Fuqorolik jamiyatiDownload 148.51 Kb.
bet5/5
Sana26.01.2020
Hajmi148.51 Kb.
1   2   3   4   5

A.7-modda

B.2-modda

C.13-modda

D.11-modda

406.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46-moddasida nima deyilgan?

A.Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidir.

B.Onalik va bolalik davlat tomonidan muhofazalanadi.

C.Har kim bilim olish huquqiga ega.

D.Ommaviy axborot vositalari erkindir

407.O’zbekiston Respublikasida qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida belgilangan?

A.Hech bir mafkura davlat mafkurasi sifatida o’rnatilishi mumkin emas

B.Milliy istiqlol mafkurasi davlat mafkurasi hisoblanadi

C.Islom dini davlat mafkurasi hisoblanadi

D.“Xalq” demokratik partiyasi g’oyasi davlat mafkurasi hisoblanadi.

408.O’zbekistonda nechanchi yildan boshlan milliy parlamentimiz Oliy Majlis ikki palatali parlament sifatida faoliyat olib bora boshladi?

A.2005-yildan

B.2003-yildan

C.2009-yildan

D.2014-yildan

409.Mamlakatimizda qachondan boshlab o’lim jazosi bekor qilindi?

A.2008-yil, 1-yanvar

B.2013-yil, 2-sentabr

C.2006-yil, 10-aprel

D.2011-yil, 5-avgust

410.Mamlakatizmizda qachondan boshlab, qamoqqa sanksiya berish prokrtaturadan sudga berildi?

A.2008-yil, 1-yanvar

B.2011-yil, 5-avgust

C.2013-yil, 2-sentabr

D.2006-yil, 10-aprel

411.“Parlament nazorati” tog’risida qonun qachon qabul qilingan?

A.2016-yil, 11-aprel

B.2015-yil, 26-avgust

C.2014-yil, 26-may

D.2016-yil, 20-yanvar

412.2014-yil, 5-mayda O’zbekistondan “Fuqorolik jamiyati” qurilishiga xizmat qiluvchi qanday qonun qabul qilindi?

A.Davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining ochiqligi to’g’risida

B.Ijtimoy sheriklik to’g’risida

C.Parlament nazorati to’g’risida

D.Ellektron hukumat to’g’risida

413.Butun Jahon Banki ma’lumotlariga ko’ra 2016-yilda mamlakatimiz aholisining savodxonlik darajasi necha foizga yetgan?

A.99,34 %

B.100 %

C.94,26 %D.98,76 %

414.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi moddasida har kim bilim olish huquqiga ega ekanligi ta’kidlangan?

A.41-modda

B.67-modda

C.28-modda

D.34-modda

415.“Qayerda qonun hukmronlik qilsa, shu yerda erkinlik bo’ladi” ushbu fikr kimga tegishli?

A.Amir Temur

B.Islom Karimov

C.Abu Nasr Farobiy

D.Alisher Navoiy

416.Qachon O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XVIII, XIX, XX, XXIII boblariga tuzatish, qo’shimcha va o’zgartirishlar kiritildi?

A.2003-yil, 24-aprel

B.2002-yil, 27-yanvar

C.2007-yil, 11-aprel

D.2008-yil, 25-dekabr

417.“Biz yashayotgan XX asr – intelektual boylik hukmronlik qiladigan asr” ushbu fikr kimga tegishli?

A.ISlom Karimov

B.Antoni Guteresh

C.Shavkat Mirziyoyev

D.Pan Gi Mun

418.Mamlakatizmida 2016-yil qanday nom bilan antalgan?

A.Sog’lom ona va bola yili

B.Qariyalarni qadrlash yili

C.Ijtimoiy rivojlanish yili

D.Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili

419.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi moddasida “O’zbekiston Respublikasi fuqorolari kasaba uyushmalariga siyosiy partiyalarga uyushish huquqiga egadirlar” deb yozilgan?

A.34-modda

B.40-modda

C.26-modda

D.76-modda

420.2004-yil, 30-aprel kuni qanday qonun qabul qilindi?

ASiyosiy partiyalarni davlat tomonidan moliyalashtirish to’g’risida

B.Kasaba uyushmalaro to’g’risida

C.Ijtimoiy sheriklik to’g’risida

D.Mulkchilik to’g’risida

421.Birinchi Prezident I. A. Karimov tomonidan qachon “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada kuchaytirish va fuqorolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” e’lon qilindi?

A.2010-yil, 12-noyabr

B.2008-yil, 25-dekabr

C.2014-yil, 16-aprel

D.2012-yil, 18-avgust

422.“Kuchli davlatdan kuchli fuqorolik jamiyati sari” tamoyili kim tomonidan ilgari surilgan?

A.Islom Karimov

B.Amir Temur

C.Shavkat Mirziyoyev

D.Munavvarqori Abdurashidxonov

423.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi moddasi “Fuqorolar yig’inlari o’zini-o’zi boshqarish organlari” vakillariga tegishli?

A.105-modda

B.103-modda

C.108- modda

D.113-modda

424.Fuqorolar yig’ini raisi (oqsoqoli) va uning maslahatchilai qancha muddatga saylanadi?

A.2,5 yil

B.4 yil

C.7 yil

D.1,5 yil425.Fuqorolik jamiyatining shakllanishi va rivojlanishi to’g’risidagi umume’tirof etilgan qonuniyatlarni necha guruhga bo’lishimiz mumkin?

A.2 guruhga

B.5 guruhga

C.3 guruhga

D.Guruhlarga bo’linmaydi

426.Inson va fuqoro huquqlari deklaratsiyasi qaysi mamlakatda qabul qilingan?

A.Fransiya

B.Rossiya

C.AQSh

D.Yaponiya427.Inson va fuqoro huquqlari deklaratsiyasi nechanchi yilda qabul qilingan?

A.1789-yilda

B.1791-yilda

C.1793-yilda

D.1787-yilda

428.“Davlat” asarining muallifini aniqlang?

A.Platon (Aflotun)

B.Demokrit

C.Aristotel (Arastu)

D.Feyrbax

429.Qadimgi Rim mutafakkiri Mark Tulliy TSitseron qanday siyosiy tizimdagi davlatni ideal davlat sifatida e’tirof etgan?

A.Aralash davlat

B.Monarxiya

C.Aristokratiya

D.Demokratiya

430.“Qonunlar haqida” asari muallifini aniqlang?

A.TSitseron

B.Strabon

C.Aristotel

D.Kvint Kursiy Ruf

431.Quyidagi asarlarning qaysi biri TSitseronga tegishli?

A.Davlat haqida

B.Huquq falsafasi

C.Jamiyat

D.Siyosatnoma

432.Quyidagi asarlarning qaysi biri Abu Nasr Farobiyga tegishli emas?

A.Saydana

B.Fozil odamlar shahri

C.Davlat arbobining afarizmlari

D.Baxt-saodatga erishuv haqida traktat

433.Abu Rayhon Beruniyning quyidagi qaysi asarida adolatli jamiyat va uning amal qilish asoslarini shakllantirish haqidagi g’oyalar ilgari surilgan?

A.Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar

B.Geodeziya

C.Mineralogiya

D.Saydana

434.Alisher Navoiyning quyidagi qaysi asarida ideal ijtimoiy-iqtisodiy tuzum haqidagi qarashlar aks ettirilgan?  1. Mahbub ul qulub

  2. Muhokamatul-lug’atayn

  3. Lison-ut tayr

  4. Gul va Navro’z

435.Qiyidagi qaysi jamiyatshunos hokimiyatning bo’linishi nazariyasini ishlab chiqqan?

A.J. Lokk

B.T. Gobbs

C.N. Makiavelli

D.Nizomulmulk

436.Quyidagi qaysi jamiyatshunos antik mutafakkirlari (Platon, Aristotel) ga ergashib, jamiyat va davlat tushunchlarini tenglashtiradi?

A.T. Gobbs

B.K. Marks

C.V. I. Lenin

D.M. Sharifxo’jayev

437.Jamiyatshunos Jon Lokk qaysi g’oyani asoschisi hisoblanadi?

A.Liberalizm

B.Konservatizm

C.Sotsializm

D.Anarxiya

438.Quyidagi qaysi jamiyatshunos fuqorolik jamiyatini butun insoniyat uyi deb bilgan?

AI. Kant

B..T. Gobbs

C.J. Lokk

D.N. Makiavelli

439.Formatsion yondashuv asosan qaysi g’oyaga asoslangan?

A.Marksizm g’oyasiga

B.Liberalizm g’oyasiga

C.Anarxizm g’oyasiga

D.Konservatizm g’oyasiga

440.TSivilizatsion yondashuv asoschilaridan birini aniqlang?

A. Toynbi

B.N. Makiavelli

C.T. Gobbs

D.F. Engels

441.Modernizatsiya konsepsiyasi asoschilaridan birini aniqlang?

A.E. Giddens

B.J. Lokk

C.A. Toynbi

D.O. Shpengler

442.Ijtimoiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish uchun mas’uliyatning katta qismi qaysi mamlakatlarda hududiy okrug, munsipal ta’lim (o’zini-o’zi boshqarish organlari) ga yuklatilgan?

A.Germaniya va Fransiya

B.Italiya va Yaponiya

C.Fransiya va Turkiya

D.Xitoy va Brazilya

443.“Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi” qachon qabul qilingan?

A.1948-yil

B.1945-yil

C.1951-yil

D.1963-yil

444.BMT tomonidan 1968-yilda quyidagi qaysi huquqiy me’yoriy hujjat qabul qilindi?

A.Iqtisodiy va ijtimoiy kengash rezolutsiyasi

B.Siyosiy va ijtimoiy huquqlar bo’yicha pakt

.CInson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi

D.Bola huquqlari bo’yicha xalqoro pakt

445.Yaponiyada fuqorolik jamiyatini aniq belgilarini namoyon etuvchi qarashlar qachondan boshlab ilgari surilgan?

A.XIX asr oxirlaridan

B.XX asr boshlaridan

C.XIX asr o’rtalaridan

D.XVIII asr oxirlaridan

446.Quyidagi qaysi mamlakatda fuqorolik jamiyati instituti faoliyati aososan 1960-yillardan boshlab rivojlangan?

A.Yaponiya

B.Turkiya

C.Xitoy

D.Eron


447.Quyidagi qaysi Janubiy-Sharqiy Osiyo mamlakati “rivojlangan mamlakat” maqomini olgan Janubiy-Sharqiy Osiyodagi dastlabki mamlakatlardan biri hisoblanadi?

A.Singapur

B.Filippin

C.Malayziya

D.Tayvan

448.Quyidagi qaysi jamiyatshunos “Fuqoroviylik fuqorolik jamiyatining ongi va bilimi darajsini ifoda etgan hqiqatdir” degan fikrni bildirgan?

A.V. Dal

B.A. Toynbi

C.Sh. Monteske

D.J. lokk

449.Prezident Sh. M. Mirziyoyev tomonidan qachon “Fuqorolik jamiyatini shakllantirishni monitoring qilish mustaqil institutining faoliyatini takomillashtirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi qaror e’lon qilingan?

A.2017-yil, 27-mart

B.2016-yil, 5-sentabr

C.2018-yil, 16-fevral

D.2017-yil, 19-avgust

450.“Chinakam demokratik jamiyatda Prezident ham, oddiy fuqoro ham qonunga rioya etadi. Boshqan boshqa iloj yo’q” ushbu fikr kimga tegishli?

A.I. A. Karimov

B.A. Temur

C.Sh. M. Mirziyoyev

D.Sh. Monteske

451.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qaysi moddasida “birorta ham qonun Konstitutsiya normalariga zid kelishi mumkin emas” deb, yozib qo’yilgan?

A.16-modda

B.29-moddq

C.34-modda

D.13-modda

452.2001-yil, 29-avgustda qaysi qonun yangi tahrirda qabul qilindi?

A.Prokuratura to’g’risida

B.Sudlar to’g’risida

C.Jamoat tashkilotlari to’g’risida

D.Siyosiy partiyalar to’g’risida

453.Qachon Birinchi Prezident I. A. Karimov tomonidan “O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o’rganishni tashkil etish to’g’risida” farmoyish qabul qilindi?

A.2002-yil, 4-yanvar

B.1998-yil, 16-mart

C.2004-yil, 24-sentabr

D.2011-yil, 8-iyun

454.1966-yilda inson huquqlari bilan bog’liq quyidagi qaysi huquqiy-meyoriy hujjat qabul qilindi?

A.Fuqorolik va siyosiy huquqlar to’g’risidagi xalqoro pakt

B.Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi

C.Siyosiy partiyalar to’g’risida

D.Irqiy kamsitishningb barcha shakllarini tugatish to’g’risidagi konvensiya

455.“Erkin va adolatli saylov printsiplari to’g’risidagi deklaratsiya” qaysi nufuzli tuzulma tomonidan qabul qilingan?

A.Parlamentlararo ittifoq Kengashi

B.BMT Assambleyasi Kengashi

C. Yevroparlament Kengashi

D.Yunesko Ijroiya Kengashi

456.Parlamentlararo ittifoq dunyodagi nechta davlat parlamentlarini o’zida birlashtirgan?

A.145 davlat

B.122 davlat

C.176 davlat

D.89 davlat

457.1986-yilda inson huquqlari bo’yicha quyidagi qaysi meyoriy hujjat qabul qilindi?

A.Inson va xalqaro huquqlarning Afrika xartiyasi

B.Inson huquqlari to’g’risidagi Yevropa Konvensiyasi

C.Inson huquqlari to’g’risidagi Amerika Konvensiyasi

D.Inson huquqlari to’g’risidagi Avstraliya Konvensiyasi

458.Inson huquqlari to’g’risidagi Yevropa Konvensiyasi qachon qabul qilingan?

A.1950-yil

B.1962-yil

C.1949-yil

D.1957-yil

459.“Yangi Yevropa uchun Parij Xartiyasi” qaysi tashkilot tomonidan qabul qilingan?

A.YEXHM


B.YuNECKO

C.Shanxay Hamkorlik Tashkiloti

D.Yevropa Ittifoqi

460.Mamlakatimizda “Elektron hukumat” to’g’risidagi qonun qachon qabul qilindi?

A.2015-yil, 18-noyabr

B.2017-yil, 7-aprel

C.2013-yil, 24-fevral

D.2018-yil, 16-avgust

461. “Mahalla” so’zi qaysi tildan olingan?

A.Arabcha

B.Turkcha

C.Forscha

D.Urducha

462.“Mahalla” so’zi o’zbek tilida qanday ma’no beradi?

A.“Shahar ichidagi shahar”

B.“Qishloq ichidagi qishloq”

C.“Alohida hudud”

D.“Shahar ichidagi qishloq”

463.Kimning asarida bundan 1100 yil ilgari mahalla xalqning boshqaruv uslubi ekanligi yozib qoldirilgan?

A.Muhammad Narshaxiy

B.Fazlulloh Ro’zbehxon

C.Muhammad Amin Buxoriy

D.Abdurahmon Tole’

464.Quyidagi qaysi asarda bundan 1100 yil ilgari mahalla xalqning boshqaruv uslubi ekanligi yozib qoldirilgan?

A.Buxoro tarixi

B.Abdullanoma

C.Shajaraiy Turk

D.Mavarounnahr tarixi

465.Qaysi jamiyatshunos olimning talqinicha, mahalliy o’zini o’zi boshqarish fuqorolarning keng siyosiy ishtiroki uchun shart-sharoitlar beradi?

A.A. Tokvil

B.Sh. Monteske

C.J. Lokk

D.I. Gasparalibey

466.“Fuqorolarning o’zini o’zi boshqarish organlari to’g’risida”gi qonunning yangi tahriri qachon qabul qilingan?

A.1999-yil, 14-aprel

B.1997-yil, 23-avgust

C.2004-yil, 7-yanvar

D.2013-yil, 28-oktabr

467.Mamlakatimizda 2003-yil qanday nom bilan atalgan edi?

A.Obod mahalla yili

B.Mehr-muruvat yili

C.Sog’lom ona va bola yili

D.Qariyalarni qadrlash yili

468.Quyidagi tushunchalardan qaysi biri boshqalariga nisbatan eng keng tushuncha?

A.Ijtimoiy nazorat

B.Fuqorolik nazorati

C.Davlat nazorati

D.Jamoatchilik nazorati

469. Qachon Prezident Sh. M. Mirziyoyev tomonidan “Jamoatchilik nazorati to’g’risida” gi qonun imzolandi va qonun kuchga kirdi?

A.2018-yil, 12-aprel

B.2016-yil, 9-yanvar

C.2018-yil, 19-oktabr

D.2017-yil, 5-dekabr

470.Quyidagi jamiyatshunoslarning qaysilari “Siyosat” asari muallifi hisoblanadi?

A.Platon va Arestotel

B.Gepakrit va Suqrot

C.Demokrit va Platon

D.Arestotel va Geraklit

471.“Jamoatchilik nazorati to’g’risida” gi qonun nechta moddadan iborat?

A.21-modda

B.34-modda

C.17-modda

D.28-modda

472.“Davlat hokimiytai va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to’g’risida” gi qonun loyihasini hayotga tatbiq etish bo’yicha qaysi viloyatlarda eksperiment (tajriba) o’tkazildi?

A.Samarqand va Buxoro

B.Toshkent va Farg’ona

C.Toshkent va Buxoro

D.Farg’ona va Samarqand

473.Jamoatchilik nazorati tushunchasini ilmiy tushuncha sifatida fanga joriy etgan olimni aniqlang?

A.T. Tard

B.J. Russo

C.E. Frayd

D.T. Parsans

474.Ijtimoiy sheriklikning zarurligi va muhumligini insoniyat qaysi davrlarga kelgandagina anglay boshladilar?

A.XIX asr oxiri, XX asr boshlariga

B.XVIII asr oxiri, XIX asr boshlariga

C.XX asr oxiri, XXI asr boshlariga

D.XX asr o’rtalariga

475.Mamlakatimizda “Ijtimoiy sheriklik to’g’risida” gi qonun qachon qabul qilindi?

A.2014-yilda

B.2012-yilda

C.2015-yilda

D.2018-yilda

476.Mamlakatimizda 2008-yil qanday nom bilan atalgan?

A.Yoshlar yili

B.Obod mahalla yili

C.Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili

D.Barkamol avlod yili

477.Mamlkatimiz aholimizning necha foizini yoshllar tashkil etadi?

A.64 foiz

B.57 foiz

C.61 foiz

D.56 foiz

478.O’zbekistonda “Bola huquqlari kafolatlari to’g’risida” gi qanun qachon qabul qilingan?

A.2008-yil, 7-yanvar

B.2006-yil, 12-aprel

C.2012-yil, 15-avgust

D.2017-yil, 9-noyabr

479.“Xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to’g’risida” gi konvensiya qachon qabul qilingan?

A.1979-yil, 18-yanvar

B.1986-yil, 7-aprel

C.1994-yil, 16-yanvar

D.2003-yil. 26-oktabr

480.O’zbekistonda boshqaruvning eng quyi bo’g’ini qanday nomlanadi?

A.Fuqorolar o’zini-o’zi boshqarish organlari

B.Mahaliy davlat hokimiyati organlari

C.Qishloq sovetlari

D.Xalq deputatlari kengashi

481.O’zbekiston Respublikasi qachon “Xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to’g’risida” gi konvensiyaga qo’shildi?

A.1995-yil, 6-may

B.1992-yil, 19-fevral

C.2003-yil, 24-oktabr

D.2014-yil, 12-avgust

482.O’zbekistonda quyidagi qausi hokimiyat bir vaqtning o’zida hukumat vazifasini bajaradi?

A.Vazirlar Mahkamasi

B.Oliy Majlis

C. Bosh Prokuratura

D,Ommaviy axborot vositalari

483.O’zbekistondagi quyidagi qaysi siyosiy partiya 2019-yil, 8-yanvarda tashkil etilib, 2019-yil, 21-yanvarda Adliya vazirligida ro’yxatdan o’tkazilgan?

A.Ekologik harakat

B.O’zLiDeP

C.“Adolat” CDP

D.Xalq demokratik partiyasi

484.MDH tashkiloti tomonidan qachon “demokratik saylov huquq va erkinliklari standartlari to’g’risida” gi konvensiya qabul qilindi?

A.2002-yil, 7-oktabr

B.1997-yil, 30-avgust

C.2007-yil, 16-fevral

D.2011-yil, 9-avgust

485.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 7-moddasida qanday Konstitutsiyaviy qoida o’z aksini topgan?

A.Xalq davlat hokimiyatining birdan bvir manbaidir

B.O’zbekistonning davlat tili o’zbek tilidir

C.Har kim bilim olish huquqiga ega

D.O’zbekiston suveren respublika

486.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XXIII bobi qanday nomlanadi?

A.Saylov tizimi

B.Mahaliy davlat hokimiyati

C.Vazirlar mahkamasi

D.Oliy Majlis

487.O’zbekiston Respublikasining “Markazil saylov komissiyasi to’g’risida” gi qonun qachon qabul qilingan?

A.1998-yil, 30-aprel

B.1995-yil, 8-fevral

C.2004-yil, 16-avgust

D.2011-yil, 26-oktabr

488.1994-yil, 5-mayda saylov sohasidagi tegishli quyidagi qaysi qonun qabul qilindi?

A. Xalq deputatlari viloyat, tumon, shahar Kengashiga saylov to’g’risidagi

B.O’zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to’g’risidagi

C.O’zbekiston Respublikasining Markazil saylov komissiyasi to’g’risida

D.O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisga savlov to’g’risida

489.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi bobi Oliy Majlis vakolatiga bag’ishlangan?

A.XVIII bobi

B.XX bobi

C.XVI bobi

D.XXIV bobi

490.“Siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to’g’risida” gi qonun qachon qabul qilingan?

A.2004-yil, 30-aprel

B.1998-yil, 16-fevral

C.2007-yil, 22-oktabr

D.2011-yil, 7-avgust

491.Quyidagi qaysi xorijiy mamlakatda saylovda tashviqotni amalga oshirish saylov kuni taqiqlanadi?

A.Belarusiya va Yaponiya

B.Kanada va Hindiston

C.Fransiya va Kanada

D.Hindiston va Belarusiya

492. O’zbekiston Respublikasi “Korrupsiyaga qarshi kurashish to’g’risida”gi qanun qachon qabul qilingan?

A.2017-yil, 3-yanvar

B.2014-yil, 16-aprel

C.2018-, 7-may

.D2016-yil, 22-oktabr

493.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi bobi Vazirlar Mahkamasi vakolatiga bag’ishlangan?

A.XX bobi

B.XXIII bobi

C.XIV bobi

D.XVII bobi

494.20.03-yilda BMT tomonidan quyidagi qaysi huquqiy-meyoriy hujjat qabul qilindi?

A.“BMTning korrupsiyaga qarshi kurash konventsiyasi”

B.“Inson huquqlari umujahon deklaratsiyasi”

C.“Terrorizmga qarshi kurash bo’yicha pakt”

D.“Siyosiy va ijtimoiy huquqlar bo’yicha pakt”

495.O’zbekiston Respublikasi qachon “BMTning korrupsiyaga qarshi kurash konvensiyasi” ga qo’shildi?

A.2008-yil

B.1992-yil

C.2006-yil

D.2017-yil

496.O’zbekiston Respublikasi qachon “Korrupsiyaga qarshi kurashish tarmog’ining Istanbul harakati” ga qo’shildi?

A.2010-yi

B.1999-yil

C.2016-yil

D.2019-yil

497.Quyidagi qaysi qonun 6 bob, 34 moddadan iborat?

A.“Korrupsiyaga qarshi kurashish to’g’risida”gi qonun

B.“Elektron hukumat to’g’risida”gi qonun

C.“Ichki ishlar organlari to’g’risida”gi qonun

D.“Ijtimoiy sheriklik to’g’risida”gi qonun

498.Mamlakatimizda “Korrupsiyaga qarshi kurashish to’g’risida”gi qonunning hayotga tatbiq etilishi bo’yicha dastlabki davlat dasturi nechanchi yillarga mo’ljallangan?

A.2017-2018-yillar

B.2016-2017-yillar

C.2019-2020-yillar

D.2022-2023-yillar

499.Quyidagi qaysi mutafakkirning fikricha inson taqdirini osmon belgilaydi va odamlarning “zodagon” hamda “past” kishilarga bo’linishini o’zgartirib bo’lmaydi?

A.Konfutsi

B.Nizomulmulk

C.Abu Nasr Farobiy

D.Geraklit

500.Quyidagi qaysi mutafakkirning jamiyatga nisbatan aristokratlarcha qarashlari ba’zi progressiv xislatlar bilan qo’shilib ketgan edi?

A.Geraklit

B.DemokritC.Geradot

D.Kvint Kursiy Ruf
Download 148.51 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar