Багрикенгликнинг ижтимоий-тарихийDownload 32.17 Kb.
Sana17.12.2019
Hajmi32.17 Kb.

Режа:


  1. Багрикенгликнинг ижтимоий-тарихий мрҳияти

  2. Диний багрикенгликнинг мазмуни

  3. Мутаассибликнинг гайриинсоний моҳияти


ш * *

шт

*«к

** Ш * * Цк

т * т

*

т

* * 5**

«к

* «к«к

«к

*

т

«к «к it

Ук«* Ук'ЛУкЙкУкЙк^кЙк^Кишилик жамияти ҳамиша ўзига xocjk
манфаатларга эга бўлган катта-кичик гуруҳ вадГ
қатламлар ҳамда воқеа-ҳодисаларга турлича**

ajjk
ендашувларнинг мавжудлиги характер ланиб келган.


билан

Манфаатлар


ёндашувлар хилма-хиллиги, бир томондан, ижтимоий|р|

ҳаётнинг бойишига, ривожланишнинг оқилона^к

йўлларини топишга, иккинчи томондан, жамия-


тараққиетини издан чиқарган муросасизлик


ш


тоқатсизликнинг турли

бўлишига замин яратган,


куринишлари


вац| пайдо||


К1 111 VI1 Cl JCl.VI tl О лр C11.L ClXl.

Тарих бағрикенглик ва тоқатсизлик ҳолатлари^

жамият тараққиётининг барча босқичларида мавжуд#*
бўлганидан далолат беради. Бугун дунё|Р
глобаллашув, иқтисодий
ва сиёсий интеграция^
жараёнлари таъсирида тобора яхлит ва бир бутунЦ
характер касб этиб бормоқда. Капитал ва товарлар|к

т


оқими билан бир қаторда уларнинг

яратувчиси бўлган инсонларнинг ҳаракат||
доираси ҳам кенгайиб бормокда. Бу одамларС
орасида ўзаро
муросасизлик, тоқатсизлик^
куринишларини бартараф қилиш, жамиятда^*
бағрикенглик маданиятини қарор топтириш1р
том маънода глобал, инсоният истиқоолига дахлдорн-
масал ага айланганини кўрсатади. ў/к


Жамият ҳаётида тенглик, адолат ғояларининг^
устувор бўлиши ва амалиётда ўз ифодасини тоттиттти|
рг
кўзланган мақсадларга эришишга, белгиланганц
ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий, ЗГ


маънавий-маърифий мўлжалларнинг барча5|

ТГЯ ГГП-ТтПЧЛЛ/ТЯТ тгяг/\


учун бирдек қадр-қиммат касб


этишига, фуқаролар ўртасида бирдамлик ва|Ц
киҳатлик, ўзаро бир-бирини тушуниш ва ҳурмат*£ҳамжиҳатлик

руҳининг қарор

Бағрикенглик


топишига

тамойиллари


замин яратади.
Декларацияси”да?^

таъкидланганидек, “Бағрикенглик бўлмаса тинчлик^к
бўлмайди, тинчликсиз эса тараққиёт
ва демократия^
бўлмайди” ^Багрикенглик^
(толерантлик) сўзи^
деярли
барча тилларда бир хил ёки бир-бириншргйўқлигидан келиб чиққан ҳолда “бошқалар’^

ҳамда “ўзгача” нарсалар, ҳодисалар ва фаолиятЦ|
шаклларининг ўзига хос хусусиятларини, уларнингцбўлиш


ш


келиб чиқиш сабаблари, намоен

шаклдарини тўғри тушуниш ва англашни билдиради. |

Узаро бир-бирини тушунмаслик инсоният тарихи^
давомида ўзаро шубҳаланиш ва ишончсшликниш^Р


илдиз отишига ҳамда турли ихтилофлар


ва


ж

тўлдирувчи мазмунга эга. Хусусан, ушбу тушунча^
чидамлилик, бардошлилик, тоқатлилик, ўзгача^


ц- қарашлар ва ҳаракатларга ҳурмат биланЩ

** муносабатда бўлиш, мурувватлилик, ҳимматлилик,|

Ш
кечиримлилик, меҳрибонлик, ҳамдардлик |

Ш каби маъноларга эгалигини қайд этиш лозим^

Бағрикенглик моҳият эьтибори билан энг аввало,|р
т ҳар томонлама мукаммал бўлган ва танҳоликка^
jjfc даъвогарлик қилувчи ҳодисанинг ўзи

*

т
*
ш

Цк
*


*

т
т
*
т
*


т
т

ш*

*

т

т

*

■*

ш

ш


низоларга сабаби бўлган. Шу нуқтаи назардан|р1

қараганда, буюк аждодимиз Абу Райҳой^к

Берунийнинг

душманлик


Одамлар билмаган нарсаларига||

кўзи билан қарайдилар”,-деган^


фикрлари чуқур мазмунга эга. Ушбу фикрларга^


ҳамда узгача;


ишончли


ва


таянган ҳолда, айнан “бошқалар

ҳодисалар ҳақидаги асосланган,
ҳақиқий билимлар бағрикенглик маданиятининпР
асосий унсури ҳисобланиши ҳақида хулоса чиқарин^к
мумкин. Бағрикенглик маданиятининг яна бир^к
унсури ана шундай билимлар замирида^
шаклланадиган қадриятлар, баҳолар тизимидир.^г
Билимлар қанчалик объектив ва чуқур бўлса5ЗГ
унинг замирида юзага келадиган қадриятлар,£


баҳолар ҳам шунчалик мустаҳкам бўлади. Бир сузЙг
билан айтганда, улар бағрикенглик маданиятининг^

имкониятларини белгилаб беращи ҳамда

муросасизлик ва тоқатсизликнинг турли кўринишларй

йулида мустаҳкам қалқон бўлиб хизмат қилади.
Жумладан,
бунда “бошқаларга”,
уларнинг


фаолиятига, “ўзгача” нарсалар ва ҳодисаларга^

I ш»

8k

8k

8k

8k8k

8k

8k8k

8k

8k8k

8k

8k8k

8k

8k8k

8k

8k8k

8k

81

8k

8k

8k8k

8k

8k8k

8k

8k
ўз қадриятларидан келиб чиқиб баҳо бермаслик^

муҳим аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назарданлг

~ ^~ ^ vnm«i ШПТТТОШ1Т1 А/ГРЧ-и^ГЧЛ

аЯГ

и1Р


халқи маънавии меросид


маданиятини


ш акллантиришг


қараганда, ўзбек

бағрикенглик

қаратилган кадриятларчуқур илдизга эгалигин

таъкидлаш зарур. “Халқимизнинг этник, маданиш
ва диний сабр-бардоши,-деб ёзади И.Каримов,

маънавий Ш

уйғонишнинг яна бир битмас-туганмас^к
манбаидир. Минг йиллар мобайнида Марказий^
Осиё ғоят хилма-хил динлар, маданиятлар ваЦг
турмуш тарзлари туташган ва тинч-тотув яшаган|Ц
марказ бўлиб келди.
Этник сабр-гоқат, бағрикенгликЗГ
ҳаёт бўронларидан омон қолиш ва ривожланиш^
учун зарур табиий меъёрларга айланди. Айни шу|?


заминда кўп асрлар мобайнида жаҳон^


маданиятлари дунё миқёсида бир-бирини бойитган”. f

Асрлар давомида шаклланган ана шуй»
қадриятлардан турли ижтимоий гуруҳлар^


вакилларига, уларнинг ҳис-туйғуларига эътибор ?а8к
ҳурмат билан муносабатда булишни намоенЦ|
этувчи, кишиларнинг бир замон ва маконда ўзарои|
ҳамкор ва ҳамжиҳат яшашига йўл очувчиЗ?
бағрикенглик
маданиятини янада юксалтиришдадГ
фоидаланиш муҳим аҳамиятга эга.


Бағрикенглик маданияти тизимидаги билимлар#*
ва қадриятлар учинчи муҳим унсур - “бошқалар’ 8к
ҳамда “ўзгача” нарсалар ва ҳодисаларнинг моҳияти^
ва ўзига хос хусусиятларини ҳурмат қилишдек||к
ҳаракатларда намоён бўладиган амалий фаолият^

" " 8к


тизими билан боғлиқ.


Бағрикенглик ҳақида ran кетар экан, у ўг
ш

қарашлари ва

қадриятла^^ , ^ ^ ^

хосликларга ён бериш ёки уларга бефарқликш


қадриятларидан воз кечишни, у ёки бу ўзига!^

[Hjg

эмас, балки воқеликка нисбатан фаол муносабатни,#»


инсоннинг универсал ҳуқуқлари ва асосии

эркинликларини тан олишни ҳамда унинг^к
тантанаси учун кўмаклашишдек
амалий фаолиятнй^к
8к8к8к8к8к8к8к8к8к8к8к8к8к8к8к8к8к8к8к8к8к»8к8к8кМт

тйк

Йк

т*

Йк

Йк

Йк

Йк«к

«к

«к

Йк

Йк

ЙкЙк

Йк

Йкid

йк

ЙкЙк

Йк

ЙкЙк

Йк

ЙкЙк

Йк

Йк

ЙкЙк

Йк

ЙкЙк


англатишини ҳам алоҳида қаид этиш л озим.

Субъектига кўра шахе, ижтимоий гурух£

В9,

бағрикенглигини фарқлаш унинг моҳиятини^
чуқурроқ тушунишга ёрдам беради. Чунки,|Р
уларнинг ҳар бирида бағрикенглик ўзига хос?Р
хусусиятлар касб этади. Хусусан, алоҳида
олинган^к
шахс даражасида

бағрикенглик ҳар кандай вазиятда ҳам у ёки^
бу асосда шаклланган қадриятларнинг мазмунини^
тушуниш ва тўғри баҳолашга интилишни,%ц
ақидабозлик ва муайян ҳақиқатни


мутлақлаштиришга йўл қўймасликни билдиради.

Бағрикенглик жамият ва давлат даражасида ўзига^
хос қирраларга эга бўлади. Чунончи, жинси, ирқи;#*
миллати,
тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши,|к

эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назарЛк

алоҳида шахсларга бир хш£||к

таъминлайдиган адолатл!^ ҳуқуқ-тартиботни шакллантирииьС
этади. Айни пайтда, ҳеч қандай^


барча кишилар ва
ёндашув ҳамда тенг

имкониятларни
қонунчилик ва


алоҳида аҳамият кас

камситишларсиз

ривожланиши учун


иқтисодии

тегишли


ва


ижтимои


шарт-шароитларн


г , >

яратиш, ётсираш ва тоқатсизлик, мутаассиблик ва^

душманликнинг олдини олишга қаратилган чора-^к

тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалиётга татоик^

этиш ҳам жамият ва давлат даражасидаЦ|

бағрикенглик маданияти даражасининг муҳим

индикатори сифатида чиқади. Умуман олганда,||!

ҳар қандай ўзига хосликка очиқлик ва хайрихоҳлик!?

билан муносабатда бўладиган, ўзликни ифодалаш|г


ва намоен қилишнинг хилма-хиллигини


қилишга асосланган бағрикенглик барқарорлик
тараққиётнинг муҳим омили ҳисобланади.ҳурмаг

ва|Р

Йк


Диний бағрикенгликнинг мазмуни

Диний бағрикенглик


динга эътиқо,

қилувчилар ўртасида ўзаро бир-бирини тушуниш


турли


Йк

Йк

лЙ

FW*


'Йк


ЙкЙкЙкЙкЙк^ЙкЙкЙкЙкЙкЙкЙкЙкЙкЙкЙкЙкЙкЙкЙкЙкЙкЙкЙкЙкЙк

т

ш

Як

Як«к

Як

Як

ЯкЯк

Як

ЯкЯк

Як

ЯкЯк

Як

ЯкЯк

Як

ЯкЯк

Як

ЯкЯк

Як

ЯкЯк

Як

ЯкЯк

Як

Я*Як

Як

ЯкЯк


Як

ҳурмат, ҳамжиҳатлик ва ҳамкорлик руҳининг,ц
устуворлигини англатади. У диний ташкилотлар^
давлат муассасалари ва жамоат ташкилотлариниш **
тизимли ва тадрижий фаолияти, алохдца олинганЯ*
кишиларнинг бу борадаги талаблар,
қоидалар ваЯк
қадриятларга оғишмай амал қилиши натижасидаЯк
воқеликка айланади. Кишиларда виждон эркинлигиЯк
билан
боғлиқ билимларнинг шаклланиши ва^
ривожланиши учун зарур шароитларнинг яратилишш|
давлат томонидан жамиятда диний багрикенгликЕ:
муҳити устувор бўлишини таъминлашнинг зарурий^
шарти ҳисобланади. Шу билан бирга, эътиқодий**
асосдаги душманлик ва адоват уйғотадиган, ҳис-Я*
туйғуларни ҳақоратлайдиган ҳаракатлар,Як


ҳодисаларнинг олдини олишга қаратилган реал^к
механизмларнинг яратилгани ҳам диний^к
бағрикенглик барқарорлигини таъминлашга хизматч%

қилади. Диний бағрикенгликнинг устуворлигига*^

ч_/ О


Як

фаолиятга йўл^к

экстремизмнинг олдини^


эришишда динии ташкилотларнинг мавжуд ҳуқуқии^
ҳужжатлар талаблари доирасида фаолият олиб**


боришининг ҳам ўзига хос ўрни бор. Хусусан,^

яширин
диний

қўйилмаслиги турли кўринишлардаги

мутаассиблик ва

олишга, конфессиялар ўртасида ўзаро муроса ва«&
ҳурмат, тинчлик ва тотувликни таъминлашг^С
хизмат қилади. Шунингдек, диндан давлатга ваХ
Конституцияга қарши тарғибот олиб боришда,|Г
жамиятнинг маънавий-ахлоқий негизларини
издан чиқаришга қаратилган, шахснинг шаъни^
ва қадр-қимматини камситувчи ва бошқа шунга


ўхшаш хатти-ҳаракатларда фойдаланишга йўл^к

қўймаслик ҳам

ниҳоятда муҳим ҳисобланади.


Алоҳида олинган


кишиларда


Як

Як

линийА
бағрикенглик маданиятини тарбиялашда эса диш^
кишиларнинг ижтимоийлашувига, ҳаёт тарзини^
ташкил этиш
ва тартибга солишга хизмат қилувчи^

ЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯк^ЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯк»

*

*

Йк

«к

«к

&

Цк

«к

Цк

Цк

ЦкЦк

Цк

Цкш

Цк

Цк-

Цк

Цк

ЦкЦк

«к


«к

Цк

Цк

Цк

Цк

ЦкЦк

Цк

ЦкЦк

Цк


&

омиллардан бириэкани ҳақида тизимли тасаввурлаш^
ҳосил бўлишига эришиш муҳим аҳамият касб этади-g
Ҳеч қандай динга эътиқод қилмаслик баробарида ҳарДг
қандай динга эътиқод қилиш инсоннинг^
конституциявий ҳуқуқи эканини англаш, диний^
муросасизлик, нафрат ва зўравонликларнинг аслЦк
сабаблари, манбаалари ва илдизлари тўғрисида чуқурЦк
билимга эга бўлиш ҳам шахсда диний бағрикенгликЦк


маданияти шаклланишида ўзига хос ўринга эга. Цк

нисбатан^к


Бошқа

нохолислик,
соҳибларига
даврларида
чиқарганини
инобатгаэътиқод шаклларига

паст назар билан қараш, уларнинг^ салбий муносабат тарихнинг ҳамма^ кўплаб фожиаларни келтири^^


оладиган


бўлсак,


бундай^


билимларнинг ҳаётий-амалий аҳамиятга эгалигини**


англаш мумкин.


8

Диний ибодат, расм-русумлар ва маросимларгаЦк

қараш умуминсоний маданият в


ривожига салбий таъсир кўрсатганЦк

Цк


ва


ва экстремиз]у^Ц

9*


тинчлиги


в


ётсийраб

маънавият

бўлса, диний заминдаги адоват

душманлик, ақидапарастлик
инсониятнинг бир бутунлиги


тараққиётига таҳдид солмокда. Диний қарашларни^

мажбуран сингдириш йўлидаги уринишларнинг турлиЙ!
шакл-шамойил


касб этиб, кенгайиб бораётгани эса инсоннинг^
виждон эркинлиги
билан ҳуқуқларини хавф остидаР

қолдирмоқда.


Ьуларнинг


р '•> а -1- г 1 ^44

оарчаси алоҳида олингашР


инсонда тегишли билимлар ва баҳолар билан бирЦк
қаторда фаол ижтимоий позицияни шакллантириш^!
зарурлигини кўрсатади.
ш


Шу билан бирга, кишиларда юртимизда тариханХ
диний заминдаги адоват ва келишмовчиликларЕ

бўлмагани, турли конфессиялар ва дин вакилларигайт


оР


нисбатан юксак эҳтиром ва ҳурмат, узаро%
муросада яшашга интилиш халқимизнинг асрларЦк

камол топган фазилатларидан бири эканиЦк

билим, кўникма ва қадриятларЦк


оша

ҳақида


тегишли

тизимини шакллантириш ҳам бағрикенглику

маданиятини тарбиялашнинг зарурий шаРти5|

ҳисобланади. ^


т

*

Як

Як

Як

Як

»

ЯкЯк

»

Як

«к«к

«к

«к

«к

Як

*

Як

«кЯк

«к

«к*

Як

ЯкЯк

Як

ЯкЯк

Як

ЯкЯк

Як

Як
J

илдизларга эга бўлса, тоқатсизлик ва муросасизлик!р
билан
боғлиқ қарашлар ва ҳаракатларнинт^к


Мутаассибликнишг ғайриинсоний моҳияти

Бағрикенглик анъаналари қанчалик қадими


илдизлари ҳам шунчалик қадимийдир. Мутаассиблику

(фанатизм французча “ибодат”) унинг кенг у

биридир.у


куринишларидан

кенг маънода муайян ғояларнинг,


Hg 5 afP


тарқалган
Мутаассиблик

тўғри эканига қаттиқ ишониш, уларга муккасида

берилганликни, “ўзгалар” ва “ўзгача” қараш в^
ғояларга муросасиз муносабатни ифодаловчиР-
қарашлар вахатти-ҳаракатларни англатади.У нинг|1
хусусий кўринишларидан бири бўлган диний^к


мутаасиблик эса ўз ақидасининг шак-шубҳасизу
тўғрилигига ишониб, бошқа фирқа ва мазҳабларниу
бутунлай рад этган ҳолда уларни
тан олмасликнщС


_ . . . и*к

билдиради. Кишиларнинг осойишталиги Bag
хавфсизлигига раҳна соладиган террорнинг барча^

кўринишлари бузғунчилик-фасод ишларданШ


Бақара” сураси


саналади. Қуръоннинг
оятидаги “Аллоҳ эса

бузғунчилик-фасодни севмайди


деган


205-Як

Як

оятЦк
тушунчаси исломнинг геррорга бўлган ўта салбийу
муносабатини белгилайди.
Мутаассиблик, экстремизму
ва террорчилик одатда бегуноҳ одамларнинг қониу
ўкилишига олиб келади. Қуръонда эса бундай^
ҳолатлар
uБирор жонни ўлдирмаган ёки Ерда*?
(бузгунчилик ва қароқчалик каби) фасод ишларни**
қилмаган инсонни ўлдирган
одам
худди ҳаммая*
одамларни ўлдирган кабидир
” (“Моида”, 32) деяИ^
қатъий қораланган.
Щ

Айни пайтда, диндаги муайян қоидаларни,||

ўринли ёки

ш

Як


Як

Як


т

*

ЯкЯк

Як


Як

Як


Як

Як


Як

Як


ш

*

шт

т

*

Ш

ш

ш

ш

ш

тт


*


ш


ш

ўринсизлигидан қатъи назар,кўр-кўрона қуллаш^

Ш

мутлақлаштиришга интилиш, ўз ғояларини||~
тарғио
этиш ва унда ифодаланган мақсадларга^
эришишда тушунтириш ва ишонтиришдан кўра|Р
муросасизлик, куч ишлатиш ва зўравонликка#|к
таяниш ҳам унга ос хусусиятлардан ҳисобланади^к
Мутаассиблик барча даврларда турли дин, мазҳаб^
ва йўналишлар орасида кескинлик, низо вэд

тўқнашувлар келиб чиқишига сабабчи бўлган.

“Соф исломдан чекинган” давлат раҳбарларини|


ва


жисмонан иуқ қилиш ва mn^iv

(бутпарастлик)ка барҳам беришга даъво қилиш^
исломни узига байроқ қилиб олган мутаассиб#»


исломда


ширк


3jk


ўзига байроқ қилиб

гуруҳларга хос


мутаассш


Як


яна бир умумий хусусият ҳисобланади. ШуЦк

билан бирга, азиз авлиёлар хотираларига ҳурматДрк
қабрлари жойлашган ҳудудларни
обод қилиш ва^
озода сақлашни ҳам бутпарастлик, деб ҳисоблашЦк
бундай гуруҳларни бирлаштириб турувчи ғоялар^
сийрасига киради.
|Jfc

Бугунги кунда ислом байроғи остида фаолият^ олиб бораётган, мутаассиб гуруҳларнинг аксариятиЦ| куч ишлатиш усулларини қуллаган ҳолда қонунийц| ҳокимиятга қарши кураш олиб бормокдалар. ДинийЗГ


таълимни


ташкил


жамоап


ташкилотлари, мактаб, университетлар фаолиятидэ^

иштирок этиш, турли ижтимоий лойиҳаларш


ЭТИШ, ТурЛИ

_ ЛИ|Р

амалга ошириш, оммавии ахборот воситалари^
орқали тарғибот-ташвиқот ишларини олиб бориш^к
ва шу йўл билан ҳокимиятга эришишга ҳаракат^
қилишни даъво қилаётган гурухдар ҳам охир-
оқибатда жангариларни тайёрлайдиган инкубаторга ЗГ


айланиб қолаётгани мутаассибликнинг зўравонликкаЙГ

ятгттяигяттинм wj*Мутаассиблик||


асосланганини

англашга ёрдам беради.

инсоннинг илмсизлиги ва жоҳиллигининг

ҳосиласи, унинг ўзига хос шаклидир.


заҳарланган ва мутаассибга айланган


кишилар^

ЯкЯк

Як

Як

*

«к

«к

«к

Як

Як

Як

«к

«к

«к

Як

Як

Як

Як

Як

Як

Як

Як

Як

Як


Як

Як

Як

Як

Як

Як

Як

Як

Як

Як

Як

Як


ўзлари қилаётган ишларни тўғри деб ҳисоблаган^
ҳолда, ҳар қандай номақбул ишлардан ҳам бош*£


тортмайдилар. Ваҳоланки, уларни бу йўлга бошлаган


раҳнамоларнинг


г асл мақсади моҳиятанЯк

ғайриинсоний характерга эга. Зеро, ПрезидентимизЯк
таъкидлаганларидек “Энг ачинарлиси шундаки, буЯк
ёвуз кимсалар ҳали онги шаклланиб улгурмаган^к
тажрибасиз, ғўр ёшларни ўз тузоғига илинтириб^к
улардан ўзларининг ифлос мақсадлари йўлида$|
фойдалан-моқцалар. Бу эса исломнинг^
инсонпарварлик ғояларини обрўсизлантиришга олиб5!
келмокда”.Ҳар қандай жамият учун, қандай шаклдаЗГ
чиқишидан қатьи назар, мутаассибликнинг таҳдиди^
ақидапарастликка асосланган ғояларни ёйиш орқали*?


давлатга, унинг раҳбарларига бўлган ишончнррг'


йўққа чиқаришга уринишда намоён бўлишини**

алоҳида қайд этиш лозим.

Бунда диний асосда қарама-қаршиликни


Як

ва^к


унинг оқибати сифатида ижтимоий парокандаликни^к

юзага келтириш ғараз мақсадларга эришишнинт^к
асосий шарти деб қаралади. Инсон ҳуқуқ ва^|
эркинликлари олий қадрият ҳисобланган бугунгш|
кунда кишиларнинг виждон эркинлиги биланЗГ
боғлиқ ҳуқуқлари бузилаётгани ҳақида айюҳаннос


солиш орқали конкрет мамлакатларнинг^г

халқаро обрўсига путур етказишга уриниш ҳам*£
мутаассиб гуруҳлар стратегиясининг таркибий қисми**
ҳисобланади. Диний мутаассиблик давлатларароР*
муносабатларда чигалликлар,ўзаро||к


тушунмовчиликларни келтириб чиқаришга заминок


хавфлидир.


Як

Кўп^к

шароитидащ


яратиши

билан ҳам

конфессиялилик

ақидапарастлик ғоялари ривожи ва }шга асосланган*к

ҳаракатларнинг кучаииши цивилизациялараро^

қарама-қаршиликни кучайтиришга йўл очиш
мумкинлигини ҳам алоҳйда қайд этиш лозим.


Глобаллашув шароитида, халқаро алоқалар?&


ъ


тобора


Як

Як


ЯкЯкЯкЯк^кЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯкЯк

Ш

*

*

«к

Якт

«к

**

«к

«к*

т

«к

Як

Як

«к

«к«к

«к

Як

Як

«к

ЯкЯк

Як

Як

ЯкЯк

Як

Як

Як

Як


эркинлашаётган бир пайтда мутаассиб гуруҳларС
ўз ҳаракатларини
бутун дунё бўйлаб ёйишга|Г
интилмокдалар. Кейинги
вақтларда рўй бераётган^
террорчилик ҳаракатлари бу ҳодисанинг у*
нафақат инсониятнинг бугўнги куни, балкиэдк
истиқболи учун ҳам реал тахдидга айланганиниЦк
кўрсатади.
jjk

Як

Як


Як

ш

1. Багрикенгликнинг ижтимоий-тарихий моҳиятцЕ


Мавзу юзасидан саволлар


ҳацида нималарни биласиз

  1. Дишй багрикенгликнинг мазмуни

  2. Мутаассибликнинг гайриинсоний моҳияти


Як
Як
Як
Як
Як
Як
Як
Як

Як
Як


Як
Як
Як
Як

Як
Як
Як
Як
Як
Як
Як
Як
Як
Як
Як


Download 32.17 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar