Cv name, Surname: Namiq Musalı Seyfulla Date of birth: 17 September,1979Baku, Azerbaycan DegreeDownload 331.5 Kb.
Sana10.04.2017
Hajmi331.5 Kb.
CV

Name, Surname: Namiq Musalı Seyfulla

Date of birth: 17 September,1979Baku, Azerbaycan

Degree: Doctor of philosophy in History

Education:

Degree

Department, School

Organization

Year

Bachelor

Faculty: History

Baku State University

1995-1999

Master

Faculty: History

Department: “History of East European Countries”

Baku State University

1999-2001

Ph.D

Department: “History of Azərbaycani Medieval Centuries”

Azerbaijan National Academy of Science, Institute of History

2001-2004

Work Experience:

Position

Organization


Year

Junior researcher

Department: “History of Azərbaycani Medieval Centuries”, Azerbaijan National Academy of Science, Institute of History

2001-2006

Instructor, senior Lecturer

Azerbaijan International Institute, Department of Azerbaijan History

2003-2007

Scientist

Department: “History of Azərbaycani Medieval Centuries”, Azerbaijan National Academy of Science, Institute of History

2006-2010

Scientist

“The study of Persian manuscripts” Department, Institute of Manuscripts named after M.Fuzuli , Azerbaijan National Academy of Science

2010-2011

Senior Research Scientist

“The study of Persian manuscripts” Department, Institute of Manuscripts named after M.Fuzuli , Azerbaijan National Academy of Science

February, 2011-present

Publications:

Dissertations:

 1. Azərbaycan Səfəvilər dövləti I Şah İsmayılın hakimiyyəti dövründə (“Aləmara-yi Şah İsmayıl” əsəri əsasında). Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya. Bakı, 2006, 204 s.

 2. Azərbaycan Səfəvilər dövləti I Şah İsmayılın hakimiyyəti dövründə (“Aləmara-yi Şah İsmayıl” əsəri əsasında). Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı: Nurlan, 2006, 22 s.

Books:

 1. İsgəndər bəy Münşi Türkman. Tarix-i aləmara-yi Abbasi. I cild. Farscadan tərcümənin, ön sözün, şərhlərin və göstəricilərin müəllifləri: O.Ə.Əfəndiyev və N.S.Musalı. Bakı: Təhsil, 2009, 792 s.

 2. I Şah İsmayılın hakimiyyəti (“Tarix-i aləmara-yi Şah İsmayıl” əsəri əsasında). Bakı: Elm və təhsil, 2011, 482 s.


Articles, lectures,thesis:

 1. Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə dövlət dili məsələləri // AMEA Fəlsəfə kafedrasının təşkil etdiyi aspirant və dissertantların elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı: Borçalı, 2002, s.138-144.

 2. (AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof. O.Əfəndiyevlə birlikdə) Şeyx Səfiəddin Ərdəbillinin yeni nəşr edilmiş “Qara məcmuə” əsəri haqqında // AMEA Rəyasət Heyəti: “Elm” qəzeti, 17.VII.2002, s.5.

 3. Tarixşünaslıqda Səfəvi sülaləsi hakimiyyətinin hüquqi əsaslarına münasibət məsələsinə dair // AMEA: Gənc alimlərin (aspirantların) materialları. Bakı: Elm, 2003, s.180-183.

 4. “Tarix-i aləmara-yi Şah İsmayıl” əsəri Səfəvi əcdadlarının etnik mənsubiyyəti haqqında // AMEA Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu: “Elmi araşdırmalar” jurnalı, VI buraxılış, № 1-2, Bakı: Nurlan, 2004, s.180-183.

 5. “Tarix-i aləmara-yi Şah İsmayıl” əsərinin əlyazma nüsxələri // AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu: “Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri”. IX Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: Nurlan, 2004, s.203-208.

 6. Ağqoyunlu və Səfəvi xanədanları arasındakı hüquqi varislik məsələsi “Tarix-i aləmara-yi Şah İsmayıl” əsərinin məlumatları əsasında // AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı: Elm, 2004, s.230-232.

 7. “Tarix-i aləmara-yi Şah İsmayıl” əsərinin yazılma tarixinə dair // AMEA Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu: “Elmi araşdırmalar” jurnalı, VII buraxılış, № 3-4, Bakı: Günəş, 2005, s.222-225.

 8. Səfəvi mənbələrinin icmalı // Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti: 2005-ci ildə professor-müəllim heyətinin apardığı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı: ABU nəşriyyatı, 2006, s.16-17.

 9. Səfəvilər dövrünün anonim müəllifi Şah İsmayıl Xətainin şəxsiyyəti haqqında // “Renessans” (rüblük elmi-kütləvi jurnal), № 3-4, Bakı: MBM mətbəəsi, 2006, s.81-86.

 10. Səfəvilər zamanında Qarabağ bəylərbəyiliyinin yaradılması və onun inzibati quruluşu // Qarabağ dünən, bu gün və sabah (V Respublika elmi-əməli konfransının materialları). Bakı: Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, 2006, s.165-169.

 11. Səfəvi sarayında səhiyyə xidmətinin təşkili məsələsi Məhəmməd Rəfi Ənsarinin “Dəsturul-müluk” əsərində // Abstracts of the 1-st İnternational Conference “Traditional Medicine and Materia Medica in Medieval Manuscripts”. Baku: Heydar Aliyev Foundation, 2006, p.47-48.

 12. I Şah İsmayılın hərbi-siyasi fəaliyyətinin dövrləşdirilməsinə dair // Şah İsmayıl Xətai (elmi-praktiki konfransın materialları). Bakı: MBM, 2006, s.21-22.

 13. XVI əsrin birinci rübündə Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin hərbi qüvvələri (“Tarix-i aləmara-yi Şah İsmayıl” əsərinin materialları əsasında) // Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin yaranmasının 505 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: MBM, 2006, s.86-94.

 14. Unudulmuş salnamələr // AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu: “Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri”. X Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: Nurlan, 2006, s.279-287.

 15. (AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof. O.Əfəndiyevlə birlikdə) Şeyx Cüneyd Səfəvi // “Təməl” (elmi-ictimai jurnal). Bakı: Vektor, 2007, № 1 (3), s.20-23.

 16. (C.İsmayılla birlikdə) Azərbaycan səfəvişünaslıq məktəbinin banisi // Azərbaycan səfəvişünaslığının banisi. Oqtay Əfəndiyev – 80. Bakı: Təhsil, 2007, s.100-103.

 17. Səfəvilər dövründən bəhs edən bəzi son nəşrlər haqqında // Şah İsmayıl Xətai (V elmi-praktiki konfransın materialları). Bakı: MBM, 2007, s.50-53.

 18. İngiltərədə Azərbaycan tarixinə dair yeni əlyazma tapılmışdır // AMEA Rəyasət Heyəti: “Elm” qəzeti, 30.IV.2007, s.13.

 19. XVII əsrdə Qarabağ bəylərbəyiliyində yaşayıb-yaratmış üç tarixçi haqqında // Qarabağ dünən, bu gün və sabah (VI Respublika elmi-əməli konfransının materialları). Bakı: Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, 2007, s.220-225.

 20. XVI. yüzyılda Çorum // Hitit Üniversitesi: “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum”. Uluslararası sempozyum. I. cilt. Çorum: Lider Matbaacılık, 2008, s.93-101.

 21. (t.e.n. X.Qasımovla birlikdə) A fact of falsification of Azerbaijan’s historical geography and statehood history // The Presidium of Azerbaijan National Academy of Sciences: “Azerbaijan and Azerbaijanis”. Vol. 98, No.5-8. Baku: Nurlan, 2008, p.91-101.

 22. Azerbaijani Akhism according to Ibn Bazzaz’s “Safvat al-safa” // Ahi Evran University: “The 1-st International Symposium on Culture of Akhism and Kirshehir”. Abstracts. Kirshehir, 2008, p.177-178.

 23. (AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof. O.Əfəndiyevlə birlikdə) Shah Ismail I and Georgia // Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, The Centre of Caucasian and Oriental Studies: “Georgia and Orient (past, present, future)”. Conference Abstracts. Tbilisi, 2008, p.15-16.

 24. (t.e.n. X.Qasımovla birlikdə) Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının və dövlətçilik tarixinin saxtalaşdırılması faktı // AMEA Rəyasət Heyəti: “Elm” qəzeti, 29.XII.2008, s.14-15.

 25. Farsça kaynaklara göre Üsküdar’ın tarihi ve coğrafyası // Üsküdar Belediyesi: “VI. Uluslarası Üsküdar Sempozyumu”. Bildiriler. II. cilt. İstanbul: Seçil Ofset, 2009, s.37-42.

 26. Hacı Zeynel Abidin Şirvani seyahatnamelerinde İstanbul // Beykent Üniversitesi: “I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri”. İstanbul: Beşir Kitabevi, 2009, s.797-808.

 27. Azerbaycan cönklerinde Necati şiirleri // “Ölümünün 500. yılında şair Necati Beğ anısına I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu”. Program ve bildiri özetleri. İzmit: Kocaeli Üniversitesi, 2009, s.39.

 28. Azerbaycan cönklerinde Necati şiirleri // Kocaeli Üniversitesi: “I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (ölümünün 500. yılında şair Necati Beğ anısına)”. İzmit: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2009, s. 149-158.

 29. “Cahangüşa-yi xaqan-i sahibqiran” əsərində Şəki tarixinə dair məlumatlar // “Şəkinin səsi” qəzeti, 15.VI.2009, s.3.

 30. (t.e.n. X.Qasımovla birlikdə) Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının və dövlətçilik tarixinin saxtalaşdırılması faktı // “Kimlik” (elmi-ictimai dərgi), № 3, Bakı, 2010 (fevral), s. 25-34.

 31. (filol.e.n. V.Musalı ilə birlikdə) Osmanlı tezkirelerine göre Azerbaycan edebiyatının araştırılmamış sayfaları // Nevşehir Üniversitesi: “Prof. Dr. Mustafa İsen adına Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu”. Program ve bildiri özetleri. Nevşehir, 2010, s. 37-38.

 32. Anonim bir Safevi kaynağının ışığında Bektaşi ve Alevi tarihine dair bilinmeyen gerçekler // Hacı Bektaş Veli: güneşte zerresinden, deryada katresinden” (Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri). Ankara: Dipnot Yayınları, 2010, s. 373-390.

 33. Travel of Haji Zeynal Abidin Shirvani through Anatolia in the second decade of XIX Century // CIEPO-19: Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Araştırmaları Sempozyumu (Özetler). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2010, s. 81.

 34. Fransız alimi Jan-Pol Runun “Türklərin tarixi” əsərində Azərbaycan tarixi məsələləri // Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi: “Dövlət və Din (ictimai fikir toplusu)”, № 4 (18), Bakı, 2010 (iyul-avqust), s. 108-120.

 35. (AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof. O.Əfəndiyevlə birlikdə) Взаимоотношения Азербайджанского государства Сефевидов с грузинскими княжествами в первой четверти XVI века // Актуальные проблемы истории Кавказа (Материалы международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Р.М.Магомедова). Махачкала: Издательство ДГУ, 2010, с.201-203.

 36. Şəmkir şəhərinin orta əsrlər tarixinə dair // Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi: “Dövlət və Din (ictimai fikir toplusu)”, № 1 (21), Bakı, 2011 (yanvar-fevral), s.182-189.

 37. Birinci Dünya Savaşı arifesinde Rus müsteşriki ve seyyahı B.M.Guryev’in Osmanlı’nın ulaşım sistemi hakkında raporu (İstanbul’dan Yaffa’ya yolculuk) // CİEPO: Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Çalışmaları 4. Ara Dönem Sempozyumu Bildiri Özeti Kitabı. Uşak Üniversitesi, 2011, s.87.

 38. (T.e.d., prof. İ.X.Zeynalov, ped.e.n. N.İ.Məmmədova və M.S.Muradovla birlikdə) Milli qəhrəmanlarımız // Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası: “Abituriyent” jurnalı, Bakı, 2011, № 2, s.104-111.

 39. О малоизвестной рукописи по истории шаха Исмаила I «Мюршид-наме» // Санкт-Петербургский Государственный Университет: «Модернизация и традиции»: XXVI Международная конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Тезисы докладов. Санкт-Петербург: Издалельство РХГА, 2011, с.62-63.

 40. Tariximizin təəssübkeşi // AMEA Rəyasət Heyəti və Ali Attestasiya Komissiyası: “Elm” qəzeti, 25.IV.2011, s.10.

 41. Səfəvilər dövlətinin statistikasını əks etdirən bir əlyazma haqqında // AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu: Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri”. XII Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: Nurlan, 2011, s.114-121.

 42. Karakoyunlu (Maku Hanlığı’na bir geziden derlenmiş bilgiler). Yazar: Prof. Dr. V.A.Gordlevsky; Çeviri, sunuş ve eklemeler: Dr. Namiq Musalı // Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü: “Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi”, sayı: 4, Köln, 2011, s.83-125.

 43. Karakoyunlu (Erkenntnisse aus einer Reise im Fürstentum von Maku). Autor: Prof. Dr. V.A.Gordlevsky; Übersetzung, Einführung und Erganzungen: Dr. Namiq Musali // Alevitisch-Bektaschitisches Kulturinstitut: “Forschungszeitschrift Über Alevitentum und Bektaschitentum”, band: 4, Köln, 2011, s.83-125.

 44. (filol.e.n. V.Musalı ilə birlikdə) Osmanlı tezkirelerine göre Azerbaycan edebiyatının araştırılmamış sayfaları // “Prof. Dr. Mustafa İsen adına Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu Bildirileri”. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2011, s. 501-522.

 45. Ərdəbil məqbərəsinin arxiv sənədləri Azərbaycanın orta əsrlər tarixinin mənbəyi kimi // Bakı Dövlət Universiteti: “Tarix və onun aktual problemləri” (nəzəri, elmi, metodik jurnal). Bakı, 2011, No. 2, s.267-274.

 46. Səfəvi tarixinə dair naməlum bir əlyazma: “Zühur-i dövlət-i Səfəviyan” // AMEA: “Xəbərlər” (tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası), Bakı: Elm, 2011, № 1, s.131-143.

 47. Birinci Dünya Savaşı arifesinde Rus müsteşriki ve seyyahı B.M.Guryev’in Osmanlı’nın ulaşım sistemi hakkında raporu (İstanbul’dan Yaffa’ya yolculuk) // Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları (CİEPO) 6. Ara Dönem Sempozyum Bildirileri. II. cilt. İzmir: Meta Basım Matbaacılık, 2011, s.907-916.

 48. Qızılbaşların əfsanəvi komandanı “Div sultan” ləqəbli Əli bəy Rumlu // Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 20-ci il dönümünə həsr olunmuş “Gənc alimlərin I Elm Festivalı” çərçivəsində keçirilmiş elmi konfransın materialları. Bakı: AMEA, 2011, s.534.

 49. İbn Bezzaz’ın “Safvetü’s-safa” adlı eserinde Azerbaycan Ahiliği // I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu. Bildiriler. II. cilt. Kırşehir: Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2011, s.795-809.

 50. Safevîler ve Ahiler // “Ahilik Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı” (Erciyes Üniversitesi, 20-22 Eylül 2011). Kayseri: Candan Matbaacılık, 2011, s.45-68.

 51. Bektaşi təriqətinin Şah İsmayıl Xətai ilə gizli təmaslarına dair // Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi: “Dövlət və Din (ictimai fikir toplusu)”, № 6 (26), Bakı, 2011 (noyabr-dekabr), s.116-120.

 52. “Təzkirətül-müluk”un yeni aşkarlanmış Bakı nüsxəsi // AMEA Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu: Yaxın və Orta Şərq: dünəni, bu günü, sabahı” beynəlxalq elmi konfransı (“Elmi araşdırmalar” elmi-nəzəri məqalələr toplusunun xüsusi buraxılışı). Bakı: Bakı Çap Evi, 2011, s.213-216.

 53. XVI-XVII əsrlərdə Ərdəbil xəttatlıq məktəbi // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası: “Orta əsrlər şərqinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı”. Akademik Z.M.Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumun materialları. Bakı: Elm, 2012, s.364-366.

 54. Ərdəbildən Aksaraya uzanan yol: Yusuf Həqiqi Baba və Şeyx Cüneyd Səfəvi // Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası). Bakı, 2012, № 1, s.130-137.

 55. “Tarix-i aləmara-yi Abbasi” əsərində XVI əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri // “Azərbaycan dünya ədəbiyyatında”. Beynəlxalq simpoziumun materialları. Bakı: Xəzər Universitəsi nəşriyyatı, 2012, s.578-589.

 56. Hacı Zeynel Abidin Şirvani seyahatnamelerine göre iki yüz yıl öncesinde Maraş ve çevresi // Uluslararası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu Bildiri Özeti Kitapçığı. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2012, s.30.


Scientific Conferences :

International Scientific Conferences:

 1. Orta əsr əlyazmalarında ənənəvi tibb və əczaçılıq” I beynəlxalq elmi konfransı (12-14 iyun 2006, Heydər Əliyev Fondu və Vaşinqton Elmlər Akademiyası, Bakı, Azərbaycan).

 2. Yaxın və Orta Şərq: dünəni, bu günü, sabahı” beynəlxalq elmi konfransı (24-25 oktyabr 2007, AMEA Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Bakı, Azərbaycan).

 3. Osmanlıdan Cümhuriyyətə Çorum” beynəlxalq simpoziumu (23-25 noyabr 2007, Hitit Universiteti, Çorum, Türkiyə).

 4. Türk ədəbiyyatında İstanbul” I beynəlxalq simpoziumu (3-5 aprel 2008, Beykent Universiteti, İstanbul, Türkiyə).

 5. Əxilik mədəniyyəti və Kırşehir” I beynəlxalq simpoziumu (15-17 oktyabr 2008, Ahi Evran Universiteti, Kırşehir, Türkiyə).

 6. VI Beynəlxalq Üsküdar simpoziumu (6-9 noyabr 2008, Üsküdar Bələdiyyəsi, İstanbul, Türkiyə).

 7. Gürcüstan və Şərq: dünən, bu gün və sabah” beynəlxalq elmi konfransı (22-24 dekabr 2008, İvane Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət Universiteti, Tbilisi, Gürcüstan).

 8. Şair Necati bəyin ölümünün 500-cü il dönümünə həsr olunmuş “Türk dili və ədəbiyyatı” I beynəlxalq simpoziumu (15-17 aprel 2009, Kocaeli Universiteti, İzmit, Türkiyə).

 9. Hacı Bektaş Vəlinin doğumunun 800 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium (19-21 oktyabr 2009, Türkiyə Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Hacı Bektaş Vəli Anadolu Kültür Vəqfi, Ankara Universiteti Siyasi Bilgilər Fakültəsi və Ələvi İnstitutu, Ankara, Türkiyə).

 10. Səfəvilər və Şah İsmayıl” beynəlxalq simpoziumu (8 noyabr 2009, Qərib Dədə Türbəsi Qoruma, Onarma və Yaşatma Dərnəyi, İstanbul, Türkiyə).

 11. Qafqaz tarixinin aktual problemləri”. R.M.Maqomedovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq konfrans (14-15 aprel 2010, Dağıstan Dövlət Universiteti, Mahaçqala, Rusiya).

 12. Prof. Dr. Mustafa İsenin 60 illiyinə həsr olunmuş “Klassik Türk Ədəbiyyatında Bioqrafiya” beynəlxalq simpoziumu (6-8 may 2010, Nevşehir Universiteti, Kapadokya, Türkiyə).

 13. Beynəlxalq Osmanlı Öncəsi və Osmanlı Dövrü Araşdırmaları Komitəsinin XIX konqresi: CİEPO-19 (26-30 iyul 2010, Yüzüncü Yıl Universiteti, Van, Türkiyə).

 14. Beynəlxalq Osmanlı Öncəsi və Osmanlı Dövrü Araşdırmaları Komitəsinin (CİEPO-nun) VI növbədənkənar konqresi (14-16 aprel 2011, Uşak Universiteti, Uşak, Türkiyə).

 15. Müasirlik və ənənələr”: Asiya və Afrika ölkələrinin mənbəşünaslığına və tarixşünaslığına həsr edilmiş XXVI beynəlxalq elmi konfrans (20-22 aprel 2011, Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsi, Sankt-Peterburq, Rusiya).

 16. Zülqədər bəyliyi” beynəlxalq simpoziumu (29 aprel-1 may 2011, Kahramanmaraş Bələdiyyəsi, Kahramanmaraş, Türkiyə).

 17. Azərbaycan dünya ədəbiyyatında” beynəlxalq simpoziumu (27-28 may 2011, Xəzər Universiteti, Bakı, Azərbaycan).

 18. Əxilik” beynəlxalq simpoziumu (20-22 sentyabr 2011, Erciyes Universiteti, Kayseri, Türkiyə).

 19. Somuncu Baba və kültür çevrəsi” beynəlxalq simpoziumu (23-24 sentyabr 2011, Aksaray Universiteti, Aksaray, Türkiyə).

 20. Van gölü hövzəsi” VII beynəlxalq simpoziumu (4-7 oktyabr 2011, Eren Universiteti, Bitlis, Türkiyə).

 21. Orta əsrlər şərqinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı”. Akademik Z.M.Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpozium (7-8 may 2012, AMEA, Bakı, Azərbaycan).

 22. Türk – İran dil və ədəbiyyat əlaqələri” I beynəlxalq simpoziumu (15-17 may 2012, İstanbul Universiteti, İstanbul, Türkiyə).


Republican scientific conference:

 1. Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri”. IX Respublika elmi konfransı (23-24 sentyabr 2004, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı).

 2. Qarabağ dünən, bu gün və sabah” mövzusunda V Respublika elmi-əməli konfransı (may 2006, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, Bakı).

 3. Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri”. X Respublika elmi konfransı (dekabr 2006-cı il, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı).

 4. Qarabağ dünən, bu gün və sabah” mövzusunda VI Respublika elmi-əməli konfransı. (may 2007, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, Bakı).

 5. Şamaxı tarixinə həsr olunmuş elmi konfrans (3-4 may 2009, AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu və Şamaxı İcra Hakimiyyəti, Şamaxı şəhəri).

 6. Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri”. XII Respublika elmi konfransı (3 iyun 2011, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı).


Other Scientific Conferences:

 1. Bakı Dövlət Universiteti magistrantlarının konfransı (may 2001, BDU, Bakı).

 2. AMEA Fəlsəfə kafedrasının təşkil etdiyi aspirant və dissertantların elmi-praktiki konfransı (may 2002, AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnsitutu, Bakı).

 3. AMEA aspirantlarının elmi konfransı (10-11 iyun 2004, AMEA Rəyasət Heyəti, Bakı).

 4. 2005-ci ildə professor-müəllim heyətinin apardığı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi konfrans (10-11 may 2006-cı il, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti, Bakı).

 5. Şah İsmayıl Xətainin anım günü münasibəti ilə elmi-praktiki konfrans (iyul 2006, AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu və Şah İsmayıl Xətai İrsinin Tədqiqi Qrupu, Bakı).

 6. Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin yaranmasının 505 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans (noyabr 2006, AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu və Şah İsmayıl Xətai İrsinin Tədqiqi Qrupu, Bakı).

 7. 2006-cı ildə professor-müəllim heyətinin apardığı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi konfrans (may 2007, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti, Bakı).

 8. Şah İsmayıl Xətainin anım gününə həsr olunmuş V elmi-praktiki konfrans (iyul 2007, AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu və Şah İsmayıl Xətai İrsinin Tədqiqi Qrupu, Bakı).

 9. Oqtay Əfəndiyevin 85 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi tədbir (4 aprel 2011, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi, Bakı).

 10. AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi: Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 20-ci il dönümünə həsr olunmuş “Gənc alimlərin I Elm Festivalı” (13-15 iyul 2011, AMEA Rəyasət Heyəti).Katalog: files
files -> Amerika qo'shma shtatlari (aqsh)
files -> Jahon qishloq xo’jaligiga umumiy ta’rif
files -> O‘zbekistonda Oziq-ovqat dasturini amalga oshirishning muhim zaxiralari
files -> O`zbekistonning eng go`zal va betakror makonlaridan biri bu Farg`ona vodiysidir. Iqlim sharoiti, geografik joylashuvi, tabiiy boyliklari kabi qator xislatlariga ko`ra Farg`ona qadimdan e'tibor qozonib kelgan
files -> O‘rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati
files -> Valyutani tartibga solish to'G'risida o'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida
files -> Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 13 apreldagi 206-son qarori bilan tasdiqlangan
files -> Garov to'G'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida
files -> Ipoteka to'G'risida qonunchilik palatasi tomonidan 2006 yil 28 iyunda qabul qilingan Senat tomonidan 2006 yil 25 avgustda ma'qullangan

Download 331.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat