Boshqarishda moliyaviy marketing nazoratining muhimligiDownload 24.25 Kb.
Sana09.04.2017
Hajmi24.25 Kb.

Aim.uz

Boshqarishda moliyaviy marketing nazoratining muhimligi
“Control” atamasi bir xil emas. Fransuzchadan tarjima qilganda «nazorat» ikki nusxada yoki ikki yozuvda tuzilgan tekshiruv hujjati degan ma’noga ega.

Uzoq vaqt davomida nazorat tushunchasi avvalambor, hujjatlarni to‘g‘ri tuzishni tekshirish, ommaviy oynomalardagi yozuvlarni tekshirish va sh.k.lar bilan bog‘lab kelingan. Nazorat hodisa sifatida buxgalterlar, kassirlar, moliyaviy xodimlar faoliyatlariga qaratilgan.

Lug‘atlarda va ensiklopediyalarda nazoratga biror narsani tekshirish; ishlab chiqarish va boshqarish sohasidagi faoliyatlarni to‘g‘riligini tekshirish; tekshirish maqsadida kuzatish; biror muassasa yoki ma’sul shaxs faoliyatini, hisobotini tekshirish bilan shug‘ullanuvchi muassasa deb ta’rif beriladi.

Yuqorida ta’kidlanganidek, nazorat haqida tarixan dastlabki tushuncha hujjatlarning to‘g‘riligini tekshirish hisoblanadi. Nazoratga faoliyatni qo‘yilgan maqsadlarga mosligini tekshirish sifatida qarash keyingi bosqichda aks topdi. Uchinchi bosqich nazorat tarkibiga chetlanishlar tahlili, ularning sabablarini ochishni ham kiritdi.

Boshqarish ilmi klassiklari (F.U.Teylor, A.Fayol, G.Emerson, G.Cherch) shuni ta’kidlashadiki, nazoratsiz hech bir jarayonni boshqarib bo‘lmaydi. A.Fayolning ta’kidlashicha, har qanday tadbirda nazoratning maqsadi hammasi rejalashtirilganidek o‘tayotganligini tekshirish hisoblanadi. Nazoratning maqsadi - xatolarni topish, o‘z vaqtida ularni tuzatish va keyinchalik ularga yo‘l qo‘ymaslik hisoblanadi. Uning fikricha, hamma narsani nazorat qilish zarur: predmetlarni, odamlarni, faoliyatni.

Korxonani boshqarishdagi nazorat faoliyatni ko‘rib chiqishdan iborat bo‘lib, A.Fayol uni olti asosiy guruhga ajratadi: • ma’muriy nuqtayi nazaridan - ish dasturi mavjudligi aniqlash va uning joriy paytga mosligini tekshirish zarur;

 • tijorat nuqtayi nazaridan - kirim va chiqim hujjatlarining barchasi soni, sifati, bahosi bo‘yicha hisobga olingan bo‘lishi lozim;

 • texnik nuqtayi nazardan - operatsiyalarning kechishi, ularning natijalari, mashina va uskunalar holatini tekshirish lozim;

 • moliya nuqtayi nazaridan - kassani, mulkni, materiallarni, kapitalni va sh.k.larni nazorat qilish zarur;

 • havfsizlik nuqtayi nazaridan - mulkni qo‘riqlash uchun foydalaniladigan uskunalarni tekshirish zarur;

 • hisob nuqtayi nazaridan - hisobotlarni tezkorlik bilan kelishini, ular korxona holati haqidagi ma’lumotlar statistik ma’lumotlarga mosligini tekshirish zarur.

Shunday qilib, A.Fayol fikricha, nazorat boshqarishning barcha funksiyalari bilan bog‘langan bo‘lib, o‘zi ham asosiy funksiya bo‘lib boradi.

Hozirgi paytda «nazorat» atamasi ostida quyidagilar tushuniladi: • boshqarishning organik funksiyasi;

 • alohida bir shaxs yoki butun bir tashkilot faoliyatini nazorat qilish vositalari yig‘indisi;

 • nazorat tizimi funksiyasi.

Nazorat-bu korxona maqsadlariga erishishni ta’minlovchi jarayondir. Nazorat paydo bo‘lishi mumkin bo‘lgan muammolar jiddiylashmasidan oldin ularni hal qilish uchun muhimdir.

Boshqaruvchilar nazorat funksiyasini ular maqsad va vazifalarni belgilaganda, korxonani tashkil etgandan boshlaydilar. Nazorat korxona faoliyati yaxshi bo‘lishi uchun ham muhimdir.

Nazorat funksiyasi - bu boshqarishning shunday tavsifnomasiki, u muammolarni aniqlashda yordam beradi va bu muammolar krizisga olib kelmasdan avval korxona faoliyatini to‘g‘ri boshqarib olishga ko‘maklashadi.

Nazorat qilishning asosiy sabablarilan biri shundan iboratki, har qanday tashkilot uning xatolari korxona maqsadlariga zarar yetkazishidan oldin, o‘z vaqtida aniqlash va tuzatish qobiliyatiga ega bo‘lishi lozim.

Nazoratning muhim jihatlaridan biri shuki, u korxonaning qaysi sohalari faoliyati effektivligini aniqlashdan iboratdir. Korxona yutuq va kamchiliklarini va ularning sabablarini aniqlagan holda, biz korxonani tashqi muhitga tezroq ko‘niktirish imkoniyatiga ega bo‘lamiz.

Nazorat nafaqat muammolarni aniqlash va ularni hal qilishga yordam beradi, balki rahbariyatga korxona faoliyatiga qachon o‘zgarishlar kiritish kerakligi haqida qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Nazorat - bu boshqarishning o‘ta muhim va murakkab funksiyasidir. Nazoratning birinchi navbatda hisobga olish kerak bo‘lgan muhim belgilaridan biri shuki, nazorat hammabop bo‘lishi lozim. Har bir rahbar, o‘zining darajasidan qat’iy nazar, nazoratni o‘zining burch majburiyati sifatida amalga oshirishi lozim, hatto unga buni hech kim aytmagan bo‘lsa ham.

Nazorat boshqarish jarayonining fundamental elementi hisoblanadi. Rejalashtirishni ham, tashkiliy strukturalarni yaratishni ham, rag‘batlantirishni ham nazoratdan alohida o‘rganib bo‘lmaydi.Nazorat turlari.

Nazoratning uch turi mavjud: dastlabki, joriy va yakuniy.

Amalga oshirish shakliga ko‘ra nazoratning bu barcha turlari o‘xshash, chunki ularning maqsadi yagona: haqiqatda olinadigan natijalar talab qilinayotganlarga iloji boricha yaqin bo‘lishiga harakat qilish. Ular faqat amalga oshirish vaqtiga qarab farqlanadilar.

Dastlabki nazorat.

Bu nazoratning asosiy usuli, ma’lum bir qoidalarni yaratish emas, balki realizatsiya hisoblanadi. Bu nazorat uch sohada qo‘llaniladi: insoniy, moddiy, moliyaviy. Inson resurslari sohasida nazorat korxonaning konkret vazifalarini bajarishda kerak bo‘ladigan kasbiy bilimlarning tahlili hisobiga erishiladi. Moddiy resurslar sohasida nazorat yaxshi tovar ishlab chiqarish uchun xom-ashyo sifati ustidan amalga oshiriladi. Moliyaviy resurslar sohasida dastlabki nazorat mexanizmi byudjet hisoblanadi. U korxonaga qancha va qanday naqd yoki naqdsiz mablag‘lar kerak degan savolga javob beradi.

Joriy nazorat.

O‘z nomidan kelib chiqqan holda, joriy nazorat bevosita ish jarayonida amalga oshiriladi. Joriy nazorat odatda bo‘ysunuvchining ishini uning bevosita rahbari tomonidan nazorati ko‘rinishida amalga oshiriladi.

Joriy nazorat ishni bajarish bilan aynan bir vaqtda amalga oshirilmaydi. Balki, u ish o‘tkazilganidan so‘ng haqiqiy natijalar o‘zgarishiga asoslanadi. Joriy nazorat teskari aloqalarga asoslanadi. Korxonalarda boshqaruv tizimlari yopiq teskari aloqalarga egadirlar, tizimga nisbatan tashqi element hisoblangan boshqaruvchi xodim tizim maqsadlarini va ish xarakterini o‘zgartirgan holda uning ishiga aralashishi mumkin.

Yakuniy nazorat.

Yakuniy nazorat ish tugaganidan so‘ng yoki unga ajratilgan vaqt tugaganidan so‘ng amalga oshirilishi mumkin. Yakuniy nazorat juda kech bajarilishiga qaramasdan, u ikki muhim funksiyaga ega. Birinchisi, yakuniy nazorat kelajakda qanday ishlar qilish haqida ma’lumot beradi. Ikkinchisi rag‘batlantirishdan iborat.Nazorat jarayoni.

Nazorat jarayonida uch farqlanuvchi bosqichlar mavjud: 1.standartlar va mezonlarni ishlab chiqish, 2.ular bilan real natijalarni solishtirish hamda 3.to‘g‘ri harakatlarni qabul qilish. Har bir bosqichda turli xil chora-tadbirlar kompleksi amalga oshiriladi.

Nazorat jarayonining birinchi bosqichi nazorat va rejalashtirish funksiyalari qanchalik yaqinligini ko‘rsatadi. Standartlar - bu konkret maqsadlardir. Bu maqsadlar rejalashtiri jarayonidan yaqqol ko‘rinib turadilar. Nazorat uchun qo‘llaniladigan standartlarning barchasi korxonaning ko‘psonli maqsadlari va strategiyalari orasidan tanlab olingan bo‘lishi kerak.

Nazorat uchun standartlar sifatida qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan maqsadlar ikki muhim belgilarga ega. Ular 1. ish bajarilishi lozim bo‘lgan muddatning mavjudligi bilan va 2.ishning bajarilish darajasini baholash mumkin bo‘lgan konkret mezonning mavjudligi bilan xarakterlanadi.
Standartlarni belgilang


Natijaviylik

ko‘rsatkichlarini

ishlab chiqing


Konkret mezon va aniq bir davr natijaviylik ko‘rsatkichlari deyiladi. Natijaviylik ko‘rsatkichi, qo‘yilgan maqsadlarga erishish uchun nima olinishi kerakligini aniq ko‘rsatadi. Bu kabi ko‘rsatkichlar rahbariyatga haqiqatda bajarilgan ishni rejalashtirilgan ish bilan solishtirishga va quyidagi savollarga jalb berishga imkon beradi: «Rejalashtirilgan maqsadlarga erishish uchun biz nima qilishimiz kerak?» va «Nima qilinmay qoldi?»

Nazorat jarayonining ikkinchi bosqichi haqiqatda erishilgan natijalarni o‘rnatilgan standartlar taqqoslashdan iborat. Bu bosqichda menejer erishilgan natijalar u kutayotganlariga qanchalik mos kelishini aniqlashi lozim. Bunda menejer muhim qaror qabul qiladi: o‘rnatilgan standartlardan chetlanishlar qanchalik yo‘l qo‘yishlik va nisbatan havfsiz. Nazorat jarayonining bu bosqichida, harakatlar boshlanishi haqida qaror qabul qilish uchun xizmat qiluvchi baho beriladi. Nazoratning bu bosqichida amalga oshiriladigan faoliyat butun nazorat tizimining sezilarli qismi hisoblanadi. Bu faoliyat chetlanishlar miqyosini aniqlash va uning bahosi haqida axborot uzatishdan iboratdir.


Olingan natijalarni standartlar bilan taqqoslang

Chetlanishlar miqyosini

o‘rnating.

Standarlar va natijalar

haqida axborot uzating
Natijaviylik ko‘rsatkichi korxona a’zolari harakatini kuchaytirish uchun aniq maqsadni beradi. Nazorat tizimining yaxshi standartining jihatlaridan biri shundan iboratki, u o‘z ichiga maqsad parametrlarini real holatini oladi.

Yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan chetlanishlar miqyosini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Agar juda katta miqyos olinsa, sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan muammolar katta zarar yetkazishi mumkin. Ammo, agar miqyos juda kichik bo‘lsa, korxona juda katta chetlanishlarga e’tibor beradi. Nazoratning bunday tizimi korxona faolyatiga shikast yetkazishi mumkin. Bunday hollarda yuqori nazorat darajasiga erishiladi, ammo nazorat effektiv bo‘lmaydi. Nazorat effektiv bo‘lishi uchun u tejamli bo‘lishi kerak.

Effektiv nazoratni ta’minlashda axborot uzatish muhim rol o‘ynaydi. Nazorat effektiv bo‘lishi uchun korxona a’zolarini o‘rnatilgan standarlar va erishilgan natijalar haqida xabardor qilish kerak. Bunday axborot aniq bo‘lishi va o‘z vaqtida yetkazilishi lozim. Shuningdek, o‘rnatilgan standarlar korxona a’zolari tomonidan aniq tushunilganligiga amin bo‘lish lozim. Bu standartlarni o‘rnatuvchilar va ularni bajaruvchilar o‘rtasida effektiv aloqa ta’minlangan bo‘lishini bildiradi.

Taqqoslash jarayonining oxirga bosqichi olingan natijalar haqidagi axborotni baholashdan iborat bo‘ladi. Menejer shuni aniqlashi kerakki, kerakli axborot olinganmi va u muhimmi? Muhim axborot - bu shunday axborotki, o‘rganilayotgan hodisani aniq ko‘rsatadi va to‘g‘ri qaror qabul qilish uchun o‘ta muhimdir.

Baho aniqlangandan so‘ng nazorat jarayoni uchinchi bosqichga o‘tadi. Menejer uch yo‘nalishdan bittasini tanlashi kerak: 1. hech nima qabul qilmaslik, 2. chetlanishni tuzatish yoki 3.standartni qayta ko‘rib chiqish.

Hech nima qabul qilmaslik. Bunda nazoratning bosh maqsadi korxonani boshqarish jarayoni rejaga mos ravishda amal qilishiga undash holatiga erishish hisoblanadi. Haqiqatda erishilgan natijalarni standartlar bilan taqqoslash belgilangan maqsadlarga erishilayotganligini ko‘rsatsa, yaxshisi hech nima qabul qilmaslik lozim. Boshqarishda bir marta bo‘lgan narsa yana takrorlanadi deb tayanish mumkin emas.

Mos keluvchi yo’nalishni tanlash

hech nima qabul qilmaslik

chetlanishni tuzatish

standartni qayta

ko‘rib chiqish

Jiddiy chetlanishlarni ular katta muammolarga aylanishidan oldin tuzatish imkonini bera olmaydigan nazorat tizimi maqsadga muvofiq bo‘lmaydi. O‘tkazilayotgan tuzatish jarayoni chetlanishning sababini tuzatishga qaratilgan bo‘lishi lozim. Har qanday holatda ham tuzatish ma’nosi chetlanish sababini tushunish va korxonani to‘g‘ri faoliyat olib borishiga qaytarishdan iborat.

Tuzatishni amalga oshirish ushbu korxonaning ichki omillarini yaxshilash yo‘li bilan erishilishi mumkin.

Standarlarni qayta ko‘rib chiqish. Standartlardan sezilarli chetlanishlarning hammasini ham tuzatish kerak bo‘lmaydi. Ba’zida standartlarning o‘zi real bo‘lmasligi mumkin, chunki ular rejalarga asoslanadi, rejalar esa - kelajakning bashoratigina xalos. Rejalarni qayta ko‘rishda standartlar ham qayta ko‘rilishi lozim.Nazorat o‘tkazish jihatlari.

Nazoratni insonlar amalga oshiradi va u inson faoliyatiga qaratilgan. Shuning uchun uning psixologiyasini va o‘tkazish jihatlarini hisobga olmasdan turib uning tizimini ko‘rib bo‘lmaydi. Nazoratning ikki turi mavjud: ichki va tashqi. Tashqi nazoratning mohiyati shundan iboratki, insonlar o‘zlarining majburiyatlarini ularning faoliyati doimiy nazorat ostida bo‘lganda va ularning ishiga yaxshi haq to‘lanishini bilganda va mas’uliyat sezgandagina yaxshi bajaradilar. Psixologlar tashqi nazoratda ishni yaxshilanishining bir nechta sabablarini ko‘rsatadilar: rahbariyat xodimlar faoliyatini baholash uchun o‘tkazilgan ishlardan keyin olingan axborotlardan foydalanadilar; nazoratning yuqori darajasi bu soha muhim sohalar qatoriga kirishini anglatishi mumkin; ko‘pchilik o‘z mehnati natijasini o‘zlari ko‘rishni yaxshi ko‘radilar, nazorat esa ularni ommaviyga aylantiradi.Samarali nazorat tavsifi.

Nazorat o‘z vazifasini bajarishi uchun u bir nechta muhim xususiyatlarga ega bo‘lishi kerak.

Nazoratni, agar u strategik xarakterga ega bo‘lsa, konkret natijalarga erishishga qaratilgan bo‘lsa, o‘z vaqtida bo‘lsa, sodda va tejamli bo‘lsa uni samarali deyish mumkin.

Nazorat bu ishlab chiqarish sikli bilan mos keladigan uzluksiz jarayondir.

Samarali nazorat tavsiflari:

1. Nazoratning strategik yo‘naltirilganligi;

2. Moslashuvchanlik va natijalar. Nazoratning yakuniy maqsadi axborotni yig‘ish, standartlarni belgilash va muammolarni aniqlashda emas, balki korxona oldida turgan muammolarni yechishdan iborat. Natijada nazoratni, faqat korxona qo‘yilgan maqsadlarga erishgandagina va yangi maqsadlarni qo‘yish qurbiga ega bo‘lgandagina samarali deyish mumkin.

3. Ishga moslik. Nazorat samarali bo‘lishi uchun u nazorat qilinayotgan faoliyat turiga mos kelishi lozim. U muhim ahamiyatga ega narsani obyektiv o‘lchashi va baholashi kerak.

4. Nazoratning o‘z vaqtidaligi uning tezligi yoki tez-tez o‘tkazilish bilan emas, balki, nazorat qilinayotgan hodisaga mos baholashni ifodalaydi.

5. Nazoratni egiluvchanligi. Nazorat xuddi rejalar kabi yetarlicha egiluvchan bo‘lishi va yuz berayotgan o‘zgarishlarga moslashishi lozim.

6. Nazoratning soddaligi. Samarali nazorat - bu u tegishli bo‘lgan maqsadlar nuqtayi nazaridan soddaroq nazoratdir. Nazoratning oddiy usullari kamroq harakatlar talab qiladi va nisbatan tejamkordir.

7. Nazoratning tejamliligi. Har qanday maqsadlarga erishish qimmatroq tursa, bu nazorat qilinayotgan xodisani holatini yaxshilamaydi, balki ishni noto‘g‘ri yo‘nalishga yo‘naltiradi.

8. Nazoratga butun jamoani jalb qilish lozim, eng yaxshi nazorat - bu o‘z-o‘zini nazorat qilishdir.

Xulosa.


Eng umumiy ko‘rinishda nazorat bu - boshqaruv natijalari haqidagidan axborot olishni nazarda tutuvchi boshqaruv jarayonining bir qismidir.

Nazorat jarayonini amalga oshirish uchun quyidagilar muhim ahamiyatga ega: • Ko‘rsatkichlar tizimining mavjudligi;

 • Tizimning haqiqatni anglash qobiliyatiga egaligi va uni mezonlar tizimi bilan taqqoslashning mavjudligi;

 • Tuzatish chora-tadbirlarini ishlab chiqish.

Nazoratda boshqarish funksiyalaridagi kabi ikki asosiy tomonlarni ko‘rsatish mumkin:

a) axborotni o‘rganish va qabul qilish bilan bog‘liq jihati;b) boshqaruv tizimini tuzatish chora-tadbirini amalga oshirish uchun ma’lumotlar bilan ta’minlash uchun ma’lumotlar bilan ta’minlash imkonini yaratish.

Boshqarishda nazorat funksiyalari o‘rni va rolini baholashda shuni esda tutish kerakki, nazorat mantiqiy jihatdagina boshqarish siklida oxirgi o‘rinda turadi.
Katalog: attachments -> article
article -> Axloqning kеlib chiqishi, unda ixtiyor erkinligining ahamiyati va axloq tuzilmasi
article -> Podsho Rossiyasi tomonidan O‘rta Osiyoning bosib olinishi sabablari va bosqichlari
article -> Siyosiy mafkuralarning asosiy ko'rinishlari
article -> Mehnat sohasida ijtimoiy kafolatlar tizimi. Reja: Ijtimoiy himoya qilish tushunchasi va uning asosiy yo’nalishlari
article -> Siyosiy madaniyat va siyosiy mafkuralar Reja
article -> O’zbek Adabiyoti tarixi: Eng qadimgi adabiy yodgorliklar
article -> Ma’naviyatning tarkibiy qismlari, ularning o’zaro munosabatlari va rivojlanish xususiyatlari. Ma’naviyat, iqtisodiyot va ularning o’zaro bog’liqligi
article -> Davlatning tuzilishi
article -> Reja: Geografik o‘rni va chegeralari
article -> Yer resurslaridan foydalanish va ularni muhofaza qilish Reja: Tuproq, uning tabiat va odam hayotidagi ahamiyati. Dunyo yer resurslari va ulardan foydalanish

Download 24.25 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat