If. •f с ж ж Салимов КимёВий технодогиянинг асосий караёнАари Во урилмоАпри I зл' Пз


Спиралсимон иссик,лик алм аш гичларDownload 10,86 Mb.
Pdf ko'rish
bet209/275
Sana07.04.2022
Hajmi10,86 Mb.
#535152
1   ...   205   206   207   208   209   210   211   212   ...   275
Bog'liq
Kimyoviy texnologiyaning asosiy jarayonlari va qurilmalari. Z.Salimov. 1994
Hujjat (3), jasurbek, 108219, diplom-353171101688 (1), 8-MAVZU
Спиралсимон иссик,лик алм аш гичлар 
тугри т у р тб ур ча кл ик
кесимга эга 
булг ан 
иккига 
к а н а л д а н
иборат (
11
.
8
- раем). 
К а н а л л а р юпка металл п л а с г и н а л а р д а н тузилган булиб, у л а р
иссиклик а л м а ш и н и ш юзаси в аз ифас ин и б а ж а р а д и . С п и р а л л а р -
нинг ички томонидаги учлари а ж р а т у в ч и тусик о рка ли бирикти- 
рилган. К а н а л л а р системаси к о пкок ё р д а м и д а беркитилган.
Са н оа т да иситиш юзаси 10— 100 м
2
ли спиралсимон иссиклик 
а лм а ш г и ч л ар и шл а б чикарилади; б у л а р иш мухитнинг температу- 
раси 20— 200°С б у л г а ид а вакуум б ил ан хам, 1 М П а гача босим 
билан хам и шл аши мумкин. Спиралсимон иссиклик ал м а ш г и чл а р -
дан с уюклик- суюклик, г аз- суюклик у р т а с ид а иссиклик а л ма ш и -
нишни т аш к и л э тишда хам б уг ла р ва б уг-газли а р а л а ш м а л а р н и
к он д ен сац и ял аш м а к са д и д а фо й да ла н иш мумкин.
А ф з а л л и к л а р и : тузилиши ихчам, т а йё рл а ш оддий, и кка ла 
иссиклик ташувчи агентни катта тезлик б ил ан утка зиш мумкинли- 
ги учун к а тта и ссиклик утка зиш коэ ффициентига эга, г и д р а вл ик
ка ршилиг и куп йулли коби к- труб ал и к у р и л м а л а р н и к и г а к а р а -
ганда кам.
К а м ч и л и к л а р и : тайёрлаш ва созлаш мураккаб, 1 М П а дан 
ортик босим б ил ан и шл а ш мумкин эмас.
11.8-раем.
С п и р ал си м о н исси кли к алм аш ги ч :
284


11.4- §. К У Ш Т Р У Б А Л И , Н А М Л О В Ч И ВА З М Е Е В И К Л И
И С С И К Л И К А Л М А Ш Г И Ч Л А Р
К у ш т руб а л и иссик,лик а л м а шг и чл а р н и «труба ичида т руб а» 
типидаги иссик,л и к а л ма шг ич деб хам юритилади. «Труба ичида 
т руба» типидаги ку ри лма бир неча э ле ме н тл ар д ан ту зилган. Х,ар 
бир э ле мен т ка тта д иа ме т рл и т а ш ки труба ва концентрик холда 
ж о й л а ш г а н ички т ру б ад а н иборат. Ички т р у б а д а н и ситилаётг ан 
мух,ит х ара ка т ла н са , т р у б ал а р а р о б ушликда н эса совитилаётган 
агент х а р а к а т л а н а д и .
Куш т ру ба л и иссиклик а л м а ш г и ч л а р йигма ёки нойигма 
холида бир ва куп окимли килиб т ай ёр л ан и ши мумкин.
1 1. 9 - ра с м да бир окимли нойигма (яъни к и с м ла р г а а ж р а -
тилм-айдиган) иссиклик а л ма ш г и ч курсатилг ан. Бу к у р и л м а бир 
неча э ле мен тд ан тузилган булиб, х а р бир элемент т а ш к и (ёки 
кобик, с и фа т и да г и) труба (
1
) ва (ёки иссиклик а л ма ш у в чи ) труба
(2) д а н и бор а т булади. Э л е м е нт л а р в ертикал к а т о р га тизилг ан 
булиб, иссиклик а л м а ши ни ш секциясини т ашки л этади. Ички 
т ру б ал а р т ир с а к ла р (3) оркали, т а шк и т ру б ал а р эса ф л а н е ц л а р д а-
ги 
ш т у це р л ар (4) ё р д а м и д а ёки 
п а й ва нд ла ш 
йули билан 
бириктирилади. Иссиклик а лм а ши ни ш секцияси м е т а л лд а н килин- 
ган к о б и р г а л а р г а т у тки ч ла р ё р д а м и д а м у с та х к а мл ан га н .
Нойигма к у р и л м а л а р д а т р у б а л а р кузго л ма с килиб жойлашт и- 
рилг ан б ула ди ( 1 1 . 9 - раем, б), шу с а б а бд а н бундай иссиклик 
а л м а шг и ч л ар да н т ру б ал а р т ем п е р а т у р а л а р и орасидаги ф а р к 70°С 
гача к ул ла н иш мумкин. Т р у б а л а р темпера1' уралари уртас идаг и 
ф а р к анча катта булса (Г >70° С) ва т р у б а л а р а р о бушликни 
механик усул билан т о з а л а ш з а р у р бу лга нд а, компенсация 
мос ла ма л и 
иссиклик а л м а ш г и ч л а р
и шл а г ил ад и ( 1 1 . 9 - раем,
в). Б ун да й ша роитда т р у б а л а р орал и г ид аг и х а л ка с им о н тир- 
к и ш л а р бир томондан зич п а й в а н д килинади, иккинчи томондан 
эса к о п л а м а (с альник) билан беркитилади.
Ички труб ан ин г ва т р у б а л а р а р о б ушликнинг к у н да л ан г
ке симл ари кичик б улганлиги с а ба б л и кичик с а р ф л а р д а хам 
иссиклик ташувчи а г е нтл арн и катта т е з л и кл ар билан утказиш 
мумкин. Шунинг учун бу иссиклик алма шг ичда юкори курсаткичли 
иссиклик у тка з иш коэффициентига э ришиш мумкин ва к у ри л ма-
нинг масса бирлигига тугри к е ла ди г а н иссиклик микдори кобик- 
т р уб ал и к у р и л м а л а р г а нис ба тан юкори булади. Бун да н т а ш к а р и ,
иссиклик ташувчи агентнинг тезлиги катта булгани учун труба- 
л ар н и нг юз ас ид а хар хил ифлослик хосил булмайди. Бу типдаги 
к у р и л м а л а р юкори босимда ва иссиклик ташувчи а г ент л арн и нг
с а р ф л а н и ш микдори кам б улг анд а хам ишлайди. Ула рни н г
афз а л ли г и: иссиклик ташувчи а г с ш л а р ка тта т е з л ик к а эга 
булг а нлиги учун иссиклик утка зиш коэффициентининг киймати 
хам ка тт а , к у ри л ман и т а й ё р л а ш осон, гидра вл ик к а р ш и л и г и кам.
Ис си кл ик а л м а ши ни ш к у р с а т к и чл а р и бир хил булг а н ш а р о ­
итда «труба ичида т р уб а » типидаг и к у р и л м а л а р к о б и к- труб ал и
285


1 1.9-раем.
«Тр у б а ичида т р у б а » т и п и д а г и иссиодик а лма шг и ч :
а )
у м у м и й к у р и н и ш и ;
б )
т р у б а л а р к у з г а л м а с к,илиб б и р и к т и р и л г а н в а р и н а т и ; в ) т р у б а л а р
к о м п е н с а ц и я м о с л а м а с и ё р д а м и д а б и р и к т и р и л г а н в а р и а н т и ; / — т а ш к и т р у б а ; 2 — ички 
т р у б а ;
3
— т и р с а к ;
4
— ш т у ц е р л а р ; 5 — м е т а л л д а н т а й ё р л а н г а н к о б и р г а л а р ;
6
— т и р к и ш -
л а р н и б е р к и т а д и г а н к о п л а м а .

Download 10,86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   205   206   207   208   209   210   211   212   ...   275
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
risida sertifikat
covid vaccination
qarshi emlanganlik
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti