B "Ta`lim to`g`risida"gi qonun talablari doirasidaDownload 85,79 Kb.
Sana20.07.2022
Hajmi85,79 Kb.
#829986
Bog'liq
matem test (2)


  1. Maktabgacha ta`lim muassasalarida elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish qaysi talablar doirasida amalga oshiriladi?

a) Maktabgacha ta`lim yoshidagi bolalarning rivojlanishiga qo`yiladigan davlat talablari doirasida
b) “Ta`lim to`g`risida”gi qonun talablari doirasida
c) “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”doirasida
d) Maktabgacha ta`lim konsepsiyasi doirasida
2. Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish fanining maqsadi?
a) Boladagi tafakkurni uning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda shakllantirish
b) Sog`lom o`sishini ta`minlash
c) Ravon gapirishga orgatish
d) To`g`ri yozishga o`rgatish
3. Оbrazli mantikiy tafakkurnechta turga ajraladi?
a) 3
b) 4
c) 2
d) 5
4. Maktabgacha ta`lim yoshidagi bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish
dasturi necha bo`limdan iborat?
a) 5
b) 3
c) 4
d) 2
5. Maktabgacha ta`lim muassasasida bolalar yoshga ko`ra nechta guruhga ajratiladi?
a) 4
b) 5
c) 3
d) 6
6. Kichik guruhda bir o`quv yili davomida nechta mashg`ulot o`tkazilishi kerak?
a) 36ta
b) 15ta
c) 10ta
d) 8ta
7. Kichik guruhda mashg`ulot davomiyligi nacha daqiqadan oshmasligi kerak?
a) 10
b) 15
c) 5
d) 20
8. O`rta guruhda mashg`ulot davomiyligi necha daqiqan oshmasligi kerak?
a) 20
b) 25
c) 10
d) 30
9. Tayyorlov guruhida bir yilda nechta mashg`ulot o`tkazilishi kerak?
a) 71ta
b) 50ta
c) 35ta
d) 40ta
10. Katta guruхda sоn-sanоkka оid nechta mashg`ulot o`tkaziladi?
a) 8ta
b) 6ta
c) 5ta
d) 10ta
11. Katta guruхda mikdоriga оid nechta mashg`ulot o`tkaziladi?
a) 7ta
b) 9ta
c) 3ta
d) 2ta
12. Yil fasllari katta guruhlarda o`rgatiladimi?
a) Ha o`rgatiladi
b) To`liq o`rgatilmaydi
c) Faqat nomlari aytib o`tiladi
d) Yoq o`rgatilmaydi
13. Bolalarda miqdor haqidagi tasavvurlarini shakllantirishda qaysi terminlardan
foydalaniladi?
a) Ko`p, kam
b) Baland, past
c) Uzun,qisqa
d) Kecha, bugun
14. Predmetlar ko`pligining turli xilligini bola nimalar yordamida qabul qiladi?
a) Eshitish, ko`rish va boshqa analizatorlar yordamida
b) Rasm chiz yordamida
c) Yugurish yordamida
d) Mashq qilish yordamida
15. Kichik guruh bolalarini sanoqqa o`rgatishdagi vazifa nimadan iborat?
a) To`plam elementlarini taqqoslashga o`rgatishdan
b) Shakllarni taqqoslashga o`rgatishdan
c) Vaqt haqidagi tasavvurni shakllantirishdan
d) Kattaliklarni o`rgatishdan
16. Bolalarda buyumlarning miqdory tomonlarini abstraklashtirish imkonini beradigan
mashqlar tizimini kim ishlab chiqqan?
a) A.M.Leushin
b) Kalinina, V.V.
c) Stolyar A.A.
d) Bikbaeva N.U.
17. Kichik guruhda miqdoriy tasavvurlarni shakllantirishning keyingi bosqichi nimalardan
iborat?
a) Tenglik va tengsizlik tushunchalarini shakllantirishdan
b) Ertaga, bugun –tushinchalarini shakllantirishdan
c) O`ng va chap tushinchalarini shakllantirishdan
d) Uzun va qisqa tushinchalarini shakllantirishdan
18. Tugallangan ko`plik bilan qaysi yoshdagi bolalar ish ko`radilar?
a) Kichik yoshdagi
b) Katta yoshdagi
c) Tayyorlov yoshdagi
d) O`rta yoshdagi
19. Go`dak bolada ko`plik haqidagi eng birinchi tasavvurlarning rivojlanishi nima deb
ataladi?
a) Diffuzion
b) Tugallangan ko`plik
c) Miqdoriy ko`plik
d) Aniq ko`plik
20. O`rta guruh bolalarini o`qitishning asosiy vazifasi……..
a) 5 ichida buyumlarni sanashga o`rgatishdan iborat
b) 10 ichida buyumlarni sanashga o`rgatishdan iborat
c) 5 ichida buyumlarni taqqoslashga o`rgatishdan iborat
d) 10 ichida buyumlarni taqqoslashga o`rgatishdan iborat
21. Yangi sonning hosil bo`lishi qanday o`rgatiladi?
a) Har hil buyumlarning guruhlarini taqqoslash orqali
b) O`lchash orqali
c) Mo`ljal olish orqali
d) Rasm solish orqali
22. Katta guruhda bolalarni sanoqqa o`rgatishda……..
a) 10 ichida miqdor va tartib sonlarni ishlatish malakasi mustaxkamlanadi
b) Taqqoslash malakasi mustaxkamlanadi
c) Fazoda mo`ljal olish malakasi mustaxkamlanadi
d) Vaqt bo`yicha mo`ljalga olish malakasi shakllantiriladi
23. Bolalarni sonlarni teskari kelish tartibi bo`yicha sanashga qaysi guruxda o`rgatiladi?
a) Tayyorlov guruhida
b) Kichik guruhda
c) O`rta guruhda
d) Katta guruhda
24. Bolalarning sanoq faoliyati taraqqiyoti nechta bosqichlarni o`z ichiga oladi?
a) 4ta
b) 5ta
c) 3ta
d) 2ta
25. Qadimda avstraliyada “bir” sonini qanday ataganlar?
a) Uratun
b) Okaza
c) Na-kua
d) Na-banara
26. Qadimda qayerda “Ikki”sonini “okoza” deb atashgan?
a) Avstraliyada
b) Gorssovada
c) Meksikada
d) Egipetda
27. Qadimda avstraliyada odamlar nechtagacha sanashni bilishgan?
a) 7
b) 5
c) 4
d) 6
28. Dyujina-bu nima?
a) 12ta buyumdan iborat uyum
b) 10ta buyumdan iborat uyum
c) 15ta buyumdan iborat uyum
d) 6ta buyumdan iborat uyum
29. Floridada 10 sonini qanday atashgan?
a) ”Na”
b) “Na-banara”
c) “Na-kua”
d) “Uratun”
30. Qo`lni osmonga ko`tarib turgan odam qaysi sonni bildirgan?
a) 1000000
b) 100
c)1000
d) 10000
31. Bolalar bir xildagi narsalar to`plami bilan ish ko`rib, ularni ajratishni qaysi bosqichda o`rganadilar?
a) 1-bosqichda
b) 2-bosqichda
c) 3-bosqichda
d) 4-bosqichda
32. Bolalar bir to`plam elemetlarini ikkinchi to`plam elementlari bilan solishtirishni qaysi bosqichda o`rganadilar?
a) 2-bosqich
b) 1-bosqich
c) 4-bosqich
d) 3-bosqich
33. Sonlarni o`rinli ishlatish qaysi bosqichda o`rganadilar?
a) 3-bosqich
b) 4-bosqich
c) 1-bosqich
d) 2-bosqich
34. Bolalar qo`shni sonlar orasidagi to`g’ri va teskari munosabatlarni aniqlashni qaysi bosqichda o`rganadilar?
a) 4-bosqich
b) 1-bosqich
c) 2-bosqich
d) 3-bosqich
35. Yosh bolalarning turli to`plamlar bilan mashg`ul bo`lishidagi amaliy faoliyati davrida ayrim elementlardan tashkil topgan to`plamlarni butun bir
ob`ekt shaklida tasavvur qiladi. Bu hol bolalarning necha yoshligida sodir bo`ladi?
a) 3 yoshligida
b) 6 yoshligida
c) 4 yoshligida
d) 5 yoshligida
36. Bolalar son, funksiyani bajarish ya`ni miqdorni va tartibni ko`rsatishni necha yoshda o`rgana boshlaydilar?
a) 6 yoshdan
b) 3 yoshdan
c) 7 yoshdan
d) maktabda
40. "Kattalik" tushunchasining ma`nosini matematika metodisti D.Galanini qanday ta`riflagan?
a) Predmetlar va harakatlarning shunday xususiyatiga aytiladiki, bu xususiyat bo`yicha predmetlarni bir-biri bilan taqqoslay olamiz, bu
xususiyat har xil predmetlarda har xil miqdorda bo`lishi mumkin.
b) U bir butun qilib quriladigan ob`ektlarning yig’indisidir".
c) Bir-biriga ekvivalеnt bo‘sh bo‘lmagan chеkli to‘plamlar umumiy хоssasidir
d) Aniq оb’еkt yoki hоdisalarning mahsus хоssalaridir.
41. V.V.Davidov kattapikning o`zgaruvchanlik xususiyatini qanday xarakterlaydi?
a) "O`lchamlar - bu ob`ektning shunday holatiki, ma`lum chegaralargacha o`zgara borib, aqalli berilgan alohida ob`ektni o`zgartirsa ham,
ammo uning tup, boshlang’ich sifatini o`zgartirmaydi.”
b) Aniq оb’еkt yoki hоdisalarning mahsus хоssalaridir.
c) Bu xususiyat bo`yicha predmetlarni bir-biri bilan taqqoslay olamiz, bu xususiyat har xil predmetlarda har xil miqdorda bo`lishi mumkin
d) U ob`ektlarning yig’indisidir
42. Buyumlarning kattaligini idrok qilishda qaysi ta`riflardan foydalaniladi?
a) Baland, past, uzun, yo`g`on
b) Kecha, bugun
c) Kunduzi, kechqurun
d) Ong, chap
43. Predmetlarni taqqoslashning ma`lum mezonlariga ko`ra predmet kattaligining qaysi munosabatini o`rnatish mumkin?
a) Tengligi va tengsizligi
b) Kopligi
c) Kattaligi
d) Kichikligini
44. Bir predmetning o`zi kattaligi bo`yicha qanday predmet bilan taqqoslanayotganligiga qarab katta yoki kichik deb aniqlash mumkin.
Kattalikning bu xossasi nima deb ataladi?
a) Nisbiylik
b) Ozgaruvchanlik
c) Tenglik
d) Tengsizlik
45. Kattaliklarni idrak qilishda lenta, sakragich va shu kabi buyumlar uchun qaysi atamalardan foydalaniladi?
a) Uzun, qisqa, keng, ingichka
b) Keng, tor
c) Baland, past
d) Oldinda, orqada
46. Bolalar buyumlarning uzunligini, kengligini ularni qay holatda qo`yib o`rganadilar?
a) Ularni yonma-yon va birini ikkinchisining ustiga qo`yib taqqostlab
b) Buyumlarning sirtini qo`l bilan paypaslab
c) Buyumlarni sochib tashlab
d) Fazoda mo`ljalga olib
47. Narsalarning katta-kichikligini idrok qilish murakkab protsess bo`lib, u…….
a) Ko`rish, sezish va harakat analizatorlarining faoliyatu asosida amalga oshiriladi.
b) Narsalarni paypaslash yordamida amalga oshiriladi
c) Faqat ko`rish orqali amalga oshiriladi
d) Faqat harakat yordamida amalgam oshiriladi
48. Og`irlik o`lchovini bolalar necha yoshda tarozi orqali o`lchash kerakligini biladilar?
a) 6-7 yoshda
b) 5 yoshda
c) 3 yoshda
d) 4 yoshda
49. Matematik mashg`ulotlarda bolalar qanday geometric figuralar bilan tanishadilar?
a) Eng sodda geometrik figuralar
b) Fazoviy figuralar
c) Yassi figuralar
d) Qavariq figuralar
50. Sodda shakldagi predmetlarning rasmini chizishga matematikadan nechta mashg`ulot ajratiladi?
a) 10-12 ta
b) 8ta
c) 7ta
d) 6ta
51. O`quv yili boshida bolalarning shakl haqidagi bilimlari darajasini aniqlash uchun qanday mashqlar o`tkaziladi?
a) Katakli qog`ozda kvadratlar, to`g`rito`trburchaklar, ovollar,doiralarning shakllari chizdirib ko`riladi
b) Sanatib ko`rish bilan
c) Topishmoq aytish bilan
d) Shakl nomlarini so`rash bilan
52. Geometrik figuralar ko`rinishini o`zgartirish, bir hil figuralardan boshqa hil figuralar tuzish qaysi guruhda o`rgatiladi?
a) Tayyorlov guruhida
b) Kichik guruhda
c) Katta guruhda
d) O`rta guruhda
53. Bolalarda shakl haqidagi tasavvurlarni shakllantirish nimaga asos bo`ladi?
a) Geometriya , chizmachilik fanlarini o`zlashtirishga
b) Nu tqining ravon bo`lishiga
c) To`g`ri yozishga
d) Hisoblash malakalarining rivojlanishiga.
54. Shakl -.........
a) xuddi razmerga o`xshab bir predmetni ikkinchi predmetdan farqlashga yordam beradi.
b) Mo`ljal olishga o`rganishga yordam beradi
c) Sanashga o`rganishga yordam beradi
d) Amallar bajarishga yordam beradi
55. Kichik guruhda geometric tasavvurlarni shakllantirishda nimalar o`rgatiladi?
a) dumaloq buyumlarni va burchaklari bor buyumlarni farqlash
b) Fazoviy figuralarni farqlash
c) 5 ichida qo`shish
d) Faqat figura nomlari o`rgatiladi
56. Ikkinchi kichik guruhda bolalar qaysi geometric figuralar bilan tanishtiriladi?
a) doira va kvadrat
b) uchburchak
c) silindr
d) shar
57. Orta guruhda bolalar qaysi geometric figura bilan tanishtiriladi?
a) uchbutchak
b) shar
c) kvadrat
d) oval
58. Katta guruhda bolalar qaysi geometric figuralar bilan tanishtiriladi?
a) kvadrat
b) konus
c) romb
d) aylana
59. Tevarak atrof deganda-…..
a) Bizni o`rab turga olam tushinilari.
b) Oy va yilduzlar tushiniladi
c) Quyosh tushiniladi.
d) Tuproq tushiniladi
60. Fazoda mo`ljal olish amalda nechta topshiriqdan iborat?
a) 3
b) 2
c) 4
d) 5
61. Fazoda mo`ljal olishga o`rgatish qaysi guruhdan boshlanadi?
a) kichik
b) katta
c) tayyorlov
d) O`rta
62. Yosh bolada tevarak atrofni idrok qilishda nima asosiy markaz hisoblanadi?
a) Shaxsiy tanasi
b) Orqa tomondagi ob`ekt
c) T`o`g`risidagi ob`ekt
d) Yon tomoni
63. Fazoviy kategoriya deganda nima tushiniladi?
a) ob`ektlarning shakli, olchami, fazoviy yo`nalishlari, hajmi, bo`yi, eni, balandligi
b) Ob`ektning og`iligi
c) Ob`ektning kengligi
d) Ob`ektning uzunligi
64. “Fazoviy idrok va tasavvurlarning amaliy ifodasi bu-fazoda mo`ljal olishdir”-degan fikr kimga tegishli?
a) B.S.Sverdlov
b) Kalinina, V.V.
c) Stolyar A.A
d) Bikbaeva N.U.
65. Fazoda mo`ljal olish,fazoni bevosita idrok qilish qaysi bilish jarayonlari orqali amalgam oshiriladi?
a) diqqat, hotira, tafakkur
b) iroda
c) imotsiya
d) hissiyot
66. Bolalarning dastlabki fazoviy tasavvurlari ular hayotining ikkinchi yilidayok nutqlarida aks etadi. Bu terminlarni ko`rsating?
a) mana, bu yerda, u yerda, bunda
b) Qancha, nechta
c) Nimaga, nima uchun
d) O`ziga, o`zidan
67. Kichik yoshda bolalar yo`nalishlarning qaysi guruhlarini o`rganadilar?
a) oldiga-orqaga, yoqoriga-pastga, o`ngga-chapga
b) yuz tomonga
c) yon tomonga
d) balandga
68. Fazoda mo`ljal olishga o`rgatishda qaysi metodik o`yinlardan foydalaniladi?
a) Bayroqcha qaysi tomonni ko`rsatmoqda?
b) Kimniki ko`p
c) jajjivoy
d) Uloqlar va echki
69. To`rt yoshga qadam qo`ygan bolalarga qaysi fazoviy munosabatlar o`rgatiladi?
a) ustida, ostida, orqasida, ichida, oldida, yuqorida pastda
b) O`ngda
c) Yuz tomonda
d) chapda
70. Vaqt so`zi rus so`zidan kelib chiqqan bo`lib-……..
a) aylanmoq ma`nosini bildiradi.
b) O`lchash ma`nosini bildiradi
c) Yasash ma`nosini bildiradi
d) Qirqish ma`nosini bildiradi

71.Kichik guruhda necha yoshli bolalar tarbiyalanadi?


a)3-4
b)4-5
c)5-6
d)6-7

72. O’rta guruhda necha yoshli bolalar tarbiyalanadi.


a)3-4
b)4-5
c)5-6
d)6-7
73.Katta guruhda necha yoshli bolalar tarbiyalanadi
a)5-6
b)6-7
c)3-4
d)4-5
74. Maktabga tayyorlov guruhda necha yoshli bolalar tarbiyalanadi
a)6-7
b)3-4
c)4-5
d)5-6
75. Kichik guruhda mashg’ulot davomiyligi qancha vaqt davom etadi?
a)10-15 daqiqa
b)20 daqiqa
c)25 daqiqa
d)30 daqiqa
76. O’rta guruhda mashg’ulot davomiyligi qancha vaqt davom etadi?
a)15-20 daqiqa
b)25 daqiqa
c)30 daqiqa
d)10-15 daqiqa

77.Katta guruhda mashg’ulot davomiyligi qancha vaqt davom etadi?


a)20-25 daqiqa
b)30 daqiqa
c)10-15 daqiqa
d)20 daqiqa
78.Tayyorlov guruhda mashg’ulot davomiyligi qancha vaqt davom etadi?
a)25-30 daqiqa
b)10-15 daqiqa
c)20 daqiqa
d)25 daqiqa

79.Kichik guruhlarda yil davomida nechta mashg’ulot o’tkaziladi?


a)36
b)40
c)45
d)60

80.O’rta guruhlarda yil davomida nechta mashg’ulot o’tkaziladi?


a)36
b)38
c)40
d)70

81. Katta guruhlarda yil davomida nechta mashg’ulot o’tkaziladi


a)36
b)38
c)40
d)70

82. Tayyorlov guruhlarda yil davomida nechta mashg’ulot o’tkaziladi?


a)72
b)74
c)82
d)76

83. Kichikguruhdagi bolalar nechagacha sanashni bilishlari kerak bo’ladi?


a)3
b)5
c)6
d)7
84. O’rta guruhdagi bolalar nechagacha sanashni bilishlari kerak bo’ladi?
a)5
b)6
c)7
d)8


85. Katta guruhdagi bolalar nechagacha sanashni bilishlari kerak bo’ladi?
a)10
b)15
c)18
d)20

86. Matematika mashg'ulotlarda tarbiyachilar qanday usul va metodlardan foydalanadi?


a)Amaliy, og'zaki, ko'rsatmali
b)Tasvirlash
c)Hikoya qilish
d)Aniq - buyumlami ko'rsatish

87. O'rta guruhda bolalarga kattalik haqida nimalarni bilishi kerak?
a)Kenglik, bolandlik bo'yicha arzimas kichik farqlarni ilg'ob olishga, har xil kattadagi 2 tadan ko'p buyumlami taqqoslay olishga o'rgatish kerak.
b)Uzunlik, kenglik balandlik bo'yicha arzimas kichik farqlarni
c)Har xil kattalikdagi 2 tadan kam buyumlami taqqoslay olish
d)Har xil kattalikdagi 2 tadan ko'p buyumlami taqqoslay olish

88. 4 yoshli bolalarga miqdor va sanoq haqida qanday bilimlarini berish kerak?
a)5 gacha bo'lgan sonlarni sanaydi
b)9 gacha bolgan sonlami sanaydi
c)Sonlami katta, kichikligini farqlash orgatiladi
d)Masalalar tuzishga o'rgatiladi
89.To'plam va uning qismlarni qaysi guruhlarda o’rgatiladi?
a)kichik guruhdan boshlab
b)O’rta guruhdan boshlab
c)Kattta guruhdan boshlab
d)Tayyorlov guruhdan boshlab

90.Maktabgacha tayyorlov guruhlarida mashg'ulotlar haftasiga necha marta o'tkaziladi?


a)2
b)1
c)3
d)4

91. Metodik usul sifatida savollarga qanday talablar qo'yiladi?


a)Aniqlik, mantiqiy izchillik bolalaming yoshlariga mos bo'lishi
b)Aniqlik, go'zallik
c)Mantiqiy izchillik
d)izchillik

92.Geometrik tushunchalar berilgan qatorni toping?


a)Doira, kvadrat, uchburchak, shar
b)To'plam
c)fikr
d)Kvadrat, aylana, fikr, kub

93. Bolalaming ilk matematik bilimlarini mustahkamlashda qanday faoliyatdan foydalanish kerak


a)O’yin
b)Rasm chizish
c)Loy ishi, qurish - yasash
d)Hammasi to'g'ri

94.Katta guruhdagi bolalarga matematika mashg'ulotlarini haftasiga necha marta o'tiladi?


a)1
b)3
c)4
d)5
95. Matematik tasavvurlarni shakllantirish fanining vazifalari?
a)Sanash, olchash va hisoblash ko'nikmalarini hosil qilish, fazoda mo'ljal olish vaqt haqida tasavvurlarini shakllantirish
b)hisoblash ko'nikmalarini
c)fazoda mo'ljal olish
d)vaqt haqida tasavvurlarini shakllantirish

96. Maktabgacha tayyorlov guruhda matematik amashg’uloti davomiyligi qancha vaqt davom etadi?


a)30 daqiqa
b)10-15 daqiqa
c)20 daqiqa
d)25 daqiqa

97. Matematik mashg'ulotlarda o'qituvchi qanday usul va metodlardan foydalanadi?


a)Amaliy og'zaki, ko'rsatmali
b)Tasvirlash
c)Hikoya qilish
d)Aniq - buyumlami ko'rsatish

98. O'rta guruhda bolalarga kattalik haqida nimalami bilishlari kerak?


a)Uzunlik, kenglik, bolandlikbo'yichaarzimas kichikfarqlami ilg'ob olishga, har xil kattadagi 2tadan ko'p buyumlami taqqoslay olishga o'rgatish kerak.
b)Uzunlik, kenglik balandlik bo'yicha arzimas kichik farqlarni
c)Har xil kattalikdagi 2 tadan kam buyumlami taqqoslay olish
d)Har xil kattalikdagi 2 tadan ko'p buyumlami taqqoslay olish

99. Kichik guruhlarda fazoni, tevarak atrofni bilishga nimalar о' rgatiIadi ?


a)Chapga, o’ngga, yuqoriga, pastga oldinga, orqaga,
b)Ustida, ostida, yuqorisida
c)Doira, kvadrat, ichiga
d)Bayroqga, sharcha, o'ngga

100. Juftini top”, “O'z uyingni top”, “Xaltada nimabor” kabi o'yinlardan bolalarga nimani o’rgatish uchun foydalanish mumkin?


a)Matematik tasavvurlarni shakllantirishda Geometrik figuralar va shakllarni tushuntirishda
b) Miqdor va sanoqni o'rgatish uchun
c)Kattaliklar bilan tanishtirish
d)Fazoda mo' ljal olishga o' rgatishda

101. “Aytilgan narsalarni faqat rasmlardagina emas, balki real voqealikda ham ko'rsatish juda foydaliroqdir” - ushbu fikr kimniki?


a)Komenskiy
b)A.Avloniy
c)Al Beruniy
d)Al Xorazmiy

102. Matematik tasavvurlarni shakllantirish da amaliy usulning harakterli xususiyatlari qaysilar?


a)Eng elementar usulda sanash, o'lchash va hisoblash ko'nikmalarini hosil qilish
b)Aqliy faolyait uchun asos bo'ladigan har xil amaliy ishlaming bajarish
c)Didaktik materialardan keng foydalanish
d)O’ lchash va hisoblash ko'nikmalarini hosil qilish

103. Metodik usul sifatida savollarga qanday talablar qo’yiladi?


a)Aniqlik, mantiqiy izchillik bolalaming yoshlariga mos
b)Aniqlik, go zallik
c)Mantiqiy izchillik
d)Bolalaming yoshlariga mos bolishi
104. Maktabga borish oldidan bolalar qanday geometrik figuralaming asosiy xosslari va belgilarini bilishlari va nomlarini aytishlari shart?
a)Doira, shar, to'rtburehak, kub, uchburchak,oval, silindr, to'g'ri to'rtburchak
b)Doira to'rtburchak uchburchak
c)Shar, kub, silindir
d)To'g'ri to'rtburchak, shar
105.Uy rasmida qanday shakllardan foydalanilgan?
a)Uchburchak, to’g’ri to’rtburchak, kvadrat
b)Uchburchak, to’g’ri to’rtburchak,
c)to’g’ri to’rtburchak, kvadrat shar
d)Uchburchak, to’g’ri to’rtburchak, kvadrat, slindr

106. 5-6 yashar bolalar bilan ishlashga ta'limning qanday shaklining roli ortadi?


a)Og'zaki
b)Ko'rsatmali, amaliy
c)Ko'rsatmali
d)Amaliy

107. O’rta guruhda nechtagacha doirachalarga ega bolgan sonli figuralardan foydalaniladi?


a)5 tagacha
b)7 tagacha
c)6 tagacha
d)4 tagacha

108. Har xil predmetdan tuzilgan guruxni toping?

a)Ayiq,shar,o’yinchoq, qoshiq,kub

b)Qizil ko’k yashil sariq

c)Stol stul tumba

d)Qoshiq vilka kosa tovoq


109.Bir xil tushunchaga kiruvchi narsalarni tasvirlagan qatorni toping?

a)Kitob qalam ruchka daftar

b)Shkaf qalamdon shar

c)Kub shar to’rtburchak shkaf

d)Sumka shar qalam shkaf


110.Kichik guruhda bolalar vatq haqida qanday tasawurga ega bo'ladilar?


a)Ertalab, kechqurun, kunduzi, kechasi

b)Ertalab, kechasi

c)Kechqurun, kunduzi

d)Indinga, kechasi, kunduzi

111.Vaqtni his etishni o'rgatish bolalarda nimaga yordam beradi?

a)Vaqtni qadriga etish,uyushqoqlik, intizomli bo'lish

b)Vaqt qdriga yetish, do'stini hurmat qilish

c)Intizomli bo'lish

d)Do'stini hurmat qilish

112.Bolalarga vaqtni bilishga o'rgatishda qanday so'z o'yinlaridan foydalanish mumkin?

a)“Hafta kunlari”, “Davom ettir”, “Aksincha”

b)“Hafta kunlari”

c)“Davom ettir”, “Bog'cha”

d)“Aksincha”

113.Bolalar bog- chasida tarbiya va ta'lim dasturi “Fazoda mo' ljal olish” bo' limi nechanchi guruhdan boshlab orgatiladi?

a)Kichik guruhda

b)Tayyorlovda

c)Katta guruhda

d)O’rta guruxda

114.Kichik guruhdagi bolaga matematika mashg'ulotlari haftasida necha marta o'tiladi?

a)1

b)2


c)3

d)4


115.Matematik tasavvurlarni shakllantirish fani qanday bo'limlardan iborat?

a)Kattalik,geometrikfiguralar,son-sanoq,vaqt,fazo


b)geometrik figuralar

c)son-sanoq

d)vaqt

116.5, yoshga qadam qo'ygan bolalar buyumlar orasidagi fazoviy munosabatlaming qanday yo’nalishlarini bilib oladilar?a)Orqasida, yuqorisida, pastida, oldida, ustida, ostida

b)Ustida, ostida, orqasida

c)Orqasida, pastida

d)Yuqorida, oldida

117.Geometrik tushuncha berilgan qatomi toping?

a)Doira, kvadrat, uchburchak, shar

b)Kub, fikr doira

c)To'plam, doira, uchburchak

d)Kvadrat, aylana, fikr, kub

118.Doira va oval shaklidagi figuralari farklash kaysi guruxda urgatiladi


a)O’rta


b)Katta

c)Kichik


d)Tayyorlov

119.Predmetlarni qiyoslashga bola necha yoshda o’rganadi?


a)4


b)5

c)6


d)7

120.Vaqt bilan tanishtirishda kichik guruda bolalarga qanday so’zlar bilan tushuntiriladi?

a)Kecha, bugun.ertaga

b)Kechasi, kunduzi. tushlik

c)Vaqt va o’z vaqtida

d)Indin, keyingi kun

121.Shakl xaqida bilimlami mustahkamlash va sistemaga solish qaysi guruhda amalga oshiriladi?
a)Tayyorlov

b)Katta guruh

c)Kichik

d)O’rta


122.Bolalar qaysi vaqtdan boshlab geometrik figuralarni xis eta boshlaydi?

a)2-3 yoshdan

b)3-4 yoshdan

c)5-6 yoshdan

d)4-5 yoshdan

123.Bolalar to'plam haqida, mashg'ulotda tenglik va tengsizlik tushunchasini necha yoshdan o'zlashtirish kerak?

a)3 yoshdan

b)4 yoshdan

c)5 yoshdan

d)6 yoshdan

124.Kichik guruhda tarbiyachi bolalarga buyumlaming qanday xususiyatlarini farqlashga o’rgatib boradi.

a)Ko’p, bitta

b)Uzunligi, kengligi, balandligi

c)Miqdori, kattaligi

d)Kattakichikligi

125.Maktabgacha yosh bolalarda “matematik tasavurlami shakllantirish” metodikasi kursi nimani o’rgatadi?

a)Sonsanoq, miqdor, geometrik figuralar, fazoviy tasavvurlar, vaqt tasavvurlarini shakllantirish

b)Yozishni, sonsanoq, miqdor

c)Geometrik figuralar, fazoviy tasavvurlar. Vaqt tasavvurlarini shakllantirish

d)Vaqt tasavvurlarini shakllantirish

126.Kichik guruhdagi bolalar gcometrik figuralarni qaysi birlari haqida bilib oladilar?

a)Doira, kvadrat,kub, uchburchak

b)Uchburchak, kvadrat

c)Uchburchak, to'rtburchak

d)Doira, aylana.

127.Bolalar predmet o’lchamlarining o'zgarishini ko'rishni, ularni 3 o'lcham: uzunlik, kenglik,


balandligi haqida ma’lumot qaysi guruhda o’rganiladi?
a)O’rta guruhda

b)kichikda guruhda

c)Tayyorlov guruhda

d)Kattada guruhda

128.Kichik guruhda bolalarni dastlab buyumini taqqoslashga o’rgatib borishda qanday usuldanfoydalaniladi

a)Buyumlarni ustiga qo’yib

b)Buyumlarni yoniga qo’yib

c)Uzunligi, kengligi bo’yicha

d)Balandligi bo’yicha

129.Kattalik bo’yicha o’rta guruhda amalga oshirish kerak bo’lgan vazifalami ko’rsating.

a)Buyumlaming uzunliklari va kengliklari bo’yicha taqqoslash

b)Buyumlaming balandliklari bo’yicha taqqoslash

c)Buyumlaming balandligiga nisbatan masofa turlari haqida tasavvurlami shakllantirish

d)Barcha javoblar to’g’ri

130.Buyumlarni katta kichikligini aniqlashda buyumlar bir xil o’lchamdagi masofalar bilan farq

qilsa, u holda uni aniqlashda qanday so’zlardan foydalaniladi.


a)Uzun, qisqa, keng, tor

b)Katta va kichik

c)Baland, uzun, keng

d)Qalin, ortiq, kam, teng

130.Umumiy aqliy rivojlanish borasida birinchilardan fikr bildirgan ruxshunos olim kim?

a)S.A.Rubinshteyn

b)Davidov

c)Galanin

d)Beruniy

131.“Faoliyat” “Harakat” tushunchalarini qaysi olimning ishlarida yoritilgan?

a)A.N.Leontev

b)S.A.Rubinshteyn

c)Davidov

d)Galanin

132.Obyektlar qanday xossalariga ega?

a)Muxim va muxim bo’lmagan xossalar

b)Muxim bo’lmagan xossalar

c)Muxim bo’lgan xossalar

d)Aniq va aniq bo’lmagan xossalar

133.MTTda tarbiyalanuvchilar nechta guruhga ajratiladi?

a)4

b)5


c)6

d)3


134.MTTda tarbiyalanuvchilar guruhlar qanday nomlanadi?

a)Barcha javoblar to’g’ri

b)Kichik, o’rta

c)katta


d)tayyorlov

135.Matematika mashg'ulotlarda tarbiyachilar qanday usul va metodlardan foydalanadi?

a)Amaliy og'zaki, ko'rsatmali

b)Tasvirlash

c)Hikoya qilish

d)Aniq - buyumlami ko'rsatish

136.O'rta guruhda bolalarga kattalik haqida nimalarni bilishi kerak?

a)Uzunlik Kenglik, balandlik bo'yicha arzimas kichik farqlarni ilg'ab olishga, har xil kattadagi 2 tadan ko'p buyumlami taqqoslay olishga o'rgatish kerak.

b)Uzunlik, kenglik balandlik bo'yicha arzimas kichik farqlarni

c)Har xil kattalikdagi 2 tadan kam buyumlami taqqoslay olish

d)Har xil kattalikdagi 2 tadan ko'p buyumlami taqqoslay olish

137.Maklabgacha yoshdagi bolalar uchun matematikaga oid ta’lim tarbiya mazmunining asosini nimalar tashkil etadi?

a)Tevarakatrofdagi narsa va buyumlarni sanash, takkoslash, ulchash jixatdan qiyoslash,
shakllardan yangi shakllar yasash
b)Mehnat qilish, nisbat tushunchasini bilish

c)Taqqoslash, kattakichik, balandpast tushunchalarini egallash

d)Sanash va o’lchash

138.Maktabgacha yosh bolalarda “ matematik tasavurlani shakllantirish” metodikasi kursi nimani o’rgatadi?

a)Son sanoq, miqdor, geometrik figuralar, fazoviy tasavvurlar, vaqt tasavvurlarini shakllantirish

b)Yozishni, son sanoq, miqdor

c)Geometrik figuralar, fazoviy tasavvurlar. Vaqt tasavvurlarini shakllantirish

d)Vaqt tasavvurlarini shakllantirish

139.Kattalik bo’yicha o’rta guruhda amalga oshirilishi kerak bo’lgan vazifalarni ko’rsating.
a)Buyumlaming kengligi, balandligi, va uzunligi bo’yicha vazifalar.

b)Buyumlaming balandligi bo’yicha vazifalar

c)Kattalitkning nisbiyligi

d)Buyumlaming balandligiga nisbatan masofa turlari haqida tasawurlarni shakllantirish

140.O’rta guruhda kattalik bo’yicha o’rganishi lozim bo’lgan bilimlar qatorini toping.

a)1dan 5gacha BO`LGAN BUYUMLARNI ORTIB BORISH TARTIBIDA TAQOSLASHGA O`RGATILADI

b)Buyumlarni teng bo’laklarga bo’lish

c)Buyumlaming ortib borishi.

d)Butun va qismni taqqoslashga o’rgatish

141.Katta guruhda kattalik bo’yicha o’rganishi lozim bo’lgan bilimlar qatorini toping

a)Ko’z bilan chamalash qobiliyatini rivojlantirish ,Buyumlarni teng bo’laklarga bo’lish

b)Buyumlarni teng bo’laklarga bo’lish

c)Buyumlaming ortib borishi

d)Butun va qismni taqqoslashga o’rgatish

142.Qaysi yosh guruhdan boshlab bolalarni shartli o’lchovlar yordamida buyumlaming uzunliklari.kengliklari va balandliklarini o’lchash hamda taqqoslashga o’rgatib boriladi,

a)Tayyorlov guruhdan

b)O’rta guruhdan

c)Katta guruhdan

d)Kichik guruhdan

143.Kichik guruhda shakl haqidagi tasavvurlarini mustaxkamlovchi o’yin qatorini toping.

a)«Shakl bo’yicha o’xshashlarini tanla», «Juftini top»

b)1 DAN 5 GACHA SASH

c)«Ajoyib xaltacha»

d)«Sana hato qilma»

144.Katta guruhda bolalar qanday shakllar haqida tasavvurga ega bo’ladilar

a)Doira va uchburchak, turtburchak, to’g’ri to’rtburchak, ko’p burchak kub

b)Oval va doira.

c)Turtburchak, to’g’ri to’rtburchak,ko’p burchak

d)Turtburchak, to’g’ri to’rtburchak

145.To'plam va uni qismlarga ajratish qaysi guruhlarda o’rgatiladi?

a)Kichik guruhdan boshlab

b)O’rta guruhdan boshlab

c)Kattta guruhdan boshlab

d)Tayyorlov guruhdan boshlab

146.Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda o'yin turlari necha xil bo'ladi?

a)Ijodiy o'yinlar, qoidali o'yinlar, Didaktik o'yinlar

b)Sodda o'yinlar,

c)Didaktik o'yinlar,

d)Ijodiy o'yinlar,

147.“Bolalar tarbiyasida ota-ona namunasi muhimdir” - ushbu fikr kimga tegishli?


a)Komenskiy

b)A.Avloniy

c)Al Beruniy

d)Al Xorazmiy

148.Matematik tasavvurlarni shakllantirish da amaliy usulning xarakterli jixatlarini ko’rsating?

a)Quyidagilarning barchasi to'g'ri

b)Aqliy faolyait uchun asos bo’ladigan har xil amaliy ishlaming bajarish

c)Didaktik materialardan keng foydalanish

d)Eng elementar usulda sanash, o lchash va hisoblash ko'nikmalarini hosil qilish


149.Metodik usul sifatida savollarga qanday talablar qo'yiladi?

a)Aniqlik, mantiqiy izchillik bolalaming yoshlariga mos bo'lishi
b)Aniqlik, go'zallik

c)Mantiqiy izchillik

d)izchillik

150.Necha yoshda tevarak atrofdan bitta va ko’p o’xshash narsalami ajrata oladi

A)3-4

B)4-5


c)5-6

d)6-7


151.Geometrik tushunchalar berilgan qatorni toping?

a)Doira, kvadrat, uchburchak, shar

b)To'plam, doira, uchburchak

c)Kub, fikr doira

d)Kvadrat, aylana, fikr, kub

152.Bolalaming ilk matematik bilimlarini mustahkamlashda qanday faoliyatdan foydalanish kerak

a)O’yin

b)Rasm chizish

c)Loy ishi, qurish - yasash

d)Hammasi to'g'ri

153.Kattalikning qanday xossalari bor?

a)3ta, ya’ni tenglik. tengsizlik, nisbiylik

b)3ta,ya’ni nisbiylik, kam, ko’plik

c)2ta,ya’ni nisbiylik va tenglik.

d)lta, ya’ni nisbiylik

154.Kichik guruhda bolalami dastlab buyumini taqqoslashga o’rgatib borishda qanday usuldan foydalaniladi.

a)Buyumlarni ustiga qo’yib, yoniga qo’yib.

b)Buyumlami sanab

c)Uzunligi, kengligi bo’yicha

d)Balandligi bo’yicha

155.Kattalik bo’yicha o’rta guruhda amalga oshirish kerak bo’lgan vazifalami ko’rsating

a)Buyumlaming uzunliklari va kengliklari bo’yicha taqqoslash

b)Buyumlaming balandliklari bo’yicha taqqoslash

c)Buyumlaming balandligiga nisbatan masofa turlari haqida tasawurlami shakllantirish

d)Barcha javoblar to’g’ri

156.Buyumlarni katta kichikligini aniqlashda buyumlar bir xil o’lchamdagi masofalar bilan farq qilsa, u holda uni aniqlashda qanday so’zlardan foydalaniladi.

a)Uzun, qisqa, keng, tor

b)Katta va kichik

c)Baland, uzun, keng

d)Qalin, ortiq, kam, teng

157.Masala yechish necha yoshdan boshlab o’rgatiladi

a)6-7 yosh

b)4-5yosh

c)3-4 yosh

d)7yosh

158.Kichik guruhda sanoq faoliyatini rivojlantirish uchun qaysi tushuncha muxim

a)To’plamlami tushunchasi

b)Kichkinadan, kattaga qarab sanash

c)Kamdan, ko’pga tomon hisoblash

d)Tartib bilan sanash

159.Maktabgacha yoshdagi bolalarni o’qitishda matematik bilimlar tarkibini tekshirish qanday munosabatlarning o’zidan iborat ekanligi aniqlaydi

a)To’liq va ongli o’zlashtirish

b)Tenglik tengsizlik

c)Qismanbutun o’zlashtirish

d)Son va sanoq

160.Fazoda mo’ljalga olish» tushunchasiga berilgan to’g’ri ta’rifhi belgilang

a)Birovga nisbatan mo’ljalga olish,o’ziga nisbatan,buyumlarga nisbatan mo’ljalga olish.

b)Joyda mo’ljalga olish

c)«Turish nuqtasi»

d)Buyumlar orasidagi munosabat

161.Fazoda mo’ljalga olish nimalarga bog’liq

a)Xarakat va yo’nalishni tanlash

b)Xarakatni tanlash

c)Maqsad (nima)ni aniqlash

d)Turgan nuqtaga

162.«Turish nuqtasi» nima

a)Sub’ektni o’rab olgan ob’ektlarga nisbatan makonini aniqlash

b)Joyda mo’ljalga olish

c)Fazoviy tushuncha

d)Joyda mo’ljalga olish

163.Qanday o'quv materialni kichik guruhdagi bolalar yaxshi o'zlashtiradilar.

a)O’yin shaklida berilgan o'quv materialini

b)Jismoniy mashqlar asosida berilgan ma'lumotlami

c)Tasviriy materiallar asosida berilgan ma'lumotlami

d)Turli matematik shakllar asosida berilgan ma'lumotlami

164.Kichik guruhlarda fazoni, bilishga nimalar o’rgatiladi?

a)Oldida, orqada, pastga, o'ngga, chapga

b)Ustida, ostida, yuqorisida kvadrat

c)Doira, kvadrat, ichiga

d)Bayroqga, sharcha, o'ngga

165.Maktabgacha yoshdagi bolalar vaqtni idrok qilish bo’yicha qanday vazifalarni bilishi lozim

a)Vaqtni idrok qilishga o’rgatib boorish, vaqtga oid tasawurlarni shakllantirish

b)Tahlil qilish asosida

c)Doira, kvadrat, ichiga

d)Bayroqga, sharcha, o'ngga

166.Maktabgacha tarbiya tashkilotlarida matematika o'qitish nima asosida qurilgan?

a)To`plamlar va taqqoslash asosida

b)Tahlil qilish asosida

c)Tafakkur qilish asosida

d)Talim olish asosida

177.Qaysi guruhd abolalarni 1 dan 5 gacha bo'lgan sanoq tartib ibilan tanishtiriladi

a)O’rta guruh

b)Kichik guruh

c)Tayyorlov guruh

d)Katta guruh

178.Kattalik bo’yicha berilgan to’g’ri ta’rifni belgilang.

a)O’lchamlar ob’ekti va o’zgaruvchanlik

b)Buyumlarni birbiridan taqqoslay olish

c)Har xil buyumlami har xil miqdorda bo’lishi

d)Barcha javoblar to’g’ri

179.Bolalarga elementar matematika tasavvurlarini shakllantirish mashg'ulotlarini asosiy maqsadi, nimalardan iborat?

a)Umum ta’lim, amaliy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi maqsadlar

b)amaliy maqsadlar

c)Amaliy maksadlar,


d)Rivojlantiruvchi maqsad


180.Bolalarda shakl haqidagi tasavvurlarni shakllantirish nimaga asos bo`ladi?
a) Geometriya , chizmachilik fanlarini o`zlashtirishga
b) Nutqining ravon bo`lishiga
c) To`g`ri yozishga
d) Hisoblash malakalarining rivojlanishiga.
181. Shakl -.........
a) xuddi razmerga o`xshab bir predmetni ikkinchi predmetdan farqlashga yordam beradi.
b) Mo`ljal olishga o`rganishga yordam beradi
c) Sanashga o`rganishga yordam beradi
d) Amallar bajarishga yordam beradi
182. Kichik guruhda geometric tasavvurlarni shakllantirishda nimalar o`rgatiladi?
a) dumaloq buyumlarni va burchaklari bor buyumlarni farqlash
b) Fazoviy figuralarni farqlash
c) 5 ichida qo`shish
d) Faqat figura nomlari o`rgatiladi
183. Ikkinchi kichik guruhda bolalar qaysi geometric figuralar bilan tanishtiriladi?
a) doira va kvadrat
b) uchburchak
c) silindr
d) shar
184. Orta guruhda bolalar qaysi geometric figura bilan tanishtiriladi?
a) uchbutchak
b) shar
c) kvadrat
d) oval
185. Katta guruhda bolalar qaysi geometric figuralar bilan tanishtiriladi?
a) kvadrat
b) konus
c) romb
d) aylana
186. Tevarak atrof deganda-…..
a) Bizni o`rab turga olam tushinilari.
b) Oy va yilduzlar tushiniladi
c) Quyosh tushiniladi.
d) Tuproq tushiniladi
187. Fazoda mo`ljal olish amalda nechta topshiriqdan iborat?
a) 3
b) 2
c) 4
d) 5
188.Maktabgacha ta`lim muassasalarida elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish qaysi talablar doirasida amalga oshiriladi?
a) Maktabgacha ta`lim yoshidagi bolalarning rivojlanishiga qo`yiladigan davlat talablari doirasida
b) “Ta`lim to`g`risida”gi qonun talablari doirasida
c) “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”doirasida
d) Maktabgacha ta`lim konsepsiyasi doirasida
189. Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish fanining maqsadi?
a) Boladagi tafakkurni uning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda shakllantirish
b) Sog`lom o`sishini ta`minlash
c) Ravon gapirishga orgatish
d) To`g`ri yozishga o`rgatish
190. Оbrazli mantikiy tafakkurnechta turga ajraladi?
a) 3
b) 4
c) 2
d) 5
191. Maktabgacha ta`lim yoshidagi bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish
dasturi necha bo`limdan iborat?
a) 5
b) 3
c) 4
d) 2
192. Maktabgacha ta`lim muassasasida bolalar yoshga ko`ra nechta guruhga ajratiladi?
a) 4
b) 5
c) 3
d) 6
193. Kichik guruhda bir o`quv yili davomida nechta mashg`ulot o`tkazilishi kerak?
a) 36ta
b) 15ta
c) 10ta
d) 8ta
194. Kichik guruhda mashg`ulot davomiyligi nacha daqiqadan oshmasligi kerak?
a) 10
b) 15
c) 5
d) 20
195. O`rta guruhda mashg`ulot davomiyligi necha daqiqan oshmasligi kerak?
a) 20
b) 25
c) 10
d) 30
196. Tayyorlov guruhida bir yilda nechta mashg`ulot o`tkazilishi kerak?
a) 71ta
b) 50ta
c) 35ta
d) 40ta
197. Katta guruхda sоn-sanоkka оid nechta mashg`ulot o`tkaziladi?
a) 8ta
b) 6ta
c) 5ta
d) 10ta
198. Katta guruхda mikdоriga оid nechta mashg`ulot o`tkaziladi?
a) 7ta
b) 9ta
c) 3ta
d) 2ta
199. Yil fasllari katta guruhlarda o`rgatiladimi?
a) Ha o`rgatiladi
b) To`liq o`rgatilmaydi
c) Faqat nomlari aytib o`tiladi
d) Yoq o`rgatilmaydi
200. Bolalarda miqdor haqidagi tasavvurlarini shakllantirishda qaysi terminlardan
foydalaniladi?
a) Ko`p, kam
b) Baland, past
c) Uzun,qisqa
d) Kecha, bugun
201. Predmetlar ko`pligining turli xilligini bola nimalar yordamida qabul qiladi?
a) Eshitish, ko`rish va boshqa analizatorlar yordamida
b) Rasm chiz yordamida
c) Yugurish yordamida
d) Mashq qilish yordamida
202. Kichik guruh bolalarini sanoqqa o`rgatishdagi vazifa nimadan iborat?
a) To`plam elementlarini taqqoslashga o`rgatishdan
b) Shakllarni taqqoslashga o`rgatishdan
c) Vaqt haqidagi tasavvurni shakllantirishdan
d) Kattaliklarni o`rgatishdan
203. Bolalarda buyumlarning miqdory tomonlarini abstraklashtirish imkonini beradigan
mashqlar tizimini kim ishlab chiqqan?
a) A.M.Leushin
b) Kalinina, V.V.
c) Stolyar A.A.
d) Bikbaeva N.U.
204. Kichik guruhda miqdoriy tasavvurlarni shakllantirishning keyingi bosqichi nimalardan
iborat?
a) Tenglik va tengsizlik tushunchalarini shakllantirishdan
b) Ertaga, bugun –tushinchalarini shakllantirishdan
c) O`ng va chap tushinchalarini shakllantirishdan
d) Uzun va qisqa tushinchalarini shakllantirishdan
205. Tugallangan ko`plik bilan qaysi yoshdagi bolalar ish ko`radilar?
a) Kichik yoshdagi
b) Katta yoshdagi
c) Tayyorlov yoshdagi
d) O`rta yoshdagi
206. Go`dak bolada ko`plik haqidagi eng birinchi tasavvurlarning rivojlanishi nima deb
ataladi?
a) Diffuzion
b) Tugallangan ko`plik
c) Miqdoriy ko`plik
d) Aniq ko`plik
207. O`rta guruh bolalarini o`qitishning asosiy vazifasi……..
a) 5 ichida buyumlarni sanashga o`rgatishdan iborat
b) 10 ichida buyumlarni sanashga o`rgatishdan iborat
c) 5 ichida buyumlarni taqqoslashga o`rgatishdan iborat
d) 10 ichida buyumlarni taqqoslashga o`rgatishdan iborat
208. Yangi sonning hosil bo`lishi qanday o`rgatiladi?
a) Har hil buyumlarning guruhlarini taqqoslash orqali
b) O`lchash orqali
c) Mo`ljal olish orqali
d) Rasm solish orqali

209. To`rt yoshga qadam qo`ygan bolalarga qaysi fazoviy munosabatlar o`rgatiladi?
a) ustida, ostida, orqasida, ichida, oldida, yuqorida pastda
b) O`ngda
c) Yuz tomonda
d) chapda
210. Vaqt so`zi rus so`zidan kelib chiqqan bo`lib-……..
a) aylanmoq ma`nosini bildiradi.
b) O`lchash ma`nosini bildiradi
c) Yasash ma`nosini bildiradi
d) Qirqish ma`nosini bildiradi

211.Kichik guruhda necha yoshli bolalar tarbiyalanadi?


a)3-4
b)4-5
c)5-6
d)6-7

212. O’rta guruhda necha yoshli bolalar tarbiyalanadi.


a)3-4
b)4-5
c)5-6
d)6-7
213.Katta guruhda necha yoshli bolalar tarbiyalanadi
a)5-6
b)6-7
c)3-4
d)4-5
214. Maktabga tayyorlov guruhda necha yoshli bolalar tarbiyalanadi
a)6-7
b)3-4
c)4-5
d)5-6
215. Kichik guruhda mashg’ulot davomiyligi qancha vaqt davom etadi?
a)10-15 daqiqa
b)20 daqiqa
c)25 daqiqa
d)30 daqiqa
216. O’rta guruhda mashg’ulot davomiyligi qancha vaqt davom etadi?
a)15-20 daqiqa
b)25 daqiqa
c)30 daqiqa
d)10-15 daqiqa

217.Katta guruhda mashg’ulot davomiyligi qancha vaqt davom etadi?
a)20-25 daqiqa
b)30 daqiqa
c)10-15 daqiqa
d)20 daqiqa
218.Tayyorlov guruhda mashg’ulot davomiyligi qancha vaqt davom etadi?
a)25-30 daqiqa
b)10-15 daqiqa
c)20 daqiqa
d)25 daqiqa

219.Kichik guruhlarda yil davomida nechta mashg’ulot o’tkaziladi?
a)36
b)40

c)45
d)60

220.O’rta guruhlarda yil davomida nechta mashg’ulot o’tkaziladi?


a)36
b)38
c)40
d)70

221. Katta guruhlarda yil davomida nechta mashg’ulot o’tkaziladi


a)36
b)38
c)40
d)70

222. Tayyorlov guruhlarda yil davomida nechta mashg’ulot o’tkaziladi?


a)72
b)74
c)82
d)76

223. Kichikguruhdagi bolalar nechagacha sanashni bilishlari kerak bo’ladi?


a)3
b)5
c)6
d)7
224. O’rta guruhdagi bolalar nechagacha sanashni bilishlari kerak bo’ladi?
a)5
b)6
c)7
d)8


225. Katta guruhdagi bolalar nechagacha sanashni bilishlari kerak bo’ladi?
a)10
b)15
c)18
d)20

226. Matematika mashg'ulotlarda tarbiyachilar qanday usul va metodlardan foydalanadi?


a)Amaliy, og'zaki, ko'rsatmali
b)Tasvirlash
c)Hikoya qilish
d)Aniq - buyumlami ko'rsatish

227. O'rta guruhda bolalarga kattalik haqida nimalarni bilishi kerak?


a)Kenglik, bolandlik bo'yicha arzimas kichik farqlarni ilg'ob olishga, har xil kattadagi 2 tadan ko'p buyumlami taqqoslay olishga o'rgatish kerak.
b)Uzunlik, kenglik balandlik bo'yicha arzimas kichik farqlarni
c)Har xil kattalikdagi 2 tadan kam buyumlami taqqoslay olish
d)Har xil kattalikdagi 2 tadan ko'p buyumlami taqqoslay olish

228. 4 yoshli bolalarga miqdor va sanoq haqida qanday bilimlarini berish kerak?


a)5 gacha bo'lgan sonlarni sanaydi
b)9 gacha bolgan sonlami sanaydi
c)Sonlami katta, kichikligini farqlash orgatiladi
d)Masalalar tuzishga o'rgatiladi
229.To'plam va uning qismlarni qaysi guruhlarda o’rgatiladi?
a)kichik guruhdan boshlab
b)O’rta guruhdan boshlab
c)Kattta guruhdan boshlab
d)Tayyorlov guruhdan boshlab

230.Maktabgacha tayyorlov guruhlarida mashg'ulotlar haftasiga necha marta o'tkaziladi?


a)2
b)1
c)3
d)4

231.Maktabgacha yoshdagi bolalarni o’qitishda matematik bilimlar tarkibini tekshirish qanday munosabatlarning o’zidan iborat ekanligi aniqlaydi


a)To’liq va ongli o’zlashtirish
b)Tenglik tengsizlik
c)Qismanbutun o’zlashtirish
d)Son va sanoq

232.Fazoda mo’ljalga olish» tushunchasiga berilgan to’g’ri ta’rifhi belgilang

a)Birovga nisbatan mo’ljalga olish,o’ziga nisbatan,buyumlarga nisbatan mo’ljalga olish.

b)Joyda mo’ljalga olish

c)«Turish nuqtasi»

d)Buyumlar orasidagi munosabat

233.Fazoda mo’ljalga olish nimalarga bog’liq

a)Xarakat va yo’nalishni tanlash

b)Xarakatni tanlash

c)Maqsad (nima)ni aniqlash

d)Turgan nuqtaga

234.«Turish nuqtasi» nima

a)Sub’ektni o’rab olgan ob’ektlarga nisbatan makonini aniqlash

b)Joyda mo’ljalga olish

c)Fazoviy tushuncha

d)Joyda mo’ljalga olish

235.Qanday o'quv materialni kichik guruhdagi bolalar yaxshi o'zlashtiradilar.

a)O’yin shaklida berilgan o'quv materialini

b)Jismoniy mashqlar asosida berilgan ma'lumotlami

c)Tasviriy materiallar asosida berilgan ma'lumotlami

d)Turli matematik shakllar asosida berilgan ma'lumotlami

236.Kichik guruhlarda fazoni, bilishga nimalar o’rgatiladi?

a)Oldida, orqada, pastga, o'ngga, chapga

b)Ustida, ostida, yuqorisida kvadrat

c)Doira, kvadrat, ichiga

d)Bayroqga, sharcha, o'ngga

237.Maktabgacha yoshdagi bolalar vaqtni idrok qilish bo’yicha qanday vazifalarni bilishi lozim

a)Vaqtni idrok qilishga o’rgatib boorish, vaqtga oid tasawurlarni shakllantirish

b)Tahlil qilish asosida

c)Doira, kvadrat, ichiga

d)Bayroqga, sharcha, o'ngga

238.Maktabgacha tarbiya tashkilotlarida matematika o'qitish nima asosida qurilgan?

a)To`plamlar va taqqoslash asosida

b)Tahlil qilish asosida

c)Tafakkur qilish asosida

d)Talim olish asosida

239.Qaysi guruhd abolalarni 1 dan 5 gacha bo'lgan sanoq tartib ibilan tanishtiriladi

a)O’rta guruh

b)Kichik guruh

c)Tayyorlov guruh

d)Katta guruh

240.Kattalik bo’yicha berilgan to’g’ri ta’rifni belgilang.

a)O’lchamlar ob’ekti va o’zgaruvchanlik

b)Buyumlarni birbiridan taqqoslay olish

c)Har xil buyumlami har xil miqdorda bo’lishi

d)Barcha javoblar to’g’ri

241.Bolalarga elementar matematika tasavvurlarini shakllantirish mashg'ulotlarini asosiy maqsadi, nimalardan iborat?

a)Umum ta’lim, amaliy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi maqsadlar

b)amaliy maqsadlar

c)Amaliy maksadlar,


d)Rivojlantiruvchi maqsad


242.Bolalarda shakl haqidagi tasavvurlarni shakllantirish nimaga asos bo`ladi?
a) Geometriya , chizmachilik fanlarini o`zlashtirishga
b) Nutqining ravon bo`lishiga
c) To`g`ri yozishga
d) Hisoblash malakalarining rivojlanishiga.
243. Shakl -.........
a) xuddi razmerga o`xshab bir predmetni ikkinchi predmetdan farqlashga yordam beradi.
b) Mo`ljal olishga o`rganishga yordam beradi
c) Sanashga o`rganishga yordam beradi
d) Amallar bajarishga yordam beradi
244. Kichik guruhda geometric tasavvurlarni shakllantirishda nimalar o`rgatiladi?
a) dumaloq buyumlarni va burchaklari bor buyumlarni farqlash
b) Fazoviy figuralarni farqlash
c) 5 ichida qo`shish
d) Faqat figura nomlari o`rgatiladi
245. Ikkinchi kichik guruhda bolalar qaysi geometric figuralar bilan tanishtiriladi?
a) doira va kvadrat
b) uchburchak
c) silindr
d) shar
246. Orta guruhda bolalar qaysi geometric figura bilan tanishtiriladi?
a) uchbutchak
b) shar
c) kvadrat
d) oval
247. Katta guruhda bolalar qaysi geometric figuralar bilan tanishtiriladi?
a) kvadrat
b) konus
c) romb
d) aylana

248.O’rta guruhda kattalik bo’yicha o’rganishi lozim bo’lgan bilimlar qatorini toping.

a)1dan 5gacha BO`LGAN BUYUMLARNI ORTIB BORISH TARTIBIDA TAQOSLASHGA O`RGATILADI

b)Buyumlarni teng bo’laklarga bo’lish

c)Buyumlaming ortib borishi.

d)Butun va qismni taqqoslashga o’rgatish

249.Katta guruhda kattalik bo’yicha o’rganishi lozim bo’lgan bilimlar qatorini toping

a)Ko’z bilan chamalash qobiliyatini rivojlantirish ,Buyumlarni teng bo’laklarga bo’lish

b)Buyumlarni teng bo’laklarga bo’lish

c)Buyumlaming ortib borishi

d)Butun va qismni taqqoslashga o’rgatish

250.Qaysi yosh guruhdan boshlab bolalarni shartli o’lchovlar yordamida buyumlaming uzunliklari.kengliklari va balandliklarini o’lchash hamda taqqoslashga o’rgatib boriladi,

a)Tayyorlov guruhdan

b)O’rta guruhdan

c)Katta guruhdan

d)Kichik guruhdan

251. Jamshid G’iyosiddin Al-Koshiy qalamiga mansub asar qaysi qatorda to’g’ri keltirilgan
A. Hisob kaliti
B.”Jiji”
C. Astronomiya
D.Algoritm

252. “Al-jabr va al-muqobala” risolasi keyinchalik Yevropada nima deb atalgan.


A. Algebra
B. Algoritm
C.Astronomiya
D.Hisob kaliti

253. Algoritm termini qachon paydo bo’lgan.


A. IX asrda
B. X asrda
C.VIII asrda
D.XII asrda

254. Algebra faniga asos solgan olim kim.


A. AL-Xorazmiy
B. AL-Koshiy
C.Muhammad Tarag’ay Ulug’bek
D.Tixeeva

255. Astronomiya fani nimani o’rganadi.


A. Koinot jismlarini
B.Son-sanoqni
C.Faqat yulduzlarni
D. Yerni o’rganadi

256. Arifmetika so’zining ma’nosi?


A.Son,sonli to’plam


B.Asosiy masala
C.O’rgatuvchi
D.Ketma-ketlik

257. O’rgatuvchi, ta’lim beruvchi ma’nosini anglatuvchi so’z qaysi qatorda to’g’ri keltirilgan.


A. Didaktika
B. Algoritm
C.Asttronomiya
D.Pedogog

258. Eronning Koshon shaxrida tug’ilgan matematik astronom olim kim.


A. Al-Koshiy
B.Al-Farobiy
C. Al-Xorazmiy
D. Leushina

259. Qaysi olim didaktik oyinlardan bog’cha faoliyatida ko’p foydalangan.


A. Tixeeva
B. F.N. Blixer
C.Leushina
D.Jumayev Mamasoli

260. Matematikada doim birinchi o’rinni egallovchi bo’lim.


A. Miqdor
B. Kattaliklar
C.Son-sanoq
D.Geometrik shakllar

261. O’zlashtirishi past bo’lgan bolalar jalb etiladigan ta’lim ta’moyili.


A. Yakka yondashish tamoyili
B. Ilmiylik tamoyili
C.Ko’rsatmalilik tamoyili
D.Tizimlilik tamoyili

262. Qaysi tamoyilda bilimlar bolalarga tizimli ravishda berib boriladi?


A.Tizimlilik tamoyili
B.Yakka tamoyil
C.Ko’rsatmalilik tamoyili
D.Ilmiylik tamoyili

263. Har qanday nazariyaning ketma-ketligini ifodolovchi asos bu.


A. Algoritm
B.Tushuncha
C. Hisob kaliti
D.Prinsip

264. Ta’lim vaqtida va ta’limdan tashqari paytda amalga oshirilib bolalarni ilmiy dalilalar, voqea-hodisalar va zamonaviy yutuqlarni rivojlanish istiqbollarini ochib berishga yaqinlashtiruvchi tamoyil.

A.Yakka tamoyil
B.Tizimlilik tamoyili
C.Ilmiylik tamoyili
D.Ko’rsatmalilik tamoyili

265. Matematik tasavvurlarni shakllantirishda qanday tamoyildan foydalaniladi.
A. Barcha javoblar to’g’ri
B.Tizimlilik va Yakka
C.Yakka va Ilmiylik
D. Ilmiylik va Ko’rsatmalilik

266. Metodik usul sifatida savollarga qoyiladigan talablar.


A.Aniqlik,konkretlik, go’zallik
B.Ifodaning turli-tumanligi
C.Mantiqiy izchillik
D.Barcha javoblar to’gri
267. Bilishga doir bo’lgan savollar bu.
A. Produktiv
B.Kompleks
C. Reproduktiv
D.Amaliy

268. Produktiv bu.


A. Bilish savollari
B.Aniq va qisqa savollar
C. Bilishga doir bo’lgan savollar
D.Mantiqiy savollar

269. Dasturning har xil bo’limlariga doir masalalarni bir vaqtda bajarish qaysi mashq hisoblanadi.


A. Kompleks mashqlar
B. Produktiv mashqlar
C.Amaliy mashqlar
D.Reproduktiv mashqlar

270. "Bolalar bog’chasi va nulevoy gruppada matematika" asarining muallifi kim?


a) F.N.Blixer
b) A.M.Leushina
c) Qosimova X.I
d) Ibroximova Z.I

271.Qaysi tamoyil berilgan nazariy bilimlarning hayotga, amaliyotga bog’lanishini butun choralar bilan kengaytira borishni talab qiladi


a) Nazariya va amaliyotning birlik printsipi
b) Ko`rsatmalilik printsipi
c) Ilmiylik printsipi
d) Bilimlarni o`zlashtirishda sistemalilik, ketma-ketlik va mustahkamlilik printsipi.

272. Bolalar bog`chasida bolalarga ta’lim berishning asosiy shakli-bu…..


a)Mashg`ulot
b)o’yin
c)kuzatish
d)kun tartibi

273. Didaktik maqsadiga ko`ra mashg`ulotlar necha turga boolinadi?


a)4
b)3
c)2
d)1

274. Mashg`ulot qanday tuzilishda amalga oshiriladi?


a) barcha javoblar to’g’ri
b)asosiy qism,
c)yakunlovchi qism
d) bolalarni uyushtirish

275. .........- u bir butun qilib quriladigan ob`ektlarning yig’indisidir


a)Ko`plik
b)kamlik
c)miqdor
d)son

276. Kichik yoshdagi bolalar ko’plikning qaysi turi bilan ish ko`radilar.


a)tugallangan ko`plik
b)tugallanmagan ko’plik
c)kichik ko’plik
d)katta ko’plik

277. "O`lchamlar - bu ob`ektning shunday holatiki, ma`lum chegaralargacha o`zgara borib, aqalli berilgan alohida ob`ektni o`zgartirsa ham, ammo uning tup, boshlang’ich sifatini o`zgartirmaydi. Berilgan stol uzunliginig o`zgarishi, uning kattaliginigina o`zgartiradi ammo uning mazmuni va sifatini o`zgartirmaydi, stol stolligicha qolaveradi”ushbu fikrlar kimga tegishli?


a) V.V.Davidov
b) A.M.Leushina
c) Qosimova X.I
d) Ibroximova Z.I

278. Kattalikning uchinchi xossasi nima?


a)nisbiylig
b)aniqlik
c)ko’rsatmalilik
d)tushuncha

279. Qaysi yoshli bolalar o`qitish ta`sirida narsalarning katta - kichikligi (bo`yi, eni va boshqalar)ni, agar narsaning shu belgisi aniq ko`rinib turgan bo`lsa, osongina aniqlaydilar?


a)3
b)2
c)4
d)5

280. Qaysi yoshli bolalar bir necha narsaning katta - kichikligini taqqoslash asosida "eng katta" (eng uzun) "kichikrok" (ingichkaroq), "juda kichik (eng qisqa) kabi yangi nomlarini biladilar?


a)4
b)2
c)3
d)5

281. Qaysi yoshli bolalarda katta - kichiklik haqidagi tushuncha (tasavur) ancha keng


a)5-6
b)4-5
c)3-4
d)6-7

282. Avstraliyada "bir"ni nima deb atashgan?


a) uratun
b) okoza
c) okoza - uratun
d) okoza-okoza

283. Avstraliyada "ikki"ni nima deb atashgan?


a) okoza
b) uratun
c) okoza - uratun
d) okoza-okoza

285. Avstraliyada "uch"ni nima deb atashgan?


a) okoza - uratun
b) uratun
c) okoza
d) okoza-okoza

286. Avstraliyada "4"ni nima deb atashgan?


a) okoza-okoza
b) uratun
c) okoza
d) okoza - uratun

287. Avstraliyada "5"ni nima deb atashgan?


a) okoza- okoza-uratun
b) uratun
c) okoza
d) okoza - uratun

288. Dyujina bu nima?


a)bu 12 ta buyumdan tuzilgan uyum
b) bu 10 ta buyumdan tuzilgan uyum
c) bu 11 ta buyumdan tuzilgan uyum
d) bu 13 ta buyumdan tuzilgan uyum

289. Qaysi yoshdagi bolalar geometrik figuralarni oddiy o`yinchoq deb his etadilar


a)2-3
b)4-5
c)3-4
d)6-7

290. Qaysi guruh bolalariga sutka qismlari ertalab, kunduzi, kechqurun va kechasi vaqt oraliqlari haqidagi tasavvurlari o’rgatilib boshlanadi?


a)Kichik
b)katta
c)o’rta
d)tayyorlov

291. Maktabgacha ta'lim tashkiloti oila bilan olib boradigan ishlar qanday shakllarda yo'lga qo'yilgan?


A. Tarbiyachi va ota-ona
B. Guruh, yakka
C. Jamoaviy, individul
D. Mudira va uslubchi

292. Ta'lim jarayonining qat­nashchilari kimlar hisoblanadi?


A.Ota-onalar va ularni o’rnini bosuvchi shaxslar.
B.Yaqin qarindoshlar.
C.Xodimlar
D.Mudiralar

293. Maktabgacha ta’limning maqsadini ayting?


A. Maktabgacha ta’lim bola shaxsini sog‘lom va yetuk, maktabda o‘qishga tayyorlangan tarzda shakllantirish maqsadini ko‘zlaydi
B.Barkamol qilish
C.Maktabga tayyorlash
D.Barkamol qilib maktabga tayyorlash

294. Tarbiyachi qachon bolalarga ta’sir ko‘rsata oladi?


A. mashg’ulotlarda, birgalikdagi mehnat faoliyatida
B. kundalik hayotda, o‘yinlarda
C.bolalar bilan muomilada
D. hamma javoblar to‘g’ri

295. Al-Xorazmiyning qaysi asari yirik bir fanning nomiga aylandi?


A.«Al-Kitob-al-muhtasar fi-hisob al-jabr va-l-muqobala»
B.«Jug‘rofiya»
C.«Kitob at-tarix»
D.«Negizlar»

295. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" necha bosqichda amaliyotga tadbiq etilmoqda?  1. 3 bosqichda

B. 4 bosqichda
C. 5 bosqichda
D. bitta va umumiy tarzda

296. Bola hayotining 2 yilida aqliy tarbiyani rivojlanishida qaysi vazifalar qo’yiladi?


A xotirasini rivojlanishi,mashg’ulotlarda qatnashishi,tevarak atrofni tushunishi,o’yinda qatnashishi.
B tevarak atrofni bilish,ish o’yinlarini bajarish;
C diqqat e’tiborli bo’lish,tevarakni tushunish;
D diqqat-e’tibor,xotirani mukammallashtirish,ko’rghazmali amaliy tafakkur,ish harakat o’yinlari;

297. Mashg`ulotning asosiy qismida qanday ish bajariladi?


A. Yangi bilim beriladi.
B. Mashg`ulot bilan tanishtiriladi.
C.Takrorlash, mustahkamlash.
D. Bolalar diqqatiga qaraladi.298.Har xil predmetlardan tuzilgan guruhni toping?

a.Ayiq, shar, o`yinchoq, qoshiq, kub

b.Qizil, qalam, ko`k. ruchka, shar

C.Shaqildoq, qoshiq

d.Stol, stul, tumba
299.Bir xil tushunchaga kiruvchi narsalar tasvrlangan qatorni toping?

a.Kitob, qalam, ruchka, daftar.

b.Shkaf, qalamdon, shar

c.Kub, shar, to`rtburchak, shkaf

d.Sumka, qalam, shar, shkaf
300.6 ta stol xonaning o`rtasida turibdi, 1 tasi esa deraza oldida turibdi. Gruppada jami nechta stol bor? – Ushbu masala masala turlarining qaysi biriga tegishli?

a. Yozma masala

b.Og`zaki masalar

c.Drammalashtirilgan masala

d. Illyustratsiyali masala
301.“Vazada 5 dona gul bor edi. Guli 1 ta gulni oldi vazoda nechta gul qoldi?” Ushbu masala qaysi masala turiga kiradi?

a. Amaliy masala

b.Illyustratsiyali masala

c. Og`zaki masala

d.Drammalashtirilgan masala
302.2 kichik guruhdagi bolalarga matematika mashg`ulotlari haftasida necha marta o`tiladi?

a.1 marta

b.2 marta

c.3 marta

d.4 marta
303.EMTSh fani necha bo`limga bo`linadi?

a.6 bo`lim

b.5 bo`lim

c.3 bo`lim

d.1 bo`lim
304.Qaysi asarda 1 dan 9 gacha bo`lgan raqamlar va o raqami yordamida arifmetik 4 amalni bajarish qoidalari izohlab berilgan?

a.“Al jabral - muqobila”

b.“Hisobi al - hind”

c.“Turk hisobi”

d.“Hind hisobi”
305.“Aytilgan narsalarni faqat rasmlardagina emas, balki real voqealikda ham ko`rsatish juda foydaliroqdir” - ushbu fikr kimniki?

a.Komenskiy

b.A.Avloniy

c.Al Beruniy

d.Al Xorazmiy
507.Masalalar necha turga bo`linadi?

a.3 tur

b.2 tur

c.4 tur

d.5 tur
305.Agar to`plam biron – bir elementga ega bo`lmasa u qanday to`plami?

a.Bo`sh to`plam

b.To`plamlar yig`indisi

c.Sonlar to`plam

d.To`liq to`plam
306.EMTSh mashg`ulotlari ikkinchi kichik guruh bolalarida 1 yilda necha marta o`tiladi?

a.36 ta

b.48 ta

c.28 ta

d.26 ta
307.Kichik guruhlarda fazoni, tevarak atrofni bilishga nimalar o`rgatiladi?

a.Chapga, o`ngga

b.Ustida, ostida, yuqorisida

c.Doira, kvadrat, ichiga

d.Bayroqga, sharcha, o`ngga
308.“Juftini top”, “O`z o`yingni top”, “Xaltada nima bor” kabi o`yinlardan bolalarga nimani o`rgatish uchun foydalanish mumkin?

a. Miqdor va sanoqni o`rgatish uchun

b. Geometrik figuralar va shakllarni tushuntirishda

c.Kattaliklar bilan tanishtirish

d.Fazoda mo`ljal olishga o`rgatishda
309.Maktabga tayyorlov guruhlarida EMTSh mashg`ulotlari 1 yilda necha marta o`tkaziladi?

a.72 marta

b.69 marta

c.80 marta

d.50 marta
310.Necha yoshli bolalarda o`z xulqini boshqarish qobiliyati paydo bo`ladi?

a.5 yoshli

b.4 yoshli

c.6 yoshli

d.3 yoshli
311.Qaysi guruhda bolalar 1 dan 5 gacha bo`lgan sanoq tartibi bilan tanishadilar va u yoki bu buyumning tartibi bo`yicha o`rnini topish o`rgatiladi?

a. Kichik guruhda

b. O`rta guruhda

c.Tayyorlov guruhida

d.Katta guruhda
312.“Qaysi qo`l bilan uzoqqa”, “Nima og`ir”, “qaysi qo`l bilan aniqroq” kabi mashg`ulotlarda bolalarga nima o`rgatiladi?

a.Masofa va og`irlik haqida tushuncha

b.Vaqtni bilish

c.Miqdor va sanoq tushunchasi

d.Figura va shaklni haqida tushuncha
313.Al – Xorazmiy qaysi asari bilan algebra asos faniga soldi?

a.“Al Jabr al - muqobila”

b.“Hisobi al – hind”

c.“Xindiston”

d.“Algebra”
314.Matematik mashg`ulotlarda o`qituvchi qanday usul va metodlardan foydalanadi?

a.Amaliy og`zaki, ko`rsatmali

b.Tasvirlash

c.Hikoya qilish

d.Aniq - buyumlarni ko`rsatish
315.O`rta guruhda bolalarga kattalik haqida nimalarni bilishlari kerak?

a. Har xil kattalikdagi 2 tadan ko`p buyumlarni taqqoslay olish

b.Uzunlik, kenglik balandlik bo`yicha arzimas kichik farqlarni.

c.Har xil kattalikdagi 2 tadan kam buyumlarni taqqoslay olish

D. Uzunlik, kenglik, bolandlik bo`yicha arzimas kichik farqlarni ilg`ob olishga, har xil kattadagi 2 tadan ko`p buyumlarni taqqoslay olishga o`rgatish kerak.
316.2 ta lentaning uzunliklari bo`yicha taqqoslashda birinchi va 2 lenta bo`ylab yuritilib, “bu lenta uzunroq, bu lenta qisqaroq” deb qaysi guruh bolalariga kattalik haqida tushuncha beriladi?

a.Kichik guruh

b.Katta guruh

c.Tayyorlov guruh

d. b.Kichik guruh
317.Qaysi guruhda bolalar doira va kvadratni farq qilish, figurani tanish va nomini aytishga o`rgatiladi?

a.O`rta guruh

b.Katta guruh

c.Kichik guruh

d.Maktabga tayyorlov guruhi
318.Dramalashtirilgan maslalarda –

a.Bolalarning kuzatgan, ko`pincha o`zlari bevosita bajargan harakatlari aks ettiriladi

b.Bolalarning oldingi qilingan ishlari ko`rsatmasiz ag`zaki aks ettiriladi

c.Mustaqillikni rivojlantirish aks ettiriladi

d.Bolalarning hayollaridagi o`ylari aks ettiriladi.
319.4 yoshli bolaga miqdor va sanoq haqida qanday bilimlarini berish kerak?

a.5 gacha bo`lgan sonlarni sanaydi

b.10 gacha bo`lgan sonlarni sanaydi

c.Sonlarni katta, kichikligini farqlash o`rgatiladi.

d.Masalalar tuzishga o`rgatiladi.
320.“Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish” kitobining muallifi kim?

a.N.U.Bikbaeva, Z.I.Ibrohimova

b.S.qurbonboeva, Z.I.Toshtemirov

c.A.L.Asqarova, U.Bikboeva H.I.qosimova, D.Toshev

d.G`.Qodirov, Isayev
321.EMTSh fani qanday fanlar bilan aloqador?

a.Nutq o`stirish, tasviriy faoliyat, pedagogika – psixologiya

b.Nutq o`stirish

c.Tasviriy faoliyat

d.Pedagogika – psixologiya
322.Ilk yoshdagi bolalar narsalarni farqlashda avvalo uning nimasiga e'tibor beradilar?

a. Rang – tusiga

b. Shakliga

c.Harakatlariga

d.Turga joyiga
323.Bolalarning ilk matematik bilimlarini mustahkamlashda qanday faoliyatlardan foydalanish lozim?

a. Hammasi to`g`ri

b.Rasm chizish

c.Loy ishi, qurish – yasash

d. O’yin
324.To`plamlar qanday belgilanadi?

a. Lotin harfining kichik harfi bilan

b. Krell harfining katta harfi bilan

c.Lotin harfining katta harfi bilan

d.Krell harfining kichik harfi bilan
325.Modellashtirish qanday usul?

a.Ko`rsatmali, amaliy

b.Ko`rsatmali

c.Amaliy

d.Og`zaki
326.Maktabgacha tayyorlov guruhida mashg`ulotlar haftasiga necha marta o`tkaziladi?

a.2 marta

b.1 marta

c.3 marta

d.3 -4 marta
327.EMTSh da amaliy usulning harakterli xususiyatlari qaysilar?

a.Quyidagilarning barchasi to`g`ri

b.Aqliy faolyait uchun asos bo`ladigan har xil amaliy ishlarning bajarish

c. b.Didaktik moterialardan keng foydalanish

d.Eng elementar usulda sanash, o`lchash va hisoblash ko`nikmalarini hosil qilish
328.Metodik usul sifatida savollarga qanday talablar qo`yiladi?

a.Aniqlik, mantiqiy izchillik bolalarning yoshlariga mos

b.Aniqlik, go`zallik

c.Mantiqiy izchillik

d.Bolalarning yoshlariga mos bo`lishi
329.Maktabga borish oldidan bolalar qanday geometrik figuralarning asosiy xosslari va belgilarini bilishlari va nomlarini aytishlari shart?

a.Doira, shar, to`rtburchak, kub, uchburchak,oval, silindr, to`g`ri to`rtburchak

b.Doira to`rtburchak uchburchak

c.Shar, kub, silindir

d.To`g`ri to`rtburchak, shar
330.Rasmda qanday figuralardan foydalanilgan?


a.Uchburchak, to`rtburchak, to`g`ri burchak

b.Uchburchak, shar

c.To`rtburchak, silindr

d.To`g`ri burchak, kub
331.5- 6 yashar bolalar bilan ishlashga ta'limning qanday shaklining roli ortadi?

a. Amaliy

b.Ko`rsatmalilik

c. Og`zaki
d.ko’rsatmalilik
332.O’rta guruhda nechtagacha doirachalarga ega bo`lgan sonli figuralardan foydalaniladi?

a.5 tagacha

b.6 tagacha

c.3 tagacha

d.4 tagacha
333.Sifat belgilari bilan farq qiluvchi bir turdagi predmetlar guruhini toping?

a.1 ta qizil ruchka, 3 ta ko`k ruchka

b.2 ta qizil qalam, ko`k ruchka

c.2 ta olma, 3 ta nok

d.4 ta oq ayiq, 1 ta uycha
334.Bir xil tushunchaga kiruvchi narsalar berilgan qatorni toping?

a.2 ta kofta, 1 ta ko`ylak,

b.3 ta qalam, 1 ta sumka, 1 ta kafta

c.2 ta parta, 1 ta daftar

d.4 ta parta, 3 ta sovatcha
335.Kichik guruhda bolalar vatq haqida qanday tasavvurga ega bo`ladilar?

a. Ertalab, kechasi

b. Ertalab, kechqurun, kunduzi, kechasi

c.Kechqurun, kunduzi

d.Indinga, kechasi, kunduzi
336.Vaqtni his etishni o`rgatish bolalarda nimaga yordam beradi?

a.Vaqtni qadriga etish,uyushqoqlik, intizomli bo`lish

b.Vaqt qdriga yetish, do`stini hurmat qilish

c.Intizomli bo`lish

d.Do`stini hurmat qilish
337.Bolalarga vaqtni bilishga o`rgatishda qanday so`z o`yinlaridan foydalanish mumkin?

a. .“Hafta kunlari”

b.“Hafta kunlari”, “Davom ettir”, “Aksincha”

c.“Davom ettir”, “Bog`cha”

d.“Aksincha”
338.Bolalar bog`chasida tarbiya va ta'lim dasturi “Fazoda mo`ljal olish” bo`limi nechanchi guruhdan boshlab o`rgatiladi?

a. O’rta guruhda

b.Tayyorlovda

c.Katta guruhda

d. Kichik guruxda
339.Maktabgacha ta’limga qo’yiladigan davlat talablari nechi soxani qamrab olgan.

a.Beshta

b.Uchta

b.To`rtta

b.Ikkita
340.Geometrik figuralar to`g`risidagi – ma'lumotni bolalar nimadan oladilar?

a.Mashg`ulotlardan

b.O`yinlardan

c.Suhbatdan

d.Do`stlaridan
341.O`rta guruhlarda EMTSh mashg`ulotlari necha daqiqa davom etadi?

a.20 minut

b.10 minut

c.30 minut

d.40 minut
342.EMTSh faniga hissa qo`shgan mutaxassilar kimlar?

a. Bigbaeva

b.Metlina

c.Leushina

d. Metlina, Leushina, Bikbaeva


343.4 yoshga qadam qo`ygan bolalar buyumlar orasidagi fazoviy munosabatlarning qanday yo’nalishlarini bilib oladilar?

a.Orqasida, yuqorisida, pastida, oldida, ustida, ostida

b.Ustida, ostida, orqasida

c.Orqasida, pastida

d.Yuqorida, oldida
344.Geometrik tushuncha berilgan qatorni toping?

a.Doira, kvadrat, uchburchak, shar

b.Kub, fikr doira

c.To`plam, doira, uchburchak

d.Kvadrat, aylana, fikr, kub
345.Bolalarning ilk matematik bilimlarini mustahkamlashda qanday faoliyatlardan foydalanish lozim?

a. Hammasi to`g`ri

b.Rasm chizish

c.Loy ishi, qurish – yasash

d. O’yin
346.Har xil predmetlardan tuzilgan guruhni toping?

a. Yashil, qalam, ko`k ruchka, shar

b. Qu`yon, shar, o`yinchoq, qoshiq, kub

c.Shaqildoq, qoshiq

d.Stol, stul, tumba
347.Bir xil tushunchaga kiruvchi narsalar tasvirlangan qatorni toping?

a.Daftar, qalam, ruchka, kitob

b.Palta qalamdon, shar

c.Kub, shar, to`rtburchak, shkaf

d.Sumka, qalam, shar, shkaf
348.10 ta stol xonaning o`rtasida turibdi, 1 tasi esa deraza oldida turibdi. Gruppada jami nechta stol bor? – Ushbu masala masala turlarining qaysi biriga tegishli?

a. Og`zaki masalar

b. Illyustratsiyali masala

c.Drammalashtirilgan masala

d.Amaliy masala
349.“Ra’noda 6 dona gul bor edi. Dilafruz 2ta gulni oldi vazoda nechta gul qoldi?” Ushbu masala qaysi masala turiga kiradi?

a. Amaliy masala

b.Illyustratsiyali masala

c. Og`zaki masala

d.Drammalashtirilgan masala
350..kichik guruhdagi bolalarga matematika mashg`ulotlari haftasida necha marta o`tiladi?

a. 2 marta

b. O’tilmaydi

c.3 marta

d.4 marta
351.EMTSh fani qanday bo`limlardan iborat?

a.Kattalik,giometrik figuralar,son-sanoq,vaqt,fazo

b.giometrik figuralar

c.son-sanoq

d.vaqt
352.Qaysi asarda 4 amalni bajarish qoidalari izohlab berilgan?

a.“Al jabral - muqobila”

b.“Hisobi al - hind”

c.“Turk hisobi”

d.“Hind hisobi”
353.“Aytilgan narsalarni faqat rasmlardagina emas, balki real voqealikda ham ko`rsatish juda foydaliroqdir” - ushbu fikr kimniki?

a.Komenskiy

b.A.Avloniy

c.Al Xorazmiy

d.Al Beruniy
354.Masalalar necha turga bo`linadi?

a.3 tur

b.5 tur

c.4 tur

d.2 tur
355.Agar to`plam biron – bir elementga ega bo`lmasa u qanday to`plami?

a.Bo`sh to`plam

b.To`plamlar yig`indisi

c.Sonlar to`plam

d.To`liq to`plam
356.EMTSh mashg`ulotlari ikkinchi kichik guruh bolalarida 1 yilda necha marta o`tiladi?

a.36 ta

b.48 ta

c.28ta

d.46 ta
357.Kichik guruhlarda fazoni, tevarak atrofni bilishda nimalar o`rgatiladi?

a.Chapga, o`ngga

b.Ustida, ostida, yuqorisida

c.Doira, kvadrat, ichiga

d.Bayroqga, sharcha, o`ngga
358.“O`z o`yingni top”, “Xaltada nima bor” kabi o`yinlardan bolalarga nimani o`rgatish uchun foydalanish mumkin?

a. Miqdor va sanoqni o`rgatish uchun

b. Geometrik figuralar va shakllarni tushuntirishda

c.Kattaliklar bilan tanishtirish

d.Fazoda mo`ljal olishga o`rgatishda
360.Katta guruhlarida EMTSh mashg`ulotlari 1 yilda necha marta o`tkaziladi?

a.72 marta

b.69 marta

c.80 marta

d.50 marta
361.Necha yoshli bolalarda o`z xulqini boshqarish qobiliyati paydo bo`ladi?

a.5 yoshli

b.4 yoshli

c.6 yoshli

d.3 yoshli
362.Qaysi guruhda bolalar 1 dan 5 gacha bo`lgan sanoq tartibi bilan tanishadilar va u yoki bu buyumning tartibi bo`yicha o`rnini topish o`rgatiladi?

a. Kichik guruhda

b. Orta guruhda

c.Tayyorlov guruhda

d.Katta guruhda
363.“Nima og`ir”, “qaysi qo`l bilan aniqroq” kabi mashg`ulotlarda bolalarga nima o`rgatiladi?

a. Miqdor va sanoq tushunchasi

b.Vaqtni bilish

c. Masofa va og`irlik haqida tushuncha

d.Figura va shaklni haqida tushuncha
364.Al – Xorazmiy qaysi asari bilan algebra asos faniga soldi?

a.“Al Jabr al - muqobila”

b.“Hisobi al – hind”

c.“Xindiston”

d.“Algebra”
365.Matematik mashg`ulotlarda tarbiyachi qanday usul va metodlardan foydalanadi?

a.Amaliy og`zaki, ko`rsatmali

b.Tasvirlash

c.Hikoya qilish

d.Aniq - buyumlarni ko`rsatish
366.O`rta guruhda bolalarga kattalik haqida nimalarni bilishlari kerak?

a.Kenglik, bolandlik bo`yicha arzimas kichik farqlarni ilg`ob olishga, har xil kattadagi 2 tadan ko`p buyumlarni taqqoslay olishga o`rgatish kerak.

b.Uzunlik, kenglik balandlik bo`yicha arzimas kichik farqlarni.

c.Har xil kattalikdagi 2 tadan kam buyumlarni taqqoslay olish

d.Har xil kattalikdagi 2 tadan ko`p buyumlarni taqqoslay olish
367.10ta lentaning uzunliklari bo`yicha taqqoslashda boshqa lenta bo`ylab yuritilib, “bu lenta uzunroq, bu lenta qisqaroq” deb qaysi guruh bolalariga kattalik haqida tushuncha beriladi?

a. O’rta guruh

b.Katta guruh

c.Tayyorlov guruh

d.Kichik guruh
368.Qaysi guruhda bolalar 5 ichidadi sonlarni sanashga o`rgatiladi?

a. Kichik

b.Katta

c. Orta

d.Maktabga tayyorlov
369.Draalashtirilgan masalalarda –

a.Adabiy asarlar asosida bajargan harakatlari aks ettiriladi

b.Bolalarning oldingi qilingan ishlari ko`rsatmasiz ag`zaki aks ettiriladi

c.Mustaqillikni rivojlantirish aks ettiriladi

d.Bolalarning hayollaridagi o`ylari aks ettiriladi.
370.4 yoshli bolaga miqdor va sanoq haqida qanday bilimlarini berish kerak?

a.5 gacha bo`lgan sonlarni sanaydi

b.10 gacha bo`lgan sonlarni sanaydi

c.Sonlarni katta, kichikligini farqlash o`rgatiladi.

d.Masalalar tuzishga o`rgatiladi.
371.“Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish” kitobining muallifi kim?

a.N.U.Bikbaeva, Z.I.Ibrohimova

b.S.qurbonboeva, Z.I.Toshtemirov

c.A.L.Asqarova, U.Bikboeva

d.H.I.qosimova, D.Toshev
372.EMTSh fanining maqsadi?

a.Bolalarni savodga o’rgatish,maktabga tayyorlash.

b.Nutqini o`stirish

c.Tasviriy faoliyatga o’rgatish

d.Maktabga tayyorlash
373.Ilk yoshdagi bolalar narsalarni farqlashda avvalo uning nimasiga e'tibor beradilar?

a. Rang – tusiga

b. Shakliga

c.Harakatlariga

d.Turga joyiga
374.Maktabgacha ta’limga qo’yiladigan davlat talablari nechi soxani qamrab olgan.

a.Beshta

b.Uchta

c.To`rtta

d.Ikkita
375.To`plam va qismni qaysi guruhlarda o’rgatiladi?

a. O’rta guruhdan boshlab

b. 2-kichik guruhdan boshlab

c.Kattta guruhdan boshlab

d.Tayyorlov guruhdan boshlab
376.Modellashtirish qanday usul?

a.Ko`rsatmali, amaliy

b.Ko`rsatmali

c.Amaliy

d.Ohzaki
377.Maktabgacha tayyorlov guruhida mashg`ulotlar haftasiga necha marta o`tkaziladi?

a.2 marta

b.1 marta

c.3 marta

d.3-4 marta
378.EMTSh da amaliy usulning xarakterli jixatlarini ko’rsating

a.Quyidagilarning barchasi to`g`ri

b.Aqliy faolyait uchun asos bo`ladigan har xil amaliy ishlarning bajarish

c.Didaktik materialardan keng foydalanish

d.Eng elementar usulda sanash, o`lchash va hisoblash ko`nikmalarini hosil qilish
379.Metodik usul sifatida savollarga qanday talablar qo`yiladi?

a.Aniqlik, mantiqiy izchillik bolalarning yoshlariga mos bo`lishi

b.Aniqlik, go`zallik

c.Mantiqiy izchillik

d.Bolalarning yoshlariga mos bo`lishi
380.Maktabga borishdan oldidan bolalar qanday geometrik figuralarning asosiy xosslari va belgilarini bilishlari va nomlarini aytishlari shart?

a.Doira, shar, to`rtburchak, kub, uchburchak,oval, silindr, to`g`ri to`rtburchak

b.Doira to`rtburchak uchburchak

c.Shar, kub, silindir

d.To`g`ri to`rtburchak, shar
381.Maktabgacha ta’limga qo’yiladigan davlat talablari nechi soxani qamrab olgan.

a.Beshta

b.Uchta

c.To`rtta

d.Ikkita
382.5- 6 yashar bolalar bilan ishlashga ta'limning qanday usulining roli ortadi?

a.Og`zaki

b.Ko`rsatmalilik

c.Amaliy

d.Takrorlash
383.O’rta guruhda nechtagacha doirachalarga ega bo`lgan sonli figuralardan foydalaniladi?

a.4 tagacha

b.6 tagacha

c.3 tagacha

d.5 tagacha
384.Sifat belgilari bilan farq qiluvchi bir turdagi predmetlar guruhini toping?

a.1 ta katak daftar, 2 ta yo’lli daftar

b.2 ta qizil qalam, ko`k ruchka

c.2 ta olma, 3 ta nok

d.4 ta oq ayiq, 1 ta uycha


385.Bir xil tushunchaga kiruvchi narsalar berilgan qatorni toping?

a.2 ta kofta, 1 ta ko`ylak,

b.3 ta qalam, 1 ta sumka, 1 ta kafta

c.2 ta palta, 1 ta daftar

d.4 ta parta, 3 ta sovatcha
386.O’rta guruhda bolalar vatq haqida qanday tasavvurga ega bo`ladilar?

a.Ertalab, kechqurun, kunduzi, kechasi

b.Ertalab, kechasi

c.Kechqurun, kunduzi

d.Indinga, kechasi, kunduzi
386.Vaqtni his etishni o`rgatish. o`stirish bolalarda nimaga yordam beradi?

a.Uyushqoqlik,vaqtni qadriga etish, intizomli bo`lish

b.Vaqt qdriga yetish, do`stini hurmat qilish

c.Intizomli bo`lish

d.Do`stini hurmat qilish
387.Bolalarga vaqtni bilishga o`rgatishda qanday so`z o`yinlaridan foydalanish mumkin?

a. “Hafta kunlari”, “Davom ettir”, “Aksincha”

b.“Hafta kunlari”

c.“Davom ettir”, “Bog`cha”

d.“Aksincha”
388.Bolalar bog`chasida tarbiya va ta'lim dasturi “Fazoda mo`ljal olish” bo`limi nechanchi guruhdan boshlab o`rgatiladi?

a.2-kichik guruhda

b.Tayyorlovda

c.Katta guruhda

d.Ilk yoshdan boshlab
389.Maktbga tayyorlov guruxida bolalar qanday figuralrni taniy oladi?

a.Doira ,uchburchak, kbadrat , to’rtburchak, shar, oval ,kubburchak ,silindr

b.Shar

c.To`g`ri to`rt burchak

d.Uchburchak
390.Geometrik figuralar to`g`risidagi 1 – ma'lumotni bolalar nimadan oladilar?

a.Mashg`ulotlardan

b.O`yinlardan

c.Suhbatdan

d.Do`stlaridan
391.O`rta guruhlarda EMTSh mashg`ulotlari necha daqiqa davom etadi?

a.20 minut

b.10minut

c.30minut

d.40 minut
392.EMTSh faniga hissa qo`shgan mutaxassilar kimlar?

a. Bigbaeva

b.Metlina

c.Levina

d. Metlina, Leushina, Bigbaeva
393. Maktabgacha ta’limga qo’yiladigan davlat talabida matematik tasavvurlarini shakllantirish qaysi sohaga tegishli?

a.To’rtinchi

b.Ikkinchi

c.Uchunchi

d.Beshinchi
394.Geometrik tushuncha berilgan qatorni toping?

a.Doira, kvadrat, uchburchak, shar

b.Kub, fikr doira

c.To`plam, doira, uchburchak

d.Kvadrat, aylana, fikr, kub
395.Bolalarning ilk matematik bilimlarini mustahkamlashda qanday faoliyatlardan foydalanish lozim?

a. Hammasi to`g`ri

b.Rasm chizish

c.Loy ishi, qurish – yasash

d. O’yin
396.Har xil predmetlardan tuzilgan guruhni toping?

a. Yashil, qalam, ko`k ruchka, shar

b. Qu`yon, shar, o`yinchoq, qoshiq, kub

b.Shaqildoq, qoshiq

c.Stol, stul, tumba
397.Bir xil tushunchaga kiruvchi narsalar tasvrlangan qatorni toping?

a.Daftar, qalam, ruchka, kitob

b.Palta qalamdon, shar

c.Kub, shar, to`rtburchak, shkaf

d.Sumka, qalam, shar, shkaf
398.6 ta stol xonaning o`rtasida turibdi, 1 tasi esa deraza oldida turibdi. Gruppada jami nechta stol bor? – Ushbu masala masala turlarining qaysi biriga tegishli?

a. Og`zaki masalar

b. Illyustratsiyali masala

c.Drammalashtirilgan masala

d.Amaliy masala
399.“Anvarda 4 dona gul bor edi. Ahror1 ta gulni oldi Anvarda nechta gul qoldi?” Ushbu masala qaysi masala turiga kiradi?

a. Amaliy masala

b.Illyustratsiyali masala

c. Og`zaki masala

d.Drammalashtirilgan masala
400.katta guruhdagi bolalarga matematika mashg`ulotlari haftasida necha marta o`tiladi?

a.2 marta

b.1 marta

c.3 marta

d.4 marta
401.EMTSh fanining vazifalari?

a.Sanash, o`lchash va hisoblash ko`nikmalarini hosil qilish, fazoda mo`ljal olish vaqt haqida tasavvurlarini shakllantirish

b.hisoblash ko`nikmalarini

c.fazoda mo`ljal olish

d.vaqt haqida tasavvurlarini shakllantirish
402.Qaysi asarda 0 raqami yordamida arifmetik 4 amalni bajarish qoidalari izohlab berilgan?

a.“Al jabral - muqobila”

b.“Hisobi al - hind”

c. «Turk hisobi”

d.“Hind hisobi”

403.Fazoviy bosqichni ko’rsatinga.Fazoviy yo’nalish, joylashgan o’rni

b.O’ziga nisbatan joylashish

c.Ob’ektlarning shakli, xajmi

d.Ob’ektlarning o’lchami, bo’yi
404.Fazoviy bosqichni ko’rsating

a.Fazoviy yo’nalish, joylashgan o’rni

b.O’ziga nisbatan joylashish

c.Ob’ektlarning shakli, xajmi

d.Ob’ektlarning o’lchami, bo’yi
405.Fazoda mo’ljalga olish» tushunchasiga berilgan to’g’ri ta’rifni belgilang

a.Birovga nisbatan mo’ljalga olish,o’ziga nisbatan,buyumlarga nisbatan mo’ljalga olish.

b.Joyda mo’ljalga olish

c.«Turish nuqtasi»

.d.Buyumlar orasidagi munosabat

406.Fazoda mo’ljalga olish nimalarga bog’liq


a. Turgan nuqtaga
b.Xarakat (yo’nalish.ni saql
sh
c.Maqsad (nima.ni aniqlash
d. Xarakat (yo’nalish.ni tanlash

407.«Turish nuqtasi» nima

a. Fazoviy tushuncha

b.Joyda mo’ljalga olish

c. Sub’ektni o’rab olgan ob’ektlarga nisbatan makonini aniqlash
d. Xarakat (yo’nalish.ni tanlash
408.Fazoda mo’ljalga olishni qaysi yoshdan boshlab olib borish lozim

a. O’rta yoshdan (4-5 yosh..

b.Ilk yoshdan (2-3yosh.

c. Kichik yoshdan (3-4 yosh

d.Katta yoshdan (5-6 yosh.
409og’oz varag’ida mo’ljalga olish qaysi guruhda amalga oshiriladi

a.Katta guruhda

b.O’rta guruhda

c.Tayyorlov guruhda

d.Kichik guruhda
410.Maktabga tayyorlov guruxida fazoviy tasavvurlarni rivojlantirishda qanday ishlar olib boriladi

a. Barcha javoblar to’g’ri

b.Buyumlar orasidagi farqni aniqlash.

c.Qaramaqarshi yo’nalishlarni aniqlash.

d.Qog’oz varag’ida mo’ljalga olish.
411.Maktabgacha yoshdagi bolalar vaqtni idrok qilish bo’yicha qanday vazifalar amalga oshirilishi lozim

a.Vaqtni idrok qilishga o’rgatib boorish, vaqtga oid tasavvurlarni singdirish.

b.Vaqtga oid tasavvurlarni singdirish.

c.Vaqtga oid tasavvurlarni va mo’ljalga olishni shakllantirish

d.Kun tartibini to’g’ri rejalashtirish
412.Maktabgacha yoshdagi bolalar vaqtni idrok qilish bo’yicha qanday vazifalar amalga oshirilishi lozim

a.Vaqtni idrok qilishga o’rgatib boorish, vaqtga oid tasavvurlarni singdirish.

b.Vaqtga oid tasavvurlarni singdirish.

c.Vaqtga oid tasavvurlarni va mo’ljalga olishni shakllantirish

d.Kun tartibini to’g’ri rejalashtirish
413.Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun matematikaga oid ta’lim tarbiya mazmunining asosini nimalar tashkil etadi?

a.Tevarakatrofdagi narsa va buyumlarni sanash, takkoslash, ulchash jixatdan qiyoslash, shakllardan yangi shakllar yasash

b.Mehnat qilish, nisbat tushunchasini bilish

c.Taqqoslash, kattakichik, balandpast tushunchalarini egallash.

d.Sanash va o’lchash
414.Chekli tuplamlarga misollar keltiring.

a.Bolalar qancha bo’lsa, qalamlar ham shuncha

b.Xavorang kubiklar qoralardan bitta ko’p

c.Stol ustida bir qancha mevalar turibdi

d.Stol ustida bir qancha sabzavotlar turibdi
415.Maktabgacha yosh bolalarda “elementar matematik tasavurlarni shakllantirish” metodikasi kursi nimani o’rgatadi?

a.Sonsanoq, miqdor, geometrik figuralar, fazoviy tasavvurlar, vaqt tasavvurlarini shakllantirish

b.Yozishni, sonsanoq, miqdor.

c.Geometrik figuralar, fazoviy tasavvurlar. Vaqt tasavvurlarini shakllantirish

d.Vaqt tasavvurlarini shakllantirish
416.Kattalik bo’yicha o’rta guruhda amalga oshirishi kerak bo’lgan vazifalarni ko’rsating.

a.Buyumlarning kengligi va uzunligi bo’yicha vazifalar.

b.Buyumlarning balandligi bo’yicha vazifalar.

c.Kattalitkning nisbiyligi.

d.Buyumlarning balandligiga nisbatan masofa turlari haqida tasavvurlarni shakllantirish.
417.O’rta guruhda kattalik bo’yicha o’rganishi lozim bo’lgan bilimlar qatorini toping.

a. Butun va qismni taqqoslashga o’rgatish..

b.Buyumlarni teng bo’laklarga bo’lish.

c.Buyumlarning ortib borishi.

d. Ko’z bilan chamalash qobiliyatini shakllantirish
418.Katta guruhda kattalik bo’yicha o’rganishi lozim bo’lgan bilimlar qatorini toping.

a.Ko’z bilan chamalash qobiliyatini rivojlantirish.

b.Buyumlarni teng bo’laklarga bo’lish.

c.Buyumlarning ortib borishi.

d.Butun va qismni taqqoslashga o’rgatish.
419.Qaysi yosh guruhdan boshlab bolalarni shartli o’lchovlar yordamida buyumlarning uzunliklari,kengliklari va balandliklarini o’lchash hamda taqqoslashga o’rgatib boriladi.

a. Katta guruhdan

b.O’rta guruhdan

c. Tayyorlov guruhdan

d.Kichik guruhdan
420.Kichik guruhda shakl haqidagi tasavvurlarini mustaxkamlovchi o’yin qatorini toping.

a. «Juftini top»

b«Shakl bo’yicha o’xshashlarini tanla»

c.«Ajoyib xaltacha»
421.Katta guruhda bolalr qanday shakllar haqida tasavvurga ega bo’ladilar

a.Doira va uchburchak, turtburchak, to’g’ri to’rtburchak,ko’p burchak.

b.Oval va doira.

c.Turtburchak, to’g’ri to’rtburchak,ko’p burchak.

d.Turtburchak, to’g’ri to’rtburchak,
422.Maktabga tayyor bolalarning shakl haqidagi tasavvurlari.

a.Doira va uchburchak. oval , turtburchak, to’g’ri to’rtburchak,ko’p burchak,romp.

b.Oval va doira.

c.Turtburchak, to’g’ri to’rtburchak,ko’p burchak.

d.Turtburchak, to’g’ri to’rtburchak,
423.Katta guruhda shakl haqidagi tasavvurlarni shakllantirish maqsadida ajratish mumkin bo’lgan mashg’ulotlar soni.

a. 5-6

b. 8-10

c.10-12

d.12-15
424.Qaysi mamlakatda 1 sonini «uratun»so’zi bilan ifodalashgan.

a. Misrda.

b.Vavilionda

c.Greksiyada

d. Yangi Gvineyada
425.Ikkinchi kichik guruxda bolalarda vaqt tushunchalarini shakllantirishda qanday real sharoitlardan foydalanish kerak

a.Kundalik turmushda

b.Xordiq chiqarish vaqtlarida

c.Tonggi gimnastika vaqtida
426.Ko’plik bu...

a. Ob’ektlar yigindisi.

b.Faqat turli xil shakllardan tashkil topgan jixozlar.

c.Bir xajmga ega b’lgan ob’ektlar yigindisi

d. U bir butun qilib quriladigan ob’ektlar yigindisi.
427.Eramizdan oldingi asrda odamlar nechigacha sanashni bilganlar.

a.5 gacha

b.2 gacha

c.10 gacha

d.3 gacha
428.Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar o`yini turlari necha xil bo`ladi?

a.Ijodiy o`yinlar, qoidali o`yinlar

b.Sodda o`yinlar, murakkab o`yinlar

c.Didaktik o`yinlar, qoidali o`yinlar.

d.Ijodiy o`yinlar, tartibli o`yinlar
429.Butun buyumni qismlarga bo`lish nimalar asosida o`rgatiladi?

a. Doirani teng qismlarga bo`lish asosida

b.Buyumlarni teng qismlarga bo`lish asosida

c.Kvadratni teng qismlarga bo`lish asosida

d. Qog`oz varag`ini teng qismlarga bo`lish asosida
430.Masalalar yechishga jami nechta mashg`ulot ajratiladi

a.20 ta

b.30 ta

c.22 ta

d.34
431.Matematika mashg`ulotlari haftaning qaysi kunlari o`tkaziladi?

a. Hafta boshida

b.Havo ochiq kunlari

c. Haftaning ma`lum bir kunida

d.Hafta oxirida


432.Necha yoshda tevarak atrofdan bitta va ko’p o’xshash narsalarni ajrata oladi.

a. 4-5

b. 3-4

c.2-3

d.6-7433.Necha yoshda sutka qismlari (ertalab,kunduzi, kechqurun, tun.ni farqlaydi.

a. 5-6

b.4-5

c.2-3

d. 3-4
434.Maktabga tayyorlov guruhida mashg`ulotlar qanday o`tkaziladi?

a.Haftasiga 2 tadan bir yilda 72 ta

b.Haftasiga 2 tadan bir yilda 71 ta

c.Haftasiga 3 tadan bir yilda 70 ta

d.Haftasiga 2 tadan bir yilda 74 ta
435.Yangi mavzu nechta mashg`ulot davomida o`tkaziladi?

a. 1-2 mashg`ulot davomida

b. 3-5 mashg`ulot davomida

c.2-4 mashg`ulot davomida

d.3-4 mashg`ulot davomida
436.Bolalar predmet o’lchamlarining uzgarishini kurishni, ularni 3 o’lchami: uzunlik, kenglik, balandligi haqida ma’lumot qaysi guruhda o’rganiladi?

a. Katta

b. O’rta

c.Tayyorlov

d.Kichik
437.Doira va oval shaklidagi figuralari farklash kaysi guruxda urgatiladi

a. O’rta

b.Tayyorlov

c. Katta

d.Tayyorlov
438.Predmetlarni qiyoslashga bola necha yoshda o’rganadi?

a.6

b.3

c.7

d.5
439.Maktabgacha tayyorlov guruhida mashg`ulotlar nechchi daqiqa o`tkaziladi?

a.30

b.20

c.10

d.15
440.O’qitishning dastlabki oylarida o’rta guruxlarda geometrik figuralar bilan tanishtirishni kaysi mashklar bilan urgatish afzal?

a. Miqdoriy taqqoslash va sanoqqa o’rgatish bilan.

b.Xarakatli mashklar

c. O’yinlar va sport mashqlari bilan.

d.Sanoqqa o’rgatish bilan.
441.20 gacha to’g’ri sanaydi.

a.7 yoshda

b.6 yoshda

c.4 yoshda

d.5 yoshda
442.Ta’lim soxasida O`zbekiston qaysi tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi?

a. YUNESKO, NATO granti, BMT

b. K. SELS. SOROS fondi-Amerika tinchlik korpusi

c.BMT, IXT, jaxon tinchlik fondi.

d.DAYEWOO korporatsiyasi, jaxon ban
443.O`yin nima?

A bolalarning asosiy faoliyati

b.bola uchun zarur bulgan faoliyat

c.bola zerikmasligi uchun utiladigan mashgulot

d.bolaning faoliyati
444.Maktabgacha tarbiya muassasasida kunning birinchi yarmida qanday mashgulotlar olib boriladi?

a.asosiy mashg’ulotlar

b.zerikmaslik uchun tuzilgan mashgulotlar
c.tarbiyaviy mashg’ulotlar

d.jismoniy mashgulotlar

445.Qaysi guruhda bolalarga sonlargacha bo`lgan davr o`rgatiladi.

a. Kichik guruhlarda

b. Ikkinchi kichik guruhlarda

c.Maktabgacha tayyorlov guruhlarida.

d.O`rta guruhlarda
446. Kichik guruhda mashg`ulotlarning davolmiyligi.

a.Sentabr oyida 10 minutdan oktabr oyidan boshlab 15 minutdan

b.Sentabr oyida 10 minutdan noyabr oyidan boshlab 15 minutdan

c.Sentabr oyida 10 minutdan noyabr oyidan boshlab 20 minutdan

d.Sentabr oyida 10 minutdan noyabr oyidan boshlab 12 minutdan


447.Qanday o`quv materialini kichik bolalar yaxshi o`zlashtiradilar.

a.O`yin shaklida berilgan o`quv materialini

b.Jismoniy mashqlar asosida berilgan ma`lumotlarni.

c.Tasviriy materiallar asosida berilgan ma`lumotlarni.

d.Turli matematik shakllar asosida berilgan ma`lumotlarni.
448.Kichik guruhlarda fazoni, bilishga nimalar o`rgatiladi?

a.Oldida, orqada, pastga, o`ngga

b.Ustida, ostida, yuqorisida

c.Doira, kvadrat, ichiga

d.Bayroqga, sharcha, o`ngga
449.Yangi mavzu nechta mashg`ulot davomida o`tkaziladi?

a. 12 mashg`ulot davomida.

b. 35 mashg`ulot davomida

c.24 mashg`ulot davomida.

d.34 mashg`ulot davomida.
450.Maktabgacha tarbiya muassasalarida matematika o`qitish nima asosida qurilgan?a. Tafakkur qilish asosida.

b.Tahlil qilish asosida

c. Taqqoslasjh asosida

d.Talim olish asosida.
451.Katta guruhlarda bir mashg`ulotda mashqlarning nechtagacha varianti ko`riladi?

a. 3 tadan 4 tagacha

b.Bittadan uchtagacha varianti

c. 4 tadan 6 tagacha

d.4 tadan 5 tagacha
452.Qaysi guruhda bolalar 1 dan 5 gacha bo`lgan sanoq tartibi bilan tanishadilar va u yoki bu buyumning tartibi bo`yicha o`rnini topish o`rgatiladi?

a. Kichik guruh

b. O’rta guruh

c.Tayyorlov guruh

d.Katta guruh
453.Bolalar bogchasida matematik ta’lim berish metodikasi nechta prinsipda amalga oshiriladi?

a.5ta

b.3ta

c.4ta

d.7ta
454.Bolalarga elementar matematika tasavvurlarini shakllantirish mashg`ulotlarini asosiy maqsadi, nimalardan iborat?

a. Rivojlantiruvchi maqsad, amaliy, tarbiyaviy maqsadlar.

b.Umumiy ta’lim, amaliy maqsadlar.

c.Amaliy maksadlar, rivojlantiruvchi maqsadlar.

d. Umumiy ta’lim, amaliy , tarbiyaviy maqsadlar, rivojlantiruvchi maqsadlar.455.Bolalar bog’chasining tayyorlov guruhida bir oyda nechta matematika mashg’uloti o`tiladi.

a.8ta

b.4ta

c.2ta

d.6ta
456.Kattalikning qanday xossalari bor?

a.3ta, ya’ni tenglik. tengsizlik, nisbiylik.

b.3ta,ya’ni nisbiylik, kam, ko’plik.

c.2ta,ya’ni nisbiylik va tenglik.

d.1ta, ya’ni nisbiylik.
457.Son qanday funksiyalarni bajaradi?

a.Tartibni va miqdorni.

b.Miqdorni va sifatni.

c.Xajmni.

d.Sifat va xajmni.
458.Bolalar predmet o’lchamlarining o`zgarishini ko`rishni, ularni 3 o`lcham: uzunlik, kenglik, balandligi haqida ma’lumot qaysi guruhda o’rganiladi?

a. Kattada guruhda.

b.2kichikda guruhda.

c.Tayyorlov guruhda .

d. O’rta guruhda.
459.Arifmetikaning algoritmlari bo`lgan: qo`shish, ayirish, ko`paytirish va bo`lish qoidalarini yaratgan olimni toping?

a.Xorazmiy

b.Beruniy

c.Ibn sino

d.Ulugbek
460.Pul qiymatlari, narx, plastik kartochka,terminal haqida dastlabki tushuncha haqida ma’lumot qaysi guruhda o’rganiladi?

a. 5-6 yoshda

b.2-3 yoshda

c. 6-7 yoshda

d.5-4 yoshda
461.Bolalar necha yoshda uzunlikni o’lchashni to`la egallash qobiliyatigi ega bo`ladilar?

a. 5-6 yoshda

b. 6-7 yoshda

c.2-3 yoshda

d.5-4 yoshda
462.Kichik guruhdagi bolalar geometrik figuralarni qaysi birlari haqida bilib oladilar?

a. Uchburchak, to`rtburchak

b.Uchburchak, kvadrat.

c.. Doira, kvadrat,kub, uchburchak.

d.Doira, aylana.
463.Kattalik bo’yicha berilgan to’g’ri ta’rifni belgilang.

a. Buyumlarni birbiridan taqqoslay olish

b. O’lchamlar ob’ekti va o’zgaruvchanlik

c.Har xil buyumlarni har xil miqdorda bo’lishi

d.Barcha javoblar to’g’ri
464.Kichik guruhda tarbiyachi bolalarga buyumlarning qanday xususiyatlari bilan farqlashga o’rgatib boradi.

a. Kattakichikligi

b.Uzunligi, kengligi, balandligi

c.Miqdori, kattaligi

d Ko’p, kamligi
467.Kichik guruhda bolalarni dastlab buyumini taqqoslashga o’rgatib borishda qanday usuldan foydalaniladi.

a. Buyumlarni yoniga qo’yib

b. Buyumlarni ustiga qo’yib

c.Uzunligi, kengligi bo’yicha

d.Balandligi bo’yicha


468.Kattalik bo’yicha o’rta guruhda amalga oshirish kerak bo’lgan vazifalarni ko’rsating.

a. Barcha javoblar to’g’ri

b.Buyumlarning balandliklari bo’yicha taqqoslash.

c.Buyumlarning balandligiga nisbatan masofa turlari haqida tasavvurlarni shakllantirish

d. Buyumlarning uzunliklari va kengliklari bo’yicha taqqoslash
469.Buyumlarni katta kichikligini aniqlashda buyumlar bir xil o’lchamdagi masofalar bilan farq qilsa, u holda uni aniqlashda qanday so’zlardan foydalaniladi.

a.Uzun, qisqa, keng, tor

b.Katta va kichik

c.Baland, uzun, keng

d.Qalin, ortiq, kam, teng
470.Masala yechish necha yoshdan boshlab o’rgatiladi

a. 7yosh

b.4-5yosh

c.3-4 yosh

d. 5 yosh
471.Bolalarda buyumlarning miqdoriy tomonlarini abstraktlashtirish va bir xil buyumlarni yagona to’plamga xayolan birlashtirish malakasini rivojlantirish imkonini beradigan mashqlar tizimini kim ishlab chiqdi

a. A.M.Muxina

b. Davidov.A.

c.YA.A.Komenskiy

d.Leushina
472.O’tkazilgan mashqlarni samaradorligini orttirishning muhim sharti nima

a.Malaka va ko’nikmalarga tayanish

b.Tajribaga tayanish

c.Oldingi tajribalarni aktuallashtirib borish

d.O’z ustida ishlash.
473.Fazoda mo’ljal olish amalda har doim uchta topshiriqqa bog’liq ularning ketmaketligini ko’rsating

a.Maqsadni aniq qo’yish, rioya qilish, xarakatni tanlash.

b.Xarakatga amal qilish, uni tanlash, maqsadni aniqlash

c.Xarakatni tanlash, shunga rioya qilish, xarakat oxirida maqsadni aniqlash

d.Maqsadga intilish
474.Predmetlarni qiyoslashga bola necha yoshda o`rganadi?

a.5 yoshda o`rganadi.

b.6 yoshda o`rganadi.

c.4 yoshda o`rganadi.

d.7 yoshda o`rganadi.
475.«Miqdor va son tasavvurlarini tarkib toptirish» bo’limida bolalarga qaysi tushunchalar beriladi

a.To’plam, miqdor, son

b.To’plam, miqdor, fazo

c.Miqdor, son, vaqt

d.Fazo, vaqt son
476.Qaysi yoshdan bolalar tengliktengsizlik, qismbutun munosabatlarini tushuna boshlaydilar

a.5 yoshdan

b.2 yoshdan

c.3 yoshdan

d.4 yoshdan
477.O`qitishning dastlabki oylarida o`rta guruhlarda geometrik figuralar bilan tanishtirishni qaysi mashqlar bilan o`rgatish afzal

a. Miqdoriy taqqoslash va sanoqqa o`rgatish bilan

b. O`yinlar va sport mashqlari bilan

c.Tengsizlik va kattakichik mashqlari bilan

d.Harakatli mashqlar
478.Kichik guruhda sanoq faoliyatini rivojlantirish uchun qaysi tushuncha muxim.

a.To’plamlarni taqqoslashga o’rgatish

b.Kichkinadan, kattaga qarab sanash

c.Kamdan, ko’pga tomon hisoblash

d.Tartib bilan sanash.
479.Maktabgacha yoshdagi bolalarni o’qitishda matematik bilimlar tarkibini tekshirish qanday munosabatlarning o’zidan iborat ekanligi aniqlaydi.

a.To’liq va ongli o’zlashtirish

b.Tengliktengsizlik

c.Qismanbutun o’zlashtirish

d.Son va sanoq
480.Maktabgacha yoshdagi bolalarga matematik o’qitish mazmuni nimalardan iborat

a. Tengliktengsizlik, qismbutun munosabatlari, soda masalalardan

b.Bolalarni aqliy faoliyatini rivojlantirish

c.Buyumlarni ma’lum belgilari bo’yicha guruxlarga ajratish

d. Faoliyat va malakalarni o’zlashtirish
481.Katta guruhda bolalarni qanday (miqdor tushunchasi bo’yicha. savollarni farqlashga o’rgatish muhimdir

a.«Qanday?», «Qancha?», «Nechanchi?»

b.Qanday?», «Qancha?»

c.Nechanchi?, Qaysi?»

d.Qaysi?», «Nechanchi?»

685.Yumaloq predmetlarni va burchaklari bor predmetlarni farq qilishga urgatish

a.Uchburchak va to’rtburchak bilan tanishtirish

b.Geometrik figuralarni o’lchash va farq qilishga

d.Oval bilan tanishtirish
482.Uzunlikni o’lchashni bolalar necha yoshdan o’zlashtiradi?

a.6-7 yoshdan

b.3-4 yoshdan

c.4-5 yoshdan

d.7-8 yoshdan
483.Kattalik xossalari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan.

a. Predmetning tashqi ko’rinishi

b.Abstrakt va substrakt

c.Xajmiy xususiyati

d. Nisbiylik va o’zgaruvchanlik
484.Predmetlarni teng bulakka bulish kaysi guruxdan boshlanadi?

a.Katta guruh

b.O’rta guruh

c.Kichik guruxdan

d.Maktabga tayyorlov guruhidan
485.Vaqt bilan tanishtirishda kichik guruda bolalarga qanday so’zlar bilan tushuntiriladi?

a. Kechasi, kunduzi, tushlik

b. Kecha, bugun,ertaga

c.Vaqt va o’z vaqtida

b.Indin, keyingi kun
486.Shakl xaqida bilimlarni mustahkamlash va sistemaga solish qaysi guruhda amalga oshiriladi?

a.Maktabga tayyorlov

b.Kichik guruh

c.O’rta guruh

d.Katta guruh
487.Natural sonlar haqida bolalar qaysi guruhda bilimga ega bo’ladilar

a. O’rta guruxda

b.katta guruxida

c.tayyorlov guruxida

d. kichik guruhda
488.Natural sonlar haqida bolalar qaysi guruhda bilimga ega bo’ladilar

a. O’rta guruxda

b.katta guruxida

c.tayyorlov guruxida

d. kichik guruhda
489.“yaqin-uzoq”, “оrqada-oldinda”, “теpada-pasda” so’zlarini tushunadi va nutqida to’g’ri qo’laydi,necha yoshda.

a. 5-6

b.6-7

c.4-5

d. 3-4

490. MTM da bolalar nutqini rivoji bo’yicha nechta vazifa amalga oshiriladi?


a 7
b 8
s 6
d 10

491. Bola 2 yoshli davrida aniq harakatlarni shakllantirish uchun javobgar bo’lgan markaziy nerv sistemasining bo’limi miyacha va bosh miya po’stlog’ining maydoni necha barobar kattalashadi?


a 5-2,5 barobar
b 3-1,5 barobar
s 1-1,5 barobar
d 5-3 barobar

492.Bolalar predmet o’lchamlarining o'zgarishini ko'rishni, ularni 3 o'lcham: uzunlik, kenglik,


balandligi haqida ma’lumot qaysi guruhda o’rganiladi?
a)O’rta guruhda

b)kichikda guruhda

c)Tayyorlov guruhda

d)Kattada guruhda

493.Kichik guruhda bolalarni dastlab buyumini taqqoslashga o’rgatib borishda qanday usuldanfoydalaniladi

a)Buyumlarni ustiga qo’yib

b)Buyumlarni yoniga qo’yib

c)Uzunligi, kengligi bo’yicha

d)Balandligi bo’yicha

494.Kattalik bo’yicha o’rta guruhda amalga oshirish kerak bo’lgan vazifalami ko’rsating.

a)Buyumlaming uzunliklari va kengliklari bo’yicha taqqoslash

b)Buyumlaming balandliklari bo’yicha taqqoslash

c)Buyumlaming balandligiga nisbatan masofa turlari haqida tasavvurlami shakllantirish

d)Barcha javoblar to’g’ri

495.Buyumlarni katta kichikligini aniqlashda buyumlar bir xil o’lchamdagi masofalar bilan farq

qilsa, u holda uni aniqlashda qanday so’zlardan foydalaniladi.


a)Uzun, qisqa, keng, tor

b)Katta va kichik

c)Baland, uzun, keng

d)Qalin, ortiq, kam, teng

496.Umumiy aqliy rivojlanish borasida birinchilardan fikr bildirgan ruxshunos olim kim?

a)S.A.Rubinshteyn

b)Davidov

c)Galanin

d)Beruniy

497.“Faoliyat” “Harakat” tushunchalarini qaysi olimning ishlarida yoritilgan?

a)A.N.Leontev

b)S.A.Rubinshteyn

c)Davidov

d)Galanin

498.Obyektlar qanday xossalariga ega?

a)Muxim va muxim bo’lmagan xossalar

b)Muxim bo’lmagan xossalar

c)Muxim bo’lgan xossalar

d)Aniq va aniq bo’lmagan xossalar

499.MTTda tarbiyalanuvchilar nechta guruhga ajratiladi?

a)4

b)5


c)6

d)3


500.MTTda tarbiyalanuvchilar guruhlar qanday nomlanadi?

a)Barcha javoblar to’g’ri

b)Kichik, o’rta

c)katta


d)tayyorlov


Download 85,79 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish