Keli shild IDownload 50.73 Kb.
Sana27.11.2019
Hajmi50.73 Kb.
K E L I SH I L D I: ” “T A S D I Q L A Y M A N:” _-umumiy o‘rta ta’lim maktabi direktorining _-umumiy o’rta ta’lim maktabi direktori: o‘quv-tarbiyaviy ishlar bo‘yicha o‘rinbosari: __________________(F.I.O.) _____________________________(F.I _________ ___ avgust 2019 yil

________ ___ avgust 2019 yil
FARG’ONA VILOYATI XALQ TA’LIMI BOSHQARMASI

FARG’ONA SHAHAR XALQ TA’LIM BO‘LIMI TASARRUFIDAGI ___- O‘RTA TA’LIM MAKTABI

IQTISODIY BILIM ASOSLARI FANI O‘QITUVCHISI

__________________________________________________NING

IQTISODIY BILIM ASOSLARI FANIDAN
2019-2020-O‘QUV YILI UCHUN

YILLIK TAQVIM-MAVZU REJASI


Фарғона - 2019

Mazkurtaqvim-mavzurejava uqtirish xati quyidagihuquqiy – me’yoriyhujjatlarasosidaishlabchiqildi:

O‘zbekistonRespublikasining “Ta’limto‘g‘risida”giQonuni;

O‘zbekistonRespublikasiPrezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi PQ-3931-sonli «Xalqta’limitizimigaboshqaruvningyangitamoyillarinitadbiqqilishchora-tadbirlarito‘g‘risida»giQarori;

O‘zbekistonRespublikasiPrezidentining 2018 yil14avgustdagi PQ-3907-sonli «Yoshlarnima’naviy-axloqiyvajismoniybarkamoletibtarbiyalash, ulargata’lim-tarbiyaberishtiziminisifatjihatidanyangibosqichgako‘tarishchora-tadbirlarito‘g‘risida»giQarori;

O‘zbekistonRespublikasiPrezidentining 2018 yil 25 yanvardagi “Umumiyo‘rta, o‘rtamaxsusvakasb-hunarta’limitiziminitubdantakomillashtirishchora-tadbirlarito‘g‘risida”gi PF-5313-son Farmoni;

O‘zbekistonRespublikasiPrezidentining2018 yil 5 sentyabrdagi “Xalqta’liminiboshqarishtiziminitakomillashtirishbo‘yichaqo‘shimchachora-tadbirlarto‘g‘risida”gi PF-5538-son Farmoyishi;

O‘zbekistonRespublikasiPrezidentining2019 yil 29 apreldagi “O‘zbekistonRespublikasiXalqta’limitizimini 2030 yilgacharivojlantirishkonsepsiyasinitasdiqlashto‘g‘risida”giPF-5712-son Farmoyishi;

O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasining 2017 yil 15 martdagi “Umumiyo‘rtata’limto‘g‘risidaginizomnitasdiqlashhaqida”gi 140-son Qarori;

O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasining 2017 yil 6 apreldagi “Umumiyo‘rtavao‘rtamaxsus, kasb-hunarta’liminingdavlatta’limstandartlarinitasdiqlashto‘g‘risida”gi 187-son Qarori;

O‘zbekistonRespublikasiSog‘liqnisaqlashvazirligitomonidantasdiqlanganSanitariyaqoidalarivame’yorlari (SanQvaM);

yangikompetentsiyaviydavlatta’limstandarti, O‘zbekistonRespublikasixalqta’limivazirligitomonidanishlabchiqilganvaamaliyotgatadbiqetilayotganumumiyo‘rtata’limningtayancho‘quvrejasi, umumiyo‘rtata’limningo‘quv dasturi, umumiyo‘rtata’limningmalakatalablari, hamdaamaldagidarsliklarasosidatuzilgan.

Ushbutaqvim-mavzureja___-umumiyo‘rtata’limmaktabiijtimoiyfanlarmetodbirlashmaa’zolaritomonidanekspertizadano‘tkazilib, 2019-yil ___-avgustdagi 1-sonli metodbirlashmayig‘ilishiqarorigako‘ratasdiqlashuchunumumiyo‘rtata’limmaktabiningpedagogikkengashidako‘ribchiqishgatavsiyaetilgan.

Taqvim-mavzurejaumumiyo‘rtata’limmaktabipedagogikkengashining 2019-yil ___-avgustdagi 1-sonli yig‘ilishidako‘ribchiqilib, ma’qullangan.


IQTISODIY BILIM ASOSLARI FANIDAN O‘QUV DASTURI


(8–9-SINF)

UQTIRISH XATI


Mamlakatimizdamustaqillikyillaridaamalgaoshirilgankengko‘lamliislohotlar, jumladan, iqtisodiyotdama’muriy-buyruqbozlikkaasoslanganboshqaruvtizimidanmutlaqovozkechilib, bozorislohotlaribosqichma-bosqichamalgaoshirilganivapul-kreditsiyosatipuxtao‘ylabolibborilganimakroiqtisodiybarqarorlikni, iqtisodiyotningyuqorisur’atlarbilano‘sishini, inflyatsiyaniprognozko‘rsatkichlaridarajasidasaqlabqolishnita’minladihamdakichikbiznesvaxususiytadbirkorlik, fermerlikharakatinirivojlantirishuchunkengimkoniyatlarvaqulaysharoitlaryaratilishigaxizmatqildi.

Bugungikundajahonbozorikonyunkturasikeskino‘zgarib, globallashuvsharoitidaraqobattoborakuchayibborayotganidavlatimizniyanadabarqarorvajadalsur’atlarbilanrivojlantirishuchunmutlaqoyangichayondashuvhamdatamoyillar 2017–2021-yillarda O‘zbekistonRespublikasinirivojlantirishningbeshtaustuvoryo‘nalishibo‘yichaHarakatlarstrategiyasidao‘zaksinitopdi. Bu boradamamlakatiqtisodiyotinirivojlantirishgaalohidae’tiborqaratildi.

Iqtisodiyotniyanadarivojlantirishvaliberallashtirishgayo‘naltirilganmakroiqtisodiybarqarorliknimustahkamlashvayuqoriiqtisodiyo‘sishsur’atlarinisaqlabqolish, milliyiqtisodiyotningraqobatbardoshliginioshirish, qishloqxo‘jaliginimodernizatsiyaqilishvajadalrivojlantirish, iqtisodiyotdadavlatishtirokinikamaytirishbo‘yichainstitutsionalvatarkibiyislohotlarnidavomettirish, xususiymulkhuquqinihimoyaqilishvauningustuvormavqeiniyanadakuchaytirish, kichikbiznesvaxususiytadbirkorlikrivojinirag‘batlantirish, hududlar, tumanvashaharlarnikompleksvamutanosibholdaijtimoiy-iqtisodiytaraqqiyettirish, investitsiyaviymuhitniyaxshilashorqalimamlakatimiziqtisodiyotitarmoqlarivahududlarigaxorijiysarmoyalarnifaoljalbetishmasalasikuntartibigaqo‘yildi.

Shuningdek, yangiisho‘rinlariniyaratishhamdaaholining, engavvalo, o‘rtamaxsusvaoliyo‘quvmuassasalaribitiruvchilaribandliginita’minlash, mehnatbozorimutanosibliginivainfratuzilmasirivojlanishinita’minlash, ishsizlikdarajasinikamaytirish, shubilanbirgakasb-hunarkollejlario‘quvchilarinibozoriqtisodiyotivaishberuvchilarningehtiyojlarigajavobberadiganmutaxassisliklarbo‘yichatayyorlashvazifalari ham alohidata’kidlanib, buboradaamalgaoshirilishizarurbo‘lganvazifalarbelgilabberildi.

Shu ma’nodao‘sibkelayotganyoshavlodniijtimoiyhayotgatayyorlashdaiqtisodiybilimasoslarifaniningo‘rnialohidaahamiyatkasbetadi.

Yuqoridagilardankelibchiqqanholdaumumiyo‘rtata’limmuassasalaridaiqtisodiybilimasoslarifaninio‘qitishningasosiymaqsadiquyidagilarnio‘zichigaoladi: • o‘quvchilardaiqtisodiysavodxonliknivaiqtisodiymadaniyatnishakllantirish;

 • ijtimoiy-iqtisodiyfaoliyatbilanbog‘liqbo‘lganmuayyanhayotiyvaziyatlardaengmaqbulyechimtopaolishvato‘g‘riqarorqabulqilishgao‘rgatishdaniborat.

Umumiyo‘rtata’limmuassasalaridaiqtisodiybilimasoslarifaninio‘qitishningasosiyvazifasi:

 • o‘quvchilardakundalikfaoliyatdaqo‘llash, fanlarnio‘rganishvata’limolishnidavomettirishuchunzarurbo‘lganiqtisodiybilimlarnishakllantirish;

 • tabiiy-moddiyresurslardanoqilonafoydalanishvaasrab-avaylash, ongliravishdakasbtanlashgayo‘naltirishdaniborat.

Mazkurmaqsad-vazifalarta’lim-tarbiyajarayonidaiqtisodiybilimasoslarifanimazmunigaiqtisodiysavodxonlik, iqtisodiymadaniyatgaegakompetensiyalarnishakllantirishorqaliamalgaoshiriladi.

Umumiyo‘rtata’limmuassasalaridao‘quvchilarningsoliqlarvasoliqto‘lovlarito‘g‘risidagibilimlarinikengaytirishmaqsadida 1–4-sinflarda “Iqtisodvasoliqalifbosi” (integratsionyondashuvasosidaonatili, o‘qish, matematika, mehnat, atrofimizdagiolamdarslaritarkibiasosidasinflarkesimida 10 soatdanjami – 40 soat);5–7-sinflarda “Iqtisodvasoliqsaboqlari” o‘quvqo‘llanmalari (integratsionyondashuvasosidamatematika, mehnat, konstitutsiyaolamigasayohat, geografiya, tarix, Vatantuyg‘usi) fanlartarkibidasinflarkesimida 17 soatdanjami – 51 soatdarso‘tiladi. Iqtisodiybilimasoslarifani 8-sinfda 34 soat, 9-sinfda 34 soatbo‘lib, jami – 68 soathajmdao‘qitiladi.

Iqtisodiybilimasoslarifanita’limninguzluksizligi, uzviyligi, o‘quvchishaxsivaqiziqishlariustuvorligidankelibchiqib, ularningyoshxususiyatlarigamosravishdaquyidagitayanchkompetensiyalarelementlarishakllantiriladi.

Shuningdek, me’yoriyhujjatlarniyuritishdatayanchvafangaoidkompetensiyalarquyidagichayozilishitavsiyaqilinadi.

I. TK-tayanchkompetensiya


 1. TK1-kommunikativ kompetensiya

 2. TK2-axborotlar bilanishlashkompetensiyasi

 3. TK3-o‘zini-o‘zi rivojlantirishkompetensiyasi

 4. TK4-ijtimoiy faolfuqarolikkompetensiyasi

 5. TK5-milliy vaumuminsoniykompetensiyasi

 6. TK6-matematik savodxonlik, fan vatexnikayangiliklaridanxabardorbo‘lishhamdafoydalanishkompetensiyasi.

II. FK-fangaoidkompetensiyalar

1.FK1- Iqtisodiysavodxonlikkompetensiyasi

2.FK2- Iqtisodiymadaniyatgaegabo‘lishkompetensiyasi

Iqtisodiybilimasoslarifani


Umumiyo‘rtata’limimuassasalaridaIqtisodiybilimasoslario‘quvfaninio‘rganishbosqichlari


Ta’limbosqichi

Bitiruvchilar

Standartdarajasi

Darajanomlanishi

Umumiyo‘rtata’lim

Umumiyo‘rtata’limmaktablarining 9-sinf bitiruvchilari

A1

Iqtisodiybilimasoslarinio‘rganishningboshlang‘ichdarajasi


Iqtisodiybilimasoslario‘quvfaniningmaqsadvavazifalari

Umumiyo‘rtata’limmuassasalaridaiqtisodiybilimasoslarifaninio‘qitishningasosiymaqsadi:

o‘quvchilardaiqtisodiysavodxonliknivaiqtisodiymadaniyatnishakllantirish;

ijtimoiy-iqtisodiyfaoliyatbilanbog‘liqbo‘lganmuayyanhayotiyvaziyatlardaengmaqbulyechimtopaolishvato‘g‘riqarorqabulqilishgao‘rgatishdaniborat.

Umumiyo‘rtata’limmuassasalaridaiqtisodiybilimasoslarifaninio‘qitishningasosiyvazifasi:

o‘quvchilardakundalikfaoliyatdaqo‘llash, fanlarnio‘rganishvata’limolishnidavomettirishuchunzarurbo‘lganiqtisodiybilimlarnishakllantirish;

tabiiy-moddiyresurslardanoqilonafoydalanishvaasrab-avaylash, ongliravishdakasbtanlashgayo‘naltirishdaniborat.

Umumiyo‘rtata’limmuassasalaribitiruvchilarigaqo‘yiladiganmalakatalablari

1. Iqtisodiysavodxonlikkompetensiyasi

A1

asosiyiqtisodiytushunchalarningmazmunvamohiyatinizarurvaziyatlardabayonqilibberaoladi;

iqtisodiyotgaoidasosiyatamalarnihayotiyvata’limiyvaziyatlardao‘zo‘rnida, og‘zakiyokiyozmanutqdaqo‘llayoladi;

iqtisodiyhodisavajarayonlarnishaxsvajamiyatmanfaatlarinuqtainazaridantahlilqilaoladi;

bozoriqtisodiyotiningamalqilishiqonuniyatlarinitushuntiraoladi;

odatiyvanoodatiyhayotiyvata’limiyvaziyatlardavujudgakelishimumkinbo‘lganmuammolargamaqbulyechimtopaoladi;

asosiymilliyvaxalqarodarajadagiiqtisodiyko‘rsatkichlarnitahlilqilishdamodellar, diagrammalar, jadvallar, chizmalar, iqtisodiyxaritalarkabiiqtisodiytahlilvositalaridano‘rinlifoydalanaoladi; iqtisodiyta’limgaoidbilimlariniboshqafanlarbilanbog‘layoladi.

2. Iqtisodiymadaniyatgaegabo‘lishkompetensiyasi

A1

O‘zixtiyoridagiiqtisodiyresurslargamaqbulravishdaegalikqiladi, ulardansamaralifoydalanadivatasarruf eta oladi; ijtimoiyne’matlargatejamkorvaoqilonamunosabatdabo‘ladi;

iqtisodiyfaoliyatijarayonidaekologiyavaatrofmuhitmuhofazasigaustuvormunosabatdabo‘ladi;

iste’molchihuquqlari, burchlarivamajburiyatlarinibiladivaulargaamalqiladi;

shaxsiyiqtisodiymanfaatlarinijamiyatmanfaatlaribilanuyg‘unlikdaro‘yobgachiqarishusulvavositalarinibiladi; mavjudiqtisodiyvata’limiyvaziyatlarnito‘g‘ribaholayoladi, engmaqbulyechimtopabiladi;

iqtisodiymunosabatlargaamaldagiqonunchilikdoirasidakirishaoladi.8-SINF

(34 soat, haftasiga 1 soatdan)

O‘quvchilardashakllantiriladigantayanchkompetensiyalarelementlari:

Kommunikativkompetensiya:

 • o‘zaromuloqotdamuomalamadaniyatigaamalqilish;

 • jamoaviyhamkorlikdaishlayolish, o‘zpozitsiyasinihimoyaqilaolish;

 • iqtisodiybilimasoslarigaoidumumtomonidanqabulqilinganiqtisodiyatamalarmazmuninibilish;

 • iqtisodiyta’limgaoidformulalarnitushuntiraolish.

Axborotbilanishlashkompetensiyasi:

 • mavjudaxborotmanbalaridaniqtisodiyotgaoidma’lumotlarnitopaolish;

 • statistikma’lumotlarasosidaiqtisodiygrafiklar, diagrammalar, jadvallar, chizmalarnitayyorlayolish;

 • tovarningshtirxkodinio‘qiyolish.

O‘zinio‘zirivojlantirishkompetensiyasi:

 • halollik, to‘g‘rilik, tejamkorlikkabisifatlargaegabo‘lish;

 • kognitivlikko‘nikmalarinivahayotiytajribanimustaqilravishdaoshiribborish;

 • o‘zxatti-harakatinimuqobilbaholashvamustaqiliqtisodiyqarorqabulqilaolishko‘nikmalariniegallashninazardatutaolish.

Ijtimoiyfaolfuqarolikkompetensiyasi:

 • xaridor, mijozbilanfaoliyatyuritaolish;

 • ta’limjarayonidafaolishtiroketish;

 • ta’lim-muassasasijihozlariga, moddiyvama’naviy, tabiiyresurslargaoqilonamunosabatdabo‘lish.

Milliyvaumummadaniykompetensiyasi:

 • ta’limmuassasasidahamdajamiyatdao‘rnatilganodob-axloqqoidalarigarioyaqilish.

Matematiksavodxonlik, fan vatexnikayangiliklaridanxabardorbo‘lishhamdafoydalanishkompetensiyasi:

 • kundalikfaoliyatirejalarinituzaolish;

 • ijtimoiyvaiqtisodiymunosabatlardahisob-kitobbilanishyuritish;

iqtisodiyjadvallar, grafiklar, diagramma, chizmavamodellarnio‘qiyolish.

O‘quvchilardashakllanganfangaoidkompetensiyalarelementlari:

Iqtisodiysavodxonlikkompetensiyasi:

A1

 • iqtisodiyotningtarkibiyqismlari, iqtisodiytizimlar, resurslarvaularningturlari, cheklanganlikmuammosi, mulkvauningshakllari, tanlovvauningturlari, mehnattaqsimoti, tadbirkorlik, texnologiyavamehnatunumdorligi, mahsuldorlik, pulningvazifalari, ishlabchiqarishvauningomillari, bozorningvazifalarivaturlari, tovarlarvaularningbelgilari, xarajatlar, jamg‘arishvauningusullari, taklifgata’siretuvchiomillar, ishhaqivauningturlari, soliqlar, soliqto‘lovchilarninghuquqlarivamajburiyatlari, soliqqatortishasoslari, sug‘urta, bozorningko‘rinmasqo‘li, raqobat, monopoliya, bozoriqtisodiyotitushunchalarihaqidama’lumotberaoladi;

 • iqtisodiysohadayuzagakelganasosiymuammolarningyechiminitopaoladi;

 • iqtisodiyqarorqabulqilaoladi;

 • tanlovningmuqobilqiymati, talab vataklifqonuni, real daromad, talab vataklif, talabgata’siretuvchiboshqaomillar, talab chizig‘iningo‘zgarishi, talab vataklifningo‘zarota’siri (Marshall qaychisi)gaoidjadvallarnio‘qiyoladi, qoidalarinibiladi;

 • tovarningshtrixkodinio‘qiyoladi;

 • O‘zbekistonRespublikasiKonstitutsiyasining 36-55-moddalari, O‘zbekistonRespublikasiSoliqKodeksining 23-, 25-, 28-, 31-, 32-, 34-, 48-, 106-, 107, O‘zbekistonRespublikasiJinoyatKodeksining 184-, 187-, 188-, 189moddalarimazmuninibiladi.

Iqtisodiymadaniyatgaegabo‘lishkompetensiyasi:

A1

 • resurslardanoqilonafoydalanadi;

 • o‘zimkoniyatlarini (resurslar: aqliyfaoliyat, jismoniy, intellektualfaoliyat, moddiymablag‘lari) to‘g‘riyo‘naltiraoladi;

 • iqtisodiymunosabatlardato‘g‘riqarorlarqabulqilaoladi;

 • iste’molchisifatidao‘zhuquqvaburchlarigaamalqiladi;

 • o‘zidatejamkorlik, ishbilarmonlik, tashabbuskorlik, omilkorlikxislatlarinirivojlantiradi.

8-SINFLAR UCHUN IQTISODIY BILIM ASOSLARI FANIDAN TAQVIM-MAVZUIY REJA:Mavzular

Mavzuga ajratilgan soat

Dars o‘tiladigan sana

Dars o‘tilgan sana

Uyga vazifa

1

Kirish.Iqtisodiyot bilan tanishuv. Cheklanganlik muammosi

1 soat


2

Tanlov va uning muqobil qiymati

1 soat


3

Ishlab chiqarish va uning omillari

1 soat


4

Mehnat taqsimoti va ixtisoslashuv

1 soat


5

Iqtisodiy tizimlar

1 soat


6

Takrorlash

1 soat


7

Ayirboshlash va pul

1 soat


8

Bozor va uning turlari

1 soat


9

Bozorlar va narxlar

1 soat


10

Bozor qatnashchilari

1 soat


11

Iste’molchilarning daromadlari va xarajatturlari

1 soat


12

Mulk va xususiylashtirish

1 soat


13

Daromad va boylik

1 soat


14

Jamg‘arish va sug‘urta

1 soat


15

Iqtisodiy qaror qabul qilish

1 soat


16

Nazoratishi

1 soat


17

Iste’molchilarning huquqlari va majburiyatlari

1 soat


18

Talab va talabqonuni

1 soat


19

Talabga ta’sir etuvchi boshqaomillar

1 soat


20

Taklif va taklif qonuni

1 soat


21

Taklifga ta’sir etuvchi boshqa omillar

1 soat


22

Tovarningbozornarxi

1 soat


23

Talab vataklifo‘zgarishiningbozornarxigata’siri

1 soatAmaliymashg‘ulot: Talab vataklifqonunlarigadoir

24

Amaliymashg‘ulot: Talab vataklifqonunlarigadoir

1 soat


25

Takrorlash

1 soat


26

Raqobat

1 soat


27

Monopoliyavamonopollashganbozorlar

1 soat


28

Bozoriqtisodiyoti

1 soat


29

O‘zbekistonbozoriqtisodiyoti sari

1 soat


30

Soliqlarvaularningturlari

1 soat


31

Soliqqatortishasoslari

1 soat


32

Soliqto‘lovchilarninghuquqlarivamajburiyatlari

1 soat


33

Nazoratishi

1 soat


34

Umumlashtiruvchi takrorlash

1 soat


9- SINF

(34 soat, haftasiga 1 soatdan)

O‘quvchilardashakllantiriladigantayanchkompetensiyalarelementlari:

Kommunikativkompetensiyasi:

 • o‘zaromuloqotdamuomalamadaniyatigaamalqilish;

 • jamoaviyhamkorlikdaishlayolish, o‘zpozitsiyasinihimoyaqilaolish;

 • iqtisodiybilimasoslarigaoidumumtomonidanqabulqilinganiqtisodiyatamalarmazmuninibilish;

 • iqtisodiyta’limgaoidformulalarnitushuntiraolish.

Axborotlarbilanishlashkompetensiyasi:

 • mavjudaxborotmanbalaridaniqtisodiyotgaoidma’lumotlarnitopaolish;

 • statistikma’lumotlarasosidaiqtisodiygrafiklar, diagrammalar, jadvallar, chizmalarnitayyorlayolish;

 • tovarningshtirxkodinio‘qiyolish.

O‘zinio‘zirivojlantirishkompetensiyasi:

 • halollik, to‘g‘rilik, tejamkorlikkabisifatlargaegabo‘lish;

 • kognitivlikko‘nikmalarinivahayotiytajribanimustaqilravishdamuntazamoshiribborish;

 • o‘zxatti-harakatinimuqobilbaholashvamustaqiliqtisodiyqarorqabulqilaolishko‘nikmalariniegallashninazardatutaolish.

Ijtimoiyfaolfuqarolikkompetensiyasi:

 • xaridor, mijozbilanfaoliyatyuritaolish;

 • ta’limjarayonidafaolishtiroketish;

 • ta’lim-muassasasijihozlariga, moddiyvama’naviy, tabiiyresurslargaoqilonamunosabatdabo‘lish.

Milliyvaumummadaniykompetensiyasi:

 • ta’limmuassasasidahamdajamiyatdao‘rnatilganodob-axloqqoidalarigarioyaqilish.

Matematiksavodxonlik, fan vatexnikayangiliklaridanxabardorbo‘lishhamdafoydalanishkompetensiyasi:

 • shaxsiy, oilaviy, kasbiyvaiqtisodiyrejalartuzaolish;

 • ijtimoiyvaiqtisodiymunosabatlardahisob-kitobilanishyuritish;

 • iqtisodiyjadvallar, grafiklar, diagramma, chizmavamodellarnio‘qiyolish.

O‘quvchilardashakllanganfangaoidkompetensiyalarelementlari:

Iqtisodiysavodxonlikkompetensiyasi:

 • Biznesg‘oya, biznesreja, firmalarvaularningturlari, ekologikmuammolarniiqtisodiyotgata’siri, davlatbyudjeti, daromadvaxarajat, O‘zbekistonningbanktizimi, jismoniyvayuridikshaxs, mol-mulksolig‘ivauningstavkasi, yalpiichkimahsulot, yalpimilliymahsulot, import, eksport, mahsulotningtannarxi, bankrotlikvauningsabablari, foyda, inflyatsiya, aksiya, aksiyadorlik, valyutakursiningo‘zgarishihaqidama’lumotberaoladi;

 • aylanmamablag‘, amortizatsiyajamg‘armasi, doimiyo‘zgaruvchanxarajatlar, yalpidaromad, foydavazarar, samaradorlik, kreditfoizivastavkasi, daromadsolig‘iformulalarinibiladi;

 • asosiymilliyvaxalqarodarajadagiiqtisodiyko‘rsatkichlarnitahlilqilishdamodellar, diagrammalar, jadvallar, chizmalar, iqtisodiyxaritalarkabiiqtisodiytahlilvositalaridano‘rinlifoydalanaoladi;

 • iqtisodiyta’limgaoidbilimlariniboshqafanlarbilanbog‘layoladi.

Iqtisodiymadaniyatgaegabo‘lishkompetensiyasi:

 • o‘zixtiyoridagiiqtisodiyresurslargamaqbulravishdaegalikqiladi, ulardansamaralifoydalanadivatasarruf eta oladi;

 • ijtimoiyne’matlargatejamkorvaoqilonamunosabatdabo‘ladi;

 • iqtisodiyfaoliyatijarayonidaekologiyavaatrof-muhitmuhofazasigaustuvormunosabatdabo‘ladi;

 • iste’molchihuquqlari, burchlarivamajburiyatlarinibiladivaulargaamalqiladi;

 • shaxsiyiqtisodiymanfaatlarinijamiyatmanfaatlaribilanuyg‘unlikdaro‘yobgachiqarishusulvavositalarinibiladi;

 • mavjudiqtisodiyvata’limiyvaziyatlarnito‘g‘ribaholayoladi, engmaqbulyechimtopabiladi;

 • iqtisodiymunosabatlargaamaldagiqonunchilikdoirasidakirishaoladi.

9-SINFLAR UCHUN IQTISODIY BILIM ASOSLARI FANIDAN TAQVIM-MAVZUIY REJA:Mavzular

Mavzuga ajratilgan soat

Dars o‘tiladigan sana

Dars o‘tilgan sana

Uyga vazifa

1

Kirish.Tadbirkorlik

1 soat


2

Firmavauningturlari

1 soat


3

Aksiyadorlikjamiyati

1 soat


4

Firmatashkilqilish

1 soat


5

Firmamablag‘larivaxarajatlari

1 soat


6

Yalpidaromad, foydavazarar

1 soat


7

Takrorlash

1 soat


8

Iqtisodiyfaoliyattahlili

1 soat


9

Firmaniboshqarish – menejment

1 soat


10

Marketing

1 soat


11

Ishlabchiqarishvaekologiya

1 soat


12

Davlatningiqtisodiyvazifalari

1 soat


13

Davlatbyudjeti

1 soat


14

Banktizimi

1 soat


15

Davlatningiqtisodiysiyosati

1 soat


16

Nazoratishi

1 soat


17

Daromadsolig‘i

1 soat


18

Mol-mulksolig‘ivayersolig‘i

1 soat


19

Aksizvaqo‘shilganqiymatsolig‘i

1 soat


20

Asosiymakroiqtisodiyko‘rsatkichlar

1 soat


21

Iqtisodiyo‘sishvarivojlanish

1 soat


22

O‘zbekistonRespublikasiningiqtisodiysalohiyati

1 soat


23

Takrorlash

1 soat


24

Inflyatsiyavauningturlari

1 soat


25

Inflyatsiyaoqibatlari

1 soat


26

Ishchikuchibozorivaishsizlik

1 soat


27

Ijtimoiyhimoyavositalari

1 soat


28

Xalqarosavdo

1 soat


29

Xalqaroiqtisodiymunosabatlar

1 soat


30

Valyutakursi

1 soat


31

Jahoniqtisodiyotimuammolari

1 soat


32

Jahonmoliyaviy-iqtisodiyinqirozi

1 soat


33

Nazoratishi

1 soat


34

Umumlashtiruvchi takrorlash

1 soat11-SINFLAR UCHUN “TADBIRKORLIK ASOSLARI” FANIDAN TAQVIM-MAVZUIY REJA:Mavzular

Mavzugaajratilgansoat

Dars o‘tiladigan sana

Dars o‘tilgan sana

Uyga vazifa

1

Tadbirkorlikningmazmunivaahamiyati

1 soat


2

Tadbirkorlikturlarivashakllari

1 soat


3

Yakkatartibdagitadbirkorlik

1 soat


4

Oilaviytadbirkorlik

1 soat


5

Mikrofirmavakichikkorxonalar

1 soat


6

Xususiykorxonalar

1 soat


7

Ma’sulyaticheklanganjamiyat

1 soat


8

Aksiyadorlikjamiyati

1 soat


9

Takrorlash

1 soat


10

Qishloqjoylardatadbirkorlik

1 soat


11

Yoshlartadbirkorligi

1 soat


12

Biznesrejaishlabchiqish

1 soat


13

Biznesloyihavastartaplar

1 soat


14

Korxonata’sishujjatlari

1 soat


15

Tadbirkorlarnidavlatro‘yhatidano‘tkazish

1 soat


16

Nazoratishi

1 soat


17

Tadbirkorlikma’sulyati

1 soat


18

Korxonamablag‘larivaulardanfoydalanishsamaradorligi

1 soat


19

Bank kreditlari

1 soat


20

Korxonaxarajatlari

1 soat


21

Mahsulottannarxi

1 soat


22

Korxonaningmoliyaviynatijalari

1 soat


23

Tadbirkorliknisoliqqatortish

1 soat


24

Takrorlash

1 soat


25

Tadbirkorlikda marketing

1 soat


26

Tovarlarnisotishvareklama

1 soat


27

Korxonaniboshqarish

1 soat


28

Maxsulotnieksportgachiqarish

1 soat


29

Investitsiyafaoliyati

1 soat


30

Innovatsionfaoliyat

1 soat


31

Tadbirkorlikrisklarinibaholash

1 soat


32

Korxonadamehnatresurslari

1 soat


33

Raqobatdoshilknita’minlash

1 soat


34

Nazoratishi

1 soat

Download 50.73 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar