Iqtisodiyot nazariyasi fanini o‘rganishni zarurligiDownload 190,32 Kb.
Pdf ko'rish
Sana23.01.2022
Hajmi190,32 Kb.
#405921
Bog'liq
2 5357466523411681270
УТКИР НАФАС ЕТИШМОВЧИЛИГИНИНГ ФИЗИОЛОГИК МЕХАНИЗМЛАРИ, Lug'at, ALBOM, kurs iwi, Асад 04.12.2019(1), 6 bilet javoblari, Windows 8 Notice RU, 279-Текст статьи-713-1-10-20191225, Иқтидорли талабаларнинг илмий noyabr, Biznes Loyixa, Biznes Loyixa, Laboratoriya ishi № 2, Mustaqil ish, Task...


 

 

 

 Iqtisodiyot nazariyasi fanini o‘rganishni zarurligi. 

 Talab tushunchasi va uning miqdoriga ta’sir qiluvchi omillar. Talab  qonuni 

 O‘zbekistonda bozor islohotlarini amalga oshirish va uning asosiy yo‘nalishlari 

 Ish haqini tashkil etish shakllari va tizimlari  

 Ishlab chiqarish omillari, ularning tarkibi, o‘zaro bog‘liqligi va birikish usullari. 

 Iqtisodiyot nazariyasi fanining asosiy maqsadi. 

 Taklif tushunchasi. Taklif miqdoriga ta’sir qiluvchi omillar. Taklif qonuni 

 O‘zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o‘tishning tamoyillari va xususiyatlari 

 Agrosanoat integratsiyasi va agrobiznes 

 Mehnat unumdorligi va unga ta’sir qiluvchi omillar 

 Iqtisodiyot nazariyasi fanining vazifalari. 

 Talab miqdori va taklif miqdori o‘rtasidagi nisbatning o‘zgarishi. Bozor muvozanati 

 Bozor iqtisodiyotiga o‘tish yo‘llari 

 Renta munosabatlari 

 Ishlab chiqarishning umumiy va pirovard natijalari. Yalpi va ichki milliy mahsulot 

 Iqtisodiyot va uning bosh masalasi 

 Iste’molchi xatti-harakati nazariyasi 

 Bozor iqtisodiyotiga o‘tish davrining mazmuni 

 Agrar munosabatlarning  iqtisodiy mazmuni. Qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishining xususiyatlari 

 Ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi va uning ko‘rsatkichlari 

 Ehtiyojlarni yuksalish qonuni 

 Befarqlik egri chizig‘i 

 Bozor infratuzilmasi va uning unsurlari 

 Mehnat munosabatlarining iqtisodiy mazmuni va kasaba uyushmalarining roli 

 Ishlab chiqarish funksiyasi. Ishlab chiqarish imkoniyatilari va uning o‘sishi 

 Iqtisodiyot nazariyasining fan sifatida shakllanishi 

 Raqobatning mazmuni va mohiyati 

 Bozorning turlari va tuzilishi 

 O‘zbekistonda agrar islohotlarni amalga oshirish va yanada chuqurlashtirishning asosiy 

yo‘nalishlari 

 

Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot bosqichlari va ularni bilishga bo‘lgan turlicha yondashuvlar  

Iqtisodiy qonunlar va kategoriyalar (ilmiy tushunchalar).  

Raqobatning shakllari  

Bozor va uning vazifalari  

Ish haqining iqtisodiy mazmuni  

Iqtisodiy tizimlar va ularning turli modellari  

Iqtisodiy jarayonlarni ilmiy bilishning uslublari.  

Raqobat  usullari  

Bozor iqtisodiyotining afzalliklari va ziddiyatlari  

Yaratilgan mahsulot va daromadlarning taqsimlanish tamoyillari  

Mulkchilik munosabatlarining mohiyati va iqtisodiy mazmuni. Mulk ob’ektlari va sub’ektlari  

Iqtisodiyot nazariyasi va boshqa iqtisodiy fanlar  

Monopoliyalarning iqtisodiy asoslari   

Bozor iqtisodiyotida doimiy va asosiy muammolarning hal qilinishi  

Foydaning mazmuni. Foyda normasi va massasi  

Mulkchilikning turli shakllari va ularning iqtisodiy mazmuni  

Iqtisodiy faoliyat va ishlab chiqarish jarayonining mazmuni.  

Monopoliyalarning  turlari  

Bozor iqtisodiyotining mazmuni va asosiy belgilari 
 

Qisqa muddatli va uzoq muddatli davrlarda ishlab chiqarish xarajatlarining o‘zgarish tamoyillari  

O‘zbekistonda mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish maqsadi, yo‘llari va usullari 

 Ishlab chiqarish omillari, ularning tarkibi, o‘zaro bog‘liqligi va birikish usullari. 

 O‘zbekistonda raqobatchilik muhitining vujudga kelishi va monopoliyaga qarshi qonunchilik 

 O‘zbekistonda milliy valyuta – so‘mning muomalaga kiritilishi va uning barqarorligini 

mustahkamlash yo‘nalishlari 

 

Ishlab chiqarish xarajatlari tarkibi  

Iqtisodiyot nazariyasi fanini o‘rganishni zarurligi  

Mehnat unumdorligi va unga ta’sir qiluvchi omillar.   

Narxning mazmuni  va vazifalari  

Pulning  vazifalari  

Ishlab chiqarish xarajatlari tushunchasi  

Iqtisodiyot nazariyasi fanining asosiy maqsadi  

Ishlab chiqarishning umumiy va pirovard natijalari. Yalpi va ichki milliy mahsulot.  

Narxning darajasiga ta’sir etuvchi omillar  

Pulning kelib chiqishi va mohiyati   

Asosiy kapitalni takror ishlab chiqarish va undan foydalanish samaradorligi  

Iqtisodiyot nazariyasi fanining vazifalari  

Ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi va uning ko‘rsatkichlari.  

Narx turlari va ularning mazmuni  

Qiymatning mehnat nazariyasi, naflilik va keyingi qo‘shilgan miqdor nafliligi nazariyalari  

Tadbirkorlik kapitalining aylanishi. Asosiy va aylanma kapital  

Iqtisodiyot va uning bosh masalasi  

Ishlab chiqarish funksiyasi. Ishlab chiqarish imkoniyatilari va uning o‘sishi.  

Erkin raqobat sharoitida narxning shakllanish xususiyatlari  

Tovar va uning xususiyatlari  

Tadbirkorlik kapitali va uning harakat bosqichlari  

Ehtiyojlarni yuksalish qonuni  

Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot bosqichlari va ularni bilishga bo‘lgan turlicha yondashuvlar  

Monopoliya  sharoitida  narxning  shakllanishi   

Natural ishlab chiqarishdan tovar ishlab chiqarishga o‘tish va uningrivojlanishi  

O‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yanada erkinlashtirilishi va rag‘batlantirilishi 

 Iqtisodiyot nazariyasining fan sifatida shakllanishi 

 Iqtisodiy tizimlar va ularning turli modellari 

 Oligopoliya sharoitida narxning shakllanishi  

 O‘zbekistonda mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish maqsadi, yo‘llari va 

usullari 

 

Tadbirkorlik faoliyatining shakllari, ularni tashkil etish va boshqarishning bozor tizimlari  

Iqtisodiy qonunlar va kategoriyalar (ilmiy tushunchalar).  

Mulkchilik munosabatlarining mohiyati va iqtisodiy mazmuni. Mulk ob’ektlari  

va sub’ektlari  

Narx siyosati va uning O‘zbekistonda amalga oshirilish xususiyatlari  

Iqtisodiyot nazariyasi fanini o‘rganishni zarurligi.  

Talab tushunchasi va uning miqdoriga ta’sir qiluvchi omillar. Talab  qonuni  

Iqtisodiy jarayonlarni ilmiy bilishning uslublari  

Mulkchilikning turli shakllari va ularning iqtisodiy mazmuni  

Tadbirkorlik faoliyati tushunchasi, uning vazifalari va rivojlanish shart- sharoitlari  

Iqtisodiyot nazariyasi fanining asosiy maqsadi.  

Taklif tushunchasi. Taklif miqdoriga ta’sir qiluvchi omillar. Taklif qonuni  

Iqtisodiyot nazariyasi va boshqa iqtisodiy fanlar 
 

O‘zbekistonda mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish maqsadi, yo‘llari va usullari 

 Tadbirkorlik faoliyatining shakllari, ularni tashkil etish va boshqarishning bozor tizimlari 

 Iqtisodiyot nazariyasi fanining vazifalari. 

 Talab miqdori va taklif miqdori o‘rtasidagi nisbatning o‘zgarishi. Bozor muvozanati 

 Iqtisodiy faoliyat va ishlab chiqarish jarayonining mazmuni 

 Natural ishlab chiqarishdan tovar ishlab chiqarishga o‘tish va uningrivojlanishi 

 O‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yanada erkinlashtirilishi va 

rag‘batlantirilishi 

 

Iqtisodiyot va uning bosh masalasi  

Iste’molchi xatti-harakati nazariyasi  

Bozorning turlari va tuzilishi  

Tovar va uning xususiyatlari  

Tadbirkorlik kapitali va uning harakat bosqichlari  

Ehtiyojlarni yuksalish qonuni  

Befarqlik egri chizig‘i  

Bozor infratuzilmasi va uning unsurlari  

Qiymatning mehnat nazariyasi, naflilik va keyingi qo‘shilgan miqdor nafliligi nazariyalari  

Tadbirkorlik kapitalining aylanishi. Asosiy va aylanma kapital  

Iqtisodiyot nazariyasining fan sifatida shakllanishi  

Raqobatning mazmuni va mohiyati  

O‘zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o‘tishning tamoyillari va xususiyatlari  

Pulning kelib chiqishi va mohiyati   

Asosiy kapitalni takror ishlab chiqarish va undan foydalanish samaradorligi  

Iqtisodiy qonunlar va kategoriyalar (ilmiy tushunchalar).  

Raqobatning shakllari  

O‘zbekistonda bozor islohotlarini amalga oshirish va uning asosiy yo‘nalishlari  

Pulning  vazifalari  

Ishlab chiqarish xarajatlari tushunchasi  

Iqtisodiy jarayonlarni ilmiy bilishning uslublari.  

Raqobat  usullari  

O‘zbekistonda agrar islohotlarni amalga oshirish va yanada chuqurlashtirishning asosiy yo‘nalishlari 

 O‘zbekistonda milliy valyuta – so‘mning muomalaga kiritilishi va uning barqarorligini 

mustahkamlash yo‘nalishlari 

 

Ishlab chiqarish xarajatlari tarkibi  

Iqtisodiyot nazariyasi va boshqa iqtisodiy fanlar  

Monopoliyalarning iqtisodiy asoslari   

Mehnat munosabatlarining iqtisodiy mazmuni va kasaba uyushmalarining roli  

Bozor iqtisodiyotining mazmuni va asosiy belgilari  

Qisqa muddatli va uzoq muddatli davrlarda ishlab chiqarish xarajatlarining o‘zgarish tamoyillari  

Iqtisodiy faoliyat va ishlab chiqarish jarayonining mazmuni.  

Monopoliyalarning  turlari  

Agrar munosabatlarning  iqtisodiy mazmuni. Qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishining xususiyatlari  

Bozor va uning vazifalari  

Ish haqining iqtisodiy mazmuni  

Ishlab chiqarishning umumiy va pirovard natijalari. Yalpi va ichki milliy mahsulot.  

Narxning darajasiga ta’sir etuvchi omillar  

Agrosanoat integratsiyasi va agrobiznes  

Bozor iqtisodiyotining afzalliklari va ziddiyatlari  

Yaratilgan mahsulot va daromadlarning taqsimlanish tamoyillari  

Mehnat unumdorligi va unga ta’sir qiluvchi omillar.  
 

Narxning mazmuni  va vazifalari  

Ish haqini tashkil etish shakllari va tizimlari   

Bozor iqtisodiyotida doimiy va asosiy muammolarning hal qilinishi  

Foydaning mazmuni. Foyda normasi va massasi  

Ishlab chiqarish omillari, ularning tarkibi, o‘zaro bog‘liqligi va birikish usullari.  

O‘zbekistonda raqobatchilik muhitining vujudga kelishi va monopoliyaga qarshi qonunchilik  

Renta munosabatlari  

 

  

 

 

 Download 190,32 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
O’zbekiston respublikasi
guruh talabasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
таълим вазирлиги
махсус таълим
haqida tushuncha
O'zbekiston respublikasi
tashkil etish
toshkent davlat
vazirligi muhammad
saqlash vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
koronavirus covid
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
sertifikat ministry
covid vaccination
vaccination certificate
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
fanidan tayyorlagan
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanidan mustaqil
moliya instituti
fanining predmeti
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
ta’limi vazirligi