Acta de la sessió ordinària realitzada pel ple de l’ajuntament el dia 31 de juliol de 2013Download 414,5 Kb.
bet1/3
Sana23.06.2017
Hajmi414,5 Kb.
#13002
  1   2   3
ACTA MÚM. 4/2013
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 31 DE JULIOL DE 2013

A Sant Pere de Riudebitlles, essent les vint hores del dia trenta-un de juliol de dos mil tretze, es reuneixen a la Sala de Sessions de l’Ajuntament, els senyors Regidors electes que més avall s'esmenten, prèvia convocatòria cursada a l’efecte amb l’antelació reglamentària, a l’objecte de realitzar sessió ordinària per a tractar els assumptes que figuren a l’Ordre del Dia, assistits del Secretari de la Corporació, en Manuel Hidalgo La Rosa.


REGIDORS ASSISTENTS:


En Sixto MORENO PASCUAL, Alcalde - President.

N’Antònia AMAT SABATÉ, 1a Tinent d’Alcalde i Regidora.

En Joan PASCUAL SABATÉ, Regidor.

En Vicens OLIVÉ COLS, Regidor.

En Lluís GUMARA RIGOL, Regidor.

Na Sílvia CUSACHS SOLÉ, Regidora.

En Jesús SALIUS GUMÀ, Regidor.

Na Rosa Maria ESTEVE NADAL, Regidora.

N’Isaac RUANA SURIÀ, Regidor.

NO ASSISTEIXEN:


Cap.

S’EXCUSEN:


En Jordi ROMEU CAROL, Regidor.

S’INCORPOREN:


Na Montserrat ESTEVE SABATÉ, Regidora, essent les 20:24 h.

0.- ORDRE DEL DIA.
 1. Aprovació, si escau, de l’acta esborrany de la sessió anterior.

 2. Informació diversa.

 3. Instàncies presentades a l’Ajuntament des de la darrera sessió.

 4. Decrets i Resolucions de l’Alcaldia.

 5. Aprovació, si escau, del compte general del pressupost de 2011 prorrogat pel 2012.

 6. Aprovació, si escau, de la nomenclatura de carrers.

 7. Aprovació, si escau, del conveni a subscriure amb l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, per a donar continuïtat al sistema de gestió de la informació geogràfica SITMUN.

 8. Aprovació, si escau, de l’acord de modificació del contracte de lloguer subscrit entre l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i Telefónica Móviles España, S.A., en data 1 d’abril de 2005.

 9. Moció, presentada pel Grup Municipal MP-CUP, per tal que l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles faciliti i promocioni l’ús de la bicicleta.

 10. Moció, presentada pel Grup Municipal de CiU, en defensa de l’esport amateur català.

 11. Precs i preguntes.1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA ESBORRANY DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
En primer lloc, el Ple de la Corporació aprova les actes esborrany de la sessió ordinària realitzada el dia vint-i-nou de maig de dos mil tretze, que va ésser distribuïda amb la mateixa antelació que l’Ordre del Dia, al donar-se el supòsit previst en l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, sense necessitat d’ésser llegida, en conseqüència es converteix en acta a tots els efectes.

2.- INFORMACIÓ DIVERSA.
Donada lectura per la secretaria de la correspondència oficial rebuda entre sessions i disposicions d’interès aparegudes en els Butlletins Oficials de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya i de la Província, es fa esment de les següents:


 • Informació d’un escrit de data 30 d’abril de 2013, procedent de la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona, pel que ens lliuren definitivament el treball de desenvolupament del nou web institucional i que el servei d’allotjament i suport l’assumirà la Diputació de Barcelona mitjançant l’empresa “Còrdoba Pallarès, Joan Carles”.
 • Informació d’un escrit de data 21 de maig de 2013, procedent de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, pel que ens fan entrega del treball “Estudi de programació de Cal Xerta”, estudi que en el seu conjunt es projecta fer en quatre fases d’execució, amb un pressupost total de 942.714,00 €, al que s’hi haurà d’afegir les corresponents despeses posteriors de manteniment.


 • Informació d’un escrit de data 3 de juny de 2013, procedent de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, pel que ens fan entrega del treball “Diagnosi econòmica i financera” de la liquidació de l’exercici 2012 i ens fan palès que tant l’equilibri econòmic com el romanent i l’endeutament és positiu.
 • Informació d’un escrit de data 26 de juny de 2013, procedent de la Diputació de Barcelona, pel que ens informen del programa “Anem al Teatre” del curs escolar 2012-2013 amb una participació de 502 espectadors, en el que a l’Ajuntament li queda pendent per abonar la quantitat de 342,73 €, sent la quantitat global a pagar per l’Ajuntament de 1.291,20 €.
 • Informació d’un escrit de data 2 de juliol de 2013, procedent de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, pel que ens notifiquen la cessió en propietat de cinc bancs per l’espai urbà.
 • Informació d’un escrit de data 2 de juliol de 2013, procedent de l’Àrea de la Presidència de la Diputació de Barcelona, pel que ens notifiquen la concessió parcial de subvencions incloses dins el Catàleg de suport als serveis i activitats locals 2013, segons el següent detall:
  • Empoderament de la dona + Apropa’t a la diversitat 6.788,42 €

  • Curs “Apropa’t a les noves tecnologies: ciutadania + administració 3.150,00 €

  • Mostra de teatre i de titelles “Mitjó 2013” 2.050,00 €

  • Fira de la Festa del Most 1.000,00 €

També ens notifiquen la desestimació per menor valoració i manca de recursos les actuacions: “Acció de sensibilització a Sant Pere de Riudebitlles” i “Intro!” i la desestimació per incompliment dels requisits les actuacions: “Enxarxa’t” i “Apropa’t a la diversitat”. La resta de subvencions demanades resten pendents de resoldre.
 • Informació d’un escrit de data 8 de juliol de 2013, procedent del Servei de Programació de la Diputació de Barcelona, pel que ens recorden que cal efectuar el pagament de 30.000,00 € corresponent al venciment de 30 de juny de l’anualitat 2013 dels préstecs concedits per la Caixa de Crèdit de la Diputació i que específicament estan destinats a “Pavelló pista poliesportiva” i “Condicionament camp futbol”, restant pendent d’amortitzar 210.000,00 €.
 • Informació d’un escrit de data 7 de juny de 2013, procedent del Centre Cultural i Recreatiu, pel que ens comuniquen el canvi de junta de l’esmentada entitat, sent el president el Sr. Antonio Peñafiel Montenegro.
 • Informació d’un escrit de data 28 de juny de 2013, procedent de Joan Romeu, S.L., pel que ens informen que a partir del mes de juliol en aplicaran un descompte addicional en alguns productes d’alta rotació i ens fan palès que fins ara no ens han facturat les hores de camió elevador amb cistella, que al seu entendre és un descompte important.
 • Informació d’un escrit de data 22 de juliol de 2013, procedent de la Sra. Teresa Santacana Esteve, pel que ens informa que els contenidors que ha col·locat davant la finca del C/ Sant Sadurní, 2, són per dipositar-hi brossa derivada de la neteja de l’esmentada finca que normalment no està habitada i no són fruit de cap obra realitzada a l’interior de l’habitatge.
 • Informació de la publicació apareguda al BOE núm. 116, de 15 de maig de 2013, de la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.
 • Informació de la publicació apareguda al BOE núm. 133, de 4 de juny de 2013, de l’Ordre 981/2013, de 31 de maig, per la que es dicten les normes per l’elaboració dels Pressupostos Generals de l’Estat pel 2014.
 • Informació de la publicació apareguda al BOE núm. 134, de 5 de juny de 2013, de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges.
 • Informació de la publicació apareguda al BOE núm. 140, de 12 de juny de 2013, de la Llei 5/2013, d’11 de juny, per la que es modifiquen la Llei 16/2002 d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
 • Informació de la publicació apareguda al BOE núm. 140, de 12 de juny de 2013, de la Llei 6/2013, d’11 de juny, de modificació de la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrificis.
 • Informació de la publicació apareguda al BOE núm. 153, de 27 de juny de 2013, de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.
 • Informació de la publicació apareguda al BOE núm. 155, de 29 de juny de 2013, del Reial Decret Llei 7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents de naturalesa tributaria, pressupostària i de foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació.
 • Informació de la publicació apareguda al BOE núm. 155, de 29 de juny de 2013, del Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers.
 • Informació de la publicació apareguda al BOE núm. 155, de 29 de juny de 2013, de la Resolució de 26 de juny de 2013, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la que es revista el cost de producció d’energia elèctrica i les tarifes d’últim recurs a aplicar a partir de l’1 de juliol de 2013.
 • Informació de la publicació apareguda al BOE núm. 167, de 13 de juliol de 2013, del Reial Decret 476/2013, de 21 de juny, pel que es regulen les condicions de qualificació i formació que han de posseir els mestres dels centres privats d’Educació Infantil i d’Educació Primària.
 • Informació de la publicació apareguda al BOE núm. 167, de 13 de juliol de 2013, del Reial Decret Llei 9/2013, de 12 de juliol, pel que s’adopten mesures urgents per garantir l’estabilitat financera del sistema elèctric.
 • Informació de la publicació apareguda al DOGC núm. 6377, de 16 de maig de 2013, del Decret 164/2013, de 14 de maig, de modificació del Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013.

 • Informació de la publicació apareguda al DOGC núm. 6382, de 24 de maig de 2013, de la Resolució de 17 de maig de 2013, de publicació de l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics.
 • Informació de la publicació apareguda al DOGC núm. 6404, de 26 de juny de 2013, de la Resolució 1348/2013, de 19 de juny, per la qual s’aproven les bases i es fa pública la convocatòria per a l’any 2013 d’ajuts per als projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.
 • Informació de la publicació apareguda al DOGC núm. 6409, de 3 de juliol de 2013, de l’Ordre 140/2013, de 25 de juny, de modificació de l’Ordre 366/2010, de 22 de juny, modificada per l’Ordre 301/2011, de 31 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER, per al període 2007-2013, i es convoca el termini de presentació de sol·licituds per al període 2007-2013, eix 1, per a l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona.
 • Informació de la publicació apareguda al DOGC núm. 6409, de 3 de juliol de 2013, de l’Ordre 145/2013, de 25 de juny, de modificació de l’Ordre 8/2012, de 26 de gener, modificada per l’Ordre 132/2012, de 4 de maig, i de l’Ordre 320/2012, de 18 d’octubre, modificada per l’Ordre 35/2013, de 17 de gener, per les quals s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds.
 • Informació de la publicació apareguda al DOGC núm. 6410, de 4 de juliol de 2013, de la Resolució 1435/2013, de 18 de juny, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament per al curs 2013-2014.

El Ple de la Corporació pren coneixement de les informacions que figuren en aquest apartat, la qual cosa significa l’acceptació, per assentiment, de les subvencions que figuren en aquest apartat.3.- INSTÀNCIES PRESENTADES A L’AJUNTAMENT DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
Donada lectura per la secretaria, d’una síntesi de les instàncies presentades a l’Ajuntament, amb indicació de la resolució adoptada a l’efecte, que és:


 • Instància de data 4 d’abril de 2013, subscrita per la Comunitat de Propietaris del Pàrking del C/ Montserrat, 56-58, pel que demanen la col·locació de bandes sonores de goma a la sortida de l’aparcament, a mà esquerra. Aquesta instància es resol interessant informe dels serveis tècnics municipals i de la Regidoria de Via Pública als efectes escaients.
 • Instància de data 27 de maig de 2013, subscrita per la Sra. Ester López Prats, pel que demana que es netegin els solars que hi ha al C/ Montserrat, que estan plens d’herbes i porqueria. Aquesta instància es resol interessant informe de la Regidoria de Via Pública als efectes escaients, Regidoria a la que es faculta per a prendre la resolució que calgui.
 • Instància de data 5 de juny de 2013, subscrita per la Promotora del Besós, S.A., pel que demana permís per la construcció de la canalització d’aigua de les naus que estan construint al C/ Serra de Gramar, així com també el desplaçament d’una senyal de trànsit i dos arbres. Aquesta instància es resol interessant informe dels serveis tècnics municipals i de la Regidoria de la Via Pública als efectes escaients.
 • Instància de data 17 de juny de 2013, subscrita pel Sr. Alfonso Mendoza Orellana, pel que demana informació sobre horaris i claus de l’edifici de l’Ajuntament. Aquesta instància es resol notificant a l’interessat els horaris d’atenció al públic que realitza aquest Ajuntament, així com també que les claus d’aquest les tenen els treballadors i els regidors del govern municipal.
 • Instància de data 19 de juny de 2013, subscrita per la Sra. Maria Antònia Sánchez Vázquez, pel que es queixa de l’actitud d’un socorrista de la piscina municipal i demana que se li recordi que ha de tractar els usuaris amb educació i que ha de complir les normes de la piscina. Aquesta instància es resol interessant informe de la Regidoria d’Esports als efectes escaients i encomanar a aquesta Regidoria la resolució del cas.
 • Instància de data 19 de juny de 2013, subscrita per la Sra. Maria Ruiz Fernández, que actua en nom i representació de l’Associació Mitjó, pel que demanen la col·laboració de l’Ajuntament per a l’organització de la 2a mostra de teatre de titelles al municipi. Aquesta instància es resol interessant informe de la Regidoria de Cultura als efectes escaients i encomanar a aquesta Regidoria la resolució de les demandes que pugui fer aquesta Associació.
 • Instància de data 26 de juny de 2013, subscrita per la Sra. Sílvia Caro Giraldo, pel que demana que es canviï la ubicació dels contenidors o el pas de vianants de la Rambla Sant Jordi, degut a la mala visibilitat que hi ha en creuar el carrer. Aquesta instància es resol interessant informe de la Regidoria de Via Pública als efectes escaients i encomanar a aquesta Regidoria la resolució del cas.
 • Instància de data 28 de juny de 2013, subscrita pel Sr. Òscar Habbana Llucia, pel que ens informa del preu final dels viatges extres del servei de transport al centre ocupacional Mas Albornà que realitzarà els mesos de juny, juliol i setembre, d’import 930,60 €. Aquesta instància es resol favorablement tenint en compte que el servei està destinat a la gent que presta el seu servei al centre social Mas Albornà.
 • Instància de data 29 de juny de 2013, subscrita per la Sra. Roser Romeu Creixell, que actua en nom i representació dels veïns del C/ Serra d’Or, pel que ens demana dues tanques per poder tallar el C/ Serra d’Or el dia 26 de juliol al vespre per tal de poder fer una paella. Aquesta instància es resol interessant informe de la Regidoria de Via Pública als efectes escaients i encomanar a aquesta Regidoria la resolució del cas.
 • Instància de data 1 de juliol de 2013, subscrita per Alpiq Energía España, S.A.U., pel que ens notifiquen la base imposable de la facturació d’electricitat durant el 1r trimestre de 2013, d’import 14.607,56 €, als efectes de la taxa d’aprofitament especial per ocupació del sòl, subsòl i vol de les vies públiques. Aquesta instància es resol practicant liquidació de l’1,5% d’aquesta facturació, als efectes de la taxa d’ocupació del sòl, subsòl i vol.
 • Instància de data 3 de juliol de 2013, subscrita per la Sra. Mònica Giraldo Junqué, pel que demana que se li indemnitzin els desperfectes ocasionats en l’obra municipal que es va realitzar l’any 2009 al C/ Joan Altet. Aquesta instància es resol donant trasllat de la mateixa a l’empresa constructora a fi i efecte que adopti les mesures que siguin necessàries per a resoldre aquesta demanda que ja fa temps que es va realitzar.
 • Instància de data 3 de juliol de 2013, subscrita pel Centre Cultural i Recreatiu, pel que demanen una subvenció pels actes organitzats amb motiu del centenari d’aquesta entitat. Aquesta instància es resol interessant informe a la Regidoria de Cultura als efectes escaients i encomanar a aquesta Regidoria la resolució de la demanda en funció de les possibilitats econòmiques de la tresoreria municipal.
 • Instància de data 11 de juliol de 2013, subscrita per la Sra. Begoña Llamas Viñuela, pel que es queixa del mal estat en què es troba el terra de la piscina i de la manca d’hamaques. Aquesta instància es resol interessant informe de la Regidoria d’Esports als efectes escaients i encomanar a aquesta Regidoria la resolució del cas.
 • Instància de data 17 de juliol de 2013, subscrita per la Sra. Dayana Castellví Reches, pel que es queixa de l’import del rebut de l’aigua com a conseqüència de la trencada del tub d’aigua. Aquesta instància es resol notificant a la sol·licitant que qui ha de demanar qualsevol tema en relació al subministrament ha de ser el titular del subministrament i respecte a la trencada de la xarxa, si és a partir del comptador, ho ha d’assumir el propi beneficiari del servei, amb independència que pugui fer el pagament en terminis.
 • Instància de data 22 de juliol de 2013, subscrita per E.ON Energía, S.L., pel que ens notifiquen la base imposable de la facturació d’electricitat durant el 1r trimestre de 2013, d’import 9.013,19 €, als efectes de la taxa d’aprofitament especial per ocupació del sòl, subsòl i vol de les vies públiques. Aquesta instància es resol practicant liquidació de l’1,5% d’aquesta facturació, als efectes de la taxa d’ocupació del sòl, subsòl i vol.
 • Instància de data 23 de juliol de 2013, subscrita per la Sra. Begoña Llamas Viñuela, que actua en nom i representació del seu fill Marc Llambrich Llamas, pel que es queixa del mal comportament d’uns nens del Casal d’Estiu envers el seu fill, els quals l’han pegat i insultat, fet que es repeteix de l’any passat i que ja s’ha queixat constantment als monitors sense que aquests hagin pres cap mesura, la qual cosa ha decidit no portar més el seu fill al Casal d’Estiu i demana la devolució de l’import corresponent als dies que no hi anirà. Aquesta instància es resol interessant informe de la Regidoria de Cultura als efectes escaients i encomanar a aquesta Regidoria la resolució del cas.
 • Instància de data 23 de juliol de 2013, subscrita per la Sra. Montse Casasayas Vellalta, pel que es queixa del mal estat de la finca situada al C/ Nou, 27, tant de l’habitatge que sempre està obert i hi entra tothom qui vol, com del pati posterior que està ple d’objectes trencats i porqueria, per la qual cosa demana la revisió i manteniment de la finca, així com també la possibilitat de tallar el pi que hi ha al pati posterior. Aquesta instància es resol interessant informe dels serveis tècnics municipals i de la Regidoria de la Via Pública als efectes escaients.


 • Instància de data 24 de juliol de 2013, subscrita per la Sra. M. Elena Galofré Bové, pel que es queixa que el dia 3 de juliol estaven ensulfatant a la Plaça Pau Casals i quan ella va passar amb la moto li va anar tot el sulfat a sobre, fent-li malbé totalment les ulleres de sol i això li suposa un cost de 120,00 €. Aquesta instància es resol donant trasllat d’aquesta instància a l’empresa encarregada de sulfatar els arbres i arbusts del municipi.

El Ple de l’Ajuntament pren coneixement de les instàncies que s’han fet esment i de les resolucions que s’han adoptat en cada cas.4.- DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
El Ple de l’Ajuntament pren coneixement de les instàncies que s’han fet esment i de les resolucions que s’han adoptat en cada cas.


 • Decret núm. 125/13, de 16 de maig, pel qual es resol aprovar una relació d’obligacions de despeses d’import 24.505,45 €.
 • Decret núm. 126/13, de 23 de maig, pel qual es resol aprovar una relació d’obligacions de despeses d’import 27.816,01 €.
 • Decret núm. 127/13, de 24 de maig, pel qual es resol acceptar un pressupost de l’Associació Hàbitats per a la contractació d’un monitor guia per a l’activitat “Fem Dissabte” de la Sortida al Riu.
 • Decret núm. 128/13, de 24 de maig, pel qual es resol aprovar l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària a realitzar el dia 29 de maig de 2013.
 • Decret núm. 129/13, de 27 de maig, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per la Sra. Emma Rovira Serrat, expedient d’obres núm. LIC/2012/115.
 • Decret núm. 130/13, de 27 de maig, pel qual es resol autoritzar la instal·lació de taules i cadires a la via pública al Bar Leiva.
 • Decret núm. 131/13, de 27 de maig, pel qual es resol retornar les fiances dipositades pel Sr. Ramon Cañiz Pascual, expedient d’obres núm. LIC/2012/120.
 • Decret núm. 132/13, de 28 de maig, pel qual es resol autoritzar la instal·lació de taules i cadires a la via pública al Bar Restaurant Canigó 9.
 • Decret núm. 133/13, de 28 de maig, pel qual es resol aprovar donar d’alta al servei de teleassistència domiciliària de la Diputació de Barcelona al Sr. Jaume Romeu Rovira i a la Sra. Magdalena Tutusaus Carreras.
 • Decret núm. 134/13, de 29 de maig, pel qual es resol delegar la competència per a autoritzar el matrimoni civil del Sr. Antoni Vidal Arnan i la Sra. Marta Alarcón Sabaté en el Sr. Isaac Ruana Surià, Regidor.
 • Decret núm. 135/13, de 30 de maig, pel qual es resol aprovar una relació d’obligacions de despeses d’import 44.582,32 €.
 • Decret núm. 136/13, de 3 de juny, pel qual es resol autoritzar la instal·lació de taules i cadires a la via pública al Cafè de la Laia.
 • Decret núm. 137/13, de 5 de juny, pel qual es resol atorgar al Sr. César Ivan Fuentes Alarcón un ajut econòmic d’import 80,75 € per sufragar el cost d’unes ulleres.
 • Decret núm. 138/13, de 6 de juny, pel qual es resol autoritzar la concessió d’una targeta d’aparcament a la Sra. Josefa Martínez Ventura.
 • Decret núm. 139/13, de 6 de juny, pel qual es resol aprovar una relació d’obligacions de despeses d’import 30.069,28 €.
 • Decret núm. 140/13, d’11 de juny, pel qual es resol adherir-se a l’esdeveniment “El Penedès a Barcelona”, organitzat per l’Acadèmia Tastavins, que tindrà lloc els dies 14, 15 i 16 de juny.
 • Decret núm. 141/13, de 12 de juny, pel qual es resol retornar la fiança dipositada pel Sr. José Maria Ferré Borlado, expedient d’obres núm. O-050/2010.
 • Decret núm. 142/13, de 13 de juny, pel qual es resol aprovar una relació d’obligacions de despeses d’import 57.680,95 €.
 • Decret núm. 143/13, de 13 de juny, pel qual es resol retornar l’aval dipositat per Telefónica de España, S.A., expedient núm. O-071/2007.
 • Decret núm. 144/13, de 14 de juny, pel qual es resol contractar temporalment dos porters per la piscina municipal.
 • Decret núm. 145/13, de 14 de juny, pel qual es resol contractar temporalment dos socorristes per la piscina municipal.
 • Decret núm. 146/13, de 14 de juny, expedient núm. LIC/2013/38, pel qual es resol atorgar llicència d’obres menors al Sr. Esteve Rodrigo Buade, per a rompuda forestal i moviment de terres a la finca situada al polígon 3, parcel·la 9.
 • Decret núm. 147/13, de 14 de juny, expedient núm. LIC/2013/42, pel qual es resol atorgar llicència d’obres menors a Gas Natural Distribución SDG, S.A., per fer una escomesa de gas a la finca situada al C/ del Cadí, 11.
 • Decret núm. 148/13, de 14 de juny, expedient núm. LIC/2013/41, pel qual es resol atorgar llicència d’obres menors a la Sra. Maria Jové Pons, per a substituir les baranes de la terrassa a la finca situada al Camí Sant Martí, 30, 2.
 • Decret núm. 149/13, de 14 de juny, pel qual es resol retornar l’aval bancari dipositat per Gilabert Miró, S.A., en concepte de garantia definitiva de l’obra “Construcció d’arxiu municipal i sala de plens”.

 • Decret núm. 150/13, de 14 de juny, expedient núm. LIC/2013/45, pel qual es resol atorgar llicència d’obres menors a la Sra. Maria Vázquez Prats per a enrajolar jardinera del pati (10 m2) a la finca situada al C/ Jacint Verdaguer, 20.
 • Decret núm. 151/13, de 14 de juny, expedient núm. LIC/2013/46, pel qual es resol atorgar llicència d’obres menors a la Sra. M. Isabel Vila Forn per a reparar una avaria d’aigua i pavimentar el pati (30 m2) a la finca situada al C/ Jacint Verdaguer, 18.
 • Decret núm. 152/13, de 14 de juny, expedient núm. LIC/2013/44, pel qual es resol atorgar llicència d’obres menors al Sr. Pere Joan Romeu Cardús, per substituir la banyera per plat de dutxa a la finca situada al C/ La Carretera, 59-61.
 • Decret núm. 153/13, de 17 de juny, expedient núm. LIC/2013/57, pel qual es resol atorgar llicència d’obres majors a la Sra. Maria Isart Esteve, per a la reforma interior d’un edifici en testera per a dos habitatges en plantes pis i un local en planta baixa a la finca situada al C/ Nou, 11.
 • Decret núm. 154/13, de 17 de juny, expedient núm. LIC/2013/48, pel qual es resol atorgar llicència d’obres majors a la Sra. Alexandra Paul, per a la reforma i ampliació d’edifici per a dos habitatges i local amb garatge en planta baixa a la finca situada al C/ Bruc, 6.
 • Decret núm. 155/13, de 19 de juny, pel qual es resol signar un conveni de col·laboració amb l’Associació Ampert, associació contra el càncer i de suport al malalt oncològic.
 • Decret núm. 156/13, de 19 de juny, pel qual es resol aprovar donar d’alta al servei de teleassistència domiciliària de la Diputació de Barcelona a la Sra. Mercedes Zurita Rodríguez.
 • Decret núm. 157/13, de 20 de juny, pel qual es resol donar de baixa del servei de teleassistència domiciliària del Consell Comarcal de l’Alt Penedès a la Sra. Senena Azpiroz Martínez i donar-la d’alta al servei de teleassistència domiciliària de la Diputació de Barcelona.
 • Decret núm. 158/13, de 20 de juny, pel qual es resol aprovar una relació d’obligacions de despeses d’import 60.204,04 €.
 • Decret núm. 159/13, de 25 de juny, pel qual es resol acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona per al programa complementari “Suport a la Solvència Econòmica Local”.
 • Decret núm. 160/13, de 27 de juny, expedient núm. LIC/2012/74, pel qual es resol donar-se per assabentat que Diseño de Contenedores y Embalajes, S.A., ha actualitzat la llicència ambiental A-011/2006 per canvi no substancial de l’activitat de fabricació d’envasos i embalatges de cartró ondulat en un edifici situat a la Crta. BP-2151, confluència C-15, d’aquesta localitat.
 • Decret núm. 161/13, de 27 de juny, pel qual es resol aprovar una relació d’obligacions de despeses d’import 93.966,01 €.
 • Decret núm. 162/13, de 28 de juny, pel qual es resol contractar a les Sres. Cristina Garcia Puertas i Yolanda Lara Esteve com a monitores de la Llar d’Infants pel període comprès entre l’1 i el 26 de juliol de 2013.

 • Decret núm. 163/13, de 28 de juny, pel qual es resol aprovar el contracte menor de servei amb l’empresa Planning General d’Espectacles, per realitzar l’actuació de l’Orquestra Swing Latino per la Festa Major.
 • Decret núm. 164/13, de 28 de juny, pel qual es resol aprovar el contracte menor de servei amb l’empresa Planning General d’Espectacles, per realitzar l’actuació del Grup d’Havaneres Bergantí per la Festa Major.
 • Decret núm. 165/13, de 28 de juny, pel qual es resol aprovar el contracte menor de servei amb l’empresa Planning General d’Espectacles, per realitzar l’actuació de la Banda Vila de Falset per la Festa Major.
 • Decret núm. 166/13, de 28 de juny, pel qual es resol aprovar el contracte menor de servei amb l’empresa Planning General d’Espectacles, per la contractació de la Carpa amb l’empresa 9000 Solucions, S.L. pels dies de la Festa Major.
 • Decret núm. 167/13, de 30 de juny, pel qual es resol aprovar el Padró d’aigua corresponent al 2n. trimestre de 2013.
 • Decret núm. 168/13, de 3 de juliol, pel qual es resol retornar l’aval dipositat per Sesoliveres Promocions, S.L., expedient núm. O-027/2011.
 • Decret núm. 169/13, de 3 de juliol, pel qual es resol retornar les fiances dipositades pel Sr. Antonio Puga Soalleiro, expedient d’obres núm. LIC/2013/16.
 • Decret núm. 170/13, de 3 de juliol, pel qual es resol retornar a la Sra. Sílvia Vallès Almirall, la quantitat de 8,00 € en concepte del 10% de bonificació del 2n germà del rebut del Casal d’Estiu 2013 del seu fill Marc Ayala Vallès.
 • Decret núm. 171/13, de 4 de juliol, pel qual es resol retornar a la Sra. M. Reyes Fombella, la quantitat de 145,00 € en concepte de part del rebut del Casal d’Estiu 2013 del seu fill Zyon Nzarajo Fombella.
 • Decret núm. 172/13, de 4 de juliol, pel qual es resol aprovar una relació d’obligacions de despeses d’import 94.170,00 €.
 • Decret núm. 173/13, de 8 de juliol, expedient núm. O-020/2007, pel qual es resol acceptar la renúncia instada per la Sra. Alexandra Paul, per construir un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 4 habitatges i local comercial, a la finca situada al C/ Bruc, 6, d’aquesta localitat.
 • Decret núm. 174/13, de 9 de juliol, pel qual es resol retornar l’aval dipositat per Catalana de Gas i Electricitat, S.A. el dia 11 d’octubre de 1989.
 • Decret núm. 175/13, d’11 de juliol, pel qual es resol aprovar una relació d'obligacions de despeses d'import 25.016,06 €.
 • Decret núm. 176/13, d’11 de juliol, expedient núm. LIC/2013/59, pel qual es resol atorgar llicència d’obres menors a Gas Natural Distribución SDG, S.A., per fer una escomesa de gas a la finca situada al C/ Jacint Verdaguer, 6.
 • Decret núm. 177/13, d’11 de juliol, expedient núm. LIC/2013/60, pel qual es resol atorgar llicència d’obres menors a Gas Natural Distribución SDG, S.A., per fer una escomesa de gas a la finca situada al C/ Santiago Rusiñol, 4.
 • Decret núm. 178/13, d’11 de juliol, expedient núm. LIC/2013/61, pel qual es resol atorgar llicència d’obres menors al Sr. Roger Morgades Esteve per pavimentar part del pati (30 m2) de la finca situada al C/ Serral de les Forques, 18.
 • Decret núm. 179/13, de 12 de juliol, expedient núm. LIC/2013/62, pel qual es resol atorgar llicència d’obres menors al Sr. Jaume Viñas Amat per reparar la canal de la coberta i fer un repàs de la teulada a la finca situada al C/ Sant Sadurní, 16.
 • Decret núm. 180/13, de 12 de juliol, expedient núm. LIC/2013/63, pel qual es resol atorgar llicència d’obres menors al Sr. Juan Orellana Galindo per formació de tanca en partió a veí (12 m2) a la finca situada al C/ Santiago Rusiñol, 15.
 • Decret núm. 181/13, de 12 de juliol, expedient núm. LIC/2013/64, pel qual es resol atorgar llicència d’obres menors a la Sra. Rosa Maria Grau Vilaseca per reformar l’entrada de l’habitatge a la finca situada al C/ dels Quadres, 13.
 • Decret núm. 182/13, de 15 de juliol, expedient núm. LIC/2013/68, pel qual es resol atorgar llicència d’obres majors a Immobiliària Cal Jan, S.A., per a la rehabilitació de façana, tanca i edifici industrial a la finca situada al C/ Afores, s/n.
 • Decret núm. 183/13, de 17 de juliol, pel qual es resol aprovar el pressupost d’Impresos Penedès, S.L., per la impressió de 1.300 programes de la Festa Major.
 • Decret núm. 184/13, de 17 de juliol, pel qual es resol aprovar el pressupost de Poly-Klyn, S.L., pel subministrament de sis cabines sanitàries durant la Festa Major.
 • Decret núm. 185/13, de 18 de juliol, pel qual es resol aprovar una relació d'obligacions de despeses d'import 13.185,14 €.
 • Decret núm. 186/13, de 19 de juliol, pel qual es resol autoritzar la instal·lació de taules i cadires a la via pública al Forn - Pastisseria - Granja Anna.
 • Decret núm. 187/13, de 19 de juliol, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per la Comunitat de Propietaris del C/ Serra de Gramar, 35, expedient d’obres núm. LIC/2013/40.
 • Decret núm. 188/13, de 19 de juliol, pel qual es resol retornar les fiances dipositades pel Sr. Patricio Casanovas Turín, expedient d’obres núm. LIC/2013/33.

El Ple de la Corporació, pren coneixement dels Decrets i Resolucions adoptats en cada cas.


5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2011 PRORROGAT PEL 2012.
Donada lectura per la secretaria de la proposta d'acord que diu:
“El dia 29 de maig de 2013, la Comissió Especial de Comptes dictaminà favorablement el Compte General de l’Entitat de l’any 2012 i es va obrir un termini d’informació pública reglamentària, segons edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 17 de juny de 2013 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6395, de 12 de juny de 2013, contra el que no s’han formulat reclamacions, suggeriments o al·legacions de cap mena.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost de l’Entitat de l’any 2011 prorrogat pel 2012, que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes i contra la que no hi ha hagut reclamacions de cap mena dins del termini reglamentari.
Segon.- Donar trasllat de dita documentació a la Delegació d’Hisenda, al Departament de Governació i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, als efectes oportuns.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia per a la plena execució de l’acord adoptat.”
Votació:
Sotmesa la proposta d’acord a votació, és aprovada amb els vots a favor dels Srs. Moreno i Pascual i de la Sra. Amat del Grup Municipal de CiU, l’abstenció dels Srs. Olivé, Gumara i de la Sra. Cusachs del Grup Municipal de PSC-PM-GIR i del Sr. Salius i de la Sra. Esteve del Grup Municipal d’ERC-AM i del Sr. Ruana del Grup Municipal de MP-CUP, la qual cosa significa que la proposta d’acord va ser aprovada amb el quòrum de la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.
Intervenint el Sr. Isaac Ruana, del Grup Municipal de MP-CUP, diu que s’ha abstingut tal i com ha fet en altres ocasions i en consonància amb el que va votar en el pressupost del 2012.
Intervenint el Sr. Jesús Salius, del Grup Municipal d’ERC-AM, reitera que s’han abstingut per raons similars a les exposades pel portaveu del Grup Municipal MP-CUP.
Intervenint el Sr. Vicens Olivé, del Grup Municipal de PSC-PM-GIR, reitera que s’han abstingut per raons similars a les exposades pel portaveu del Grup Municipal MP-CUP.
Intervenint el Sr. Joan Pascual, del Grup Municipal de CiU, diu que ells voten a favor, com no podria ser d’altra manera, pel fet que ells han gestionat aquest pressupost.

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA NOMENCLATURA DE CARRERS.


Donada lectura per la secretaria de la proposta d'acord que diu:
“El dia 28 de setembre de 1999, mitjançant Decret 260/1999, del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, es va aprovar la incorporació d’una part del terme de Torrelavit a Sant Pere de Riudebitlles, especialment el que es refereix al sector del Maset, la qual cosa va suposar que es van incorporar una sèrie de carrers sense una denominació concreta, fet que segueix preexistint.
A l’any 2008, la mercantil Residencial Sant Pere de Riudebitlles, S.A., en concepte de promotora, va desenvolupar urbanísticament el sector de Can Baró i fruit d’aquesta urbanització es van crear tres nous carrers i un espai verd i fins la data no s’ha modificat aquesta situació des del punt de vista de denominació d’aquests.
En la trama urbana del nostre municipi hi ha algun que altre carrer, carreró i plaça que encara no disposa d’una nomenclatura oficial, com ara el carrer perpendicular al C/ Delfí Ortiz, direcció est, la plaça del C/ Serra de Gramar, entre d’altres.
Tot això comporta que hi hagi una confusió tant pels propietaris com pels usuaris de serveis com ara correus, missatgers i altres que s’han de resoldre.
Els articles 75 i 76 del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, modificat pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, estableixen que els Ajuntaments mantindran actualitzades les nomenclatures i numeracions de les vies públiques, informant a totes les administracions públiques interessades, així com als propietaris d’immobles que donin façana als carrers afectats.
El govern municipal conjuntament amb els diferents grups municipals representats en el sí de l’Ajuntament, tenen una proposta per a donar nom a tots aquests espais; per tot això, es proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la nomenclatura dels carrers següents:


 1. Sector del Maset:

1.a) Vial entre La Carretera (BP-2151) i el límit del Terme municipal amb Torrelavit, confrontant per l’Est amb el Polígon d’Actuació Urbana núm. 4 (PAU-4) del vigent POUM: C/ Torrelavit.


1.b) Vial seguint la traça de la partió del Terme municipal amb Torrelavit, partint del Camí Molí d’en Vinyals, en direcció Est, fins enllaçar amb el vial anterior: C/ Canaletes.
1.c) Vial paral·lel a l’anterior, entre el Camí Molí d’en Vinyals i el vial descrit en el punt 1.a): C/ Miquel Martí i Pol.


 1. Sector de Can Baró:

2.a) Vial entre el C/ Serra d’Or i zona de jardí urbà en direcció Oest, que configura el límit Nord de la UASU-7 de les antigues Normes subsidiàries de planejament: C/ Dr. Moisès Broggi.


2.b) Vial entre el C/ Serra d’Or i zona de jardí urbà en direcció Oest, que configura el límit Sud de la esmentada UASU-7: C/ Joana Raspall.
2.c) Vial que dona façana a l’Oest amb la zona de jardí urbà abans esmentada i que enllaça els anteriors vials descrits en els punts 2.a) i 2.b): C/ Salvador Espriu.


 1. Altres sectors o espais sense nom:

3.a) Vial entre el carrer de Delfí Ortiz i el límit del Sector Urbanitzable Delimitat R1 (SUD-R1) del vigent POUM: C/ Migdia.


3.b) Plaça situada al C/ Serra de Gramar: Plaça de la Llibertat.
Segon.- Exposar al públic pel termini d’un mes la precedent nomenclatura de carrers, perquè els veïns puguin consultar-ho i, si escau, presentar suggeriments, al·legacions o reclamacions sobre el seu contingut.
Tercer.- Considerar, en absència de les intervencions ciutadanes previstes a l’apartat anterior, que el present acord esdevindrà en definitiu sense necessitat de manifestació expressa de la Corporació.

Quart.- Comunicar el present acord a l’Institut Nacional d’Estadística, a l’Institut d’Estadística de Catalunya i a la Gerència del Cadastre i publicar-ho al BOP, al tauler d’anuncis i a la web municipal als efectes de general coneixement, i notificar-lo a tots els veïns que hi tenen el domicili o siguin propietaris de finques situades en aquestes places i carrers.


Cinquè.- Facultar l’Alcaldia per a la plena execució de l’acord adoptat i per a disposar la retolació dels esmentats carrers.”
Votació:
Sotmesa la proposta d’acord a votació, és aprovada amb els vots a favor dels Srs. Moreno i Pascual i de la Sr. Amat del Grup Municipal de CiU, dels Srs. Olivé, Gumara i de la Sra. Cusachs del Grup Municipal de PSC-PM-GIR, del Srs. Salius i de la Sra. Esteve del Grup Municipal d’ERC-AM i del Sr. Ruana del Grup Municipal de MP-CUP, la qual cosa significa que la proposta d’acord va ser aprovada per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació.
Intervenint el Sr. Isaac Ruana, del Grup Municipal de MP-CUP, diu que ell ha votat a favor de la proposta per entendre-la com una proposta de consens, en la que s’han tingut en compte opinions de tots els grups representats en el sí de l’Ajuntament, amb independència que no és la proposta que ell hagués fet.
Intervenint la Sra. Rosa Maria Esteve, del Grup Municipal d’ERC-AM, diu que ells voten a favor perquè entenen que és una proposta de consens, però tot i així fa una puntualització, que en el tràmit administratiu que es faci de donar a conèixer aquest acord als veïns se’ls hauria de fer, entre d’altres informacions, un resum de cadascun dels noms que s’ha aprovat, a fi i efecte que els vilatans tinguin coneixement del que signifiquen.

Intervenint el Sr. Vicens Olivé, del Grup Municipal de PSC-PM-GIR, diu que tot i que han votat a favor de la proposta d’acord, fa una puntualització i és el fet que ells se senten avergonyits del carrer o passatge que se li ha posat el nom de Miquel Martí i Pol, que entén que no és un carrer representatiu del poble que estigui amb consonància amb la seva biografia. Pensa que si mai vingués un familiar d’aquest senyor no li agradaria veure en quin carrer han posat aquest nom.


Intervenint el Sr. Sixto Moreno, refereix que és una proposta que s’havia d’aprovar i ara el que cal fer és posar-la en coneixement dels veïns i entén que tot i el temps transcorregut des del moment que es va parlar de posar noms, al final ha estat una proposta de consens.

7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A DONAR CONTINUÏTAT AL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA SITMUN.


Donada lectura per la secretaria de la proposta d'acord que diu:
“El dia 19 de juny de 2013 s’ha rebut de la Diputació de Barcelona la notificació referent a la voluntat de donar continuïtat al conveni SITMUN, en la que s’incorpora una proposta de conveni que unifica l’articulat de la implantació SITMUN i de la utilització de les eines desenvolupades per a la gestió de la informació geogràfica a través de mòduls i altres aplicatius específics.
Aquest conveni, del que s’adjunta l’esborrany a la notificació, té per objecte aprovar la concertació entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament dels recursos tècnics consistents en l’assistència a la gestió de la informació geogràfica local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Per tot això, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el contingut de l’esborrany de conveni específic de col·laboració entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona, per l’assistència a la gestió de la informació geogràfica local, segons conveni que per annex s’acompanya a aquesta proposta d’acord.
Segon.- Notificar l’aprovació d’aquest conveni a la Diputació de Barcelona, als efectes escaients.
Tercer.- Facultar l’Alcaldia per a la plena execució de l’acord adoptat.”

Annex:

CONVENI ESPECÍFIC


Dades identificatives

Codi XGL

12/Y/88691

Ens destinatari

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

NIF

P0823200A

Actuació

Assistència a la gestió de la informació geogràfica local

Tipus de recurs

Recurs tècnic

Classe de recurs

Desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació i gestió

Centre gestor

Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local


ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Diputat delegat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, Marc Castells i Berzosa, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada per decret de la Presidència d’aquesta corporació de 14/2/2013 (núm. 882/2013), publicat al BOPB de 19/2/2013; assistit pel secretari delegat, Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 2/5/2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de data 16/5/2012.


AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES, representat per l’Alcalde, Sixto Moreno Pascual, assistit pel secretari de l’ens, Manuel Hidalgo La Rosa, degudament autoritzats.


ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

 1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
 1. D’acord amb la Disposició transitòria segona de l’esmentat Protocol, el “Catàleg 2012” i el seu corresponent Règim de concertació , aprovat per la Junta de Govern d’aquesta Diputació en sessió de 26 de gener de 2012 (BOPB de 3/2/2012), mantenen la seva vigència.
 1. La Llei 14/2010 de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d’informació geogràfica a Espanya (LISIGE, arts 2 i 18), com a transposició de la Directiva Europea 2007/2/CE (INSPIRE) estableix que totes les administracions han de desenvolupar infraestructures i serveis d’informació geogràfica en l’àmbit de la seva competència i que les entitats locals han de produir la cartografia topogràfica a escales majors que 1:5.000 i qualsevol cartografia temàtica que precisin en l’exercici de les seves competències, així com la informació geogràfica equivalent a aquestes escales, dins els seus límits territorials. El Reglament aprovat amb posterioritat estableix el termini amb que la informació ha de ser conforme a les especificacions INSPIRE (Reglament núm. 1089/2010, de desembre de 2010).
 1. En exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local), la Diputació de Barcelona presta suport, cooperació i assistència als municipis del seu àmbit territorial.
 1. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 30 d’abril de 1997, s’acordà la posada en marxa del servei telemàtic dins l’entorn web de la Diputació de Barcelona. Dins d’aquest entorn web s’inclou informació dels diferents programes que la Diputació de Barcelona treballa conjuntament amb els municipis del seu àmbit territorial, i alhora els responsables municipals poden gestionar directament determinats productes.
 1. Entre els productes que es treballen conjuntament, la Diputació de Barcelona impulsa l’ús d’eines que els facilitin la gestió integrada del territori, derivat del fet que la majoria de les tasques que es gestionen a nivell local tenen referència territorial.
 1. El projecte SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal) va ser desenvolupat en el marc de la iniciativa comunitària Interreg IIIB SUDOE i coordinat per la Diputació de Barcelona. La continuïtat i evolució del sistema estan assegurats a través de la Xarxa Europea SITMUN, creada amb l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre diferents administracions, que va ser signat amb data 1 de juny de 2006.
 1. El Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de 29 de setembre de 2005, va aprovar la creació de la Xarxa Local SITMUN, com a instrument per promoure l’ús dels sistemes d’informació geogràfica com a eines per a la gestió territorial, i alhora promoure l’intercanvi d’experiències dins el món local, i a la qual s’han d’adherir els ens destinataris per rebre assistència a la gestió geogràfica local.
 1. L’Òrgan competent de l’ens destinatari ha aprovat l’adhesió a la Xarxa Local SITMUN.
 1. En el marc dels Plans de concertació 2008-2011 i 2004-2007, la Diputació de Barcelona i els ens locals adherits al Protocol general dels esmentats Plans i a la Xarxa Local SITMUN van formalitzar convenis de col·laboració en matèria d’assistència a la gestió de la informació geogràfica local.
 1. Atès que la Diputació de Barcelona ha aprovat el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, cal procedir a subscriure nous convenis de col·laboració amb els ens destinataris del nou Pla, de manera que es garanteixi la continuïtat de la prestació del servei.
 1. Atès que la Diputació de Barcelona és l’encarregada de vetllar pel manteniment del sistema i el compliment de la normativa vigent, resulta voluntat de l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local la posada a disposició dels ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de diferents eines i recursos que facilitin la gestió territorial a nivell local.
 1. Atès que la Diputació de Barcelona disposa de les eines i recursos necessaris pel manteniment del Sistema d’informació Territorial Municipal i d’altres utilitats/eines d’àmbit de gestió geogràfica pels ens locals que encomanin la seva gestió en el marc de les funcions d’assistència i cooperació local.
 1. La minuta de conveni va ser aprovada per Decret d’aleshores Vicepresident 3r. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 3 d’octubre de 2012.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següentsPACTES


 1. Objecte del conveni
  1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en relació a l’actuació següent:
Actuació a realitzar

Assistència a la gestió de la informació geogràfica local
  1. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens destinatari i de la Diputació de Barcelona:
 • L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels interessos municipals.
 • Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la vinculació existent entre les actuacions esmentades i la seva competència d’assistència i cooperació envers els municipis.
 1. Obligacions de les parts

Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos següents:
 • Per part de la Diputació:

La prestació del següent suport:
Tipus de recurs

Classe de recurs

Recurs tècnic

Desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació i gestió

Que consisteix en:
 1. Posar a l’abast dels ens locals eines, serveis i recursos emmarcats en l’àmbit de les infraestructures de dades Espacials (IDE) del món local. Entre aquests productes hi ha el SITMUN, visors, geoserveis, metadades i una guia de carrers online (internet) amb possibilitat d’impressió en format de guia (amb graella de carrers), que es nodreix automàticament de la informació que vagi actualitzant l’Ajuntament a través del mòdul d’actualització d’aquesta informació.
 1. Posar a l’abast dels ens locals la informació gràfica disponible referida al seu territori a través de la implantació del SITMUN. La Diputació, provisionalment, podrà deixar sense servei de consulta a l’Ajuntament per motius de migració, manteniment o avaria dels equips informàtics, amb un preavís de 2 dies laborables quan això sigui possible.
 1. Permetre la consulta de la cartografia disponible a nivell municipal per part del personal de l’ens destinatari que s’especifiqui, mitjançant les eines de consulta i accés a la informació facilitades per la plataforma.
 1. Permetre l‘actualització de diversos conjunts d’informació geogràfica, a través de mòduls específics SITMUN, amb tecnologia web. Una de les informacions cabdals que es permet actualitzar és la que fa referència a les adreces per tal de facilitar als Ajuntaments el compliment del Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de població i demarcació de les entitats locals.

La utilització per part de l’Ajuntament de qualsevol dels mòduls d’actualització, no suposarà cap responsabilitat a la Diputació de Barcelona derivada de qualsevol inexactitud pel que fa al grau de revisió i/o actualització de la informació geogràfica gestionada.


 1. Posar a l’abast dels Ajuntaments un geoportal (portal web d’informació geogràfica) que inclogui tots els recursos relacionats amb la Infraestructura de Dades Espacials (IDE) del seu àmbit, facilitant-los el compliment de la legislació vigent.
 1. Adaptar els conjunts d'informació geogràfica inclosos als Annexos de la Directiva Europea INSPIRE (2007/2/CE), que estan emmagatzemats a la base de dades geogràfica corporativa, a les especificacions de dades establertes per la CE en el marc d'aquesta Directiva, en el termini que fixin els Reglaments escaients.
 1. Facilitar la publicació de les informacions contemplades als Annexos de la Directiva Europea INSPIRE segons el que estableixin les especificacions de dades aprovades, en la mesura que es disposi de la informació a la base de dades geogràfica.
 1. Coordinar la incorporació de diverses cartografies que resultin dels treballs dels Serveis interns de la Diputació, sota la responsabilitat del Servei corresponent.
 1. Incorporar les cartografies obtingudes mitjançant convenis amb empreses i/o institucions.
 1. Incorporar les cartografies generades pels propis Ajuntaments, sempre i quant s’adeqüin a uns models de dades preestablerts per la Diputació.
 1. Centralitzar l’emmagatzematge de la informació facilitada en una base de dades i a prendre les mesures de seguretat corresponents, d’acord amb la normativa aplicable a la informació. També es prendran les mesures necessàries per garantir la seguretat en les comunicacions, tant en les consultes com en les transaccions que pugui efectuar el propi ens destinatari, per via telemàtica.
 1. Mantenir la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària, disposant d’un servei d’assistència que asseguri el correcte funcionalment de tot el sistema, sens perjudici que hi pugui haver talls puntuals de servei als efectes de manteniment o actualització de la plataforma.
 1. Mantenir i gestionar la base de dades geogràfica, assegurant en tot moment la coherència de la informació. Aquest objectiu es realitzarà, sempre que sigui possible amb mitjans propis, i en cas de ser necessari, amb mitjans externs, tot i això, d’acord amb les previsions legals vigents.

 2. Garantir el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD) a què està subjecta la informació alfanumèrica, si s’escau, i el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI), aprovat pel RDL 1/1996, de 12 d’abril, a què està subjecte la cartogràfica, d’acord amb els extrems fixats en les clàusules tercera (“Qualitat de les dades”) i quarta (“Protecció de dades de caràcter personal”).
 1. La Diputació es reserva el dret d’articular mecanismes de seguiment i control, per tal d’assegurar un correcte ús del sistema així com el compliment dels compromisos establerts.
 • Per part de l’ens destinatari

La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni.


A més, l’ens destinatari es compromet a:


 1. Lliurar a la Diputació els fitxers tant gràfics com alfanumèrics susceptibles a ser incorporats al SITMUN, en el format i estructura que estableixi la Diputació. La incorporació de la cartografia a la plataforma SITMUN no comportarà canvi de titularitat.
 1. Depurar i mantenir la base georeferenciada d’adreces, tant a nivell de nom de carrer com de número de portal, ja sigui mitjançant la tramesa de la informació mitjançant el format d’intercanvi establert per la Diputació o bé a través del mòdul d’actualització d’informació que la Diputació posa al seu abast. La codificació i estructura s’adequarà al que estableixin per normativa les administracions de rang superior, fent especial èmfasi al que disposi l’INE a nivell Estatal, a través del Reglament de Població. L’ens destinatari es compromet a l’actualització del carrerer tant a nivell gràfic com alfanumèric i a informar a la Diputació de la finalització dels treballs de depuració inicials.
 1. Informar a la Diputació de Barcelona dels usuaris que han d’accedir a la plataforma SITMUN, especificant els diferents tipus d’accés (consulta, manteniment, descàrrega,...).
 1. Comunicar a la Diputació de Barcelona totes les baixes dels usuaris autoritzats o qualsevol canvi en el seu correu electrònic, als efectes de no dificultar la tramesa de comunicats.
 1. Comunicar a la Diputació de Barcelona qualsevol anomalia que detectin a la informació incorporada, per tal de facilitar-ne la seva depuració, tenint en compte però, l’any en què ha estat realitzada. L’ens destinatari serà el responsable de les inexactituds que puguin causar danys a tercers.
 1. No fer un mal ús de la informació que pugui estar al seu abast a través del SITMUN i respectar els usos limitats mitjançant convenis amb altres entitats propietàries de les dades incorporades o, en el seu cas, obtenir l’autorització corresponent. 1. Garantir el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD) a què està subjecta la informació alfanumèrica, si s’escau, i el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI), aprovat pel RDL 1/1996, de 12 d’abril, a què està subjecte la cartogràfica, d’acord amb els extrems fixats en les clàusules tercera (“Qualitat de les dades”) i quarta (“Protecció de dades de caràcter personal”).

3. Qualitat de les dades
3.1. L’ens destinatari facilitarà la incorporació de la informació municipal corresponent i tindrà accés a la totalitat de les dades incorporades al SITMUN únicament a nivell de consulta i respondrà dels danys causats amb motiu de qualsevol altre utilització no prevista en aquest conveni.

3.2. L’ens destinatari mantindrà actualitzada la informació necessària per al correcte funcionament del Sistema d’Informació amb la freqüència i regularitat que estableixi amb caràcter general la Diputació de Barcelona.


3.3. Així mateix, l’ens destinatari exonera a la Diputació de Barcelona de la idoneïtat de la informació cartogràfica subministrada, així com de qualsevol eventual inexactitud en l’esmentada informació que poguessin contenir els suports informàtics, sense que la Diputació es faci responsable dels danys ocasionats a l’Ajuntament cessionari de l’esmentada informació.
4. Protecció de dades de caràcter personal
4.1. El SITMUN es configura com una plataforma tecnològica dissenyada per integrar en un mateix producte aquelles informacions que, amb base territorial, incideixen en la gestió municipal.
4.2. El punt de partida del SITMUN està basat en un sistema d’informació geogràfica (SIG) que incorpora informació geogràfica tant dels municipis com de caràcter provincial, tot això accessible per mitjà del lloc web habilitat a l’efecte per la Diputació de Barcelona.
4.3. La configuració tecnològica del SITMUN permet que el sistema vagi evolucionant, en la mesura que la informació disponible pels Ajuntaments sigui compatible, i integrant diferents nivells d’informació, com poden ser: el carrerer municipal, el planejament urbanístic, la informació cadastral, les xarxes de serveis,... així com altres informacions que estiguin directa o indirectament relacionades amb la gestió del territori.
4.4. També hi ha la possibilitat d’incorporar al SITMUN informació relativa als habitants del municipi, en conseqüència cal determinar en el present conveni la incidència que en el desenvolupament del projecte pugui tenir la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
Així doncs, d’acord amb les previsions incloses al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprovà el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i sempre que en el SITMUN s’integrin dades personals dels habitants del municipi, ambdues parts es comprometen a:
I.- L’ens destinatari, com a responsable dels fitxers i la Diputació de Barcelona com a encarregada del tractament, compleixen els requeriments normatius previstos a la normativa sobre Protecció de dades personals i la resta de disposicions de desplegament, així com els protocols d’actuació que s’estableixin per la Diputació de Barcelona en aplicació de la normativa vigent o com a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats.

II.- L’ens destinatari, com a responsable del fitxer, autoritza a la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local, a contractar a un tercer el tractament i/o l’hostatge de les dades, equips i sistemes que intervinguin en el projecte SITMUN, amb l’exclusiva finalitat de facilitar els serveis objecte del present conveni. La Diputació de Barcelona formalitzarà mitjançant contracte el dit encàrrec, en el qual es faran constar les obligacions que assumirà l’empresa adjudicatària.


III.- La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit es detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en aquest conveni, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades per l’ens destinatari.
Download 414,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
davlat pedagogika
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
vazirligi muhammad
таълим вазирлиги
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
fanidan mustaqil
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti