Hamshiralik ishi yo’nalishi davlat attestatsiyasi kasbiy nazariy imtixon savollari Hamshiralik ishi asoslariDownload 363.92 Kb.
bet3/4
Sana06.02.2017
Hajmi363.92 Kb.
1   2   3   4
Yuqumli kasalliklarda hamshiralik parvarishi

1.Salmonellyoz kasalligida infeksiya manbaini aniqlang.

2. Salmonellyoz kasalligiga xos najasni ko‘rsating.

3.Salmonellez kasalligida bemordan bakteriologik tekshirish uchun nima olinmaydi.

4.Salmonellyoz profilaktikasida shart bo’lmagan tadbirni aniqlang?

5.Botulizm bilan og‘rigan bemor bilan birga ovqat iste'mol qilgan shaxslarga qo‘llaniladigan spetsifik profilaktikani ko‘rsating.

6.Botulizmda kuzatiladigan simptomlarni aniqlang.

7.Dizenteriya qo‘zg‘atuvchisini aniqlang.

8.Dizenteriya qo‘zg‘atuvchisining yuqish yo‘lini aniqlang.

9. Dizenteriyaning klinikasiga xos bo‘lmagan simptomni aniqlang.

10.Dizenteriyaga quyidagi shikoyatlardan qaysi biri xos emas?

11."Rektal tupik" ko‘rinishdagi najas ta'rifini aniqlang.

12.Dizenteriyada najasni bakteriologik tekshirish uchun qaysi qismidan olinadi

13.Vabo kasalligining qo‘zg‘atuvchisini aniqlang.

14.Vabo kasalligi klinikasiga hos bo‘lmagan simptomni ko‘rsating?

15.Vaboga xos najasni ko‘rsating.

16.Virusli gepatit "D" nima orqali yuqmaydi?

17.Virusli gepatit "B" da infeksiya manbai kim?

18.Virusli gepatit "C" ning yuqish yo‘lini aniqlang.

19.Virusli gepatit "B”ning spetsifik(maxsus) profilaktikasini ko‘rsating?

20.Tibbiyot hodimlari o‘zini parenteral gepatitlar yuqishidan qanday himoya qiladi?

21.Gripp virusining kirish darvozasini aniqlang.

22.Adenovirusli infeksiyaning qanday klinik shakllari mavjud?

23.Juft zardob usulida serologik tekshirish uchun qon olish muolajasi qanday olib boriladi?

24.Meningokokkli infeksiya qo‘zg‘atuvchisining yuqish yo‘lini aniqlang.

25.Meningokokkli infeksiya kasalligida infeksiya manbaini aniqlang.

26.Quyidagi simptomlar meningokokkli infeksiyaning qaysi shakliga xos: yuqori harorat, bosh og‘rishi, terida gemorragik toshmalar.

27.Meningokokkli nazofaringitda uchramaydigan simptomni aniqlang.

28.Meningokokkli nazofaringitdan olinadigan yuqumli materialni aniqlang.

29.Qrim-Kongo gemorragik isitmasining qo’zg’atuvchisini aniqlang.

30.Qrim-Kongo gemorragik isitmasida infeksiya manbaini aniqlang.

31.Quyidagi simptomlar yig’indisi o’latning qaysi shakliga xos: kuchli intoksikatsiya, qorinda og’riq, qon aralash ich ketish va qusish?

32.O’lat kasalligida bemorning tili qanday ko’rinishda bo’ladi?

33.O’latda infeksiya manbai kim?

34.Quturishning qo’zg’atuvchisini aniqlang.

35.Quturish virusi qanday yo’l bilan yuqadi?

36.Qutirish kasalligida uchramaydigan simptomni aniqlang.

37.Quturish bilan og‘rigan bemor parvarishida qo’llanilmaydigan tadbirni aniqlang.

38.Kuydirgining infeksiya manbai nima ?

39.Askaridozning ichak bosqichiga xos bo’lgan simptomlarni aniqlang.

40.OIV infeksiyayada infeksiya manbaini aniqlang.

41.OIV dan kasbiy zararlanishning oldini olish uchun o’tkazilishi shart bo’lmagan tadbirni aniqlangKo’z kasalliklarida hamshiralik parvarishi

1. Ko’rish o’tkirligida to’r pardaning qaysi sohasi ishtirok etadi?

2. Blefaritning sabablari qanday?

3. Yuqori qovoqning osilib qolishi nima deyiladi?

4. Blefarit nima?

5.Qorachiqni kengayishi qanday nomlanadi.

6.Bolalarda va kattalarda shox pardaning diametri.

7.Ko`z ichki bosimini tekshirish usulini aniqlang.

8. Markaziy ko`rish o`tkirligi tekshirishni aniqlang.

9. Tug`ma glaukoma belgisini aniqlang.

10. Yengil darajali kontuziyaga xos emas

11. Ko`z yosh yo`llariga kirmaydi

12. Presbiopiya vujudga kelishi yosh o`tgan sari ko`zning qaysi qismi o`zgarishiga bog`liq.

13. Nistagm bu nima?

14.Shox pardaning eng rivojlangan xiralanishini aniqlang.

15. Iridosiklitga xarakterli shikoyatni aniqlang.

16. Siklit belgilariga kirmaydi

17. Iridosiklit asoratlariga kirmaydi.

18. Tug`ma kataraktalar qanday bo`ladi?

19. Kontuziyada qanday belgilar uchraydi?

20. Keskin kosmetik o’zgarishlar qaysi ko’z kontuziyasida uchraydi?

21. Shox parda sezuvchanligini pasayishi qaysi kasallikda uchraydi?

22. Iridotsiklitga hos bemor shikoyatini aniqlang.

23. O’rta darajali kontuziyada ko’z gavharining oldingi kapsulasiga qanday halqa tushadi?Quloq, tomoq, burun kasalliklarida hamshiralik parvarishi

1. Halqum necha qismdan iborat?

2. Adenoid bu nima?

3. Adenoid simptomi bo`la olmaydigan belgini ko`rsating.

4. II-III darajali adenoidlar qanday davolanadi?

5. tashqi burun skeleti nimalardan iborat?

6. Normada burun yondosh bo`shliqlarida nima mavjud?

7. Frontit bu nima?

8. Tanglay murtaklari qayerda joylashgan?

9. Adenoidlar o`sishi qaysi yoshda uchraydi?

10. Adenotomiyadan so`ng bemor qachon ovqatlantiriladi?

11. Halqumni tekshirish metodlarini ko`rsating.

12. Quyidagilarning qaysi biri o`rta quloq sistemasiga kirmaydi?

13. Qaysi kasallikda nog`ora pardada doimiy perforatsiya bo`ladi?

14. Quloq kasalliklari qanday asoratlarga olib keladi?

15. Vazomotor rinitning simptomlarini ko`rsating.

16. Hiqildoq qayerda joylashgan?

17. Hiqildoq yallig`lanishi qanday nomlanadi?

18. Tonzilektomiyadan so`ng bemor qachon ovqatlantiriladi?

19. Hiqildoq allergik shishida stenozni bartaraf qilish uchun samara beradigan dori turini toping.

20. Chin bo`g`mani soxta bo`g`madan ajratadigan belgini ko`rsating.

21. Hiqildoq stenozi necha bosqichda o`tadi?

22. Anginaning asoratlarini ko`rsating.

23. O`tkir angina nima?

24. Quloq chirkiga xos bo`lmagan simptom qaysi?

25. otomikoz kasalligini davolashda qaysi davolash turi qo`llaniladi?

26.Halqumni tekshirish usuli nima deyiladi?

27. Surunkali tonzillitning oddiy formasida davolash qaysi usulda olib boriladi?Teri kasalliklarida hamshiralik parvarishi

1. Stafilodermiyalargaqaysikasallikkiradi?

2. So’zakkasalliginiqo’zg’atuvchisinianiqlang.

3. Terbeziningyallig’lanishi:

4. Zamonaviyantipedikulyozvositalargakiradi:

5. Kontakt dermatitsababini aniqlang.

6. Teri turgorinima?

7.Teriningallergikkasalliklarigaqaysikasalliklarkiradi.?

8.Mikrosporiyamanbainiko`rsating:

9.Oyoq panjasi epidermofitiyasi sabablarini ko`rsating:

10.Terining zaburug`li kasalliklaridaqo`llaniladigandorilarniko`rsating:

11.Qo`tirningyuqushyo`llari:

12.Ayollarso`zagiasoratlari:

13. Qizlar so`zagi qaysi yoshda ko`proq uchraydi?

14. So`zakda qo`llaniladigan asosiy antibiotiklar:

15.So`zakda laborator tekshiruvuchunolinadiganmateriallar:

16.Oqish triponema kim tomonidan aniqlangan?

17. Birlamchizaxmbelgilari:

18.Yorilmaganfurunkuldamahalliydavouchunqo`llaniladiganvositalar:

19.Terining zamburug`li kasalliklarida laboratoriya tekshiruvi uchun olinadigan materiallarni aniqlang.

20. Zamburug`gaqarshiqo`llaniladiganantibiotikniko`rsating.

21.Erkaklar o`tkir so`zagining klinik ko`rinishiniayting.

22.Uikxem to`ri belgisi qaysikasallikdakuzatiladi?

23.So`zak kasalligi diagnostikasida ikki stankanli sinov o`tkazishdanmaqsadnima?Klinik tekshiruvlarda hamshiralik parvarishi
Asab kasalliklarida hamshiralik parvarishi

1. Migrenqaysikasallikkakiradi?

2. Kvinkeshishigaqaysibelgilarxos?

3 .Sezgibuzilishinimadeyiladi?

4. Gipotoniyanima?

5. Qaysikasalliklarasabtiziminingyuqumlikasalliklarigakiradi?

6. Gallyusinatsiyalarnima?

7. Kayfiyatningbuzilishinima?

8. Deontologiyanima?

9. Miyachafaoliyatibuzilgandanimakuzatiladi?

10. Nutqningbuzilishinima?

11. Bosh miyaniqaysitomirqonbilantaminlaydi?

12. Anesteziyanima?

13. Nistagmnima?

14. Kvinkeshishidaqaysitibbiyyordamto‘g‘ri?

15. Ataksiyaniturlari?

16. Xotirabuzilishinimadeyiladi?

17. Pay reflekslariqaysilari?

18. Bosh miyanitepaqismizararlangandaqaysibelgikuzatiladi?

19. Bosh miyaniensaqismizararlanganidaqaysibelgikuzatiladi?

20. Peshonaqismizararlanganidaqaysibelgikuzatiladi?

21. Meningitnima?

22. Ensefalitnima?

23. Mielitnima?

24. Poliomielitnima?

25. Leptomeningitnima?

26. Afaziyanima?

Reanimatsion bemorlarda hamshiralik parvarishi

1.Terminal holatning qaysi davrida o’pka-yurak reanimatsiyasi o’tkaziladi?

2.Klinik o‘lim qanday holat?

3.Klinik o‘limda reanimatsiya nimadan boshlanadi?

4.Bir daqiqada katta odamga necha marta sun’iy nafas beriladi?

5.Bir kishi yordam bersa reanimatsiya qanday tartibda olib boriladi?

6.Ikki kishi yordam bersa reanimatsiya qanday tartibda olib boriladi?

7. Yurakni yopiq massajida qanday asorat kuzatilishi mumkin?

8Klinik o‘lim belgisini aniqlang.

9.Elementar o‘pka-yurak reanimatsiyasi uchun bemor qanday yotqiziladi?

10.Organizm to‘qimalariga kislorod yetishmasligi nima deb ataladi?

11.Quyidagilarning qaysi biri bronxospazm sababi hisoblanmaydi?

12.Quyidagilarning qaysi biri laringospazm sababi hisoblanmaydi?

13.Qaysi holat traxeostomiya uchun ko‘rsatma bo‘lib hisoblanadi?

14.Quyidagilarning qaysi biri astmatik statusning bosqichi hisoblanmaydi?

15.Quyidagilarning qaysi biri traxeostomiya uchun asboblar to‘plamiga kirmaydi?

16.O‘tkir chap qorincha yetishmovchiligining klinik formasini aniqlang.

17.Quyidagilarning qaysi biri yurak ritmi buzilishi turi hisoblanmaydi?

18.Yurak to‘xtashida qaysi preparat qo‘llaniladi?

19.“Shok” so‘zi qanday ma'noni bildiradi?

20. Gemorragik shok sababini ko‘rsating.

21.Quyidagilarning qaysi biri anafilaktik shokda qo‘llanilmaydi?

22.Quyidagilarning qaysi biri gipoglikemik komada ko‘rsatiladigan 1-yordam tadbirlariga kirmaydi?

23.Uremik komaning sababini ko‘rsating.Qariyalarda hamshiralik parvarishi

1. Qariyalarning ovqat tarkibi qanday bo’lishi kerak?

2. Gerontologiya nimani o’rganadi?

3. Qariyalarning hazm a’zolarida yoshga bog’liq qanday o’zgarishlar yuz beradi?

4. Yotoq tartibidagi keksa bemorlarda nima ahamiyatga ega?

5. Qariyalarda dori moddalarini qo’llashning xususiyatlari?

6. Qariyalardagi kasalliklarni o’rganadigan fan.

7. Qariyalarda tayanch-harakat sistemasidagi ko’p uchraydigan kasallikni aniqlang.

8. Qariyalarda yurak yetishmovchiligida qaysi dori ehtiyotkorlik bilan buyuriladi?

9. Qariyalarda “Hamshiralik jarayoni” necha bosqichdan iborat?

10. Qariyalarda “Pnevmoniya” kasalligining kechish xususiyaini aniqlang..

11. Qariyalarda yurak ishemik kasalligiga olib keluvchi kasallikni aniqlang.

12. Alsgeymerning asosiy klinik belgisi nima?

13. Quyidagilardan qaysilari “Parkinsonizm” simptomiga kiradi?

14. Qariyalarda gipertonik krizda qo’llaniladigan dori moddasini aniqlang.

15. Qariyalarda dori moddalarni qaysi usulda qo‘llash yaxshi samara beradi?

16. JSST bo‘yicha qarilik davri qaysi yoshdan boshlanadi?

17. Qaysi yil “qariyalarni qadrlash yili” deb e'lon qilingan?

18. Qarish – bu

19. Qarish oqibatidagi shakliy o‘zgarishlar

20. Qarishga ta'sir etuvchi omillar

21. Polimorbidlik nima?

22. Operatsiyadan keyingi davrda qariyalarda qanday asoratlar yuzaga kelishi mumkin?

23. Qariyalarda yurak yetishmovchiligining asosiy belgilari?

24. Prostata bezi adenomasi kasalligi nechta bosqichda kechadi?

25. Prostata bezi adenomasi belgilari?

26. Prostata bezi adenomasini davolashning eng samarali usuli?

27. Qariyalarda me'da osti bezi qanday o‘zgarishlarga uchraydi?

28. Qariyalarda qandli diabetning qaysi turi uchraydi?

29. Qari bemorlarda pnevmoniyaning asosiy belgilari?

30. Qariyalarda qabziyatning olini olish uchun qanday maslahat beriladi?

31. Me'da rakiga olib keluvchi xavfli omillar

32. Me'da raki qanday yo‘l bilan metastaz beradi?

33. Kaxeksiya nima?

34. Me'da rakining rentgenologik belgisi?

35. Me'da rakini eng samarali davolash usuli?

36. Bemorni reabilitatsiyasi bu-

37. To‘g‘ri ichak raki diagnostikasida qo‘llaniladigan eng samarali tekshiruv usuli?

38. To‘g‘ri ichak rakining klinik belgilari?

39. Qariyalarda nafas a'zolari tizimida qanday o‘zgarishlar yuzaga keladi?

40. Insult nima?

41. Insultning asosiy klinik belgilarini aniqlang

42. Insult bilan og‘rigan bemorlarda hamshira parvarishi

43. Es – hushi buzilgan bemor qanday ovqatlantiriladi?

44. Insult bilan og‘rigan bemor qaysi bo‘limda davolanadi?

45. Qariyalarda insultning asosiy sababi?

46. Insult bilan og‘rigan bemorlarda harakat faoliyatini tiklaydigan asosiy va samarali usul – bu

47. Qariyalarda son suyagi bo‘yinchasi sinishining asosiy sababi?

48. Son suyagi bo‘yinchasi sinishining klinik belgilari?

49. Son suyagi bo‘yinchasi sinishi dignostikasida eng asosiy tekshirish usuli?

50. Qarilik quloq og‘irligining o‘ziga xos belgilari

51. Eshituv apparati qo‘llaniladi

52. Qarilik kataraktasining belgilari

53. Bartel shkalasi nechta mezondan ibort?

54. Qariyalarni qaramlik holatiga olib keluvchi kasallikni aniqlang

55. Qariyalarda qabziyat yuzaga kelishi nima bilan izohlanadi?

56. Qariyalarda siydik tutolmaslikning sababi

57. Alsgeymer va demensiya kasalliklarida qaysi organda o‘zgarishlar yuzaga keladi?

58. Amneziya nima?

59. Allotriofagiya nima?

60. Yaqinlashgan o‘lim belgilari?

61. Auskultatsiya nima?

62. Perkussiya nima?

63. Palpatsiya nima?

64. Teri qoplamlarining ko‘karib ketishiga aytiladi

65. Asosiy ob'ektiv tekshiruv ketma-ketligi to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni aniqlang

66. Sub'ektiv tekshirish usuli nechta qismdan iborat?

67. Sub'ektiv tekshiruv ketma- ketligi to‘g‘ri to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni aniqlang

68. Simptom nima?

69. Simptomlar yig‘indisiga aytiladi

70. Surunkali kasallikning qo‘zishiga aytiladi

71. Kasallikning oldini olish chora- tadbirlariga aytiladi Me’da shilliq qavatini endoskopik tekshiruviga aytiladi.

72. Astit nima?

73. Ko’zdan kechirish qayerdan boshlanadi?

74. Qandli diabet bilan og’rigan bemorlarda oyoqlarni to’g’ri parvarishlashda zarur:

75. Qondagi qand ekspress usulda nima bilan aniqlanadi?

76. Qondagi qand miqdorini oshib ketishiga nima deyiladi?

77. Kataraktaning eng samarali davolash usuli?

78. Polifagiya – bu…

79. Shishlarda hamshiralik parvarishi.

80. Qandli diabetda tananing qaysi qismi ko’proq parvarishga muhtoj bo’ladi?

81. Polidipsiya – bu…

82. Qondagi qand miqori normada nechchiga teng?

83. Qariyalarda harakat va yurishida yordam berish vositalari?

84. Qariyalarda og’iz bo’shlig’ini parvarish qilishda kerakli jihozlar to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang.

85. Ko’rish qobiliyati buzilgan qariyalarda yordam berish vositasi?

86. Eshitish qobiliyati buzilgan qariyalarda yordam berish vositasi?

87. Qariyalarda sezuvchanlik pasayganda qanday vositalar yordamida tekshiriladi?

88. Geriatrik reabilitatsiya ko’rinishlari:

89. Qariyalarda ma’rifiy reabilitatsiya ko’rinishlari?

90. Qari odamlar reabilitatsiyasi qayerda amalga oshiriladi?

92. Kolonoskopiya nima?

93. Rektoromanoskopiya – bu…

94. Yo’g’on ichakni rentgenologik tekshiruv usuli?

95. Jarrohlik amaliyotidan keying davrda balg’am ko’chirish uchun qanday holat yaratiladi?

96. Kolostomali bemorlar parvarishida zarur jihozlar:

97. Anuriya – bu …

98. Prostata bezi adenomasida kateterizatsiyaga ko’rsatma

99. Pnevmoniyaning sabablari:

100. Pnevmoniyani davolashning eng samarali usuli:

101. Qariyalarda pnevmoniyalarni davolashda antibiotikoterapiyaning asoratlari?

102. Pnevmoniyada qondagi o’zgarishlar:

103. Meteorizm – bu…

104. Qandli diabet asoratlari:

105. Gipoglikemik koma sabablari:

106. Qondagi qand miqdorini pasayib ketishiga aytiladi.

107. Gipoglikemiyaning erta belgilari:

108. Giperglikemiyaning sabablari:

109. Giperglikemiyaning erta belgilari:

110. Gipoglikemiyada shoshilinch yordam chorasi

111.Giperglikemiyada shoshilinch yordam chorasi

112. Qandli diabetni davolahning asosiy tamoyillari:

113. Qandli diabetni kechki asoratlariga kiradi.

114. Gipoglikemiyani oldini olishning asosiy qoidalari:

115. № 9 Parxez stoli qaysi kasallikda qo’llaniladi?

116. Qandli diabet bilan og’rigan bemorlar oziq-ovqatlaridan qanday moddalar cheklanadi?

117. Yurak qon-tomir tizimi kasalliklari bilan og’rigan bemorlarda qaysi parxez stoli qo’llaniladi?

118. Oksigenoterapiya – bu…

119. Fitoterapiya – bu …

120. Qariyalarda yurakni zo’riqtiradigan omillarga nimalar kiradi?

121. Shishlarda qanday preparatlar qo’llaniladi?

122. Me’da rakida qaysi parxez stoli qo’llaniladi?

123. Me’da rakida labarator o’zgarishlar:

124. Hayotdan ko’z yumayotgan bemorlarda hamshira yordami

125. Nekturiya – bu …

126. Diurez nima?

127. Gemoturiya nima?

128. Leykotsitoz nima?

129. Qariyalarni ovqatlanishida yordam berish vositasi

130.Qaysi usul instrumental tekshiruvga taaluqli emas

131. Taxikardiya – bu…

132. Bradikardiya – bu …

133. Alsgeymer kasalligi belgisini aniqlang.

134. Alsgeymer kasalligiga olib keluvchi xavf omillarni belgilang.

135. Davo gimnastikasining maqsadi?

136. Qariyalarda ko’rish tomonidan qanday o’zgarishlar kuzatiladi?

137. Qabziyat kuzatilayotgan qari bemorlarda hamshira parvarish tamoyillarini tanlang.

138. Qariyalarda reabilitatsion tadbir ko’rinishlarini tanlang.

139. “Erta qarish” – bu …

140. Qari bemorlarda dori-darmonlarni uzoq vaqt qabul qilish qanday oqibatlarga olib keladi?

141. Keksa va qari bemorlarda hamshira parvarishi o’z ichiga nimalarni oladi?

142. Qariyalarning nafas olish turi?

143. Qariyalarda oksigenoterapiyaga ko’rsatmalar.

144. Tekshiruvdan o’tayotgan qari bemorlarda hamshiralik parvarishi quyidagilarni o’z ichiga oladi

145.Qariyalarda operatsiyadan keying qanday asoratlar yuzaga kelishi mumkin?

146. 7 parhez stoli qaysi kasallikda qo’llaniladi:

147. Zimnitskiy usulida siydik qanday yig’iladi:

148. Siydikda eritrositlar paydo bo’lishiga aytiladi:

149. Rang ko’rsatkichi bu:

150.Siydikdagi qandni aniqlash uchun siydik qancha vaqtda yig’iladi:Psixologik parvarish

1.Psixologik parvarish rollari to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating.

2.Ruhiy salomatlikka ta'sir etuvchi qanday tashqi muhit omillari mavjud?

3.Ruhiy salomatlik tamoyillari (JSST bo'yicha) kirmaydi:

4.Psixiatriya bo'limida boshqa bo'limlardan farqli qanday chegaralanishlar mavjud?

5.Psixiatriyada majburlash yoli bilan bajariladigan qanday tibbiy tadbirlar mavjud?

6."Axborotlangan rozilik" tushunchasi qanday talqin qilinadi?

7.Shifokorning bemorga munosabatlarining ilmga asoslangan tizimi:

8.Uyg'oqlik bilan uyquga o'tish orasidagi chala uyqu holati:

9.Autogen trenirovkani taklif etgan olim:

10. Ruhiy salomatlikka ta'sir etuvchi tabiiy muhitga nima kiradi?

11.Ruhiy salomatlikka ta'sir etuvchi ijtimoiy-madaniy muhitga nima kiradi?

12.Ta'sir ko'rsatish va gipnoz hodisalarini muntazam ravishda o'rganish qachondan

boshlangan?

13.Psixoterapiyani qadimda qanday atashgan?

14.Bemorlar jamoasining har bir bemorga shifobaxsh ta'sir ko'rsatishi qanday

nomlanadi?

15. Kasal shaxsiyatining saqlanib qolgan tomonlarini safarbar etib, uni real

turmush sharoitlariga jalb qilish, kasallik natijasida izdan chiqqan funksiyalarni

mashq qildirish:

16.Psixologiya fanining "otasi”ni aniqlang:.

17.Statsionardan chiqqanda bemor qayerda nazoratda turadi?

18.Dispanserda qanday davolash usullaridan keng foydalaniladi?

19.Psixiatrik yordamining hammasi kasalxonadan tashqarida ko'rsatilayotgan

joylarning noto'g'risini ko'rsating.

20.O'zbekiston Respublikasining "Psixiatriya yordami to'g'risida"gi qonuni qaysi

yili chiqarilgan?

21.Psixik hodisalarning asosan ichki, subyektiv tomonini tekshirish uchun

qo'llaniladigan usulni aniqlang.

22.Bu usul yordamida bemorning aqliy rivojlanishi, javob va harakat reaksiyalari

aniqlanadi:

23.Katta yoshdagilar va bolalar uchun mo'ljallangan, shaxsning intellekti va

shaxsiy sifatlarini aniqlashga imkon beradigan usulni aniqlang.

24.Kalla suyagining rentgen tasviri:

25.Umurtqa pog'onasi ichidagi o'simtalar va boshqa o'zgarishlarni kontrast rentgen

usullari orqali tekshirish:

26.Kristall va gazli detektorli skanner qurilmasi yordamida miyadagi kasallangan

joyini o'rganish usuli:

27.Gallyusinatsiya deb nimaga aytiladi?

28.Paramneziya — bu ...

29.Psixosensor buzilishlarga nimalar kiradi?

30.Ko'tarinki kayfiyat, fikrlashning tezlashuvi va yuqori darajadagi harakat

faolligining mujassamlashuvi nima deb ataladi?

31.Insonning ruhiy faoliyati nechaga bo'linadi va uning ketma-ketligini toping.

32.Idrok bu - ...

33.Debillik, Imbesil, Idiotiya ruhiy faoliyatning qaysi qismi buzilishiga kiradi?

34.Bunda "O'zining soyasi xuddi kimdir orqasidan yurgandek”, "Ko'chada

ketayotganda yonidan it chiqib qolsa, xuddi yonida bo'ri turgandak va uni

tishlab oladigandek ko'rinadi". Bu holat nima deb ataladi?

35.Psixoanalizga ko'ra insonning ruhiy faoliyati necha darajadan iborat?

36.Kim ongning fiziologik mexanizmi haqida ong bosh miya katta yarim sharlari

muayyan sohasining ma'lum optimal qo'zg'alishga ega bo'lgan qismining

hozirgi paytdagi va hozirgi sharoitdagi nerv faoliyatidir degan edi?

37.O'z shaxsini, mo'ljalini saqlagan holda joy, vaqt va atrof sharoitdagi mo'ljalning

buzilishi:

38.Bir lahzada paydo bo'lib, odam ba'zan buning uchun nobop sharoitda odatlanib

qolgan qator harakatlarini qilishi:

39.Bu holatda bemor kimligini biladi, ammo o'zini o'zgarganday sezadi,bu ham

hamma vaqt bo'lavermaydi va nimasi o'zgarganini aniq aytolmasligi:

40.Uzoq davom etadigan, mo'ljal olish o'zgarmaydi ichimliklardan, uxlatuvchi dori

vositalaridan zaharlanganda kuzatiladigan holat:

41.Bemorlar atrofdagi ta'sirotlarga kuchsiz reaksiya ko'rsatishi:

42.Es-hush aynishining juda borib turgan darajasi:

43.Ongning yengil buzilishi, ong bir necha soniya qorong'ilashib, kichik-kichik

bulutchalar singari yengil suzib yurishi:

44.Bulut ma'nosini biladiradigan holat:

45.Uyquchanlik ma'nosini bildiradigan holat:

46.Mijozni o'rganishda uning tarjimayi holi ma’lumotlariga nima kисhli ta'sir

o'rsatadi? .

47.Bolaning ruhiy jihatdan sog'lom bo'lishi to'g'risida g'amxo'rlikni qachonDo'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa