Ishyuritishsistemasivauningturlari Axborotniturliqaydetishvositalarigabelgilanganqoidalargabinoanyozishhujjatlashtirishdeb ataladi. Soddaqilib aytganda, hujjatlashtirish—buhujjatlarnituzishvarasmiylashtirishjarayonidirDownload 2,06 Mb.
Sana10.02.2023
Hajmi2,06 Mb.
#909876
Bog'liq
BARCHINOY


Ishyuritishsistemasivauningturlari
Axborotniturliqaydetishvositalarigabelgilanganqoidalargabinoanyozishhujjatlashtirishdeb ataladi. Soddaqilib
aytganda, hujjatlashtirish—buhujjatlarnituzishvarasmiylashtirishjarayonidir. Hujjatlashtirishtabiiytilda
(qo‘lyozma, mashinadayozish) yokisun’iytillardategishliaxborotniqaydetishvositalari(magnittasmalari, disklar,
lazerdisklari, disketalarvab.) yordamidaamalgaoshirilishimumkin. Aksariyathollardahujjatlashtirishmajburiy
hisoblanadi, qonunlarvame’yoriyhuquqiyhujjatlarbilanbelgilabqo'yiladi. 2003-yil 11-dekabrdaqabulqilingan
O'zbekistonRespublikasining„Axborotlashtirishto‘g‘risida“giQonunigamuvofiq, axborotresurslari(ma'lumotlar
bazasi, axborottizimitarkibidagielektronshakldagima'lumotlarbazasi) jismoniy, yuridikshaxslarhamdadavlat
munosabatlariningobyektlarihisoblanadivaboshqaresurslarbilanbirqatordamuhofazaqilinadi. Qonundaaxborot
resurslariniyaratish, saqlashvaulardanfoydalanishninghuquqiyrejimi, xususan: axborotnihujjatlashtirishtartibi;
ayrimhujjatlargavaayrimhujjatlarningmassivlariga, axborottizimlaridagihujjatlargavahujjatlarning
massivlarigabo‘lganmulkhuquqi; axborotresurslariningulardanerkinfoydalanishdarajasibo‘yichatoifalari;
axborotnihuquqiymuhofazaqilishtartibibelgilangan.
1. HUJJAT -ISH YURITISHNING ASOSI Hujjat–(arab. guvohnoma, isbot, dalil) axborotqaydetilgan, rasmiyuslubda
yozilgan, imzolangan, muayyannutqiyqolipgaegabolgan, kelishuvvarozilikbelgilariolingan, davlatstandarti
talablarigajavobberuvchiishqogozihamdaunivaqtvamakondauzatishimkoniniberuvchimoddiyobyekt.
2.HujjatchilikrasmiyuslubdaamalgaoshiriladiRasmiyuslubdavlatarboblariortasidagidiplomatikmunosabatlarda,
idora, korxona, muassasalarningrasmiyishyuritishjarayonlaridaqollanganiholdashaxslarortasidagi, shaxslar
bilanidoraortasidagiijtimoiymunosabatlarniifodalashuchunxizmatqiladi

3.Hujjat matnianiqlik, ixchamlik, londalik, mazmuniytoliqlikkabitalablargaham javobberishikerak. Bu talablarga
javobberaolmaydiganhujjatchinakamhujjatbola olmaydi, bundayhujjatishyuritishjarayonigahalaqitberadi, uning
samaradorliginikeskinpasaytiradi. Hujjatlarmatniningxolislik, aniqlik, ixchamlik, londalik, mazmuniytoliqlikdan
iboratzaruriysifatlarihujjattiliningozigaxosuslubi, undagiozigaxossozqollash, morfologiyavasintaksisorqali
taminetiladi.

4.Hujjatlar matnigaqoyiladiganengmuhimtalablardanbirixolislikdir. Hujjatlarrasmiymunosabatlarniifodalovchiva
qaydetuvchirasmiyyozmavositalarsifatidaaxborotniholisaksettirmogilozim. Shuninguchunhujjatlartilidasozva
sozshakllariniqollashdamuayyanchegaralanishlarmavjud. Xususan, rasmiyishuslubidakichraytirish, erkalash
5.Malumki, hujjatlarharxilvamiqdoranjudakop. Hujjatlarningmaqsadi, yonalishi, hajmi, shaklivaboshqabir
qatorsifatlariham turlichadir. Shundayekan, hujjatlarturiga, tiliga, mazmuniga, hujjatlarningtegishliligiga,
ularningtayyorlanishxususiyativaqoidalariga, hujjatlarningxizmatmavqeigaqarabqoyiladiganumumiy
talablarbilanbirqatordaharbirturkumhujjatlaroldigaqoyiladigankopginatiltalablarham mavjud. Muayyan
turdagihujjat, albatta, ozigaxostilxususiyatvasifatlarbilanbelgilanadi. Bu xususiyatvachuqurtasavvur
qilmasdanturib, mukammalhujjatchilikniyaratishhaqidagap ham bolishimumkinemas. Shuninguchunbu
orindahujjatlartasnifimasalasialohidaahamiyatkasbetadi.
7.Hujjatlarmazmunigakora Soddahujjatlar(muayyanbirmasalaniozichigaoladi) Murakkabhujjatlar(ikkiva
undanortiqmasalaniozichigaoladi)
8.1. Xususiyhujjatlar2. Namunaviyhujjatlar3. QoliplihujjatlarHujjatlarmazmunbayonishakligakora
9.Xususiy hujjatlargafuqarolardankelibtushganarizavashikoyatlar, ularningasosidaolibboriladigan
xizmatyozishmalarimisolboladi. Ularaksariyathollardaaynibirvaziyatvaholatniizohlab, tushuntirib
berishmaqsadidayoziladi. Namunaviyhujjatlarsirasigaishyuritishsohasigaoidhujjatlarningaksariyati,
yaniharbirtashkilotvauningbolinmalariuchunzaruriybolganbildirgi, xizmatmalumotnomasi,
tavsifnoma, majlisbayonikabibelgilangantartibdatuziladiganhujjatlarkiradi. l Qoliplihujjatlarningkoplab
turlarimavjud, ularsohafaoliyatiniosonlashtiradi, vaqtvamoddiyresurslarnitejashgaimkonberadi, ish
jarayonidaqulayliknioshiradi.
10.Hujjatshunoslikdagianashuananagakora ishyuritish(munshoot)dagihujjatlar, engavvalo, yaratilish
ornigakora tasnifqilinadi, bujihatdanichkivatashqihujjatlarfarqlanadi. Ichkihujjatlaraynitashkilotning
ozidatuziladiganvashutashkilotichidafoydalaniladiganhujjatlardir. Muayyantashkilotgaboshqatashkilot
yokiayrimshaxslardankeladiganlariesatashqihujjatlardir.
11.Hujjatlarmazmunigakora ikkiturliboladi: soddahujjatlar(muayyanbirmasalaniozichigaoladi);
murakkabhujjatlar(ikkiyokiundanortiqmasalaniozichigaoladi)
12.Hujjatlar tegishlilikjihatigakora, xizmatyokirasmiyhujjatlarvashaxsiyhujjatlargaajratiladi. Xizmathujjatlari
tayyorlanishigakora tashkilotyokimansabdorshaxslargategishlibolsa, shaxsiyhujjatlaryakkashaxslartomonidan
yozilib, ularningxizmatfaoliyatlaridantashqaridagiyokijamoatishlarinibajarishbilanbogliqmasalalargategishliboladi
(masalan, shaxsiyariza, shikoyatvah.k).
13.Hujjatlarning tayyorlanishxususiyativadarajasiham benihoyamuhim. Bu jihatigakora hujjatlarquyidagicha
tasniflanadi: qoralama; aslnusxa; ikkinchinusxa(dublikat); kochirma. Aksarhujjatlardastlabqoralamanusxada
tayyorlanadi, buhujjatmuallifi, yanitayyorlovchiningqolyozmayokidastlabkielektronnusxasidir. Bu nusxatuzatilib,
qaytakochirilishimumkin. Aytishlozimki, qoralamahujjathuquqiykuchgaegaemas. Aslnusxaharqandayhujjatning
asli, birinchirasmiynusxasidir. Aslnusxaningaynanqaytakochirilganshaklinusxadeb yuritiladi, odatdanusxaningong
tomonidagiyuqoriburchagiganamunadeganbelgiqoyiladi
14.Mamuriy-boshqaruvfaoliyatidaxizmatmavqeigakora hujjatlarhozirgikunda, asosan, quyidagichatasniflanadi:
tashkiliyhujjatlarfarmoyishhujjatlarimalumot-axborothujjatlarixizmatyozishmalari
Ishyuritish-buhujjatlarvarasmiyhujjatlarbilanishlashnitashkiletishnita'minlaydiganfaoliyatsohasi. Rasmiyhujjatlarmuomalasi,
sohasigamuvofiqma'muriyvamaxsusishyuritishajralibturadi.
Boshqaruvishiqonunchilikhujjatlaritizimibilantartibgasolinadi. U boshqaruvhujjatlaribilanoperatsiyalarniamalgaoshiradi.
Tashkilotdagiishnomlariro'yxatimaxsusnomenklaturadatasdiqlangan. Ushbuholatlarningtizimlashtirilishifaoliyatiodatdaboshqaruv
funktsiyalarinita'minlovchiyordamchideb ataladiganishyuritishxizmatlaritomonidanamalgaoshiriladi.
Maxsusishyuritishqonunlarbilantartibgasolinadi, ularningbajarilishitashkilotyokitashkilotningasosiyfunksiyasihuquqni
muhofazaqilish, nazorat, monitoring vaboshqalarniamalgaoshirishbilanbog'liqdir.
Ishyuritishelementlariquyidagilardaniborat:
a) ishoqimi(hujjatlarniharakatlanishi)
b)

• standartnio'rnatishvaqo'llashdaifodalanganstandartlashtirishprinsipi, u boshqashukabiob'ektlarniu bilan
taqqoslashuchunboshlang'ichnuqtasifatidaqabulqilinadi. Standartlashtirish-bumajburiyhuquqiyshaklda
ifodalanganengyuqoridarajadagiunifikatsiyadarajasi. Garchiikkalajarayonham o'zarobog'liqbo'lsa-da,
standartlashtirishvaunifikatsiyao'rtasidao'zigaxoslikyo'q. Normativ-uslubiyhujjatsifatidastandartbuvakolatli
organ tomonidantasdiqlanganstandartlashtirishob'ektiuchunnormalar, qoidalarvatalablarto'plamidir.
• ishyuritishningme'yoriy-uslubiyreglamentiningizchilligiprinsipi, unitashkiletishgayagonatalablarnibelgilash
uchunasosbo'libxizmatqiladi. Ishyuritish
to'g'risidagiqonunchilik, me'yoriy-uslubiyhujjatlarularningiyerarxiyasivavakolatigaqarabtuzilgan. Natijada
me'yoriy-uslubiyta'minottizimishakllanadi;
• harbirvazirlik, idora, tashkilot, korxonao'ztarkibiybo'lmmalaridavazifalariniidoraviyvazifalarasosidamustaqil
ravishdabelgilabberishidanamoyonbo'ladiganishyuritishningmarkazsizlashtirishprinsipi. Ushbuprintsipofisishi
bo'yichanamunaviyyo'riqnomadamustahkamlangan. Shu bilanbirga, idoraviyme'yoriy-uslubiyhujjatlar
(ko'rsatmalar) ungafaqatasosiyqoidalarnuqtainazaridanzidbo'lmasligikerak.
Ishyuritishniilmiytashkiletishtamoyillariniishlabchiqishvaamalgaoshirishbutunjamiyatvadavlatning
vazifasidir, chunkiularniqo'llashhujjatlarniqisqartirishvaularniqaytaishlashgasarflanadiganvaqtni
yo'qotishuchunsharoityaratadi. Hujjatlarbilanishlashningma'lumbirxilliginingyo'qligibyurokratiyaga,
ularningsoni, shakllarivamaqsadlariningo'zboshimchalikbilanko'payishigaolibkeladi.
Ishyuritishningrivojlanishijarayonidaushbufaoliyatturibo'yichayagonaterminologiyashakllandi. Eng
kengtarqalganatamalarquyidagilar.
Hujjatlar-belgilanganshakldaturlixilommaviyaxborotvositalaridama'lumotlarniyozibolish. Bu ba'zibir
ma'lumottaqdimotininazardatutadi. Bundayholda, ma'lumotlarniyozibolishjarayoniuniqandaydirqattiq
muhitda-qog'oz, polimer, optik, magnitlimuhitdavaboshqalardasaqlashnita'minlashikerak.
Axborot-shaxslar, ob'ektlar, faktlar, hodisalar, hodisavajarayonlarhaqidagima'lumotlar, ularnitaqdim
etishshaklidanqat'inazar. Axborotmanbai, ma'lumotnimoddiytashuvchisi, axborotuzatuvchisi, qabul
qiluvchivamanbavaqabulqiluvchio'rtasidaaloqakanalimavjudligininazardatutadi. Ishyuritishida,
"ma'lumot" tushunchasiganisbatan, asosiysiuningfiksatsiyasivaunitaqdimetishshakli(grafikalar,
bosmaxona, raqamliyozuvlarvaboshqalar) ikkinchidarajalihisoblanadi.
Axborotresurslari-alohidahujjatlar, hujjatlarningalohidamassivlari, shuningdek, axborottizimlaridagi
hujjatlarvahujjatlarmassivlari: kutubxonalar, arxivlar, fondlar, ma'lumotlarbazalarivama'lumotlar
banklari. O'zbekistonRespublikasidaaxborotresurslarinishakllantirishvaulardanfoydalanishdavlat
tomonidantartibgasolinadigansohadir.
Hujjat-moddiytashuvchidaunianiqlashgaimkonberadigantafsilotlarbilanqaydetilganma'lumotlar
sanaladi. Axborotnitaqdimetishshaklihujjatuchunmuhimdir. Ushbushaklbirnechtatafsilotlarning
mavjudligibilanta'minlanadi, ularninghujjatdagibirikmasima'lumotnima'lumbirturdagivamaqsadli
hujjatlargakiritishgaimkonberadi, ya'nima'lumotnianiqlashgaimkonberadi.
Hujjatningrekvizitirasmiyhujjatlarnirasmiylash-tirishningmajburiyelementidirBoshqaruvhujjatlariuchun
amaldagistandarthujjatdagianiqtafsilotlarningjoyiniko'rsatadi. Biroq, faqatbirnechtatafsilotlartalab
qilinadivahujjatgaqonuniykuchberadi.
Rasmiyhujjatlarbuyuridikyokijismoniyshaxslartomonidanyaratilgan, belgilangantartibda
rasmiylashtirilganvatasdiqlanganhujjatlardir. Hujjattushunchasiengkengdoiragaegabo'lishimumkin,
masalanWord matnmuharriridaharbirfaylhujjatdir. Hujjatto'liqrasmiylashtirilgandankeyingina, ya'ni
keraklima'lumotlarnito'ldirgandanso'ngrasmiybo'ladi.
Hujjatningyuridikkuchirasmiyhujjatningamaldagiqonunchiligi, berganorganningvakolatlarivaro'yxatdan
o'tkazishningbelgilangantartibibilanungaetkazilganmulkidir. Hujjatningyuridikkuchiuningma'muriy
tamoyiliniuzatishgaqodir, shuninguchunbutushuncharasmiyhujjattushunchasibilanbirxilemas.
Hujjatningyuridikkuchiquyidagitarkibiyqismlarnio'zichigaoladi:
• tarkibningqonungamuvofiqligi;
• berilganorganningvakolati;
• ma'lumbirhujjatturigaqo'yiladigantalablargamuvofiqbarchakeraklima'lumotlarniro'yxatdano'tkazish.
Download 2,06 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish