Biologiya fani test savollariDownload 34.08 Kb.
Sana09.02.2017
Hajmi34.08 Kb.
Biologiya fani test savollari.

1.O’simlik organlari nimalardan tashkil topgan?

A)To’qimalar

B)Prokoret va yadrodan

C)Plastida va yadro vakuolalardan

D)Xujayralardan

2.Gulli o’simliklar qaysi belgilari bilan bir-biriga yaqin turadi.

A)Shakli


B)Gullarning tuzilishi va urug’ining yotiqligi

C)Yirik maydaligi

D)ichki tuzilishi

3.O’simlik xujayralari qancha bo’lishio mumkin.

A)1-10tagacha

B)1-2ta gacha

C)1tadan juda ko’p

D)1-2tadan juda ko’p

4.Xujayralar bir-birlaridan nimalari bilan farq qiladi?

A)Shakli


B)Rangi

C)O’lchami

D)Ichki tuzilishi

5.Ingliz fizigi Robert Guk xujayrani qachon kashf etadi?

A)1615-yil

B)1635-yil

C)1665-yil

D)1685-yil

6.Yashil o’simliklarning xujayralari qanday asosiy qismlardan tashkil topgan?

A)Xujayra qobig’i, mag’iz va vakuoladan

B)Mag’iz, sitoplazma va vakuoladan

C)Xujayra qobig’I va plastidalardan

D)Xujayra qobig’I, sitoplazma, mag’iz, plastida va vakuoladan

7.Xujayrani tashqi tomondan o’rab turadigan mustahkam parda nima?

A)mag’iz

B)xujayra qobig’i

C)sitoplazma

D)vakuolalar

8.Xujayra qobig’i qanday vazifani bajaradi?

A)xujayrani o’rab turadi

B)xujayrani oziqlantiradi

C)xujayrani mustahkam pishirib turadi

D)xujayrani bir-biri bilan bog’laydi

9.Mag’izning asosiy vazifasi nimalardan iborat?

A)xujayrani o’sishida ishtrok etadi

B)xujayrani nafas olishida ishtrok etadi

C)xujayrani bo’linishida katta rol o’ynaydi

D)xujayrani oziqlanishi va nafas olishida ishtrok etadi

10.To’qima deb nimaga aytiladi?

A)barg,ildiz va poya meva xujayralari yig’indisida

B)tugunak va ildiz mevalaridan bir xil vazifani bajaradigan xujayralar yig’indisiga

C)gul meva va tugunak urug’ xujayralari yig’indisi

D)tuzilishi o’xshash bir xil vazifani bajaradigan xujayralar

11.Qaysi o’simliklarning ildizi 30metrgacha yetadi?

A)beda

B)yalpiz


C)bodom

D)yantoq


12.Tabiiy sanitar hayvonlar guruhini ko’rsating?

1.o’txo’rlar 2.go’sht xo’rlar 3.o’limtik xo’rlar 4.o’simlik qoldiqlari bilan oziqlanadiganlar

5.tezak xo’rlar 6.parazitlar

A)1.4.5.6.

B)2.3.4.5.6.

C)2.3.4.6.

D)3.5.6.

13.Klassifikatsiyalashda hayvonlarning qaysi xususiyatlari hisobga olinadi?

A)tuzilishining o’xshashligi

B)indivitlar soni

C)tana rangi

D)kelib chiqishi

14.Hayvonlar sistematik guruhlarining eng kichik guruhdan boshlab tartib bilan joylashtiring.

1.urug’ 2.oila 3.tur 4.sinf 4.tip 5.turkum

A)2.3.5.6.4.1.

B)3.2.1.6.5.4.

C)3.1.4.6.5.2.

D)3.1.2.6.4.5.

15.Sut emizuvchilar umurtqa pog’onasi bo’limlarini tartib bilan ko’rsating.

1.bel 2.kurak 3.dum 4.bo’yin 5.dumg’aza

A)2.1.3.4.5.

B)4.2.1.5.3.

C)4.2.5.1.3.

D)2.4.1.3.5.

16.Odamsimon maymunlarni ko’rsating.

1.lemur 2.shipanze 3.gorilla 4.makaka 5.orangutan

A)1.3.5.

B)2.4.5.


C)1.4.5.

D)2.3.5.


17.Qaysi to’qimalar odam organizmi ichki muhitini hosil qiladi?

1.qon 2.epiteli 3.nerv 4.limfa 5.muskul 6.to’qima suyagi

A)1.3.4.

B)2.3.6.


C)1.4.6.

D)2.3.5.


18.Biriktiruvchi to’qimalarning qanday turlari mavjud?

1.suyak 2.bezli 3.tog’ay 4.muskul 5.qon 6.limfa 7.nerom 8.pay 9.neyrogli 10.silliq 11.xoli

A)4.1.2.

B)1.3.5.10.11

C)2.3.5.6.8.

D)1.3.5.6.8.

19.Umurtqa bog’onasi qanday bo’limlardan iborat?

1.bo’yin 2.yelka 3.dumg’aza 4.dum 5.ko’krak 6.bel 7.orqa

A)1.2.5.6.7.

B)1.3.4.5.6.

C)2.3.5.6.8.

D)1.3.5.6.8.

20.Raxid kasalligining kelib chiqish sabablari qanday?

1.organizmda kaliy va fosfor tuzlari almashuvining buzilishi 2.organizmda uglerod almashinuvining buzilishi 3.vitamin D yetishmasligi 4.suyakning sekinlashuvi

A)1.2.4.
B)2.3.
C)1.3.4.
D)1.3.2.

21.Qon tarkibi nimalardan iborat?

1.plazma 2.mineral tuzlar 3.shakliy elementlar 4.oqsillar

A)1.4.
B)2.3.


C)1.3.
22.Immunitet nima?

A)organizmning kasallik yuqtirishi


B)organizmning yuqumli kasalliklardan mikroblanishiga qarshi himoya vositalarini ishlab chiqarish
C)kasalliklarga qarshi kurashish
D)kasalliklarga qarshi kurashish usullari

23.Qaysi a’zo qonni zaharli moddalardan saqlaydi?

A)o’t pufagi
B)taloq
C)oshqozon osti bezi
D)jigar

24.Kichik qon aylanish doirasida gaz almashuvi qanday sodir bo’ladi?

A)o’pka a’zolarida
B)qon plazmalarida
C)panadagi to’qimalarda
D)qon xujayralarida

25.Ichki sekret bezlari.

1.ter 2.oshqozon osti bezi 3.qalqonsimon 4.so’lak 5.yog’ 6.sut 7.yosh 8.ichak devori 9.gipofu 10.epifo 11.qalqon oldi 12.ayrismi 13.buyrak osti 14.nishnay

A)3.9.10.11.12.13.


B)2.1.4.
C)1.2.6.10.
D)4.6.8.

26.Sezgi analidatorlari.

1.hid bilish 2.ayirish 3.teri muskul sezish 4.ko’rish 5.eshitish 6.nafas olish

A)1.2.3.6.


B)2.3.5.6.
C)1.3.5.6.
D)1.4.5.6.

27.Xujayra nazariyasini yaratgan olimlarni ko’rsating.

1.R.Guk 2.A.Levguk 3.M.Shleyden 4.D.Ivanovskiy 5.T.Isvan

A)1.3


B)4.

C)3.5.


D)3.4.

28.Prokariot xujayralarda nimalar bo’ladi?

1.organoidlar 2.sitoplazmatik membrana burmalari 3.ichki membrana 4.xalqa xromosoma 5.yadro 6.golt apperef 7.mitohondriya

A)1.2.4.5.

B)3.5.6.

C)1.3.4.6.7.

D)1.3.4.6.7.

29.Prokariot xujayralar.

1.suv o’tlari 2.hayvonlar 3.bakteriyalar 4.yashil o’simliklar 5.ko’k yashil suv o’tlari

A)1.2.4.


B)2.3.5.

C)1.3.4.


D)3.5.

30.Xujayraning o’zaro bog’liqligi va tarkibiy qismlarini ko’rsating.

1.qobiq 2.yaplozmetik tur 3.metohondriya 4.yadro 5.sitoplazma va uning organlari 6.golji apparati 7.sentrali 8.plastidalar 9.ribozoma rezosomalar

A)1.4.5.


B)3.4.8.

C)1.5.6.7.9.

31.Biologiya atamasini fanga kim kiritgan?

1.Ingliz olimi Darvin 2.Shved olimi Neveshuk 3.Fransuz olimi Lomark 4.Nemis olimi Treveranure

A)1.3.

B)2.3.


C)3.4.

D)1.4.


32.Biologiya nimani o’rgatadi?

A)tiriklikni

B)organizmlarni

C)organizmlarning ko’payishi va rivojlanishini

D)kishilik jamiyati taraqqiyot qonunlari

33.Tekshirish obyektiga binoan biologiya qanday fanlarga ajraladi?

1.geologiya 2.botanika 3.plosontologiya 4.zoologiya 5.litologiya 6.mikrobiologiya

A)1.3.4.


B)2.3.4.5.

C)1.4.5.


D)2.4.5.

E)1.2.4.5.

34.Anatomiya nimani o’rgatadi?

A)organizm va organlar hayotiy funksiyalarini

B)organizmlarni taqsonomik guruhlarga ajratishni

C)organizmlarning tuzilishini

D)organizmlarning qazilma qoldiqlarini

E)organizmlarning rivojlanishini

35.Tirik va anorganik tabiat o’rtasidagi o’xshashlik nimalardan iborat?

A)har xil kimyoviy elementlardan tarkib topganligi

B)bir xil kimyoviy elementlardan tarkib topganligi

C)kimyoviy elementlar miqdoriy nisbatining bir xilligi

D)kimyoviy elementlar nisbatining bir xilligi

E)molekulyar darajada farq bo’lmasligi

36.Xujayralarning qanday tuzilmalari organoidlar deyiladi?

1.muayyan shaklga va tuzilishga ega bo’lgan 2.yorug’lik mikroskopda ko’rinadigan

3.muayyan funksiyani bajaradigan 4.muayyan joyni egallagan

A)1.3.4.


B)2.3.5.

C)1.3.5.


D)2.3.4.

E)1.2.4.


37.Sodda oqsillar qanday xususiyat ega?

A)xujayra organoidi tarkibiga kiradi

B)resentorlar tarkibiga kiradi

C)gidrolizlanganda aminokislotalar va qo’shimcha guruhlarga ajraladi

D)defmentlar hosil qiladi

E)gidrolizlanganda aminokislotalarga ajraladi

38.Oqsillarning qurilish funksiyasi nimadan iborat?

A)xujayra organoidi tarkibiga kiradi

B)resentorlar tarkibiga kiradi

C)gidrolizlanganda aminokislotalar va qo’shimcha guruhlarga ajraladi

D)defmentlar hosil qiladi

E)gidrolizlanganda aminokislotalarga ajraladi

39.Gemoglobin qanday funksiyani bajaradi?

A)qisqarish

B)organizmga tushgan narsalar bilan kurashadi, immunitetni hosil qiladi

C)kataliz

D)kislorod va CO tashiydi

E)bug’doy doni tarkibiga kiradi, zahira tashiydi

40.Antitalar qanday funksiyani bajaradi?

A)qisqarish

B)organizmga tushgan narsalar bilan kurashadi, immunitetni hosil qiladi

C)kataliz

D)kislorod va CO tashiydi

E)bug’doy doni tarkibiga kiradi, zahira tashiydi

41.Biotexnologiya nimani o’rganadi?

1.tirik mavjudodlar va ularda kechadigan jarayonlarni

2.tirik jarayonlar va biologic jarayonlardan ishlab chiqarisgda foydalanishni

3.biologik metodlardan tabiatni muxofaza qilish va zararkunandalarga qarshi kurashishda foydalanish

4.tirik organizmlarni muxofaza qilish va foydalanishni

A)2.3


B)1.3

C)2.4


D)3.4

E)1.2


42.Gen injeneriyasida qaysi usullar qo’llaniladi?

1.organizmlardan alohida xujayralarni ajratib olish

2.organizmlar genotopiga yangi genlar kiritish

3.organizmlar genotopini qayta qurish

4.sun’iy o’stirish-diduragaylash orqali yangi tipdagi xujayralar yaratish

A)1.3


B)1.4

C)1.2.


D)2.3.

E)3.4.


43.O’rta Osiyo allomalari va ular yashagan davrlarni juftlab yozing.

1.Beruniy 2.Bobur 3.Ibn Sino 4.Farobiy a.10-11 asr b.15-16 asr v.9-10 asr

A)1a 2b 3a 4v

B)1b 2a 3b 4a

C)1v 2a 3v 4b

D)1b 2v 3v 4a

E)1b 2v 3v 4a

44.K.Linney biologiyaning rivojiga qanday xissa qo’shdi?

1.evalyutsion g’oyani ilgari surdi

2.o’simlik va hayvonlar sistematikasiga asos soldi

3.”Zoologiys falsafasi”ni yozdi

4.”Tabiat sistemasi”ni yozdi

5.10000 tur o’simlik va 4200 tur hayvonlarni tavsifladi

6.turlarni 2ta nom bilan atashni taklif etdi

7.hayvonlarni 14ta sinfga ajratdi

8.umurtqalilarni 4ta sinfga umurtqasizlarni 10ta singa ajratdi

9.organizmlarni murakkablashib borishini ko’rsatdi

10.fanga tur, avlod, turkum, sinf tushunchalarini kiritdi

A)1.3.5.7.

B)1.3.7.8.9.

C)2.3.4.8.9.

D)2.4.5.6.10.

E)1.2.3.4.6.7.

45.Ch.Darvin hayotiga tegishli shaharlar va voqealarni juftlab bering.

1.Shryusberi

2.Edinburg

3.Kembrij

a.universiteti shifokorlik fakultitetiga o’qishga kirdi

b.universiteti chekov hodimlari tayyorlaydigan fakultitetga o’qishga kirdi

v.shahrida 1809-yilda shifokorlar oilasida tug’ildi

A)1b 2a 3v

B)1v 2a 3b

C)1v 2b 3a

D)1a 2v 3b

E)1b 2v 3a

46.Ch.Darvin edinburg universitetida nima ish qildi?

1.prof. Guker va Sejvik rahbarligida tabiiy fanlar bilan shug’ullandi

2.tibbiyot fanlarini lotin tilida o’qishni yoqtirmadi

3.tabiatga qilingan ekspedidsiyalarda faol qatnashdi

4.bemorni narkozsiz operatsiya qilishni yoqtirmadi

5.iniversitetdan ketdi

6.1831-yilda universitetni tamomladi

A)1.3.4.

B)2.5.6.


C)1.2.6.

D)2.4.5.


E)1.3.6.

47.Ch.Darvin “Bigl”kemasidagi 5 yillik sayohatida qayerga bordi?

1.Atlantika, Tinch va Xind okeanidagi ko’plab orollarga

2.Janubi-G’arbiy Osiyo sohillariga

3.Janubiy Amerikaning sharqiy va g’arbiy qirg’oqlariga

4.Avstraliya va Afrika janubida

5.Sharqiy Osiyo qirg’oqlariga

A)1.3.4.


B)2.4.5.

C)1.2.5.


D)3.4.5.

E)1.3.5.


48.Sun’iy tanlanishning qanday shakillari mavjud?

1.ongsiz tanlanish

2.turg’unlashtiruvchi tanlash

3.metodik tanlash

4.harakterlovchi tanlash

A)1.2.


B)3.4.

C)1.4.


D)1.3.

E)2.3.


49Nima sababdan organizmlar o’rtasida yashash uchun kurash boradi?

1.muayyan muhit sharoitida foydali irsiy o’zgarishlarga ega bo’lgan individlar yashab qolib nasl beradi

2.organizmlar ko’p nasl qoldiradi

3.yashash uchun zarur bo’lgan resusrlar (oziq-ovqat,joy,suv va boshqalar)cheklangan bo’ladi

4.zararli o’zgarishlarga ega bo’lgan individlar qirilib ketadi

A)1.2


B)1.3

C)1.4


D)3.4

E)2.3


50.Hayvonlarda moslanish xillarini ko’rsating?

1.himoya rangi

2.anobioz

3.ogohlantiruvchi rang

4.mimikriya

5.adiadantaziya

6.aramarfoz

7.niqloblanish

A)1.3.4.7.

B)2.3.5.6.

C)1.2.3.4.

D)1.3.5.6.

E)2.5.6.7.

51.Qaysi javoblar himoya rangiga mos keladi?

1.nina baliq suv o’tlariga o’xshaydi

2.zaxarsiz ilonlar zaxarli ilonlarga o’xshaydi

3.karam kapalagi qurti yashil rangda

4.simqurti qurigan novdaga o’xshaydi

5.ayrim kapalaklar arilarga o’xshaydi

6.arilar rangli bo’ladi

7.zaharli ilonlar rangli bo’ladi

8.cho’l qushlari rangli bo’ladi

A)1.3.

B)2.5


C)1.4

D)3.8.


E)6.7.

52.Mevalar qanday tarqaladi?

1.shamol yordamida

2.hayvonlar yungida

3.hashoratlar orqali

4.o’simliklar orqali

5.hayvonlar ichagi orqali

A)1.3.4.


B)2.4.5.

C)3.4.5.


D)1.4.5.

E)1.2.5.


53.Moslanishning paydo bo’lishini karam kapaligi misolida tartib bilan ko’rsating.

1.yashil rangli qurtlarni qushlar sezmagan

2.oq,pushti,yashil va boshqa qurtlar paydo bo’lgan

3.boshqa rangdagi qurtlarni qushlar ko’plab yegan

4.qadimdan qurtlar rangi bo’yicha mutatsiya yuz berib kelgan

5.tanlanish minglab yillar davom etgan

6.qurtlarda yashil rang saqlanib qolib nasldan naslga ko’payib brogan

7.boshqa rangli mutatsiyalar qirilib ketgan

A)4.5.1.3.2.7.6.

B)5.1.2.4.7.6.3.

C)4.2.1.3.5.6.7.

D)6.1.4.7.5.2.

E)3.7.1.4.5.2.6.

54.Evalyutsiyaning boshlang’ich materiali nima?

A)populatsiya individlari genotipi mavjud

B)irsiy o’zgaruvchanlik

C)genlar yoki takrorlanmaydigan nukleotidlar

D)populyatsiya genofondida uzoq davom etgan yo’naltirilgan o’zgaruvchanlik

E)noyob genlarning o’xshashligi

55.Populatsiyalar to’lqini qanday omillarga bog’liq?

1.yil fasllarining almashinib turishi

2.iqlimning o’zgarishi

3.kecha va kunduzning almashinishi

4.areallarning qisqarishi

5.areallarning kengayishi

6.oziq miqdori

7.tabiiy ofat

A)1.2.4.6.

B)1.2.6.7.

C)2.3.4.5.

D)1.5.6.7.

E)3.4.5.6.7.

56.Turlar bir-birlaridan qanday farq qiladi?

1.Noyob genlarning tuzilishi

2.genlar va takrorlanadigan nukleodidlat tizimi tuzilishi

3.noyob genlar soni

4.DNK shakli

A)1.3.


B)3

C)1.2


D)4

E)3.4.


57.Biogetetik qonunda nima deyiladi?

1.ontogenezda filogernezning bosqichlari takrorlanadi

2.bitta tip yoki sinfga mansub turlarning individual rivojlanishni dastlabki davrlari o’xshash bo’ladi

3.individual rivojlanishda organizm o’z turi tarixiy rivojlanishini qisqacha takrorlaydi

4.ontogenez qisqa felogenez davom etadi

5.ontogenezda ajdodlarning stuk davom etmas ,embrion davri takrorlanadi.

6.ontogenezda felogenez davrlari takrorlanadi

A)1.3


B)1.4.5.

C)1.5.


D)3.

E)2.6


58.Biogenetik qonunni kim kashf etgan?

1.E.Gekkel

2.J.Kyuve

3.F.Myuller

4.J.B.Lomark

A)1.2.


B)2.3

C)3.4


D)1.3

E)2.4.


59.Gamologik organlar nima?

1.kelib chiqishi va tuzilishi o’xshash bo’lgan

2.kelib chiqishi o’xshash bo’lgan

3.bajaradigan funksiyasiga qarab o’xshash yoki o’xshash bo’magan

4.bajaradigan funksiyasi o’xshash bo’lgan

A)1.2.


B)1.4.

C)2.4.


D)2.3.

E)1.3.


60.Paleontologiya nimani o’rgatadi?

A)tirik organizmlarning kelib chiqishini

B)yer qatlamlari tarixini

C)yerdagi geologik jinslarni

D)yer yuzida o’simlik va hayvonlarning tarqalishini

E)o’simlik,hayvon va boshqa organizmlarning qazilma qoldiqlarini

61.Hayot tushunchasiga F.Engeliz qanday ta’rif bergan?

1.yerda mavjud bo’lgan tirik organizmlar biopolimerlar,ya’ni oqsillar va nuklein kislotalardan iborat

2.hayot oqsil jismlarining yashash shaklidir

3.uning asosiy sharti shu jismlar kimyoviy elementlarining tinmasdan almashib turishidir

4.o’z-o’zini idora qiladigan va yarata oladigan ochiq sistemadir

A)1.2.


B)1.3.

C)2.4.


D)1.4.

E)2.3.


62.Odam ovqat yeb lekin suv ichmasdan qancha yashashi mumkin?

A)1-3 kun

B)1-2 kun

C)1-4 kun

D)2-3 kun

E)to’g’ri javob yo’q

63.Tiriklik uchun xos bo’lgan eng muhim xususiyatlar numalardan iborat?

1.o’zini-o’zi yangilash

2.xarakterlanish

3.o’zini-o’zi hosil qilish

4.o’z-o’zidan ko’payish

5.o’z-o’zidan paydo bo’lish

6.o’zini-o’zi idora qilish

A)1.3.6.


B)2.3.5.

C)1.4.6.


D)2.4.6.

E)1.3.5.


64.Pansperiya nazariyasini qaysi olimlar qo’llab-quvvatlaydi?

1.S.Foks


2.A.Oparin

3.S.Arrenius

4.F.Krik

A)1.3.


B)2.3.

C)3.4.


D)2.4.

E)1.2.


65.Fotosintezning paydo bo’lishi evalyutsiya jarayonida qanday ahamiyatga ega?

1.atmosferada erkin kislorod paydo bo’lgan

2.xemosintez organizmlar ko’payadi

3.aeronafas olishning paydo bo’lishi

4.zahirada ozuqa moddalarning paydo bo’lishi

5.organizmlarning xilma-xilligi ortdi

6.ozon ekrani paydo bo’ldi

7.organizmlarning suvdan quruqlikka chiqish imkoniyati paydo bo’ldi

A)1.3.4.5.6.7.

B)2.3.4.5.6.7.

C)1.3.5.6.7.

D)2.3.4.5.6.

E)1.2.3.4.5.

66.Hayotning paydo bo’lishi to’g’risidagi nazariyalar va ularnining yaratuvchilarini juftlab ko’rsating.

1.panspermiya

2.abigenez

3.genetik

a-S.Miller 1929-yil

b-S.Arrenius 1908-yil

v-A.I.Oparin 1924-yil

A)1b 2v 3a

B)1b 2a 3v

C)1v 2a 3b

D)1v 2b 3a

E)1a 2v 3b

67.Turlar tivojlanishining qaysi belgilari biologic progress bo’ladi?

1.individlar soni

2.individlar soni kamayishi

3.arealni qisqarishi

4.arealni kengayishi

5.yangi populatsiya, yangi turlar hosil qilish

6.populatsiyalar sonining qisqarishi

A)1.4.5.

B)2.3.6.


C)1.2.3.5.6.

D)2.4.6.


E)1.3.6.

68.Aromorfoz yashash uchun kurashda qanday afzalliklar yaratadi?

1.organizmni yangi muhitga o’tishiga imkon beradi

2.individlar soni oshib, nobud bo’lish kamayadi

3.areal torayadi

4.tur va populyatsiya hosil bo’lishi tezlashadi

5.individlar soni kamayadi

A)1.3.5.


B)2.3.4.

C)1.2.4.


D)2.3.

E)3.4.


69.Hyvonlar evalyutsiyasidagi qaysi o’zgarishlar aromorfoz bo’ladi?

1.qushlar patining rangi

2.qushlar tumshug’ining tuzilishi

3.issiqqonlik

4.oyoqlarning paydo bo’lishi

5.parazit yashashga o’tish

6.turish oyoqlarining yo’qolib ketishi

A)1.2


B)3.4.

C)4.5.


D)3.5.

E)5.6.


70.Atrof-muhit haroratining ko’tarilishi o’simliklar va sovuqqonli hayvonlarga qanday ta’sir ko’rsatadi?

A)Hayotiy jarayon sekinlashib,anabioz yoki tinim davriga o’tdi

B)hayotiy jarayonlar to’xtaydi

C)hayotiy jarayonlar tezlashadi

D)hayotiy jarayonlar o’zgarmaydi

E)xujayra shirasi konsentrasiyasi oshadi

71.Biologik tasvir jihatdan quyosh nuri spektorlari va ularning xossalarini juftlab ko’rsating?

1.ultrabnafsha

2.ko’zga ko’rinadigan

3.infraqizil

4.mikroorganizmlar chista hosil qiladi

a. asosiy issiqlik manbai

b. kimyoviy aktiv

v. mikroorganizmlar spora hosil qiladi

A)1.3.4.

B)2.4.


C)1.4.

D)1.2.3.


E)3.4.

72.Ultrabinafsha nurlar organizmlarga qanday ta’sir ko’rsatadi?

1.ko’p miqdorda halokatli

2.oz miqdorda foydali

3.terida D vitaminini sintezlaydi

4.terida S vitaminini sintezlaydi

5.ko’zning to’r pardasi va va terida pigment sinteziga ta’sir ko’rsatadi

6.issiqlik energiyasiga boy

A)1.4.5.

B)2.3.


C)1.2.3.5.

D)6.


E)5.6.

73.Infraqizil nurlar qanday ahamiyatga ega?

1.ko’p miqdorda halokatli

2.oz miqdorda foydali

3.terida D vitaminini sintezlaydi

4.terida S vitaminini sintezlaydi

5.ko’zning to’r pardasi va va terida pigment sinteziga ta’sir ko’rsatadi

6.issiqlik energiyasiga boy

A)1.4.5.

B)2.3.


C)1.2.3.5.

D)6.


E)5.6.

74.Qaysi jarayonlar kecha va kunduzlik bioritmiga bog’liq?

1.fotosintez intensivligi

2.oziq moddalarning to’planishi

3.faol harakatlanish

4.nafas olish intensifligi

5.ko’payish

6.pishib yetilish

7.oziqlanish

A)1.3.4.6.

B)1.2.4.7.

C)2.3.5.6.

D)2.4.5.7.

E)2.5.6.


75.Mavsumiy bioritmni ko’rsating?

1.fotosintez intensivligi

2.oziq moddalarning to’planishi

3.faol harakatlanish

4.nafas olish intensifligi

5.ko’payish

6.pishib yetilish

7.oziqlanish

A)1.3.4.6.

B)1.2.4.7.

C)2.3.5.6.

D)2.4.5.7.

E)2.5.7.

76.Nima sababdan tur individlari populatsiyalar hosil qiladi?

1.turar arealida yashash sharoiti bir xil bo’lmaydi

2.individlar tur arealida notekis tarqaladi

3.individlar erkin chatishmaydi

4.xromosomalar tarkibida faqat paydo bo’ladi

A)1.3.

B)2.3.


C)1.2.

D)2.4.


E)3.4.

77.Qaysi antropogen omillar populyatsiyalar sonini kamayishiga olib keladi?

1.sun’iy tanlash

2.axoli sonining o’sishi

3.atrof-muxitning ifloslanishi

4.ko’plab ovlash

5.yangi yerlarni o’zlashtirish

A)1.3.5.


B)2.3.4.

C)3.4.5.


D)1.4.5.

E)1.3.4.


78.Qaysi hayvonlar odam faoliyati tufayli batamom qirilib ketgan?

1.mamont


2.junli begemot

3.katta jannat qushi

4.soasin

5g’or arsloni

6.sayroq

7.evropa turi

8.koal

9.stellar sigiriA)1.4.8.9.

B)1.2.7.5.9.

C)2.3.4.6.8.

D)1.3.5.7.8.

E)2.4.5.7.9.

79.Qizil kitobga kiritilgan turlar qanday guruhlarga ajratiladi?

1.yo’qolib ketgan

2.keng tarqalgan

3.yo’qolib borayotgan

4.noyom

5.endemik

6.soni kamayib borayotgan

7.noaniq

A)1.2.4.6.

B)2.3.5.6.

C)2.4.5.6.

D)3.4.5.6.

E)1.3.5.6.

80.Qnday ekosistemalar sun’iy deyiladi?

1.inson yaratgan

2.atrof muhit bilan dinamik muvozanatda bo’lgan

3.inson tomonidan boshqariladigan

A)1.2

B)2.3


C)1.3

D)3.4.


E)2.4

81.Sun’iy ekosistemalarni ko’rsating.

1.ko’l

2.chuchuk suv3.agrosenoz

4.xiyobon

5.to’qay

6.cho’l


7.o’rmon

8.bog’


9.hovuz

10.akvarium

A)3.4.8.9.10.

B)1.2.5.6.7.

C)2.4.5.3.8.

D)1.2.7.8.9.

E)2.5.6.7.10.

82.Sun’iy ekosistemalar tarkibiy qismlar o’rtasida qanday o’xshashlik bor?

1.turlari soni cheklangan

2.har xil turlardan iborat

3.turg’un bo’lmaydi

4.tarkibi inson hohishiga binoan yanlanadi

5.tarkibi abiotik va abiotik qismlardan iborat

6.birlamchi energiya manbai quyosh hisoblanadi

7.inson faoliyati qo’shimcha energiya hisoblanadi

A)1.3.4.


B)2.5.6.

C)2.5.6.7.

D)1.3.4.7.

E)3.5.6.


83.Agrosenozlardan bir xil ekinlarni har yili ekaverish qanday salbiy oqibatlarga olib keladi?

1.zararkunanda organizmlar ko’payadi

2.begona o’tlar ko’payadi

3.hosildorlik pasayadi

4.tuproq ifloslanadi

5.tuproq strukturasi buziladi

6.turlar xilma-xilligi ortadi

A)1.3.5.6.

B)2.4.5.6.

C)3.4.5.6.

D)1.3.4.5.

E)1.2.3.5.

84.Biosfera nima?

1.yerning qattiq qobig’i

2.yerdagi hayotni o’rganuvchi fan

3.yer yuzining tirik organizmlar tarqalgan qismi

4.yerdagi biogeosenozlar majmui

A)1.3.


B)1.4.

C)2.3.


D)2.4.

E)3.4.


85.Biosfera tushunchasini fanga kim kiritgan?

A)avstraliyalik E.Eyus

B)rus bioximigi V.Venadskiy

C)fransuz Lamark

D)fransuz J.Kyuvi

E)ingliz Ch.Darvin

86. Biosfera to’g’risida ta’limotni kim yaratgan?

A)E.Eyus


B)V.Venadskiy

C)J.Lomark

D)J.Kyuve

E)Ch.Darvin

87.Biosferaninggeologik qobiqlarini pastki qattiq qobiqdan boshlab tartib bilan joylashtiring.

1.atmosfera

2.gidrosfera

3.ozon ekrani

4.litosfera

A)4.2.3.1.

B)3.2.4.1.

C)4.2.1.3.

D)1.2.4.3.

E)3.4.1.2.

88.Biosferaning yuqori chegarasini ko’rsating.

1.dengiz sathidan 22 km balandlikkacha

2.girdosferadan 11 km chuqurlikkacha

3.litosferadan 3-4 km chuqurlikkacha

4.troposferaning yuqori chegarasigacha

5.onoz ekrani qatlamigacha

A)1.3.

B)1.2.


C)2.3.

D)1.3.5.


E)1.4.5.

89.Ozon ekrani biosfera uchun qanday ahamiyatga ega?

1.quyosh nuri intensifligini kamaytiradi

2.ultrabinafsha nurlarining asosiy qimini yutadi

3.infraqizil nurlarini yutadi

4.tirik organizmlarni nurlar ta’siridan saqlaydi

A)1.2

B)2.3.


C)1.4

D)2.4.


E)1.4.

90.Tirik moddalarning biosferadagi funksiyasi nimalardan iborat?

1.moddalar pasporti

2.gaz almashuvi

3.ta’sirlanish

4.o’sish


5.oksidlanish-qaytarilish

6.konsentratsiyasi

7.biokimyoviy

A)2.5.6.7.

B)1.3.4.7.

C)3.4.5.6.

D)1.3.4.6.

E)1.2.3.4.

91.Tirik moddalarning gaz almashish funksiyasi nimalardan iborat?

A)kimyoviy elementlarning tabiyatda aylanishini ta’minlaydi

B) organizm va ular mahsuloti kimyoviy jarayonlarni ta’minlaydi

C)atmosferaga kislorod va karbonat angidrid chiqaradi va undan oladi

D)atrof muhitdan kimyoviy elementlarni to’playdi

E)energiya sarflaydi

92.Yer yuzida o’simliklarning necha turi bor?

A)300ming

B)800ming

C)1500ming

D)1800ming

E)500ming

93.Hayvonlar yer biomassasining necha foizini tashkil etadi?

A)99,87%


B)0.13%

C)1%


D)0.001-0.002

E)99%


94Tirik moddalarning notirik moddalarga nisbatan biomassasi necga foizga teng?

A)99,87%


B)0.13%

C)1%


D)0.001-0.002

E)99%


95.Biogen migratsiyasida qaysi organizmlar katta ahamiyatga ega?

1.suv o’tlari

2.mikroorganizmlar

3.lishayniklar

4.odamlar

5.hayvonlar

6.gulli o’simliklar

7.sporali o’simliklar

A)1.3.5.7.

B)2.4.6.7.

C)1.4.5.6.

D)1.4.5.6.

E)1.2.3.5.

96.Biosferaning ikkinchi bosqichi qachon boshlangan va qancha davom etgan?

A)0.5 mlrd yil avval boshlangan, hozir ham davom etmoqda

B)0.5 mlrd yil avval boshlangan, hozirgi zamon odamlari paydo bo’lguncha davom etgan

C)3 mldr yil avval boshlangan, hozir ham davom etmoqda

D)40-50 ming yil avval boshlangan hozir ham davom etmoqda

E)3 mldr yil avval boshlangan, poleozoyning kembriy davrigacha davom etgan.

98.Biosfera rivojlanishining biosenoz davri qaysi bosqichlarni o’z ichida oladi?

1.bir va ikkinchi boshqichlarni

2.uchinchi bosqichni

3.biologik qonuniyat amal qilgan bosqichlarni

4.ijtimoiy qonuniyatlar amal qilgan qonuniyatlarni

A)2.4.

B)1.4.


C)2.3.

D)1.3.


E)3.4.

99.Qaysi hayvonlar sanitary hisoblanadi?

A)o’simlikxo’rlar

B)yirtqichlar

C)parazitlar

100.Noosfera nima?

1.biosferaning inson aql zakovati hukmronlik qilgan qismi.

2.biosferaning hayot zich bo’lgan qismi

3.barcha sferalar majmui

4.biosferaning inson faoliyati ta’sirida o’zgargan holati

A)1.2.

B)1.3.


C)2.3.

D)3.4.


E)1.4.

101.Qaysi yovvoyi o’simliklar iste’mol qilinadi?

A)ravoch

B)shuvoq


C)isiriq

D)yantoq


102.Qaysi o’simliklar tabobatda keng foydalanilmaydi?

A)parpi


B)lola

C)bo’rigul

D)qalampir

103.Kuzda ham gullashi davom etadigan o’simliklar?

A)jiyda

B)terak


C)zubtrub

D)sachratqi

104.Hujayralarning qaysi tarkibiy qismi yashil o’simliklarda uchramaydi?

A)vakuola

B)yadro

C)plastidalarD)hujayra markazi

105.Yadroning vazifasi …

A)irsiy belgilarga nasl o’tkazish

B)suv va unda eriydigan moddalar to’plami

C)o’simlikka rang berish

D)moddalar tashish

106.Ildiz sistemasi nima?

A)bitta ildiz majmuasi

B)ildizning o’tkazuvchi qismi

C)yon ildizlar majmuasi

D)asosiy ildiz

107.Ildiz bosimi nima?

A)suv va mineral moddalarning bosim ostida ildizga o’tishi

B)ildiz va organik moddalarning ajralishi

C)ildiz xujayralaridagi moddalar konsentratsiyasi

D)suv va organic moddalarning ildizga shimilishi

108.Vegetativ ko’payish nima?

A)jonsiz ko’payish hili

B)jinsiy ko’payish

C)spora yordamida ko’payishish

109.Qaysi o’simlik ildizdan ko’payadi?

A)g’umay

B)anor

C)tol


D)ton

110.Gul qanday qismlardan iborat?

A)changchi

B)yon barglar

C)gul o’rni

111.Changchi qanday qismlardan iborat?

A)ustuncha

B)changdor

C)gul o’rni

D)tuguncha

112.Meva qanday qismlardan tashkil topgan?

A)metrok

B)et

C)urug’


D)urug’ palla

113.Ko’p urug’li mevalarni toping?

A)lola

B)olxo’ri

C)shaftoli

D)nok


114.Tog’larda o’sadigan butalar?

A)do’lana

B)na’matak

C)uchqat


D)arpa

115.Qaysi mevali daraxtlar O’rta Osiyoda tog’larida yovvoyi holda uchraydi?

A)bodom

B)nok


C)olma

D)o’rik


116.Zaharli o’simliklarni ko’rsating?

A)liliya

B)parpi

C)lola


D)isriq

117.Nav nima?

A)ekinlarning nomi

B)muayyan joyda o’sadigan o’simlik

C)o’zaro chatishadigan o’simlik nomi

D)inson tomonidan muayyan maqsadda yaratish bitta turga mansub o’simliklar yig’indisi

118.Bir xujayrali suv o’tlarini ko’rsating?

A)hlorella

B)ulva

C)spirogiraD)laminoriya

119.Hlorella qanday tuzilgan?

A)shakli noksimon

B)hujayrasi yupqa qobiq bilan o’ralgan

C)ikki hivchinli

D)hujayra qobig’i qalin

120.Hlorella qanday ahamiyatga ega?

A)suvni kislorodga boyitadi

B)qog’oz ishlab chiqarishda foydalaniladi

C)konserva mahsulotlari tayyorlashda foydalaniladi

D)chorva mollariga etm sifatida beriladi

121.Hayvonlarning yashash muhiti nimadan iborat?

A)hayot tarzi

B)hayot faoliyati

C)tirik tabiatning tarkibiy qismi

122.Yovvoyi hayvonlar orqali tarqaladigan kasalliklar?

A)sil

B)o’lat


C)terlana

123.Qaysi qushlar jufti doimiy bo’ladi?

A)laylak

B)yirtqich

C)o’rdak

124.Ko’chib yuruvchi qushlar?

A)bulbul

B)qarg’a

C)qaldirg’och

125.Qushlar bilan sudralib yuruvchilar o’rtasidagi o’xshashlik qanday aniqlanadi?

A)hayotni kuzatish orqali

B)tajriba orqali

C)qazilma qoldiqlarini o’rganish orqali

126.Qushlarning pat5 qoplami qayerdan kelib chiqqan?

A)teri tangachalaridan

B)teri eritmasidan

C)teri bezlaridan

127.Qushlar tabiatda qanday ahamiyatga ega?

A)meva urug’larini tarqatadi

B)sanoat miqyosida ovlanadi

C)patlari sanoat uchun xom-ashyo

128.Qaysi hayvonlar hidni yaxshi ajrata oladi?

A)juft tuyoqlilar

B)suv hayvonlari

C)kitlar

129.Qaysi sutemizuvchilar rangni yaxshi ajratadi?

A)itlar

B)yirtqich hayvonlarC)maymunlar

130.Oq ayiq qanday yashaydi?

A)suvda yaxshi suzadi va sho’ng’iydi

B)o’simliklar ildizi bilan oziqlanadi

C)ba’zi mayday hayvonlarni tutib yeydi

131.Odam bilan sut emizuvchi hayvonlar o’rtasida qanday o’xshashlik mavjud?

A)skelet tuzilishi

B)tiklanishi

C)fikrlanishi

132.Hujayra membranasi tarkibiga qanday moddalar kiradi?

A)uglavod

B)nuklesid

C)oqsil

133.Yadroda asosan qanday moddalar joylashgan?A)oqsillar

B)hromosomalar

C)lipidlar

134.Odam keksayganda suyaklarida qanday o’zgarish bo’ladi?

A)organic moddalar miqdori ortadi

B)suyagi qattiq va mo’rt bo’lib qoladi

C)suyagi yumshoq va mo’rt bo’lib qoladi?

135.Suyaklanish jarayoni normal borishi uchun qanday moddalar zarur?

A)kalsiz tuzlari

B)vitamin

C)uglevodlar

136.Faskiya nima?

A)paylar bilan parda orasi

B)tolalar oralig’i

C)biriktiruvchi to’qimalardan iborat yupqa parda

137.Vitaminlar qanday moddalar?

A)Organizmda modda almashuvida qatnashadi

B)organizmda sintezlanadi

C)oqsillar tarkibiga kiradi

138.A vitamini qaysi mahsulotlarda bo’ladi?

A)qizil qalampir

B)guruch kepagi

C)bug’doy non

139.Soch tolasi qancha grammli yukni ko’tara oladi?

A)50

B)100


C)160

140.Oshqozon osti bezi garmoni?

A)insulin

B)timazin

C)tirazin

141.Biologiya atamasini fanga kim kiritgan?

A)Darvin

B)Lomark


C)Livenchuk

142.Biologiyaning tibbiyot sohasidagi amaliy ahamiyatga nimadan iborat?

A)irsiy kasalliklarni aniqlash va davolash va oldini olish

B)antibiotiklar,garmonlarsintezlash

C)oqsillar vitaminlarini sintezlash

143.Biologiyaning tuproqshunoslik amaliy ahamiyati nimadan iborat?

A)tuproq hosil boo’lish jarayonini boshqarish

B)tuproq unumdorligini oshirish

C)sanoatni xom-ashyo bilan ta’minlash

144.Viruslarni kim kashf etgan?

A)Ivanovskiy

B)Levenchuk

C)Ton

145.Qaysi kasalliklarni viruslar keltirib chiqaradi?A)sil

B)gripp


C)qorin tifi

146.Xujayralarni qaysi turlari ovchinlar deyiladi?

A)muayyan tuzilishga

B)molekulyar tuzilishga ega bo’lgan

C)yorug’lik mikroskobda ko’rinadigan

147.Hayot paydo bo’lish bosqichlarini tartibini ko’rsatish?

A)kimyoviy reaksiyalar tufayli dastlab oddiy

B)

C)moddalar almashuvi yuzaga kelgan148.Tiriklik uchun xos bo’lgan eng muhim xususiyatlar nimalardan iborat?

A)harakatlanish

B)o’z-o’zini hosil qilish

C)o’z-o’zidan ko’payish

149.Nima sababdan yer yuzida qaytatdan hayot paydo bo’lmaydi?

A)sharoit noqulay

B)hosil bo’lishi mumkin

C)hayot anorganik materiallardan rivojlanmaydi

150.Dastlab qanday birikmalar sintezlangan?

A)aminokislotalar

B)oqsillar

C)nuklein kislotalarwww.UzReferat.ucoz.net


Download 34.08 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat