Davlat moliyaviy nazoratining nechta turi bor?Download 36,68 Kb.
Sana26.01.2020
Hajmi36,68 Kb.
#37580
Bog'liq
Audit test 3
Esse 2025-2030 yillar qonun ustuvorligi, 8-sinf odam va uning salomatligi, Til — millat ko‘zgusi, Mustaqil ish (NoteJS) Jahongir, 5 6 bilet uzb, Iqtidorli, 4- SINF UCHUN PAST UZLASHTIRUVCHI O'QUVCHILAR 2021, 4- SINF UCHUN PAST UZLASHTIRUVCHI O'QUVCHILAR 2021

 1. Davlat moliyaviy nazoratining nechta turi bor?

 1. 8 ta

 2. *4 ta

 3. 2 ta

 1. Nomoddiy aktivlarni baholash usullari nechta

 1. *4 ta

 2. 6 ta

 3. 2 ta

 1. Daromad olish ketma-ketligi bo`yicha aksiyalar ………. bo`linadi.

 1. *oddiy va imtiyozlilarga

 2. Aksiyalarga

 3. Obligatsiyalarga

 1. Obligatsiya so`ziga ta`rif bering

 1. subyektning bir yillik faoliyati natijasi bo`yicha dividend to`lash mo`ljallanadi.

 2. * bu uning egasi ma'lum miqdorda pul to`laganini va unda belgilangan muddatda nominal qiymatini va aniq belgilangan foizini so`ndirish bo`yicha majburiyatlar ko`rsatilgan qimmatli qog`oz

 3. taqdim etiladigan qimmatli qog`ozlar bo`lib, ularning egalari budjetga pul mablag`lari o`tkazganini va bu qimmatli qog`ozlarga egalik qilish muddati davomida aniq belgilangan daromad olish huquqini beruvchi ko`rsatuvchi egalik qiladigan davlat qimmatli qog`ozlaridir.

 1. Import tarkibida mashina va asbob-uskunalar, oziq-ovqat mahsulotlari va ularni ishlab chiqarish uchun nimaning hissasi yuqoridir.

 1. * xom ashyo

 2. oziq-ovqat

 3. asbob-uskunalar

 1. Auditorlik tekshirishning asosiy bosqichlaridan biri - bu import tovarlari bo’yicha nazoratning qanday tomonlarini aniqlashdir.

 1. Zaif tomonlari

 2. Kuchli tomonlari

 3. * Zaif va kuchli tomonlari

 1. Operatsion audit asosan nechta guruh mutaxassislaridan biri tomonidan amalga oshiriladi:

 1. 7 ta

 2. 3 ta

 3. * 2 ta

 1. Auditor korxona faoliyatini o’rganishdan nechta maqsadni ko’zlaydi

 1. *2 ta

 2. 10 ta

 3. 5 ta

 1. Kuzatib chiqish – bu

 1. xojalik yurituvchi subyekt vakillari yoki uchinchi shaxslarning, boshlab qo`yilgan auditorlik tekshiruvini, auditor auditorlik xulosasi tayyorlash uchun yetarli deb hisoblaydigan hajmda o`tkazishga to`sqinlik qilishga qaratilgan ochiqdan-ochiq ko`rsatadigan xatti- harakatlari yoki harakatsizligidir.

 2. * sintetik va analitik hisob registrlarida dastlabki hujjatlar ma’lumotlarining aks ettirilishini, ayrim dastlabki hujjatlarni tekshiradigan, yakuniy schetlar korrespondentsiyasini topadigan va xo’jalik faoliyatining tegishli faktlari buxgalteriya hisobida to’g’ri yoki noto’g’ri aks ettirilganligini tekshirish jarayonidir.

 3. mahsulot (ishlarni bajarish yoki xizmatlarni ko`rsatish) ishlab chiqarish va mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni sotilishidan istiqbolda ko`zlangan natijalarni olish - ishlab chiqarish va iste'molchilarga sotuv bozorida tovarlarni, nomoddiy xizmatlarni sotish (loyiha-tadqiqot ishlarni bajarish, transport va bank xizmatlarini ko`rsatish va boshqalar) va iste'molchilarga boshqa xizmatlarni bajarish jarayonida amalga oshiriladi.

 1. Auditor zaxira kapitali hisobi bo`yicha buxgalteriya o`tkazmalari to`g`ri qandayligini tekshirishi lozim.

 1. Murakkab ekanligini

 2. * To`g`ri ekanligini

 3. Xato ekanligini

 1. Kompyuter dasturlarida o’rnatilgan nazorat tizimini testdan o’tkazish muolajalarining ikkinchi stsenariysi

 1. Tekshirilayotgan firmaning real dasturlaridan foydalangan holda testdan o’tkazish;

 2. * Firmaning xodimi tomonidan tayyorlangan maxsus auditorlik dasturlaridan foydalanib, testdan o’tkazish;

 3. Auditor tomonidan tayyorlangan maxsus dasturdan foydalangan holda testdan o’tkazish.

 1. Auditorlik tekshirishda qo’llaniladigan vosita va usullari nechta guruhga bo’lish mumkin.

 1. *4 ta

 2. 6 ta

 3. 8 ta

 1. Davlat moliyaviy nazorati nechta turlarga bo’linadi

 1. 6 ta

 2. *3 ta

 3. 4 ta

 1. Ichki audit maqsadi

 1. * bu tavsiyalarni tuzish, rahbariyat tomonidan hisobga olinadigan majburiy tadbir hisoblanadi. Kamchiliklarni bartaraf etish bo’yicha tadbirlarni amalga oshirish rahbariyat javobgarligi hisoblanadi.

 2. aytib o’tilgan hamma usullar va mulkiy va moliyaviy holatni ularsiz ishonchli baholab bo’lmaydigan boshqalari;

 3. ishlab chiqarish zahiralarini tovarlar tugallanmagan ishlab chiqarish va tayyor mahsulotni baholash;

 1. G`azna majburiyatlari nechta turlarda chiqariladi

 1. 6 ta

 2. *3 ta

 3. 2 ta

 1. Yuridik va jismoniy shaxslar o`zlariga hisob-kitob va kassa xizmatlarini ko`rsatish uchun banklarni qanday ravishda tanlashlari mumkin

 1. Majburiy

 2. *mustaqil

 3. Tanlash huquqiga ega emas

 1. «Chet el valutasidagi operatsiyalarni buxgalteriya hisobi, statistika va boshqa hisobotlarda aks ettirish tartibi to`g`risida Nizom» qachon ro`yxatga olingan

 1. * 2001- yil 16 -noyabrda 1085-son

 2. 2019- yil 19-noyabrda 1585-son

 3. 2012- yil 31 -dekabrda 1459-son

 1. Auditorlik xulosasi nechta qismdan iborat bo`lishi lozim.

 1. 6 ta

 2. 9 ta

 3. * 3 ta

 1. .......-«Boshqa operatsion xarajatlar» schyoti

 1. *9430

 2. 4158

 3. 9530

 1. «Buxgalteriya hisobi» to`g`pisidagi qonunning nechinchi moddasiga muvofiq, hujjatlarda majburiy rеkvizitlarning mavjudligi aniqlanadi.

 1. 3-moddasiga

 2. * 9-moddasiga

 3. 16-moddasiga

 1. Xizmat safariga boradigan xodimga korxona rahbari qanday safar guvohnomasi beriladi.

 1. * imzolagan va muhr bosilgan

 2. İmzolangan, muhr bosilmagan

 3. Hujjat berilmaydi

 1. Mol yetkazib beruvchi va pudratchilar bilan bo`ladigan hisob- kitoblarni hisobga olishda qanday schyotdan foydalaniladi.

 1. 5110 - «Hisob-kitob schyoti»,

 2. 4310 - «Tovar-moddiy boyliklar uchun mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo`naklar»,

 3. * 6010 - «Mol yetkazib beruvchi va pudratchilarga to`lanadigan schyotlar»

 1. Auditor qaysi schyotlarning qoldiqlarini analitik hisob rеgistrlari bo`yicha tahlil qilish natijasida, moddiy qiymatliklar yetkazib berilgandan so`ng barcha berilgan bo`naklar bo`yicha yakuniy hisob-kitob qilinganini aniqlaydi.

 1. *3110, 3120, 3190, 4310, 6010, 7010

 2. 5841, 3120, 3190, 4310, 6010, 7740

 3. 3110, 3780, 3190, 4311, 6010, 7010

 1. Davlat moliyaviy nazorati organlari boshqa davlat organlari bilan hamkorlikda o’tkazadigan nazorati deb qanday nazorat turiga aytiladi

a) muqobil nazorat

b) kompleks nazoratc) * qo’shma nazorat

 1. Ichki nazorat tushunchasi nechinchi asrlarda paydo bo`lgan

 1. * XVIII asrning boshlarida

 2. XXI asrning boshlarida

 3. V asr oxirlarida

 1. Asosiy vositalar ta'mirining necha turi mavjud

 1. 6 ta

 2. 3 ta

 3. *2 ta

 1. Budjеt bilan olib boriladigan hisob

 1. buxgalteriya hisobi schyotlari bo`yicha yozuvlar

 2. tеgishli summalar budjеtga o`tkazilganligi to`g`risidagi dastlabki hujjatlar ilova qilingan bank ko`chirmalari

 3. * kitoblar auditor jiddiy e'tibor berishi lozim bo`lgan murakkab obyеkt hisoblanadi.

 1. Budjеt bilan olib boriladigan hisob

 1. buxgalteriya hisobi schyotlari bo`yicha yozuvlar

 2. tеgishli summalar budjеtga o`tkazilganligi to`g`risidagi dastlabki hujjatlar ilova qilingan bank ko`chirmalari

 3. * kitoblar auditor jiddiy e'tibor berishi lozim bo`lgan murakkab obyеkt hisoblanadi.

 1. Asosiy vositalar auditining asosiy vazifalariga muvofiq tekshiruvni nechta yo’nalishga ajratish mumkin

 1. * 7 ta

 2. 9 ta

 3. 4 ta

 1. Nomoddiy aktivlarning nechta turlari mavjud

 1. 5 ta

 2. 8 ta

 3. *10 ta

 1. Auditorning xulosa tuzishdan voz kechishi yozma ravishda, nechinchi sonli AFMSda ko`rsatilgan shakl bo`yicha rasmiylashtiriladi

 1. 60-sonli

 2. *70- sonli

 3. 90-sonli

 1. Davr xarajatlariga kiritiladigan xarajatlar tarkibi nimaga muvofiq aniqlanadi.

 1. Kelgusida soliqqa tortiladigan bazadan chegiriladigan hisobot davri xarajatlariga

 2. *xarajatlar tarkibi to`g`risidagi Nizomga

 3. Sotish xarajatlariga

 1. Mol yetkazib beruvchi va pudratchilar bilan hisob-kitoblarni tekshirish quyidagi asosiy nechta yo`nalish bo`yicha amalga oshirilishi mumkin

 1. 12 ta

 2. 6 ta

 3. *2 ta

 1. Valyuta tavakkalchiligidan sug’urtalashning nechta usuli qo’llaniladi

 1. * 2 ta

 2. 10 ta

 3. 5 ta

 1. Auditor yordamchisining mehnat shartlari qonun hujjatlarida qayd etilgan tartibda tuzilgan qanday shartnoma bilan belgilanadi

 1. *Mehnat shartnomasi

 2. mualliflik shartnomasi

 3. oldi – sotdi shartnomasi

 1. Operatsion audit bilan moliyaviy hisobot auditi o’rtasida nechta asosiy farq mavjud.

 1. 6 ta

 2. *3 ta

 3. 2 ta

 1. Nazorat maslahatchi auditorlik tizimlari (NMAT) auditorlik ob’ektlarining nechta guruhlariga mo’ljallab tashkil qilinishi mumkin

 1. *2 ta

 2. 3 ta

 3. 7 ta

 1. Ustama dasturlar bu.....

 1. bu operatsion tizim, ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi.

 2. * o’ziga xos vazifalarni hisobga olgan holda mustaqil ravishda ishlab chiqilgan yoki sotib olingan avtomatik dasturlar

 3. kompyuterni tashkil qiluvchi qurilma va vositalar

 1. Personal bu...............................

 1. * tizimni boshqaruvchi, loyihalashtiruvchi hamda dasturlar bilan ta’minlovchi, ma’lumotlarni tahlil qilish tizimini nazorat va ekspluatatsiya qiluvchi ishchilardir;

 2. tizimga kiritiladigan, tahlil qilinadigan va saqlanadigan xo’jalik operatsiyalari to’g’risidagi ma’lumotlar;

 3. operatsiyalar bajarganligini yozma ta’minlaydi,

 1. Yo`qlama (inventarizatsiya) qilish qanday vazifalarni hal etadi

 1. *haqiqatda mavjud qoldiqlarini buxgalteriya hisobi ma'lumotlari bilan taqqoslash orqali ularning saqlanishi ustidan nazorat o`rnatish;

 2. qimmatli qog`ozlar bo`yicha olingan daromadlarning buxgalteriya hisobida o`z vaqtida va to`liq aks ettirilishi.

 3. aksiya qiymatining o`zgarishlari

 1. Qimmatli qog`ozlar emissiyasi

 1. * qimmatli qog`ozlarni birinchi egalari (investorlari), yuridik yoki jismoniy shaxslarga sotish orqali muomalaga chiqarish.

 2. kelajakda, kelishilgan aniq vaqtda shartnomada belgilangan narxda ma'lum bir qimmatli qog`ozlar yoki boshqa moliya instrumentlari yoki tovarlarni so`zsiz sotib olish yoki sotish majburiyatini belgilovchi qimmatli qog`oz

 3. shunday shartnomaki, uning egasiga qimmatli qog`ozlar yoki tovarlarni shartnomada kelishilgan narxda kelishilgan muddatda haridqilish huquqini beradi.

 1. Debet 8620…………..

 1. Kassadagi pul mablag`larini hisobga oluvchi schyotlar

 2. * Sotib olingan xususiy aksiyalar – imtiyozli

 3. Chet el valutasidagi pul mablag`larini hisobga oluvchi schyotlar

 1. Obligatsiyalar uchun olinadigan foizlar

 1. * Debet 4830 - “Olinadigan foizlar”,

Kredit 9530 - “Foiz ko`rinishidagi daromadlar”.

 1. Debet 4840 - “Olinadigan dividendlar”,

Kredit 9520 - “Dividend ko`rinishidagi daromadlar”.

 1. Debet 4830 - “Olinadigan foizlar”,

 2. Kredit 9520 - “Dividend ko`rinishidagi daromadlar”.

 1. Davlat moliyaviy nazorati printsiplariga nimalar kiradi kiradi

 1. *mustaqillik printsipi

 2. moliyaviy hisobotlar nazorati

 3. Davlat moliyaviy nazorati

 1. Nazoratchi mijozning inventarizasiya hisob-kitobini amalga oshirayotganda, nimadan ehtiyot bo’lishi kerak

 1. * xarakterli inventarizatsiya ob'ektlar namunaviy ko’rinishi va muhim ob’ektlarning hisob-kitobini kuzatuvi;

 2. asosiy vositalar bilan inventar va xojalik ashyolari o`rtasidagi chegaralar;

 3. moddiy javobgar shaxslar bilan to`liq moddiy javobgarlik to`g`risida tuzilgan shartnoma.

 1. Mol yetkazib beruvchi va pudratchilar bilan hisob-kitoblarga doir muomalalar qanday yo`nalishlar bo`yicha tekshiriladi

 1. qarzlarni qoplash bo`yicha muomalalarning tegishli to`lov hujjatlari (bank ko`chirmalari va to`lov topshirig`i, o`zaro talablarni hisobga olish dalolatnomalari, cheklar va shunga o`xshash) bilan tasdiqlanganligi;

 2. dastlabki hujjatlar va hisob registrlaridagi ma'lumotlarning mosligi (tanlab tekshiriladi).

 3. * shartnomalar mavjudligi va rasmiylashtirilish holati;

 1. Mol yetkazib beruvchilar va haridorlar o`rtasidagi hisob-kitoblar qoidaga ko`pa naqd pulsiz amalga oshiriladi va ular nechta guruhga bo`linadi

 1. *2 ta

 2. 5 ta

 3. Bo`linmaydi

 1. Hisob-kitob ma'lumotlarining mosligini tekshirish balans va hisob registrlari ma'lumotlari qandayligini aniqlashdan boshlanadi?

 1. Tengsizligini

 2. *tengligini

 3. Aniqlamaydi

 1. Auditor TMZ mavjudligini tekshirish uchun:

 1. *inventarizatsiya o’tkazishi kerak;

 2. ombor daftari ma’lumotlarini ko’rishi kerak;

c) omborchini so’roq qilishi kerak;

 1. Auditorlik tеkshiruvi hajmining chеklanganligi bu

 1. soliq idoralari tomonidan qo’shimcha tarzda ko’rsatiladigan xizmatlar turlari.

 2. * xojalik yurituvchi subyеkt vakillari yoki uchinchi shaxslarning, boshlab qo`yilgan auditorlik tеkshiruvini, auditor auditorlik xulosasi tayyorlash uchun yetarli dеb hisoblaydigan hajmda o`tkazishga to`sqinlik qilishga qaratilgan ochiqdan-ochiq ko`rsatadigan xatti-harakatlari yoki harakatsizligidir.

 3. auditor ma’lumotlar cheklanganligi haqida kelishib, auditorlik xulosasi berdi;

 1. Moliyaviy hisobot auditining maqsadi.....

 1. auditning shakli va usulini auditorlik tashkilotning rahbari belgilaydi

 2. shubhali qarzlar bo’yicha rezervlar to’g’ri shaklllantirilgan;

 3. *moliyaviy hisobot ma'lumotlarining to`liqligi va ishonchliligini, ular amaldagi qonunchilikka muvofiqligini tekshirishdan iborat.

 1. Moliyaviy hisobotda qanday holatlar bo`lmasligi kerak.

 1. Xatolik

 2. O`chirish

 3. * O`chirish va ustiga yozishlar

 1. Korxonaning asosiy vazifasi

 1. * mahsulot (ishlarni bajarish yoki xizmatlarni ko`rsatish) ishlab chiqarish va mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni sotilishidan istiqbolda ko`zlangan natijalarni olish - ishlab chiqarish va iste'molchilarga sotuv bozorida tovarlarni, nomoddiy xizmatlarni sotish (loyiha-tadqiqot ishlarni bajarish, transport va bank xizmatlarini ko`rsatish va boshqalar) va iste'molchilarga boshqa xizmatlarni bajarish jarayonida amalga oshiriladi.

 2. foydalanish muddati bir yildan ortiq va qiymati minimal ish haqining 50 barobar miqdoridan ko’p bo’lgan buyumlar;

 3. asosiy fondlarning faol (aktiv) qismi uchun belgilangan amortizatsiya me’yorlaridan kelib chiqib.

 1. Xalqaro iqtisodiy aloqalarni tartibga solishning asosiy usullaridan biri nima?

 1. mol etkazib beruvchilar bilan hisob kitoblar

 2. * bojxona tariflarini aniqlashdir

 3. import muomalalari bo’yicha nazorat qilish

 1. Moliyaviy hisobot shakllariga kimlar imzo chekadi

 1. Rahbar va ishchilar

 2. Buxgalter va qoravul

 3. *Rahbar va bosh buxgalter

 1. Arifmеtik tеkshiruvining maqsadi nima?

 1. *hujjatlardagi yakuniy summalar to`g`riligi, foizlarni hisoblash, miqdoriy ko`rsatkichlar narxlarga ko`paytirilganligi va boshqalarni aniqlashdan iborat.

 2. soliqlar va boshqa majburiy to`lovlar bo`yicha tuzilgan va tеgishli organlarga taqdim qilingan hisob-kitoblarning to`g`riligini baholash

 3. xojalik yurituvchi subyеkt tomonidan sodir etilgan moliya-xojalik muomalalarining qonunchilikka mos kеlishini baholash

 1. Auditor aniqlangan xato yoki kamchiliklar to`g`risida ma`lumot kimga bildiradi

 1. Korxona xodimlariga

 2. * Korxona rahbariyatiga

 3. Korxona buxgalteriga

 1. Davlat moliyaviy nazoratining shaffoflik printsipiga to`g`ri ta`rif berilgan javobni toping?

 1. davlat moliyaviy nazorat organlarining xodimlari nazorat qilishni amalga oshirish bo’yicha zaruriy kasbiy bilim va mahorati yig’indisi;

 2. davlat moliyaviy nazorati organlari bog’liq bo’lmaydi, aralashishga yo’l qo’yilmaydi;

 3. * davlat moliyaviy nazorat organlari O’zbekiston Respublikasi Prezideni, O’zbekiston Respublikasi Hukumati, joylardagi mahalliy hokimiyat organlari, davlat organlarining rahbarlari, jamoatchilikka hisobdor, nazorat natijalarini ifoda etishning aniqligi;

 1. Ichki xo’jalik nazoratni baholashda moliyaviy hisobot auditi bilan operatsion audit o’rtasida nechta muhim farq mavjud

 1. 5 ta

 2. 8 ta

 3. * 2 ta

 1. Mol yetkazib beruvchilar va boshqa kontragentlar bilan nimalarni tasdiqlaydi.

 1. Baholash

 2. * Hisob-kitoblarni

 3. Vakolatlilik

 1. Auditorlik xulosasi nechta qismdan iborat bo`lishi lozim.

 1. 6 ta

 2. 4 ta

 3. *3 ta

 1. Auditorlik xulosasining nechta turi mavjud

 1. * 2 ta

 2. 9 ta

 3. 5 ta

 1. Qimmatli qog`ozlar nechta guruhga bo`linadi

 1. 6 ta

 2. *2 ta

 3. 10 ta

 1. Qimmatli qog`ozlarga dividend hisoblanganda xalqaro moliyaviy hisobotlar standartiga muvofiq qanday usuldan foydalanish mumkin

 1. Debet usuli

 2. Kredit usuli

 3. *Qiymat va ulushbay ishtirok usuli

 1. Inventarizasiya va saqlash davri nechta qismga bo’linadi

 1. 9 ta

 2. * 5 ta

 3. 3ta

 1. Ish haqi hisoblashga asos bo’la olmaydi:

 1. *ishlovchining shaxsiy varaqasi;

 2. limit – zabor kartasi;

 3. ish vaqtini hisobga olish tabeli.

 1. 8410 - «........................ »;

 1. Ustav kapitalini shakllantirishdagi kurs farqi

 2. * Emissiya daromadi

 3. Imtiyozli aksiyalar

 1. Hujjatlardagi yuqorida qayd etilgan qarama - qarshiliklar qanday shakllarda ifodalanadi

 1. *- alohida bir hujjat mazmunidagi qarama - qarshiliklar;

 • bir nеcha o`zaro bog`liq bo`lgan hujjatlar mazmunidagi nomuvofiqliklar;

 • hisob ma'lumotlarida bir xil turdagi mol-mulklarning odatdagi harakat tartibidagi aniqlangan farqlar.

 1. - buxgalteriya hisobiga qabul qilish sanasiga bozor qiymati;

 • beruvchi tomonning dastlabki qiymati;

 • beruvchi tomonning qoldiq qiymati;

 1. - iqtisodiy faoliyat subyektlariga kiritiladigan moddiy va nomoddiy ne’matlar hamda ularga doir huquqlar

 • Iqtisodiy va boshqa faoliyat subyektlariga kiritiladigan moddiy ne’matlar hamda ularga doir huquqlar

 • Iqtisodiy va boshqa faoliyat subyektlariga kiritiladigan moddiy va nomoddiy ne’matlar

 1. Xizmatchilar tarkibiga kimlar kiradi?

 1. moddiy ne'matlarni yaratish, tuzatish, yuklarni ko`chirish, yo`lovchilar tashuvchi hodimlar

 2. * rahbarlar, mutaxassislar va boshqa xodimlar

 3. moddiy xizmatlar ko`rsatish bilan bevosita band bo`lgan xodimlar

 1. Bank schyotlari nechta turlarga bo`linadi

 1. 6 ta

 2. 3 ta

 3. *5 ta

 1. Auditorlar foydalanishi mumkin bo’lgan, kompyuterda testdan o’tkazishning nechta yo’nalishi bor

 1. 5 ta

 2. 9 ta

 3. *3 ta

 1. Kompyuter dasturlarida o’rnatilgan nazorat tizimini testdan o’tkazish muolajalarining nechta stsenariysi mavjud

 1. * 3 ta

 2. 12 ta

 3. 7 ta

 1. Tashkilotning joriy davr uchun daromadlari va xarajatlari orasidagi salbiy (maqbul bo’lmagan) farq – bu:

 1. *zarar;

 2. foyda;

c ) shartli daromad;

46. Tashkilotning davr uchun daromadlari va xarajatlari orasidagi ijobiy farq – bu: 1. *foyda;

 2. zarar;

 3. shartli daromad;

 1. .........ichki hisob-kitoblarga doir majburiyatlarning barchasi hisob va hisobotga oid mе'yoriy hujjatlarga muvofiq bayon qilingan, turkumlangan va taqdim qilinganligi

 1. Taqdim etish

 2. Rad qilish

 3. * Taqdim etish va bayon qilish

 1. Ustav kapitali nima

 1. Yozma shaklda ifodalangan ekspert ishining natijalari aks ettirlgan hujjat

 2. Auditorlik tekshiruvi natijalari bo’yicha auditorlar tomonidan sub’ektiv aniqla-nadigan, moliyaviy hisobotda, uning ishonchliligi tasdiq-langanidan so’ng xatolar mavjudligini tan olish yoki moliyaviy hisobotda bunday kamchiliklar haqiqatan ham yo’q bo’lgan-da, unda kamchiliklar mavjud deb tan olinish ehtimolidir.

 1. *xojalik yurituvchi subyektning Nizomida ro`yxatga olingan kapitalning eng kam miqdoridir

 1. “D-t 4610” qanday schyot

 1. * “Ta’sischilarning ustav kapitaliga ulushlari bo’yicha qarzlari” schyoti

 2. “Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga to’lanadigan schyotlar” schyoti

 3. “Hisob-kitob scheti”

 1. Asosiy vositalar auditining maqsadi bu…..?

 1. balans hisobotida debitorlik va kreditorlik qarzlari to’g’ri guruhlashtirilganligiga va agar zarurat bo’lsa, ular bo’yicha zaruriy qo’shimcha ma’lumotlar ilovalarda to’liq va to’g’ri keltirilganligiga ishonch hosil qilish.

 2. korxona egaligida bo’lgan, korxona faoliyatida bir yildan ortiq foydalaniladigan va qayta sotish uchun mo’ljallanmagan moddiy va nomoddiy aktivlar harakati va ular bo’yicha amortizatsiya ajratmalari to’g’ri hisoblanganiga va balans, hamda moliyaviy natijalar to’g’risidagi hisobotlarda BHMS talablariga mos aks ettirilganiga ishonch hosil qilishdan iborat.

 3. asosiy vositalarning barchasi to’liq hisobga olinganligini tekshirish;

 1. Ichki auditning asosiy nechi xil turi mavjud

 1. 15 xil

 2. *3 xil

 3. 8 xil

 1. G`azna majburiyatlari bu……?

 1. bu shartnomalar bo`lib, ular bo`yicha bir tomon qimmatli qog`ozlarning ma'lum bir miqdorini ma'lum muddatda kelishilgan narxda sotib olish yoki sotish huquqi yoxud majburiyatini oladi.

 2. kelajakda, kelishilgan aniq vaqtda shartnomada belgilangan narxda ma'lum bir qimmatli qog`ozlar yoki boshqa moliya instrumentlari yoki tovarlarni so`zsiz sotib olish yoki sotish majburiyatini belgilovchi qimmatli qog`oz

 3. * taqdim etiladigan qimmatli qog`ozlar bo`lib, ularning egalari budjetga pul mablag`lari o`tkazganini va bu qimmatli qog`ozlarga egalik qilish muddati davomida aniq belgilangan daromad olish huquqini beruvchi ko`rsatuvchi egalik qiladigan davlat qimmatli qog`ozlaridir.

 1. Hosila qimmatli qog`ozlar – bu

 1. * shartnomalar bo`lib, ular bo`yicha bir tomon qimmatli qog`ozlarning ma'lum bir miqdorini ma'lum muddatda kelishilgan narxda sotib olish yoki sotish huquqi yoxud majburiyatini oladi.

 2. kelajakda, kelishilgan aniq vaqtda shartnomada belgilangan narxda ma'lum bir qimmatli qog`ozlar yoki boshqa moliya instrumentlari yoki tovarlarni so`zsiz sotib olish yoki sotish majburiyatini belgilovchi qimmatli qog`oz

 3. qimmatli qog`ozlarni birinchi egalari (investorlari), yuridik yoki jismoniy shaxslarga sotish orqali muomalaga chiqarish.

 1. Valyuta optsionining nechta turi mavjud

 1. 6 ta

 2. * 2 ta

 3. 3 ta

 1. Kol optsion qanday huquqini beradi.

 1. valyutalarni sotish huquqini

 2. * valyutani sotib olish huquqini

 3. valyutalarni sotish va sotib olish huquqini

 1. Put optsion qanday huquqini beradi.

 1. *valyutalarni sotish huquqini

 2. valyutani sotib olish huquqini

 3. valyutalarni sotish va sotib olish huquqini

 1. Ekologik auditning ob’ekti..........

 1. iqtisodiy faoliyat subyektlariga kiritiladigan moddiy va nomoddiy ne’matlar hamda ularga doir huquqlar

 2. Iqtisodiy va boshqa faoliyat subyektlariga kiritiladigan moddiy ne’matlar hamda ularga doir huquqlar

 3. * korxonalarning atrof muhitga va tabiat ob’ektlariga ta’sir ko’rsatishi bilan bog’liq xo’jalik hamda boshqa faoliyati, shuningdek bunday faoliyatning natijalari bo’lib hisoblanadi.

 1. O’zbekiston Respublikasining «Boj tarifi to’g’risida»gi qonuni boj qiymatini aniqlash uchun oltita usulning 3 usuli

 1. qiymatlarni qo’shish asosida

 2. * o’xshash tovar yuzasidan tuzilgan bitim qiymatiga qarab baholash

 3. olib kelingan tovar yuzasidan tuzilgan bitim qiymatiga qarab baholash

 1. Auditning asosiy va muhim bosqichlaridan biri bu import qilingan tovarlar, ish va xizmatlar yuzasidan qanday qarzlarining realligini aniqlashdir.

 1. Debitorlik

 2. Kreditorlik

 3. * Debitorlik va kreditorlik

 1. «Mas'uliyati cheklangan va qo`shimcha mas'uliyatli jamiyatlar to`g`risida»gi O`zbekiston Respublikasi qonuni. qachon qabul qilingan

 1. * 2001 -yil 6 –dekabrda

 2. 1998 -yil 30 –aprelda

 3. 2002 -yil 7 –fevralda

 1. Rezerv kapitali bu………?

 1. Korxonaning ustavi va ta’sis shartnomasiga muvofiq ta’sischilarning hissalari va korxonaning xo’jalik faoliyatidan olinadigan foydasi hamda zarur bo’lganda ta’sischilarning maqsadli badallari hisobiga shakllantirilgan jami kapitali yig’indisi tushuniladi

 2. * Korxonaning ta’sis hujjatlariga muvofiq foyda hisobidan yaratilgan zahiralar, aktivlarni qayta baholashda hosil bo’lgan inflyatsion zahiralar, qaytarib berilmaslik sharti bilan olingan mol-mulklarining jami summasidan iborat bo’lgan kapitali

 3. bu yuridik jihatdan tan olingan va ro’yxatga olingan mutlaq huquqdir

 1. 7810 - «........................» schyoti

 1. * Uzoq muddatli bank krеditlari

 2. Tovar-moddiy zaxiralari

 3. Hisob-kitob schyoti

 1. Foizlarni aks ettirishda yo`l qo`yilgan xatolar qanday natijalar shakllanishiga ta'sir ko`rsatadi

 1. Xo`jalik

 2. * Moliyaviy

 3. İqtisodiy

 1. Auditorlik tekshiruvi hajmining cheklanganligi – bu

 1. * xojalik yurituvchi subyekt vakillari yoki uchinchi shaxslarning, boshlab qo`yilgan auditorlik tekshiruvini, auditor auditorlik xulosasi tayyorlash uchun yetarli deb hisoblaydigan hajmda o`tkazishga to`sqinlik qilishga qaratilgan ochiqdan-ochiq ko`rsatadigan xatti- harakatlari yoki harakatsizligidir.

 2. mulklar va moliyaviy majburiyatlarning inventarizatsiyasi bo’yicha uslubiy ko’rsatmalar soni bilan;

 3. nomoddiy aktivlarni foydali xizmat muddatlaridan kelib chiqib, korxona tomonidan mustaqil;

 1. Auditorlik xulosasi kamida neshta nusxada auditorlik tekshiruvi buyurtmachisi, ya'ni korxona rahbariyatiga taqdim qilinadi.

 1. 2 ta

 2. 7 ta

 3. * 3 ta

 1. Qarz shartnomasi krеdit shartnomasiga qaraganda qanday rasmiylashtiriladi.

 1. Qiyinroq

 2. *soddaroq

 3. İhtiyoriy

 1. «Mas'uliyati chеklangan va qo`shimcha mas'uliyatli jamiyatlar to`g`risida»gi O`zbеkiston Rеspublikasi qonuni. qachon qabul qilingan

 1. *2001 -yil 6 –dеkabrda

 2. 1998 -yil 30 –aprеlda

 3. 2002 -yil 7 –fеvralda

 1. Auditorlik faoliyati to`g`risida»gi O`zbеkiston Rеspublikasi qonuni qachon qabul qilingan

 1. 2002 -yil 7 –fеvralda

 2. 2001 -yil 6 –dеkabrda

 3. *2000 - yil 26 –mayda

 1. Xojalik yurituvchi subyеktlar bilan o`zaro hisob-kitob munosabatlarida korxonada tugallanmagan hisob-kitoblar bo`yicha qanday qarzlari yuzaga kеladi.

 1. * dеbitorlik va krеditorlik

 2. Mahalliy va xo`jalik

 3. Debitorlik

 1. Debitorlik qarzlarni to’lashning maksimal muddatli qancha?

 1. *90 kun;

 2. 30 kun;

c) 60 kun;

 1. Yuridik va jismoniy shaxslar o`zlariga hisob-kitob va kassa xizmatlarini ko`rsatish uchun banklarni qanday ravishda tanlashlari mumkin

 1. Majburiy

 2. *mustaqil

 3. Tanlash huquqiga ega emas

 1. «Chet el valutasidagi operatsiyalarni buxgalteriya hisobi, statistika va boshqa hisobotlarda aks ettirish tartibi to`g`risida Nizom» qachon ro`yxatga olingan

 1. * 2001- yil 16 -noyabrda 1085-son

 2. 2019- yil 19-noyabrda 1585-son

 3. 2012- yil 31 -dekabrda 1459-son

 1. Xalqaro iqtisodiy aloqalarni tartibga solishning asosiy usullaridan biri nima?

 1. mol etkazib beruvchilar bilan hisob kitoblar

 2. bojxona tariflarini aniqlashdir

 3. import muomalalari bo’yicha nazorat qilish

Download 36,68 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti