If. •f с ж ж Салимов КимёВий технодогиянинг асосий караёнАари Во урилмоАпри I зл' Пз


(2) бор. Ушбу к а м е р а л а р б л о кл ар б илан к о п к о к ла р (10)Download 10,86 Mb.
Pdf ko'rish
bet214/275
Sana07.04.2022
Hajmi10,86 Mb.
#535152
1   ...   210   211   212   213   214   215   216   217   ...   275
Bog'liq
Kimyoviy texnologiyaning asosiy jarayonlari va qurilmalari. Z.Salimov. 1994
Hujjat (3), jasurbek, 108219, diplom-353171101688 (1), 8-MAVZU
(2)
бор. Ушбу к а м е р а л а р б л о кл ар б илан к о п к о к ла р
(10)
ва 
тортувчи с т е р ж е н л а р
(7)
ё р д а м и д а му с т а х к а м л а н г а н . Горизонтал 
к а н а л л а р ён томонида ж о й л а ш г а н куйилиш к а м е р а л а р и
(5)
билан 
ту та ш г ан булади. К,уйилиш к а м е р а л а р и у за р о ш п и л к а л а р (
6
) ё р ­
д ами да б и р л аш т и р и л г ан . О д а т д а ноагрессив иш мухити к у р и л м а ­
нинг б ал а н дл и г и буйича эгри-бугри х а р а к а т килади. П а т р у б к а л а р
(3)
ва 
(9)
агрессив иш мухитнинг к у р и л м а г а кириши ва чикиши 
учун, п а т р у б к а л а р
(8)
ва 
(4)
эса ноагрессив иш мухитининг 
кириши ва чикиши учун хизмат килади.
Бу иссиклик а л м а ш г и ч л а р д а иссиклик ташувч и агентнинг 
х а р а к а т л а н и ш и учун к у н да л ан г кесими д у м а л о к булг ан в е р т и ка л
к а н а л л а р х а м д а унга п е рпендикуля р б улг а н к а н а л ч а л а р бор. 
Ис си кл ик ташувчи а г е нтларнинг биринчиси вертикал к а н а л л а р д а ,
иккинчиси эса горизонтал к а н а л л а р д а х а р а к а т л а н а д и . Х,ар хил 
бл о к ла р нин г горизонтал к а н а л л а р и бир- бири билан ён томондаги 
к а м е р а л а р о р к а л и богланган.
Графитли блокли кур ил ма д а иш босимнинг киймати 2 , 9 - 10
5
Па 
дан ошмасл и г и керак. Бл о кл и к у р и л м а л а р агрессив мухит учун 
иссиклик а л м а шг и ч ва конденсатор с и ф а т и д а и шл а т и л а д и.
Шнекли и с с и м и к алмашгич. Ис си кл ик утказиш хусусияти кам 
ва ковушоклиги юкори булган с у ю к л ик л а р ни х ам да сочилувчан 
мод д ал ар н и иситганда, иссиклик а л м а ш и н и ш тезлигини ошириш 
учун к у р ил ма ни нг д евориг а тегиб тург ан мухитнинг юза кисмини 
доимий р а ви шд а я н г ил а б туриш керак. Ш у м а к с а д д а бир вактнинг 
узида мо д да л ар н и а р а ла ш т и р и б , шнек ё р д а м ид а узатиш лозим 
(11.16- раем).
К урил ма ни н г чекка кисмидан ту ша ёт га н ма тер и ал бир- бирига 
ка р а б ай л а н м а х а р а к а т килаётг а н ш н е к л а р д а а р а л а ш и б , шн ек ла р
матери ал ни к а р а м а - к а р ш и томонга х а р а к а т л а н т и р а д и ва к у р и л ­
манинг иккинчи чекка томонидан ч ик ар нб юборади.
Иситиш ж а р а ё н и н и иссиклик т а шувч и агент ёки ма т е р и а л н и
сил житиш тезлигини узг арти р и ш йули б ил а н б ош к а р и ш мумкин.
292


Материал
 
„ 
_

Иссиклик ташчвцц
п
^ --------------
1
 
<
Л 1 ,, 1 1
а
.....
.А у>
.... А
Ли. 
,А„-Д 
-А... .1... 
X
.... Ц . . . |
X . 1  |-Г]
т г р ...
ц
ц
с
.:
у
. :.
у

и
и
1___ 1 1 и
и I. - • 
(
V

Иссиулцх глашу вуи
11.16- раем.
Шн е к л и ис си кли к а лма шг ич :
/ — кобик,; 2 — ги ло ф;
3, 4
— ш н е к л а р ;
5
— т и р к и ш л а р н и б е р к и т а д и г а н
к о п л а м а .
Б ун да й к у р и л м а л а р нис ба тан ка тт а г ина иситиш юзас иг а эга. 
М а с а л а н , шнек узунлиги 3 м б улг анд а унинг иситиш юзаси 
( г илофеиз) 2,6 м
2
га тенг булади. Асосий камчилиги н ис ба тан куп 
э нергия т а л а б килади.
11.7- §. Х.АВО Б И Л А Н С О В И Т И Л А Д И ГАН К У Р И Л М А Л А Р
>
Кимё, айникса нефть кимёси с а ноа тид а иссиклик а л ма ш и н и ш 
к у р и л м а л а р и н и н г купчилик кисмини конденсатор ва совиткичлар 
т аш к и л этади. Турли ма хс ул о т л а рн и конденслаш ва совитиш учун 
сув б илан совитиладиг ан к у р и л м а л а р д а н , к об и к - т р уб а л и ёки 
н амл а н ув чи иссиклик а л м а ш г и ч л а р д а н фой д а ла н иш куп мик- 
д орда г и сувнинг с а рфи б ил ан б ог ли к булади, о ки б а т д а ку ри лма -
ни и шл ат и ш билан боглик б улг а н с а р ф л а р купаяди. Х,аво 
ё рд а м и д а совитиладиг ан к у р и л м а л а р д а н совиткичлар — конден- 
с а г о р л а р си фа т ид а ф о й да ла н иш катор а ф з а л л и к л а р г а эга:
1
) сувни т а й ё р л а ш ва уни узати ш б ил ан боглик булг ан с а р ф л а р г а
э хтиё ж колмайди;
2
) т а ъ м и р л а ш и шл ари анча осонл аша ди, нархи 
эса к а ма я ди ; 3) т р у б а л а р н и н г х ав о айл аниб ут а д и г ан ташки
юзасини 
махсус т о з а л а ш г а
э хт иё ж колмайди; 4) совитиш 
ж а р а ё н и н и б о шк а ри ш осо нл аша ди ва хоказо.
11.17- р ае мд а хаво б ил ан сов итила диг ан горизонтал к ур и л ма 
к урс ати лг а н. К а р к а сн ин г устига бир неча иссиклик а л ма ш и н и ш
с е к ци я л а р и (труба у р а м л а р и ) ж о й ла шт и ри лг ан . Т р у б а л а р н и нг
ички ки смид ан конденслаш (ёки совитиш) з а р у р булган суюклик 
утк а зил ад и . Вентилятор о рк а ли хав о хай д ал ад и. Вентилятор 
э ле кт р од ви га т е ль билан бирга ал ох ида р а м а г а урнатилга н.
Вентиляторнинг устига сувни сочиб берад и г ан коллектор (ёки 
ф о р с у н ка л а р ) ж о й ла шт и р и лг а н . Труба урамининг юкори кисмида
293


11.17- раем.
Х,аво б илан с о в и т и ла д и г а н гориз онт ал к,урилма:
1
— т р у б а л и
с е к ц и я ;
2
— д и ф ф у з о р ;
3 —
в е нт и л я т о р ;
4
— э л е к т р о д в и г а т е л ь ;
5:
— к а р к а с
ус тупи;
6
— х и м о я к и л у в ч и т у р; 7 — с у в н и с оч иб б е р у в ч и к о л л е к т о р ;
8 —
к и я к и л и б ж о й л а ш -
т и р и л г а н т у с и к л а р .
кия килиб ж о йл а шт и ри л г ан т ус и кл а р бор. Вентиляторнинг гагида 
эса химоя килувчи тур у рнатилган. Вентилятор билан х ай д а л а д и - 
ган хаво иссиклик ал ма ши ни ш с е кц ия ла ри га кириб, к и р р ал и 
тру ба л ар ни нг т а ш к и юзасини айл аниб утади; бунда т р у б а л а р н и н г
ичидан х а р а к а т л а н а ё т г а н мухит совийди ёки конденсланади.
Езда, яъни а т ро ф мухитнинг т е м п ер а т у ра с и юкори булг анда,
сувни сочиб берувчи фор с у н к а ла р а в тома тик р ав и шд а ишга 
тушади. Ташки темпе рату ра паст булга нда (киилда) э ле кт р о д ви г а ­
тель ва вентиляторни учириб куйиш мумкин; бунда конденслаш 
ёки совитиш табиий конвекция т а ъ си ри д а юз беради.
Бундан т а ш к а р и иссиклик а л ма ш и н и ш тезлигини х а й д а л а -
ётган хавонинг сарфини у зг арти ри ш о р к а ли хам б ошк а ри ш 
мумкин. Бунинг учун вентилятор п а р р а к л а р и н и н г эгилиш бурчаги 
ёки труба ур амииинг устида ж о й л а ш г а н т ус и кч ал ар н ин г ки ял и к 
бурчагини уз г ар т ир иш орка ли э ришилади.
К,иш пайтида к о н д ен сац и ял ан аё тг ан ма хсулотнинг ута совиб 
кетиш хавфи бор. Бунииг олдини олиш учун иссиклик а л ма ш и н и ш 
секцияларининг тагига ки рр ал и т р у б а л а р д а н килинган змеевикли 
иситгич урнатиш ха м мумкин.
Тр у б а л а р н и н г т аш к и юзасидаги хавонинг иссиклик бериш 
коэффициенти ички юзадаги иссиклик бериш коэффициентига 
нисбатан тахминан 
10
м а р о та б а кичик булг анлиги учун, т р у б а ­
ла рн и нг ташки юзаси к и рра л и килиб т а й ё р л а н а ди . Тр у б а л а р н и
ки рра л и килиб т а й ё р л а ш коэффициенти, я ъни к ир ра л и т руб а н ин г
294


ташк,и юзасини бир хил д иа ме т р да г и текис труба юзасига нисбати, 
10
дан 
20
гача узг ариши мумкин.
Х,аво билан совитиладиган а п п а р а т л а р д а иш гилдирагининг 
д иа ме т р и 7 м гача булган в ен т ил я т орла р ку л ла н ил а ди . Вентиля- 
то рл ар ни нг г и лд и р а к л а р и п ай ва н д л а н г а н алюминий ёки стекло- 
пла стд ан, диффузор эса к а ли н л иг и 
2
мм булган листли п ула тд ан
т а й ё р л а н а ди .
11.8-§. Ю З А Л И ВА А Р А Л А Ш Т И РУВЧ И К О Н Д Е Н С А Т О Р Л А Р
Буг ёки газнинг суюк, хо ла т г а утиш ж а р а ё н и

Download 10,86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   210   211   212   213   214   215   216   217   ...   275
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
risida sertifikat
covid vaccination
qarshi emlanganlik
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti