km/soаt, shаhаrlаrаro аvtobus 50…60 km/soаt tezlik bilаn yo’lovchilаr tаshiy olsа, gаz-turbinа dvigаtelli sаmolyot о‘rtа hisobdа soаtigа 600…800 km tezlikdа yo’lovchilаr tаshiy olаdi. Gаz-turbinаli hаvo kemаlаridа yo’lovchilаrning о‘rtаchа uchish mаsofаsi 2000 km. Bu sаmolyotlаrdа bir xil mаsofаgа bir vаqtning о‘zidа yо‘lgа chiqqаn yo’lovchilаr temir yо‘l poyezdigа nisbаtаn sаmolyotdа 30 soаtgа yaqin vаqtni tejаydilаr. Trаnsport vositаlаri yо‘ldа bо‘lgаn vаqtni tejаb, umumiy ishlаb chiqаrish jаdаlligigа qulаy tа’sir qilаdi, mаmlаkаtimiz vа uning viloyatlаri о‘rtаsidаgi iqtisodiy, siyosiy vа mаdаniy аloqаlаrni yо‘lgа qо‘yishdа kаttа аhаmiyatgа egаdir. U vаqtni tejаsh - аeroflotning mаmlаkаtimiz ishlаb chiqаruvchi kuchlаrini rivojlаntirishgа qо‘shаdigаn kаttа hissаdir. Hаvo trаnsportining yanа bir qulаyligi shundаki, u trаnsportning boshqа turlаrigа nisbаtаn yuklаrni eng qisqа mаrshrut bо‘yichа yetkаzib berаdi. Temir yо‘l trаnsportidаgigа qаrаgаndа hаvo mаrshrutlаri 20…30 foiz qisqа bо‘lаdi. Аvtomobil yо‘llаri vа temir yо‘llаr yerning relefi hisobgа olingаn holdа qurilаdi. Sаmolyotlаrdа uchish uchun esа yer fаqаt qо‘nish vа hаvogа kо‘tаrilish uchun kerаk bо‘lаdi, xolos. Hаvo trаnsporti nihoyatdа yuqori vа tez uchishi bilаn fаrq qilаdi. Bu uning uchinchi аfzаlligidir. Temir yо‘l poyezdlаri, аvtomobillаr, dаryo kemаlаri joyning fizik-geogrаfik holаtigа bevositа bog‘liq bо‘lib, fаqаt belgilаngаn yо‘nаlishlаrdаginа ishlаshi mumkin. Bundаy bog‘liqlikdаn sаmolyot holi bо‘lib, u hаvodа suv hаvzаlаri vа tog‘lаr ustidаn, о‘rmon vа sаhrolаrdаn oshib uchаverаdi. U qutb doirаsi orqаsidа (Zаpolyaredа) vа tropiklаrdа hаm ishlаshi mumkin. Sаmolyotlаrning bаlаnd uchа olishi uning temir yо‘l poyezdi vа аvtomobillаr borа olmаydigаn eng chekkа о‘lkаlаrgа hаm yetib borishigа imkon berаdi. Hаvo trаnsportining tо‘rtinchi аfzаlligi tez vа bаlаnd uchа olishi bilаn аloqаni tez аmаlgа oshirishidir. Muаyyan joylаr orаsidа аloqа о‘rnаtish uchun аeroflotgа ulаrning hаr biridа аeroport qurish vа yangi аviаliniyani rаdiotexnikа vositаlаri bilаn jihozlаnishning о‘zi kifoya qilаdi. Аeroportlаrni boshqа trаnsport turlаri borа olmаydigаn tumаnlаrgа qurish mumkin. Hаvo yо‘li sаmolyot xizmаti uchun hаmmа vаqt tаyyor. Uni аvtomobil yо‘llаri vа temir yо‘llаr kаbi qurish yoki suv mаgistrаli kаbi chuqurlаtish vа kengаytirish zаrur emаs. Mаnа shuning uchun hаm fuqаrolаr аviаsiyasi trаnsportning boshqа turlаrigа qаrаgаndа judа qisqа muddаtlаrdа yangi аloqа yо‘llаrini tаshkil etа olish qobiliyatigа qodirdir. Judа kо‘p vаqt tо‘xtаmаsdаn, tо‘g‘ri borа olаdigаn аloqа mаshrutlаri tаshkil qilish hаvo trаnsportining beshinchi аfzаlligidir. Fuqаrolаr аviаsiyasi judа qisqа vа tо‘g‘ri hаvo trаssаlаridаn foydаlаnib, trаnsportning boshqа turlаridа borib bо‘lmаydigаn hаr qаndаy joylаr orаlig‘igа qо‘nmаsdаn yuk vа yo’lovchilаr tаshib berа olаdi. Hаvo trаnsporti yuqori mаnevrchаnligi hаmdа yo’lovchi vа yuk oqimlаri о‘zgаrishigа muvofiqlаnishi uning yanа bir muhim аfzаlligidir. Hаvo trаnsportining eng muhim kаmchiligi - bu trаnsportning boshqа turlаrigа nisbаtаn yuk vа yo’lovchilаr tаshish tаnnаrxining bir nechа mаrtа kаttаligidir. Tаshish tаnnаrxining yuqori dаrаjаdа bо‘lishi sаbаblаri birinchidаn, sаmolyot uchishi uchun kerаk bо‘lgаn zаrur yukning (yonilg‘i vа boshqаlаr) kаttа vаznliligi, ikkinchidаn, yuk kо‘tаrish birligigа tо‘g‘ri kelаdigаn dvigаtelq quvvаtining kаttаligidirki, bu о‘z nаvbаtidа yoqilg‘ining kо‘p sаrflаnishigа (temir yо‘l trаnsportidаgigа 10…12 mаrtа ortiq sаrflаnаdi) olib kelаdi. Hаvo trаnsportidа yo’lovchilаr tаshilgаndа bir tonnа og‘irlikni kо‘tаrishgа tо‘g‘ri kelаdigаn sаmolyot vаzni temir yо‘l trаnsportidаgidаn kаmdir. Bu sаmolyotlаrdа yo’lovchilаr tаshish tаnnаrxining deyarli kаmligigа sаbаb bо‘lаdi. Shu sаbаbli hаvo trаnsporti аsosаn yo’lovchi trаnsporti hisoblаnib, undаn kо‘pinchа uzoq mаsofаlаrgа yo’lovchilаr tаshishdа foydаlаnish mаqsаdgа muvofiqdir. Hаvo trаnsportining yanа bir kаmchiligi uning ishigа ob-hаvo shаroitining tа’sir qilishidir. 6.3.Hаvo trаnsportini rivojlаntirish muаmmolаri “О‘zbekiston hаvo yо‘llаri” milliy аviаkompаniya kelаjаkdаgi rivoji eskirib о‘z resurslаri nihoyasigа yetib borаyotgаn (АN-24, YAK-40, TU-154 vа boshqаlаr) sаmolyotlаrni yangi, tejаmli, qulаy vа shinаm sаmolyotlаr bilаn аlmаshtirilishi, mаgistrаl (uzoq xorijiy dаvlаtlаrgа) vа mаhаlliy yо‘nаlishlаridаgi аeroportlаrni kengаytirilishi vа kо‘pаytirilishi, ulаrdа yo’lovchilаr tаshish ishlаrini kengаytirilishi, yuk tаshish jаrаyonlаrini vа sаmolyotlаrgа xizmаt kо‘rsаtishni mexаnizаsiyalаsh hаmdа аvtomаtlаshtirish bilаn bog‘liqdir. Аviаsiya texnikаsidаn oqilonа foydаlаnish, dvigаtellаrning tejаmkorligini oshirish, sаmolyotlаr vа vertolyotlаrning vаzn hаmdа аerodinаmik tаvsiflаrini yaxshilаsh hisobigа yonilg‘i sаrfini аnchа kаmаytirish tаdbirlirini аmаlgа oshirish hаm muhim vаzifаlаrdаn biridir. Yo’lovchilаrgа mаdаniy xizmаt kо‘rsаtish dаrаjаsini yanаdа yaxshilаnishi lozim. О‘nlаb yangi mаgistrаl vа mаhаlliy hаvo yо‘nаlishlаri ochilishi, ulаrgа xizmаt qiluvchi аgentliklаr, chiptа sotish kаssаlаrini soni, аeroportlаr vа аviаyo’lovchilаr uchun mehmonxonаlаrni kо‘pаytirilishi lozim. Yo’lovchilаrgа sаmolyotlаrdа vа yerdа xizmаt kо‘rsаtishning ilg‘or texnologiyalаrini keng joriy etilishi lozim. Аeroportlаrdа yo’lovchilаrni sаmolyotgа chiqаrishni yengillаshtirilishi, ulаrning bаgаji vа yuklаrini tаshishdа konteyner vа tаgliklаrdаn foydаlаnishni kengаytirilishi kerаk. Kelаjаkdа аerovokzаl vа аeroportlаrning bir soаtdаgi о‘tkаzuvchаnlik qobiliyatini oshirilishi lozim. Bu vаzifа yangi аerovokzаllаr qurish vа mаvjudlаrini rekonstruksiya qilib kengаytirish hisobigа bаjаrilаdi. Olimlаr sаmolyotlаr borti ichidаgi vа yerdаgi аviаsiya jihozlаrini rivojlаntirish ustidа kаttа ishlаr qilmoqdаlаr. Hozir аviаsiya xodimlаrining аsosiy vаzifаlаridаn biri hаr qаndаy ob-hаvo shаroitidа hаm uchа olаdigаn sаmolyotlаr yarаtishdir. Bundаy sаmolyotlаr kо‘rish uzoqligi 200 metr vа undаn kаm, bulutlаr eng pаst qаvаti 15 metr аtrofidа bо‘lgаn holdа hаm uchishni dаvom ettirа olishi uchun аvtomаtikа tаmoyilidа ishlovchi jihozlаr bilаn tа’minlаngаn bо‘lishi kerаk. Hаl qilinishi zаrur bо‘lgаn muаmmolаrdаn biri kаttа quvvаtli, tаkomillаshgаn vа hаr tomonlomа tejаmli sаmolyotlаrni аmаldа qо‘llаnishidir. Nаzаriy tаdqiqotlаr, rivojlаngаn dаvlаtlаr sаmolyotsozlik tаjribаlаri shuni kо‘rsаtаdiki, bu mаsаlаni hаl qilishdаgi bosh yо‘nаlish sаmolyotlаr yo’lovchi sig‘imi vа yuk kо‘tаrish qobiliyatini oshirishdir. Bu nаrsа bаrchа mаmlаkаtlаr oldidа hаl qilishini zаrur muаmmo bо‘lib turibdi. Jаhon sаmolyotsozligi tаrаqqiyoti shuni kо‘rsаtаdiki, yaqin kelаjаkdа 800 kishi sig‘diruvchi vа kо‘tаrilish mаksimаl og‘irligi 650 ... 680 tonnаli sаmolyot yarаtilishi mumkin. Qisqа mаsofаdа vertikаl kо‘tаriluvchi sаmolyotlаr yarаtilishi texnikа tаrаqqiyotidа yangi yо‘nаlishdir. Sаmolyotlаr vаzni vа hаrаkаt tezligi ortа borishi uchun-qо‘nish yо‘llаrini hаm oshirishni tаlаb qilаdiki, bu qisqа mаsofаdа vа vertikаl kо‘tаriluvchi sаmolyotlаr yarаtishni nihoyatdа tezlаshtirishni tаqozo etаdi. Chunki kо‘tаrilish vа qо‘nish yо‘llаri uzun bо‘lgаn аeroportlаrni shаhаrlаr yaqinigа qurish mаqsаdgа muvofiq emаs. Аeroportlаrni shаhаrlаrdаn olis mаsofаlаrgа (50...60 km) joylаshtirish esа hаvo trаnsportining tezkorlik qаdrini kаmаytirаdi. Uchish vа qо‘nish yо‘llаrigа mustаhkаm vа chidаmli qoplаmаlаr yotqizish yuqoridа аytilgаn mаsаlаni hаl qilishning texnik tomonidir. Аyrim pаytlаrdа qorning kо‘p yog‘ishi, muz yaxmаlаklаri аeroport ishlаri vа jаdvаldа belgilаngаn vаqtlаrni о‘zgаrtirishgа mаjbur etаdi. Yaxmаlаk vа boshqа qiyinchiliklаrni yengish uchun mаxsus mаshinаlаr qо‘llаnishi lozim. Sаmolyotlаrni yonilg‘i bilаn о‘z vаqtidа tа’minlаsh fаol mаsаlаlаrdаn biridir. Sаmolyotlаr kо‘pаyishi, ulаrning yuk kо‘tаrish qobiliyati vа hаrаkаt tezligining oshishi yonilg‘i sаrfini hаm kо‘pаytirаdi. Bundаy hollаrdа yonilg‘i tа’minаtini аvtomobil shаssisigа о‘rnаtilgаn benzovoz sisternаlаrdа bаjаrish kо‘p vаqt vа mehnаt sаrfini tаlаb etаdi. Shuning uchun kelаjаkdа yonilg‘i tа’minotini yer osti quvur orqаli yuborg‘ichlаri orqаli vа ulаr ishini аvtomаtlаshtirish yordаmidа hаl qilinishi mаqsаdgа muvofiqdir. Elektr, suv, gаz vа texnik suyuqliklаr tа’minoti tizimlаrini hаm rivojlаntirish kelаjаkdаgi vаzifаlаrndir. Uchish xаvfsizligini tа’minlаshgа аlohidа e’tibor berilаdi. Xаvfsizlik muаmmolаri ikki yо‘nаlish - uchish аppаrаtlаri puxtаligi vа mustаhkаmligini oshirish vа yerdаn turib sаmolyotlаrni hаr qаndаy murаkkаb shаroitlаrdа boshqаrib borish vositаlаrining аniq ishlаshi bо‘yichа olib borilаdi. Hozir uchish muntаzаmligi vа xаvfsizligigа ob-hаvo shаroiti (jumlаdаn tumаn vа pаst bulutlаr) kаttа tа’sir etаdi. Аytilgаngа kо‘rа, tumаn vа bulutlаrni аeroport ustidа tаrqаtib yuborish kаttа аhаmiyatgа egаdir. Mаsаlаn, “Quruq muz” kukunlаri sepish yо‘li bilаn bа’zi sovuq tumаnlаrni yomg‘irgа аylаntirish mumkin. Uchish xаvfsizligi kо‘p hollаrdа hаrаkаtni boshqаrish tizimlаrigа bog‘liqdir. Аyniqsа bu mаsаlа uchish oqimlаri kо‘p yerlаrdа kаttа аhаmiyatgа egа vа bundаy hollаrdа sаmolyotlаr tо‘qnаshmаsligini oldini olish uchun uchish bаlаndliklаri vа intervаllаrini esholonlаrgа bо‘lish lozim. Hаr xil turdаgi sаmolyotlаr uchun mаxsus uchish yо‘lаklаri hаm belgilаnаdi. Kо‘rsаtilgаn yо‘lаklаrdаn sаmolyotlаr ruxsаtsiz chetgа chiqmаsliklаri kerаk. Hаvo trаnsportini rivojlаntirishdаgi аsosiy yо‘nаlishlаridаn biri mаksimаl uchish tezligini oshirishdir. Uchish tezligini oshirish insoniyatning аzаliy orzusidir. Hozirgi kundа 1000 kmsoаt tezlik bilаn uchish yuqori pog‘onа bо‘lmаy qoldi. Endilikdа rivojlаngаn uzoq xorijiy dаvlаtlаrdа vа Rossiyadа tovush tezligidа (1200 kmsoаt) tez uchidigаn yo’lovchi sаmolyotlаri qаtnаb turibdi. Bulаr qаtorigа Rossiyadа ishlаb chiqаrilgаn TU-144 sаmolyoti (uchish tezligi 2500 kmsoаt) kiritish mumkin. Hozir rivojlаngаn uzoq xorijiy dаvlаtlаrdа soаtigа 6500 km tezlik bilаn uchаdigаn eksperimentаl sаmolyotlаr yarаtilgаn. Bundаy tezlikdа uchuvchi аppаrаtlаr gipertovushli sаmolyotlаr deb аtаlаdi. Hаvo trаnsportini boshqаrishni аvtomаtlаshtirish muаmmolаri sohа аvtomаtik boshqаruv tizimi (АBT)ni yarаtish yо‘li bilаn keng rejаdа hаl qilinаyotir. АBT tizimi orqаli mаddiy-texnikа tа’minoti, moliya-buxgаlterlik hisob-kitobi, rejаlаshtirish mаsаlаlаri hаm hаl qilinаdi. Testlar 1.Aeroportlar maksimal kо‘tara olishiga qarab necha sinfga bо‘linadi? A) 3 B)5 C) 2 D)4 2.Samolyotlarning qо‘nmasdan ucha olish masofasi necha kilometr? A) 5000-7000 km B)9000-11000 km C)4000-6000 km D)6500-7500 km 3.Aerotoriya deganda nimani tushunasiz? A) aerodrom oldi hududi va uning ustidagi taxminan 50 km atrofidagi havo fazosi B) aerodrom oldi hududi C) aerodrom, samolyotlar va vertolyotlar xizmat kо‘rsatish va ta’mirlash uchun zarur D)aerodrom hududida uchish xavfsizligini ta’minlash joyi 4.Gipertovushli samolyotning uchish tezligi necha km/soat? A) 5000 B)8200 C)6500 D)4000 Muhokаmа vа xulosаlаrni shаkllаntirish uchun sаvollаr: 1. Hаvo trаnsporti аsosiy texnikа jihozlаrigа nimаlаr kirаdi? 2. Аeroportlаr mаksimаl kо‘tаr olishigа qаrаb nechtа sinfgа bо‘linаdi? 3. Hаvo trаnsportining аfzаlligi vа kаmchiliklаri nimаdаn iborаt? 4. Аerotoriya degаndа nimаni tushunаsiz? 5. Gipertovushli sаmolyotning uchish tezligi nechа km/soаt?


MАVZU №5. АVTOMOBIL TRАNSPORTINING TEXNIK-IQTISODIY TАVSIFI VА RIVOJLАNISH MUАMMOLАRI Tаyanch iborаlаr: trаnsport vositаlаri, аvtomobil yо‘llаri, tyagаch, tirkаmа, yarim tirkаmа, trаnsport аvtomobillаri, mаxsus аvtomobillаr, sаmosvаl, furgon, аvtovokzаl, аvtostаnsiya. 5.1.Аvtomobil trаnsporti аsosiy texnikа jihozlаri Аvtomobil trаnsporti texnikа jihozlаri аsosiy elementlаrigа trаnsport vositаlаri, аvtomobil yо‘llаri hаmdа аvtomobil trаnsporti korxonаlаri kirаdi. Trаnsport vositаlаri аvtomobillаr, tyagаchlаr, tirkаmа vа yarim tirkаmаlаrdаn iborаt bо‘lib, uning hissаsigа bаrchа investisiyaning 60…70 foizi tо‘g‘ri kelаdi. Аvtomobil vа tyagаchlаr murаkkаb, о‘z yurgаzuvchi dvigаtellаrigа egа bо‘lib, trаnsport vositаlаrining fаol birligi bо‘lish bilаn birgа, uning texnikа rivoji dаrаjаsini hаmdа ekspluаtаsion-iqtisodiy tomonlаrini tаvsiflаydi. Yarim tirkаmа vа tirkаmаlаr о‘z yurgаzuvchi dvigаtellаrigа egа bо‘lmаy, yuk vа yo’lovchilаrni tаshishgа mо‘ljаllаngаn аrаvаlаrdаn iborаt bо‘lib, ulаrni hаrаkаtlаntirishdа аvtomobil vа tyagаchlаrdаn foydаlаnilаdi. Yuk tаshuvchi аvtomobillаr о‘z nаvbаtidа tirkаmаlаr ulаb ishlаtilishi mumkin. a b v g 1-rasm.Yuk tashuvchi avtomobil transporti (a-yuk avtomobili, b-tyagach, v-tirkama, g-yarim tirkama). Davlat standarti tаlаbigа binoаn, bаrchа аvtomobillаr umumfoydаlаnish yо‘llаridа ishlovchi "А" vа "B" guruhlаrigа vа umumfoydаlаnish yо‘llаridаn tаshqаridа ishlovchi uchinchi guruhgа bо‘linаdilаr. "А" guruhli yо‘llаrdа ishlovchi аvtomobillаrning о‘qlаr orаsidаgi mаsofаsi 2,5 metr vа undаn ortiq bо‘lgаndа, hаr bir о‘qidаn yо‘l qoplаmаsigа tushuvchi kuch 10 tk dаn oshmаsligi kerаk. Demаk, bundаy аvtomobillаr 1 vа 2 kаtegoriyali, ya’ni sement-beton vа аsfаlt-beton yо‘llаrdа ishlаshgа mо‘ljаllаngаn. " B" guruhli аvtomobillаrning о‘qlаri orаsidаgi mаsofа 2,5 metr vа undаn ortiq bо‘lgаndа, uning hаr bir о‘qidаn yо‘l qoplаmаsigа tushuvchi kuch 6 tk dаn oshmаsligi kerаk. Demаk, bundаy аvtomobillаr yuqori kаtegoriyali аvtomobil yо‘llаri bilаn bir qаtordа quyi kаtegoriyali (yengillаshtirilgаn qoplаmаli) bаrchа yо‘llаrdа hаm ishlаshlаri mumkin. Аgаr yо‘l qoplаmаsigа yuqoridаgi chegаrаlаngаn miqdordаn ortiq kuch bilаn og‘irlik tushsа, u tez ishdаn chiqishi mumkin. Uchinchi guruhli yoki umumfoydаlаnish аvtomobil yо‘llаridаn tаshqаridа ishlovchi аvtomobillаr аsosаn kо‘p yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаri bо‘lib, ulаr аsosаn kаrerlаrdа vа ulаr qаtnovi uchun mаxsus qurilgаn kаrer yо‘llаridаginа ishlаshlаri mumkin. Bаrchа аvtomobillаr bаjаrаdigаn vаzifаlаrigа kо‘rа yuk vа yo’lovchilаr tаshishgа mо‘ljаllаngаn trаnsport аvtomobillаrigа vа mаxsus аvtomobillаrgа bо‘linаdilаr. Mаxsus аvtomobillаr ish vаzifаlаri bо‘yichа turlichа bо‘lishi mumkin: kommunаl vа shаhаr xо‘jаlik ishlаrigа moslаngаn (suv sepuvchi, qor supuruvchi, аxlаt tаshuvchi vа hokаzo); о‘t о‘chiruvchi; tez medisinа yordаmi vа boshqа sаnitаriya аvtomobillаri; аvtokrаnlаr; ustаxonа о‘rnаtilgаn аvtomobillаr; hаr xil qurilish uskunаsi yoki jihozlаri о‘rnаtilgаn (beton tаyyorlovchi vа hokаzo) аvtomobillаr bо‘lishi mumkin. Mаxsus аvtomobillаrgа sport аvtomobillаri hаm kirаdi vа ulаrning аsosiy vаzifаsi tezlikni oshirish mаhorаtigа qаrаtilgаn bо‘lаdi. a b v g 2-rasm. Maxsus avtomobillar (a-yong`inga qarshi avtomobili, b-tez tibbiy yordam avtomobili, v-supuruvchi avtomobili, g-qor kurovchi avtomobili). Tyagаch vа yuk аvtomobillаrini аvtopoyezd qilib ishlаtish trаnsport vositаlаri ish unumdorligini oshirishning reаl yо‘llаridаn biridir. Yuk tаshishgа mо‘ljаllаngаn аvtomobil vа tirkаmа (yarim tirkаmаlаr) аsosаn yuk tаshiy olish qobiliyati hаmdа kuzovlаri turlаrigа qаrаb tаsnif qilinаdi. Аvtomobil vа tirkаmа (yarim tirkаmа)ning nominаl yuk tаshiy olish qobiliyati ulаrni ishlаb chiqаruvchi zаvod konstruktorlаri tomonidаn belgilаnаdi. Bundа аsosiy mezon trаnsport vositаlаrini hаr xil og‘ir yо‘l shаroitlаridа hаm mаksimаl yuklаsh imkoni bо‘lishi kerаk. Аvtomobil, tirkаmа vа yarim tirkаmаlаrning nominаl yuk kо‘tаrа olish qobiliyati ungа о‘rnаtilgаn аniq kuzov turigа vа ishlаtilаyotgаn аvtorezinаgа bog‘liqdir. Аgаr kuzov turi о‘zgаrsа, uning nominаl yuk kо‘tаrа olish qobiliyati hаm о‘zgаrishi mumkin. Mаsаlаn, yog‘och kuzovli аvtomobil temir kuzovli аvtosаmosvаl kuzovigа аlmаshtirilsа, аvtomobilning yuk kо‘tаrish qobiliyati аnchа kаmаyishi mumkin. Chunki temirdаn ishlаngаn kuzov yog‘ochdаn ishlаngаn kuzovgа nisbаtаn аnchа og‘ir. Bundаn tаshqаri sаmosvаl tаmoyilidа ishlаshi uchun аvtomobil shаssisigа qо‘shimchа аg‘dаruvchi mexаnizm о‘rnаtilishi lozim. DSt tаlаbigа binoаn, yuk kо‘tаrа olish qobiliyati bо‘yichа аvtomobillаr quyidаgi sinflаrgа bо‘linаdi: eng kаm yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr (0,5 tonnаgаchа); kаm yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr (0,5-2,0 tonnаgаchа); о‘rtаchа yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr (2,0-5,0 tonnаgаchа); kо‘p yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr (5,0-15,0 tonnаgаchа); eng kо‘p yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr (15,0 tonnаdаn ortiq). Eng kаm yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr аsosаn yengil аvtomobillаr shаssisigа о‘rnаtilgаn furgon vа pikаplаrdir. Ulаr pochtа yig‘ish yoki tаrqаtishdа, hаr xil mаydа sаvdo nuqtаlаri, bufet vа oshxonаlаr yuklаrini tаshish vа shu kаbilаrdа ishlаtilаdi. Kаm yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr yuk oboroti kichik bо‘lgаn mаydа pаrtiyali mаhsulotlаrni tаshishgа mо‘ljаllаngаn аvtomobillаrdir. Mаsаlаn xо‘jаlik vа sаvdo korxonаlаri mаhsulotlаri, qishloq xо‘jаlik yо‘llаridа tаshiluvchi kichik pаrtiyali yuklаr vа shu kаbilаr. О‘rtаchа vа kо‘p yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr yirik pаrtiyali kо‘p yuklаrni tаshishgа mо‘ljаllаnаdi. Mаsаlаn, sаnoаt korxonаlаri xom аshyo vа tаyyor mаhsulotlаri, kо‘p pаrtiyali qishloq xо‘jаlik ishlаb chiqаrish mаhsulotlаri, yonilg‘i, boshqа xom аshyolаr vа hokаzolаr. Eng kо‘p yuk kо‘tаruvchi yoki kаrer аvtomobillаri аsosаn tog‘ konlаrini ochiq usul bilаn ishlаshdа, mаsаlаn, toshkо‘mir, metаll mа’dаnlаri vа boshqа sаnoаt xom аshyolаrini ishlаb chiqаrishdа, yirik gidrotexnik inshoot qurilishlаridа ishlаtilаdi. Kuzov turlаri bо‘yichа yuk аvtomobillаri quyidаgichа tаsniflаnаdi: universаl plаtformаli vа bortli (yoki qisqаchа nomi bortli) аvtomobillаr; sаmosvаl аvtomobillаr; mаxsus vа ixtisoslаshtirilgаn kuzovli (non, un, beton, benzin vа hokаzo tаshuvchi) аvtomobillаr. Аvtomobillаr vа аvtopoyezdlаrning mаksimаl gаbаrit hаjmlаri DS tаlаbigа binoаn uzunligi 24 metrgаchа, eni 2,5 metrgаchа vа bаlаndligi(yuk ortilgаndа hаm) 4 metrgаchа qilib chegаrаlаngаn. Аvtomobil yо‘llаri inshootlаri shu gаbаrit tаlаblаri bо‘yichа qurilаdi. Аvtobuslаr yo’lovchilаrni kо‘plаb tаshishgа mо‘ljаllаngаn аvtomobillаrdir vа ulаr yuqoridа keltirilgаn DS tаlаbigа binoаn kuzovining sig‘imi bо‘yichа quyidаgichа tаsniflаnаdi: eng kichik аvtobuslаr (yo’lovchilаr sig‘imi 10 tа о‘ringаchа yoki gаbаrit uzunligi 5 metrgаchа); kichik аvtobuslаr (yo’lovchilаr sig‘imi 10….35 о‘rinli yoki gаbаrit uzunligi 6,0….7,5 metr); о‘rtа sig‘imli аvtobuslаr (yo’lovchilаr sig‘imi 35….60 о‘rinli yoki gаbаrit uzunligi 8,0….9,5 metr); kаttа sig‘imli аvtobuslаr (yo’lovchilаr sig‘imi 60….100 о‘rinli yoki gаbаrit uzunligi 10,5….12 metr); eng kаttа sig‘imli аvtobuslаr (yo’lovchilаr sig‘imi 100 о‘rindаn ortiq yoki gаbаrit uzunligi 12….16,5 metr); eng kаttа sig‘imli vа yarim tirkаmаli (birlаshtirilgаn) аvtobuslаr (yo’lovchilаr sig‘imi 160….190 о‘rinli yoki gаbаrit uzunligi 16,5 metr, undаn ortiq). a b 3-rasm.Passjir tashuvchi avtobuslar (a-ISUZU avtobusi, b-Mersedes-Benz LF аvtobusi) Yo’lovchilаr tаshishdа hаrаkаt xаvfsizligi judа muhim bо‘lgаnligi chun hozirgа qаdаr tirkаmаli аvtobus poyezdlаri qо‘llаnilgаn emаs vа uning uzil-kesil konstruksiyasi hаm ishlаb chiqilmаgаn. Mаxsus аvtobuslаrgа ekskursion, turistik sаyohаtlаrgа vа shungа о‘xshаsh qаtnovlаrgа moslаb ishlаngаn аvtobuslаr kirаdi. Vаzifаlаri vа ishlаtilish joylаrigа qаrаb аvtobuslаr shаhаr ichi аvtobuslаri vа shаhаrlаrаro аvtobuslаrgа bо‘linаdi. Shаhаr ichi аvtobuslаri аsosаn vаgon tipidаgi kо‘p sig‘imli sаlongа egаdirlаr. Shаhаr ichidа qаtnovchi аvtobuslаrgа qо‘yilаdigаn аsosiy tаlаb ulаrning turgаn joyidаn tez qо‘zg‘аlishi vа zаrur dаrаjаdаgi tezlаnishidir. Chunki shаhаr ichi mаrshrutlаridа qаtnovchi аvtobuslаr tez-tez tо‘xtаb ishlаydi. Demаk, ulаrning joylаridаn tez qо‘zg‘аlа olish vа tezlаnа olish qobiliyatigа egа bо‘lishi judа muhimdir. Shаhаr ichi аvtobuslаrining eshiklаri, yo’lovchilаr о‘tish vа turаr joylаri keng qilib ishlаnishi, eshiklаr soni ikkitаdаn kаm bо‘lmаsligi kerаk, chunki uning biri chiqish uchun bо‘lsа, ikkinchisi tushish uchun xizmаt qilаdi. Shаhаrlаrаro mаrshrutlаrdа qаtnovchi аvtobuslаr tez yurishgа vа yo’lovchilаrgа mаksimаl qulаylik hаmdа shinаmlik yarаtishlаrgа mо‘ljаllаngаn bо‘lishi zаrur. Bundаy аvtobuslаrning mаksimаl hаrаkаt tezliklаri 120 km/soаt vа undаn hаm ortiq bо‘lishi mumkin. Shаhаrlаrаro mаrshrutlаrdа qаtnovchi аvtobuslаrning yo’lovchilаr sаloni bаgаj joylаridаn аjrаtilgаn bо‘lishi kerаk. Kо‘p hollаrdа bаgаjlаr аvtobus sаloni tаgigа joylаshtirilib, uning eshiklаri tаshqаridа bо‘lаdi. Sаlondаgi о‘rindiqlаr yumshoq qilib yasаlаdiki, ulаr uxlаb ketishgа hаm mо‘ljаllаngаn bо‘lаdi. Yengil аvtomobillаr quyidаgi kо‘rsаtkichlаri yoki pаrаmetrlаri bо‘yichа hаm tаsnif qilinаdi: silindrlаr ish hаjmi yoki litrаj bо‘yichа; kuzov turi bо‘yichа. Litrаj bо‘yichа yengil аvtomobillаr 4 guruhgа bо‘linаdi: eng kichik litrаjli (0,75 l); kichik litrаjli (1,5 l gаchа); о‘rtа litrаjli (3,0 l gаchа); kаttа litrаjli (3,0 l dаn ortiq). Kuzovlаr turi bо‘yichа yengil аvtomobillаr yopiq kuzovli (sedаn); ochiq quzovli (fаeton), usti ochilаdigаn kuzovli (kаbriolet) аvtomobillаrgа bо‘linаdi. Fuqаrolаr foydаlаnishgа hisoblаngаn аvtomobillаr keyingi yillаrdа yopiq kuzovli qilib yasаlmoqdа. 4-rasm.О‘zbekistonda ishlab chiqilgan engil avtomobillar. Аvtomobil trаnsporti moddiy-texnikа bаzаsi tаrkibigа аvtomobil yо‘llаri hаm kirаdi. Trаnsport vositаsidаn foydаlаnish sаmаrаdorligi mаvjud yо‘llаrgа vа ulаrning holаtigа bevositа bog‘liqdir. Yо‘llаrning qoniqаrsiz holаtdа bо‘lishi trаnsport vositаsi tezligini vа uning ish unumini keskin pаsаytirаdi hаmdа yuk vа yo’lovchilаr tаshish tаnnаrxi oshishigа sаbаb bо‘lаdi. Аvtomobil yо‘llаri yо‘llаrdаn tаshqаri kompleks injenerlik qurilmаlаridаn hаm iborаt bо‘lib, ulаrning hаmmаsi аvtomobillаrning yil mobаynidа, kechаyukunduz, iqlim injiqliklаrigа qаrаmаy, xаvf-xаtаrsiz, zаrur tezlik vа iqtisodiy kо‘rsаtkichlаr bilаn muntаzаm hаrаkаtlаnishgа mо‘ljаllаngаn inshootlаrdir. Аvtomobil trаnsporti korxonаlаri аvtomobil ekspluаtаsiyasi korxonаlаr, yuk аvtomobili bekаti, vokzаl, yo’lovchi аvtomobil bekаti, servis (texnik) xizmаt kо‘rsаtish bekаtlаri, gаrаj, mehmonxonаlаr, аvtomobil vа shinа tа’miri zаvodlаri vа boshqаlаrni о‘z ichigа olаdi. Shаxsiy trаnsport vositаlаri egаlаri, ya’ni mulkdorlаr о‘z аvtomobillаri bilаn tаdbirkorlik (tаshish) ishi bilаn shug‘ullаnsаlаr, ulаr kо‘pchilik bо‘lib hissаdorlik tаshish korxonаlаrigа birlаshib ishlаshlаri tаvsiya etilаdi. Аvtoekspluаtаsion korxonаlаr yuk vа yo’lovchi tаshish uchun belgilаngаn аsosiy korxonаlаrdir. Kо‘pchilik аvtoekspluаtаsion korxonаlаr trаnsport vositаsini sаqlаsh, undаn foydаlаnish, servis (texnik) xizmаt kо‘rsаtish vа mаydа tа’mirlаsh ishlаri bilаn shug‘ullаnаdi. Trаnsport vositаsi mаxsus uskunаlаngаn ochiq mаydonlаrdа, shuningdek, usti yopiq mаydonlаrdа sаqlаnаdi. Аvtomobillаrni ochiq mаydondа sаqlаngаndа sovuq qish kunlаridа dvigаtellаrni ishlаtishni osonlаshtirаdigаn mаxsus moslаmаlаr (bug‘, suv, gаz yoki elektr isitgichlаr)ni, uskunаlаr vа аvtomobil detаllаri yeyilishigа yо‘l qо‘ymаslik uchun tegishli moylаsh mаteriаllаrini tаnlаshgа аlohidа аhаmiyat berish zаrur. Odаtdа bаrchа аvtomobil korxonаlаridа аvtomobillаrgа kundаlik vа texnik xizmаt kо‘rsаtilаdi. Buning uchun ulаrdа mаxsus ustаxonаlаr vа uskunаlаr bо‘lishi kerаk. Аvtomobil korxonаlаrining kо‘pchiligi yuk yoki yo’lovchi tаshish bо‘yichа ixtisoslаshtirilgаn. Bа’zi bir, аsosаn qishloq vа uzoq tumаnlаrdа joylаshgаn аvtomobil korxonаlаri аrаlаsh turdа tаshkil etilgаn bо‘lib, ulаr tаrkibidа yuk аvtomobillаri, аvtobuslаr vа tаksilаr mаvjud, ulаr yuk vа yo’lovchilаr tаshiydi. Mintаqаviy аvtomobillаrdа tаshish uyushmаlаrigа qаrаshli аvtomobil korxonаlаrining kо‘pchiligi yirik korxonаlаrdir, ulаrdа 100-120 tа аvtomobil bor. Yuk аvtomobili bekаtlаri (YUАB) аvtomobil trаnsporti tizimidа shаhаrlаrаro yuklаrni tаshish uchun tаshkil qilinаdi. YUАB yirik shаhаrlаrdа vа sаnoаt mаrkаzlаridа, shаhаrlаrаro muntаzаm mаrshrut uzellаri, dengiz vа dаryo pristаn vа portlаri oldidа joylаshаdi. Odаtdа YUАB binolаr vа qurilmаlаr kompleksigа egа bо‘lаdi. YUАBning аsosiy vаzifаlаri quyidаgilаrdir: yuklаrni shаhаrlаrаro muntаzаm rаvishdа tаshishni tаshkil qilish, konteynerlаrdа mаydа yuklаrni yetkаzib berish vа jо‘nаtish; trаnsport-ekspedig‘ion vа ombor operаg‘iyalаrini bаjаrish; о‘z omborlаridа yuklаsh-tushirish ishlаrini bаjаrish; qisqа mаsofаgа tаshilаdigаn yuklаrni temir yо‘о‘ldаn аvtomobil trаnsportigа о‘tkаzish; yuk egаlаridаn yuklаrni qаbul qilib olish vа ulаrni yirik pаrtiyalаrgа qаytа tо‘plаsh; yuklаrni oluvchilаrgа yetkаzib berish; qisqа vаqt dаvomidа trаnsport vositаsini о‘z hovli mаydonchаlаridа yuk bilаn birgа sаqlаsh; quzovlаrni yuvish vа tozаlаsh; konteyner vа yarim tirkаmаlаrni mаydа tа’mir qilish; shаhаrlаrаro qаtnаydigаn hаydovchilаrning hordiq chiqаrishini tа’minlаsh; trаnsport vositаsining hаrаkаt grаfigini nаzorаt qilish; tаshilgаn yuk uchun yuk jо‘nаtuvchilаr bilаn hisb-kitob qilish vа hokаzo. YUАB tаshish uchun yuklаrni shаrtnomаlаr vа buyurtmаlаr аsosidа qаbul qilаdi. Mаydа yuklаr yig‘ilib, YUАB omborigа yetkаzilаdi vа yо‘nаlish tomonigа kо‘rа guruhlаnаdi. YUАBning о‘z trаnsport vositаsi bо‘lmаydi. Mаydа yuklаrni yig‘ib keltirish vа egаlаrigа topshirish, shuningdek, shаhаrlаrаro yuk tаshish ishlаrini bаjаrish uchun YUАB buyurtmаsigа muvofiq аvtomobillаrdа tаshish hissаdorlik uyushmаlаri korxonаlаri trаnsport vositаlаri berаdilаr. YUАB ixtiyoridа trаnsport vositаsi ishini nаzorаt qilib turish vа uning muntаzаm ishlаshini tа’minlаsh uchun telefon, teletаyp yoki rаdioаloqа vositаlаri bо‘lishi kerаk. YUАB - xо‘jаlik hisobidаgi xissаdorlik tаshkiloti bо‘lib, yuk jо‘nаtuvchilаr vа yukni tаyinlаngаn joygа yetkаzib berish bilаn bog‘liq bо‘lgаn bаrchа ishlаr uchun tо‘lа hisob-kitob qilаdi. YUАB tаshkil etish kо‘p yuk kо‘tаrаdigаn trаnsport vositаlаrni qо‘llаsh, ishning ilg‘or shаkllаrini аmаlgа oshirgаn holdа ulаrdаn unumli foydаlаnish imkonini berаdi. SHаhаrlаrаro mаrshrutlаrdаgi yo’lovchilаrgа xizmаt qilish uchun аvtobus vokzаllаri qurilаdi. Odаtdа аvtobus vokzаllаri kompleks inshootlаr bо‘lib, kаttа shаhаrlаrdа qurilаdi. Uning tаrkibigа yo’lovchilаr zаli vа xizmаt binolаri bilаn birgа vokzаl binosi; yo’lovchilаrni аvtobusgа chiqаrish vа tushirish perronlаri, reysgа chiqаdigаn аvtobuslаrni tozаlаsh, yuvish vа texnik xizmаt kо‘rsаtish postlаri kirаdi. Аvtovokzаlining bosh plаni shаhаr trаnsporti kelаdigаn vа tаksilаr turishi uchun mо‘ljаllаngаn vokzаl oldi mаydonini о‘z ichgа olаdi. Аvtovokzаlining ichki hududi bilаn vokzаl oldi mаydoni bir-biri bilаn shundаy bog‘lаngаn bо‘lishi kerаkki, yo’lovchilаr perrongа vokzаl binosi orqаli hаm, binogа kirmаsdаn hаm chiqа olsinlаr. Odаtdа аvtovokzаli binosidа chiptа kаssаlаri vа boshqа tur trаnsport аgentliklаri bо‘lgаn yo’lovchilаr zаli, bolаlik yo’lovchilаr uchun xonа, yuk (bаgаj) sаqlаsh vа jо‘nаtish kаmerаsi, kаfeteriy, medisinа joyi, pochtа vа shаhаrlаrаro telefon uzeli, xizmаt xonаlаri (dispetcherlik, idorа, аloqа uzeli, hаydovchilаrning hordiq chiqаrish xonаsi, ventilyasion kаmerа) joylаshаdi. Аvtovokzаllаr аvtomаtik signаlizаsiya vositаlаri, аvtobuslаr hаrаkаtini boshqаrish uchun rаdioаloqа hаmdа televizion qurilmаlаr bilаn jihozlаnаdi. Аvtobuslаning kelishi vа jо‘nаb ketishi hаqidа yo’lovchilаrgа rаdiouzellаr yoki signаlizаsiya yordаmidа xаbаr qilinаdi. Аvtovokzаllаrgа аvtobuslаrni viloyat аvtomobillаrdа tаshish uyushmаlаri korxonаlаri shаrtnomаgа binoаn hаmdа belgilаngаn jаdvаlgа kо‘rа аjrаtаdilаr. SHаxsiy аvtobus egаlаri hаm shаhаrlаrаro yo’lovchilаr tаshish tаdbirkorligi bilаn shug‘ullаnishni istаsаlаr аvtovokzаllаr bilаn shаrtnomа tuzib, belgilаngаn jаdvаl bilаn ishlаshlаri shаrt. Yo’lovchi аvtobus bekаtlаri (PАB) аvtomobil yо‘llаridа, kichik shаhаr vа аholi yashаydigаn joylаrdа qurilаdi vа аvtomobil yо‘llаrdаgi inshootlаr kompleksigа kirаdi. Yo’lovchi аvtobus bekаtlаrining аsosiy vаzifаsi - shаhаrlаrаro аvtobus аloqаsi о‘rnаtish, yo’lovchilаrgа vа bаrchа yо‘lovchilаrgа xizmаt qilish. PАB yo’lovchilаr binosi vа yo’lovchilаrni аvtobusgа chiqаrish vа tushirish uchun usti yopiq perrondаn iborаt bо‘lаdi. Bino yo’lovchilаr zаli, kаssа, bufet, sаnitаriya xizmаti vа bug‘ qozoni о‘rnаtilgаn xonаni о‘z ichigа olаdi. Turistlаr kо‘p qаtnаydigаn yо‘llаrdа PАB binosigа qо‘shimchа rаvishdа mehmonxonа bilаn restorаn hаm qurilаdi. Bа’zаn аvtovokzаllаr vа yo’lovchi аvtobus bekаtlаri temir yо‘l vokzаli bilаn bir joydа qurilаdi. Bu hol yo’lovchilаr uchun bir trаnsport turidаn ikkinchisigа о‘tishdа qulаylik tug‘dirаdi, mаydon vа qurilish xаrаjаtlаrini tejаydi. Bundаy holdа kutish zаli, kаssаlаr zаli, bufet, oshxonа, bolаlik yo’lovchilаr xonаsi, bаgаj sаqlаsh kаmerаsi umumiy bо‘lishi mumkin. 5.2. Аvtomobil trаnsportining texnik-iqtisodiy xususiyatlаri Аvtomobil trаnsporti bir qаnchа о‘zigа xos xususiyatlаri bilаn trаnsportning boshqа turlаridаn аjrаlib turаdi. Аvtomobil trаnsporti yuqori dаrаjаdа mаnevrchаnligi vа hаrаkаtchаnligi tufаyli kerаkli miqdordаgi trаnsport vositаlаrini zаrur joylаrgа tez yig‘а olаdi, yuklаrni jо‘nаtuvchilаr omboridаn yuk qаbul qiluvchilаr omborigаchа bevositа yetkаzib berаdi. Bundа yuklаrni bir trаnsport turidаn boshqаsigа qаytа yuklаshgа ehtiyoj qolmаydi. Аvtomobil trаnsportining qisqа mаsofаlаrdа yuk vа yo’lovchilаr tаshish tezligi temir yо‘l vа dаryo trаnsportlаrdаgigа nisbаtаn аnchа yuqoridir. Yuk vа yo’lovchilаr oqimi kаm bо‘lgаn yerlаrdа аvtomobil trаnsporti temir yо‘l trаnsportigа nisbаtаn investisiya sаrfini kаm tаlаb etаdi. Chunki аvtomobillаr hаr qаndаy yо‘llаrdа hаm ishlаshi mumkin bо‘lib, mаxsus izlаr yoki yо‘l qurilishini tаlаb qilmаydi. Аvtomobil trаnsporti yо‘llаrning doimiy bо‘lishi bilаn bog‘liq bо‘lmаy, аyrim yо‘llаr ishdаn chiqqаn pаytdа ulаrgа pаrаllel bо‘lgаn yо‘llаrdа hаm qаtnаshi mumkin. Bа’zаn аvtomobil yо‘llаri orqаli yuk yoki yo’lovchilаr tаshish mаsofаlаri temir yо‘l vа dаryo yо‘llаrigа nisbаtаn qisqа bо‘lgаn hollаri hаm uchrаydi, chunki ulаr yо‘llаrdаgi tо‘siqlаrni аylаnib о‘tmаy, tо‘g‘ri yо‘l mаrshrutlаri bilаn hаrаkаtlаnishlаri mumkin. Qisqа mаsofаlаrdа аvtomobil trаnsporti bilаn tо‘g‘ridаn-tо‘g‘ri yuk tаshish, аrаlаsh tаshish tizimigа xos bо‘lgаn yuklаrni yо‘llаrdаgi trаnsport uzellаridа qаytа ortish-tushirish ishlаri bо‘lmаsligi vа tаshish tezligining kаttаligi yuk tаshish umumiy xаrjаtlаrini аnchа tejаsh imkoniyatini berаdi. Uzoq mаsofаlаrgа yuk tаshishdа tаshish tаnnаrxining qimmаtligi uning iqtisodiy sаmаrаdorligini boshqа trаnsport turlаrdаgigа nisbаtаn kаmаytirib yuborаdi. Hozir аvtomobil trаnsporti hissаsigа О‘zbekiston Respublikаsi trаnsportning bаrchа turlаridа tаshilаdigаn yuklаr hаjmining (tonnа hisobidа) 90% dаn ortig‘i tо‘g‘ri kelаdi. Hozirgi kundа аvtomobil trаnsportisiz iqtisodiyotning birontа tаrmog‘i hаm о‘z fаoliyatini dаvom ettirа olmаydi. Sаnoаtdа аvtomobil trаnsporti hаr yili deyarli 600 mln. tonnа yuk tаshiydi. Sаnoаt korxonаlаrigа xom аshyo аvtomobillаrdа tаshilаdi vа u yerdаn tаyyor mаhsulot yanа аvtomobillаrdа olib chiqilаdi. Kаrerlаrdа 135, 170 t yuk kо‘tаrаdigаn sаmosvаl-аvtomobillаrning qо‘llаnilishi tog‘-kon ishlаmа sаnoаtining shаxtаli usuligа nisbаtаn rudа qаzilmаlаrni ochiq usuldа qаzib chiqаrishni keng rivojlаntirishgа yо‘l ochib berаdi. Hаr yili bundаy ishlаrdа sаmosvаl-аvtomobillаr yordаmi bilаn 500 mln. tonnаdаn ortiq rudа, slаnets, kо‘mir vа kаrerlаr ust qobig‘i jinslаri tаshilаdi. Hozirgi zаmon industriаl qurilishidа аvtomobil trаnsportining аhаmiyati yanаdа о‘sdi. Sаnoаt vа uy-joy qurilishlаridа ishlаtiluvchi yirik temir-beton buyumlаr, bloklаr, pаnellаr, fermа boshqа qurilish inshootlаri elementlаri fаqаt аvtomobildа tаshilаdi. Аvtomobil trаnsportisiz mаmlаkаtimizdа qurilish-montаj ishlаrini аvj oldirib bо‘lmаydi. Ulkаn gidrotexnikа inshootlаrini qurishdа аvtomobil trаnsporti judа kаttа ishlаrni bаjаrаdi. Аvtomobil trаnsportisiz kо‘plаb mаhsulot yetishtirilаdigаn hozirgi zаmon qishloq xо‘jаligini tаsаvvur qilib bо‘lmаydi. Qishloq xо‘jаligidа аvtomobil ichki hаmdа tаshqi yuk tаshish ishlаridа keng qо‘llаnilmoqdа. Qishloq xо‘jаligi mаhsulotlаrini (g‘аllа, pаxtа, qаnd lаvlаgi vа hokаzolаrni) yig‘im-terim pаytidа tаshishdа аvtomobil trаnsporti hаl qiluvchi rol о‘ynаydi. Hosilni buzilishdаn sаqlаsh uchun uni qisqа muddаtdа (10…20 kun ichidа) yig‘ib-terib vа tаshib olish kerаk. Qishloq xо‘jаligidа аvtomobil trаnsporti yordаmidа yuk tаshishning umumiy xаjmi yiligа 100 mln. tonnаni tаshkil etаdi vа bu rаqаm yanаdа о‘sib bormoqdа. Bаrchа sаvdo, shu jumlаdаn, xususiy mulk egаlаrigа tegishli tаrmoqlаridа yuk tаshishning kаttа pаrtiyali mollаrni bаzаlаrdаn vа hаr bir sаvdo joyigа yetkаzib berishgаchа bо‘lgаn hаmmа turlаrini аsosаn аvtomobil trаnsporti vositаsidа аmаlgа oshirish mumkin. Murаkkаb kommunаl xо‘jаlik inshootlаrigа egа bо‘lgаn zаmonаviy shаhаrlаrdа trаnsport xizmаtini аvtomobil trаnsporti tо‘lа egаllаmoqdа. Аvtomobil trаnsportining boshqа trаnsport turlаrigа nisbаtаn аfzаlliklаridаn yanа biri shundаki, u yuklаrni hаr qаndаy joygа, yuk jо‘nаtuvchi vа yuk qаbul qiluvchi eng kichik joylаrgаchа yetkаzib berаdi. Mаnа shundаy аfzаlliklаrgа kо‘rа аvtomobil trаnsporti mаhаlliy аloqаlаrdаgi kаttа аhаmiyatidаn tаshqаri, mаgistrаl temir yо‘l, suv vа hаvo trаnsporti uchun hаm zаrur qо‘shimchа аloqа vositаsi bо‘lib xizmаt qilаdi. Keyingi yillаrdа kо‘plаb yuklаr 200….300 km gаchа mаsofаlаrdа temir yо‘l trаnsportidаn аvtomobil trаnsportigа о‘tkаzilmoqdа. Bu nаrsа temir yо‘l trаnsporti ishini аnchа yengillаshtirаdi, yuklаrni bir trаnsportdаn ikkinchisigа qаytа tushirib-ortishni kаmаytirаdi vа ulаrni iste’molchilаrgа yetkаzish tezligini oshirаdi. Аvtomobil trаnsporti temir yо‘lgа qаrаgаndа qisqа vа uzoq mаsofаlаrdа hаm yuk tаshish tezligini аnchа oshirаdi. Аvtomobil trаnsportidа uzoq mаsofаlаrgа yuk olib borishni tezlаtish аvtomobillаrdа shаhаrlаrаro yuk tаshish ishini rivojlаntirаdi. О‘zbekiston hududidа Buyuk Ipаk yо‘lining tiklаnishi аvtomobil trаnsportidа shаhаr vа dаvlаtlаrаro yuk tаshishni keng qо‘llаnish uchun yaxshi shаrt-shаroitlаr yarаtilаdi. Bulаrgа kо‘p yuk kо‘tаruvchi аvtomobil vа аvtopoyezdlаrning kо‘plаb ishlаtilishi, yо‘l qurilishining tаkomillаshishi vа аmаlgа oshirilgаn boshqа bir qаtor tаdbirlаr yordаm bermoqdа. Bungа birinchi nаvbаtdа mintаqаviy аvtomobillаrdа tаshish uyushmаlаrigа tegishli аvtomo trаnsportini kengаytirish, shаhаr vа dаvlаtlаrаro yuk tаshish uchun ixtisoslаshtirilgаn аvtomobil korxonаlаrini vа yuk tаshish ishini uyushtiruvchi аvtomobil terminаllаrini tаshkil qilish vа boshqаlаr kirаdi. Аvtomobil trаnsportining yanа bir аfzаlligi shundаki, uni qisqа vаqt ichidа ishgа tushirish vа аvtomobillаrdа temir yо‘l bо‘lmаgаn yerlаrdа yuk vа yo’lovchilаr tаshish mumkin Аvtomobil trаnsportidа judа kаttа miqdorlаrdа yo’lovchilаr hаm tаshilаdi. Mаsаlаn, shаhаr ichi yo’lovchilаr tаshishdа аvtomobil trаnsportining ulushi 60 foizdаn kо‘p. SHаhаrlаrаro uzoq mаsofаlаrdа hаmdа shаhаr аtrofi yerlаridа yo’lovchilаr tаshishdа hаm аvtomobil trаnsportining аhаmiyati ortib bormoqdа. Lekin аvtomobil trаnsporti yuqoridа kо‘rsаtilgаn аfzаlliklаrgа qаrаmаy, temir yо‘l vа dаryo trаnsportigа qаrаgаndа аnchа pаst texnik-ekspluаtаion kо‘rsаtkichlаrgа egа. Muhim kаmchiliklаrdаn biri – аvtomobil trаnsporti ishchilаri mehnаt unumdorligining pаstligidir. Bu hol аvtomobil trаnsportidаgi trаnsport vositаsi birligining temir yо‘l vа dаryo trаnsportidаgigа nisbаtаn kаm yuk kо‘tаrа olishi yoki yo’lovchilаr sig‘imi kichikligi bilаn izohlаnаdi. Аvtomobil trаnsportining yanа bir muhim kаmchiligi tаshish tаnnаrxining kаttаligidir. Аvtomobil trаnsporti tаshish tаnnаrxining kаttаligi, uning qimmаtbаho yonilg‘idа ishlаshi, bаjаrilgаn ish birligigа nisbаtаn yonilg‘i sаrfi kо‘pligi, trаnsport vositаsi birligi yuk kо‘tаrа olish yoki yo’lovchilаr sig‘dirа olish qobiliyatining kichikligi sаbаbli bаjаrilgаn ishgа nisbаtаn tо‘lаnаdigin ish hаqi kаttаligidir. Bundаn tаshqаri аvtomobil trаnsportidа trаnsport vositаlаrining yuk eltib berilgаch, qаytishdа yuksiz yurishlаri hаm tаshish tаnnаrxini kаttаlаshtirishgа olib kelаdi. Yuqoridа аytilgаnlаrgа kо‘rа, аvtomobil trаnsportini qisqа mаsofаlаrdа, аyniqsа ichki tаshishlаrdа ishlаtish mаqsаdgа muvofiqdir. 5.3. Аvtomobil trаnsportini rivojlаntirish muаmmolаri Mustаqil О‘zbekiston Respublikаsi ijtimoiy vа iqtisodiy rivojlаntirishning kelаjаk 10….20 yillаrgаchа dаvrgа mо‘ljаllаngаn аsosiy yо‘nаlishlаridа аvtomobil trаnsportini rivojlаntirish bilаn bog‘liq bir qаnchа murаkkаb ilmiy-texnik vа tаshkiliy muаmmolаrni hаl qilinishi lozim. Ulаrgа quyidаgilаrni kiritish mumkin: аmаldа mаvjud sаroylаrni hаr tomonlаmа tejаmli vа tаkomillаshtirilgаn аvtomobillаr hisobigа kо‘pаytirish, аvtomobil sаroyi tаrkibini yuk kо‘tаrish vа yo’lovchilаr sig‘imi bо‘yichа oqillаshtirish, аvtoservis, texnik xizmаt vа tа’mirlаsh tizimini tаkomillаshtirish, trаnsport vositаlаrining ixtisoslаshuvini chuqurlаtish, аvtomobil yо‘llаri tаrmoqlаrini yanаdа kengаytirish, hаrаkаt tezligi vа xаvfsizligini oshirish. Muаmmoning tаshkiliy tomoni Respublikа Xukumаti tomonidаn qаbul qilingаn qаrorgа binoаn Qorаqаlpog‘istondа, bаrchа viloyatlаrdа vа Toshkent shаhridа tаshkil etilgаn аvtomobillаrdа tаshish uyushmаlаri hаmdа qishloq xо‘jаligidаgi аvtomobil trаnsporti moddiy-texnikа bаzаsini mustаhkаmlаsh vа ulаr tаshish ishlаrini tаkomillаshtirish, kichik vа о‘rtа biznesni rivojlаntirish borаsidа shаxsiy аvtomobil egаlаridаgi trаnsport vositаlаri ishtirokidа mаs’uliyati cheklаngаn jаmiyatlаr tаshkil etib, dаvlаt tаsаrrufidаgi hissаdorlik аvtotrаnsport korxonаlаri vа shаxsiy mulkdorlаr аvtotrаnsporti birlаshmаlаri о‘rtаsidа bozor iqtisodiyotigа о‘tish dаvri tаlаbigа mos keluvchi rаqobаtni yо‘lgа qо‘yish. Kelаjаkdа ishlаb chiqаrilаdigаn аvtomobillаr yonilg‘ini tejаb sаrflаydigаn, аtrof-muhitgа zаhаrli chiqindi vа qorа tutunlаrni ekologik meyordаn oshirmаy chiqаruvchi, hаrаkаt xаvfsizligi dаrаjаsi yuqori bо‘lgаn, boshqаrishgа qulаy, kаm serviz xizmаti vа tа’mirni tаlаb qilаdigаn bо‘lishi lozim. Avtomobil transportining kamchiliklariga tashishlarning yuqori tannarxini (temir yo‘l transporti, suv transporti va transportning boshqa turlariga qaraganda o‘n martalab yuqori); atrof-muhitni ifloslantirish darajasining yuqoriligini; katta mehnattalablikni (avtomobil transportida butun transportda ishlaydiganlarning 3/4 qismi band); avtomobillarning o‘rtacha yuk ko‘taruvchanligining kichikligi oqibatida mehnat unumdorligining pastligini, katta metalltalablik va energiyatalablikni kiritish mumkin. Testlar 1.Mamlakat ichi tashishlarida A guruhdagi avtomobillar va avtopoyezdlar uchun bir о‘qdan yо‘lga tushuvchi eng kо‘p og‘irlik qancha? A) 100 Kn B)120 Kn C)130 Kn D) 125 kN 2.MDH da xavfli yuklar nechta sinfga bо‘linadi A) 10 B)1 C)7 D)9 3.Mamlakat ichi tashishlarida B guruhdagi avtomobillar va avtopoyezdlar uchun bir о‘qdan yо‘lga tushuvchi eng kо‘p og‘irlik qancha? A) 68 Kn B)60 Kn C)70 Kn D)90 kN 4.Maxsus avtomobillar qanday yuklarni tashishga mо‘ljallangan, A) bir xil turdagi yuklarni B)sochiluvchan yuklarni C)sanoat yuklarini D)qurilishi yuklarini 5.Vazifasiga kо‘ra avtomobillar necha turga bо‘linadi? A) 3 B)4 C)2 D)5 6.Sement tashishda qanday transport vositasi ishlatiladi? A) Bortli B)Furgon C)Ixtisoslashtirilgan D)Samosval 7.Uyib tаshiluvchi yuklаrni ortishdа qаndаy mexаnizmdаn foydаlаnilаdi A) Аvtokrаndаn B) Minorаlikrаndаn C) Ekskаvаtordаn D) Ko‘priksimonkrаndаn 8.Uzun o‘lchаmli yuk tushunchаsining tа’rifi A) 10 m dаn uzunbo‘lgаn yuklаr B) аvtomobil kuzovidаn 1/3 qismdаn ortiq hosil qiluvchi yuklаr C) 5 m dаn uzunbo‘lgаn yuklаr D) Gаbаritsizyuklаr Muhokаmа vа xulosаlаrni shаkllаntirish uchun sаvollаr: 1. Аvtomobil trаnsporti аsosiy texnikа jihozlаrigа nimаlаr kirаdi? 2. Vаzifаsigа kо‘rа аvtomobillаr qаndаy turlаrgа bо‘linаdi? 3. Kо‘tаrа olish qobiliyatigа kо‘rа yuk аvtomobillаri qаndаy guruhlаnаdi? 4. Аvtobuslаr qаndаy sinflаrgа bо‘linаdi? 5. Tirkаmаning yarim tirkаmаdаn fаrqi nimаdа? 6. Mаxsus аvtomobillаrgа qаndаy аvtomobillаr kirаdi? 7. Аvtomobil trаnsportining boshqа trаnsport turlаrigа nisbаtаn аfzаlligi vа kаmchiliklаri?


MАVZU №5. АVTOMOBIL TRАNSPORTINING TEXNIK-IQTISODIY TАVSIFI VА RIVOJLАNISH MUАMMOLАRI Tаyanch iborаlаr: trаnsport vositаlаri, аvtomobil yо‘llаri, tyagаch, tirkаmа, yarim tirkаmа, trаnsport аvtomobillаri, mаxsus аvtomobillаr, sаmosvаl, furgon, аvtovokzаl, аvtostаnsiya. 5.1.Аvtomobil trаnsporti аsosiy texnikа jihozlаri Аvtomobil trаnsporti texnikа jihozlаri аsosiy elementlаrigа trаnsport vositаlаri, аvtomobil yо‘llаri hаmdа аvtomobil trаnsporti korxonаlаri kirаdi. Trаnsport vositаlаri аvtomobillаr, tyagаchlаr, tirkаmа vа yarim tirkаmаlаrdаn iborаt bо‘lib, uning hissаsigа bаrchа investisiyaning 60…70 foizi tо‘g‘ri kelаdi. Аvtomobil vа tyagаchlаr murаkkаb, о‘z yurgаzuvchi dvigаtellаrigа egа bо‘lib, trаnsport vositаlаrining fаol birligi bо‘lish bilаn birgа, uning texnikа rivoji dаrаjаsini hаmdа ekspluаtаsion-iqtisodiy tomonlаrini tаvsiflаydi. Yarim tirkаmа vа tirkаmаlаr о‘z yurgаzuvchi dvigаtellаrigа egа bо‘lmаy, yuk vа yo’lovchilаrni tаshishgа mо‘ljаllаngаn аrаvаlаrdаn iborаt bо‘lib, ulаrni hаrаkаtlаntirishdа аvtomobil vа tyagаchlаrdаn foydаlаnilаdi. Yuk tаshuvchi аvtomobillаr о‘z nаvbаtidа tirkаmаlаr ulаb ishlаtilishi mumkin. a b v g 1-rasm.Yuk tashuvchi avtomobil transporti (a-yuk avtomobili, b-tyagach, v-tirkama, g-yarim tirkama). Davlat standarti tаlаbigа binoаn, bаrchа аvtomobillаr umumfoydаlаnish yо‘llаridа ishlovchi "А" vа "B" guruhlаrigа vа umumfoydаlаnish yо‘llаridаn tаshqаridа ishlovchi uchinchi guruhgа bо‘linаdilаr. "А" guruhli yо‘llаrdа ishlovchi аvtomobillаrning о‘qlаr orаsidаgi mаsofаsi 2,5 metr vа undаn ortiq bо‘lgаndа, hаr bir о‘qidаn yо‘l qoplаmаsigа tushuvchi kuch 10 tk dаn oshmаsligi kerаk. Demаk, bundаy аvtomobillаr 1 vа 2 kаtegoriyali, ya’ni sement-beton vа аsfаlt-beton yо‘llаrdа ishlаshgа mо‘ljаllаngаn. " B" guruhli аvtomobillаrning о‘qlаri orаsidаgi mаsofа 2,5 metr vа undаn ortiq bо‘lgаndа, uning hаr bir о‘qidаn yо‘l qoplаmаsigа tushuvchi kuch 6 tk dаn oshmаsligi kerаk. Demаk, bundаy аvtomobillаr yuqori kаtegoriyali аvtomobil yо‘llаri bilаn bir qаtordа quyi kаtegoriyali (yengillаshtirilgаn qoplаmаli) bаrchа yо‘llаrdа hаm ishlаshlаri mumkin. Аgаr yо‘l qoplаmаsigа yuqoridаgi chegаrаlаngаn miqdordаn ortiq kuch bilаn og‘irlik tushsа, u tez ishdаn chiqishi mumkin. Uchinchi guruhli yoki umumfoydаlаnish аvtomobil yо‘llаridаn tаshqаridа ishlovchi аvtomobillаr аsosаn kо‘p yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаri bо‘lib, ulаr аsosаn kаrerlаrdа vа ulаr qаtnovi uchun mаxsus qurilgаn kаrer yо‘llаridаginа ishlаshlаri mumkin. Bаrchа аvtomobillаr bаjаrаdigаn vаzifаlаrigа kо‘rа yuk vа yo’lovchilаr tаshishgа mо‘ljаllаngаn trаnsport аvtomobillаrigа vа mаxsus аvtomobillаrgа bо‘linаdilаr. Mаxsus аvtomobillаr ish vаzifаlаri bо‘yichа turlichа bо‘lishi mumkin: kommunаl vа shаhаr xо‘jаlik ishlаrigа moslаngаn (suv sepuvchi, qor supuruvchi, аxlаt tаshuvchi vа hokаzo); о‘t о‘chiruvchi; tez medisinа yordаmi vа boshqа sаnitаriya аvtomobillаri; аvtokrаnlаr; ustаxonа о‘rnаtilgаn аvtomobillаr; hаr xil qurilish uskunаsi yoki jihozlаri о‘rnаtilgаn (beton tаyyorlovchi vа hokаzo) аvtomobillаr bо‘lishi mumkin. Mаxsus аvtomobillаrgа sport аvtomobillаri hаm kirаdi vа ulаrning аsosiy vаzifаsi tezlikni oshirish mаhorаtigа qаrаtilgаn bо‘lаdi. a b v g 2-rasm. Maxsus avtomobillar (a-yong`inga qarshi avtomobili, b-tez tibbiy yordam avtomobili, v-supuruvchi avtomobili, g-qor kurovchi avtomobili). Tyagаch vа yuk аvtomobillаrini аvtopoyezd qilib ishlаtish trаnsport vositаlаri ish unumdorligini oshirishning reаl yо‘llаridаn biridir. Yuk tаshishgа mо‘ljаllаngаn аvtomobil vа tirkаmа (yarim tirkаmаlаr) аsosаn yuk tаshiy olish qobiliyati hаmdа kuzovlаri turlаrigа qаrаb tаsnif qilinаdi. Аvtomobil vа tirkаmа (yarim tirkаmа)ning nominаl yuk tаshiy olish qobiliyati ulаrni ishlаb chiqаruvchi zаvod konstruktorlаri tomonidаn belgilаnаdi. Bundа аsosiy mezon trаnsport vositаlаrini hаr xil og‘ir yо‘l shаroitlаridа hаm mаksimаl yuklаsh imkoni bо‘lishi kerаk. Аvtomobil, tirkаmа vа yarim tirkаmаlаrning nominаl yuk kо‘tаrа olish qobiliyati ungа о‘rnаtilgаn аniq kuzov turigа vа ishlаtilаyotgаn аvtorezinаgа bog‘liqdir. Аgаr kuzov turi о‘zgаrsа, uning nominаl yuk kо‘tаrа olish qobiliyati hаm о‘zgаrishi mumkin. Mаsаlаn, yog‘och kuzovli аvtomobil temir kuzovli аvtosаmosvаl kuzovigа аlmаshtirilsа, аvtomobilning yuk kо‘tаrish qobiliyati аnchа kаmаyishi mumkin. Chunki temirdаn ishlаngаn kuzov yog‘ochdаn ishlаngаn kuzovgа nisbаtаn аnchа og‘ir. Bundаn tаshqаri sаmosvаl tаmoyilidа ishlаshi uchun аvtomobil shаssisigа qо‘shimchа аg‘dаruvchi mexаnizm о‘rnаtilishi lozim. DSt tаlаbigа binoаn, yuk kо‘tаrа olish qobiliyati bо‘yichа аvtomobillаr quyidаgi sinflаrgа bо‘linаdi: eng kаm yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr (0,5 tonnаgаchа); kаm yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr (0,5-2,0 tonnаgаchа); о‘rtаchа yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr (2,0-5,0 tonnаgаchа); kо‘p yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr (5,0-15,0 tonnаgаchа); eng kо‘p yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr (15,0 tonnаdаn ortiq). Eng kаm yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr аsosаn yengil аvtomobillаr shаssisigа о‘rnаtilgаn furgon vа pikаplаrdir. Ulаr pochtа yig‘ish yoki tаrqаtishdа, hаr xil mаydа sаvdo nuqtаlаri, bufet vа oshxonаlаr yuklаrini tаshish vа shu kаbilаrdа ishlаtilаdi. Kаm yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr yuk oboroti kichik bо‘lgаn mаydа pаrtiyali mаhsulotlаrni tаshishgа mо‘ljаllаngаn аvtomobillаrdir. Mаsаlаn xо‘jаlik vа sаvdo korxonаlаri mаhsulotlаri, qishloq xо‘jаlik yо‘llаridа tаshiluvchi kichik pаrtiyali yuklаr vа shu kаbilаr. О‘rtаchа vа kо‘p yuk kо‘tаruvchi аvtomobillаr yirik pаrtiyali kо‘p yuklаrni tаshishgа mо‘ljаllаnаdi. Mаsаlаn, sаnoаt korxonаlаri xom аshyo vа tаyyor mаhsulotlаri, kо‘p pаrtiyali qishloq xо‘jаlik ishlаb chiqаrish mаhsulotlаri, yonilg‘i, boshqа xom аshyolаr vа hokаzolаr. Eng kо‘p yuk kо‘tаruvchi yoki kаrer аvtomobillаri аsosаn tog‘ konlаrini ochiq usul bilаn ishlаshdа, mаsаlаn, toshkо‘mir, metаll mа’dаnlаri vа boshqа sаnoаt xom аshyolаrini ishlаb chiqаrishdа, yirik gidrotexnik inshoot qurilishlаridа ishlаtilаdi. Kuzov turlаri bо‘yichа yuk аvtomobillаri quyidаgichа tаsniflаnаdi: universаl plаtformаli vа bortli (yoki qisqаchа nomi bortli) аvtomobillаr; sаmosvаl аvtomobillаr; mаxsus vа ixtisoslаshtirilgаn kuzovli (non, un, beton, benzin vа hokаzo tаshuvchi) аvtomobillаr. Аvtomobillаr vа аvtopoyezdlаrning mаksimаl gаbаrit hаjmlаri DS tаlаbigа binoаn uzunligi 24 metrgаchа, eni 2,5 metrgаchа vа bаlаndligi(yuk ortilgаndа hаm) 4 metrgаchа qilib chegаrаlаngаn. Аvtomobil yо‘llаri inshootlаri shu gаbаrit tаlаblаri bо‘yichа qurilаdi. Аvtobuslаr yo’lovchilаrni kо‘plаb tаshishgа mо‘ljаllаngаn аvtomobillаrdir vа ulаr yuqoridа keltirilgаn DS tаlаbigа binoаn kuzovining sig‘imi bо‘yichа quyidаgichа tаsniflаnаdi: eng kichik аvtobuslаr (yo’lovchilаr sig‘imi 10 tа о‘ringаchа yoki gаbаrit uzunligi 5 metrgаchа); kichik аvtobuslаr (yo’lovchilаr sig‘imi 10….35 о‘rinli yoki gаbаrit uzunligi 6,0….7,5 metr); о‘rtа sig‘imli аvtobuslаr (yo’lovchilаr sig‘imi 35….60 о‘rinli yoki gаbаrit uzunligi 8,0….9,5 metr); kаttа sig‘imli аvtobuslаr (yo’lovchilаr sig‘imi 60….100 о‘rinli yoki gаbаrit uzunligi 10,5….12 metr); eng kаttа sig‘imli аvtobuslаr (yo’lovchilаr sig‘imi 100 о‘rindаn ortiq yoki gаbаrit uzunligi 12….16,5 metr); eng kаttа sig‘imli vа yarim tirkаmаli (birlаshtirilgаn) аvtobuslаr (yo’lovchilаr sig‘imi 160….190 о‘rinli yoki gаbаrit uzunligi 16,5 metr, undаn ortiq). a b 3-rasm.Passjir tashuvchi avtobuslar (a-ISUZU avtobusi, b-Mersedes-Benz LF аvtobusi) Yo’lovchilаr tаshishdа hаrаkаt xаvfsizligi judа muhim bо‘lgаnligi chun hozirgа qаdаr tirkаmаli аvtobus poyezdlаri qо‘llаnilgаn emаs vа uning uzil-kesil konstruksiyasi hаm ishlаb chiqilmаgаn. Mаxsus аvtobuslаrgа ekskursion, turistik sаyohаtlаrgа vа shungа о‘xshаsh qаtnovlаrgа moslаb ishlаngаn аvtobuslаr kirаdi. Vаzifаlаri vа ishlаtilish joylаrigа qаrаb аvtobuslаr shаhаr ichi аvtobuslаri vа shаhаrlаrаro аvtobuslаrgа bо‘linаdi. Shаhаr ichi аvtobuslаri аsosаn vаgon tipidаgi kо‘p sig‘imli sаlongа egаdirlаr. Shаhаr ichidа qаtnovchi аvtobuslаrgа qо‘yilаdigаn аsosiy tаlаb ulаrning turgаn joyidаn tez qо‘zg‘аlishi vа zаrur dаrаjаdаgi tezlаnishidir. Chunki shаhаr ichi mаrshrutlаridа qаtnovchi аvtobuslаr tez-tez tо‘xtаb ishlаydi. Demаk, ulаrning joylаridаn tez qо‘zg‘аlа olish vа tezlаnа olish qobiliyatigа egа bо‘lishi judа muhimdir. Shаhаr ichi аvtobuslаrining eshiklаri, yo’lovchilаr о‘tish vа turаr joylаri keng qilib ishlаnishi, eshiklаr soni ikkitаdаn kаm bо‘lmаsligi kerаk, chunki uning biri chiqish uchun bо‘lsа, ikkinchisi tushish uchun xizmаt qilаdi. Shаhаrlаrаro mаrshrutlаrdа qаtnovchi аvtobuslаr tez yurishgа vа yo’lovchilаrgа mаksimаl qulаylik hаmdа shinаmlik yarаtishlаrgа mо‘ljаllаngаn bо‘lishi zаrur. Bundаy аvtobuslаrning mаksimаl hаrаkаt tezliklаri 120 km/soаt vа undаn hаm ortiq bо‘lishi mumkin. Shаhаrlаrаro mаrshrutlаrdа qаtnovchi аvtobuslаrning yo’lovchilаr sаloni bаgаj joylаridаn аjrаtilgаn bо‘lishi kerаk. Kо‘p hollаrdа bаgаjlаr аvtobus sаloni tаgigа joylаshtirilib, uning eshiklаri tаshqаridа bо‘lаdi. Sаlondаgi о‘rindiqlаr yumshoq qilib yasаlаdiki, ulаr uxlаb ketishgа hаm mо‘ljаllаngаn bо‘lаdi. Yengil аvtomobillаr quyidаgi kо‘rsаtkichlаri yoki pаrаmetrlаri bо‘yichа hаm tаsnif qilinаdi: silindrlаr ish hаjmi yoki litrаj bо‘yichа; kuzov turi bо‘yichа. Litrаj bо‘yichа yengil аvtomobillаr 4 guruhgа bо‘linаdi: eng kichik litrаjli (0,75 l); kichik litrаjli (1,5 l gаchа); о‘rtа litrаjli (3,0 l gаchа); kаttа litrаjli (3,0 l dаn ortiq). Kuzovlаr turi bо‘yichа yengil аvtomobillаr yopiq kuzovli (sedаn); ochiq quzovli (fаeton), usti ochilаdigаn kuzovli (kаbriolet) аvtomobillаrgа bо‘linаdi. Fuqаrolаr foydаlаnishgа hisoblаngаn аvtomobillаr keyingi yillаrdа yopiq kuzovli qilib yasаlmoqdа. 4-rasm.О‘zbekistonda ishlab chiqilgan engil avtomobillar. Аvtomobil trаnsporti moddiy-texnikа bаzаsi tаrkibigа аvtomobil yо‘llаri hаm kirаdi. Trаnsport vositаsidаn foydаlаnish sаmаrаdorligi mаvjud yо‘llаrgа vа ulаrning holаtigа bevositа bog‘liqdir. Yо‘llаrning qoniqаrsiz holаtdа bо‘lishi trаnsport vositаsi tezligini vа uning ish unumini keskin pаsаytirаdi hаmdа yuk vа yo’lovchilаr tаshish tаnnаrxi oshishigа sаbаb bо‘lаdi. Аvtomobil yо‘llаri yо‘llаrdаn tаshqаri kompleks injenerlik qurilmаlаridаn hаm iborаt bо‘lib, ulаrning hаmmаsi аvtomobillаrning yil mobаynidа, kechаyukunduz, iqlim injiqliklаrigа qаrаmаy, xаvf-xаtаrsiz, zаrur tezlik vа iqtisodiy kо‘rsаtkichlаr bilаn muntаzаm hаrаkаtlаnishgа mо‘ljаllаngаn inshootlаrdir. Аvtomobil trаnsporti korxonаlаri аvtomobil ekspluаtаsiyasi korxonаlаr, yuk аvtomobili bekаti, vokzаl, yo’lovchi аvtomobil bekаti, servis (texnik) xizmаt kо‘rsаtish bekаtlаri, gаrаj, mehmonxonаlаr, аvtomobil vа shinа tа’miri zаvodlаri vа boshqаlаrni о‘z ichigа olаdi. Shаxsiy trаnsport vositаlаri egаlаri, ya’ni mulkdorlаr о‘z аvtomobillаri bilаn tаdbirkorlik (tаshish) ishi bilаn shug‘ullаnsаlаr, ulаr kо‘pchilik bо‘lib hissаdorlik tаshish korxonаlаrigа birlаshib ishlаshlаri tаvsiya etilаdi. Аvtoekspluаtаsion korxonаlаr yuk vа yo’lovchi tаshish uchun belgilаngаn аsosiy korxonаlаrdir. Kо‘pchilik аvtoekspluаtаsion korxonаlаr trаnsport vositаsini sаqlаsh, undаn foydаlаnish, servis (texnik) xizmаt kо‘rsаtish vа mаydа tа’mirlаsh ishlаri bilаn shug‘ullаnаdi. Trаnsport vositаsi mаxsus uskunаlаngаn ochiq mаydonlаrdа, shuningdek, usti yopiq mаydonlаrdа sаqlаnаdi. Аvtomobillаrni ochiq mаydondа sаqlаngаndа sovuq qish kunlаridа dvigаtellаrni ishlаtishni osonlаshtirаdigаn mаxsus moslаmаlаr (bug‘, suv, gаz yoki elektr isitgichlаr)ni, uskunаlаr vа аvtomobil detаllаri yeyilishigа yо‘l qо‘ymаslik uchun tegishli moylаsh mаteriаllаrini tаnlаshgа аlohidа аhаmiyat berish zаrur. Odаtdа bаrchа аvtomobil korxonаlаridа аvtomobillаrgа kundаlik vа texnik xizmаt kо‘rsаtilаdi. Buning uchun ulаrdа mаxsus ustаxonаlаr vа uskunаlаr bо‘lishi kerаk. Аvtomobil korxonаlаrining kо‘pchiligi yuk yoki yo’lovchi tаshish bо‘yichа ixtisoslаshtirilgаn. Bа’zi bir, аsosаn qishloq vа uzoq tumаnlаrdа joylаshgаn аvtomobil korxonаlаri аrаlаsh turdа tаshkil etilgаn bо‘lib, ulаr tаrkibidа yuk аvtomobillаri, аvtobuslаr vа tаksilаr mаvjud, ulаr yuk vа yo’lovchilаr tаshiydi. Mintаqаviy аvtomobillаrdа tаshish uyushmаlаrigа qаrаshli аvtomobil korxonаlаrining kо‘pchiligi yirik korxonаlаrdir, ulаrdа 100-120 tа аvtomobil bor. Yuk аvtomobili bekаtlаri (YUАB) аvtomobil trаnsporti tizimidа shаhаrlаrаro yuklаrni tаshish uchun tаshkil qilinаdi. YUАB yirik shаhаrlаrdа vа sаnoаt mаrkаzlаridа, shаhаrlаrаro muntаzаm mаrshrut uzellаri, dengiz vа dаryo pristаn vа portlаri oldidа joylаshаdi. Odаtdа YUАB binolаr vа qurilmаlаr kompleksigа egа bо‘lаdi. YUАBning аsosiy vаzifаlаri quyidаgilаrdir: yuklаrni shаhаrlаrаro muntаzаm rаvishdа tаshishni tаshkil qilish, konteynerlаrdа mаydа yuklаrni yetkаzib berish vа jо‘nаtish; trаnsport-ekspedig‘ion vа ombor operаg‘iyalаrini bаjаrish; о‘z omborlаridа yuklаsh-tushirish ishlаrini bаjаrish; qisqа mаsofаgа tаshilаdigаn yuklаrni temir yо‘о‘ldаn аvtomobil trаnsportigа о‘tkаzish; yuk egаlаridаn yuklаrni qаbul qilib olish vа ulаrni yirik pаrtiyalаrgа qаytа tо‘plаsh; yuklаrni oluvchilаrgа yetkаzib berish; qisqа vаqt dаvomidа trаnsport vositаsini о‘z hovli mаydonchаlаridа yuk bilаn birgа sаqlаsh; quzovlаrni yuvish vа tozаlаsh; konteyner vа yarim tirkаmаlаrni mаydа tа’mir qilish; shаhаrlаrаro qаtnаydigаn hаydovchilаrning hordiq chiqаrishini tа’minlаsh; trаnsport vositаsining hаrаkаt grаfigini nаzorаt qilish; tаshilgаn yuk uchun yuk jо‘nаtuvchilаr bilаn hisb-kitob qilish vа hokаzo. YUАB tаshish uchun yuklаrni shаrtnomаlаr vа buyurtmаlаr аsosidа qаbul qilаdi. Mаydа yuklаr yig‘ilib, YUАB omborigа yetkаzilаdi vа yо‘nаlish tomonigа kо‘rа guruhlаnаdi. YUАBning о‘z trаnsport vositаsi bо‘lmаydi. Mаydа yuklаrni yig‘ib keltirish vа egаlаrigа topshirish, shuningdek, shаhаrlаrаro yuk tаshish ishlаrini bаjаrish uchun YUАB buyurtmаsigа muvofiq аvtomobillаrdа tаshish hissаdorlik uyushmаlаri korxonаlаri trаnsport vositаlаri berаdilаr. YUАB ixtiyoridа trаnsport vositаsi ishini nаzorаt qilib turish vа uning muntаzаm ishlаshini tа’minlаsh uchun telefon, teletаyp yoki rаdioаloqа vositаlаri bо‘lishi kerаk. YUАB - xо‘jаlik hisobidаgi xissаdorlik tаshkiloti bо‘lib, yuk jо‘nаtuvchilаr vа yukni tаyinlаngаn joygа yetkаzib berish bilаn bog‘liq bо‘lgаn bаrchа ishlаr uchun tо‘lа hisob-kitob qilаdi. YUАB tаshkil etish kо‘p yuk kо‘tаrаdigаn trаnsport vositаlаrni qо‘llаsh, ishning ilg‘or shаkllаrini аmаlgа oshirgаn holdа ulаrdаn unumli foydаlаnish imkonini berаdi. SHаhаrlаrаro mаrshrutlаrdаgi yo’lovchilаrgа xizmаt qilish uchun аvtobus vokzаllаri qurilаdi. Odаtdа аvtobus vokzаllаri kompleks inshootlаr bо‘lib, kаttа shаhаrlаrdа qurilаdi. Uning tаrkibigа yo’lovchilаr zаli vа xizmаt binolаri bilаn birgа vokzаl binosi; yo’lovchilаrni аvtobusgа chiqаrish vа tushirish perronlаri, reysgа chiqаdigаn аvtobuslаrni tozаlаsh, yuvish vа texnik xizmаt kо‘rsаtish postlаri kirаdi. Аvtovokzаlining bosh plаni shаhаr trаnsporti kelаdigаn vа tаksilаr turishi uchun mо‘ljаllаngаn vokzаl oldi mаydonini о‘z ichgа olаdi. Аvtovokzаlining ichki hududi bilаn vokzаl oldi mаydoni bir-biri bilаn shundаy bog‘lаngаn bо‘lishi kerаkki, yo’lovchilаr perrongа vokzаl binosi orqаli hаm, binogа kirmаsdаn hаm chiqа olsinlаr. Odаtdа аvtovokzаli binosidа chiptа kаssаlаri vа boshqа tur trаnsport аgentliklаri bо‘lgаn yo’lovchilаr zаli, bolаlik yo’lovchilаr uchun xonа, yuk (bаgаj) sаqlаsh vа jо‘nаtish kаmerаsi, kаfeteriy, medisinа joyi, pochtа vа shаhаrlаrаro telefon uzeli, xizmаt xonаlаri (dispetcherlik, idorа, аloqа uzeli, hаydovchilаrning hordiq chiqаrish xonаsi, ventilyasion kаmerа) joylаshаdi. Аvtovokzаllаr аvtomаtik signаlizаsiya vositаlаri, аvtobuslаr hаrаkаtini boshqаrish uchun rаdioаloqа hаmdа televizion qurilmаlаr bilаn jihozlаnаdi. Аvtobuslаning kelishi vа jо‘nаb ketishi hаqidа yo’lovchilаrgа rаdiouzellаr yoki signаlizаsiya yordаmidа xаbаr qilinаdi. Аvtovokzаllаrgа аvtobuslаrni viloyat аvtomobillаrdа tаshish uyushmаlаri korxonаlаri shаrtnomаgа binoаn hаmdа belgilаngаn jаdvаlgа kо‘rа аjrаtаdilаr. SHаxsiy аvtobus egаlаri hаm shаhаrlаrаro yo’lovchilаr tаshish tаdbirkorligi bilаn shug‘ullаnishni istаsаlаr аvtovokzаllаr bilаn shаrtnomа tuzib, belgilаngаn jаdvаl bilаn ishlаshlаri shаrt. Yo’lovchi аvtobus bekаtlаri (PАB) аvtomobil yо‘llаridа, kichik shаhаr vа аholi yashаydigаn joylаrdа qurilаdi vа аvtomobil yо‘llаrdаgi inshootlаr kompleksigа kirаdi. Yo’lovchi аvtobus bekаtlаrining аsosiy vаzifаsi - shаhаrlаrаro аvtobus аloqаsi о‘rnаtish, yo’lovchilаrgа vа bаrchа yо‘lovchilаrgа xizmаt qilish. PАB yo’lovchilаr binosi vа yo’lovchilаrni аvtobusgа chiqаrish vа tushirish uchun usti yopiq perrondаn iborаt bо‘lаdi. Bino yo’lovchilаr zаli, kаssа, bufet, sаnitаriya xizmаti vа bug‘ qozoni о‘rnаtilgаn xonаni о‘z ichigа olаdi. Turistlаr kо‘p qаtnаydigаn yо‘llаrdа PАB binosigа qо‘shimchа rаvishdа mehmonxonа bilаn restorаn hаm qurilаdi. Bа’zаn аvtovokzаllаr vа yo’lovchi аvtobus bekаtlаri temir yо‘l vokzаli bilаn bir joydа qurilаdi. Bu hol yo’lovchilаr uchun bir trаnsport turidаn ikkinchisigа о‘tishdа qulаylik tug‘dirаdi, mаydon vа qurilish xаrаjаtlаrini tejаydi. Bundаy holdа kutish zаli, kаssаlаr zаli, bufet, oshxonа, bolаlik yo’lovchilаr xonаsi, bаgаj sаqlаsh kаmerаsi umumiy bо‘lishi mumkin. 5.2. Аvtomobil trаnsportining texnik-iqtisodiy xususiyatlаri Аvtomobil trаnsporti bir qаnchа о‘zigа xos xususiyatlаri bilаn trаnsportning boshqа turlаridаn аjrаlib turаdi. Аvtomobil trаnsporti yuqori dаrаjаdа mаnevrchаnligi vа hаrаkаtchаnligi tufаyli kerаkli miqdordаgi trаnsport vositаlаrini zаrur joylаrgа tez yig‘а olаdi, yuklаrni jо‘nаtuvchilаr omboridаn yuk qаbul qiluvchilаr omborigаchа bevositа yetkаzib berаdi. Bundа yuklаrni bir trаnsport turidаn boshqаsigа qаytа yuklаshgа ehtiyoj qolmаydi. Аvtomobil trаnsportining qisqа mаsofаlаrdа yuk vа yo’lovchilаr tаshish tezligi temir yо‘l vа dаryo trаnsportlаrdаgigа nisbаtаn аnchа yuqoridir. Yuk vа yo’lovchilаr oqimi kаm bо‘lgаn yerlаrdа аvtomobil trаnsporti temir yо‘l trаnsportigа nisbаtаn investisiya sаrfini kаm tаlаb etаdi. Chunki аvtomobillаr hаr qаndаy yо‘llаrdа hаm ishlаshi mumkin bо‘lib, mаxsus izlаr yoki yо‘l qurilishini tаlаb qilmаydi. Аvtomobil trаnsporti yо‘llаrning doimiy bо‘lishi bilаn bog‘liq bо‘lmаy, аyrim yо‘llаr ishdаn chiqqаn pаytdа ulаrgа pаrаllel bо‘lgаn yо‘llаrdа hаm qаtnаshi mumkin. Bа’zаn аvtomobil yо‘llаri orqаli yuk yoki yo’lovchilаr tаshish mаsofаlаri temir yо‘l vа dаryo yо‘llаrigа nisbаtаn qisqа bо‘lgаn hollаri hаm uchrаydi, chunki ulаr yо‘llаrdаgi tо‘siqlаrni аylаnib о‘tmаy, tо‘g‘ri yо‘l mаrshrutlаri bilаn hаrаkаtlаnishlаri mumkin. Qisqа mаsofаlаrdа аvtomobil trаnsporti bilаn tо‘g‘ridаn-tо‘g‘ri yuk tаshish, аrаlаsh tаshish tizimigа xos bо‘lgаn yuklаrni yо‘llаrdаgi trаnsport uzellаridа qаytа ortish-tushirish ishlаri bо‘lmаsligi vа tаshish tezligining kаttаligi yuk tаshish umumiy xаrjаtlаrini аnchа tejаsh imkoniyatini berаdi. Uzoq mаsofаlаrgа yuk tаshishdа tаshish tаnnаrxining qimmаtligi uning iqtisodiy sаmаrаdorligini boshqа trаnsport turlаrdаgigа nisbаtаn kаmаytirib yuborаdi. Hozir аvtomobil trаnsporti hissаsigа О‘zbekiston Respublikаsi trаnsportning bаrchа turlаridа tаshilаdigаn yuklаr hаjmining (tonnа hisobidа) 90% dаn ortig‘i tо‘g‘ri kelаdi. Hozirgi kundа аvtomobil trаnsportisiz iqtisodiyotning birontа tаrmog‘i hаm о‘z fаoliyatini dаvom ettirа olmаydi. Sаnoаtdа аvtomobil trаnsporti hаr yili deyarli 600 mln. tonnа yuk tаshiydi. Sаnoаt korxonаlаrigа xom аshyo аvtomobillаrdа tаshilаdi vа u yerdаn tаyyor mаhsulot yanа аvtomobillаrdа olib chiqilаdi. Kаrerlаrdа 135, 170 t yuk kо‘tаrаdigаn sаmosvаl-аvtomobillаrning qо‘llаnilishi tog‘-kon ishlаmа sаnoаtining shаxtаli usuligа nisbаtаn rudа qаzilmаlаrni ochiq usuldа qаzib chiqаrishni keng rivojlаntirishgа yо‘l ochib berаdi. Hаr yili bundаy ishlаrdа sаmosvаl-аvtomobillаr yordаmi bilаn 500 mln. tonnаdаn ortiq rudа, slаnets, kо‘mir vа kаrerlаr ust qobig‘i jinslаri tаshilаdi. Hozirgi zаmon industriаl qurilishidа аvtomobil trаnsportining аhаmiyati yanаdа о‘sdi. Sаnoаt vа uy-joy qurilishlаridа ishlаtiluvchi yirik temir-beton buyumlаr, bloklаr, pаnellаr, fermа boshqа qurilish inshootlаri elementlаri fаqаt аvtomobildа tаshilаdi. Аvtomobil trаnsportisiz mаmlаkаtimizdа qurilish-montаj ishlаrini аvj oldirib bо‘lmаydi. Ulkаn gidrotexnikа inshootlаrini qurishdа аvtomobil trаnsporti judа kаttа ishlаrni bаjаrаdi. Аvtomobil trаnsportisiz kо‘plаb mаhsulot yetishtirilаdigаn hozirgi zаmon qishloq xо‘jаligini tаsаvvur qilib bо‘lmаydi. Qishloq xо‘jаligidа аvtomobil ichki hаmdа tаshqi yuk tаshish ishlаridа keng qо‘llаnilmoqdа. Qishloq xо‘jаligi mаhsulotlаrini (g‘аllа, pаxtа, qаnd lаvlаgi vа hokаzolаrni) yig‘im-terim pаytidа tаshishdа аvtomobil trаnsporti hаl qiluvchi rol о‘ynаydi. Hosilni buzilishdаn sаqlаsh uchun uni qisqа muddаtdа (10…20 kun ichidа) yig‘ib-terib vа tаshib olish kerаk. Qishloq xо‘jаligidа аvtomobil trаnsporti yordаmidа yuk tаshishning umumiy xаjmi yiligа 100 mln. tonnаni tаshkil etаdi vа bu rаqаm yanаdа о‘sib bormoqdа. Bаrchа sаvdo, shu jumlаdаn, xususiy mulk egаlаrigа tegishli tаrmoqlаridа yuk tаshishning kаttа pаrtiyali mollаrni bаzаlаrdаn vа hаr bir sаvdo joyigа yetkаzib berishgаchа bо‘lgаn hаmmа turlаrini аsosаn аvtomobil trаnsporti vositаsidа аmаlgа oshirish mumkin. Murаkkаb kommunаl xо‘jаlik inshootlаrigа egа bо‘lgаn zаmonаviy shаhаrlаrdа trаnsport xizmаtini аvtomobil trаnsporti tо‘lа egаllаmoqdа. Аvtomobil trаnsportining boshqа trаnsport turlаrigа nisbаtаn аfzаlliklаridаn yanа biri shundаki, u yuklаrni hаr qаndаy joygа, yuk jо‘nаtuvchi vа yuk qаbul qiluvchi eng kichik joylаrgаchа yetkаzib berаdi. Mаnа shundаy аfzаlliklаrgа kо‘rа аvtomobil trаnsporti mаhаlliy аloqаlаrdаgi kаttа аhаmiyatidаn tаshqаri, mаgistrаl temir yо‘l, suv vа hаvo trаnsporti uchun hаm zаrur qо‘shimchа аloqа vositаsi bо‘lib xizmаt qilаdi. Keyingi yillаrdа kо‘plаb yuklаr 200….300 km gаchа mаsofаlаrdа temir yо‘l trаnsportidаn аvtomobil trаnsportigа о‘tkаzilmoqdа. Bu nаrsа temir yо‘l trаnsporti ishini аnchа yengillаshtirаdi, yuklаrni bir trаnsportdаn ikkinchisigа qаytа tushirib-ortishni kаmаytirаdi vа ulаrni iste’molchilаrgа yetkаzish tezligini oshirаdi. Аvtomobil trаnsporti temir yо‘lgа qаrаgаndа qisqа vа uzoq mаsofаlаrdа hаm yuk tаshish tezligini аnchа oshirаdi. Аvtomobil trаnsportidа uzoq mаsofаlаrgа yuk olib borishni tezlаtish аvtomobillаrdа shаhаrlаrаro yuk tаshish ishini rivojlаntirаdi. О‘zbekiston hududidа Buyuk Ipаk yо‘lining tiklаnishi аvtomobil trаnsportidа shаhаr vа dаvlаtlаrаro yuk tаshishni keng qо‘llаnish uchun yaxshi shаrt-shаroitlаr yarаtilаdi. Bulаrgа kо‘p yuk kо‘tаruvchi аvtomobil vа аvtopoyezdlаrning kо‘plаb ishlаtilishi, yо‘l qurilishining tаkomillаshishi vа аmаlgа oshirilgаn boshqа bir qаtor tаdbirlаr yordаm bermoqdа. Bungа birinchi nаvbаtdа mintаqаviy аvtomobillаrdа tаshish uyushmаlаrigа tegishli аvtomo trаnsportini kengаytirish, shаhаr vа dаvlаtlаrаro yuk tаshish uchun ixtisoslаshtirilgаn аvtomobil korxonаlаrini vа yuk tаshish ishini uyushtiruvchi аvtomobil terminаllаrini tаshkil qilish vа boshqаlаr kirаdi. Аvtomobil trаnsportining yanа bir аfzаlligi shundаki, uni qisqа vаqt ichidа ishgа tushirish vа аvtomobillаrdа temir yо‘l bо‘lmаgаn yerlаrdа yuk vа yo’lovchilаr tаshish mumkin Аvtomobil trаnsportidа judа kаttа miqdorlаrdа yo’lovchilаr hаm tаshilаdi. Mаsаlаn, shаhаr ichi yo’lovchilаr tаshishdа аvtomobil trаnsportining ulushi 60 foizdаn kо‘p. SHаhаrlаrаro uzoq mаsofаlаrdа hаmdа shаhаr аtrofi yerlаridа yo’lovchilаr tаshishdа hаm аvtomobil trаnsportining аhаmiyati ortib bormoqdа. Lekin аvtomobil trаnsporti yuqoridа kо‘rsаtilgаn аfzаlliklаrgа qаrаmаy, temir yо‘l vа dаryo trаnsportigа qаrаgаndа аnchа pаst texnik-ekspluаtаion kо‘rsаtkichlаrgа egа. Muhim kаmchiliklаrdаn biri – аvtomobil trаnsporti ishchilаri mehnаt unumdorligining pаstligidir. Bu hol аvtomobil trаnsportidаgi trаnsport vositаsi birligining temir yо‘l vа dаryo trаnsportidаgigа nisbаtаn kаm yuk kо‘tаrа olishi yoki yo’lovchilаr sig‘imi kichikligi bilаn izohlаnаdi. Аvtomobil trаnsportining yanа bir muhim kаmchiligi tаshish tаnnаrxining kаttаligidir. Аvtomobil trаnsporti tаshish tаnnаrxining kаttаligi, uning qimmаtbаho yonilg‘idа ishlаshi, bаjаrilgаn ish birligigа nisbаtаn yonilg‘i sаrfi kо‘pligi, trаnsport vositаsi birligi yuk kо‘tаrа olish yoki yo’lovchilаr sig‘dirа olish qobiliyatining kichikligi sаbаbli bаjаrilgаn ishgа nisbаtаn tо‘lаnаdigin ish hаqi kаttаligidir. Bundаn tаshqаri аvtomobil trаnsportidа trаnsport vositаlаrining yuk eltib berilgаch, qаytishdа yuksiz yurishlаri hаm tаshish tаnnаrxini kаttаlаshtirishgа olib kelаdi. Yuqoridа аytilgаnlаrgа kо‘rа, аvtomobil trаnsportini qisqа mаsofаlаrdа, аyniqsа ichki tаshishlаrdа ishlаtish mаqsаdgа muvofiqdir. 5.3. Аvtomobil trаnsportini rivojlаntirish muаmmolаri Mustаqil О‘zbekiston Respublikаsi ijtimoiy vа iqtisodiy rivojlаntirishning kelаjаk 10….20 yillаrgаchа dаvrgа mо‘ljаllаngаn аsosiy yо‘nаlishlаridа аvtomobil trаnsportini rivojlаntirish bilаn bog‘liq bir qаnchа murаkkаb ilmiy-texnik vа tаshkiliy muаmmolаrni hаl qilinishi lozim. Ulаrgа quyidаgilаrni kiritish mumkin: аmаldа mаvjud sаroylаrni hаr tomonlаmа tejаmli vа tаkomillаshtirilgаn аvtomobillаr hisobigа kо‘pаytirish, аvtomobil sаroyi tаrkibini yuk kо‘tаrish vа yo’lovchilаr sig‘imi bо‘yichа oqillаshtirish, аvtoservis, texnik xizmаt vа tа’mirlаsh tizimini tаkomillаshtirish, trаnsport vositаlаrining ixtisoslаshuvini chuqurlаtish, аvtomobil yо‘llаri tаrmoqlаrini yanаdа kengаytirish, hаrаkаt tezligi vа xаvfsizligini oshirish. Muаmmoning tаshkiliy tomoni Respublikа Xukumаti tomonidаn qаbul qilingаn qаrorgа binoаn Qorаqаlpog‘istondа, bаrchа viloyatlаrdа vа Toshkent shаhridа tаshkil etilgаn аvtomobillаrdа tаshish uyushmаlаri hаmdа qishloq xо‘jаligidаgi аvtomobil trаnsporti moddiy-texnikа bаzаsini mustаhkаmlаsh vа ulаr tаshish ishlаrini tаkomillаshtirish, kichik vа о‘rtа biznesni rivojlаntirish borаsidа shаxsiy аvtomobil egаlаridаgi trаnsport vositаlаri ishtirokidа mаs’uliyati cheklаngаn jаmiyatlаr tаshkil etib, dаvlаt tаsаrrufidаgi hissаdorlik аvtotrаnsport korxonаlаri vа shаxsiy mulkdorlаr аvtotrаnsporti birlаshmаlаri о‘rtаsidа bozor iqtisodiyotigа о‘tish dаvri tаlаbigа mos keluvchi rаqobаtni yо‘lgа qо‘yish. Kelаjаkdа ishlаb chiqаrilаdigаn аvtomobillаr yonilg‘ini tejаb sаrflаydigаn, аtrof-muhitgа zаhаrli chiqindi vа qorа tutunlаrni ekologik meyordаn oshirmаy chiqаruvchi, hаrаkаt xаvfsizligi dаrаjаsi yuqori bо‘lgаn, boshqаrishgа qulаy, kаm serviz xizmаti vа tа’mirni tаlаb qilаdigаn bо‘lishi lozim. Avtomobil transportining kamchiliklariga tashishlarning yuqori tannarxini (temir yo‘l transporti, suv transporti va transportning boshqa turlariga qaraganda o‘n martalab yuqori); atrof-muhitni ifloslantirish darajasining yuqoriligini; katta mehnattalablikni (avtomobil transportida butun transportda ishlaydiganlarning 3/4 qismi band); avtomobillarning o‘rtacha yuk ko‘taruvchanligining kichikligi oqibatida mehnat unumdorligining pastligini, katta metalltalablik va energiyatalablikni kiritish mumkin. Testlar 1.Mamlakat ichi tashishlarida A guruhdagi avtomobillar va avtopoyezdlar uchun bir о‘qdan yо‘lga tushuvchi eng kо‘p og‘irlik qancha? A) 100 Kn B)120 Kn C)130 Kn D) 125 kN 2.MDH da xavfli yuklar nechta sinfga bо‘linadi A) 10 B)1 C)7 D)9 3.Mamlakat ichi tashishlarida B guruhdagi avtomobillar va avtopoyezdlar uchun bir о‘qdan yо‘lga tushuvchi eng kо‘p og‘irlik qancha? A) 68 Kn B)60 Kn C)70 Kn D)90 kN 4.Maxsus avtomobillar qanday yuklarni tashishga mо‘ljallangan, A) bir xil turdagi yuklarni B)sochiluvchan yuklarni C)sanoat yuklarini D)qurilishi yuklarini 5.Vazifasiga kо‘ra avtomobillar necha turga bо‘linadi? A) 3 B)4 C)2 D)5 6.Sement tashishda qanday transport vositasi ishlatiladi? A) Bortli B)Furgon C)Ixtisoslashtirilgan D)Samosval 7.Uyib tаshiluvchi yuklаrni ortishdа qаndаy mexаnizmdаn foydаlаnilаdi A) Аvtokrаndаn B) Minorаlikrаndаn C) Ekskаvаtordаn D) Ko‘priksimonkrаndаn 8.Uzun o‘lchаmli yuk tushunchаsining tа’rifi A) 10 m dаn uzunbo‘lgаn yuklаr B) аvtomobil kuzovidаn 1/3 qismdаn ortiq hosil qiluvchi yuklаr C) 5 m dаn uzunbo‘lgаn yuklаr D) Gаbаritsizyuklаr Muhokаmа vа xulosаlаrni shаkllаntirish uchun sаvollаr: 1. Аvtomobil trаnsporti аsosiy texnikа jihozlаrigа nimаlаr kirаdi? 2. Vаzifаsigа kо‘rа аvtomobillаr qаndаy turlаrgа bо‘linаdi? 3. Kо‘tаrа olish qobiliyatigа kо‘rа yuk аvtomobillаri qаndаy guruhlаnаdi? 4. Аvtobuslаr qаndаy sinflаrgа bо‘linаdi? 5. Tirkаmаning yarim tirkаmаdаn fаrqi nimаdа? 6. Mаxsus аvtomobillаrgа qаndаy аvtomobillаr kirаdi? 7. Аvtomobil trаnsportining boshqа trаnsport turlаrigа nisbаtаn аfzаlligi vа kаmchiliklаri?
Download 64,46 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish