2 ta murakkab va 2ta oddiy moddalar qatorini ko‘rsating metan, oltingugurt, kislorod, xlorDownload 28,48 Kb.
Sana01.02.2022
Hajmi28,48 Kb.
#420942
Bog'liq
1 курс ЙМ КУРИЛИШ КИМЁСИ тестлар
Табиий ресурс, Baholash usullari, Ўрта асрларда геог, 2-topshiriq, Академик қоидалар Термиз Давлат Университети, 11-15 geodemografiya, Sammit Himoloy tog, 9-10 amaliy mashg’ulot Tabiiy sharoit va tabiiy resurslar o‘zgarishini bashorat qilish., 2-Ma`ruza, 7-8 амалий машғулот , Amaliy mashg\'ulotlar.pdf, 1068-Article Text-2147-1-10-20210724 (1), 3-маруза, yaponiyaga iqtisodiy geografik tavsif

2 ta murakkab va 2ta oddiy moddalar qatorini ko‘rsating.
metan, oltingugurt, kislorod, xlor
fosfor, oltingugurt, ftor, kremniy
is gazi, ozon, kislorod,ammiak.
Vodorod bromidning 3,65 grammida nechta molekula bor?
6∙1023
2,7*1024
2,7∙1023
2,7∙1022
Murakkab moddalar qatorlarini tanlang. 1) ammiak, metan, gematit 2) suv, fosfin, vodorod peroksid 3) ozon, xlor, grafit 4) bronza, oq fosfor, marganets 5) malaxit, gips, magniy
1, 2
2, 3
1, 3
4, 5
Faqat metall elementlardan tashkil topgan qatorni aniqlang.
azot, berilliy, kalsiy, kremniy
uglerod, alyuminiy, xlor, rux
azot, oltingugurt, bor, fosfor
rubidiy, stronsiy, kobalt, titan
Kumush 10847Ag izotopi yadrosining necha foiz tarkibini protonlar tashkil etadi?
56,5
58,5
57,4
43,5
quyidagi qatorlardan qaysi birida oddiy moddalar berilgan?
mis (I) oksid, azot, suv
kislorod, vodorod, temir (II) xlorid
fosfor (III) oksid, vodorod xlorid,
D) xlor, magniy, kaliy
quyidagi jarayonlardan fizikaviy hodisalarni ajrating. 1)oltingugurtning suyuqlanishi; 2)oltingugurtning yonishi; 3)shisha pishirish; 4)shishani maydalash; 5)shakarning erishi; 6)shakarning ko‘mirlanishi
1,2,3
1,4
4,5
1,4,5
Keltirilgan moddalar ichidan murakkablarini toping. 1)oq fosfor; 2)fosfin; 3)kalsiy fosfid; 4)qizil fosfor; 5)fosfat kislota; 6)qora fosfor
2,4,6
1,4,6
2,3,5
1,2,5
Element tushunchasini aks ettiruvchi ifodani toping: 1)yadro zaryadi bir xil bo‘lgan atomlar to‘plami; 2)mustaqil tura oladigan elektroneytral zarrachalar; 3)yadrodagi protonlar soni bir xil bo‘lgan atomlar to‘plami; 4)kimyoviy bo‘linmaydigan eng kichik zarracha; 5) atomlarning muayyan turi.
1,3
1,3,5
1
3
"Atom" tushunchasini qaysi ibora to‘laroq talqin etadi? 1)muayyan moddaning kimyoviy xossalarini o‘zida saqlab qoladigan eng kichik zarracha; 2)oddiy va murakkab moddalar molekulasi tarkibiga kiruvchi kimyoviy elementning eng kichik zarrachasi; 3)har qanday atomlarning alohida turi; 4)musbat zaryadlangan yadro bilan bir yoki bir necha elektronlardan tashkil topgan elektroneytral zarracha.
1
2
3
2 va 4
Moddaning kimyoviy xossalarini o‘zida mujassamlashtirgan eng kichik zarracha qanday nomlanadi?
Atom
molekula
Yardo
Proton
Faqat kimyoviy elementlar keltirilgan qatorni aniqlang.
olmos, ozon, grafit, uglerod
ozon, kislorod, olmos, vodorod
azot, ozon, vodorod, kislorod
uglerod, kislorod, vodorod, azot
Kimyoviy toza bo‘lgan moddani aniqlang.
Benzin
generator gazi
vodoprovod suvi
===#olmos
quyidagi iboralarning qaysilarida kislorod elementi haqida gap boradi? 1)suv tarkibida kislorod mavjud; 2)baliq suvdagi kislorod bilan nafas oladi; 3)kislorod ko‘pdan-ko‘p minerallar tarkibiga kiradi; 4)ko‘pchilik moddalar kislorodda yonadi; 5)kislorod ikkita atomdan iborat; 6)vodorod peroksid tarkibida kislorod bor.
1,3,4
2,3,6
2,4,5
1,3,6
Qaysi element(lar) atomi quyida berilgan hamma moddalar tarkibiga kiradi? 1)kaliy permanganat; 2)kaliy manganat; 3)vodorod peroksid; 4)bertole tuzi; 5)kaliy karbonat; 6)kaliy nitrat.
kaliy, kislorod
marganets, xrom
Vodorod
D)kislorod
Uglerod elementi quyidagi qaysi moddalar tarkibiga kirmagan?1)karbid; 2)ohaktosh; 3)osh tuzi; 4)kaliy nitrat; 5)kaliy xlorat; 6) ichimlik soda.
1, 2, 3
3, 4
1, 2, 5
D)3, 4, 5
Vodorod va uglerod atomlaridan tashkil topgan moddaning geliyga nisbatan zichligi 7,5. Gazning formulasini aniqlang.
C3H6
C2H4
C2H6
C2H2
Kimyoviy element, uning molekulasi va uning allotropik shakl ko‘rinishi aks ettirilgan qatorni toping.
xlor atomi, xlor molekulasi, xlor(III) oksid
kislorod atomi, kislorod molekulasi, ozon
oltingugurt atomi, kristall holdagi oltingugurt molekulasi, kaliy sulfid
vodorod atomi, vodorod molekulasi, ammiak
quyidagi hodisalarning qaysi guruhi kimyoviy jarayonga taalluqli?
suvning qaynashi, simob oksidning parchalanishi
suvning muzlashi, qo‘rg‘oshinning suyuqlanishi
temirning xlorlanishi, kalsiy karbonatning parchalanishi
kislotadan vodorodning siqib chiqarilishi, yodning sublimatlanishi
Oddiy moddalarni tanlang: 1)vodorod; 2)suv; 3)ohaktosh; 4)grafit; 5)xlor.
1, 4, 5;
2, 4;
1, 3, 5;
3, 5;
Kislorod qaysi hollarda oddiy modda holida ifodalangan? 1)havo tarkibiga kiradi; 2)oksidlar tarkibiga kiradi; 3)yonish reaksiyasida qatnashadi; 4)ozon hosil qiladi; 5)kislorodli kislotalar tarkibiga kiradi.
1, 3
1, 3, 4
2, 5
3, 4, 5
qaysi holatlarda kislorod ajralib chiqishi kimyoviy hodisalarga asoslangan? 1)kaliy permanganatdan; 2)suyuq havodan; 3)simob oksididan; 4)isitilgan dengiz suvidan.
1,3
1,2
2,3
3,4
Murrakab modda bu...
bir xil atomlardan tuzilgan modda.
molekulalari har xil atomlardan tuzilgan modda.
molekulalari bir xil atomlardan tuzilgan modda.
har xil atomlardan tuzilgan modda.
Atomlarga tegishli xususiyatlarni tanlang. 1)tartib raqami; 2)yadro zaryadi; 3)elektron qobg‘i; 4)suv molekulasining tarkibiy qismi
1, 2
1, 4
1, 3
2, 3
+To‘g‘ri ta’riflarni tanlang. 1)elementlarga massa, zichlik, qaynash va suyuqlanish temperaturalari xos; 2)elementlarning turlari atomlardan ko‘p; 3)atomlarning turlari elementlardan ko‘p; 4)moddalarga massa, zichlik, qaynash va suyuqlanish temperaturalari xos.
, 2
1, 3
2, 4
3, 4
+Odam tanasining 70% ini kislorod tashkil etsa, og‘irligi 80kg bo‘lgan tanadagi kislorodning atomlar soni va miqdori qanchaga teng bo‘ladi?
3100; 2∙1027
3,15∙ 103; 1,9∙1027
575; 9,5∙1026
3,5∙103; 2,1∙1027
+Sizga ma’lum bo‘lgan elementning massa sonini nimalar tashkil etadi? 1)proton va neytronlar soni yig‘indisi; 2)neytronlar soni; 3)elektronlar soni
1, 3
1, 2
2, 3
1
+ Skandiy elementi tarkibidagi nuklonlar va elektronlar soni to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.
21 ta proton, 21 ta neytron, 45 ta
24 ta proton, 45 ta neytron, 24 ta
21 ta proton, 24 ta neytron, 21 ta
24 ta proton, 24 ta neytron, 21 ta
Javoblarda keltirilgan moddalarning qaysi biri allotropik shakllarga ega emas?
Kislorod
xlor
Oltingugurt
fosfor
Agregat holati gaz bo‘lgan qaysi moddaning diffuziya tezligi (bir xil temperatura va bosimda) sekinroq bo‘ladi? 1)vodorod; 2)geliy; 3)azot; 4)kislorod; 5)karbonat angidrid.
5
3
4
2
+E3O4 tarkibli birikmada noma’lum elementning ulushi 90,66% ni tashkil etadi. Elementni aniqlang.
temir
qo‘rg‘oshin
Qalay
marganets
Allotropik shakl ko‘rinishiga ega bo‘lgan moddalar tutgan elementlar qatorini ko‘rsating.
kislorod, azot, uglerod
fosfor, kislorod, brom
kislorod, fosfor, xlor
kislorod, uglerod, fosfor
Qaysi hollarda kislorod elementi haqida gap boradi? 1) suv tarkibida kislorod bor; 2) sulfat kislota tarkibiga kislorod kiradi; 3) qum tarkibida kislorod bor; 4) baliqlar suvda erigan kislorod bilan nafas oladi; 5) kislorod qaytaruvchi va oksidlovchi bo‘lishi mumkin.
1,2,3
2,3
3,4
4,5
qaysi elementlar qatorida allotropik shakl o‘zgarishga ega bo‘lgan elementlar bor?
kislorod, vodorod, xlor
kislorod, fosfor, uglerod
vodorod, fosfor, oltingugurt
ftor, kaliy, kislorod
Hajmiy ulushlari teng bo‘lgan vodorod va kislorod aralashmasining ammiakka nisbatan zichligi nechaga teng?
1,0
1,6
1,8
2,0
Massasi 23,2 g bo‘lgan qaysi temir birikmasini hajmi 8,96 l vodorod metall holigacha qaytaradi?
temir(II) gidroksid
temir(III) oksid
temir(II) oksid
magnetit
3,99 g modda yonganda 2,31 g uglerod(IV) oksid va 6,72 g oltingugurt(IV) oksid hosil bo‘ldi. Moddaning oddiy formulasini toping.
H2S
HCNS
HCN
CS2
Elementlarning qaysilarida allotropiya hodisasi mavjud? 1)uglerod; 2)azot; 3)xlor 4)yod; 5)qalay; 6)kislorod.
1,5,6
1,3
1,6
3,5
qaysi moddalarda allotropiya hodisasi kuzatilmaydi? 1)brom; 2)ftor; 3)uglerod; 4)qalay; 5)kislorod; 6)fosfor
1,2
2,4
3,4
1,5
Miqdori 4,5∙1012 dona azot atomlari havoning qanday hajmida bo‘lishi mumkin? (φ (N2)=0,78).
4,8∙10-12
3,7∙10-10
1,7∙10-10
1,07∙10-10
quyida keltirilgan moddalarning qaysilarida molekulalar soni bir xil? 1) 24 g azot bilan 44 g uglerod(IV) oksid; 2) 0,5 mol azot bilan 11,2 l (n.sh.) uglerod(IV) oksid; 3) 2 l azot bilan 1 l uglerod(IV) oksid; 4) 14 g azot bilan 0,5 mol uglerod(IV) oksid.
2 va 4
faqat 2
1
3 va 4
quyidagilarning qaysilari kimyoviy hodisa? 1)qog‘ozning yonishi; 2)temirning magnitga tortilishi; 3)suvning muzlashi; 4)mis simning qizdirilganda qorayishi; 5)yog‘ning benzinda erishi; 6)temirning zanglashi
1, 4, 6
2, 5, 6
1, 3, 4
2, 3, 5
"Qaldiroq gaz"ning tarkibini ko‘rsating:
H2+(O)
H2+O2
H2+2O2
2H2+O2
Allotropik shakl o‘zgarishlariga ega bo‘lgan elementlar qatorini belgilang.
xlor, kislorod, fosfor, selen
uglerod, fosfor, azot, oltingugurt
selen, uglerod, fosfor, kislorod
fosfor, vodorod, azot, kislorod
quyidagi holatlarning qaysilari to‘g‘ri? 1) fizik hodisalar kimyoviy hodisalardan farq qilib, fizik hodisalarda molekulalar saqlanib qolmaydi;2) molekulalar atomlardan tarkib topadi; 3) kimyoviy hodisalarda molekulalar tarkibi o‘zgaradi; 4) kimyoviy reaksiyaga kirishgan moddalarning massasi hosil bo‘lgan moddalarning massasiga teng bo‘lmaydi; 5) molekulalar orasida o‘zaro tortilish va itarilish kuchlari mavjud; 6) bir turdagi atomlar boshqa turdagi atomlardan massasi va xossalari bilan farq qilmaydi
1, 4, 6
3, 5, 6
2, 3, 5, 6
2, 3, 5
Noto‘g‘ri ifodalarni tanlang: 1)kislorod atomi; 2)sirka kislota atomi; 3)malaxit atomi; 4)olmos - uglerod molekulalaridan tashkil topgan; 5)vodorod peroksid H2O2 - vodorod va kislorod molekulalaridan tashkil topgan; 6)osh tuzi natriy va xlor atomlaridan tarkib topgan; 7)suv H2O - vodorod molekulasi va kislorod atomidan tashkil topgan.
2, 3, 4, 5, 7
1, 4, 6
2, 3, 4, 5, 6, 7
faqat 1
Ikki xil atomlardan tashkil topgan birikmalarning tarkibi AxBy formula bilan ifodalanadi. x va y quyidagilarning qaysi biri bilan bog‘liq?
A va V moddalarning atom massalari
A va V moddalarning nisbiy atom
A va V atomlarning valentligi
A va V atomlardagi elektronlar soni
Allotropik shakl ko‘rinishiga ega bo‘lgan moddalar qatorini aniqlang. 1)kumush; 2)brom; 3)oltingugurt; 4)xlor; 5)argon; 6)kislorod; 7)fransiy; 8)fosfor
3,6,8
1,2,5
3,4,7
2,3,7
Qaysi kattalik massaning atom birligi qiymatiga teng?
2 ∙ 10-23
1,66 ∙ 10-24
1
Moddalar bug‘ining geliyga nisbatan zichligi 11 ga teng bo‘lgan qatorni aniqlang.
is gazi, havo, propan
uglerod(IV)-oksid, etil spirt, butan
karbonat angidrid, propan, azot(I)
kislorod, vodorod sulfid, metil spirt
o‘zgarishlar orasidan kimyoviy jarayonlarga taalluqli bo‘lganlarini toping. 1) kislorodning ozonga aylanishi; 2) kislorodni suyultirilgan havodan olish; 3) simob(II) oksiddan kislorodni olish; 4) suvni qaynatish
2, 3, 4
2, 4
1, 3
1, 3, 4
+havodan og‘ir gazlar aralashmasini toping. 1)havo va kislorod; 2)nam havo; 3)havo va azot(I) oksid; 4)havo va uglerod(IV) oksid; 5)uglerod(II) oksid va azot
2,3,4
1,3,4
2,3,5
3,4,5
+Molekulasi uchta atomga ega bo‘lgan moddalarni toping. 1)magniy gipoxlorit; 2)natriy gipoxlorit; 3)natriy xlorat; 4)kalsiy perxlorat; 5)perxlorat kislota; 6)vodorod sulfide
1, 5
2, 4
1, 3
2, 6
Tarkibida allotropik shakl o‘zgarishli elementlar bo‘lmagan moddalarni toping. 1)HCl, 2)CO2, 3)AsH3, 4)NaF, 5)PH3, 6)AlSl3, 7)K2Se, 8)KBr
2, 4, 5, 7
1, 3, 4, 6, 8
3, 5, 6, 7, 8
1, 3, 5, 7, 8
+ Murakkab moddalarni tanlang. 1)muz; 2)temir; 3)bo‘r; 4)azot; 5)ozon; 6)fosfin; 7)karbin; 8)olmos; 9)"quruq muz"; 10)bertole tuzi
2, 4, 5, 7, 8
1, 3, 6, 9, 10
2, 4, 5, 8, 10
1, 3, 5, 7, 9
+Azot qaysi birikmalar tarkibiga kirmaydi? 1)pikrin kislota; 2)alanin; 3)dolomit; 4)akril kislota; 5)anilin; 6)kroton kislota
1, 6
2, 5
1, 3, 4
3, 4, 6
+ Allotropik shakl o‘zgarishni namoyon qilmaydigan elementlar qatorini ko‘rsating.
xlor, azot, brom, simob
fosfor, qalay, selen, tellur
oltingugurt, ftor, yod, rux
oltingugurt, uglerod, vismut, litiy
+ Tarkibida allotropik shakl o‘zgarishga ega bo‘lgan elementlari yo‘q bo‘lgan birikmalarni aniqlang.
NaCl,KF,HCl
FeS,H2O,Zn2P3
FeCl2,HCl,K2S
Zn2P3,CuCl2,NaCl
+Taklif etilganlar orasidan oddiy moddalar qatoriga kiradiganlarni tanlang. 1)sellyuloza; 2)olmos; 3)karbin; 4)marmar; 5)malaxit; 6)ozon; 7)fosfin; 8)fullerin.
,4,5,7
2,3,6
2,3,6,8
2,6,7
+ Quyidagi qaysi moddalar uchun atom va molekula tushunchalari bir xil? 1)kislorod; 2)temir; 3)argon; 4)suv; 5)osh tuzi; 6)azot; 7)ozon; 8)kremniy
1,2,3,4,8
1,5,6,7,8
1,4,7,8
1,2,3,6,8
+ Kimyoviy elementga tegishli bo‘lgan xossalarni aniqlang. 1)atom massa; 2)zichlik; 3)elektron qavat; 4)rang; 5)yadro zaryadi; 6)qaynash va suyuqlanish temperaturasi; 7)izotoplar; 8)protonlar va neytronlar soni.
1, 3, 5, 7
1, 3, 4, 7, 8
1, 2, 4, 5
1, 3, 5, 7, 8
+ Oddiy moddaga tegishli bo‘lgan xossalarni aniqlang. 1)yadro zaryadi; 2)zichlik; 3)elektron qavatlar; 4)atom massa; 5)izotoplar; 6)rang; 7)qaynash va suyuqlanish temperaturalari; 8)agregat xolat.
1, 3, 4, 5
1, 6, 8
2, 6, 7
2, 6, 7, 8
quyidagi jumlalarning qaysilarida kimyoviy element haqida fikr yuritilayotganligini aniqlang. 1)inson organizmida kalsiy va uglerod bor; 2)tirik organizmlar kislorod bilan nafas oladi; 3)vodorod davriy jadvalda 1-davr I guruhda joylashgan; 4)uglerod qattiq modda; 5)uglerodda ikkita elektron qavat mavjud
3, 5
2, 4
1, 3
1, 3, 5
+quyidagi fikrlarning qaysilarida oddiy modda haqida fikr yuritilayotganini aniqlang. 1)temir suvda erimaydi; 2)soch tarkibida oltin bor; 3)borning yadro zaryadi +5 ga teng; 4)qon tarkibida temir bor; 5)ko‘pchilik moddalar kislorodda yonadi; 6)oltindan uzuk va ziraklar tayyorlanadi.
1, 5
5, 6
2, 3, 4
1, 5, 6
+Izobarlarga tegishli ta’rifni toping.
yadrosidagi protonlar soni bir xil,
yadrosidagi neytronlar soni bir xil,
yadrosidagi protonlar va neytronlar soni
yadrosidagi protonlar va neytronlar
+ qaysi hollarida kislorod molekulasi haqida so‘z boradi? 1)kislorod simob(II) oksid tarkibiga kiradi; 2)kislorod havo tarkibiga kiradi; 3)gazometrga kislorod yig‘ilgan; 4)kislorod suvda yomon eriydi; 5)CaCO3 tarkibiga kislorod kiradi
3, 4, 5
1, 2, 4, 5
1, 3, 5
2, 3, 4
+
qaysi moddalar uchun "molekula" va "atom" tushunchalari teng qiymatlidir? 1)vodorod; 2)kislorod; 3)azot; 4)argon 5)geliy
1,5
2,4
4,5
1,2,3
+Oltingugurt bug‘i tarkibidagi bitta molekula (Sx)ning massasi 6,4∙ 10-22g ga teng bo‘lsa, Sx dagi "x"ning qiymatini toping (m(112C)=1,667∙ 10-27kg).
6
8
10
12
+Oltingugurt bug‘ining 1700°C da vodorodga nisbatan zichligi 16 ga teng. SHu temperaturada oltingugurt molekulasi necha atomdan iborat?
4
2
3
1
+Izotoplarda nima uchun yadro zaryadi bir xil bo‘lsa-da, massalari har xil bo‘ladi?
yadro tarkibidagi protonlar soni har
yadro tarkibidagi neytronlar soni
yadro tarkibidagi protonlar va
yadro atrofidagi elektronlar soni
+quyidagilar orasidan oddiy moddalarni tanlang. 1)marmar tosh; 2)ozon; 3)malaxit; 4)olmos; 5)sellyuloza; 6)karbin; 7)fosfin
1, 2, 4
2, 4, 6
1, 4, 7
1, 3, 7
+ YAdro zaryadlari +19 va +20 bo‘lgan ikki element bir xil-- 6,68∙ 10-26kg massaga ega. Bunday moddalar qanday nomlanadi?
izotonlar
izomerlar
gomologlar
izobarlar
+"Izobarlar" tushunchasining to‘g‘ri ifodasini toping.
protonlar soni bir xil, lekin
neytronlar soni bir xil, lekin
protonlar va neytronlar soni bir xil
protonlar va neytronlar soni har xil,
+ quyidagi ifodalarning qaysilarida kislorod molekulasi to‘g‘risida so‘z boradi? 1)simob(II) oksid tarkibida kislorod bor; 2)havo tarkibida kislorod bor; 3)gazometrda kislorod yig‘ilgan; 4)kislorod suvda yomon eriydi; 5)suv gazi tarkibida kislorod mavjud
3, 4, 5
1, 2, 4, 5
1, 2, 3, 5
2, 3, 4, 5
+ qaysi moddalar uchun "molekula" va "atom"tushunchalari bir xil? 1)vodorod; 2)kislorod; 3)azot; 4)nodir gazlar
1
2
3
4
+ Xona temperaturasida Sx ning bitta molekulasi massasi 4,26∙ 10-22gga teng. Agar oltingugurt atomining massasi 5,32∙ 10-23g bo‘lsa, "x" ning qiymatini toping.
6
8
10
12
0,75 mol B2O3 va 1mol KClO3 tarkibidagi atomlar soni nisbatini toping.
1:1,6
1:1,4
1:1,5
1:1,7
+1936 yili ... birinchi bo‘lib o‘simliklar hujayrasida DNK borligini aniqladi.
A.N.Belozerskiy
A.YA.Danilevskiy
A.V.Kolbe
A.N.Nesmeyanov
+1869 yili shvetsariyalik ximik ... leykotsit tarkibida nuklein kislota borligini aniqladi.
F.Misher
F.Vyoler
YA.Bersilius
M.Bertlo
+Oddiy moddalarni ko‘rsating. 1)ozon; 2)suv; 3)olmos; 4)silan; 5)grafit; 6)karbid; 7)oq fosfor; 8)qizil fosfor; 9)fosfin.
1, 2, 4, 5, 9
1, 3, 5, 7, 8
2, 4, 6, 9
3, 5, 7, 8,
2,0∙ 10-6kg oltingugurt yondirilganda hosil bo‘ladigan SO2 molekulalari sonini hisoblang.
3,76∙ 1023
3,76∙ 1019
6,02∙ 1023
12,04∙ 1023
Oltingugurt atomining absolyut massasini (kg) aniqlang.
32
5,32∙ 10-26
1,9∙ 10-23
16
Temir atomining absolyut massasini (kg) toping.
9,30∙ 10-26
92,96∙ 10-23
33,73∙ 10-27
28
Quyidagilardan fizikaviy hodisalarni aniqlang.
qizdirilgan shakarning qorayishi
misni qizdirilganda qorayishi
qirovning hosil bo‘lishi
temirning zanglashi
Quyidagilardan kimyoviy hodisalarni aniqlang.
qalayning suyuqlanishi
havoning suyuqlanishi
azotning suyuqlanishi
qatiqning ivishi
Oddiy moddalar uni tashkil qilgan element nomi bilan ataladigan suyuq moddani toping. 1)azot; 2)simob; 3)yod; 4)brom.
2
1
4
2, 4
quyidagilardan kimyoviy toza moddalarni belgilang.
havo
neft
bronza
kristallik soda
quyidagilarni qaysi biri to‘g‘ri ma’noni anglatadi?
sut atomi
havo molekulasi
chumoli atom
suv molekulasi
+ quyidagi iboralardan qaysi biri ma’noga ega emas?
havo azot va kislorod atomlari
oltingugurt atomlari
3/4 mol mis atomlari
CO2 molekulalari
+."kimyoviy reaksiyalar natijasida moddalarning massasi o‘zgaradi", degan noto‘g‘ri xulosaga kelgan edi.
mashhur fransuz olimi A.Lavuaze
rus olimi M.V.Lomonosov
fransuz olimi J.P.Prust
mashhur ingliz olimi R.Boyl
"Moddalar massasini saqlanish qonuni"ni M.V.Lomonosovdan bexabar anchagina keyin... kashf etdi.
YA. Berselius
A. Lavuaze
J.P. Prust
R. Boyl
23,2 g Fe3O4 ni temirga qaytarish uchun necha litr (n.sh.) is gazi kerak bo‘ladi?
2,24
8,96
4,48
3,4
Natriy gidroksidning bitta molekulasiga 24 ta suv molekulasi to‘g‘ri kelsa, eritmadagi ishqorning massa ulushini hisoblang.
8,47
6,16
4,0
9,24
1774 yili fransuz olimi ... havo asosan ikkita gaz-- azot va kislorodning aralashmasidan iboratligini isbotladi.
M.V.Lomonosov
J.Dalton
A.Lavuaze
J.Pristli
2 mol glyukon kislota va 7mol karbonat angidrid tarkibidagi kislorod atomlari o‘zaro qanday nisbatda bo‘ladi?
2:3,5
2:1
1:1
1,5:3,5
Temir(III) gidrofosfat molekulasida nechtadan σ - va π -bog‘lar bo‘ladi?
7, 1
15, 3
21, 3
12, 4
Bir xil massada olingan qaysi gazning hajmi (n.sh.) katta bo‘ladi?
metan
kislorod
xlor
vodorod
Izobarlar tushunchasining to‘g‘ri ifodasini toping.
protonlar soni bir xil, lekin
neytronlar soni bir xil, lekin
protonlar va neytronlar soni bir xil
protonlar va neytronlar soni har xil,
Izotoplar tushunchasining to‘g‘ri ifodasini toping.
protonlar soni bir xil, lekin
neytronlar soni bir xil, lekin
protonlar va neytronlar soni bir xil
protonlar va neytronlar soni har xil,
Moddaga tegishli bo‘lgan xossalarni aniqlang. 1)zichlik; 2)yadro zaryadi; 3)elekron qavatlar; 4)qaynash va suyuqlanish temperaturalari; 5)izotoplar; 6)rang; 7)atom massa; 8)agregat holat
2, 3, 5, 7
1, 4, 8
3, 5, 7
1, 4, 6, 8
Download 28,48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
covid vaccination
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti