F. I. Sh: Yunalish. GuruhDownload 177 Kb.
Sana20.03.2022
Hajmi177 Kb.
#503098
Bog'liq
Ped tarix yakuniy test


F.I.SH:___________________________________________ Yunalish._________Guruh___________
1-VARIANT
1.S:Kaykovus uch narsani do’st va dushmanga ochiq tutishni takidlaydi, bular qaysilar?
A) karvonni, sufraboshini, hamyonbog’ichini
B) Uy eshigini, sufra boshini, hamyon bog’ichini
S)uyeshigini, ayvonni , hamyonbog’ichini
D)uyeshigini, sufraboshini, hamyonbog’ichin
2.S:«Qutadg’u bilig» asaridagi Oyto’ldi qahramoni qanday ramz?
A) Adolat B)Aql S)Qanoat D) Davlat va baxt
3.S:Forobiy xulq-axloqni faqat so’zdagina emas nimada tozalash orqali erishish mumkinligini ta’kidlaydi?
A) sog’likda B)Ilmda S) Amalda D)fikrda
4.S:Yusuf Xos Hojibning «Qutadg’u bilig» asarini eronliklar qanday nomlashadi?
A) «Adabul-mulk» B)«Anisul-mamolik»
S) «Shohnomai turkiy» D)«Ziynatul-umaro»
5.S:«Qutadg’u bilig»ning qanday nusxalari ma’lum?
A) Hirot, Qohira, Samarqand
B)Xitoy, Qohira, Namangan
S)Hirot, Venna, Namangan
D) Hirot, Qohira, Namangan
6.S:Kaykovus odamlar xislatini uch xilga bo’ladi, bular qaysilar?
A) aql, bilim, juvonmardlik
B)kuch, rostlik, juvonmardlik
S) aql, rostlik, juvonmardlik
D)aql, rostlik, saxovat
7.S:Ahmad Yugnakiy qalamiga mansub bo’lgan asarni ko’rsating?
A) «Navobig’ul-kalim»
B)«Mavjudlikningumumiyligito’g’risidarisola»
S) «Hibatul haqoyiq»
D)«Devonilug’atitturk»
8.S:«Baytul hikma» ya’ni «Donishmandlik uyi» qaerda va kim tomonidan tashkil etildi?
A) Al Fargoniy
B)Bog’dodda Xorunar-Rashid o’g’li Ma’mun
S)Buxoroda Ismoil Somoniy
D) Xorazmda Xorazmshoh
9.S:Ibn Sinoning qaysi asarlarida pedagogik qarashlari bayon etilgan?
A) «Navobig’ulKalima», «Musiqabilimigaoidto’plam»
B)«Risolatfi-l –ishq», «Ash-Shifo», «Tibqonunlari»
S) «Kitobal- qonunfit- tib», «Donishnoma», «HayibnYakzon»..
D)Ash-Shifo», «Tibqonunlari»«Navobig’ulKalima»
10.S:Sharqda «Xosib» matematik laqabi bilan mashhur bo’lgan allomani toping?
A) Al-Xorazmiy B)Sa’diy Sheroziy S)Navoiy D) Al-Farg’oniy..
11.S:«Ta’lim faqat so’z va o’rganish orqali egallanadi». Ushbu fikr muallifini aniqlang
A) AbuRayxon Beruniy B)Al-Xorazmiy
S) Abu Nasr Farobiy D)AbuAliibnSino
12.S:Sharq “Uyg’onish davri”da ilm fan rivojlanishi nechta yo’nalishda kuzatiladi?
A)3 ta B)4 ta S)5 ta D)2 ta
13.S:Erimizning avvalgi birinchi mingyillikda turli qabila va elatlar yashagan voha va o’lkalar ko’rsatilgan to’g’ri qatorni belgilang?
A) Xiva, Sug’diyona, Marg’ilon, Parfiya, Zarafshon vohalari va Poykent kabi o’lkalar
B)Bulung’ur, Xorazm, Isfaxon, Marg’iyona, Nuroat, Zarafshon vohalari va Parkent kabi o’lkalar
S) Baqtriya, Xorazm, Sug’diyona, Marg’iyona, Parfiya, Zarafshon vohalari va Parkana kabi o’lkalarp
D)Varg’onze, Xorazm, Surxon, Marg’iyona, Parfiya, ZarafshonvohalarivaPeshko’kabio’lkalarp
14.S:Eramizdan avvalgi 1000 yilliklar o’rtalarida paydo bo’lgan yozuvlarni aniqlang.
A) Xorazm, so’g’d, run, uyg’ur B) Oromiy, yunon, mixxat
S)Oromiy D)Sug’d, mixxat
15.S:Engqadimgi kishilarning daslabki oddiy istaklari, Ruhga sig’inish ilmiy jihatdan qanday nomlanadi?
A)Onimizm B)Totemizm S)Fateshizm D)Shovenizm
S:Ajdodlarimizning hayotiy tajribalari ta’lim-tarbiyaga doir qarashlari bizgacha qaysi manbada etib kelgan.
A)Geradotning “Tarix”, Pulutarning “Xarbiyxiylalar”, “Devonulug’atitturk” asarida
B)To’marisShiroqafsonasida
S)“Devonulug’atitturk” asarida
D)Geradotning “Tarix”,
16.S:Gerodotning qaysi kitobida qadimgi forslar, saklar, massagetlarning ta’lim-tarbiya tarziga oid muhim ma’lumotlar berilgan?
A) Avesto B)Shoxnoma S) Tarix D)Ta’birnoma
17.S:Eng qadimgi madaniy boyliklarimizni o’rganishda asosiy qaysi manbalarga tayangan holda ish ko’riladi?
A)Xalq og’zaki ijodi materiallari, allomalarning ijodi me’rosiga, arxeologik qazilmalar natijasida topilgan ashyolar.
B)Xalqog’zakiijodimateriallari, arxeologik qazilmalar natijasida topilgan ashyolar, tarixiy voqealarga.
S)Tabiat hodisalariga, allomalarning ilmiy ijodi,arxeologik qazilmalar natijasida topilgan ashyolar.
D)Xalq og’zaki ijodi materiallari, allomalarning ilmiy ijodi, falsafiy qarashlarga.
18.S:O’rta Osiyoda keng tarqalgan so’fiylikning oqimi qaysi ta’limot bilan bog’liq?
A) Yassaviya B)Mavlaviya S) Naqshbandiya D)Kubraviya
19.S:Xadis ilmida “Amirul- mu’minin “ degan sharafli nomga sazovor bulgan olim kim?
A) Nakshband B)At-Termiziy S) Al – Buxoriy. D)Yassaviy
20.S:“Hadis” ilmining mohiyati nimadan iborat?
A) Avliyolarhayotivafaoliyatidanma’lumotberad
B)“Quron” oyatlaritavsiridaniborat
S) Rasulullohning hayoti va faoliyati hamda diniy, axloqiy ko’rsatmalardan iborat
D)-Faqatginidiniyta’limothaqidama’lumotberad
21.S:Hadis ta’lif etishda asosan, nechta yo’nalish paydo bo’lgan?
A)4 ta B)3 ta S)5 ta D)2 ta
22.S:“Sahih” (ishonchli) yo’nalishdagi hadislarga kim asos soldi?
A) Imom Ahmad ibn Hambal B)Isoat-Termiziy
S)AbdullohibnMuso D) Imom Buxoriy
23.S:Ahmad Yugnakiy qalamiga mansub bo’lgan asarni ko’rsating?
A) «Navobig’ul-kalim» B)«Mavjudlikning umumiyligi to’g’risida risola»
S) «Hibatul haqoyiq» D)«Devoni lug’atit turk»
24.S:Ahmad Yugnakiy insonda ikki narsa bo’lsa, unga muruvvat yo’li yopiladi deb nimani nazarda tutadi?
A) Behudaso’zlarniko’pgapirmaslik; ilmolmaslik;
B)Birovningmulkigaxiyonatqilish; yolg’onso’zlamaslik;
S) Behuda so’zlarni ko’p gapirmaslik; yolg’on so’zlamaslik; D)Ilmolmaslik; yolg’onso’zlamaslik;
25.S:Yusuf Xos Xojibning “Qutadg’u bilig” asarida qaysi asrda yaratilgan, unda qancha bayt va misralar bor?
A) IXasrdayaratilgan, 8000 baytva 10000 misrabor
B)XIIasrdayaratilgan, 7000 baytva 12000 misrabor
S) XI asrda yaratilgan, 6500 baytva 13000 misrabor
D)XIXasrdayaratilgan, 5000 baytva 19000 misrabor
26.S:Eng qadimgi kishilarga xos xususiyatlarni o’rganishda qaysi manbalar asos bo’ladi
A)Arxeologik qazilmalar, topilmalar, Xalq og’zaki ijodi, Buyuk adib allomalarning ijodiy merosi
B)Arxeologikqazilmalar, topilmalar, diniykitoblar
S)Xalqog’zakiijodi, epos, dostonlar
D)Buyukadiballomalarningijodiymeros
27.S:Dastlabki urug’chilik davridan oldin jamoa a’zolarining yosh jixatlariga ko’ra qanday tasniflangan?
A) Mehnatgato’laishtiroketuvchilar
B) Bolalar va o’smirlar, mehnatga to’la ishtirok etuvchilar, keksalar
S)Bolalarvakeksalar
D)Bolalarvao’smirlar
28.S:Hadisda iymonni mukmmal bo’lmog’ilik sharti ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A) Ilmlibo’lmoq, kishilarbilanyaxshimunosabatdabo’lmoq, kishifaqattoatibodatqilimoq.
B)To’g’riamal, faqattoatibodatdabo’lmoq, kishio’zustidaishlamoq.
S) To’g’ri e’tiqodli bo’lmoq, kishilar bilan yaxshi munosabatda bo’lmoq, kishi o’z ustida ishlamoq.
D)Kishilarbilanyaxshimunosabatdabo’lmoq, kishio’zustidaishlamoq.
29.S:Alisher Navoiyning qaysi asarida so’fiylar sil-silasi haqida ma’lumot beriladi?
A) “Muhokamatulluhatayt”
B)“Mahbubulqulub”
S) “Nasoyi mul muhabbat”
D)“Arbayin”
30.S:So’fiylikning uchinchi oqimi qaysi ta’limot bilan bog’liq?
A) Yassaviya B)Mavlaviya S) Naqshbandiya D)Kubraviya
F.I.SH:___________________________________________ Yunalish._________Guruh___________
2-VARIANT
1.S:Yusuf Xos Hojibning «Qutadg’ubilig» asarini chinliklar qanday nomlashadi?
A) «Anisul-mamolik» B) «Adabul-mulk»
S)«Shohnomai turkiy» D)«Ziynatul-umaro»
2.S:Yusuf Xos Hojibning «Qutadg’u bilig» asarini eronliklar qanday nomlashadi?
A) «Ziynatul-umaro» B)«Anisul-mamolik»
S)«Adabul-mulk» D) «Shohnomai turkiy»
3.S:«Qutadg’u bilig» qanday ma’noni bildiradi?
A) Tabiatni o’rganuvchi bilim, ta’lim B)Falakkiyotni o’rganuvchi, bilimta’lim
S) Baxt saodatga eltuvchi bilim, ta’lim D)Falsafani o’rganuvchi bilim, ta’lim
4.S:«Qutadg’u bilig»ning qanday nusxalari ma’lum?
A) Xitoy, Qohira, Namangan B) Hirot, Qohira, Namangan
S)Hirot, Venna, Namangan D)Hirot, Qohira, Samarqand
5.S:«Qutadg’u bilig» asaridagi Kuntug’di qahramoni qanday ramz?

  1. Aql B) Davlat va baxt S) Adolat D)Qanoat

6.S:«Qutadg’u bilig» asaridagi Oyto’ldi qahramoni qanday ramz?

  1. Qanoat B)Aql S) Davlat va baxt D)Adolat

7.S:Unsurul-Maoliy Kaykovus qalamiga mansub bo’lgan asarni ko’rsating?
A) «Devoni lug’ati tturk» B)«Qutadg’ubilig» S) «Qobusnoma» D)«Siyosatnoma»
8.S:So’fiylikning birinchi oqimiga mansub so’fiylar komillikka erishish yo’li bosqichlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A)Shariat, tariqat,ma’rifat, haqiqat B)Shariat, fazilat,ma’rifat, haqiqat
S)Tariqat,ma’rifat, haqiqat D)Shariat, tariqat, haqiqat
9.S:Yunonlar fanni tasni fetishda birinchi qismda qaysi fanlarni kiritishgan?
A)Tabiat to’g’risidagi fan, matematika to’g’risidagi va matematika fanlari.
B)etika, iqtisodvasiyosatto’g’risidagifanlar.
S)tabiat, etikavadavlatniboshqarishtug’risidagifanlar.
D)matematika, filologiyavajamiyatshunoslikto’g’risidagifanlar.
10.S:Abu Nasr Forobiy sharqda qanday laqab bilan shuhrat qozongan?
A)Ikkinchi muallim B)Ustodizamon
S)«Xosib»(matematik) D)«Shayxar-Rais»
11.S:Birinchi bo’lib o’zbek olimlaridan qaysi biri «Qutadg’u bilig» asari haqida ma’lumot beradi?
A) Q.Karimov B)B.To’xliev
S) Fitrat D)Y.Jumaboev
12.S:Abu Nasr Forobiy ta’lim- tarbiya ishlarini nechi yo’l bilan amalga oshirishni nazarga tutadi?
A)3 ta B)2 ta S)4 ta D)5 ta
13.S:Beruniy «Shamsal-Maoliy» laqabi bilan mashhur bo’lgan shoh Qobusi bn Vushmagirga bag’ishlab qanday asar yozadi?
A)«Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar»
B)«Munajjimliksan’atidanboshlang’ichtushunchalar»
S)«Minerialogiya»
D)«Xorazmningmashhurkishilari»
14.S:“Qur’on”da diniy ilmdan tashqari qanday dunyoviy ilmlar o’z aksini topgan?
A) iqtisod, siyosat, geografiya, sotsiologiya
B)falsafa, jamiyatshunoslik, geografiya, kimyo
S) tabiat, ruhshunoslik, geografiya, sotsiologiya
D)matematika, ruhshunoslik, biologiya, anatomiya
15.S:Harchand o’qibsan, bilimdonsan,Agar amal qilmading, nodonsan.Ustiga kitob ortilgan eshak, Na olim va donodir beshak. Bu misralar qaysi mutafakkir qalamiga mansub?
A) Farg’oniy B) Sa’diy Sheroziy.
S)Navoiy D)Xorazmiy
16.S:«Odobas-Solihin» («Yaxshi kishilar odobi») asari kimning qalamiga mansub?
A) M.Ulug’bek B) A.Xorazmiy
S) Muhammad Sodiq Qoshg’ariy D)Sa’diy Sheroziy
17.S:Uch narsa mangu bo’lmayd «Mol savdosiz, ilm bahssiz, davlat siyosatsiz». Ushbu misralar qaysi asardan olingan?
A) «Boburnoma» B)«Bo’ston»
S)«Mahbubul-qulub» D) «Guliston»
18.S:«Barkamol insonning haqiqiy ma’naviy qiyofasi uning aqli, bilimi, hunarida, sof insoniy fazilatlar-jasurlik, lutfikaram, odamiylik, mehru-shavqat ko’rsatishida»-degan satrlar qaysi mutafakkir qalamiga mansub?
A) A.Xorazmiy B)M.Ulug’bek
S) Sa’diy Sheroziy D)A.Navoiy
19.S:«Baytul hikma» ya’ni «Donishmandlik uyi» qaerda va kim tomonidan tashkil etildi?
A)Xorazmda Xorazmshoh B)Bog’dodda Xorunar-Rashid o’g’li Ma’mun
S)Buxoroda Ismoil Somoniy D)Al Fargoniy
20.S:Ibn Sinoning qaysi asarlarida pedagogik qarashlari bayon etilgan?
A)«Kitobal- qonunfit- tib», «Donishnoma», «HayibnYakzon»..
B)«Risolatfi-l –ishq», «Ash-Shifo», «Tibqonunlari»
S)«Navobig’ulKalima», «Musiqabilimigaoidto’plam»
D)Ash-Shifo», «Tibqonunlari»«Navobig’ulKalima»
21.S:Sharqda «Xosib» matematik laqabi bilan mashhur bo’lgan allomani toping?
A) Al-Xorazmiy B)Sa’diySheroziy
S)Navoiy D) Al-Farg’oniy.
22.S:«Ta’lim faqat so’z va o’rganish orqali egallanadi». Ushbu fikr muallifini aniqlang
A) AbuRayxonBeruniy B)Al-Xorazmiy
S) Abu Nasr Farobiy D)AbuAliibnSino
23.S:Sharq “Uyg’onish davri”da ilm fan rivojlanishi nechta yo’nalishda kuzatiladi?
A)5 ta B)3 ta S)5 ta D)2 ta
24.S:Sharq “Uyg’onish davri”da ilm fan rivojlanishining ikkinchi yo’nalishi to’g’ri ko’rsatgan qatorni belgilang?
A) Matematika-tabiiyotyo’nalishi B)Ta’limiy-axloqiyyo’nalish
S) Ijtimoiy-falsafiyyo’nalish D)Diniyta’limyo’nalish
25.S:Ahmad al Farg’oniy sharqda qanday laqab bilan shuhrat qozongan?
A) Ustodi zamon B)«Shayxar-Rais»
S)Ikkinchi muallim D) «Xosib»(matematik)
26.S:Tarixda yunon faylasufi “Arastu”dan keyingi 2 muallim nomi bilan sharqda mashxur bo’lgan alloma nomini aniqlang?
A)A.N.Farobiy B)IbnSino
S)A.Navoiy D)A.A.IbnSino
27.S:Dastlabki urug’chilik davridan oldin jamoa a’zolarining yosh jixatlariga ko’ra qanday tasniflangan?
A) Mehnatgato’laishtiroketuvchilar
B) Bolalar va o’smirlar, mehnatga to’la ishtirok etuvchilar, keksalar
S)Bolalarvakeksalar
D)Bolalarvao’smirlar
28.S:Hadisda iymonni mukmmal bo’lmog’ilik sharti ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A) Ilmlibo’lmoq, kishilarbilanyaxshimunosabatdabo’lmoq, kishifaqattoatibodatqilimoq.
B)To’g’riamal, faqattoatibodatdabo’lmoq, kishio’zustidaishlamoq.
S) To’g’ri e’tiqodli bo’lmoq, kishilar bilan yaxshi munosabatda bo’lmoq, kishi o’z ustida ishlamoq.
D)Kishilarbilanyaxshimunosabatdabo’lmoq, kishio’zustidaishlamoq.
29.S:Alisher Navoiyning qaysi asarida so’fiylar sil-silasi haqida ma’lumot beriladi?
A) “Muhokamatulluhatayt” B)“Mahbubulqulub”
S) “Nasoyi mul muhabbat” D)“Arbayin”
30.S:So’fiylikning uchinchi oqimi qaysi ta’limot bilan bog’liq?
A) Yassaviya B)Mavlaviya
S) Naqshbandiya D)Kubraviya

F.I.SH:___________________________________________ Yunalish._________Guruh___________


3-VARIANT


1.S:Amir Temur hayotining mazmunini nima tashkil qilgan?
A) mehr-oqibat B)-Harbiyfaoliyat
S)Ilmufan D) insof-iymon tuyg’usi, diyonat mezon
2.S:Bizkim – mulki Turon, Amri Turkistonmiz. Bizkim millatlarning eng qadimgi va eng ulug’I Turkning bosh bugunimiz – ushbu so’zlar qaysi davlat arbobiga tegishli?
A)A.Temur B)Bobur
S)M.Ulug’bek D)A.Navoiy
3.S:Amir Temur unvonlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni ko’rating?
A) Ko’ragon, Sohibqiron Qutbiddin, Bahodir
B)Buyuk, SohibqironQutbiddin, Abulmansur
S)Ko’ragon, SohibqironSarkarda, Abulmansur
D) Ko’ragon, Sohibqiron Qutbiddin, Abulmansur
4.S:Amir Temur saltanat ishlarida nechi narsaga amal qiladi?
A)5 ta B)4 ta S)2 ta D)6 ta
5.S:Amir Temur saltanat ishlarida 4 ta narsaga amal qilagn, bular qaysilar?
A) Kengash; saxovat; qat’iyqaror; ehtiyotkorlik;
B)Ilm; mashvaratumaslahat; qat’iyqaror; strategiya;
S)Kengash; mashvaratumaslahat; amaliyot; ehtiyotkorlik;
D) Kengash; mashvaratu maslahat; qat’iy qaror; ehtiyotkorlik;
6.S:Ulug’bekning eng mashhur asari?
A) “Muhokamatullug’utayn” B)“Hibbatulhaqqoyiq”
S) “Ziji jadidi ko’ragoniy” D)“Siyosatnoma”
7.S:Ta’limga intilish har bir musulmon ayol va erkakning burchidir iborasi qaysi madrasa peshtoqiga kim tomonidan yozilgan?
A) Amir Temur Shahrisabzda
B)Ibn Arabshox Xorazmda
S)Samarqandiy Samarqandda
D) Mirzo Ulug’bek. Buxoroda
8.S:Xusayn Boyqoro davrida Xirotda qurilgan madrasalar nomini aniqlang?
A) “Shifoiya” B)“Xalosiya”, “Shifoiya”
S)“Xusraviya” D) “Nizomiya”, “Ixlosiya”
9.S:“Shirin so’z aytib g’animni iymonga kiritgan”, “til qilichdan o’tkir” misralarining muallifini aniqlang?
A) A.Temur B)Z.Bobur
S) A.Navoiy D)A.Farobiy
10.S:“Rahbari najot” asarining muallifi kim?
A) A.Navoiy B)A.Qodiriy
S) Fitrat D)A.Avloniy
11.S:Jadidchilik harakatiningning asoschisi qaysi bandda to’g’ri ko’rsatilgan?
A) F. Xo’jaev B)-A. Qodiriy
S) I.Gaspiral D)FataliOxunov
12.S:"Birinchi muallim" asarining muallifi kim.
A) Xamza B)Siddikiy
S)Shakuriy D) Avloniy
13.S:Turkiston o’lkasida birinchi o’g’il va qiz bolalar birga o’qiydigan bilim yurti tashkil etilgan sanani aniqlang.
A) 1906 y B)1902-1907 y S)1903-1904 y D) 1907 y
14.S:Buxoro amirlari tarixi “Navodir ul vaqoe” asarining muallifi qaysi qatorda to’g’ri berilgan?
A) Fuzuliy B) Axmad Donish
S)UmarXayyom D)Bedil
15.S:“Usuli jadid” maktabi va unga darslik yozgan adib nomini aniqlang
A) Uvaysiy B)I.Gaspirall
S) M.Bexbudiy D)Nodira
16.S:Toshkentda dastlabki rus-tuzem maktablari kaysi yillarda tashkil etilgan?
A)1861 yilda B)1866 yilda
S)1882 yilda D)1871 yilda
17.S:Dastlabki xalq dorilfununi qachon, qaerda ochilgan?
A)1919 y Toshkent B)1918 yBuxoro
S)1918ySamarqand D)1918 yToshkent
18.S:Abu Ali Ibn Sino sharqda qanday laqab bilan shuhrat qozongan?
A) Ikkinchimuallim B) «Shayxar-Rais»
S)Ustodizamon D)«Xosib»(matematik)
19.S:«HayibnYaqzon» asarinimagabag’ishlanadi?
A) Meditsina imi haqida B)Tabiat ilmi haqida
S) Farosat ilmi haqida D)Matematika ilmi haqida
20.S:Ibn Sino qaysi tarbiyani ilmiy pedagogik jihatdan bir butun tizimini yaratdi?
A)Jismoniy tarbiya B)Iqtisodiy tarbiya
S)Ekologik tarbiya D)Fuqarolik tarbiyas
21.S:Abu Nasr Forobiyning qaysi asarida bilimlarni o’rganish tartibi haqida fikr bildirilgan?
A) «Fozil odamlar shahri» B)«Ixso-al-ulum»
S)«Aqlma’nolarito’g’risida» D) «Baxt saodatga erishuv to’g’risida»
22.S:Forobiy xulq-axloqni faqat so’zdagina emas nimada tozalash orqali erishish mumkinligini ta’kidlaydi?
A) Ilmda B) Amalda
S)sog’likda D)fikrda
23.S:Beruniy «Shamsal-Maoliy» laqabi bilan mashhur bo’lgan shoh Qobusi bn Vushmagirga bag’ishlab qanday asar yozadi?

  1. «Munajjimlik san’atidan boshlang’ich tushunchalar» B) «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar» S)«Minerialogiya» D)«Xorazmning mashhur kishilari»

24.S:Mahmud Qoshg’ariyning ma’naviy merosi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A)«Devoni lug’ati tturk» B)«Qutatg’u bilig»
S)«Ixso-al-ulum» D)«Aql ma’nolari to’g’risida»
25.S:Ahmad al Farg’oniy sharqda qanday laqab bilan shuhrat qozongan?
A) Ustodi zamon B)«Shayxar-Rais»
S)Ikkinchi muallim D) «Xosib»(matematik)
26.S:Tarixda yunon faylasufi “Arastu”dan keyingi 2 muallim nomi bilan sharqda mashxur bo’lgan alloma nomini aniqlang?
A)A.N.Farobiy B)IbnSino
S)A.Navoiy D)A.A.IbnSino
27.S:Dastlabki urug’chilik davridan oldin jamoa a’zolarining yosh jixatlariga ko’ra qanday tasniflangan?
A) Mehnatgato’laishtiroketuvchilar
B) Bolalar va o’smirlar, mehnatga to’la ishtirok etuvchilar, keksalar
S)Bolalarvakeksalar
D)Bolalarvao’smirlar
28.S:Hadisda iymonni mukmmal bo’lmog’ilik sharti ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A) Ilmlibo’lmoq, kishilarbilanyaxshimunosabatdabo’lmoq, kishifaqattoatibodatqilimoq.
B)To’g’riamal, faqattoatibodatdabo’lmoq, kishio’zustidaishlamoq.
S) To’g’ri e’tiqodli bo’lmoq, kishilar bilan yaxshi munosabatda bo’lmoq, kishi o’z ustida ishlamoq.
D)Kishilarbilanyaxshimunosabatdabo’lmoq, kishio’zustidaishlamoq.
29.S:Alisher Navoiyning qaysi asarida so’fiylar sil-silasi haqida ma’lumot beriladi?
A) “Muhokamatulluhatayt” B)“Mahbubulqulub”
S) “Nasoyi mul muhabbat” D)“Arbayin”
30.S:So’fiylikning uchinchi oqimi qaysi ta’limot bilan bog’liq?
A) Yassaviya B)Mavlaviya
S) Naqshbandiya D)Kubraviya
F.I.SH:___________________________________________ Yunalish._________Guruh___________

4-VARIANT


1.S:Chor Rossiyasi bosib olgan Buxoroda nechta masjid, madrasalar bo’lganini aniqlang?
A)380 tamasjid, 169 tamadrasa B)362 tamasjid, 53 tamadrasa
S)365 tamasjid, 13 tamadrasa D)300 tamasjid, 109 tamadrasa
2.S:Turkiston xalq universitetiga muqobil Turkiston davlat universiteti (keyin O’rta Osiyo, Hozirgi M.Ulug’bek nomidagi O’zbekiston milliy universiteti) qachon tashkil qilindi?
A)1923 y B)1931 y S)1925 y D)1920 y
3.S:Sobiq SSSR Xalq Komissarlari Soveti qachon bir qator yirik shaharlarda o’g’il bolalar bilan qizbolalarni alohida o’qitishni joriy etdi ?
A)1945 yiliyul B)1951 yiliyul
S)1943 yiliyul D)1935 yiliyul
4.S:Ishchi va dehqon yoshlari maktablari (kechki va smenali) qachon tashkil etildi.
A)1964 y B)1943 y S)1958 y D)1945 y
5.S:O’zbekistonda o’zbek yozuvini lotin alfavitdan rus grafikasiga aylantirilgan yil va sanani aniqlang?
A)1907 ymay B)1940 ymart
S)1910 yfevral D)1950 yaprel
6.S:Maktablarda arab alifbosidan lotin alifbosiga o’tish jarayoni qachon yo’lga qo’yildi.
A)1929 y 7 avgust B)1928 y 5 may
S)1930 y 8 sentyabr D)1931 y 30 may
7.S:«XIX asr va XX asr boshlarida Buxoroda maktab va maorif taraqqiyoti ocherki» asari kim tomonidan yozilgan
A) Qori Niyoziy B) S.Rajabov S)Malla Ochilov D)K.Hoshimov
8.S:“Ta’lim berib tarbiyalaylik, tarbiyalab ta’lim beraylik” risolasi muallifi kim?
A) K.Hoshimov B)Qori Niyoziy
S)Malla Ochilov D) S.Rajabov
9.S:Qaysi yillarda pedagogika oliy o’quv yurtlarida boshlang’ich maktab uchun oliy pedagogika ma’lumotiga ega bo’lgan o’qituvchilar tayyorlashga kirishildi va buning uchun maxsus fakultetlar tashkil etildi
A) 1961—63 o’quvyilidanboshlab
B) 1957—58 o’quv yilidan boshlab
S)1964—65 o’quvyilidanboshlab
D)1943—44 o’quvyilidanboshlab
10.S:Sakkiz yillik maktabni tamomlagan o’quvchilar qaysi o’quv yurtlarida o’qishlari mumkin edi?
A)1)To’liq umumiy ta’lim o’rta maktablarida (IX—Xsinflarda); 2) o’qish muddati uch-to’rt yillik bo’lgan texnikumlarda; 3) Hunar va umumiy ta’lim bilimlarini birgalikda beradigan Hunar-texnika bilim yurtlarida Hamda 4) ishchi va qishloq yoshlari maktablarida.
B)Oliy o’quv yurtlarida
S)Maxsus texnikumlarda
D)Kollej va litseylarda
11.S:Qadimgi Yunonistonda vujudga kelgan maktablar tizimi qaysi?
A) Lakoniya va Milet maktablar
B) Sparta va Afina maktablar
S)Milet va Sparta
D) Sparta va Lakoniya
12.S:Afinada bolalar dastlab 7 yoshdan 13—14 yoshgacha qaysi maktablarda o’qitilgan?
A) Gimnasiy B)Kifarist S) Gramatist D)Kollej
13.S:O’g’il bolalarga adabiyb ilim va estetik tarbiya berilar, muzika, ashula, deklomatsiyalar qaysi maktablarda o’rgatilar
A) Gramatist B)Gimnasiy S)Kollej D) Kifarist
14.S:Spartaliklarning bolalari 7 yoshgacha uyda yashar, keyin ... deb ataluvchi davlat muassasasida 18 yoshga etguncha tarbiyalanar edi
A) Kollej B)Gimnasiy S) Agella D)Gramatist
15.S:Spartada 18—20 yoshga etganda yigitlar qays io’spirinlar guruHida Harbiy xizmatni o’taganlar?
A) Gimnasiy B)Agella S) Efeblar D)Kollej
16.S:Kaykovus odamlar xislatini uch xilga bo’ladi, bular qaysilar?
A) aql, rostlik, saxovat B)kuch, rostlik, juvonmardlik
S)aql, bilim, juvonmardlik D) aql, rostlik, juvonmardlik
17.S:Kaykovus uch narsani do’st va dushmanga ochiq tutishni takidlaydi, bular qaysilar?
A) karvonni, sufraboshini, hamyonbog’ichini B) Uy eshigini, sufra boshini, hamyon bog’ichini
S)uyeshigini, ayvonni , hamyonbog’ichini D)uyeshigini, sufraboshini, hamyonbog’ichin
18.S:Kaykovus ilmni uchga bo’ladi, bular qaysilar?
A) Birorkasbhunargabog’liqbo’lganilm; dinbilanbog’liqilmlar; dalolatgataalluqliodat;
B)Hunarsirlari; ilmbilanbog’liqkasbhunarhamdaxayr; dalolatgataalluqliodat;
S)Birorkasbhunargabog’liqbo’lganilm; ilmbilanbog’liqkasbhunarhamdaxayr; kasbturlari;
D) Biror kasb hunarga bog’liq bo’lgan ilm; ilm bilan bog’liq kasb hunar hamda xayr;dalolatga taalluqli odat;
19.S:Eng qadimgi kishilarning daslabki oddiy istaklari, ajdodlar ruhiga sig’inish ilmiy jihatdan qanday nomlanadi?
A) Fateshizm B)Onimizm S) Totemizm D)Shovenizm
20.S:Eng qadimgi davrlarda oromiy va forsiy mixxat yozuvlaridan tashqari qanday yozuvlar muhim ahamiyat kasb etgan?
A) Eron, So’g’d, qozoq, O’rxun-enasoy, uzbek
B)Parkana, So’g’d, arab, O’rxun-enasoy, uyg’ur
S)Xorazm, arab, maroqan, tojik, uyg’ur
D) Xorazm, So’g’d, Kushon, O’rxun-enasoy, uyg’ur
21.S:Gerodot forslar uchun qaysi xislatlarni sharmandalik hisoblangan, deydi...
A) Firibgarlik va kamsuqumlik B)O’g’rilik va qalloblik
S) Yolg’onchilik va qarzdorlik D)Itoatsizlik va intizomsizlik.
22.S:Zardushtiylik dini asosiy g’oyalari o’z ifodasini topgan muqaddas kitobqaysi ?
A) Qur’oni Karim B) Avesto S)Zabur D)Rigveda
23.S:Qadimgi Osiyo xalqlarining ilk ma’rifiy-ma’naviy qarashlari o’z ifodasini topgan manbalar qaysi
A) Sopollitepa manbalar B)Besutunyozuvlari
S)Naqshi Rustam yozuvlari D) O’rxun-Enasoy, Turyuquq, Kulteginbitiklari
24.S:Qaysi shohning farmoniga ko’ra “Avesto” va zardushtiylik dini keng tarqaladi?
A)Vishtasp B)Spitamen S)Doro D)Paurushaspa
25.S: “Irqbitigi” nima haqida ma’lumot beradi?
A)Nima yaxshiyu nima yomonligini anglab etish B)Shohlarning davlat qurishidagi vazifalari
S)Ayollarning odobi D)Ovqilish marosim
26.S:«Baytul hikma» ya’ni «Donishmandlik uyi» qaerda va kim tomonidan tashkil etildi?
A) XorazmdaXorazmshoh B) Bog’dodda Xorunar-Rashid.
S)Bog’doddaXorunar-Rashido’g’liMa’mun D)Buxoroda Ismoil Somoniy
27.S:Ibn Sinoning qaysi asarlarida pedagogik qarashlari bayon etilgan?
A)«Navobig’ulKalima», «Musiqabilimigaoidto’plam»
B)«Risolatfi-l –ishq», «Ash-Shifo», «Tibqonunlari»
S) «Kitobal- qonunfit- tib», «Donishnoma»,HayibnYakzon
D)Ash-Shifo», «Tibqonunlari» «Navobig’ulKalima»
28.S:Hadisda iymonni mukmmal bo’lmog’ilik sharti ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A) Ilmlibo’lmoq, kishilarbilanyaxshimunosabatdabo’lmoq, kishifaqattoatibodatqilimoq.
B)To’g’riamal, faqattoatibodatdabo’lmoq, kishio’zustidaishlamoq.
S) To’g’ri e’tiqodli bo’lmoq, kishilar bilan yaxshi munosabatda bo’lmoq, kishi o’z ustida ishlamoq.
D)Kishilarbilanyaxshimunosabatdabo’lmoq, kishio’zustidaishlamoq.
29.S:Alisher Navoiyning qaysi asarida so’fiylar sil-silasi haqida ma’lumot beriladi?
A) “Muhokamat ul luhatayt” B)“Mahbubul qulub”
S) “Nasoyi mul muhabbat” D)“Arbayin”
30.S:So’fiylikning uchinchi oqimi qaysi ta’limot bilan bog’liq?
A) Yassaviya B)Mavlaviya S) Naqshbandiya D)Kubraviya

F.I.SH:___________________________________________ Yunalish._________Guruh___________


5-VARIANT
1.S:O’g’il bolalar 13—14 yoshga etganlaridan keyin qaysi o’quv yurtiga o’taredilar ?
A) Kollej B)Kifarist S)Gimnasiy D) Palestra
2.S:Pedagogika olamiga savol-javob metodini, ya’ni«evristik»suHbat metodini (savol berish va savolni to’ldirish) metodini olib kirgan mutafakkir kim?.
A) Arastu B)Aflotun S) Suqrot D)Demokrit
3.S:Tarbiya, —davlat tomonidan tashkil etilmog’I va Hukmron gurularning — faylasuflar va jangchilarning manfaatini ko’zlamog’I lozimdegan fikrlar kimga tegishli?
A) Demokrit B)Arastu S) Platon D)Anaksimen
4.S:«G’oyalar dunyosi»ni birlamchi, his qiluvchi narsalar dunyosini ikkilamchi deb hisoblagan mutafakkir ?
A) Anaksimen B)Arastu S)Demokrit D) Platon
5.S:“Tabiat inson qo’liga qurol — aqliy va axloqiy kuch bergan, ammo u shu qurolni teskari tomonga nisbatan Ham ishlatishi mumkin: shu sababli axloqiy tayanchlari bo’lmagan odam eng insofsiz va yovvoyi, o’zining jinsiy va did mayllarida eng tuban mavjudot bo’lib qoladi ” fikrikimga tegishli?
A) Anaksimen B)Platon S)Demokrit D) Arastu
6.S:Atomizm nazariyasini yaratgan atoqli faylasuf — materialist ?
A) Anaksimen B)Platon S)Arastu D) Demokrit
7.S:Baxsorqali, ya’ni muayyan masalalarni o’rtaga qo’yish va ularga javob topish yo’li bilan haqiqatni aniqlash mumkin deb tushungan mutafakkir kim?
A) Demokrit B)Aflotun S)Arastu D) Suqrot
8.S:Idealar istokratik davlat uch xil ijtimoiy guruh: faylasuflar, jangchilar, Hunarmandlar va dehqonlar guruhidan iborat bo’lishi lozim degan g’oya kimga tegishli?
A) Arastu B) Platon S)Demokrit D)Anaksimen
9.S:O’rta asr G’arbiy Evropa mamlakatlarida qanday ta’lim dasturi vujudga kelganedi?
A) olti fanni o’z ichiga olgan ta’lim dasturi
B)uch guruhga bo’lingan va olti fanni o’z ichiga olgan ta’lim dasturi
S) Ikki guruhga bo’lingan va etti fanni o’z ichiga olgan ta’lim dasturi.
D) 4 taguruh, olti fanni o’z ichiga olgan ta’lim dasturi
10.S:lotincha «kvadrivium» deb atalgan guruhga qanday fanlar kiritilgan ?
A) ritorika, geometriya, astronomiyavajismoniytarbiya
B)arifmetika, geometriya, astronomiyavajismoniytarbiya
S) arifmetika, geometriya, astronomiyavamusiqa
D)arifmetika, etika, astronomiyavajismoniytarbiya
11.S:Evropadagi cherkov maktablarining asosiy turlari qaysilar ?
A) prixod maktabi (ya’ni cherkovga qarashli), monastir maktabi va o’rta maktablaridan iborat edi.
B)prixod maktabi (ya’ni cherkovga qarashli), monastir maktabi va boshlang’ich maktablaridan iborat edi.
S) Prixod maktabi (ya’ni cherkovga qarashli), monastir maktabi va bosh cherkov yoki episkop maktablaridan iboratedi.
D)prixodmaktabi (ya’nicherkovgaqarashli), monastirmaktabivaoliymaktablaridaniboratedi.
12.S:Evropada birinchi universitetlar XII asrning ikkinchi yarmida qaerlarda tashkil etildi?
A) Germaniyada, Shvetsiyada, Frantsiyada
B) Italiyada (Bolonyashahrida), Angliyada (Oksfordshahrida), Frantsiyada (Parijda) S)Bolgariyada, Vengriyada, Avtriyada
D)Rossiyada, Italiyada, Angliyada
13.S:O’rta asr universitetlarida nechta fakultet boredi?
A)3 ta B)2 ta S)4 ta D)6 ta
14.S:O’rta asr universitetlarida qanday fakultetlar boredi?
A) tillar, meditsina, tabiat B)diniy, meditsina, tabiatmusiqa,
S)diniy, meditsina, tabiatmusiqa, D) Tayyorlov, ilohiyot, meditsina, yuridikboshlang’ich,
15.S:G’arbiy Evropa mamlakatlarida oliy ma’lumot beradigan o’quv yurtlari sifatida universitetlar qachon paydo bo’la boshladi?
A) XIII—XIVasrda B)XI—XII asrda
S) XII—XIII asrda D)XV—XVIasrda
16.S:«Buyuk didaktika» asari muallifi kim?
A)Ya.A.Komenskiy B)Gerbart S)Disterveg D)Ouen
17.S:Komenskiy qaysi ta’lim printsipini o’qitishning «Oltin qoidasi» deb ataydi
A) Izchilik B)Onglilik S) ko’rsatmalilik D)Mashqqilish
18.S:Sinf — dars tizimiga asos solgan pedagogolim?
A) Gerbart B) Ya.A.Komenskiy S)Disterveg D)Ouen
19.S:Gertruda o’z bolalarini qanday qilib o’qitadi», «Onalar kitobi yoki onalar uchun o’z bolalariga kuzatish va gapirishni qanday o’rgatish Haqida qo’llanma», «Kuzatish alifbesi yoki o’lchash Haqida ko’rsatmali qo’llanma», «Son to’g’risida ko’rsatmali ta’lim» asarlari muallifi kim
A) Disterveg B)Gerbart S) Pestalotstsi D)Ouen
20.S:Elementar ta’lim nazariyasi asoschisi kim?
A)Pestalotstsi B)Ya.A.Komenskiy S)Gerbart D)Disterveg
21.S:Tarbiya maqsadlaridan kelib chiqqan umumiy pedagogika» (1806), «Psixologiya darsligi» (1816), «Psixologiyani pedagogikaga tatbiq qilish to’g’risidagi xatlar» (1831), «Pedagogikaga doir lektsiyalar ocherki» (1835) asarlari muallifi kim?
A) Ya.A.Komenskiy B)Pestalotstsi S) Iogann Gerbart D)Gerbart
22.S:“Tarbiya va ta’lim uchun Reyn varaqalari» degan jurnal asoschisi kim?
A) Pestalotstsi B)Ya.A.Komenskiy S)Gerbart D) Disterveg
23.S:Takomillashib boruvchi ta’lim didaktikasini yaratgan, bu didaktikaning asosiy talablarini ta’limning 33 qonuni va qoidasi tariqasida bayon qilgan pedagog olim kim?
A) Gerbart B)Ya.A.Komenskiy S) Disterveg D)Pestalotstsi
24.S:Pedagogika sohasidagi asosiy nazariya sari Hisoblangan «Inson — tarbiya predmeti sifatida» («Pedagogik antropologiyadan tajriba») nomli asar muallifi kim ?
A) Pestalotsts B)Ya.A.Komenskiy S)Gerbart D) K.D.Ushinskiy
25.S:“Til borekan, xalq ham bor, xalqning hayot ekanligini til orqali bilish mumkin. Til xalqning hayotidir. Xalq tili yo’qolganida xalqning o’zi ham yo’q bo’ladi» degan fikrlar kimga tegishli :
A)K.D.Ushinskiy B)Ya.A.Komenskiy S)Gerbart D)Pestalotstsi
26.S:Rossiyada o’qishga o’rgatishda tovush metodini joriy qilgan va keng tarqatishga xizmat qilgan pedagog olim?
A) Tolstoy B) K.D.Ushinskiy S)Dobrolyubov D)Gertsen
27.S:Bilim olish jarayonida ko’zga tashlanuvchi quyidagi idrok etish, qayta ishlab chiqish, ifoda etish. Uch bosqichni ko’rsatgan olim kim?
A) Dj. Dyui B) Vilgelm Avgust Lay S)Torndayk D)Skinner
28.S:Chor Rossiyasi bosib olgan Buxoroda nechta masjid, madrasalar bo’lganini aniqlang?
A)380 tamasjid, 169 tamadrasa B)362 tamasjid, 53 tamadrasa
S)365 tamasjid, 13 tamadrasa D)300 tamasjid, 109 tamadrasa
29.S:Turkiston xalq universitetiga muqobil Turkiston davlat universiteti (keyin O’rta Osiyo, Hozirgi M.Ulug’bek nomidagi O’zbekiston milliy universiteti) qachon tashkil qilindi?
A)1923 y B)1931 y S)1925 y D)1920 y
30.S:Sobiq SSSR Xalq Komissarlari Soveti qachon bir qator yirik shaharlarda o’g’il bolalar bilan qizbolalarni alohida o’qitishni joriy etdi ?
A)1945 yiliyul B)1951 yiliyul S)1943 yiliyul D)1935 yiliyul

F.I.SH:___________________________________________ Yunalish._________Guruh___________


6-VARIANT
1.S:Kaykovus uch narsani do’st va dushmanga ochiq tutishni takidlaydi, bular qaysilar?
A) karvonni, sufraboshini, hamyonbog’ichini
B) Uy eshigini, sufra boshini, hamyon bog’ichini
S)uyeshigini, ayvonni , hamyonbog’ichini
D)uyeshigini, sufraboshini, hamyonbog’ichin
2.S:«Qutadg’u bilig» asaridagi Oyto’ldi qahramoni qanday ramz?
A) Adolat B)Aql S)Qanoat D) Davlat va baxt
3.S:Forobiy xulq-axloqni faqat so’zdagina emas nimada tozalash orqali erishish mumkinligini ta’kidlaydi?
A) sog’likda B)Ilmda S) Amalda D)fikrda
4.S:Yusuf Xos Hojibning «Qutadg’u bilig» asarini eronliklar qanday nomlashadi?
A) «Adabul-mulk» B)«Anisul-mamolik»
S) «Shohnomai turkiy» D)«Ziynatul-umaro»
5.S:«Qutadg’u bilig»ning qanday nusxalari ma’lum?
A) Hirot, Qohira, Samarqand B)Xitoy, Qohira, Namangan
S)Hirot, Venna, Namangan D) Hirot, Qohira, Namangan
6.S:Kaykovus odamlar xislatini uch xilga bo’ladi, bular qaysilar?
A) aql, bilim, juvonmardlik B)kuch, rostlik, juvonmardlik
S) aql, rostlik, juvonmardlik D)aql, rostlik, saxovat
7.S:Unsurul-Maoliy Kaykovus qalamiga mansub bo’lgan asarni ko’rsating?
A) «Devoni lug’ati tturk» B)«Qutadg’ubilig» S) «Qobusnoma» D)«Siyosatnoma»
8.S:So’fiylikning birinchi oqimiga mansub so’fiylar komillikka erishish yo’li bosqichlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A)Shariat, tariqat,ma’rifat, haqiqat B)Shariat, fazilat,ma’rifat, haqiqat
S)Tariqat,ma’rifat, haqiqat D)Shariat, tariqat, haqiqat
9.S:Yunonlar fanni tasni fetishda birinchi qismda qaysi fanlarni kiritishgan?
A)Tabiat to’g’risidagi fan, matematika to’g’risidagi va matematika fanlari.
B)etika, iqtisodvasiyosatto’g’risidagifanlar.
S)tabiat, etikavadavlatniboshqarishtug’risidagifanlar.
D)matematika, filologiyavajamiyatshunoslikto’g’risidagifanlar.
10.S:Abu Nasr Forobiy sharqda qanday laqab bilan shuhrat qozongan?
A)Ikkinchi muallim B)Ustodizamon
S)«Xosib»(matematik) D)«Shayxar-Rais»
11.S:Birinchi bo’lib o’zbek olimlaridan qaysi biri «Qutadg’u bilig» asari haqida ma’lumot beradi?
A) Q.Karimov B)B.To’xliev S) Fitrat D)Y.Jumaboev
12.S:Abu Nasr Forobiy ta’lim- tarbiya ishlarini nechi yo’l bilan amalga oshirishni nazarga tutadi?
A)3 ta B)2 ta S)4 ta D)5 ta
13.S:Beruniy «Shamsal-Maoliy» laqabi bilan mashhur bo’lgan shoh Qobusi bn Vushmagirga bag’ishlab qanday asar yozadi?
A)«Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar» B)«Munajjimliksan’atidanboshlang’ichtushunchalar»
S)«Minerialogiya»
14.S:Buxoro amirlari tarixi “Navodir ul vaqoe” asarining muallifi qaysi qatorda to’g’ri berilgan?
A) Fuzuliy B) Axmad Donish
S)UmarXayyom D)Bedil
15.S:“Usuli jadid” maktabi va unga darslik yozgan adib nomini aniqlang
A) Uvaysiy B)I.Gaspirall S) M.Bexbudiy D)Nodira
16.S:Toshkentda dastlabki rus-tuzem maktablari kaysi yillarda tashkil etilgan?
A)1861 yilda B)1866 yilda S)1882 yilda D)1871 yilda
17.S:Dastlabki xalq dorilfununi qachon, qaerda ochilgan?
A)1919 y Toshkent B)1918 yBuxoro
S)1918ySamarqand D)1918 yToshkent
18.S:Abu Ali Ibn Sino sharqda qanday laqab bilan shuhrat qozongan?
A) Ikkinchimuallim B) «Shayxar-Rais»
S)Ustodizamon D)«Xosib»(matematik)
19.S:«HayibnYaqzon» asarinimagabag’ishlanadi?
A) Meditsina imi haqida B)Tabiat ilmi haqida
S) Farosat ilmi haqida D)Matematika ilmi haqida
20.S:Ibn Sino qaysi tarbiyani ilmiy pedagogik jihatdan bir butun tizimini yaratdi?
A)Jismoniy tarbiya B)Iqtisodiy tarbiya
S)Ekologik tarbiya D)Fuqarolik tarbiyas
21.S:Abu Nasr Forobiyning qaysi asarida bilimlarni o’rganish tartibi haqida fikr bildirilgan?
A) «Fozil odamlar shahri» B)«Ixso-al-ulum»
S)«Aqlma’nolarito’g’risida» D) «Baxt saodatga erishuv to’g’risida»
22.S:Forobiy xulq-axloqni faqat so’zdagina emas nimada tozalash orqali erishish mumkinligini ta’kidlaydi?
A) Ilmda B) Amalda
S)sog’likda D)fikrda
23.S:Beruniy «Shamsal-Maoliy» laqabi bilan mashhur bo’lgan shoh Qobusi bn Vushmagirga bag’ishlab qanday asar yozadi?

  1. «Munajjimlik san’atidan boshlang’ich tushunchalar» B) «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar» S)«Minerialogiya» D)«Xorazmning mashhur kishilari»

24.S:Qaysi shohning farmoniga ko’ra “Avesto” va zardushtiylik dini keng tarqaladi?
A)Vishtasp B)Spitamen S)Doro D)Paurushaspa
25.S: “Irqbitigi” nima haqida ma’lumot beradi?
A)Nima yaxshiyu nima yomonligini anglab etish B)Shohlarning davlat qurishidagi vazifalari
S)Ayollarning odobi D)Ovqilish marosim
26.S:«Baytul hikma» ya’ni «Donishmandlik uyi» qaerda va kim tomonidan tashkil etildi?
A) XorazmdaXorazmshoh B) Bog’dodda Xorunar-Rashid.
S)Bog’doddaXorunar-Rashido’g’liMa’mun D)Buxoroda Ismoil Somoniy
27.S:Ibn Sinoning qaysi asarlarida pedagogik qarashlari bayon etilgan?
A)«Navobig’ulKalima», «Musiqabilimigaoidto’plam»
B)«Risolatfi-l –ishq», «Ash-Shifo», «Tibqonunlari»
S) «Kitobal- qonunfit- tib», «Donishnoma»,HayibnYakzon
D)Ash-Shifo», «Tibqonunlari» «Navobig’ulKalima»
28.S:Hadisda iymonni mukmmal bo’lmog’ilik sharti ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A) Ilmlibo’lmoq, kishilarbilanyaxshimunosabatdabo’lmoq, kishifaqattoatibodatqilimoq.
B)To’g’riamal, faqattoatibodatdabo’lmoq, kishio’zustidaishlamoq.
S) To’g’ri e’tiqodli bo’lmoq, kishilar bilan yaxshi munosabatda bo’lmoq, kishi o’z ustida ishlamoq.
D)Kishilarbilanyaxshimunosabatdabo’lmoq, kishio’zustidaishlamoq.
29.S:Alisher Navoiyning qaysi asarida so’fiylar sil-silasi haqida ma’lumot beriladi?
A) “Muhokamatulluhatayt” B)“Mahbubulqulub”
S) “Nasoyi mul muhabbat” D)“Arbayin”
30.S:So’fiylikning uchinchi oqimi qaysi ta’limot bilan bog’liq?
A) Yassaviya B)Mavlaviya S) Naqshbandiya D)Kubraviya

F.I.SH:___________________________________________ Yunalish._________Guruh___________


7-VARIANT


1.S:O’g’il bolalar 13—14 yoshga etganlaridan keyin qaysi o’quv yurtiga o’taredilar ?


A) Kollej B)Kifarist S)Gimnasiy D) Palestra
2.S:Pedagogika olamiga savol-javob metodini, ya’ni«evristik»suHbat metodini (savol berish va savolni to’ldirish) metodini olib kirgan mutafakkir kim?.
A) Arastu B)Aflotun S) Suqrot D)Demokrit
3.S:Tarbiya, —davlat tomonidan tashkil etilmog’I va Hukmron gurularning — faylasuflar va jangchilarning manfaatini ko’zlamog’I lozimdegan fikrlar kimga tegishli?
A) Demokrit B)Arastu S) Platon D)Anaksimen
4.S:«G’oyalar dunyosi»ni birlamchi, his qiluvchi narsalar dunyosini ikkilamchi deb hisoblagan mutafakkir ?
A) Anaksimen B)Arastu S)Demokrit D) Platon
5.S:“Tabiat inson qo’liga qurol — aqliy va axloqiy kuch bergan, ammo u shu qurolni teskari tomonga nisbatan Ham ishlatishi mumkin: shu sababli axloqiy tayanchlari bo’lmagan odam eng insofsiz va yovvoyi, o’zining jinsiy va did mayllarida eng tuban mavjudot bo’lib qoladi ” fikrikimga tegishli?
A) Anaksimen B)Platon S)Demokrit D) Arastu
6.S:Atomizm nazariyasini yaratgan atoqli faylasuf — materialist ?
A) Anaksimen B)Platon S)Arastu D) Demokrit
7.S:Baxsorqali, ya’ni muayyan masalalarni o’rtaga qo’yish va ularga javob topish yo’li bilan haqiqatni aniqlash mumkin deb tushungan mutafakkir kim?
A) Demokrit B)Aflotun S)Arastu D) Suqrot
8.S:Idealar istokratik davlat uch xil ijtimoiy guruh: faylasuflar, jangchilar, Hunarmandlar va dehqonlar guruhidan iborat bo’lishi lozim degan g’oya kimga tegishli?
A) Arastu B) Platon S)Demokrit D)Anaksimen
9.S:O’rta asr G’arbiy Evropa mamlakatlarida qanday ta’lim dasturi vujudga kelganedi?
A) olti fanni o’z ichiga olgan ta’lim dasturi
B)uch guruhga bo’lingan va olti fanni o’z ichiga olgan ta’lim dasturi
S) Ikki guruhga bo’lingan va etti fanni o’z ichiga olgan ta’lim dasturi.
D) 4 taguruh, olti fanni o’z ichiga olgan ta’lim dasturi
10.S:lotincha «kvadrivium» deb atalgan guruhga qanday fanlar kiritilgan ?
A) ritorika, geometriya, astronomiyavajismoniytarbiya
B)arifmetika, geometriya, astronomiyavajismoniytarbiya
S) arifmetika, geometriya, astronomiyavamusiqa
D)arifmetika, etika, astronomiyavajismoniytarbiya
11.S:Engqadimgi kishilarning daslabki oddiy istaklari, Ruhga sig’inish ilmiy jihatdan qanday nomlanadi?
A)Onimizm B)Totemizm S)Fateshizm D)Shovenizm
12.S:Ajdodlarimizning hayotiy tajribalari ta’lim-tarbiyaga doir qarashlari bizgacha qaysi manbada etib kelgan.
A)Geradotning “Tarix”, Pulutarning “Xarbiyxiylalar”, “Devonulug’atitturk” asarida
B)To’marisShiroqafsonasida
S)“Devonulug’atitturk” asarida
D)Geradotning “Tarix”,
13.S:Gerodotning qaysi kitobida qadimgi forslar, saklar, massagetlarning ta’lim-tarbiya tarziga oid muhim ma’lumotlar berilgan?
A) Avesto B)Shoxnoma S) Tarix D)Ta’birnoma
14.S:Eng qadimgi madaniy boyliklarimizni o’rganishda asosiy qaysi manbalarga tayangan holda ish ko’riladi?
A)Xalq og’zaki ijodi materiallari, allomalarning ijodi me’rosiga, arxeologik qazilmalar natijasida topilgan ashyolar.
B)Xalqog’zakiijodimateriallari, arxeologik qazilmalar natijasida topilgan ashyolar, tarixiy voqealarga.
S)Tabiat hodisalariga, allomalarning ilmiy ijodi,arxeologik qazilmalar natijasida topilgan ashyolar.
D)Xalq og’zaki ijodi materiallari, allomalarning ilmiy ijodi, falsafiy qarashlarga.
15.S:O’rta Osiyoda keng tarqalgan so’fiylikning oqimi qaysi ta’limot bilan bog’liq?
A) Yassaviya B)Mavlaviya S) Naqshbandiya D)Kubraviya
16.S:Xadis ilmida “Amirul- mu’minin “ degan sharafli nomga sazovor bulgan olim kim?
A) Nakshband B)At-Termiziy S) Al – Buxoriy. D)Yassaviy
17.S:“Hadis” ilmining mohiyati nimadan iborat?
A) Avliyolarhayotivafaoliyatidanma’lumotberad
B)“Quron” oyatlaritavsiridaniborat
S) Rasulullohning hayoti va faoliyati hamda diniy, axloqiy ko’rsatmalardan iborat
D)-Faqatginidiniyta’limothaqidama’lumotberad
18.S:Hadis ta’lif etishda asosan, nechta yo’nalish paydo bo’lgan?
A)4 ta B)3 ta S)5 ta D)2 ta
19.S:“Sahih” (ishonchli) yo’nalishdagi hadislarga kim asos soldi?
A) Imom Ahmad ibn Hambal B)Isoat-Termiziy
S)AbdullohibnMuso D) Imom Buxoriy
20.S:Ahmad Yugnakiy qalamiga mansub bo’lgan asarni ko’rsating?
A) «Navobig’ul-kalim» B)«Mavjudlikning umumiyligi to’g’risida risola»
S) «Hibatul haqoyiq» D)«Devoni lug’atit turk»
21.S:Ahmad Yugnakiy insonda ikki narsa bo’lsa, unga muruvvat yo’li yopiladi deb nimani nazarda tutadi?
A) Behudaso’zlarniko’pgapirmaslik; ilmolmaslik;
B)Birovningmulkigaxiyonatqilish; yolg’onso’zlamaslik;
S) Behuda so’zlarni ko’p gapirmaslik; yolg’on so’zlamaslik;
D)Ilmolmaslik; yolg’onso’zlamaslik;
22.S:Yusuf Xos Xojibning “Qutadg’u bilig” asarida qaysi asrda yaratilgan, unda qancha bayt va misralar bor?
A) IXasrdayaratilgan, 8000 baytva 10000 misrabor
B)XIIasrdayaratilgan, 7000 baytva 12000 misrabor
S) XI asrda yaratilgan, 6500 baytva 13000 misrabor
D)XIXasrdayaratilgan, 5000 baytva 19000 misrabor
23.S:Yusuf Xos Hojibning «Qutadg’ubilig» asarini chinliklar qanday nomlashadi?
A) «Anisul-mamolik» B) «Adabul-mulk»
S)«Shohnomai turkiy» D)«Ziynatul-umaro»
24.S:Yusuf Xos Hojibning «Qutadg’u bilig» asarini eronliklar qanday nomlashadi?
A) «Ziynatul-umaro» B)«Anisul-mamolik»
S)«Adabul-mulk» D) «Shohnomai turkiy»
25.S:«Qutadg’u bilig» qanday ma’noni bildiradi?
A) Tabiatni o’rganuvchi bilim, ta’lim B)Falakkiyotni o’rganuvchi, bilimta’lim
S) Baxt saodatga eltuvchi bilim, ta’lim D)Falsafani o’rganuvchi bilim, ta’lim
26.S:«Qutadg’u bilig»ning qanday nusxalari ma’lum?
A) Xitoy, Qohira, Namangan B) Hirot, Qohira, Namangan
S)Hirot, Venna, Namangan D)Hirot, Qohira, Samarqand
27.S:«Qutadg’u bilig» asaridagi Kuntug’di qahramoni qanday ramz?

  1. Aql B) Davlat va baxt S) Adolat D)Qanoat

28.S:«Qutadg’u bilig» asaridagi Oyto’ldi qahramoni qanday ramz?

  1. Qanoat B)Aql S) Davlat va baxt D)Adolat

29.S:Unsurul-Maoliy Kaykovus qalamiga mansub bo’lgan asarni ko’rsating?
A) «Devoni lug’ati tturk» B)«Qutadg’ubilig» S) «Qobusnoma» D)«Siyosatnoma»
30.S:So’fiylikning birinchi oqimiga mansub so’fiylar komillikka erishish yo’li bosqichlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A)Shariat, tariqat,ma’rifat, haqiqat B)Shariat, fazilat,ma’rifat, haqiqat
S)Tariqat,ma’rifat, haqiqat D)Shariat, tariqat, haqiqat

F.I.SH:___________________________________________ Yunalish._________Guruh___________


8-VARIANT
1.S:Yunonlar fanni tasni fetishda birinchi qismda qaysi fanlarni kiritishgan?
A)Tabiat to’g’risidagi fan, matematika to’g’risidagi va matematika fanlari.
B)etika, iqtisodvasiyosatto’g’risidagifanlar.
S)tabiat, etikavadavlatniboshqarishtug’risidagifanlar.
D)matematika, filologiyavajamiyatshunoslikto’g’risidagifanlar.
2.S:Abu Nasr Forobiy sharqda qanday laqab bilan shuhrat qozongan?
A)Ikkinchi muallim B)Ustodizamon
S)«Xosib»(matematik) D)«Shayxar-Rais»
3.S:Birinchi bo’lib o’zbek olimlaridan qaysi biri «Qutadg’u bilig» asari haqida ma’lumot beradi?
A) Q.Karimov B)B.To’xliev S) Fitrat D)Y.Jumaboev
4.S:Abu Nasr Forobiy ta’lim- tarbiya ishlarini nechi yo’l bilan amalga oshirishni nazarga tutadi?
A)3 ta B)2 ta S)4 ta D)5 ta
5.S:Beruniy «Shamsal-Maoliy» laqabi bilan mashhur bo’lgan shoh Qobusi bn Vushmagirga bag’ishlab qanday asar yozadi?
A)«Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar»
B)«Munajjimliksan’atidanboshlang’ichtushunchalar»
S)«Minerialogiya»
D)«Xorazmningmashhurkishilari»
6.S:“Qur’on”da diniy ilmdan tashqari qanday dunyoviy ilmlar o’z aksini topgan?
A) iqtisod, siyosat, geografiya, sotsiologiya
B)falsafa, jamiyatshunoslik, geografiya, kimyo
S) tabiat, ruhshunoslik, geografiya, sotsiologiya
D)matematika, ruhshunoslik, biologiya, anatomiya
7.S:Harchand o’qibsan, bilimdonsan,Agar amal qilmading, nodonsan.Ustiga kitob ortilgan eshak, Na olim va donodir beshak. Bu misralar qaysi mutafakkir qalamiga mansub?
A) Farg’oniy B) Sa’diy. S)Navoiy D)Xorazmiy
8.S:«Odobas-Solihin» («Yaxshi kishilar odobi») asari kimning qalamiga mansub?
A) Ulug’bek B)Xorazmiy S) Muhammad Sodiq Qoshg’ariy D)Sa’diySheroziy
9.S:Uch narsa mangu bo’lmayd «Mol savdosiz, ilm bahssiz, davlat siyosatsiz». Ushbu misralar qaysi asardan olingan?
A) «Boburnoma» B)«Bo’ston» S)«Mahbubul-qulub» D) «Guliston»
10.S:«Barkamol insonning haqiqiy ma’naviy qiyofasi uning aqli, bilimi, hunarida, sof insoniy fazilatlar-jasurlik, lutfikaram, odamiylik, mehru-shavqat ko’rsatishida»-degan satrlar qaysi mutafakkir qalamiga mansub?
A) Xorazmiy B)Ulug’bek S) Sa’diy Sheroziy D)Navoiy
11.S:«Baytul hikma» ya’ni «Donishmandlik uyi» qaerda va kim tomonidan tashkil etildi?
A)Xorazmda Xorazmshoh B)Bog’dodda Xorunar-Rashid o’g’li Ma’mun
S)Buxoroda Ismoil Somoniy D)Al Fargoniy
12.S:Ibn Sinoning qaysi asarlarida pedagogik qarashlari bayon etilgan?
A)«Kitobal- qonunfit- tib», «Donishnoma», «HayibnYakzon»..
B)«Risolatfi-l –ishq», «Ash-Shifo», «Tibqonunlari»
S)«Navobig’ulKalima», «Musiqabilimigaoidto’plam»
D)Ash-Shifo», «Tibqonunlari»«Navobig’ulKalima»
13.S:Sharqda «Xosib» matematik laqabi bilan mashhur bo’lgan allomani toping?
A) Al-Xorazmiy B)Sa’diySheroziy
S)Navoiy D) Al-Farg’oniy.
14.S:«Ta’lim faqat so’z va o’rganish orqali egallanadi». Ushbu fikr muallifini aniqlang
A) AbuRayxonBeruniy B)Al-Xorazmiy
S) Abu Nasr Farobiy D)AbuAliibnSino
15.S:Sharq “Uyg’onish davri”da ilm fan rivojlanishi nechta yo’nalishda kuzatiladi?
A)5 ta B)3 ta S)5 ta D)2 ta
16.S:Sharq “Uyg’onish davri”da ilm fan rivojlanishining ikkinchi yo’nalishi to’g’ri ko’rsatgan qatorni belgilang?
A) Matematika-tabiiyotyo’nalishi B)Ta’limiy-axloqiyyo’nalish
S) Ijtimoiy-falsafiyyo’nalish D)Diniyta’limyo’nalish
17.S:Ahmad al Farg’oniy sharqda qanday laqab bilan shuhrat qozongan?
A) Ustodi zamon B)«Shayxar-Rais»
S)Ikkinchi muallim D) «Xosib»(matematik)
18.S:“Usuli jadid” maktabi va unga darslik yozgan adib nomini aniqlang
A) Uvaysiy B)I.Gaspirall S) M.Bexbudiy D)Nodira
19.S:Toshkentda dastlabki rus-tuzem maktablari kaysi yillarda tashkil etilgan?
A)1861 yilda B)1866 yilda S)1882 yilda D)1871 yilda
20.S:Dastlabki xalq dorilfununi qachon, qaerda ochilgan?
A)1919 y Toshkent B)1918 yBuxoro
S)1918ySamarqand D)1918 yToshkent
21.S:Abu Ali Ibn Sino sharqda qanday laqab bilan shuhrat qozongan?
A) Ikkinchimuallim B) «Shayxar-Rais»
S)Ustodizamon D)«Xosib»(matematik)
22.S:«HayibnYaqzon» asarinimagabag’ishlanadi?
A) Meditsina imi haqida B)Tabiat ilmi haqida
S) Farosat ilmi haqida D)Matematika ilmi haqida
23.S:Ibn Sino qaysi tarbiyani ilmiy pedagogik jihatdan bir butun tizimini yaratdi?
A)Jismoniy tarbiya B)Iqtisodiy tarbiya
S)Ekologik tarbiya D)Fuqarolik tarbiyas
24.S:Abu Nasr Forobiyning qaysi asarida bilimlarni o’rganish tartibi haqida fikr bildirilgan?
A) «Fozil odamlar shahri» B)«Ixso-al-ulum»
S)«Aqlma’nolarito’g’risida» D) «Baxt saodatga erishuv to’g’risida»
25.S:Forobiy xulq-axloqni faqat so’zdagina emas nimada tozalash orqali erishish mumkinligini ta’kidlaydi?
A) Ilmda B) Amalda
S)sog’likda D)fikrda
26.S:Beruniy «Shamsal-Maoliy» laqabi bilan mashhur bo’lgan shoh Qobusi bn Vushmagirga bag’ishlab qanday asar yozadi?
A) «Munajjimlik san’atidan boshlang’ich tushunchalar» B) «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar» S)«Minerialogiya» D)«Xorazmning mashhur kishilari»
27.S:Mahmud Qoshg’ariyning ma’naviy merosi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A)«Devoni lug’ati tturk» B)«Qutatg’u bilig»
S)«Ixso-al-ulum» D)«Aql ma’nolari to’g’risida»
28.S:Ahmad al Farg’oniy sharqda qanday laqab bilan shuhrat qozongan?
A) Ustodi zamon B)«Shayxar-Rais»
S)Ikkinchi muallim D) «Xosib»(matematik)
29.S:Tarixda yunon faylasufi “Arastu”dan keyingi 2 muallim nomi bilan sharqda mashxur bo’lgan alloma nomini aniqlang?
A)A.N.Farobiy B)IbnSino
S)A.Navoiy D)A.A.IbnSino
30.S:Dastlabki urug’chilik davridan oldin jamoa a’zolarining yosh jixatlariga ko’ra qanday tasniflangan?
A) Mehnatgato’laishtiroketuvchilar
B) Bolalar va o’smirlar, mehnatga to’la ishtirok etuvchilar, keksalar
S)Bolalarvakeksalar
D)Bolalarvao’smirlar
F.I.SH:___________________________________________ Yunalish._________Guruh___________

9-VARIANT


1.S:Hadisda iymonni mukmmal bo’lmog’ilik sharti ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A) Ilmlibo’lmoq, kishilarbilanyaxshimunosabatdabo’lmoq, kishifaqattoatibodatqilimoq.
B)To’g’riamal, faqattoatibodatdabo’lmoq, kishio’zustidaishlamoq.
S) To’g’ri e’tiqodli bo’lmoq, kishilar bilan yaxshi munosabatda bo’lmoq, kishi o’z ustida ishlamoq.
D)Kishilarbilanyaxshimunosabatdabo’lmoq, kishio’zustidaishlamoq.
2.S:Alisher Navoiyning qaysi asarida so’fiylar sil-silasi haqida ma’lumot beriladi?
A) “Muhokamat ul luhatayt” B)“Mahbubul qulub”
S) “Nasoyi mul muhabbat” D)“Arbayin”
3.S:So’fiylikning uchinchi oqimi qaysi ta’limot bilan bog’liq?
A) Yassaviya B)Mavlaviya S) Naqshbandiya D)Kubraviya
4.S:«XIX asr va XX asr boshlarida Buxoroda maktab va maorif taraqqiyoti ocherki» asari kim tomonidan yozilgan
A) Qori Niyoziy B) S.Rajabov S)Malla Ochilov D)K.Hoshimov
5.S:“Ta’lim berib tarbiyalaylik, tarbiyalab ta’lim beraylik” risolasi muallifi kim?
A) K.Hoshimov B)Qori Niyoziy S)Malla Ochilov D) S.Rajabov
6.S:Qaysi yillarda pedagogika oliy o’quv yurtlarida boshlang’ich maktab uchun oliy pedagogika ma’lumotiga ega bo’lgan o’qituvchilar tayyorlashga kirishildi va buning uchun maxsus fakultetlar tashkil etildi
A) 1961—63 o’quvyilidanboshlab B) 1957—58 o’quv yilidan boshlab
S)1964—65 o’quvyilidanboshlab D)1943—44 o’quvyilidanboshlab
7.S:Sakkiz yillik maktabni tamomlagan o’quvchilar qaysi o’quv yurtlarida o’qishlari mumkin edi?
A)1)To’liq umumiy ta’lim o’rta maktablarida (IX—Xsinflarda); 2) o’qish muddati uch-to’rt yillik bo’lgan texnikumlarda; 3) Hunar va umumiy ta’lim bilimlarini birgalikda beradigan Hunar-texnika bilim yurtlarida Hamda 4) ishchi va qishloq yoshlari maktablarida.
B)Oliy o’quv yurtlarida
S)Maxsus texnikumlarda
D)Kollej va litseylarda
8.S:Qadimgi Yunonistonda vujudga kelgan maktablar tizimi qaysi?
A) Lakoniya va Milet maktablar B) Sparta va Afina maktablar
S)Milet va Sparta D) Sparta va Lakoniya
9.S:Afinada bolalar dastlab 7 yoshdan 13—14 yoshgacha qaysi maktablarda o’qitilgan?
A) Gimnasiy B)Kifarist S) Gramatist D)Kollej
10.S:O’g’il bolalarga adabiyb ilim va estetik tarbiya berilar, muzika, ashula, deklomatsiyalar qaysi maktablarda o’rgatilar
A) Gramatist B)Gimnasiy S)Kollej D) Kifarist
11.S:Spartaliklarning bolalari 7 yoshgacha uyda yashar, keyin ... deb ataluvchi davlat muassasasida 18 yoshga etguncha tarbiyalanar edi
A) Kollej B)Gimnasiy S) Agella D)Gramatist
12.S:Baxsorqali, ya’ni muayyan masalalarni o’rtaga qo’yish va ularga javob topish yo’li bilan haqiqatni aniqlash mumkin deb tushungan mutafakkir kim?
A) Demokrit B)Aflotun S)Arastu D) Suqrot
13.S:Idealar istokratik davlat uch xil ijtimoiy guruh: faylasuflar, jangchilar, Hunarmandlar va dehqonlar guruhidan iborat bo’lishi lozim degan g’oya kimga tegishli?
A) Arastu B) Platon S)Demokrit D)Anaksimen
14.S:O’rta asr G’arbiy Evropa mamlakatlarida qanday ta’lim dasturi vujudga kelganedi?
A) olti fanni o’z ichiga olgan ta’lim dasturi
B)uch guruhga bo’lingan va olti fanni o’z ichiga olgan ta’lim dasturi
S) Ikki guruhga bo’lingan va etti fanni o’z ichiga olgan ta’lim dasturi.
D) 4 taguruh, olti fanni o’z ichiga olgan ta’lim dasturi
15.S:lotincha «kvadrivium» deb atalgan guruhga qanday fanlar kiritilgan ?
A) ritorika, geometriya, astronomiyavajismoniytarbiya
B)arifmetika, geometriya, astronomiyavajismoniytarbiya
S) arifmetika, geometriya, astronomiyavamusiqa
D)arifmetika, etika, astronomiyavajismoniytarbiya
16.S:Evropadagi cherkov maktablarining asosiy turlari qaysilar ?
A) prixod maktabi (ya’ni cherkovga qarashli), monastir maktabi va o’rta maktablaridan iborat edi.
B)prixod maktabi (ya’ni cherkovga qarashli), monastir maktabi va boshlang’ich maktablaridan iborat edi.
S) Prixod maktabi (ya’ni cherkovga qarashli), monastir maktabi va bosh cherkov yoki episkop maktablaridan iboratedi.
D)prixodmaktabi (ya’nicherkovgaqarashli), monastirmaktabivaoliymaktablaridaniboratedi.
17.S:Evropada birinchi universitetlar XII asrning ikkinchi yarmida qaerlarda tashkil etildi?
A) Germaniyada, Shvetsiyada, Frantsiyada
B) Italiyada (Bolonyashahrida), Angliyada (Oksfordshahrida), Frantsiyada (Parijda) S)Bolgariyada, Vengriyada, Avtriyada
D)Rossiyada, Italiyada, Angliyada
18.S:O’rta asr universitetlarida nechta fakultet boredi?
A)3 ta B)2 ta S)4 ta D)6 ta
19.S:O’rta asr universitetlarida qanday fakultetlar boredi?
A) tillar, meditsina, tabiat B)diniy, meditsina, tabiatmusiqa,
S)diniy, meditsina, tabiatmusiqa, D) Tayyorlov, ilohiyot, meditsina, yuridikboshlang’ich,
20.S:G’arbiy Evropa mamlakatlarida oliy ma’lumot beradigan o’quv yurtlari sifatida universitetlar qachon paydo bo’la boshladi?
A) XIII—XIVasrda B)XI—XII asrda
S) XII—XIII asrda D)XV—XVIasrda
21.S:«Buyuk didaktika» asari muallifi kim?
A)Ya.A.Komenskiy B)Gerbart
S)Disterveg D)Ouen
22.S:Komenskiy qaysi ta’lim printsipini o’qitishning «Oltin qoidasi» deb ataydi
A) Izchilik B)Onglilik S) ko’rsatmalilik D)Mashqqilish
23.S:Sinf — dars tizimiga asos solgan pedagogolim?
A) Gerbart B) Ya.A.Komenskiy S)Disterveg D)Ouen
24.S:Gertruda o’z bolalarini qanday qilib o’qitadi», «Onalar kitobi yoki onalar uchun o’z bolalariga kuzatish va gapirishni qanday o’rgatish Haqida qo’llanma», «Kuzatish alifbesi yoki o’lchash Haqida ko’rsatmali qo’llanma», «Son to’g’risida ko’rsatmali ta’lim» asarlari muallifi kim
A) Disterveg B)Gerbart S) Pestalotstsi D)Ouen
25.S:Elementar ta’lim nazariyasi asoschisi kim?
A)Pestalotstsi B)Ya.A.Komenskiy S)Gerbart D)Disterveg
26.S:Tarbiya maqsadlaridan kelib chiqqan umumiy pedagogika» (1806), «Psixologiya darsligi» (1816), «Psixologiyani pedagogikaga tatbiq qilish to’g’risidagi xatlar» (1831), «Pedagogikaga doir lektsiyalar ocherki» (1835) asarlari muallifi kim?
A) Ya.A.Komenskiy B)Pestalotstsi S) Iogann Gerbart D)Gerbart
27.S:“Tarbiya va ta’lim uchun Reyn varaqalari» degan jurnal asoschisi kim?
A) Pestalotstsi B)Ya.A.Komenskiy S)Gerbart D) Disterveg
28.S:Gerodotning qaysi kitobida qadimgi forslar, saklar, massagetlarning ta’lim-tarbiya tarziga oid muhim ma’lumotlar berilgan?
A) Avesto B)Shoxnoma S) Tarix D)Ta’birnoma
29.S:Eng qadimgi madaniy boyliklarimizni o’rganishda asosiy qaysi manbalarga tayangan holda ish ko’riladi?
A)Xalq og’zaki ijodi materiallari, allomalarning ijodi me’rosiga, arxeologik qazilmalar natijasida topilgan ashyolar.
B)Xalqog’zakiijodimateriallari, arxeologik qazilmalar natijasida topilgan ashyolar, tarixiy voqealarga.
S)Tabiat hodisalariga, allomalarning ilmiy ijodi,arxeologik qazilmalar natijasida topilgan ashyolar.
D)Xalq og’zaki ijodi materiallari, allomalarning ilmiy ijodi, falsafiy qarashlarga.
30.S:O’rta Osiyoda keng tarqalgan so’fiylikning oqimi qaysi ta’limot bilan bog’liq?
A) Yassaviya B)Mavlaviya S) Naqshbandiya D)Kubraviya

F.I.SH:___________________________________________ Yunalish._________Guruh___________


10-VARIANT

1.S:Xadis ilmida “Amirul- mu’minin “ degan sharafli nomga sazovor bulgan olim kim?


A) Nakshband B)At-Termiziy S) Al – Buxoriy. D)Yassaviy
2.S:“Hadis” ilmining mohiyati nimadan iborat?
A) Avliyolarhayotivafaoliyatidanma’lumotberad
B)“Quron” oyatlaritavsiridaniborat
S) Rasulullohning hayoti va faoliyati hamda diniy, axloqiy ko’rsatmalardan iborat
D)-Faqatginidiniyta’limothaqidama’lumotberad
3.S:Hadis ta’lif etishda asosan, nechta yo’nalish paydo bo’lgan?
A)4 ta B)3 ta S)5 ta D)2 ta
4.S:“Sahih” (ishonchli) yo’nalishdagi hadislarga kim asos soldi?
A) Imom Ahmad ibn Hambal B)Isoat-Termiziy
S)AbdullohibnMuso D) Imom Buxoriy
5.S:Ahmad Yugnakiy qalamiga mansub bo’lgan asarni ko’rsating?
A) «Navobig’ul-kalim» B)«Mavjudlikning umumiyligi to’g’risida risola»
S) «Hibatul haqoyiq» D)«Devoni lug’atit turk»
6.S:Ahmad Yugnakiy insonda ikki narsa bo’lsa, unga muruvvat yo’li yopiladi deb nimani nazarda tutadi?
A) Behudaso’zlarniko’pgapirmaslik; ilmolmaslik;
B)Birovningmulkigaxiyonatqilish; yolg’onso’zlamaslik;
S) Behuda so’zlarni ko’p gapirmaslik; yolg’on so’zlamaslik; D)Ilmolmaslik; yolg’onso’zlamaslik;
7.S:Yusuf Xos Xojibning “Qutadg’u bilig” asarida qaysi asrda yaratilgan, unda qancha bayt va misralar bor?
A) IXasrdayaratilgan, 8000 baytva 10000 misrabor
B)XIIasrdayaratilgan, 7000 baytva 12000 misrabor
S) XI asrda yaratilgan, 6500 baytva 13000 misrabor
D)XIXasrdayaratilgan, 5000 baytva 19000 misrabor
8.S:«Baytul hikma» ya’ni «Donishmandlik uyi» qaerda va kim tomonidan tashkil etildi?
A)Xorazmda Xorazmshoh B)Bog’dodda Xorunar-Rashid o’g’li Ma’mun
S)Buxoroda Ismoil Somoniy D)Al Fargoniy
9.S:Ibn Sinoning qaysi asarlarida pedagogik qarashlari bayon etilgan?
A)«Kitobal- qonunfit- tib», «Donishnoma», «HayibnYakzon»..
B)«Risolatfi-l –ishq», «Ash-Shifo», «Tibqonunlari»
S)«Navobig’ulKalima», «Musiqabilimigaoidto’plam»
D)Ash-Shifo», «Tibqonunlari»«Navobig’ulKalima»
10.S:Sharqda «Xosib» matematik laqabi bilan mashhur bo’lgan allomani toping?
A) Al-Xorazmiy B)Sa’diySheroziy
S)Navoiy D) Al-Farg’oniy.
11.S:«Ta’lim faqat so’z va o’rganish orqali egallanadi». Ushbu fikr muallifini aniqlang
A) AbuRayxonBeruniy B)Al-Xorazmiy
S) Abu Nasr Farobiy D)AbuAliibnSino
12.S:Sharq “Uyg’onish davri”da ilm fan rivojlanishi nechta yo’nalishda kuzatiladi?
A)5 ta B)3 ta S)5 ta D)2 ta
13.S:Sharq “Uyg’onish davri”da ilm fan rivojlanishining ikkinchi yo’nalishi to’g’ri ko’rsatgan qatorni belgilang?
A) Matematika-tabiiyotyo’nalishi B)Ta’limiy-axloqiyyo’nalish
S) Ijtimoiy-falsafiyyo’nalish D)Diniyta’limyo’nalish
14.S:Ahmad al Farg’oniy sharqda qanday laqab bilan shuhrat qozongan?
A) Ustodi zamon B)«Shayxar-Rais»
S)Ikkinchi muallim D) «Xosib»(matematik)
15.S:Tarixda yunon faylasufi “Arastu”dan keyingi 2 muallim nomi bilan sharqda mashxur bo’lgan alloma nomini aniqlang?
A)A.N.Farobiy B)IbnSino S)A.Navoiy D)A.A.IbnSino
16.S:Dastlabki urug’chilik davridan oldin jamoa a’zolarining yosh jixatlariga ko’ra qanday tasniflangan?
A) Mehnatgato’laishtiroketuvchilar
B) Bolalar va o’smirlar, mehnatga to’la ishtirok etuvchilar, keksalar
S)Bolalarvakeksalar
D)Bolalarvao’smirlar
17.S:“Rahbari najot” asarining muallifi kim?
A) A.Navoiy B)A.Qodiriy S) Fitrat D)A.Avloniy
18.S:Jadidchilik harakatiningning asoschisi qaysi bandda to’g’ri ko’rsatilgan?
A) F. Xo’jaev B)-A. Qodiriy S) I.Gaspiral D)FataliOxunov
19.S:"Birinchi muallim" asarining muallifi kim.
A) Xamza B)Siddikiy S)Shakuriy D) Avloniy
20.S:Turkiston o’lkasida birinchi o’g’il va qiz bolalar birga o’qiydigan bilim yurti tashkil etilgan sanani aniqlang.
A) 1906 y B)1902-1907 y S)1903-1904 y D) 1907 y
21.S:Buxoro amirlari tarixi “Navodir ul vaqoe” asarining muallifi qaysi qatorda to’g’ri berilgan?
A) Fuzuliy B) Axmad Donish S)Umar Xayyom D)Bedil
22.S:“Usuli jadid” maktabi va unga darslik yozgan adib nomini aniqlang
A) Uvaysiy B)I.Gaspirall S) M.Bexbudiy D)Nodira
23.S:Toshkentda dastlabki rus-tuzem maktablari kaysi yillarda tashkil etilgan?
A)1861 yilda B)1866 yilda S)1882 yilda D)1871 yilda
24.S:Dastlabki xalq dorilfununi qachon, qaerda ochilgan?
A)1919 y Toshkent B)1918 yBuxoro
S)1918ySamarqand D)1918 yToshkent
25.S:Abu Ali Ibn Sino sharqda qanday laqab bilan shuhrat qozongan?
A) Ikkinchimuallim B) «Shayxar-Rais»
S)Ustodizamon D)«Xosib»(matematik)
26.S:«HayibnYaqzon» asarinimagabag’ishlanadi?
A) Meditsina imi haqida B)Tabiat ilmi haqida
S) Farosat ilmi haqida D)Matematika ilmi haqida
27.S:Ibn Sino qaysi tarbiyani ilmiy pedagogik jihatdan bir butun tizimini yaratdi?
A)Jismoniy tarbiya B)Iqtisodiy tarbiya
S)Ekologik tarbiya D)Fuqarolik tarbiyas
28.S:Kaykovus uch narsani do’st va dushmanga ochiq tutishni takidlaydi, bular qaysilar?
A) karvonni, sufraboshini, hamyonbog’ichini B) Uy eshigini, sufra boshini, hamyon bog’ichini
S)uyeshigini, ayvonni , hamyonbog’ichini D)uyeshigini, sufraboshini, hamyonbog’ichin
29.S:Kaykovus ilmni uchga bo’ladi, bular qaysilar?
A) Birorkasbhunargabog’liqbo’lganilm; dinbilanbog’liqilmlar; dalolatgataalluqliodat;
B)Hunarsirlari; ilmbilanbog’liqkasbhunarhamdaxayr; dalolatgataalluqliodat;
S)Birorkasbhunargabog’liqbo’lganilm; ilmbilanbog’liqkasbhunarhamdaxayr; kasbturlari;
D) Biror kasb hunarga bog’liq bo’lgan ilm; ilm bilan bog’liq kasb hunar hamda xayr;dalolatga taalluqli odat;
30.S:Eng qadimgi kishilarning daslabki oddiy istaklari, ajdodlar ruhiga sig’inish ilmiy jihatdan qanday nomlanadi?
A) Fateshizm B)Onimizm S) Totemizm D)Shovenizm
F.I.SH:___________________________________________ Yunalish._________Guruh___________

11-VARIANT


1.S:Eng qadimgi davrlarda oromiy va forsiy mixxat yozuvlaridan tashqari qanday yozuvlar muhim ahamiyat kasb etgan?


A) Eron, So’g’d, qozoq, O’rxun-enasoy, uzbek
B)Parkana, So’g’d, arab, O’rxun-enasoy, uyg’ur
S)Xorazm, arab, maroqan, tojik, uyg’ur
D) Xorazm, So’g’d, Kushon, O’rxun-enasoy, uyg’ur
2.S:Gerodot forslar uchun qaysi xislatlarni sharmandalik hisoblangan, deydi...
A) Firibgarlik va kamsuqumlik B)O’g’rilik va qalloblik
S) Yolg’onchilik va qarzdorlik D)Itoatsizlik va intizomsizlik.
3.S:Zardushtiylik dini asosiy g’oyalari o’z ifodasini topgan muqaddas kitobqaysi ?
A) Qur’oni Karim B) Avesto S)Zabur D)Rigveda
4.S:lotincha «kvadrivium» deb atalgan guruhga qanday fanlar kiritilgan ?
A) ritorika, geometriya, astronomiyavajismoniytarbiya
B)arifmetika, geometriya, astronomiyavajismoniytarbiya
S) arifmetika, geometriya, astronomiyavamusiqa
D)arifmetika, etika, astronomiyavajismoniytarbiya
5.S:Evropadagi cherkov maktablarining asosiy turlari qaysilar ?
A) prixod maktabi (ya’ni cherkovga qarashli), monastir maktabi va o’rta maktablaridan iborat edi.
B)prixod maktabi (ya’ni cherkovga qarashli), monastir maktabi va boshlang’ich maktablaridan iborat edi.
S) Prixod maktabi (ya’ni cherkovga qarashli), monastir maktabi va bosh cherkov yoki episkop maktablaridan iboratedi.
D)prixodmaktabi (ya’nicherkovgaqarashli), monastirmaktabivaoliymaktablaridaniboratedi.
6.S:Evropada birinchi universitetlar XII asrning ikkinchi yarmida qaerlarda tashkil etildi?
A) Germaniyada, Shvetsiyada, Frantsiyada
B) Italiyada (Bolonyashahrida), Angliyada (Oksfordshahrida), Frantsiyada (Parijda) S)Bolgariyada, Vengriyada, Avtriyada
D)Rossiyada, Italiyada, Angliyada
7.S:O’rta asr universitetlarida nechta fakultet boredi?
A)3 ta B)2 ta S)4 ta D)6 ta
8.S:O’rta asr universitetlarida qanday fakultetlar boredi?
A) tillar, meditsina, tabiat B)diniy, meditsina, tabiatmusiqa,
S)diniy, meditsina, tabiatmusiqa, D) Tayyorlov, ilohiyot, meditsina, yuridikboshlang’ich,
9.S:G’arbiy Evropa mamlakatlarida oliy ma’lumot beradigan o’quv yurtlari sifatida universitetlar qachon paydo bo’la boshladi?
A) XIII—XIVasrda B)XI—XII asrda
S) XII—XIII asrda D)XV—XVIasrda
10.S:«Buyuk didaktika» asari muallifi kim?
A)Ya.A.Komenskiy B)Gerbart S)Disterveg D)Ouen
11.S:Komenskiy qaysi ta’lim printsipini o’qitishning «Oltin qoidasi» deb ataydi
A) Izchilik B)Onglilik S) ko’rsatmalilik D)Mashqqilish
12.S:Sinf — dars tizimiga asos solgan pedagogolim?
A) Gerbart B) Ya.A.Komenskiy S)Disterveg D)Ouen
13.S:Gertruda o’z bolalarini qanday qilib o’qitadi», «Onalar kitobi yoki onalar uchun o’z bolalariga kuzatish va gapirishni qanday o’rgatish Haqida qo’llanma», «Kuzatish alifbesi yoki o’lchash Haqida ko’rsatmali qo’llanma», «Son to’g’risida ko’rsatmali ta’lim» asarlari muallifi kim
A) Disterveg B)Gerbart S) Pestalotstsi D)Ouen
14.S:Elementar ta’lim nazariyasi asoschisi kim?
A)Pestalotstsi B)Ya.A.Komenskiy S)Gerbart D)Disterveg
15.S:Spartada 18—20 yoshga etganda yigitlar qays io’spirinlar guruHida Harbiy xizmatni o’taganlar?
A) Gimnasiy B)Agella S) Efeblar D)Kollej
16.S:Kaykovus odamlar xislatini uch xilga bo’ladi, bular qaysilar?
A) aql, rostlik, saxovat B)kuch, rostlik, juvonmardlik
S)aql, bilim, juvonmardlik D) aql, rostlik, juvonmardlik
17.S:Kaykovus uch narsani do’st va dushmanga ochiq tutishni takidlaydi, bular qaysilar?
A) karvonni, sufraboshini, hamyonbog’ichini B) Uy eshigini, sufra boshini, hamyon bog’ichini
S)uyeshigini, ayvonni , hamyonbog’ichini D)uyeshigini, sufraboshini, hamyonbog’ichin
18.S:Kaykovus ilmni uchga bo’ladi, bular qaysilar?
A) Birorkasbhunargabog’liqbo’lganilm; dinbilanbog’liqilmlar; dalolatgataalluqliodat;
B)Hunarsirlari; ilmbilanbog’liqkasbhunarhamdaxayr; dalolatgataalluqliodat;
S)Birorkasbhunargabog’liqbo’lganilm; ilmbilanbog’liqkasbhunarhamdaxayr; kasbturlari;
D) Biror kasb hunarga bog’liq bo’lgan ilm; ilm bilan bog’liq kasb hunar hamda xayr;dalolatga taalluqli odat;
19.S:Eng qadimgi kishilarning daslabki oddiy istaklari, ajdodlar ruhiga sig’inish ilmiy jihatdan qanday nomlanadi?
A) Fateshizm B)Onimizm S) Totemizm D)Shovenizm
20.S:Eng qadimgi davrlarda oromiy va forsiy mixxat yozuvlaridan tashqari qanday yozuvlar muhim ahamiyat kasb etgan?
A) Eron, So’g’d, qozoq, O’rxun-enasoy, uzbek
B)Parkana, So’g’d, arab, O’rxun-enasoy, uyg’ur
S)Xorazm, arab, maroqan, tojik, uyg’ur
D) Xorazm, So’g’d, Kushon, O’rxun-enasoy, uyg’ur
21.S:Gerodot forslar uchun qaysi xislatlarni sharmandalik hisoblangan, deydi...
A) Firibgarlik va kamsuqumlik B)O’g’rilik va qalloblik
S) Yolg’onchilik va qarzdorlik D)Itoatsizlik va intizomsizlik.
22.S:Zardushtiylik dini asosiy g’oyalari o’z ifodasini topgan muqaddas kitobqaysi ?
A) Qur’oni Karim B) Avesto S)Zabur D)Rigveda
23.S:So’fiylikning birinchi oqimiga mansub so’fiylar komillikka erishish yo’li bosqichlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A)Shariat, tariqat,ma’rifat, haqiqat B)Shariat, fazilat,ma’rifat, haqiqat
S)Tariqat,ma’rifat, haqiqat D)Shariat, tariqat, haqiqat
24.S:Yunonlar fanni tasni fetishda birinchi qismda qaysi fanlarni kiritishgan?
A)Tabiat to’g’risidagi fan, matematika to’g’risidagi va matematika fanlari.
B)etika, iqtisodvasiyosatto’g’risidagifanlar.
S)tabiat, etikavadavlatniboshqarishtug’risidagifanlar.
D)matematika, filologiyavajamiyatshunoslikto’g’risidagifanlar.
25.S:Abu Nasr Forobiy sharqda qanday laqab bilan shuhrat qozongan?
A)Ikkinchi muallim B)Ustodizamon
S)«Xosib»(matematik) D)«Shayxar-Rais»
26.S:Birinchi bo’lib o’zbek olimlaridan qaysi biri «Qutadg’u bilig» asari haqida ma’lumot beradi?
A) Q.Karimov B)B.To’xliev S) Fitrat D)Y.Jumaboev
27.S:Abu Nasr Forobiy ta’lim- tarbiya ishlarini nechi yo’l bilan amalga oshirishni nazarga tutadi?
A)3 ta B)2 ta S)4 ta D)5 ta
28.S:Beruniy «Shamsal-Maoliy» laqabi bilan mashhur bo’lgan shoh Qobusi bn Vushmagirga bag’ishlab qanday asar yozadi?
A)«Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar»
B)«Munajjimliksan’atidanboshlang’ichtushunchalar»
S)«Minerialogiya»
D)«Xorazmningmashhurkishilari»
29.S:“Qur’on”da diniy ilmdan tashqari qanday dunyoviy ilmlar o’z aksini topgan?
A) iqtisod, siyosat, geografiya, sotsiologiya
B)falsafa, jamiyatshunoslik, geografiya, kimyo
S) tabiat, ruhshunoslik, geografiya, sotsiologiya
D)matematika, ruhshunoslik, biologiya, anatomiya
30.S:Harchand o’qibsan, bilimdonsan,Agar amal qilmading, nodonsan.Ustiga kitob ortilgan eshak, Na olim va donodir beshak. Bu misralar qaysi mutafakkir qalamiga mansub?
A) Farg’oniy B) Sa’diy. S)Navoiy D)Xorazmiy

F.I.SH:___________________________________________ Yunalish._________Guruh___________


12-VARIANT
1.S:Kaykovus uch narsani do’st va dushmanga ochiq tutishni takidlaydi, bular qaysilar?
A) karvonni, sufraboshini, hamyonbog’ichini
B) Uy eshigini, sufra boshini, hamyon bog’ichini
S)uyeshigini, ayvonni , hamyonbog’ichini
D)uyeshigini, sufraboshini, hamyonbog’ichin
2.S:«Qutadg’u bilig» asaridagi Oyto’ldi qahramoni qanday ramz?
A) Adolat B)Aql S)Qanoat D) Davlat va baxt
3.S:Forobiy xulq-axloqni faqat so’zdagina emas nimada tozalash orqali erishish mumkinligini ta’kidlaydi?
A) sog’likda B)Ilmda S) Amalda D)fikrda
4.S:Yusuf Xos Hojibning «Qutadg’u bilig» asarini eronliklar qanday nomlashadi?
A) «Adabul-mulk» B)«Anisul-mamolik»
S) «Shohnomai turkiy» D)«Ziynatul-umaro»
5.S:«Qutadg’u bilig»ning qanday nusxalari ma’lum?
A) Hirot, Qohira, Samarqand B)Xitoy, Qohira, Namangan
S)Hirot, Venna, Namangan D) Hirot, Qohira, Namangan
6.S:Kaykovus odamlar xislatini uch xilga bo’ladi, bular qaysilar?
A) aql, bilim, juvonmardlik B)kuch, rostlik, juvonmardlik
S) aql, rostlik, juvonmardlik D)aql, rostlik, saxovat
7.S:Unsurul-Maoliy Kaykovus qalamiga mansub bo’lgan asarni ko’rsating?
A) «Devoni lug’ati tturk» B)«Qutadg’ubilig» S) «Qobusnoma» D)«Siyosatnoma»
8.S:So’fiylikning birinchi oqimiga mansub so’fiylar komillikka erishish yo’li bosqichlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A)Shariat, tariqat,ma’rifat, haqiqat B)Shariat, fazilat,ma’rifat, haqiqat
S)Tariqat,ma’rifat, haqiqat D)Shariat, tariqat, haqiqat
9.S:Yunonlar fanni tasni fetishda birinchi qismda qaysi fanlarni kiritishgan?
A)Tabiat to’g’risidagi fan, matematika to’g’risidagi va matematika fanlari.
B)etika, iqtisodvasiyosatto’g’risidagifanlar.
S)tabiat, etikavadavlatniboshqarishtug’risidagifanlar.
D)matematika, filologiyavajamiyatshunoslikto’g’risidagifanlar.
10.S:Abu Nasr Forobiy sharqda qanday laqab bilan shuhrat qozongan?
A)Ikkinchi muallim B)Ustodi zamon
S)«Xosib»(matematik) D)«Shayxar-Rais»
11.S:Engqadimgi kishilarning daslabki oddiy istaklari, Ruhga sig’inish ilmiy jihatdan qanday nomlanadi?
A)Onimizm B)Totemizm S)Fateshizm D)Shovenizm
12.S:Ajdodlarimizning hayotiy tajribalari ta’lim-tarbiyaga doir qarashlari bizgacha qaysi manbada etib kelgan.
A)Geradotning “Tarix”, Pulutarning “Xarbiyxiylalar”, “Devonulug’atitturk” asarida
B)To’marisShiroqafsonasida
S)“Devonulug’atitturk” asarida
D)Geradotning “Tarix”,
13.S:Gerodotning qaysi kitobida qadimgi forslar, saklar, massagetlarning ta’lim-tarbiya tarziga oid muhim ma’lumotlar berilgan?
A) Avesto B)Shoxnoma S) Tarix D)Ta’birnoma
14.S:Eng qadimgi madaniy boyliklarimizni o’rganishda asosiy qaysi manbalarga tayangan holda ish ko’riladi?
A)Xalq og’zaki ijodi materiallari, allomalarning ijodi me’rosiga, arxeologik qazilmalar natijasida topilgan ashyolar.
B)Xalqog’zakiijodimateriallari, arxeologik qazilmalar natijasida topilgan ashyolar, tarixiy voqealarga.
S)Tabiat hodisalariga, allomalarning ilmiy ijodi,arxeologik qazilmalar natijasida topilgan ashyolar.
D)Xalq og’zaki ijodi materiallari, allomalarning ilmiy ijodi, falsafiy qarashlarga.
15.S:O’rta Osiyoda keng tarqalgan so’fiylikning oqimi qaysi ta’limot bilan bog’liq?
A) Yassaviya B)Mavlaviya S) Naqshbandiya D)Kubraviya
16.S:Xadis ilmida “Amirul- mu’minin “ degan sharafli nomga sazovor bulgan olim kim?
A) Nakshband B)At-Termiziy S) Al – Buxoriy. D)Yassaviy
17.S:“Hadis” ilmining mohiyati nimadan iborat?
A) Avliyolarhayotivafaoliyatidanma’lumotberad
B)“Quron” oyatlaritavsiridaniborat
S) Rasulullohning hayoti va faoliyati hamda diniy, axloqiy ko’rsatmalardan iborat
D)-Faqatginidiniyta’limothaqidama’lumotberad
18.S:Hadis ta’lif etishda asosan, nechta yo’nalish paydo bo’lgan?
A)4 ta B)3 ta S)5 ta D)2 ta
19.S:“Sahih” (ishonchli) yo’nalishdagi hadislarga kim asos soldi?
A) Imom Ahmad ibn Hambal B)Isoat-Termiziy
S)AbdullohibnMuso D) Imom Buxoriy
20.S:Ahmad Yugnakiy qalamiga mansub bo’lgan asarni ko’rsating?
A) «Navobig’ul-kalim» B)«Mavjudlikning umumiyligi to’g’risida risola»
S) «Hibatul haqoyiq» D)«Devoni lug’atit turk»
21.S:Abu Ali Ibn Sino sharqda qanday laqab bilan shuhrat qozongan?
A) Ikkinchimuallim B) «Shayxar-Rais»
S)Ustodizamon D)«Xosib»(matematik)
22.S:«HayibnYaqzon» asarinimagabag’ishlanadi?
A) Meditsina imi haqida B)Tabiat ilmi haqida
S) Farosat ilmi haqida D)Matematika ilmi haqida
23.S:Ibn Sino qaysi tarbiyani ilmiy pedagogik jihatdan bir butun tizimini yaratdi?
A)Jismoniy tarbiya B)Iqtisodiy tarbiya
S)Ekologik tarbiya D)Fuqarolik tarbiyas
24.S:Abu Nasr Forobiyning qaysi asarida bilimlarni o’rganish tartibi haqida fikr bildirilgan?
A) «Fozil odamlar shahri» B)«Ixso-al-ulum»
S)«Aqlma’nolarito’g’risida» D) «Baxt saodatga erishuv to’g’risida»
25.S:Forobiy xulq-axloqni faqat so’zdagina emas nimada tozalash orqali erishish mumkinligini ta’kidlaydi?
A) Ilmda B) Amalda
S)sog’likda D)fikrda
26.S:Beruniy «Shamsal-Maoliy» laqabi bilan mashhur bo’lgan shoh Qobusi bn Vushmagirga bag’ishlab qanday asar yozadi?
A) «Munajjimlik san’atidan boshlang’ich tushunchalar» B) «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar» S)«Minerialogiya» D)«Xorazmning mashhur kishilari»
27.S:Mahmud Qoshg’ariyning ma’naviy merosi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?
A)«Devoni lug’ati tturk» B)«Qutatg’u bilig»
S)«Ixso-al-ulum» D)«Aql ma’nolari to’g’risida»
28.S:Ahmad al Farg’oniy sharqda qanday laqab bilan shuhrat qozongan?
A) Ustodi zamon B)«Shayxar-Rais»
S)Ikkinchi muallim D) «Xosib»(matematik)
29.S:Tarixda yunon faylasufi “Arastu”dan keyingi 2 muallim nomi bilan sharqda mashxur bo’lgan alloma nomini aniqlang?
A)A.N.Farobiy B)IbnSino
S)A.Navoiy D)A.A.IbnSino
30.S:Dastlabki urug’chilik davridan oldin jamoa a’zolarining yosh jixatlariga ko’ra qanday tasniflangan?
A) Mehnatgato’laishtiroketuvchilar
B) Bolalar va o’smirlar, mehnatga to’la ishtirok etuvchilar, keksalar
S)Bolalarvakeksalar
D)Bolalarvao’smirlar
Download 177 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish