3- procediments especials 6 Tractats internacionalsDownload 87,9 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi87,9 Kb.
#12957


Butlletí
del


Consell General

Núm. 10/2017

Casa de la Vall, 2 de febrer del 2017

SUMARI

3- PROCEDIMENTS ESPECIALS

3.6 Tractats internacionals

Publicació de la Renovació de la reserva referida als articles 7 i 8 del Conveni penal sobre la corrupció, fet a Estrasburg el 27 de gener de 1999.


pàg. 2

Publicació de la Modificació de la declaració relativa a l'article 6 del Conveni pel qual se suprimeix l'exigència de legalització dels documents públics estrangers fet a l'Haia el 5 d'octubre de 1961. pàg. 24- IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN

4.4.1 Preguntes

Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 24 de gener del 2017, relatives a l'acomiadament de la treballadora de l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA), (Reg. Núm. 0090). pàg. 3

Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 30 de gener del 2017, relatives al seguiment per part del Consell Assessor del Patrimoni Cultural de l'estat i de la gestió del patrimoni cultural, en general, i dels entorns de protecció dels béns d’interès cultural, en particular, (Reg. Núm. 0115). pàg. 3

5- ALTRA INFORMACIÓ

5.2 Convocatòries

Convocatòria d’una sessió informativa pública del


Sr. Joan M. Rascagneres Llagostera, president del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, i del Sr. Josep Delgado Villena, president de la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació, davant de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost i de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient conjuntament, pel dia 1 de març del 2017. pàg. 4

3- PROCEDIMENTS ESPECIALS

3.6 Tractats internacionals

Edicte

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 1 de febrer del 2017, ha examinat el document que li ha tramès el M. I. Sr. Cap de Govern, registrat en data 27 de gener del 2017, sota el títol Renovació de la reserva referida als articles 7 i 8 del Conveni penal sobre la corrupció, fet a Estrasburg el 27 de gener de 1999 i exercint les competències que li atribueix el Reglament del Consell General, ha acordat d’acord amb l'article 64.2 de la Constitució i 90 del Reglament del Consell General, ordenar la seva publicació al Butlletí del Consell General.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 1 de febrer del 2017

Vicenç Mateu Zamora


Síndic General

Renovació de la reserva referida als articles 7 i 8 del Conveni penal sobre la corrupció, fet a Estrasburg el 27 de gener de 1999

Atès que el Conveni penal sobre la corrupció, fet a Estrasburg el 27 de gener de 1999 és vigent a Andorra des de l'1 de setembre del 2008;

Vist l’article 38 del Conveni que estableix que les declaracions i reserves tenen una validesa de 3 anys a comptar del primer dia de l'entrada en vigor del Conveni, i poden ser renovades per períodes de la mateixa durada.

Atès que en dipositar l’instrument de ratificació d’Andorra es van emetre tres reserves i una declaració de conformitat amb l’apartat 1 de l’article 37 i l’apartat 2 de l’article 29 del Conveni;

Atès que l’any 2011 es van renovar únicament les dos reserves referides als articles 7 i 8 i 12 del Conveni, mantenint-les al 2014;

Vist que, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 25 de la Llei reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de tractats del 19 de desembre de 1996, el Govern, en la sessió del 25 de gener del 2017 ha acordat la renovació únicament de la reserva referida als articles 7 i 8 del Conveni.

Vist que, d’acord amb l’apartat 2 del mateix article 25, el Govern ho ha comunicat als coprínceps i al Consell General;

Es publica la renovació de la reserva següent:

“De conformitat amb l’article 37, apartat 1 del Conveni, el Principat d’Andorra declara que qualificarà els actes a què fan referència els articles 7 i 8 com a delictes penals, de conformitat amb el seu dret intern, únicament si entren en el marc d’una de les definicions de delictes penals establerts pel Codi Penal del Principat d’Andorra.”

Edicte

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 1 de febrer del 2017, ha examinat el document que li ha tramès el M. I. Sr. Cap de Govern, registrat en data 27 de gener del 2017, sota el títol Modificació de la declaració relativa a l'article 6 del Conveni pel qual se suprimeix l'exigència de legalització dels documents públics estrangers fet a l'Haia el 5 d'octubre de 1961 i exercint les competències que li atribueix el Reglament del Consell General, ha acordat d’acord amb l'article 64.2 de la Constitució i 90 del Reglament del Consell General, ordenar la seva publicació al Butlletí del Consell General.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 1 de febrer del 2017

Vicenç Mateu Zamora


Síndic General

Modificació de la declaració relativa a l'article 6 del Conveni pel qual se suprimeix l'exigència de legalització dels documents públics estrangers fet a l'Haia el 5 d'octubre de 1961

Atès que el Conveni pel qual se suprimeix l’exigència de legalització dels documents públics estrangers fet a l’Haia el 5 d’octubre de 1961 és vigent a Andorra des del 31 de desembre de 1996;

Atès que l’article 6 del Conveni estableix que cada estat contractant ha de designar les autoritats competents per expedir la postil·la i que ha de notificar al Ministeri d’Afers Estrangers dels Països Baixos (dipositari del Conveni) aquesta designació en dipositar l’instrument de ratificació o d’adhesió i que amb posterioritat ha de notificar qualsevol modificació pel que fa a la designació d’aquestes autoritats;

Atès que, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 25 de la Llei qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de tractats, el Govern, en la sessió del 25 de febrer del 2017 ha acordat modificar la declaració relativa a l’article 6 del Conveni;

Atès que, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 25 de la Llei esmentada, el Govern ho ha comunicat als coprínceps i al Consell General;

Es publica la modificació de la declaració relativa a l’article 6 del Conveni pel qual se suprimeix l’exigència de legalització dels documents públics estrangers i que disposa que cada estat ha de designar les autoritats competents per lliurar la postil·la.

Les autoritats competents queden modificades de la manera següent:

- El/la ministre/a d’Afers Exteriors,

- El/la director/a d’Afers Bilaterals i Consulars,

- El/la director/a d’Afers Multilaterals i Cooperació,

- El/la cap d’Àrea d’Afers Generals i Jurídics.

4- IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN

4.4.1 Preguntes

Edicte

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 1 de febrer del 2017, ha examinat les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 24 de gener del 2017, relatives a l'acomiadament de la treballadora de l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA) i d’acord amb els articles 18 i 129 del Reglament del Consell General ha acordat admetre-la a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm. 0090).

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 1 de febrer del 2017

Vicenç Mateu Zamora


Síndic General

A la Sindicatura

El sotasignant, Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, d’acord amb el que disposen els articles 129 i següents del Reglament del Consell General, formulo les preguntes següents al M. I. Govern a fi que se'm contestin de forma escrita en el més breu termini.

Antecedents:

D’acord amb el que es pot llegir en la premsa:

Enquestes amb imaginació

La seva feina era sondejar els turistes que abandonaven el país però va ser acomiadada després que les càmeres de Mobilitat constatessin que algunes enquestes les feia sense abandonar la garita de la frontera i que, per tant, les havia elaborat posant imaginació. Acomiadada per una falta disciplinària molt greu. Així va cloure la relació laboral de la demandant amb l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), que feia anys que la tenia contractada com a part del cos d’enquestadors que entrevisten els turistes per després elaborar les estadístiques de Turisme”.

Pregunto a Govern:

- Quants anys va treballar la persona acomiadada a l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) i/o a Govern?

- A quantes enquestes va col·laborar?

- Quines són i enumerar les enquestes?

- De cada enquesta en què va participar, quina part va dur a terme la persona que s’ha acomiadat?

- En cada una de les enquestes: quina era la mostra, interval de confiança i marge d’error inicial? i com quedaria això afectat?

A Casa de la Vall, 24 de gener del 2017

Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells


Conseller general del Grup Liberal

Edicte

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 1 de febrer del 2017, ha examinat les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Rosa Gili Casals, consellera general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 30 de gener del 2017, relatives al seguiment per part del Consell Assessor del Patrimoni Cultural de l'estat i de la gestió del patrimoni cultural, en general, i dels entorns de protecció dels béns d’interès cultural, en particular i d’acord amb els articles 18 i 129 del Reglament del Consell General ha acordat admetre-la a tràmit i ordenar la seva publicació, (Reg. Núm. 0115).

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 1 de febrer del 2017

Vicenç Mateu Zamora


Síndic General

Molt Il·lustre Senyor,

La sotasignada, Rosa Gili Casals, consellera general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposen els articles 129 i següents del Reglament del Consell General, formulo les preguntes següents perquè, en el millor termini, el Govern presenti, per escrit, les respostes corresponents.Preguntes que es formulen en relació al seguiment per part del Consell Assessor del Patrimoni Cultural de l'estat i de la gestió del patrimoni cultural, en general, i dels entorns de protecció dels béns d’interès cultural, en particular

Segons l’article 5 de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d'Andorra, entre les tasques encomanades al Consell Assessor del Patrimoni Cultural, li correspon avaluar un cop l'any l'aplicació de la llei i l'estat general del patrimoni, i fer públics els resultats (art. 5.4d).

El darrer informe es va elaborar el 2011 i posteriorment, el govern de DA no en va acordar la seva publicació o comunicació.

Atenent que correspon també al Consell Assessor del Patrimoni Cultural emetre informe sobre els projectes de disposicions generals en matèria de patrimoni cultural, entenem que ho ha pogut fer sobre els molts entorns adjudicats.

Tanmateix, molts entorns adjudicats de manera externa durant els anys 2012 i 2013 encara no han estat publicats.

Així, es demana:

- Des de l’entrada a l’executiu del Govern de DA s’han estat fent aquestes avaluacions?

- Quantes se n’han fet?

- S’han fet els informes sobre els entorns adjudicats a partir del 2011? Quins són aquests?

- En quin estat es troben els entorns de protecció que van ser externalitzats?

Són els següents:

 Santa Maria i Sant Marc d'Encamp (adjudicat el 28-12-2012)

 Sant Serni de Nagol (adjudicat el 28-11-2012)

 Sant Romà de les Bons i la Torre dels Moros (adjudicat el 19-08-2012)

 Sant Serni de Llorts (adjudicat el 11-12-2013)

 Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana (adjudicat el 11-12-2013)

 Casa Rossell, casa d’Areny-Plandolit i Sant Corneli d'Ordino (adjudicat l'11-12-2013)

Butlletí del Consell General

Dipòsit legal: And. 262/94
ISSN 1024-9044

Preu de l'exemplar: 0,90 €


Subscripcions: Tel. 877877

Aquests estudis han tingut un cost de més de 74.000 €.

- Quan pensa el Govern aprovar aquests entorns?

- Quins han estat els criteris que han portat a aprovar l'entorn de protecció del Santuari nou i santuari vell de Meritxell (adjudicat el 19-09-2012)?

- Per quina raó no s’ha tancat l'entorn de protecció de Sant Martí i Mola i serradora de la Cortinada, publicat el 02-02-2011?

Preguntes que hauran de ser respostes, per escrit, en el termini establert reglamentàriament.

Consell General, 30 de gener del 2017

Rosa Gili Casals


Consellera general socialdemòcrata
del Grup Parlamentari Mixt

5- ALTRA INFORMACIÓ

5.2 Convocatòries

Avís

El proper dia 1 de març del 2017, dimecres, a les 16.00h, se celebrarà a la sala de reunions públiques de la planta -3 del nou edifici del Consell General, una sessió informativa pública del Sr. Joan M. Rascagneres Llagostera, president del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, i del Sr. Josep Delgado Villena, president de la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació, davant de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost i de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient conjuntament, amb l’ordre del dia següent:Punt Únic: Compareixença, a iniciativa pròpia, del Sr. Joan M. Rascagneres Llagostera, president del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, i del Sr. Josep Delgado Villena, president de la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació, per presentar el document “Estudi actuarial del règim de jubilació de la CASS”.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 1 de febrer del 2017

Vicenç Mateu Zamora


Síndic General
Download 87,9 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti