1. Zararkunanda hasharotlarga qarshi kurash usullarini ishlab chiqqan olimlarni belgilangDownload 24,49 Kb.
Sana13.06.2022
Hajmi24,49 Kb.
#661602
Bog'liq
Aralash test


1. Zararkunanda hasharotlarga qarshi kurash usullarini ishlab chiqqan olimlarni belgilang.
1) V.Yaxontov; 2) S.Alimuhamedov;
3) S.Mirahmedov; 4) S.Kanash; 5) R.Olimjonov;
6) A.To'laganov; 7) M.Sultonov; 8) J.Azimov
A) J, 3, 5, 7 B) 2, 4, 6,8 C) 3 D) 1, 2, 5
2. O'simlik shirasi bilan oziqlanadigan o'rgimchaksimonlar vakili ...
A) falanga B) qichimakana
C) o'rgimchakkana D) butli o'rgimchak
3. Chumolining og'iz apparati...
A) yalovchi B) kemiruvchi
C) kemiruvchi-yalovchi D) chaquvchi
4. Ninachilarning lichinkasi qayerda rivojlanadi?
A) chirindilarda B) tuproqda
C) suvda D) tuxumdonda
5. Oqmaydigan suv havzalari yaqinida ninachining qaysi turi uchraydi?
A) suluv ninachi B) moviy ninachi
C) halqali ninachi D) barchasi
6. Qandalalar nima sababdan yarim qanotlilar turkumiga kiritilgan?
A) birinchi juft qanotlarining oldingi qismi qalinlashgan, keyingi qismi yupqa va shaffof
B) ikki juft qanotlari yupqa
C) ikki juft qanotlari qalin
D) birinchi juft qanotlarining oldingi qismi yupqa, orqa qismi qalinlashgan
7. Donli ekinlar doni va bargini so'rib oziqlanuvchi hasharotni belgilang.
A) to'shak qandalasi B) chirildoq
C) ninachilar D) xasva qandalasi
8. Iskabtoparlar qaysi hasharotlar turkumiga xos? A) pardaqanotlilar B) qattiq qanotlilar
C) ikki qanotlilar D) teng qanotlilar
9.Quyidagi o'rgimchaksimonlar bilan ko'zlarining soni juftlab ko'rsatilgan to'g'ri javobni toping.
1) butli o'rgimchak; 2) falanga; 3) chayon;
a) 8; b) 12; c) 2
A) 1-a, 2-b, 3-c B) 1-a, 2-c, 3-b
C) 1-b, 2-a, 3-c D) l-b,2-c,3-a
10. Ham oddiy, ham murakkab ko'zga ega bo'lgan hasharotni belgilang.
A) tut ipak qurti B) temirchak
C) asalari D) qandala
11. Ishchi asalarining murakkab (I) va oddiy (II) ko'zchalarining soni to'g'ri berilgan javobni toping.
A) I-lta;II-2ta B) I - 2 ta; II - 2 ta
C) I-2ta;II-3ta D) I - 2 ta; II- 4 ta
12. Iskabtopar hasharotlarning qaysi turkumiga mansub?
A) ikki qanotlilar C) teng qanotlilar
B) pardaqanotlilar D) tangachaqanotlilar
13. Hasharotlarning eng qadimgi vakilini belgilang. A) qandala B) chigirtka C) ninachi D) iskabtopar
14. Uy pashshalari (I) va kanalar (II) odamlarga qanday kasalliklarni yuqtirishi mumkin?
1) vabo; 2) sil; 3) terlama; 4) ensefalit; 5) ichburug'; 6) tulyaremiya
A) 1-1,2,5,11-3,4,6
B) 1-2,5,11-1,3,4,6
C) 1-2, 3, 5; II-1,4, 6
D) 1-1,2, 3; II-4,5,6
15. O'pkasi (a), traxeyasi (b), o'pka va traxeyasi (c) yordamida nafas oluvchi hasharotlarni aniqlang. 1) chayon; 2) iskabtopar; 3) butli o'rgimchak;
4) qandala; 5) biy; 6) suv shillig'i
A) a - 1, 6; b - 2, 4; c - 3, 5
B) a - 1, 2; b - 3, 4; c - 5, 6
C) a - 1, 2; b - 4, 6; c - 3, 5
D) a - 6; b - 2, 4; c - 1, 3, 5
16. Tanasi a) boshko'krak va qorin, b) bosh, ko'krak va qorindan iborat hayvonlarni farqlang.
1) krevetka; 2) biy; 3) falanga; 4) iskabtopar;
5) chayon; 6) qandala
A) a - 1, 2, 3; b - 4. 5, 6
B) a - 1, 2, 5; b - 3, 4, 6
C) a - 1, 3, 5; b - 2, 4, 6
D) a - 2, 3, 5; b - 1, 4, 6
17. Yuragida 3 juft teshigi bo'lgan hayvonlarni belgilang.
A) biy, krab, qoraqurt
B) biy, iskabtopar, qandala
C) o'rgimchak, qisqichbaqa, xonqizi
D) chayon, qandala, qoraqurt
18. Mozaik ko'rish quyidagi qaysi hayvonlarga xos?
1) dafniya; 2) krevetka; 3) biy; 4) qoraqurt;
5) o'rgimchak; 6) iskabtopar
A) 1, 2, 4, 5 B) 1,2,6 C) 3, 4, 5, 6 D) barchasi
19. Quyidagi bo'g'imoyoqlilarni lichinkali (I) va lichinkasiz (II) rivojlanuvchilarga ajrating.
1) iskabtopar; 2) xasva qandaiasi; 3) biy; 4) kana;
5) chayon
A) I- 1, 2, 3; 11-4,5 B) I- 1,2,4,11-3,5
C) 1-2, 3, 4; 11-1,5 D) I - 3, 4, 5; 11-1,2
20. Faqat o'pka bilan nafas oluvchi o'rgimchaksimonlar sinfining vakilini belgilang.
A) butli o'rgimchak B) qoraqurt
C) chayon D) biy
21. Qaysi hayvon tizimcha shaklidagi shilimshiq ip ichiga juda ko'p tuxum qo'yadi?
A) baqachanoq B) baqa
C) yomg'ir chuvalchangi D) suv shillig'i
22. Yalang'och shilliq nima orqali nafas oladi?
A) jabra B) o'pka C) teri D) o'pika va teri
23. Go'shti uchun ko'plab ovlanadigan mollyuskalarni belgilang.
A) dreysena, midiya, ustritsa
B) midiya, taroqchalar, baqaclianoq
C) taroqchalar, ustritsa, midiya
D) bitiniya, sadafdorlar, dreysena
24. Osminogning og'iz teshigi atrofida nechta oyoqchalari bo'ladi?
A) 8 B) 10 C) 8 juft D) juda ko'p
25. Eng yirik o'rgimchaksimonni belgilang.
A) dafniya B) qoraqurt C) falanga D) kana
26. Bo'g'imoyoqlilar tipining qaysi vakilida boshining ustida bir juft yirikroq, ikki yonida besh juft mayda ko'zlari bo'ladi?
A) asalari B) o'rgimchak C) qisqichbaqa D) chayon
27. Qanotsiz hasharotlarni ko'rsating.
A) qandala, suvarak, burga
B) bit, burga, to'shak qandaiasi
C) kapalak, burga, pashsha
D) bit, burga, tillako'z
28. Yashil tillaqo'ng'izning g'umbakdan chiqishi qaysi vaqtga to'g'ri keladi?
A) yozda B) erta bahorda
C) bahor o'rtalarida D) kuzda
29. Bosh-oyoqli molluskalar sinfining nechta turi bor?
A) 650gayaqin B) 380 ta C) 500 ta D) 1000 ta
30. Qaysi molluskalarning paypaslagichlarida so'rg'ichlar joylashgan?
A) suv shillig'i B) baqachanoq
C) karakatitsa D) dreysena
31. Chigirtka, temirchak, chirildoqlarning og'iz apparati qanday tipda tuzilgan?
A) so'ruvchi B) sanchib-so'ruvchi
C) kemiruvchi D) yalovchi
32. Qandalalar qanotlarining oldingi qismi qalinlashgan, keyingi qismi qanday tuzilishga ega?
A) yupqa va shaffof B) qalin, ensiz
C) kalta o'simta shaklida D) yelpig'ichsimon
33. Bosh-oyoqli molluskalar sinfiga mansub hayvonni toping.
A) sakkizoyoq B) baqachanoq
C) dreysena D) perlovitsa
34. Hasharotlarning traxeya naychalariga havo qanday kiradi?
A) qorin muskullarining dam-badam qisqarishi tufayli
B) traxeya bo'shliqlariga havo uzluksiz o'tadi
C) ko'krak qafasi qisqarishi hisobiga
D) bosun ta'sirida
35. Chirildoq, temirchak qaysi turkumga kiradi?
A) qattiqqanotlilar B) to'g'riqanotlilar
C) tangachaqanothlar D) tengqanotlilar
36. Bir juft so'lak bezlari halqumiga ochiladigan hayvonni ko'rsating.
A) yomg'ir chuvalchangi B) nereida
C) suv shillig'i D) daryo qisqichbaqasi
37. Hasharotlar tinim davrida nima hisobiga yashaydi?
A) qurtlik davrida to'plagan oziq
B) g'amlab qo'ygan nektar
C) tana suyuqligi va xitini
D) ularda tinim davri bo'lmaydi
38. Kapalaklar keltirilgan qatorni belgilang.
a) poliksina; b) apollon; c) tovusko'z;
d) podalariy; e) taroqcha; f) nozema
A) a, b, e, f B) b, c, d, e C) a, b, c, d D) a, c, d, f
39. To'liq o'zgarish bilan rivojlanmaydigan hasharotlarni aniqlang.
A) suluv ninachi, tovusko'z
B) karam kapalagi, burga
C) chumoli, pashsha
D) temirchak, to'shak qandaiasi
40. Chala o'zgarish bilan rivojlanmaydigan hasharotlarni aniqlang.
A) burga, xonqizi B) temirchak, suvarak
C) chigirtka, podalariy D) chumoli, chirildoq
41. Ikki qanotlilar turkumiga mansub hasharotlarni aniqlang.
A) iskabtopar, so'na, bo'ka
B) iskabtopar, chivin, asalari
C) yaydoqchi, chumoli, qovoqari
D) uy pashshasi, xonqizi, buzoqbosh
42. Pardaqanotlilar turkumiga mansub hasharotlarni aniqlang.
A) iskabtopar, so'na, bo'ka
B) iskabtopar, chivin, asalari
C) yaydoqchi, chumoli, qovoqari
D) uy pashshasi, xonqizi, buzoqbosh
43. Ishchi arilarga xos bo'lmagan xususiyat to'g'ri keltirilgan qatorni aniqlang.
A) voyaga yetmagan urg'ochi
B) boshida ikkita murakkab va uchta oddiy ko'zi mavjud
C) sariq va ko'k ranglarni farqlaydi
D) voyaga yetmagan erkaklar
44. Erkak chivinlar nima bilan oziqlanadi?
A) odamning qoni bilan
B) o'simliklarning changi bilan
C) o'simlik shirasi bilan
D) faqat sovuq qonli hayvonlar qoni bilan
45. Qaysi parazit hasharotlar to'liq o'zgarish bilan rivojlanadi?
A) oima mevaxo'ri, to'shak qandaiasi
B) kolorado qo'ng'izi, to'shak qandaiasi
C) burga, xasva qandaiasi
D) olma mevaxo'ri, kolorado qo'ng'izi
46. Hasharotlarning jinsiy organlari qayerda joylashgan?
A) ko'krak qismida B) ko'krak va qorin bo'shlig'ida
C) qorin bo'shlig'ida D) bosh-ko'krak qismida
47. Kapalaklarning xartumi nimalarning qo'shilishidan hosil bo'ladi?
a) pastki jag'; b) pastki lab; c) yuqori jag'; d) yuqori lab
A) a, c B) a, b C) b, d D) c, d
48. Kapalaklaming lichinkasiga xos belgilar to'g'ri keltirilgan qatorni aniqlang.
a) tanasi bo'g'imlarga bo'lingan, og'iz apparati keminivchi;
b) tanasi bo'g'imlarga bo'linmagan, og'iz apparati so'ruvchi;
c) ko'krak bo'limida uch juft haqiqiy oyoqlari bo'ladi;
d) qorin bo'limida besh juft soxta oyoqlari bo'ladi;
e) ko'krak bo'limida besh juft haqiqiy va qorin bo'limida uch juft soxta oyoqlari bo'ladi;
f) soxta oyoqlari yo'g'on, bo'g'imlarga bo'linmagan;
j) haqiqiy oyoqlari bo'g'imlarga bo'linmagan
A) b, e, j B) a, e, f C) a, c, d, j D) a, c, d, f
49. Kapalaklaming lichinkasiga xos bo'lmagan belgilar to'g'ri keltirilgan qatorni aniqlang.
a) tanasi bo'g'imlarga bo'lingan, og'iz apparati keminivchi;
b) tanasi bo'g'imlarga bo'linmagan, og'iz apparati so'ruvchi;
c) ko'krak bo'limida uch juft haqiqiy oyoqlari bo'ladi;
d) qorin bo'limida besh juft soxta oyoqlari bo'ladi;
e) ko'krak bo'limida besh juft haqiqiy va qorin bo'limida uch juft soxta oyoqlari bo'ladi;
f) soxta oyoqlari yo'g'on, bo'g'imlarga bo'linmagan;
j) haqiqiy oyoqlari bo'g'imlarga bo'linmagan
A) b, e, j B) a, e, f C) a, c, d, j D) a, c, d, f
50. Qaysi hayvonning qoni nafas olishda qatnashmaydi?
A) krevefcka B) bitiniya
C) o'rgimchak D) ninachi
51. Birlamchi suvda yashovchi bo'g'imoyoqlilarni aniqlang.
A) qisqichbaqashnonlar B) o'rgimchaksimonlar C) hasharotlar D) barchasi
52. Qisqichbaqaning og'iz teshigi nechta jag' bilan o'ralgan?
A) uchta B) ikkita C) to'rtta D) oltita
53. Daryo qisqichbaqasining hid bilish va tuyg'u organlarini aniqlang.
A) faqat uzun mo'ylovlari
B) faqat oyoqlaridagi tukchalar
C) mo'ylovlari va oyoqlari sirtida joylashgan tukchalar
D) kalta mo'ylovlari va xitin plastinkasi
54. Qisqichbaqaning jabralari tanasining qaysi bo'lim(lar)ida joylashadi?
A) ko'krak B) bosh C) qorin D) ko'krak va qorin
55. Qisqichbaqaning qaysi oyoqlari ikki shoxli bo'ladi?
A) yurish oyoqlari B) jag’ oyoqlari
C) qorin oyoqlari D) oyoq paypaslagichlari
56. Langustlar qaysi sinfga mansub?
A) o'rgimchaksimonlar
B) boshoyoqli molluskalar
C) qisqichbaqasimonlar
D) qorinoyoqli molluskalar
57. O'rgimchaklarning ikkinchi juft og'iz organlari qanday ataladi?
A) ustki jag' B) qyoq paypaslagichlari
C) ustki lab D) pastki lab
58. O'rgimchaklarda paypaslagichlarning asosiy bo'g'imlari nima vazifasini bajaradi?
A) ustki jag'larning B) pastki lablarning
C) pastki jag'larning D) yurish oyoqlarining
59. O'rgimchakda nechta o'rgimchak so'gallari inavjud?
A) uchta B) ikkita C) to'rtta D) oltita
60. Yosh o'rgimchaklar tuxumdan qachon chiqadi? A) yozda B) kuzda C) bahorda D) qishda
61. O'rgimchakka xos bo'lmagan xususiyat keltirilgan qatorni aniqlang.
A) nerv sistemasi qorin nerv zanjiridan iborat
B) qon aylanish sistemasi yopiq, nerv sistemasi tugunli, tarqoq
C) o'pkasi varaqsimon o'simtali
D) qon aylanish sistemasi ochiq
62. Kananing xartumchasi nimadan hosil bo'lgan?
A) pastki labdan
B) yuqori jag' va pastki lablarning qo'shilishidan
C) jag’ va oyoq paypaslagichlari qo'shilishidan
D) xartumchasi bo'lmaydi
63. Kanalarga xos bo'lmagan xususiyatni aniqlang.
A) hidni yaxshi sezmaydi
B) hidni yaxshi sezadi
C) gavda bo'limlari- qo'shilib ketgan
D) tanasi bo'g'imlarga bo'linmagan
64. Qisqichbaqalarga xos bo'lmagan belgilar keltirilgan qatorni aniqlang.
A) muskullar organlar atrofda to'p-to'p bo'lib joylashgan
B) oshqozoni ikki bo'lmali
C) ayirish sistemasi bir juft yashil bezlardan iborat
D) tana bo'shlig'i bo'lmaydi, organlar orasida biriktiruvchi to'qima joylashgan
65. Ustki jag'lari o'xshash tuzilgan o'rgimchaksimonlarni ko'rsating.
1) butli o'rgimchak; 2) falanga; 3) chayon; 4) kana
A) 1, 2 B) 1,3 C) 1, 4 D) 2,3
66. Temirchaklar tuxumlarini qayerga qo'yadilar?
A) chiriyotgan daraxtlar tanasiga
B) organik moddalarga boy suv havzalariga
C) o'simlik barglari ostiga
D) tuproqdagi maxsus ko'zachalarga
67. Tukli arilar qaysi oila o'simliklarining asosiy changlatuvchisi hisoblanadi?
A) gulxayridoshlar B) murakkabguldoshlar
C) burchoqdoshlar D) ra'noguldoshlar
68. Molluskalarda so'lak bezlari (a) va jigar yo'li (b) qayerga ochiladi?
1) og'iz bo'shlig'iga; 2) halqumga; 3) oshqozonga;
4) ichakka
A) a-1; b-3 B) a-2; b-3 C) a-1; b-4 D) a-2; b-4
69. Suv havzalarini tozalashga yordam beruvchi organizmlarni ko'rsating.
1) tridakna; 2) bitiniya; 3) qizil chuvalchang;
4) nereida
A) 1,2,3 B) 3,4 C) 1,3 D) 2,3
70. Daryo qisqichbaqasida ovqat hazm qilish jarayoni qayerda tugallanadi?
A) ichakda B) kichik oshqozonda
C) jigar naylarida D) anal teshigida
71. Chuchuk suvda (a) va dengizlarda (b) yashovchi qisqichbaqasimonlarni juftlab ko'rsating.
1) krevetka; 2) dafhiya; 3) siklop; 4) langust;
5) omar
A) a-1, 2, 3; b-4, 5 B) a-1, 2, 4; b-3, 5
C) a-2,3;b-l,4,5 D) a-2, 3, 5; b-1, 4
72. Ostki va ustki qanotlari bir xil tuzilgan hasharotlarni ko'rsating.
1) ninachi; 2) temirchak; 3) xasva qandalasi;
4) asalari; 5) iskabtopar; 6) mita
A) 1, 3, 4 B) 1,4 C) 2, 3, 5, 6 D) 1,4,5
73. Ostki va ustki qanotlari har xil tuzilgan hasharotlarni ko'rsating.
1) ninachi; 2) temirchak; 3) xasva qandalasi;
4) asalari; 5) iskabtopar; 6) mita
A) 1, 3, 4 B) 1,4 C) 2, 3, 5, 6 D) 1,4,5
74. Iskabtoparlar qaysi sinfga tegishli parazitlarning tashuvchisi hisoblanadi?
A) so'rg'ichlilar
B) tasmasimon chuvalchanglar
C) to'garak chuvalchanglar
D) xivchinlilar
75. Oq kapalak qaysi oila vakillarining bargi bilan oziqlanadi?
A) burchoqdoshlar B) bug'doydoshlar
C) tutdoshlar D) karamdoshlar
76. Olma mevaxo'rining g'umbagi qayerda rivojlanadi?
A) tuproqda B) chirindi orasida
C) daraxt po'stlog'i ostida D) mevada
77. Oq kapalak qo'nganda qanotlari qanday taxlanadi?
A) qanotlari tanasining ikki yoniga yoyilib turadi
B) orqa qanotlari oldingi qanotlari ostida taxlanib turadi
C) qanotlari tanasi ustida tik bo'lib taxlanadi
D) oldingi qanotlari ostki qanotlari ostida taxlanib turadi
78. Temirchaklaniing qanotlari qanday taxlanadi?
A) qanotlari tanasining ikki yoniga yoyilib turadi
B) orqa qanotlari oldingi qanotlari ostida taxlanib turadi
C) qanotlari tanasi ustida tik bo'lib taxlanadi
D) oldingi qanotlari ostki qanotlari ostida taxlanib turadi
79. Podalariy hasharotlarning qaysi turkumiga mansub?
A) yarim qattiqqanotlilar B) tangachaqanotlilar
C) to'g'ri qanotlilar D) ikki qanotlilar
80. Kulrang satir hasharotlarning qaysi turkumiga mansub?
A) yarim qattiqqanotlilar B) tangachaqanotlilar
C) to'g'ri qanotlilar D) ikki qanotlilar
81. Quyidagi hasharotlarning qaysi birlari tangachaqanotlilar turkumiga mansub emas?
A) poliksina, maxaon
B) zorka, podalariy
C) podalariy, kulrang satir
D) trixogramma, gabrobrakon
82. Quyidagi hasharotlar orasidan yaydoqchilarni ko'rsating.
A) poliksina, maxaon
B) zorka, podalariy
C) podalariy, kulrang satir
D) trixogramma, gabrobrakon
83. Hasharotlar rivojlanishining qaysi davrida organizmlar oziqlanmaydi va harakatlanmaydi?
1) tullayotgan vaqtda; 2) tullashdan oldingi davrda; 3) g'umbak davrida; 4) birinchi tullashdan keyin
A) 1, 2, 4 B) 1,3 C) 2, 3 D) 3, 4
84. Hayvonlaraing murdasi va tezagi bilan oziqlanuvchi hasharotlami aniqlang.
1) o'laksaxo'r qo'ng'izlar; 2) go'ngxo'r qo'ng'izlar;
3) pashshalaming qurtlari; 4) ninachi lichinkasi;
5) kana lichinkasi
A) 1,4,5 B) 1,2,5 C) 1,2,3 D) 1,2,4
85. Yirtqich hasharotlarni ko'rsating.
1) ninachi; 2) ninachi lichinkasi; 3) xonqizi;
4) tillako'z; 5) podalariy; 6) tukli ari
A) 1,2,6 B) 1,2,5 C) 1,2,5,6 D) 1, 2, 3, 4
86. Bitta yopiq qon aylanish doirasiga ega bo'lgan organizmlarni ko'rsating.
1) lansetnik; 2) bo'rtma nematoda; 3) iskabtopar;
4) kulrang satir; 5) podalariy; 6) o'troq dengiz ko'p tukli chuvalchangi
A) 1, 2, 5 B) 1, 3, 6 C) 1,6 D) 3, 4, 5
87. Qaysi organizmlarda qon kislorod tashishda ishtirok etmaydi?
1) lansetnik; 2) bo'rtma nematoda; 3) iskabtopar;
4) kulrang satir; 5) podalariy; 6) o'troq dengiz ko'p tukli chuvalchangi
A) 1, 2, 5 B) 1, 3, 6 C) 1,6 D) 3, 4, 5
88. Baqachanoq bezovta qilinganda yopuvchi muskullar qisqarib, chig'anoq pallalari yopiladi. Muskullar bo'shashganda esa ... yordamida chig'anoq ochiladi.
A) ikki yon tomondagi muskullar
B) orqa tomondagi muskullar
C) yuqoridagi va pastki paylar
D) orqa tomondagi elastik paylar
89. Quyidagi hayvonlarning qaysilari ochiq qon aylanish sistemasiga ega?
A) ustritsa, nereida
B) midiya, yomg'ir chuvalchangi
C) ipak qurti, taroqcha
D) qizil chuvalchang, kulrang satir


Download 24,49 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish