Kimyoni o’qitish jarayonida o’quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy vositalari qaysilar?Download 33.15 Kb.
Sana07.04.2017
Hajmi33.15 Kb.
KIMYO


Kimyoni o’qitish jarayonida o’quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy vositalari qaysilar?

1. Kimyo kursi. 2. Kimyoviy tushunchalarni bosqichma- bosqich rivojlantirish. 3. O’quv jarayonini faol tavsifi. 4. Faktik materiallarni bayon qilish tezligi. 5. Nazariyalarning chuqurligi.

1,2,3

4,5

2, 3, 4

3,4,5
Modda tarkibidagi ayrim tarkibiy qism miqdorlarini aniqlash metodi...

Miqdoriy analiz

Sifat analizi

Fizik analiz

Kimyoviy analiz
O’quvchilarning qiziqishi va ehtiyojlariga ko’ra o’qitishni taklif etgan pedagogni ko’rsating.

J.Dyu

Georgiy

N.Botsman

X.Kilpatrik
Texnologiya so’zining ma’nosi nima?

San’at yoki hunar haqidagi fan

Mashinasozlik

S an’at

Hunar
Kimyo tarixida nechinchi yillardan boshlab kimyodan sinfdan tashqari ishlar tashkillashtira boshlandi?

1930 yil

1920 yil

1940 yil

1950 yil
Tozalash inshoatlari materiallarining korroziyalanishini oldini olish uchun chiqindi suvlarni birinchi navbatda

Neytrallanadi

Tiniqlashtiradi

Filtrlanadi

Hech narsa qilinmaydi
Agar nisbiy atom massa biriligi qiymati sifatida uglerod izotopi -12 massasining 1/12 qismi emas, 1/4 qabul qilsak moddaning xaqiqiy atom massasi va nisbiy atom massasi о‘zgaradimi?

Har ikkalasi ham 3 marta kattalashadi

О‘zgarmaydi; 3 marta kamayadi

О‘zgarmaydi; 4 marta kattalashadi

3 marta kattalashadi; о‘zgarmaydi

Kationlar analizi sulfidli sistemasida ikkinchi analitik guruhning guruh reagentini aniqlang

Ammoniy karbonat

Vodorod sulfid

Ammoniy sulfid

Natriy sulfid
Tarkibida 10% qo`shimchalar bo`lgan 1 t natriy xlorid eritmasining elektrolizi natijasida hosil bo`ladigan natriy gidroksidi massasini aniqlang.

554 kg

227 kg

111 kg

55,4 kg
Gravatatsion (hо‘l) boyitish, boyitishning qaysi usuliga talluqli?

Fizikaviy

Fizik –kimyoviy

Kimyoviy

Kо‘llaniladigan qurilmaga bog‘liq
O’quvchi kimyo о‘qituvchisi fazilatlarini kimyo о‘qitish metodikasi о‘quv qо‘llanmasidan tashqari qanday mashg‘ulotlarda egallaydi?

1. Ma’ruzalarda 2. Laboratoriya-praktikumida 3. О‘quvchilar bilan muloqotda bо‘lganda 4. Pedagogik amaliyotda 5. Ota-onalarning suhbatlari va maslahatlari chog‘ida.

1,2,4

1,2,3

3,4,5

1,2
Ekologiya so’zi qachon va kim tomonidan fanga kiritgan?

1866 yil E.Gekkel

1887 yil Sent Illar

1886 yil Lamark

1866 yil Severtsev
Alyuminiy atomining nisbiy absolyut massasini toping?

4,5x1023

5,5x1022

44,5x1023

54,5x1023
Bromid, yodid va sulfid ionlari bor eritmaga xlorli suv qо‘shilsa,oksidlanish jarayoni qanday ketma-ketlikda boradi?

Sulfid, yodid, bromid ionlari

Sulfid, bromid,,yodid ionlari;

Yodid,bromid, sulfid ionlari;

Bromid, yodid, sulfid ionlariKolchedandan SO2 olishda qanday sharoit bо‘lishi kerak?

9000S, havoning nazariy hisobga nisbatan miqdori 1,6 marta ortiq, issiqlik olib chiqib ketib turiladi.

7000S, havoning miqdori nazariy hisobga nisbatan 2-3 barobar ortiq

5000S, havoning miqdori nazariy berilganidan juda kam miqdorda

9000S, havo miqdori nazariyga mos ravishda
Kadrlar tayyorlash milliy dasturini royobga chiqarishni birinchi bosqichi qaysi yillarga belgilangan?

1997-2001 yillar

2000-2004 yillar

1995-1999 yillar

1991-1995 yillar
Atmosferaga azot oksidlarining asosiy qismi… chiqadi

TES larning ishlashidan

tabiiy jarayonlardan

avtotransprtdan

komunal xo’jalikdan
9,3 g ishqoriy metall oksidi 200 g suvda eritilganda hosil bо‘lgan birikmaning massa ulushi 5,73% ni tashkil qilsa, oksid tarkibidagi metallni toping

Natriy

Litiy

Rubidiy

Kaliy
Makro analiz reaksiyasida moddalar qanday miqdorda ishlatiladi?

Quruq modda bо‘lsa 0,1 gr, eritma holida bо‘lsa 1 – 10 ml/gr gacha;

Quruq bо‘lsa modda 0,1 – 0,2 g, eritmada bо‘lsa 10 – 50 ml/gr;

Qattiq modda 10 – 50 ml/gr bо‘ladi

Quruq bо‘lsa 10 gr gacha bо‘ladi;
Eng Og`ir va eng yengil qattiq va eng qiyin suyuqlanuvchi metallar guruhini ko`rsating.

Os, Li, Cr, W

Pt, Mg, W, Cr

Au, Be, Cr, Mo

Os, Na, W, Ti
Suv kimyo sanoatida ishlatilishiga qarab necha turga bo’linadi?

4 tur

5 tur

3 tur

6 tur
O’rta maxsus va kasb-hunar bilim berish necha yil davom etadi?

3 yil

4 yil

5 yil

2 yil
Suv va suvdan foydalanish to’g’risida”gi qonunning nechanchi moddasida Suv- O’zbekiston Respublikasi davlat mulki deb ko’rsatilgan?

3 moddasida

5 moddasida

4 moddasida

6 moddasida
1m.a.b. ning qiymati?

0.166·10-23

16.6·10-23

1.66·10-23

2·10-23
Analitik reaksiyalarning sezgirligini oshirish uchun qanday ishlarni amalga oshirish mumkin?

Reaksiyaga halaqit beradigan moddalarni ajratish kerak

Kimyoviy toza reaktivlarni qо‘llash

Ekstraksiya lash kerak

Eritmani konsentratsiyalash kerak.
Ammiak sintez qilishda vodorod olishning qaysi usuli tejamli hisoblanadi?

Metan va uglerod (II)-oksidini konversiya qilish, hamda koks gazini ajratish

Metanni krekinglash va natriy xlarid eritmasining elektrolizi

Koks gazini ajratish, suvni elektrolizi, metanni krekinglash

Suvning elektrolizi va metan konversiyasi
Suhbat о‘tkazishning qaysy ikki muhim tamoyiliga rioya qilish kerak?

  1. О‘qituvchi suhbatni ayrim о‘quvchi bilangina о‘tkazishi lozim.

  1. О‘qituvchi sinf о‘quvchilariga ergashib, suhbat о‘tkazishi lozim.

  1. О‘qituvchi suhbatni butun sinf bilan о‘tkazishi kerak.

  1. О‘qituvchi suhbat davomida butun sinf о‘quvchilarini ergashtirib borishi lozim.

3,4

1,2

2,3

1,5
Chang zarrachalarining koogulyasiyalanish tezligi nimaga bog’liq

Zarra massasiga

Haroratga

Chang boshlang’ich konsentrasiyasiga

Zarracha hajmiga
Erigan moddaning massa ulushi 25 % bo’lgan 150 gramm eritmada qancha massali modda bor?

37,5

25

27,5

42,5


VaSO4 qanday rangli cho‘kma ?

Oq

Qo‘ng‘ir

Ko‘k

Sariq
Loyihalash metodida ko’rgazmali namoyish materiallaridan foydalanish mumkinmi?

Ha

Yo’q

Qisman

O’quvchini psixologik holatini hisobga olish mumkin
Suvni tozalashda mexanik zarrachalarni cho’ktirish qaysi usulga

asoslangan?

Fizikaviy

Kimyoviy

Biologik

Zararsizlantirish
Ozon qatlamini muhofaza qilish kuni qachondan boshlab nishonlanib kelinmoqda?

1995 yil 16 sentabr

1996 yil 20 sentabr

1992 yil 16 mart

1995 yil 8 dekabr
9,3 g ishqoriy metall oksidi 200 g suvda eritilganda hosil bo‘lgan birikmaning massa ulushi 5,73% ni tashkil qilsa, oksid tarkibidagi metallni toping.

Natriy

Kaliy

Litiy

Rubidiy
Kadmiy (II) kationini vodorod sulfit yordamida aniqlashda kadmiy sulfit cho‘kmaning rangi qanday ?

Qizil

Qora rangli

Och sariq

Oq
Litiy-seziy (Li+Cs+) qatorida kationlarning gitratlanish energiyalari (kkal/mol) qanday o`zgaradi?

Kamayadi

Ortadi

Avval kamayadi, keyin

Dastlab ortadi, keyin esa
Ammiakni katalitik oksidlanish uchun qanday sharoit eng qulay hisoblanadi?

Katalizator, kislarod miqdori nazariy hisobga nisbatan 1,25marta ortiq, harorat 5700C.

Kontakt vaqti 2·104 s, kislorod miqdori 2 barobar ortiq, katalizator, harorat 8000S.

Harorat 8000S, katalizator, kontakt vaqti 1·104 s.

Katalizator, kislarod miqdori 2,5 marta ortiq, kontakt vaqti 2·104 s.

Gidratlanish bu...

modda bilan erituvchi orasida

Suv bilan modda orasida gidratlar hosil bo‘lishi

Gidratlar hosil bo‘lishi

Solvatlar hosil bo‘lishi

Suvsiz gidratlar hosil bo‘lishiBe qatorida atom va ion radiuslari, ionlanish potentsillari qanday o`zgaradi?

Atom va ion radiuslari ortadi, ionlanish potentsiallari kamayadi

Atom va ion radiuslari kamayadi, ionlanish potentsiallari ortadi

Atom va ion radiuslari o`zgarmaydi, ammo ionlanish potentsiallari ortadi

Atom va ion radiuslari, ionlanish potentsiallari deyarli o`zgarmaydiEnergiyaning ekologik toza manbalari

Quyosh batareyalari

Issiqlik elektristansiyalari

Dizel dvigatellari

Atom elektrostansiyalari
Qaysi moddaning 1 kg miqdorida 0,2743 g elektron mavjud (elektron massasi 9,1•10-31 kg).

Kremniyning qandaydir kislotasi tarkibida kislorod va vodorodning massa nisbatlari 18,67 ga teng bo‘lsa, kislota tarkibida nechta kremniy atomi bor.

D2O

H2S

NH3

CH4
Qanday reagent ta’sirida qo‘rg‘oshin (II) xloridni kumush va simob (I) xloridlaridan ajratish mumkin?

Issiq suv ta’sirida

Sulfat kislota ta’sirida

Xlorid kislota ta’sirida

Sirka kislota ta’sirida
Bor, alyuminiy va ularning birikmalari mavzusini loyihalashtirish

Alyuminiy, bor sanoatda olinishi, metallurgiya sanoati va ishlatilishi

Bor, alyuminiy kimyoviy xossalari, oksidlari

Alyuminiy, bor birikmalari, oksidlovchi xossalari

Alyumuniy, bor qaytaruvchi xossalari
Shisha qanday pechda pishiriladi?

Relenirativ

Kamerali

Elektropech

TurbaliDars strukturasiga ko‘ra qanday klassifikatsiya qilinadi?

  1. Yangi bilimlarni uzatish va egallash.

  1. Bilim va malakalarni mustahkamlash va takomillashtirish.

  1. Uzlashtirish natijalarini tekshirish.

  1. Uzlashtirish natijalarini baholash.

  1. Kirish va yakunlash darslari.

  1. Texnik vositalardan foydalanib o‘tiladigan darslar.

1,2,3,4

2,3,4

3,4,5

5,6
O’zbekistonda ichish uchun sarflanadigan kunlik suv sarfi miqdori qancha?

10523 ming m3

21480 ming m3

10048 ming m3

20841 ming m3
38 ml vodorod bilan kislorod aralashmasi portlatilgandan so‘ng 4,4 ml kislorod ortib qoldi. Boshlang‘ich aralashmadagi kislorodning hajmini (ml, n.sh.) aniqlang.

15,6

18

16,8

18,8Kompleks birikmalarning birinchi bosqich bo‘yicha dissotsialanishi jarayoni qanday boradi?

Qaytmas, kuchsiz elektrolitlarga o‘xshash

Qaytar, kuchli elektrolit larga o‘xshash

Qaytmas, kuchli elektrolit larga kabi

Qaytar, kuchsiz elektrolitlarga kabi
Yangi ta’lim modelining tarkibiy qismini nima tashkil qiladi

Shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta’lim

Oliy ta’lim

Umumiy o’rta ta’lim,

Boshlang’ich ta’lim, maktabdan tashqari ta’lim
Muammoli ta'limni amalga oshirishning bosqichlarini ko’rsating. 1. Muammoni qabul qilishga tayyorgarlik: 2) Muammoli vaziyatni yaratish; 3) Muammoni tartibga solish: 4) Muammoni hal qilish

G’oyaning tasdig’i yoki tasdiqlanmasligi

Har bir g’oyani hal qilish uchun reja tuzish

G’oyani ilgari surish

Muammoni hal qilish
Vodorodga nisbatan zichligi 14 bo’lgan gazning 0,25 moli qanday hajmni egallaydi?

5,6 l

4,48 l

11,2 l

112 l

"Turnbul kо‘ki" chо‘kmasi qaysi kationi uchun sifatli reaksiya hisoblanadi?

Temir (III)kationi

Xrom(III) kationi

Marganets (II) kationi

Temir (II)kationiDo'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa