6-sinf. MatematikaDownload 112.28 Kb.
Sana28.06.2017
Hajmi112.28 Kb.
6-sinf. Matematika. I-variant.
1. Proporsiyaning noma’lum hadini toping: 3:5=x:10

A) 6 B) 5 C) 3 D)10

2. Tenglamani yeching. A) 7 B) 10 C) 14 D)35

3. 5m mato uchun 6500 so’m to’landi. 2 m mato necha so’m turadi. ?

A) 1000 so’m B) 2000 so’m C) 1300 so’m D) 2600 so’m

4.Yer maydoninig uzunligi 1 km 250 m. Bu uzunlikni metrlarda ifodalang.

A) 1250 m; B) 10250 m; C) 250 m; D) 1000250 m.

5.To‘g‘ri to‘rtburchakning bir tomoni ikkinchisidan uchta ortiq bo‘lib perimetri esa, 34sm ga teng. To‘g‘ri to‘rtburchakning kichik tomoni nimaga teng ?

A) 10 sm; B) 7 sm; C) 4 sm; D) 17 sm.

6. To‘g‘ri to‘rtburchakning bir tomoni 6 m, boshqa tomoni esa undan 5 m ortiq. To‘g‘ri to‘rtburchakning yuzi nimaga teng ?

A) 30 m2 ; B) 34 m2 ; C) 121 m2 ; Dg) 66 m2 .

7. Tenglamani yeching 38– 2x = 18. A) х = 12; B) х = 28; C)х = 4; D)х = 10.

8. Amallarni bajaring:

9. Tenglamani yeching

10. Hisoblang: 4,38 + 3,27 – 4,28 A) 11,93; B) 3,28; C) 3,38; D) 3,37.

11. Hisoblang: 2,373 : 0,21 – 6,3 A) 17,6; B) 5; C) 6; D) 11,3.

12. Tenglamani yeching: (3,9 – х): 4 = 0,7 A) х = 11 B) х = 1,1 C) х = 0,1 D) х = 6,7

13.32 sonini qanday qismi 8 ga teng?

A) yarmi B) choragi C) nimchoragi D) uchdan biri

14. 0 butun mingdan sakkizni o’nli kasr ko’rinishida yozing.

A) 0,08 B) 0,0008 C) 0,008 D) 0,815. x ning qanday natural qiymatlarida tengsizlik o’rinli 2,86A) 2,3,4 B) 3,4 C) 2,3,4,5, D) 3,4,5

16. Ko’paytmani toping: 293 * 17 A) 4881 B) 4981 C)4800 D) 5000

17. 1 sutkaning choragi necha soat bo’ladi? A) 6 soat B) 12 soat C) 24 soat D) 3 soat

18. Hisoblang: 7,9x3,5-7,4x3,5 A) 10 B) 0,5 C) 17,5 D) 1,75

19. Bo’linmani to’ping: 7,29:9 A)8,1 B) 81 C) 0,81 D)810

20. Tenglamani yeching: x+1,95=2,75 A) 2,08 B) 2,80 C) 4,7 D) 0,8

21. Proporsiyaning noma’lum hadini toping: 12:7x=2:35 A) 30 B) 35 C) 36 D)10

22. Tenglamani yeching. A) 12 B) 9 C) 8 D) 18

23. Proporsiyaning noma’lum hadini toping: 28:x=7:9 A) 36 B) 9 C) 196 D) 152

24. Tenglamani yeching. A) 7 B) 10 C) 14 D)35

25. 4m 35sm necha sm? A)4035 B) 4350 C) 43,5 D) 435


6-sinf Ona tili va adabiyot I Variant
1. So’z tarkibi nimadan iborat?

A) So’zdan B) Asosdan C) Asos va qo’shimchadan D) Qo’shimchadan

2. So’zning ma’noli qismlari qanday tartibda joylashadi?

A) asos + so’z yasovchi + lug’aviy shakl yasovchi + sintaktik shakl yasovchi

B) asos + lug’aviy shakl yasovchi + so’z yasovchi + sintaktik shakl yasovchi

C) sintaktik shakl yasovchi + lug’aviy shakl yasovchi + asos

D) to’g’ri javob yo’q
3. O’rganish uchun olingan narsa, voqea-hodisalar yig’indisi ………. deyiladi

A) tasnif B) to’plam C) so’z turkumi D) A, B


4. Fe’llar nimani atab kelishiga ko’ra qanday turlarga ajraladi?

A) nutq fe’li B) jismoniy harakat fe’li C) harakat va holat fe’li D) aqliy faoliyat fe’li


5. Holat fe’llarini aniqlang.

A) silkinmoq, aytmoq B) qizarmoq, o’ylamoq

C) kelmoq, ketmoq D) fahmlamoq, aytmoq
6. O’timli fe’llarni aniqlang.

A) o’xshamoq, kiymoq B) so’ramoq, kelmoq

C) bormoq, aytmoq D) kiymoq, so’ramoq
7. Bajaruvchining harakat yoki holat jarayoniga qay darajada ishtirok etishi ………….

deyiladi.

A) fe’l nisbati B) fe’l mayli C) fe’l zamoni D) fe’l shakli
8. Fe’lda nechta mayl bor?

A) 2 ta B) 3 ta C) 4 ta D) 5 ta


9. Nisbat shakllarining asosga qo’shilish o’rni qanday?

A) asosdan oldin B) fe’l asosidan keyin C) fe’l asosidan oldin

10. Fe’l nechta nisbat shakliga ega?

A) 3 ta B) 4 ta C) 5 ta D) 6 ta


11. O’timsiz fe’llar berilgan qatorni toping.

A) o’qimoq, kelmoq B) aytmoq, chizmoq C) kelmoq, ketmoq D) yodlamoq, bermoq


12. Qo’shma fe’llar qanday yoziladi?

A) qo’shib B) ajratib C) chiziqcha bilan D) A va B


13. Birdan ortiq bajaruvchiga ega bo’lgan fe’l nisbat qaysi?

A) aniq B) o’zlik C) birgalik D) majhul

14. A. Qahhordan “Sof, samimiy, tabiiy , iliq, rohat qilib o’qiladigan asar” yozgani uchun maqtov olgan yozuvchi kim?

A) O. Yoqubov B) O’. Hoshimov

C) Ch. Aytmatov D) S.Ahmad
15. Adabiyotga berilgan quyidagi ta`riflardan qaysi biri noto’g’ri?

A) so’z san’ati

B) ma’naviyat xazinasi

C) ruhiyatni shakllantirish vositasi

D) ta’riflarning barchasi to’g’ri

16. “Shum bola” qissasida qaysi qahramonning “innaykeyin” deb so’raydigan odati bor edi?

A) Shum bolaning

B) Sariboyning

C) Yusuf kontorning

D) Omonning

17. “Shum bola “ qissasida Shum bolaning yolg’oni qaysi gapdan boshlangan?

A) dandon sopli pichoqning sinishidan

B) omborxonaga o’t tushishidan

C)To’riq qashqaning xarom o’lishidan

D) Tozi itning terisi shilinishidan

18. Shum bolaning yolg’oniga asosan Bo’riboyvachcha qay tarzda jon berdi?

A) Terakka chiqib, chumchuq bolasini olaman deb, yiqilib tushib, bir marta “dada” dedi-yu,”g’iyq” etib jon berdi

B) Olma yeyman deb daraxtga chiqib, yiqilib jon berdi

C)Og’ilxonada o’t ichida qolib ketib, jon berdi

D)Adol opasining farzand ko’rganini eshitib, yuragi yorilib jon berdi

19. “Shaxzoda Plombir”nomli ertak J.Rodarining qaysi kitobidan olingan?

A)”Uchtadan oxiri bor ertaklar” B)”Rim ertaklari”

C)”Chippolinaning sarguzashtlari” D)”Telefonda aytilgan ertaklar”
20 X. To’xtaboyevning “Sariq devni minib” romani nechta tilga tarjima qilingan?

A) 30 dan ortiq B) 20 ta C) 27 ta D) 24 ta21. “Sariq sevni minib” romani voqealari mazmunidan foydalanib bo’sh o’rinlarni to’ldiring.

Hoshimjonning …qishlog’ida turadigan…unga sehrli qalpoq haqida…aytib beruvdi”.

A) Qoshg’ar, buvisi, rivoyat B) Qashqir, buvisi, ertak

C) Katta tagob, xolasi, she’r D) Katta tagob, xolasi, xikoya

22. . Muqimiy merosining umumiy hajmini aniqlang.

A) 3000 misra B) 10.000 misra

C) 12.000 misra D) 5000 misra

23. “Qoplon” hikoyasidagi laganbardor, ikkiyuzlamachi shaxs kim?

A) Arslonbek B) Berdiali

C) Tillayev D) Qurbonboy

24. “Osmon yiroq, yer qattiq” maqoli A.Qahhorning qaysi asariga epigraf (peshso’z) qilib tanlangan?

A) “Qishloq hukm ostida” B) “Muhabbat”

C) “Bemor” D) “O’g’ri”

25. “Urushning so’nggi qurboni” hikoyasidagi urushning so’nggi qurboni kim?

A) Shoikrom B) Shone’mat

C) Umri xola D) Xadicha6 –sinf
1 – 10. Choose the appropriate form of the verbs.

1. We _________ a sofa in our house.

A) have got. B) am. C) has got. D) has. E) are.
2. He __________ a lot of photos of different countries.

A) has got. B) is got. C) are got. D) have. E) have got.
3. They _________ a son and a daughter.

A) has got. B) have got. C) has. D) are got. E) has not got.
4. She ____________ dogs.

A) have. B) has. C) are. D) isn’t got. E) haven’t got.
5. I __________ a TV-set.

A) hasn’t got. B) am. C) has got. D) have got. E) is got.
6. You _________ 6 lessons everyday.

A) are got. B) have. C) has got. D) has. E) hasn’t got.
7. There ________ much meat in the fridge.

A) is not. B) are not. C) am not. D) are. E) am.

8. There ________ apples on the table.

A) are. B) have not. C) is not. D) am. E) has not.
9. _______ there an egg on the table?

A) Are. B) Is. C) Has. D) Have. E) Am.
10. _______ there many pears in the basket?

A) Is. B) Am. C) Are. D) Have. E) Has.
11 – 20. Choose the appropriate form of the verbs
11. John _______ 10 last year.

A) were. B) is. C) will be. D) was. E) are.
12. They _______ students two years ago.

A) were. B) are. C) will be. D) was. E) is.

13. I ________ a child when my aunt gave me this toy.

A) were. B) was. C) am. D) will be. E) are.
14. He _______ a pilot in 1990.

A) was. B) were. C) is. D) will be. E) are.

15. She _______ in Tokyo yesterday.

A) were. B) is. C) was. D) are. E) will be.

16. My brothers ________ playing football yesterday.

A) was. B) were. C) are. D) is. E) will be.
17. I and he ________ at school two days ago.

A) was. B) were. C) are. D) will be. E) is.
18. They _______ in Moscow in 2008.

A) will be. B) was. C) have. D) were. E) is.
19. He _______ ill so he did not go to work.

A) were. B) are. C) will be. D) was. E) is.
20. We ________ in the USA in 2010.

A) was. B) were. C) have. D) are. E) is.
21 – 25. Match the words
21. pineapple. A) mazzali.

22. onion. B) karam.

23. delicious. C) ananas.

24. fruit. D) piyoz.

25. cabbage. E) meva

6-sinf Tarix

I – variant

1. Mezolit va Neolit davrida odam toshdan kichik mehnat qurollari yasay boshlagan. Bu arxeologiya fanida qanday atalgan?

A) chopperlar B) goplitlar C) mikrolitlar D) kerkilar

2. Qachonga kelib patriarxal davri boshlanda?

A) mil avv 5-mingyillikda B) mil avv 4-mingyillikda

C) mil avv 3-mingyillikda D) mil avv 2-mingyillikda

3. Mil avv 2-mingyillikka doir O’zbekiston janubidan topilgan bronza asri dexqonchilik manzilgohini belgilang.

A)Zamonbobo B)Tozabog’yob C)Qiziltepa D)Sopolitepa

4. O’rtaOsiyodan topilgan eng qadimgi temirdan yasalgan buyumlar qaysi davrga tegishli?

A)XIV-XIII asrlarga B)XIII-XII asrlarga C)IX- VIII asrlarga D)VI-V asrlarga

5 “Avesto”da hududiy qo’shnichilik jamoasi qanday nomlangan?

A)varzana B)vis C)zantu D)nmana

6. Temirdan birinchi bo’lib … foydalana boshlaganlar.

A) Eronda elam qabilalari B)Kichik Osiyoda xett qabilalari C)Mesopatamiyada akkad qabilalari D)Kavkazortida arman qabilalari

7. Ilk davlatchilikka o’tish davrida qabilaga saylab qo’yiladigan harbiy sardorlar boshchilik qilgan boshqaruv shakl qanday nomlangan?

A) oqsoqollar boshqaruvi B)xalq yig’ini C)harbiy demokratiya D)lashkarboshilar boshqaruvi

8. Shumerliklar oy yilini necha kun etib belgilashgan?

A)365 kun B)360 kun C)364 kun D)354 kun

9. Qadimgi Mitanni davlati hozirgi qaysi davlat hududida joylashgan?

A)Iordaniya B)Isroil C)Suriya D)Iroq

10. Xettlar davlatining poytaxti qaysi shahar bo’lgan?

A)Oshshur B)Xattusa C)Karxamesh D)Quddus

11. XIII asrda podsho … hukmronligi davrida Ossuriya podsholigi o’z ravnaqini yuqori cho’qqisiga erishdi?

A)Novuxodonosor II B) Sargon I C) Salmansar D)Xammurapi

12. Qadimiy Urartu davlatining poytaxti qaysi shahar bo’lgan?

A) Tir B) Memfis C) Tushpa D)Teshebani

13. Qachon Finikiyada 22 undosh harfdan iborat bo’lgan alifbo yaratildi?

A)mil. avv XII asrda B)mil avv X asrda C)mil avv XI asrda D)mil avv IX asrda

14. Kambiz qayerni zabt etishi bilan Eron davlati hududi nihoyatda kengaydi?

A)Mesopatamiyani B) Misrni C) O’rta Osiyoni D) Lidiya va Midiyani

15. Qadimiy qaysi shaharlar Ahamoniylar davlatidagi muhim savdo markazlari edi?

A)Persopol va Texron B) Suza va Ekbatana C) Kiropol va Suza D)Ekbatana va Kiropol

16. Hindlarning qaysi xudosi osmondagi suvni tutqunlikdan xalos aylagach, yeryuzida qurg’oqchilik poyoniga yetibdi?

A) Indra B) Ganesha C) Axriman D) Mitra

17. Hindistonda tabaqalardan birortasiga ham mansub bo’lmaganlarni qanday atashgan?

A) vayshilar B) chandallar C) shudralar D) kshatriylar

18. Buddaviylik dini oldingilardan nimasi bilan farq qiladi?

A) jonivorlarga ozor bermasligi bilan B) xudolarning ko’p bo’lmasligi bilan

C) inson mavqei tabaqalarga ham, jamiyatdagi maqomiga ham bog’liq bo’masligi bilan

D) narigi dunyoga ishonmasligi bilan

19. “Chjou” davlati ulkanligi bois hukmdorlar uni qanday atashgan?

A) “ Buyuk davlat”yoki“imperiya” B) “Zafaryor” yoki “dunyo ustuni”

C) “Buyuk shoh” yoki “ So’ngi podsholik” D) Zafaryor yoki O’rta podsholik

20. Qaysi hukmdor davrida Xan sulolasi davlati eng qudratli davlatga aylandi?

A) U Di B) Sin Shixuandi C) Vey Shu D) Lyu Ban

21. Xitoyliklarning eng ajoyib ixtirolardan biri kompas bo’lib, u magnitlangan temirdan yasalgan uzun dastali kattakon … eslatar edi?

A) xanjarni B) pichoqni C) vilkani D) qoshiqni

22. Afina davlatiga qaysi sohalar katta daromad keltirilar edi?

A) qullar savdosi B) boshqa davlatlar bilan olib borilgan savdo

C) Kumush konlari va tuz qazib olish D) dexqonchilik va chorvachilik sohalari

23 Yunon palestrlarida bolalarga nimalar o’rgatiladi?

A) handasa, meditsina, musiqa B) Adabiyot o’qitilar, she’r yozish va musiqa

C) she’r yozish, ritorika va handasa D) haykal yasash, she’r yozish, rasm chizish

24. Qaysi shahar aholisi FilipII qo’shinlariga qarshi afina shaharlari ittifoqiga qo’shiladi?

A) Fiva B) Sparta C) Plateya D) Xeroniya

25. Miloddan avvalgi 337-yilda Spartadan tashqari barcha yunon shahar davlatlarining vakillari qayerda yig’ildilar va Makedoniya hokimiyati ostida yunon davlatlari ittifoqini tuzdilar?

A) Korinfda B) Elledada C) Afinada D) Fivada


6-sinf. Matematika. II-variant.

1. Hisoblang: 2,373 : 0,21 – 6,3 A) 17,6; B) 5; C) 6; D) 11,3.

2. Tenglamani yeching: (3,9 – х): 4 = 0,7 A) х = 11 B) х = 1,1 C) х = 0,1 D) х = 6,7

3.32 sonini qanday qismi 8 ga teng?

A) yarmi B) choragi C) nimchoragi D) uchdan biri

4. 0 butun mingdan sakkizni o’nli kasr ko’rinishida yozing.

A) 0,08 B) 0,0008 C) 0,008 D) 0,85. x ning qanday natural qiymatlarida tengsizlik o’rinli 2,86A) 2,3,4 B) 3,4 C) 2,3,4,5, D) 3,4,5

6. Ko’paytmani toping: 293 * 17 A) 4881 B) 4981 C)4800 D) 5000

7. 1 sutkaning choragi necha soat bo’ladi? A) 6 soat B) 12 soat C) 24 soat D) 3 soat

8. Hisoblang: 7,9x3,5-7,4x3,5 A) 10 B) 0,5 C) 17,5 D) 1,75

9. Bo’linmani to’ping: 7,29:9 A)8,1 B) 81 C) 0,81 D)810

10. Tenglamani yeching: x+1,95=2,75 A) 2,08 B) 2,80 C) 4,7 D) 0,8

11. Proporsiyaning noma’lum hadini toping: 12:7x=2:35 A) 30 B) 35 C) 36 D)10

12. Tenglamani yeching. A) 12 B) 9 C) 8 D) 18

13. Proporsiyaning noma’lum hadini toping: 28:x=7:9 A) 36 B) 9 C) 196 D) 152

14. Tenglamani yeching. A) 7 B) 10 C) 14 D)35

15. 4m 35sm necha sm? A)4035 B) 4350 C) 43,5 D) 435

16. Proporsiyaning noma’lum hadini toping: 3:5=x:10 A) 6 B) 5 C) 3 D)10

17. Tenglamani yeching. A) 7 B) 10 C) 14 D)35

18. 5m mato uchun 6500 so’m to’landi. 2 m mato necha so’m turadi. ?

A) 1000 so’m B) 2000 so’m C) 1300 so’m D) 2600 so’m

19.Yer maydoninig uzunligi 1 km 250 m. Bu uzunlikni metrlarda ifodalang.

A) 1250 m; B) 10250 m; C) 250 m; D) 1000250 m.

20.To‘g‘ri to‘rtburchakning bir tomoni ikkinchisidan uchta ortiq bo‘lib perimetri esa, 34sm ga teng. To‘g‘ri to‘rtburchakning kichik tomoni nimaga teng ?

A) 10 sm; B) 7 sm; C) 4 sm; D) 17 sm.

21. To‘g‘ri to‘rtburchakning bir tomoni 6 m, boshqa tomoni esa undan 5 m ortiq. To‘g‘ri to‘rtburchakning yuzi nimaga teng ?

A) 30 m2 ; B) 34 m2 ; C) 121 m2 ; Dg) 66 m2 .

22. Tenglamani yeching 38– 2x = 18. A) х = 12; B) х = 28; C)х = 4; D)х = 10.

23. Amallarni bajaring:

24. Tenglamani yeching

25. Hisoblang: 4,38 + 3,27 – 4,28 A) 11,93; B) 3,28; C) 3,38; D) 3,37.

6-sinf Ona tili va adabiyot II Variant
1. Adabiyotga berilgan quyidagi ta`riflardan qaysi biri noto’g’ri?

A) so’z san’ati

B) ma’naviyat xazinasi

C) ruhiyatni shakllantirish vositasi

D) ta’riflarning barchasi to’g’ri

2. “Shum bola” qissasida qaysi qahramonning “innaykeyin” deb so’raydigan odati bor edi?

A) Shum bolaning

B) Sariboyning

C) Yusuf kontorning

D) Omonning

3. “Shum bola “ qissasida Shum bolaning yolg’oni qaysi gapdan boshlangan?

A) dandon sopli pichoqning sinishidan

B) omborxonaga o’t tushishidan

C)To’riq qashqaning xarom o’lishidan

D) Tozi itning terisi shilinishidan

4. Shum bolaning yolg’oniga asosan Bo’riboyvachcha qay tarzda jon berdi?

A) Terakka chiqib, chumchuq bolasini olaman deb, yiqilib tushib, bir marta “dada” dedi-yu,”g’iyq” etib jon berdi

B) Olma yeyman deb daraxtga chiqib, yiqilib jon berdi

C)Og’ilxonada o’t ichida qolib ketib, jon berdi

D)Adol opasining farzand ko’rganini eshitib, yuragi yorilib jon berdi

5. “Shaxzoda Plombir”nomli ertak J.Rodarining qaysi kitobidan olingan?

A)”Uchtadan oxiri bor ertaklar” B)”Rim ertaklari”

C)”Chippolinaning sarguzashtlari” D)”Telefonda aytilgan ertaklar”
6 X. To’xtaboyevning “Sariq devni minib” romani nechta tilga tarjima qilingan?

A) 30 dan ortiq B) 20 ta C) 27 ta D) 24 ta7. “Sariq sevni minib” romani voqealari mazmunidan foydalanib bo’sh o’rinlarni to’ldiring.

Hoshimjonning …qishlog’ida turadigan…unga sehrli qalpoq haqida…aytib beruvdi”.

A) Qoshg’ar, buvisi, rivoyat B) Qashqir, buvisi, ertak

C) Katta tagob, xolasi, she’r D) Katta tagob, xolasi, xikoya

8. . Muqimiy merosining umumiy hajmini aniqlang.

A) 3000 misra B) 10.000 misra

C) 12.000 misra D) 5000 misra

9. “Qoplon” hikoyasidagi laganbardor, ikkiyuzlamachi shaxs kim?

A) Arslonbek B) Berdiali

C) Tillayev D) Qurbonboy

10. “Osmon yiroq, yer qattiq” maqoli A.Qahhorning qaysi asariga epigraf (peshso’z) qilib tanlangan?

A) “Qishloq hukm ostida” B) “Muhabbat”

C) “Bemor” D) “O’g’ri”

11. “Urushning so’nggi qurboni” hikoyasidagi urushning so’nggi qurboni kim?

A) Shoikrom B) Shone’mat

C) Umri xola D) Xadicha

12. A. Qahhordan “Sof, samimiy, tabiiy , iliq, rohat qilib o’qiladigan asar” yozgani uchun maqtov olgan yozuvchi kim?

A) O. Yoqubov B) O’. Hoshimov

C) Ch. Aytmatov D) S.Ahmad
13. So’z tarkibi nimadan iborat?

A) So’zdan B) Asosdan C) Asos va qo’shimchadan D) Qo’shimchadan

14. So’zning ma’noli qismlari qanday tartibda joylashadi?

A) asos + so’z yasovchi + lug’aviy shakl yasovchi + sintaktik shakl yasovchi

B) asos + lug’aviy shakl yasovchi + so’z yasovchi + sintaktik shakl yasovchi

C) sintaktik shakl yasovchi + lug’aviy shakl yasovchi + asos

D) to’g’ri javob yo’q
15. O’rganish uchun olingan narsa, voqea-hodisalar yig’indisi ………. deyiladi

A) tasnif B) to’plam C) so’z turkumi D) A, B


16. Fe’llar nimani atab kelishiga ko’ra qanday turlarga ajraladi?

A) nutq fe’li B) jismoniy harakat fe’li C) harakat va holat fe’li D) aqliy faoliyat fe’li


17. Holat fe’llarini aniqlang.

A) silkinmoq, aytmoq B) qizarmoq, o’ylamoq C) kelmoq, ketmoq D) fahmlamoq, aytmoq

18. O’timli fe’llarni aniqlang.

A) o’xshamoq, kiymoq B) so’ramoq, kelmoq C) bormoq, aytmoq D) kiymoq, so’ramoq


19. Bajaruvchining harakat yoki holat jarayoniga qay darajada ishtirok etishi ………….

deyiladi.

A) fe’l nisbati B) fe’l mayli C) fe’l zamoni D) fe’l shakli
20. Fe’lda nechta mayl bor?

A) 2 ta B) 3 ta C) 4 ta D) 5 ta


21. Nisbat shakllarining asosga qo’shilish o’rni qanday?

A) asosdan oldin B) fe’l asosidan keyin C) fe’l asosidan oldin D) asosidan keyin

22. Fe’l nechta nisbat shakliga ega?

A) 3 ta B) 4 ta C) 5 ta D) 6 ta


23. O’timsiz fe’llar berilgan qatorni toping.

A) o’qimoq, kelmoq B) aytmoq, chizmoq C) kelmoq, ketmoq D) yodlamoq, bermoq


24. Qo’shma fe’llar qanday yoziladi?

A) qo’shib B) ajratib C) chiziqcha bilan D) A va B


25. Birdan ortiq bajaruvchiga ega bo’lgan fe’l nisbat qaysi?

A) aniq B) o’zlik C) birgalik D) majhul

6-SINF
Choose the right answer.
1. I _______ Uzbek.

A) am. B) is. C) has. D) have. E) are.

2. He _______ a pupil.

A) have. B) has. C) am. D) is. E) are.

3. They ________ Uzbek girls.

A) is not. B) is. C) has. D) am. E) are.

4. She _______ English.

A) have. B) has. C) am. D) is. E) are.

5. It ______ a book.

A) is. B) am not. C) have. D) are. E) am.

6. We _______ Uzbek.

A) are. B) have. C) has. D) is. E) am.

7. You _______ boys and girls.

A) are. B) have. C) has. D) am. E) is.

8. This _______ a pen.

A) am. B) are. C) is. D) has. E) have.

9. This ______ a boy.

A) has. B) is. C) are. D) have. E) am.

10. I ________ a father.

A) has got. B) have got. C) is. D) am. E) has.

11. I ________ a computer.

A) have got. B) aren’t got. C) has got. D) am got. E) am.

12. Find the translation of the word: a girl

A) o`g`il bola. B) dada. C) singil. D) qiz bola. E) ona.

13. Find the translation of the word: a grandfather

A) bobo. B) buvi. C) dada. D) do`st. E) aka.

14. Find the translation of the word: oila

A) a family. B) a father. C) a grandmother. D) a friend. E) a boy.

15. Find the translation of the word: yashamoq

A) house. B) flat. C) live. D) home. E) family.


16. This __________ a pen. A) are not.
17. I _________ from Andijan. B) is.
18. He _________ a girl. C) is not.
19. We _________ in form 7. D) are.
20. They ________ teachers. E) am.
21 – 25 Match the words
21. job A) quruvchi
22. school B) haydovchi
23. driver C) hamshira
24. nurse D) maktab
25. builder E) kasb
6-sinf uchun
1 – 15 Choose the right answer.
1. He __________ a father.

A) are got. B) haven’t got. C) has got. D) have got. E) is got.

2. There ______ some meat in the fridge.

A) are. B) is. C) have. D) has. E) am.
3. There ________ desks in the classroom.

A) is. B) has. C) am. D) are. E) have.

4. There ________ a lot of chairs in our classroom.

A) are. B) has. C) have. D) is. E) am.
5. There _______ a lot of tea in the tea-pot.

A) is. B) are. C) am. D) have. E) has.
6. We _________ a sofa in our house.

A) has got. B) have got. C) is. D) are. E) has.
7. I __________ a pencil in my bag.

A) have got. B) are. C) has got. D) has. E) am.
8. He __________ a computer in his room.

A) has got. B) is got. C) are got. D) have. E) have got.
9. You _________ a brother.

A) has got. B) have got. C) has. D) are got. E) has not got.
10. They ____________ a stone house.

A) are got. B) has. C) are. D) hasn’t got. E) haven’t got.
11. ________ there a shelf in the room?

A) are. B) Is. C) is not. D) am. E) has not.

12. _______ there a note-book on the table?

A) Are. B) Is. C) Has. D) Have. E) Am.
13. _______ there many pens in the bag?

A) Is. B) Am. C) Are. D) Have. E) Has.
14. There ________ a house in our classroom.

A) is not. B) are not. C) have not. D) has not. E) is.
15. There ________ much meat in the fridge.

A) is not. B) are not. C) am not. D) are. E) am.
16 – 20 Choose the right answer.
16. Have you got a mother? ______________________.

A) Yes, I haven’t. B) No, I am. C) Yes, I have. D) I have. E) I am.
17. Has she got a nose? ______________________.

A) Yes, she has. B) Yes, he has. C) No, she hasn’t. D) She has. E) Yes, she is.
18. Have you got 3 ears? ____________________.

A) Yes, I have. B) Yes, I am. C) No, I am not. D) Yes, I haven’t. E) No, I haven’t.
19. Is there a shelf in the classroom? ____________________.

A) No, there isn’t. B) No, there aren’t. C) Yes, there is. D) There is. E) There are.
20. Are there many cars in the classroom? ____________________.

A) Yes, there is. B) Yes, there are. C) No, there isn’t. D) there are. E) No, there aren’t.

6-sinf Tarix

II– variant

1. Ilk davlatchilikka o’tish davrida qabilaga saylab qo’yiladigan harbiy sardorlar boshchilik qilgan boshqaruv shakl qanday nomlangan?

A) oqsoqollar boshqaruvi B)xalq yig’ini C)harbiy demokratiya D)lashkarboshilar boshqaruvi

2. O’rtaOsiyodan topilgan eng qadimgi temirdan yasalgan buyumlar qaysi davrga tegishli?

A)XIV-XIII asrlarga B)XIII-XII asrlarga C)IX- VIII asrlarga D)VI-V asrlarga

3 “Avesto”da hududiy qo’shnichilik jamoasi qanday nomlangan?

A)varzana B)vis C)zantu D)nmana

4. Temirdan birinchi bo’lib … foydalana boshlaganlar.

A) Eronda elam qabilalari B)Kichik Osiyoda xett qabilalari C)Mesopatamiyada akkad qabilalari D)Kavkazortida arman qabilalari

5. Mezolit va Neolit davrida odam toshdan kichik mehnat qurollari yasay boshlagan. Bu arxeologiya fanida qanday atalgan?

A) chopperlar B) goplitlar C) mikrolitlar D) kerkilar

6. Qachonga kelib patriarxal davri boshlanda?

A) mil avv 5-mingyillikda B) mil avv 4-mingyillikda C) mil avv 3-mingyillikda D) mil avv 2-mingyillikda

7. Mil avv 2-mingyillikka doir O’zbekiston janubidan topilgan bronza asri dexqonchilik manzilgohini belgilang.

A)Zamonbobo B)Tozabog’yob C)Qiziltepa D)Sopolitepa

8. Afina davlatiga qaysi sohalar katta daromad keltirilar edi?

A) qullar savdosi B) boshqa davlatlar bilan olib borilgan savdo

C) Kumush konlari va tuz qazib olish D) dexqonchilik va chorvachilik sohalari

9 Yunon palestrlarida bolalarga nimalar o’rgatiladi?

A) handasa, meditsina, musiqa B) Adabiyot o’qitilar, she’r yozish va musiqa

C) she’r yozish, ritorika va handasa D) haykal yasash, she’r yozish, rasm chizish

10. Qaysi shahar aholisi FilipII qo’shinlariga qarshi afina shaharlari ittifoqiga qo’shiladi?

A) Fiva B) Sparta C) Plateya D) Xeroniya

11. Miloddan avvalgi 337-yilda Spartadan tashqari barcha yunon shahar davlatlarining vakillari qayerda yig’ildilar va Makedoniya hokimiyati ostida yunon davlatlari ittifoqini tuzdilar?

A) Korinfda B) Elledada C) Afinada D) Fivada

12. Hindlarning qaysi xudosi osmondagi suvni tutqunlikdan xalos aylagach, yeryuzida qurg’oqchilik poyoniga yetibdi?

A) Indra B) Ganesha C) Axriman D) Mitra

13. Hindistonda tabaqalardan birortasiga ham mansub bo’lmaganlarni qanday atashgan?

A) vayshilar B) chandallar C) shudralar D) kshatriylar

14. Buddaviylik dini oldingilardan nimasi bilan farq qiladi?

A) jonivorlarga ozor bermasligi bilan B) xudolarning ko’p bo’lmasligi bilan

C) inson mavqei tabaqalarga ham, jamiyatdagi maqomiga ham bog’liq bo’masligi bilan

D) narigi dunyoga ishonmasligi bilan

15. “Chjou” davlati ulkanligi bois hukmdorlar uni qanday atashgan?

A) “ Buyuk davlat”yoki“imperiya” B) “Zafaryor” yoki “dunyo ustuni”

C) “Buyuk shoh” yoki “ So’ngi podsholik” D) Zafaryor yoki O’rta podsholik

16 Shumerliklar oy yilini necha kun etib belgilashgan?

A)365 kun B)360 kun C)364 kun D)354 kun

17 Qadimgi Mitanni davlati hozirgi qaysi davlat hududida joylashgan?

A)Iordaniya B)Isroil C)Suriya D)Iroq

18. Xettlar davlatining poytaxti qaysi shahar bo’lgan?

A)Oshshur B)Xattusa C)Karxamesh D)Quddus

19. Qaysi hukmdor davrida Xan sulolasi davlati eng qudratli davlatga aylandi?

A) U Di B) Sin Shixuandi C) Vey Shu D) Lyu Ban

20. Xitoyliklarning eng ajoyib ixtirolardan biri kompas bo’lib, u magnitlangan temirdan yasalgan uzun dastali kattakon … eslatar edi?

A) xanjarni B) pichoqni C) vilkani D) qoshiqni

21. Kambiz qayerni zabt etishi bilan Eron davlati hududi nihoyatda kengaydi?

A)Mesopatamiyani B) Misrni C) O’rta Osiyoni D) Lidiya va Midiyani

22. Qadimiy qaysi shaharlar Ahamoniylar davlatidagi muhim savdo markazlari edi?

A)Persopol va Texron B) Suza va Ekbatana C) Kiropol va Suza D)Ekbatana va Kiropol

23. XIII asrda podsho … hukmronligi davrida Ossuriya podsholigi o’z ravnaqini yuqori cho’qqisiga erishdi?

A)Novuxodonosor II B) Sargon I C) Salmansar D)Xammurapi

24. Qadimiy Urartu davlatining poytaxti qaysi shahar bo’lgan?

A) Tir B) Memfis C) Tushpa D)Teshebani25. Qachon Finikiyada 22 undosh harfdan iborat bo’lgan alifbo yaratildi?

A)mil. avv XII asrda B)mil avv X asrda C)mil avv XI asrda D)mil avv IX asrda

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa