9-sinf «Biologiya» fanidan tayyorlangan test savollaridagi bkm elementlariDownload 58 Kb.
Sana09.02.2017
Hajmi58 Kb.
9-sinf «Biologiya» fanidan tayyorlangan test savollaridagi

BKM elementlari.
1.Eksperimental.

2.Ekologik.

3.Biologik hodisalar.

4.Taqqoslash.

5.Vegetativ organ.

6.Harakatlanish.

7.Biogeosenoz.

8.Ikki jinsli o‘simliklar.

9.Prokariot hujayra.

10.Eukariot hujayra.

11.DNK.

12.Bakteriya.13.Poyabargli o‘simlik.

14.Zambrug‘.

15.Sporafit.

16.Tallom.

17.Rizoid.

18.Mitsiliy.

19.Gametofit.

20.Mikoriza.

21.Kariotip.

22.Xromasoma.

23.Pinositoz.

24.Gidrofil.

25.Kutikula.

9-sinf biologiya. 1 variant

1.Biologiyani o`rganish usullari qaysilar?  1. Eksperimental,ekologik. V)Kuzatish,laboratoriya,nazariy.

S)Tarixiy,nazariy,eksperimental.D) Kuzatish,tarixiy,eksperimental.

2.Biologoyani kuzatish usuli orqali nimalar o`rganiladi?

A)Biologik hodisalarni tasvirlash.V)Tirik organizmlarni miqdor ko`rsatkichlari.

S)Tirik organizmlarni sifat ko`rsatkichlari.D)Organizmlar bog`liqligini.

3.Taqqoslash usuli orqali nimalar o`rganiladi?


  1. Hodisalarni o`zaro taqqoslash.

V)Bir xil predmet hodisalarni bir-biridan farqi.

S) Bir xil predmet,hodisalarni boshqa predmet xodisalar bilan o`xshashligi.

D)Predmetlarni o`zaro taqqoslash.

4.O`simliklarning vegetativ organlarini aniqlang?

1)ildiz. 2)gul. 3)urug`. 4)poya. 5)barg. 6)kurtak. 7)endosperm. 8)meva.

A)1,2,3,4. V)1,4,5. S)4,5,6,7. D)1,6,8.

5.Tarixiy usul orqali nimalar o`rganiladi?

A)Tirik tabiatning rivojlanishi.V)Xar-xil biologik hodisalar.

S)Irsiyat va o`zgaruvchanlik.D)Biologik bog`lanishlarga xos belgilarni farqini.

6.Tirik organizmlarga xos belgilar qaysilar?  1. Yemirilish,harakatlanish.V)Harakatlanish,moddalar almashinuvi.

S)Ko`payish,ta`sirlanish.D) Qo`zg`aluvchanlik,o`z-o`zini boshqarish,ko`payish.

7.Moddalar almashinuvi deganda nimani tushunasiz?

A)Organizm bilan tashqi muhit o`rtasidagi munosabat.

V)Tashqi muhitdan oziq moddalar olishi.

S)Tashqi muhitga keraksiz moddalarni chiqarishi.

D)Organizmdagi hujayralarning tiklanishi.

8.Biogeotsinoz nima?

A) Tiriklikning yuqori darajasi.

V) Har-xil organizmlarning yashash muhiti bilan bog`lanishi.

S)Anorganik va organik moddalar birligi.

D)Avtotrof va geterotroflar.

9.Ikki jinsli o`simliklarni aniqlang?

1)olma; 2)makkajo`xori; 3)paxta; 4)qovoq; 5)shaftoli; 6)bodring; 7)jag`-jag`;

A)1,2,3; V)2,4,5; C)1,3,5,7; D)1,2,4,6;

10.Prokariotlar bu -------------------------------

A) Hujayrasi mifotik ipdan iborat suvo`tlari.

V)Yadroviy tuzilishga ega ko`k-yashil suvo`tlaridir.

S)DNKdan tashkil topgan organizmlar bo`lib,bakteriya,zamburug`lar kiradi.

D) Yadrosi to`liq shakllanmagan organizmlar bo`lib,ko`k-yashil suvo`tlar kiradi.

11.Bakteriyalar shakliga ko`ra qanday ko`rinishlarda bo`ladi?

A)Sharsimon,tayoqchasimon,buralgan.

V)Sharsimon,tayoqchasimon,buralgan.

S)To`rt qirrali,burchakli,buralgan.

D)Spiralsimon,noaniq chegarali.

12.O`lat bakteriyalari qanday tarqaladi?

A) Bitlar orqali. V) Kemiruvchilarda yashovchi burgalar orqali.

S)Elimentar yo`llar bilan. D)Suv orqali.

13.Qaysi kasalliklarda emlash yo`li bilan profilaktika olib boriladi?

A) Radikulit,jigar kasalliklari. V)Xolera,o`lat,ichburug`.

S) Ko`k yo`tal,qaqshal,defteriya.D)Pneomaniya,gepatit.

14.Ko`k-yashil suvo`tlar qobig`i nimadan iborat?

A) Xlorofill.V)Fikasian.S) Pektin. D)Karotin.

15.Poyabargli o`simliklar deb qanday o`simliklarga aytiladi?

A)Poya,barg,ildizdan tashkil topgan o`simliklar.

V)Tuban o`simliklar.S)Yuksak o`simliklar.D)Rivojlangan o`simliklar.

16.Zamburug`lar vegetativ meva tanasini nima tashkil qiladi?

A) Sporafit.V)Tallom.S)Rizoid.D) Mitsiliy.

17.Achitqi zamburug`lari qanday moddalar hosil qiladi?

A) Sut kislotasi,suv.V)Etil spirti,O2.S)Uglevodlar,O2.D) Etil spirti,CO2.

18.Iste`mol qilinadigan zamburug`lar qaysilar?  1. Zang,muhomor.V)Oq zamburug`,qo`ziqorin,qo`zidumba.

S)Qora kuya,po`stloq.D)Oq zamburug`,qora kuya.

19.Mikoriza nima?

A)Yuksak o`simliklar bilan zamburug`larning simbioz yashashi.

V)Suv o`tlar bilan bakteriyalarning birga yashashi.

S)Tuban o`simliklar bilan bakteriyalar birga yashashi.

D)Lishayniklar bilan bakteriyalar birga yashashi.

20.Bir hujayrali suv o`tlarini toping?

1)ulotriks.2)xlorella.3)kladofora.4)spirogira.5)xlamidomanada.

A)2,3; V)1,3,4; S)2,5; D)1,3,5;

21.Hujayra asosiy massasini qaysi makroelementlar tashkil qiladi?

A) Vodorod,oltingugurt,ftor,fosgor. V)Kislorod,oltingugurt,fosfor,ftor.

S)Kaliy,kalsiy,xlor,ftor. D) Kislorod,vodorod,karbon,azot.

22.Hujayra biologoyasini qaysi olimlar o`rgangan?

A) Yunusov,Hamidov.V)Alimuhammedov,To`raqulov.

S)F.Yunusov,Zufarov.D) K.Zuparov,I.Hamidov.

23.Hujayra membranasining tanlab o`tkazuvchanlik hususiyatiga nima deyiladi?

A)Yarim o`tkazuvchanlik.V)Pinositoz,endositoz.S)Fagositoz,ekzositoz.D)Pinositoz.

24.O`simlik hujayrasining sitoplazmatik membranasiga nima deyiladi?

A)Sellyuloza.V)Kutikula.S)Xitin qobiq.D)Kapsula.

25.Kariotip nima?

A) Xromasomalar yig`indisi. V) Somatik hujayraning xromosomalar to`plamining miqdoriy va sifatiy belgilar yug`indisidir.S)Yadro shirasi.D)Hujayra markazi.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

D


A

S

V

A

D

A

V

S

D

A

V

S

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
S

S

D

D

V

A

S

D

D

A

A

V
9-sinf biologiya. 2 variant

1. Hujayra massasining necha foizini makroelementlar tashkil qiladi?

A) 75%.V)95%.S)70%.D) 98%.E)60%.

2. Qaysi tuzlar ion holatida uchraydi?

A) F,Mn.V) K+,Na+,Ca+. S)Mg+2,Fe+3,Ca+2.D)Mg+2,Mn+2,Cl-.

3. Mamlakatimizda hujayraning kimiyoviy jarayonlarini qaysi olimlar o`rgangan?

A) Yunusov,Zufarov.V) Yo.To`raqulov,B.Toshmuhammedov.

S)Muhammedov,Yunusov.D)To`raqulov,Alimuhammedov.

4. Hujayra tarkibida qaysi elementlar ko`p uchraydi?

A)O2,C,H2,N2. V)N2,P,Al,S. S)C,S,F,Mg. D)F,Z2,Cl2,Ca.

5. Yer qobig`ida qaysi elementlar eng ko`p uchraydi?

A)O2,Si,Al. V)N2,F,Al. S)C,S,F. D)P,Z2,Si.

6. Suv hujayrada qanday ahamiyatga ega?

A) Hujayrada moddalar almashinuvi ta`minlaydi.

V)Ichki muhit doimiyligini saqlaydi.

S) Erituvchu,H2bog`lar hosil qiladi,Transport.

D)Aminokislotalar almashinuvini ta`minlaydi.

7. Gidrofil moddalar qaysilar?

A)Spirt,uglevod,kislota,oqsil.V)Yog`,selyuloza.

S)Yog`,spirt.D)Tuzlar,xolesterin.

8. Biopolimerlarga nimalar kiradi?

A) Yog`lar,mineral tuzlar.V)Suv,mineral moddalar.

S)Biogen elementlar,mikroelementlar.D) Oqsil,nuklein kislotalar,uglevodlar.

9. Oqsillar qanday tarkibiy qismga ega?

A) Radikal,aminoguruh.V) Aminokislotalar,radikal. S)Karboksil guruh,radikal.

D)Aminoguruh,karboksil guruh.

10. Oqsillar qanday funksiyalarni bajaradi?

A) Sintez,qurilish.V)Suv manbai,sintez.S) Transport,himoya,katalizator.

D)Sintez,transport.

11. Oqsillarning elementar tarkibini aniqlang?

A) Natriy,kaliy,kalsiy.V)Fosfor,oltingugurt,azot.

S) Karbon,vodorod,kislorod,azot. D)Temir,kislorod,rux.

12. Oqsillarning transport funksiyasini aniqlang?

A)Gemoglabin oqsili kislorodni tana organlari va to`qimalarga tashiydi.

V)Qonni tana va to`qimalarga tashiydi.

S)Suvni tana va to`qimalarga tashiydi.

D)Oziq moddalarni tana va to`qimalarga tashiydi.

13. Oqsillarning himoya funksiyasi nimadan iborat?

A)Organizmga kirgan mikroorganizmlarni zararsizlantiradi.

V)Organizmlarni himoya qiladi.S)To`qimalarni himoya qiladi.

D)Hujayra va to`qimalarni himoya qiladi.

14. Oqsillar denaduratsiyasi nima?

A) Cho`kma hosil bo`lishi.

V)Oqsillarning erishi.

S)Oqsil tarkibining o`zgarishi.D) Oqsillar tabiiy holatining buzilishi.

15. Oddiy oqsillar tarkibini aniqlang?

A) Protein va uglevodlar..V)Uglevodlar va aminokislotalar.

S)Nuklein kislotalar.D) Aminokislotalar.

16. Murakkab oqsillar tarkibini aniqlang?

A) O`simlik oqsillari.

V)Kuchsiz eritmada eriydigan moddalar.

S) Aminokislotalar,oqsil bo`lmagan murakkab moddalar D)Fermentlar,vitaminlar.

17. Monosaharidlar tarkibiga nimalar kiradi?

A)Glyukoza,fruktoza.V)Kraxmal,laktoza.S)Glyukogen,kraxmal.

D)Laktoza, saxaroza.

18. Disaxaridlar berilgan qatorni aniqlang?

A) Fruktoza,riboza.V)Riboza,dezoksiriboza.

S)O`simlik uglevodlari.D) Saxaroza,maltoza,laktoza.

19. 1g uglevod parchalanganda qancha energiya ajraladi?


  1. 17,5kj.V)17,1kj.S)17,2kj.D) 17,6kj.

20. Lipidlar uchun xos belgilarni aniqlang?

A)Suvda erimaydi,benzol,spirtda eriydi.

V)Suvda eriydi,gidrofil modda.

S)Parchalanganda tuz hosil bo`ladi.

D)Gidrofil,tarkibida suv bor.

21. Nuklein kislotalarning asosiy funksiyasi nimadan iborat?

A) ATFni sintezlash.

V)Oqsilni sintezlash,energiya to`plash.

S) Irsiy belgilarnisaqlash va nasldan-naslga o`tkazish.

D)Ko`payish va oqsilni sintezlash.

22. Nuklein kislota xillarini aniqlang?

A) DNK,ATF V)ATF,AMF.S)KF,glikogen.D) DNK,RNK.

23. Assimilyatsiya nima?

A) Oksidlanish reaksiyalari yig`indisi.

V) Tirik organizmlarda moddalarning sintezlanishi. S)Kimiyoviy moddalarning parchalanishi. D)Kimiyoviy moddalarning hosil bo`lishu.

24. Energiya almashinuvi nima?

A)Dissimilyasiya jarayonining natijasi. V)Assimilyasiya jarayonining natijasi.

S)ATF hosil bo`lishi. D)Oddiy moddalar hosil bo`lishi.

25. Fotosintez nima?

A) Barglarda quyosh nuri ta`sirida karbonat angdrid hosil bo`lishi.

V)Barglarda karbonat angdrid,suv va organik moddalar hosil bo`lishi.

S)Barglarda quyosh nuri ta`sirida vodorod hosil bo`lishi.D) Yashil o`simliklarni quyosh nuri ta`sirida kislorod,organik moddalar hosil qilishi.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

D


V

V

A

A

S

A

D

V

S

S

A

A

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
D

D

S

A

D

D

A

S

D

V

A

D

Download 58 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar