Hasan prishtinaDownload 136 Kb.
Sana08.05.2017
Hajmi136 Kb.
KOPERTINA APO KAPAKET E PUNIMIT (NJËSOJ ME FAQEN E TITULLIT TË TEZËS)Qëllimisht e lënë e bardhë
Qëllimisht e lënë e bardhë Qëllimisht e lënë e bardhë

UNIVERSITETI I PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”

FAKULTETI I EDUKIMIT

PROGRAMI MASTER: VENDOSET PROGRAMI I STUDIMEVE

logo-2

TEZA MASTER

[ Titulli i punimit vetëm me shkronjë të parë të madhe]

Mentori/ja: Kandidati/ja:

Prof. Dr. Emri dhe mbiemri Emri i Kandidatit /tes

(nëse mentori nuk është profesor i/e rregullt = Asoc.apo Ass.)

Prishtinë, muaji VITI

Qëllimisht e lënë e bardhë

© [viti]-[emri i autorit] Të gjitha të drejtat të rezervuara.

DEDIKIMI

Punimi mund të ketë apo jo një dedikatore apo dedikim i cili është plotësisht zgjedhor dhe jo i obligueshëm për studentin MA.

Nëse shkruhet duhet përdorur shkrim 1.5 hapësiren mes rreshtash dhe të jetë i vendosur vertikalisht dhe horizontalisht. Të ketë madhësi të shkronjave 12 dhe të jetë në shkrim të pjerrtë (Italic). Dedikimi është personal dhe nuk është e domosdoshme të shkruhet në gjuhën në të cilën është shkruar tema.

FALËNDERIMI

Njësoj si edhe me pjesen paraprake, edhe falënderimi është plotësisht zgjedhor nga ana e studentit, mirëpo meqë teza master është një dokument formal dhe zyrta, falënderimi duhet të reflektojë të njëjtën shkallë të profesionalizmit.

Nëse futet në temë, duhet të jetë një shkrim konciz dhe të mos jetë më i gjatë se një faqe. Rekomandohet të falënderohen kryesisht: mentori i temës; anëtarët e komisionit të tezës se masterit; studentët kolegë, të cilët kanë dhënë kontribut teknik në temë; burimet e jashtme të informimit, materialeve apo përkrahjes financiare; pronarët e të drejtës së autorit (copyright), të cilët kanë dhënë leje për të shfrytëzuar (riprintuar) materialet me të drejtë të rezervuar, si dhe anëtarët e familjes.

Përmbajtja është më cross-rerefernce. Andaj Titrat dhe Nëntirat (Hedings1,2, 3,4,5) duhet të jenë të vendosur paraprakisht në tekst dhe sapo të jenë të gjithë klikojmë mbi ketë tabelë dhe me anë të djathtë të miut klikojmë në UpdateField (Entire table ose vetëm numërimin e faqeve)

PËRMBAJTJALista e tabelave 9

Shqyrtimi i literaturës 11

Nëntitulli 3 [Heading 3] 13

[Heading 3] Studimet për ngacmimin në shkolla në Finlandë 13

[Heading 3]Studimet për ngacmimin në shkolla në Kosovë / vendin tonë 13

Qëllimi i hulumtimit 15

Pyetjet e hulumtimit dhe hipoteza 15

Metodologjia 17

Mostra / Populacioni / Pjesëmarrësit 17

Instrumentet 18

Procedurat 18

Analiza e të dhënava dhe rezultatet 20

DiskutimI 23

KONKLUDIMI 24

Referencat biobliografike 28

SHTOJCA A: Titulli i SHTOJCëS/SHTOJCAVE 29
Hapsirë e thjeshtë mes rreshtas 1.0
Hapsirë mes rreshtash në tërë tekstin 1,5

Në parim, abstrakti nuk duhet t’i tejkalojë 350 fjalë. Sidoqoftë, abstrakti së bashku me fjalët kyç assësi nuk duhet të jetë më i gjatë dhe më i shtrirë se një faqe.

Tema tashmë e studijuar paraqitet përmes një abstrakti: me linjën teorike e cila e mbështet punimin. Tekst tekst teks tekst tekst tekstekst tekst tekstekst tekst tekstekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst teks.

Qëllimin e problemit të studiuar dhe rëndësinë e kërij studimi.

Po ashtu duhet të përmendet metodologjia e vënë në praktikë (sasiore, cilësore), detaje rreth mostrës, si dhe rezultatatet e dala nga studimi dhe një sqarim i shkurtër e konkluzioneve të arritura.


Përveç paragrafit të parë që lihet ‘normal’, të gjithë të tjeret duhet të kenë një margjinë 0,5 brenda në rreshtin e parë.

Fjalet kyë:terme që përfqësojnë punimin, duhet vënë ndërmjet tri apo 5 fjalë kyqe.P.sh., Arsimim, cilësi, Kosovë, menaxhim.

Lista e tabelave


Njësoj si edhe me figurat.


Lista e figurave

Në ketë faqe procedohet njësoj si në atë të përmbajtjes, sapo të kemi të listuara në TEKST, kryesisht në pjesen e metodologjisë dhe rezultateve figurat e ndryshme, i emërtojmë të gjitha dhe pastaj i rëndisim.

Teks tekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst tekstNë momentin që Figurat dhe tabelat janë numëruar siç është shpjeguar tek pjesa analiza e të dhënave dhe rezultateve. Mbi ketë hapësirë, e cila siç e shihni është e hijezuar, mjafton të klikoni mbi dorezën e djathtë të mausit dhe të klikoni përseri dhe të aktualizoni fushat e figurave apo edhe të tabelave mbi UPDATE FIELD, njësj si me përmbajtjen.
Hyrje

Në hyrje bëhet një paraqitje e hollësishme e rëndësisë së problemit që paraqet thelbin e hulumtimit dhe shpjegohen arsyet që e kanë nxitur kandidatin/en për zgjedhjen e temës dhe të problemit të caktuar.

Në hyrje studenti duhet, pëveç motiveve dhe rëndësisë që përmend për hulumtimin apo studimin në pyetje, të shqyrtoj një literaturë të gjërë dhe aktuale e cila doemos duhet cituar dhe përshkruar lidhshmërinë dhe rëndësinë që ka për dhe me temën që është duke u trajtuar në punim. Shqyrtimi i literaturës asesi nuk është vetëm një gjendje aktuale e temës, ku përshkruhet se çfarë kanë bërë apo thënë X autorë në X libra, artikuj apo çfarëdo burimi tjeter, andaj duhet kushtuar rëndësi kësaj çështje.

Shqyrtimi i literaturës


Në këtë pjesë kandidati bën një përshkrim të përgjithshëm të “fushës së studimit” dhe e vendos temën e studiuar në kuadër të saj. Këtu është e domosdoshme të paraqiten, krahasohen dhe vlerësohen teoritë më të rëndësishme që lidhen me temën e propozuar. Rekomandohet të bëhet një përshkrim i përgjithshëm dhe i shtjelluar hollësisht i hulumtimeve përkatëse (libra, artikuj, raporte hulumtuese) që janë bërë prej autorëve të tjerë (vendorë dhe ndërkombëtarë) me përqendrim në gjetjet dhe përfundimet e tyre. Hulumtimet e kohëve të fundit (p.sh. të botuara gjatë këtij dhjetëveçari) duhet të vendosen në radhë të parë. Kandidati/ja duhet ta bëjë të qartë se çfarë dihet në fushën përkatëse (në lidhje me temën apo problemin qe ka shtjelluar) dhe se çka nuk është trajtuar ende në mënyrë sistematike, apo cilat pyetje kanë mbetur pa përgjigje.

Një prej kërkesave kryesore të kësaj pjese është një përshkrim i perspektivës teorike. Në punën kërkimore gjithnjë fillohet prej të kuptuarit teorik që e mbizotëron fushën e caktuar. Paradigmat dhe konceptet teorike të autorëve/shkencëtarëve të njohur, jo vetëm që ndikojnë në hulumtimin (e ardhshëm), por ato shërbejnë si fillesa të një studimi në lidhje me një ‘fushë’ të caktuar.

Si rrjedhojë, kandidati/ja duhet të vendosë se cilën “rrymë teorike”,e mbështet apo përcjell punimi, përmes paradigmave dhe koncepteve teorike që janë të përafërta me problemin që e ka parashtruar dhe që e mbështesin më së miri hulumtimin e tij/saj. Për të qenë më konkret: ky kapitull duhet të përfshijë një analizë të literaturës së përzgjedhur, për shembull, një paraqitje të ngjeshur të teorive/autorëve kryesorë dhe të monografive më të rëndësishme shkencore në lëminë e caktuar. Po ashtu duhet të bëhet e qartë se pse këto teori janë të rëndësishme dhe të dobishme për hulumtimin e planifikuar.

Udhëzimet APA për CITIMIN në TEKST dhe se si duhen referuar mund të i shohim në vijim, pra citimet mund të jenë parafrazime ose citim i drejtëpërdrejt i një burimi nga puna e ndonjë autori tjetër. Citimet zakonisht bëhen me emertimet e autorëve, më mirë të themi Mbiemri i autorit dhe viti i publikimit, vetëm kur citohet literalisht dhe drejtpërdrejt atëherë vihet numri i faqes/faqeve. Shembujt e mëposhtëm të huazuar nga botimi i gjashtë i APA (APA, 2010). [Shih referencat bibliografike].Citimi indirekt përmes citimit me kllapa, historikisht libraritë vlerësojnë lartë lirinë intelektuale dhe sjelljen e konfidencialitetitit (LaRue, 2007).

Mirëpo nëse citimi indirekt bëhet me me autorin si pjesë të tregimit atëherë mund të themi LaRue (2007) identifikoi lirinë intelektuale dhe sjelljen e konfidencialitetit si dy vlera kyçe të cilat janë mbajtur historikisht nga libraritë.Citim i drejtpërdrejt me kllapa: Darwin-i përdori metaforen e lisit jetësor “për të shprehur një formë tjeter të ndërlidhshmërisë gjenealogjike e jo ekologjike” (Gould & Brown, 1991, f. 14).

Citim i drejtpërdrejt me autorin si pjesë e tregimit: Gould dhe Brown (1991) shpjeguan se Darwin-i përdori metaforen e lisit jetësor “për të shprehur një formë tjeter të ndërlidhshmërisë gjenealogjike e jo ekologjike” (f. 14).

Brenda teksit mund edhe të citojmë burime dytësore. Janë ato burime të cilat në i citojmë nga një punim tjeter tërthorazi të cilin e lexojmë dhe hasim në një citim që mund të na interesojë. Pra, në këto raste duhet të përmenden të dyja burimet edhe të parën edhe dytësoren. Në shembullin në vijim, studimi i Seidenberg dhe McClelland është përmendur në artikullin e Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller. Pra citohet si: studimi i Seidenberg dhe McClelland-it (siç citohet në Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993) i paraqiti botës një vizion të shkurtër të procesimit të fjalëve. Pastaj në fund në faqen e referencave bibliografike, duhet të citohet burimi dytësot i cili është lexuar nga ju, e jo ai studimi origjinal, shih shembullin në vijim.

Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-route and parallel-distributedprocessing approaches. Psychological Review, 100, 589-608.

Nëntitulli 3 [Heading 3]


Në rast se brenda hyrjes kemi apo trajtojmë çështje të cilat duhet të ndahen në nëntitra, atëherë përdorim ketë stil i cili mund të gjendet në word, për të përcaktuar ketë stil (Heding 3) me një klikim në të djathtën në maus, modify dhe pastaj i vëmë përmasat e njëjta të këtij teksi ose vetëm e marrim dhe e kopjomë (Nëntitullin 3) dhe shtojmë sa nëntitra të nivelit 3 që kemi nevojë

Për shembull, brenda hyrjes duam të dimë se çfarë tregojnë studimet në një vend të caktuar evropian për ngacmimin në shkolla, dhe çfarë studimesh ka në vendin tonë lidhur me ketë. Andaj, vendosim në hyrje, brenda shqyrtimit të literatures apo kornizës teorike, siç vijon...


[Heading 3] Studimet për ngacmimin në shkolla në Finlandë


Këtu shpjegohen pastaj dukuritë e ndryshme që ndikojnë në të dhe se çfarë tregojnë studimet, në një përiudhë kohore, për shembull 10 vitet e fundit.

Përshkrajmë dhe citojmë punimet dhe autorët e ndryshëm dhe në fund duhet të beëhet një lidhje me paragrafin apo seksionin e ardhshëm.


[Heading 3]Studimet për ngacmimin në shkolla në Kosovë / vendin tonë


Në ketë seksion procedojmë njësoj si më parë por tanimë duke u fokusuar në temat e rëndësishme në kontekstin i cili na e përkufizon nëntitulli.

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst teksttekst tekst


Qëllimi i hulumtimit


Kah fundi i HYRJES duke pasur kornizën e qartë teorike mbi të cilët ndërtohet studimi, duhet të flasim për qëllimin konkret të studimit.

Qëllimi i hulumtimit duhet të përkufizohet qartë, saktë dhe mirë. Qëllimet e hulumtimit duhet të jenë të harmonizuara me problemin apo çështjen e cila është studiuar. Parashtrimi i problemit dhe relevanca e tij duhet të jetë e lidhur në kuptim me perspektivën teorike, por edhe me pyetjen e hulumtimit, hipotezat dhe metodat e parashikuara të kërkimit.

Lidhur me qellimin apo qëllimet e punimit, duhet të specifikohen qartë pyetjet e hulumtimit/ apo hipotezat e tij. [Shih Doracakun për punimin MA për më shumë]


Pyetjet e hulumtimit dhe hipoteza


Pyetjet e hulumtimit dhe hipotezat duhet të formulohen në atë mënyrë që parimisht të mundësojë kontrollimin dhe verifikimin e tyre. Pyetja e hulumtimit duhet të formulohet qartë dhe duhet të sigurojë një përvijim premtues të hetimit në lidhje me një problem të caktuar, ose çështje të interesit arsimor. Pyetja e hulumtimit mund të implikojë nevojën e ngritjes së një hipoteze të hulumtimit (në natyrën e studimeve sasiore) që mund të verifikohet. Hipoteza e hulumtimit duhet të jetë e formuluar saktë, në mënyrë që të shmanget dykuptimësia dhe kërkesat shtesë.

Një hipotezë që nuk është dhe që nuk mund të verifikohet në ndonjë mënyrë të caktuar nuk është hipotezë. Në hulumtimet empirike ato duhet të lidhen me fenomene të matshme dhe se kandidati duhet të jetë në dijeni të instrumenteve të cilat mundësojnë matje të tilla. Është me rëndësi të hartohen kritere të qarta dhe të pakontestueshme që e konfirmojnë apo e mohojnë një hipotezë.

hulumtimet cilësore (kualitative) është e rëndësishme që të kuptohen drejt dukuritë e hulumtimit dhe të tregohet se përvojat që reflektohen nga ato janë të tilla që pasqyrojnë të kuptuarit dhe lejojnë rrejdhime të mëtejme.

Nëse përdorim hulumtime sasiore (kuantitative) apo një përzierje të të dyja metodave, është gjithashtu e rëndësishme të nxirret një numër kriteresh përmes së cilave një hipotezë konfirmohet ose refuzohet.

Një shembull i mirë i pyetjes hulumtuese mund të jetë:


Brenda qëllimit është duke u operacionalizuar pyetja dhe hipoteza. Se mund të ketë dallime ndërmjet institucioneve që përgatisin mësimdhënës apo se ku qendrojnë institucionet e ndryshme, atëherë kjo realizohet përmes zgjedhjeve metodologjike, përmes përcaktimit të dhënave dhe mostrës.

A ndikojnë njohuritë e mësimdhënësve mbi shkrim-leximin shkencor dhe teknologjik në përceptimin e vetë-efikasitetit?

Qëllimi i këtij studimi është të përcaktojë besimet mbi vetë-efikasitetin e mësimdhënësve të ardhshëm, qoftë nga shkencat apo nga fakulteti i edukimit, në shkrim-leximin shkencor, dhe të tregojë nëse këto besime ndryshojnë varësisht nga disa karakteristika të mësimdhënësve potencial si p.sh., departamentit të studimeve para-sherbimit, gjinisë, moshës, apo edhe vitit të studimeve.

Në këtë drejtim, studimi pret t’i jep përgjgje institucioneve që përgatisin mësimdhënës dhe të sjellë udhëzime mbi atë se çfarë aktivitetesh që ngrisin besimin e vetë-efikasitetin në shkrim-lexim shkencor duhen përfshirë në kurrikulë/program.

Metodologjia


Shumica e temave të diplomave në studimet themelore (nëse kërkohen) mbështeten më pak në metodologjitë kërkimore sfiduese. Në këtë rast, pyetjet më të shpeshta janë, p.sh. “sa prej asaj” dhe me “çfarë cilësie”. Në nivelin e masterit, kërkohen të elaborohen pyetje kërkimore më sfiduese dhe, si rrjedhojë, duhet të zbatohen metodologji më të sofistikuara. Kurse të veçanta të nivelit master kanë për qëllim ta njohin kandidatin me këto metodologji. Nganjëherë, përveç bashkëpunimit të ngushtë me mentorin (udhëhqësin), rekomandohet të bashkëpunohet edhe me ekspertë të tjerë.

Para së gjithash kandidati duhet ta përkufizojë llojin e qasjes hulumtuese për problemin e zgjedhur.


Mostra / Populacioni / Pjesëmarrësit


Për të vazhduar me shembullin paraprak të qëllimit të studimit.

Grupin e studimit në ketë hulumtim e përbëjnë 400 mësimdhënës të ardhshëm, 250 nga fakulteti i edukimit, ndërsa 150 tjerë me prejardhje nga fakultete tjera. Duhet të shpjegohen edhe karakeristikat tjera të popullacionit në teks dhe pastaj për një sqarim më të mirë vizual, vendoset një tabelë me keto të dhëna (shih tabelen më poshtë si shembull), por mund të përmbajë edhe më shumë ose më pak të dhëna mbi mostren, varësishtë nga karakteristikat e saj.Table . Karakteristikat përshkruese të mostrës apo pjesëmarrësve

 

 

Gjinia

Mosha

Viti i studimeve

Grupet

N

F

M

X

1

2

3

4

Fakulteti i Edukimit

Parashkollor

50

35

15

23,5

5

7

18

5

Fillor

100

60

40

22

40

20

20

20

BK

25

*

*

*

*

*

*

*

MI

25

*

*

*

*

*

*

*
Fakultet e shkencave
Matematikë

50

*

*

*

*

*

*

*

Biologji

50

*

*

*

*

*

*

*
Fakulteti filiologjik
GJLSH

50

*

*

*

*

*

*

*

GJLA

50

*

*

*

*

*

*

*
Gjithsej

400

95

55

22

45

27

38

25


Instrumentet


Të shpjegohet nëse janë materiale tashmë të njohura, nëse janë huazuar, dhe kanë treguar efikasitetin e tyre paraprakisht apo janë zhvilluar nga autori. Nëse janë zhvilluar duhet të elaborohen konstruktet kryesore, natyrën e të dhënave që synohet të mblidhen. Kjo bëhet për secilin instrument ndaras. Mund të jipen të plota instrumentet në Shtojca dhe referenca e tillë identifikohet në këtë pjesë.

Procedurat


Shpjegohet saktësisht se si ka qenë rënditja e ndodhive, prej ndërtimit të instrumenteve, deri te identifikimi i pjesëmarrësve, dhe mbledhja e të dhënave përmes instrumenteve të ndryshme.

Analiza e të dhënava dhe rezultatet


Në ketë seksion duhet të shpjegohet mënyra dhe/apo programi që është përdorur për analizë të të dhënave. Nëse të dhënat janë sasiore (kuantitative), mund të bëhen analiza të ndryshme, si për shembull, analiza e të dhënave u realizua përmes paketës statistikore SPSS përmes një analizës ANOVA me matje të përseritura (repeated measures) për të parë ndikimin e variableve të varura mbi ato të pavarura. Si variable të varura u konsideruan, notat në lëndet shkollore në gjysemvjetorin kur u mbajt trajnimi në shpejtësinë e leximit ndërsa variable të pavarura ato si: gjinia, mosha, shkolla, prejardhja, dhe mbështetja prindërore në procesin e mësimdhënies.

Figurat duhet të emërtohen të gjitha duke treguar se çfarë përfaqësojnë, dhe emertimi i tyre duhet të jetë poshtë figurës. Me një hapsirë mes rreshtash ndërmjet figurës dhe emërtimit dhe të renditen Figura 1, 2, 3...

Që figurat të emërtohen në mënyrë automatike, selektojmë figurën, dhe me anën e djathtë të mausit klikojmë mbi INSERT CAPTION- Figure... BELOW selected item dhe pas figura 1 vendosim pikën dhe përshkrimin e figurës. Pastaj në WORD, gjejmë CAPTION dhe e modifikojmë ashtu si duam duke vendosur hapsirën mes rreshtash 1,5 dhe CENTRED. Tek modifikimi bëjmë të jetë automatik për të gjitha figurat stili i njëjt dhe procedojmë me të tjerat.Figura . Shpejtësia e leximit sipas nivelit shkollor dhe llojit të fjalëve

Figura . Një shembull se si automatikisht numerohen figurat, vetëm me INSERT CAPTIPION dhe pastaj e ndryshon stilin duke klikuar ne CAPTION lartë.Tabela . Shperndarja e mostrës sipas nivelit shkollor dhe gjinisë

 

 

Gjinia

Nivel shkollor

Gjithsej

Femrore

Mashkullore

Klasa e 1

22

8

14

Klasa e 2

22

8

14

Klasa e 5

23

11

12

 

67

27

40
Tabela . E njëjta tabelë vetëm sherben si shembull.

 

 

Gjinia

Nivel shkollor

Gjithsej

Femrore

Mashkullore

Klasa e 1

22

8

14

Klasa e 2

22

8

14

Klasa e 5

23

11

12

 

67

27

40

Një çështje shumë më rëndësi brenda seksionit të analizës së dhënave dhe të rezultateve është qartësimi i nevojës se nuk është e nevojshme të paraqiten të gjitha të rezultatet nga të dhënat në tabela dhe figura, e madje shpesh hasim në të dyja versionet për të dhënat e njëjta.

Studenti duhet të jetë në gjendje të nxjerrë nga të dhënat e tij, vetëm rezultatet më përfaqësuese të studimit dhe të i bëjë të dukshme për lexuesin në formën që konsideron më të mirë, tabelë apo figurë, dhe pastaj të shpjegojë se çfarë përfaqësojnë ato të dhëna/rezultate shumë shkurtimisht. Sipas nevojës rezultatet më të detajuara mund të vendosen në shtojcat përkatëse. Është me rëndësi që në paraqitjen e rezultateve duhet të kthehemi tek qëllimi dhe tek pyetjet kërkimore për të bërë lidhjen logjike me to.


DiskutimI


Kjo pjesë është substanciale për punimin e tezes së masterit sepse pikërisht në ketë pjesë do të duhej të reflektohej e tërë ajo se çfarë tregojnë rezultet e këtij studimi, lidhur me shqyrtimin e literaturës dhe pjesës hyrëse si dhe me qellimet e studimit.

Pikërisht në ketë pjesë, duhet treguar se a konfirmohet apo refuzohet hipoteza e studimit apo çfarë përgjigjesh dalin për pyetjen/t e formuluara në fillim.

Rezultatet e hulumtimit duhet të paraqiten duke u mbështetur në kapitujt e mëparshëm. Po ashtu, rekomandohet që kandidati t’i parashtrojë ato që studimi i kontribuon njohurive ekzistuese, teorisë dhe praktikës së lëmit të caktuar.

Zakonisht, paragrafi i cili hap ketë kapitull të fundit është:

Qëllimi i këtij studimi ishte........ dhe rezultatet tregojnë se.......................................

KONKLUDIMI


Krejt në fund, procedohet me disa paragrafe të cilat janë konkluzioni përfundimtar i punimit, dhe nëse ka kufizime studimi të përmenden. Është me rëndësi të ikim nga dhënia një liste rekomandimesh për grupe të synuara por të elaborohet në mënyrë narrative konkludimi që është arritur në lidhje me qëllimin dhe pyetjet kërkimore dhe hipotezat që janë ngritur në fillim të studimit. Këtu do të duhej të lexohej qartë kontributi shkencor i studimit.

Rererencat bibliografike

Gjithmonë referencat vihen në një faqe të re.

Hapësira mes rreshtash – Duhet të jetë1.5.

Vendosja e referencave – Rreshti i parë i çdo referencë të re, duhet të jetë me një margjinë 0,5 majtas.Të gjithë rreshtat tjerë duhet të jenë të nxjerrur në kryeradhë (indent) pesë hapsira të bardha ose me një Tab të vendosur në 0,5 inch djathtas.

Radhitja e referencave – sipas rendit alfabetik sipas mbiemrit të autorit të parë, dhe nëse ka më shumë se një reference për një autor atëherë kjo bëhet bazë të viteve të publikimit duke filluar nga botimi më i ri kah më i vjetri. Në qoftë se një autor ka më shumë se një publikim në të njejtin vit atëherë, pranë vitit të publikimit vemdoset shkronja a ose b, brenda kllapava.

Referencat dhe citimet duhet të bëhen sipas standardit të APA-s (American Psychological Association). Në referenca bibliografike futen vetëm burimet që janë cituar diku në tekst dhe jo materialet që janë shfrytëzuar për lexim të përgjithshëm. Ja disa shembuj të huazuar nga botimi i 6 i APA-së për format e citimit.REFERENCA PËR LIBËR (mbiemri dhe emri i autorit, viti i botimit, titulli i librit, vendi i botimit dhe botuesi):

Një autor

Alexie, S. (1992). The business of fancydancing: Stories and poems.Brooklyn, NY: Hang Loose Press.Autorësi e përbashkët dhe i publikuar nga një editorë

Association. (1994). Diagnostic and statisticalmanual of mental disorders (4th ed.). Washington, DC: Author.Autor anonim

Dorland’s illustrated medical dictionary (31st ed.). (2007). Philadelphia,PA: Saunders.

Kapitull i librit

Booth-LaForce, C., & Kerns, K. A. (2009). Child-parent attachmentrelationships, peer relationships, and peer-group functioning. InK. H. Rubin, W. M. Bukowski, & B. Laursen (Eds.), Handbook of peerinteractions, relationships, and groups (pp. 490-507). New York,NY: Guilford Press.DocumentERIC

Shyyan, V., Thurlow, M., & Liu, K. (2005). Student perceptions of instructional strategies: Voices of English language learners withdisabilities. Minneapolis, MN: National Center on EducationalOutcomes, University of Minnesota. Retrieved from the ERICdatabase.(ED495903)Referenca për REVISTA SHKENCORE dhe gazeta në versionin e printuar

Një autor

Williams, J. H. (2008). Employee engagement: Improving participation insafety. Professional Safety, 53(12), 40-45.Nga dy deri në shtatë autorë [rëndit të gjithë autorët] / grup autorësh

Keller, T. E., Cusick, G. R., & Courtney, M. E. (2007). Approaching thetransition to adulthood: Distinctive profiles of adolescents agingout of the child welfare system. Social Services Review, 81, 453-484.


Tetë apo më shumë autorë [Rëndit gjashtë autorët e parë, … dhe autorin e fundit]/ grup autorësh

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y., Coatsworth, D.,Lengua, L.,...Griffin, W. A. (2000). An experimental evaluation oftheory-based mother and mother-child programs for children ofdivorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.Revistë javore

Mathews, J., Berrett, D., & Brillman, D. (2005, May 16). Other winningequations. Newsweek, 1 45(20), 58-59.Artikull i gazetarisë pa autorë dhe rënditje të çrregullt

Generic Prozac debuts. (2001, August 3). The Washington Post, pp. E1, E4.Artikuj të marrë nga BURIME ON-LINE

Senior, B., & Swailes, S. (2007). Inside management teams: Developing a teamwork survey instrument. British Journal of Management, 18, 138- 153. doi:10.1111/j.1467- 551.2006.00507.xArtikull nga një revistë on-line

Lodewijkx, H. F. M. (2001, May 23). Individual-group continuity incooperation and competition under varying communication conditions.Current Issues in Social Psychology, 6(12), 166-182. Nxjerrë nga http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.12.htm dhe data se kur është marrë (26.07.2015)Raporte on-line nga Organizata Jo Qeveritare

Kenney, G. M., Cook, A., & Pelletier, J. (2009). Prospects for reducinguninsured rates among children: How much can premium assistanceprograms help? Retrieved from Urban Institute website: http://www.urban.org/url.cfm?ID=411823Raporte on-line pa autorë të identifikuar apo edhe pa datë

GVU's 10th WWW user survey. (n.d.). Retrieved from http://www.cc.gatech.edu/user_surveys/survey-1998-10/4

Web Site/ Web faqe me citim në kllapa

Për ta cituar një Web faqe të tëren (dhe jo një dokument të veçantë brenda saj), mjafton të vendosim URL e webit në tekst.


Referencat biobliografike
APA (2009) Publication Manual of the American Psychological Association, 6th ed. American Psychological Association. Washington, DC.

LaRue, J. (2007). The new inquisition: Understanding and managing intellectual freedom challenges. Libraries Unlimited.


SHTOJCA A: Titulli i SHTOJCëS/SHTOJCAVE


Vendosni anekset këtu. Anekset janë të radhitura me shkronja e jo me numra. Nëse keni vetëm një aneks atëherë titulli nuk përban ndonjë shkronjë vetëm Aneks dhe titullin e tij.

Anekset duhet të i përmbahen specifikave të margjinave si edhe i tërë teksti i punimit. Materialet e fotokopjuara apo të printuara duhet të i përshtaten margjinave të faqes.Në qoftë se gjëja e vetme në një aneks është një tabelë, atëherë titulli i tabeles sherben si titull edhe i aneksit

Në qoftë se në aneks përfshini ndonjë material të para-publikuar ose jo-publikuar i cili nuk është në zotërim publik, atëherë duhet të përfshini në të edhe lejen për përdorim dhe publikim të tij.

Download 136 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat