1-variant Qadimgi yunonlar va boshqa sohalardagi ko`plab yutuqlarni misrliklardan o`zlashtirib olganlar?Download 70,77 Kb.
Sana22.06.2017
Hajmi70,77 Kb.
#11984
Tarix 6-sinf umumta’lim maktablari uchun

1-variant

1. Qadimgi yunonlar va boshqa sohalardagi ko`plab yutuqlarni misrliklardan o`zlashtirib olganlar?

A) Matematika,astronomiya ,tibbiyot B) Tarix,tibbiyot,geometriya

C) Geografiya,matematika,astronomiya D) Matematika,arxitektura,tibbiyot
2. Mezolit davrida odamlar …

A) Uy-joy qurganlar B)Hayvonlarni qo’lga o’rgatganlar

C)Ko’chmanchlik hayoti bilanD) Hunarmandchilik bilan shug’ullanganlar

3. Sopollitepa manzilgohi qoldiqlari qayerdan topilgan?

A) Surxondaryo vohasidan B) Toshkentdan

C)Farg’onadan D) Xorazmdan
4. Isroil podsholigining donishmand hukmdori kim bo`lgan?

A)Dovud B)Solomon C) Rovoam D) Menua


5. Kvint Kursiy Ruf tarixchi?

A) Yunonistonlik B) Xitoylik C) Misrlik D) Rimlik6.Saklarning tigra-xuada qabilasi qaysi hududlarni egallagan?

A) Toshkent viloyati B) Nizov – SirdaryoC)Pomir – Farg’ona D) Xorazm7. Qadimgi davrda O`zbekiston hududida davlatchilik taraqqiyoti mahalliy aholining yuqori darajada rivojlangan……asoslangan edi?

A) Ziroatchilikka B) Hunarmandchilikka C) Shaharsozlikka D) Ishlab chiqarishga8.Qadimgi Xitoyda qaysi podsholik hukmdorlari o‘zlarini“Osmon o‘g’illari”deb atashgan?

A) Shan B) Sin C) Chjou D) Xan9. O`zbekiston hududida ilk temir davriga o`tish nechanchi asrlarga to`g`ri keladi?
A) mill.avv.IX-VIII asrlarga B)mill.avv.VII-VI asrlarga

C) mill.avv.V-IV asrlar D) mill.avv.VIII-VII asrlar10.Qanday omil kishilarning moddiy va ma`naviy madaniyatiga katta ta`sir ko`rsatgan edi?

A) Metallurgiyaning rivojlanishi B) Turar joy qurilishi

C) Suniy olov kashf qilinishi D) O`q-yoy kashf qilinishi

11. Berilganlardan qaysi biri moddiy buyumlarga kiradi?1) kitob 2) mehnat qurollari 3) taqinchoqlar 4) arxiv hujjatlari 5) qurollar 6) folklor

A) 2,3,5 B) 1,2,3 C)3,4,5 D)4,5,612. Doro I o`z hukmronligining uchinchi yili - … .

A) Saklar ustiga yurish qilgan B) Yunonistonga yurish qilgan

C) Frada qo`zgolonini bostirdi D) Massagetlarni tor-mor keltirdi

13. Bizni qurshab turgan hamma narsa ko’zga ko’rinmaydigan mayday zarralar-atomlardan tashkil topgan degan fikrni kim ilgari surgan?

A) Demokret B) Diogen C) Geraklit D) Aristotel14. Kramanyon odam qayerdan topilgan?

A. Amerika B. Fransiya S. Gretsiya D. Germaniya15. Yunonlar O’rta Osiyodan qaysi sohalarni o’zlashtirganlar?

A) Shaharsozlik va savdo -sotiqni B) Binosozlik va hunarmanchilikni

C) Dehqonchilik va sug’orish ilmini D) san’at va fan

16. Yunon-fors urushlaridagi hal qiluvchi jangni aniqlang?

A)Salamin B)Plateya C)Xeroniya D) Fermopol17. Quyidagilardan xato javobni aniqlang

A) Temirdan yasalgan bezaklar Tutanxamon maqbarasidan topilgan

B) Mil avv 2 ming yillikdan boshlab bronza asta- sekin mehnat qurollari , qurol yaroq va zeb ziynatlar tayorlashda asosiy ashyoga aylanib qoldi

C) Kulolchilik va to’quvchilik mil avv 6-4 ming yillikda kashf qilingan

D) Urug jamoalari so’nggi paleolit davrida vujudga kelgan

18. Rimda 80 kishidan iborat harbiy guruh nima deb atalgan?

A) Legion B) Senturiy C) Kogorta D) goplit19. Kentavrlar – bu … .

A) Peshonasida bitta ko’zi bo’lgan afsonaviy mavjudotlar

B) Yarim ot, yarim odam shaklidagi mavjudotlar

C) Yarim qush ,yarim ayol qiyofasidagi mavjudotlar

D) Xudodan tug’ilgan pahlavonlar
20. Quyida keltirilgan javoblardan noto’g’risini toping?

A) Afina palestrlarida adabiyot, she’r, musiqa o’rgatilgan

B) Spartada chiroyli ibodatxonalar,turar joy binolari,san’at asarlari bo’lgan

C) Afinada oily ma’lumot beradigan o’quv yurtlari ham bo’lgan

D) Spartada to’la-to’kis huquqqa ega bo’lmaganlar perieklar deb atalgan

21. O`rta Yunonistonnind janubi sharqiy qismida qaysi viloyat joylashgan.

A) Mikena B) Biotiya C) Attika D) Lakonika22. Afinadan to Periy portigacha mudofa devorini qurish to’g’risida farmon bergan hukmdorni aniqlang?

A) Perikl B) Filipp II C) Solon D) Miltiad


23. Quyidagilardan to’gri javobni aniqlang

A) Avesto mil avv IV asrda 21 kitobga jamlangan

B) Qadimgi Rimda Zardo’shtning ismi Zoroastr shaklida jaranglagan

C) Rixtgofen ilk marotaba Avestoni alohida qismlarini tarjima qilgan

D) Zardoshtiylik ta’limotiga ko’ra insonning hayot yo’lini o’zi belgilaydi

24.Shahmat o’yinini qaysi davlat birinchi o’ylab topgan?

A) Xitoy B) Hindiston C)Eron D) Yegipet


25. Antropologlar nima bilan shug’ullanadilar?

A) Qadimgi xalqlarning turar- joylarini o’rganadi. B) Pul birligini

C)Qadimgi yozuvlarni D) Tashqi ko`rinishini qaytadan tiklovchi

26. Qadimgi Yunonistonda yozuv qachon paydo bo’lgan?

A) mil.avv. VIII asrda B) mil.avv. IX asrda C) mil.avv. X asrda D) mil.avv. VII asrda


27. Avstrolopitek tarixning qaysi davrida yashgan?
A) Ilk polelit B) O’rtapolelit

C)So`ngipolelit D) Neolit

28. Misrning yagona davlatga birlashuvi qachon ro’y bergan?

A)Millodan avvalgi VII asrda. B)Millodan avvalgi VI asrda.

C)Millodan avvlgi V asrda. D)Millodan avv.3000 yilda.
29. Millodan avvalgi 4 ming yillikda qaysi xalqlar eng qadimgi yozuv mixxatni ixtiro qilishgan?

A)Shummerlar B)Giksoslar C)Akkadlar. D)Nubiyaliklar30. Mill.avv.1200 yilda qulagan davlatni aniqlang?

A) Trinf B) Knoss C) Mikena D) Pilos30 . Sopollitepa manzilgohi qayerda joylashgan edi?

31 . Amon-Ra,Shamash ,Gelios qadimda qanday xudolar hisoblanadi?

32 . Birinchi bo’lib qaysi mamlakatda choyni shifobaxsh o’simlik sifatida iste’mol qilganlar?

33 Misr so’nggi podsholikka qachon birlashgan edi?

34 . Afinada mansabdor shaxslar qanday tashkilotga hisobot bergan?

35 . Zevsning o’g’li, yorug’lik ,musiqa va she’riyat xudosi berilgan javobni toping?

36 . Qaysi Misr podsholigi davrlarida piramidalar bino qilingan?

37 . Qaysi davrda Yunonistonda 24 harfdan iborat bo“lgan alifbo vujudga keldi?
38 .
Buyuk muzlik davri qachon boshlangan ?

39. Ibtidoiy jamoa davrida erkak qachon boshliq bo’lgan?

40. Qadimgi dunyo tarixi qaysi voqeada boshlanadi?

Tarix 6-sinf umumta’lim maktablari uchun

2-variant

1. Temir davrida urug` jamoasi o`rnini qanday jamoa egallay boshladi?

A) Patriarhal oila B) Qabila

C) Qabilalar ittifoqi D) Hududiy qo`shnichilik jamoasi

2. Qadimgi odamlar jamoasi bu …

A) Qabila B) Jamoa

C)Ibtidoiyto’da D) Urug
3. Yunon – fors urushlari tugagandan olti yil keyin - ... .

A) Xeroniya jangi bo`lib o`tdi B) Periklning hukmronligi boshlandi

C) Solon islohotlari amalga oshirildi D) Yunon – fors urushlari boshlandi

4. Kimning maslahati bilan “Troya otlari” yasalib , shahar darvozasi oldiga qo’yilgan?

A)Kohin Laokoon B)Odessiy C)Femistokl D)Axellis5. Qadimgi Sharqning quyidagi davlatlari va ularning poytaxti bilan to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang.

А) Ossuriya; В) Elam; С) Xett; D) Urartu; E) Mauriya

A Suza b Nineviya c Tushpa e Pataliputra

A) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c, 5-e B) 1-e, 2-a, 3-d, 4-b, 5-c

C) 1-c, 2-a, 3-b, 4-e, 5-d D) 1-b, 2-a, 3-d, 4-e, 5-c

6. Xitoyda yozishda matodan foydalana boshlagan davrda – qadimgi Yunonistonda qanday voqea bo’lganligini aniqlang?

A) teatr dunyoga keldi B) Ibodatxonalar qurila boshlandi

C) Olimpiya o’yinlari to’xtab qoldi D)Yunon-fors urushlari boshlandi

7. So`nggi paleolit davrida odamlarning eng muhim kashfiyoti?

A) Kiyim kechak tayyorlash B) Taqinchoqlar yasash

C) Turar joy qurilishi D) Sun`iy olov kashf qilinishi

8. Makedoniyaga qarshi kurashda faqat bitta polisgina Afina shaharlari ittifoqiga qo’shiladi. Ushbu shahar qaysi ?

A) Fiva B) Misseniya C) Sparta D) Korenf


9. Qadimdi Yunonistonda qachondan boshlab ibodatxonalar va boshqa jamoat binolasi toshdan qurila boshlandi?

A)mil.avv.IX asr B)mil.avv.IV asr C)mil.avv.VII asr D)mil.avv.V asr10. Quyidagilar orasidan Mil.avv.IV mingyillikda Mesopotamiyada paydo bo`lgan shahar – davlatni aniqlang?

A)Eredu B)Ederna C)Karxamesh D)Kish11. Misrda hayotning birlamchi manbai va posboni qaysi hudo hisoblangan?

A) Anubis B) Osiris C) Xapi D) Maat


12. Podsho Minos uchun mashhur Labirint saroyini qurdirgan arxitektorni aniqlang?

A) Fidiy B) Miron C) Poliklet D) Dedal13. Danaylar kimlar?

A) Yunonlar B) Rimliklar C) Xorazmliklar D) Rim askarlari14. Sargon I nima maqsadda barcha shaharlar uchun yagona bo‘lgan uzunlik, maydon va og‘irlik o‘lchovini joriy qilgan?

A) soliqlar yig‘ilishini tartibka solish

B) savdo-sotiqni rivojlantirish

C) mamlakatni viloyat va tumanlarga teng taqsimlash

D) tanga zarb qilishda suistemolchilikning oldini olish
15. Insonda hech qanday ehtiyojlar bo’lmasligi shart degan fikrni o’z ta’limotining asosi qilib olgan faylasufni aniqlang?

A) Geraklit B) Demokret C) Arestotel D) Diogen


16. Misrliklarda nazariy bilimlarning vujudga kelishi va rivoj topishi…….?

A) Nil daryosini toshqini bilan bog`liq B) dehqonchilik bilan bog`liq

C) Ularning kundalik hayoti bilan bog`liq D) savdo bilan bog`liq

17. Salavkiya shahri qayerda joylashgan?
A)Eronda B)Misrda C)Frot daryosi bo`yida D)Dajla bo`yida

18. Neolit davrida odamlar …

A) Uylar qurishgan B) Hayvonlarni qo’lga o’rgatdilar

C)Hayotning yangi turiga o’tdilar D) Davlat ma’rifatli bo’lgan
19. Izohi bir bo`lgan Misr va Rim xudolarini belgilang?

A)Ptax-Fortuna B)Xathor-Bahus C)Maat-Yustitsiya D)Hapi-Neptun


20. Tarixning qaysi davrida kromonyon yashagan?

A) Ilk poleolit B) O’rtapoleolit

C)So`ngipoleolit D) Neolit


21. Xozirgi Suriya hududida vujudga kelgan davlatni aniqlang?

A) Xett B) Finikiya C) Mitanni D) Ossuriya


22.Qadimgi rimliklar qaysi xudoga Rim davlatining homiysi, xalqlar va davlatlar taqdirini boshqarib turadi deb e’tiqod qilishgan?
A) Marsni B) Fortunani C) Venerani D) Yupiterni
23. Yunon-fors urushlaridan keyin tuzilgan shartnomaga muvofiq….

A) Kichik osiyodagi yunon polislari mustaqilligini tan oldi

B) Forslar Kichik Osiyoni tark etadigan va yunonlarga soliq to’lab turadigan bo’ldi

C) Qora va O’rta dengiz sohillaridagi barcha erlar yunonlar qo’liga o’tdi

D) Apenin yarim orolini nazorat qilish yunonlar qo’liga o’tdi

24. Xan sulolasi davrida Farg`onani shimoliy tumanlarini tashkil etgan mulkni belgilang?

A) Ershi B) U day C) Bey-vey D) Shi25.Olimpiya o’yinlarini o’tkazish to’xtab qolganidan qancha vaqt o’tib, u yana qayta tiklandi ?

A)1550 yil B)1590 yil C)2290 yil D)1502 yil26 Quyidagilardan Urartu davlati hukmdorlarini aniqlang.

A) Sargon, Miltiad, Oshshurbanipal B) Sarduri I, Menua

C) Salamansar, Solomon D) Menua, Nexo, Salamansar
27. Strateg lavozimiga to`g`ri ta`rif bering ?

1. Salavkiylar davlatida davlat muhofazasi va qo’shinlarni tashkil etish bilan shug’ullangan

2. Afinada Oliy Sud vazifasini bajargan 3. Aleksandr qo`shinida qo`mondonlik qilgan.

4. Afinada Beshyuzlar Kengashiga rahbarlik qilgan. 5. Afinada davlat rahbari

6. Salavkiylar davlatida o’zining satrapligida cheklanmagan huquqqa ega bo’lgan

A) 1, 3, 5 B) 2, 4, 6. C) 1, 4, 5. D) 2, 5, 6.28. Mil.avv. 1792-1750 yillarda hukmronlik qilgan davlat boshlig‘ini aniqlang?

A) Salmanasar B) Sardur I C) Sargon I D) Xammurapi
29. Birinchi mehnat qurollari toshdan yasalgan davr nima deb ataladi?

A)Tosh asri B) Bronza davri C)Temir asri D) O’rta asrlar30. Mill.avv IX-VIII asrlarda O`rta Osiyoda vujudga kelayotgan ilk davlat birlashmalarining muhim alomati?

A) Harbiy demokratiya

B) Aholining hududiy qo`shnichilik jamoalariga bo`linib yashashi

C) Aholining hududiy taomilga ko`ra ajratilishi

D) Qabilalar ittifoqining tuzilishi


31 . Tarixning otasi kim?

32 . Ossuriya poytaxti qaysi shahar edi?
33 . Buddaning asl ismini yozing?
34. Qadimgi Hindistonda odamlar qaysi omil asosida tabaqalarga ajratilgan edi?
35. Misrliklar qaysi mamlakatga smola ,fil suyagi ,nodir navli yogoshlar ,oltinni ayriboshlash uchun borishgan?
36. Quyidagi qaysi faylasuf tarixda odamiylik, sabr - matonat va jasurlik timsoli bo’lib qolgan?
37. Mil avv VII –VI asrlarda Surxondaryo,Qashqadaryo,,Zarafshon vohasi va O’zbekistonga chegaradosh viloyatlar qaysi davlat ta’sirida bo’lgan?

38. Afina teatri qancha tomoshabinga mo’ljallangan edi?

39.Nima sababdan Misrda mayyitlarni mumiyolashgan?

40.Mill.avv.VII- VI asrda O’rta osiyo hududida tashkil topgan qadimgi davlatlardan biri?
Tarix 7-sinf umumta’lim maktablari uchun

1-variant

1 . Qo’shni mamlakatlarga bo’yoq, rangli shisha va dori-darmonlar chiqargan ilk o’rta asr davlatini toping

A) Toxariston B) So’g’d C) Choch va Eloq D) Farg’ona2.Franklar kimlar?

А) inglizlarning kuchli qabilalaridan biri

B) inglizlarning kuchsiz qabilalaridan biri

С) Germanlarning kuchli qabilalaridan biri

Д) Germanlarning kuchsiz qabilalaridan biri

3. Ilk o’rta asrlarda xat, hujjat va ayrim maktubotlar asosan nimalarga yozilgan?

A) Tosh, devor va qog’ozga B) Qog’oz, sopol va teriga

C) Yog’och, tosh vadevorlarga D) Charm, yog’och va sopolga

4. Muqannaning qal’asi qanday atalgan?

A) Kesh B) Som C) Naxshab D) Xo’jand5. Somoniylarning davlat boshqaruvi asosan o’nta devon orqali idora etilishi haqida qaysi tarixchi yozib qoldirgan?

A) Abu Rayxon Beruniy B) Abul Fazl Bayhaqiy C) Narshaxiy D) Juvayniy6. Gannibal o'z joniga qasd qilgandan 140 yil oldin va 900 yil keyin sodir bo'lgan voqealarni aniqlang.
A) Salavka Bobil hukmdori bo'ldi, Farobiy tug'ildi
B) Aleksandr Makedonskiy vafot etdi, Xalifa Umar ibn Abdulaziz davri boshlandi;

C) Antiox Suriya hukmdoriga aylandi, Muqanna qo'zgo'loni tugadi


D) Spitamen xoinlarcha o'ldirildi, Xorun-ar Rashid hukmronligi boshlandi;

7. Konstantin xristian dinini boshqa dinlar bilan teng din deb e’lon qilgan yilda Koreya davlatida bo’lgan voqeani belgilang?

A) Tangun tomonidan Choson qirolligiga asos solingan edi

B) Koguryo xitoyliklarni batamom o‘z hududidan surib chiqaradi

C) Mo‘g‘ullar tomonidan Koryo qirolligi bosib olinadi

D) Li sulolasiga asos solinadi

8. 747 – yilda Movarounnahrda qanday voqea bo’lib o’tdi?

A) Soliq joriy etildi B) Dushman hujumi C) Abu Muslim qo’zg’oloni D) Ozaro urushlar9 . Qaysi tariqatda insonning har qanday mol-dunyodan va davlatdan ustun turishi ta’kidlangan edi?

A) Yassaviya B) Kubraviya C) Naqshbandiya D) Xanbaliya10 . Chingizxon tomonidan deyarli talafotsiz qo‘lga kiritilgan hududlarni aniqlang.

1. Naymanlar 2. Ettisuv 3. Enasoy havzasi 4. Sharqiy Turkiston 5.Xitoy

A) 1,5 B) 2,4 C) 3,4 D) 1,2,3,4,5

11.Ganza ittifoqi XIV asrning 70-yillarida Shimoliy dengizda savdodagi raqobatchisi bo`lgan qaysi qirollikga jiddiy zarba berdi?

A)Angliya. B)Fransiya. C)Niderlandiya. D)Daniya.12. Xitoyda tog`-konchilik sohasi, chinni va sopol buyumlar ishlab chiqarish yuksalgan asrlarda ...

A) Xitoy bilan Movarounnahr o`rtasidagi savdoda choy, ipak mato, tuz va ot asosiy o`rinda turgan

B) Slavyan qabilalari Elba, Visla, Boltiq dengizi va Dunaygacha bo`lgan hududlarda yashay

boshladi


C) O`rta Osiyoda choy asosiy import mahsulotlaridan biriga aylandi

D) Hindistonda yirik yer egalari tabaqasi shakllandi


13.Qachondan G'arbiy Yevropada qurilish sohasida toshdan keng foydalanishga o'tildi?

A)IX asrdan. B)X asrdan. C)XI asrdan. D)Toshdan foydalanmagan


14. Rabot nima?

A) Shaharning hokim qasri joylashgan qismi B) Hunarmandchilik ustaxonalari va rastalari

C) Shaharning ichki qismi D) Shaharning tashqi mavzesi

15.Angliya qiroli imzolagan “Buyuk ozodlik xartiyasida” asosan kimlarning manfaatlari o ‘z ifodasini topgan?

A) Ritsarlar va ruhohiylar B) Ruhoniylar va baronlar

C) Baronlar va dvoryanlar D) Dvoryanlar va ritsarlar
16. Xitoyda qaysi sulola hukmronligi davrida kechasi yurish taqiqlangan?

A) Tan B) Sun C) Yuan D) Min


17.Fanlar onasi deb nomlangan shahar?

A) Parij B) London C) Afina D) Rim


18. Kastiliya va Leon qiroli Genrix III vafot etgan yilda sodir bo‘lgan voqeani aniqlang

A) Klavixo Ispaniyaga qaytib boradi B) Fransiya qiroli Karl VI Amir Temurga javob maktubi yo‘llaydi

C) Mironshoh halok bo‘lgan D) Pirmuhammad vafot etadi

19 . Quyidagi tariflardan qaysi biri Kiyev Rusi knyazi Yaroslav davriga xos emas?

A) Avval Kiyevda, So`ng Novgorodda yilnomalar tuzila boshlanishi

B) bijanaklar ustidan qozonilgan g`alaba sharafiga Kiyevda avliyo Sofiya ibodatxonasi bunyod

etilishi


C) Vizantiyadan keltirilgan lotin tilidagi kitoblarni rus tiliga tarjima qilish yo`lga qo`yilishi

D) rus yerlarining dastlabki yozma qonunlari to`plami tuzilishi20.G‘arbiy Rim imperiyasini qullar va kolonlar qo‘zg‘olonlari qamrab olgan asrlarda german qabilalari tarixida qanday voqea sodir bo‘lgan edi?

A) Germanlarda mulkiy tengsizlik kuchayib jamoalar boylar va kambag‘allarga ajrala boshlaydi

B) Rim imperiyasining shimoliy-sharqiy chegaralari bo‘ylab joylashgan varvar qabilalari urug‘chilik jamoasi darajasida yashar edilar

C) German qabilalari keng hududlarni nazorat qiluvchi qabila ittifoqlariga birlasha boshlaydi

D) German qabilalari ikki dalali almashlab ekishga o‘tishdi

21.“Magnavr oliy maktabi” qayerda tashkil topgan?

A) Franklarda B) Vizantiyada C) Angliyada D) Germaniyada22. VI asrning o‘rtalaridan Vizantiyaning zaiflashuvi kimlarning istilolariga yo‘l ochib berdi?

A) Arab xalifaligini B) slavyan qabilalarini С Daniyaliklarni D Germanlarni23. O’rta asrlar tarixi qaysi davrlarni o’z ichiga oladi?

А)11-15 аsrlar B)5-15 аsrlar С)1-7 аsrlar Д) 5-20 аsrlar24. O’rta Osiyoda o’rta asrlarda qanday jamiyat hukumron edi?

А) dehqonchilik B) feodal С) sivilizatsiyalashgan Д) Osiyocha25. Ubaydulloh ibn Ziyodning Movarounnahrga yurishi jarayonida qaysi shaharlar bosib olindi?

A) So’g’d, Buxoro, Kesh B) Poykand, Romiton, Termiz

C) Shosh, Buxoro, So’g’d D) Naxshab, So’g’d, Poykand

26.Yevropada ziroatchi nima deb ataladi?

А) xo’jayin B) feodal С) krepostnik Д) krestyanlar27. Franklar davlatining tashkil topish sanasini ko’rsating.

А)486 yil B)500 yil С)586 yil Д)550 yil21. Muqanna boshchiligidagi arablarga qarshi qo’zg’olon qachon bo’lib o’tdi?

A) 815-yilda B) 769- 783- yillarda C) 470- 529- yillarda D)712- yilda
28. Abu Muslim o‘ldirilganidan 200 yil keyin va 200 yil oldin sodir bo‘lgan voqealarni aniqlang.

A) Buyuk Karl imperiyasi parchalandi, eftaliylar Xitoyga elchi jo‘natdi

B) Bavariyaning Lex daryosi bo‘yida jang bo‘lib o‘tdi, turklar Sirdaryo va Orol dengizi bo‘ylarigacha cho‘zilgan keng o‘lkalarni egallashdi

C) Germaniyada Saksoniyaliklar sulolasi tarix sahnasiga keldi, Suasson jangi bo‘lib o‘tdi

D) Buyuk Karlning Langobardlarga yurishi, turklar YOyiq va Itil bo‘ylarini zabt etishdi

29. Asal olish birinchi bo’lib qayerda boshlangan?

A) Old Osiyoda B) O’rta Osiyoda C) Kavkazda D) Yevropada


30. Abu Muslim o‘ldirilganidan 200 yil keyin va 200 yil oldin sodir bo‘lgan voqealarni aniqlang.

A) Buyuk Karl imperiyasi parchalandi, eftaliylar Xitoyga elchi jo‘natdi

B) Bavariyaning Lex daryosi bo‘yida jang bo‘lib o‘tdi, turklar Sirdaryo va Orol dengizi bo‘ylarigacha cho‘zilgan keng o‘lkalarni egallashdi

C) Germaniyada Saksoniyaliklar sulolasi tarix sahnasiga keldi, Suasson jangi bo‘lib o‘tdi

D) Buyuk Karlning Langobardlarga yurishi, turklar YOyiq va Itil bo‘ylarini zabt etishdi

31 . Koryo qirolligining poytaxtini yozing?
32 . Qadimgi davlatlardan qaysi birida qabul qilinayotgan qarorlarda ayollar va ajnabiylar ishtirok etishi taqiqlangan edi?
33 . Kimning davrida Xitoy gullab yashnadi: dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq rivojlandi?

34 . X asrda ko‘chmanchi kidariylar zarbasidan so‘ng parchalanib ketgan davlatni yozing?

35 . Qadimgi dunyo xalqlari bilan bog‘liq quyidagi qaysi xalq diniy e`tiqodida – dehqonchilik va hunarmandchilik, san`at va she`riyat, muhabbat va go‘zallik, urush va g‘alaba, uyqu va tonggi shafaq xudolari bo‘lgan?

36 . Qaysi Afrika davlati XIV -XV asrlar chegarasida kuchayib, Niger daryosi havzasida o’z hukmronligini o’rnatgan?

37 . Amir Temur qayerdagi qurultoyda Movarounnahr amiri deb e’lon qilingan edi?

38 . Rivojlangan O‘rta asrlarda qaysi davlatda – shaharni axlat va chiqindilardan tozalash, o‘t o‘chirish ishlari yo‘lga qo‘yilgan?

39 .Qaysi asrdan Afinada Oqsoqollar kengashi faoliyat ko’rsata boshlagan?

40. O’zbek xalqi qachon shakllandi?

Tarix 7-sinf umumta’lim maktablari uchun

2-variant

1. 1137- yil qoraxitoylar Xo’jand shahri yaqinida qoraxoniylarning eloqxoniga qaqshatqich zarba beradi. Natijada ….

A) Qoraxoniylar davlati tugatiladi

B) Qoraxoniylar o’z yaylovlarini qoraxitoylarga bo’shatib beradi.

C) Sulh tuzilib, qoraxoniylardan katta tovon olinadi.

D) Sulhga ko’ra Sirdaryodan shimoldagi yerlar qoraxitoylar qo’liga o’tadi.

2. Eftalitlar davrida Darg’om kanali qaysi hududlarni egallagan?

A) Toshkent B) Janubiy Kozog’iston C) Samarqand viloyati D) Farg’ona vodiysi3. Ibrohim Sultonga quyidagi qaysi hudud suqurg`ol qilib berilgan.

A) Ozarbayjon, G`arbiy Eron, Iroq, Armaniston,Gurjiston B) Farg`ona,Tarozdan to Xo`tangacha

C) Xuroson, Mozandaron, Ray va Seiston D) Toshkent, Sayram, O`tror va Asparadan to Xitoy chegarasigacha

4. Jaloliddin Manguberdi tavalludining 800 yilligi nishonlangan yildan bir yil o‘tib sodir bo‘lgan voqealarni aniqlang

1. al-Marg‘inoniyning 910 yilligi nishonlandi 2. Imom al-Buxoriyning 1225 yilligi nishonlandi

3. Ahmad al-Farg‘oniyning 1200 yilligi nishonlandi 4. “Jaloliddin Manguberdi” ordeni ta’sis etilgan

5. Abu Mansur al-Moturidiyning 1130 yilligi nshonlandi

A) 1,2,3 B) 3,4,5 C) 1,4,5 D) 1,3,5

5. Qanday omil XIII asrda Mali davlatining o’z taraqqiyotining cho’qqisiga erishishiga sabab bo’lgan?

A) Kuchli qo’shin yordamida karvon yo’llari o’tadigan hududlarni va oltin konlarini bosib olinishi

B) Gana davlatining zaiflashuvi va parchalanib ketishi

C) Hunarmandchilik va savdo-sotiqning rivojlanishi

D) Aholining islom dinini qabul qilishi va musulmon savdogarlarining ko’chib kelishi

6. Somoniylar davrida elchilik aloqalari ishlari bilan qaysi devon shug'ullanar edi?

A)Amid ul-mulk. B)Sohibi Shurat. C)Ariz. D)Mustovfiy.7. Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy vafot etgan va Abu Mansur al-Moturidiy tug‘ilganidan 20 yil oldin vafot etgan allomani aniqlang.

A) Farg‘oniy B) Beruniy C) Farobiy D) Xorazmiy8. Dehli sultonligida davlat xarajatlari va maxsus qo‘shinni ta’minlash uchun ishlatiladigan mablag‘ qanday yerlardan olinadigan soliqlar hisobiga qoplangan?

A) Vaqf yerlaridan B) Xolisa yerlaridan C) Iqto yerlaridan D) Grass yerlaridan9.Ruslarga xristian dinini qabul qildirgan knyaz kim edi?

А)Oleg B) Vladimir C) Svatoslav D) Olga10. Silla qirolligining oltin davri boshlangan davrda O‘zbekiston tarixida sodir bo‘lgan voqealarni aniqlang.

1) Buxoro “Qubbat ul-islom” nomi bilan shuhrat topdi; 2) Tasavvuf ta’limoti dastlab Iroqda yuzaga keldi; 3)Movarounnahar va Xurosonda iqto yerlari kengayib, mulkchilikning asosiy shakllaridan biriga aylandi; 4) Qarluqlar davlati tashkil topdi;

5) Movarounnahrning barcha viloyatlari somoniylar tasarrufiga o‘tdi.

A) 1,3,5 B) 2,4 C) 1,2,4 D) 1,2,3,4,5


11.1006- va 1008- yillarda Qoraxoniylarning yurishlarini qaytarib, Xurosonni o`z davlati tasarrufida saqlab qolishga muvaffaq bo`lgan g`aznaviy hukmdorni aniqlang.

A)Alptakin. B)Sabuktakin. C)Ma`sud G`aznaviy. D)Mahmud G`aznaviy.12. Quyidagi asarlarning muallifi bilan to’g’ri berilgan javobni toping?

1.Xusrav Dehlaviy 2.Juzjoniy 3.Juvayniy 4.Rashiduddin

a)”Jome at-tavorix” b)”Tarixi jahonkushoy” c)”Taboqoti Nosiriy” d)”Zafarlar kaliti”

A) 1-a,2-b,3-c,4-d B) 1-d,2-c,3-b,4-a C) 1-b,2-c,3-d,4-a D) 1-c,2-d,3-a,4-b13. Movarounnahrning asosiy shaharlari egallangach, mo‘g‘ul jangarilarining bosqinchilik yurishlari Amudaryo janubidagi yirik savdo va madaniyat markazlari bo‘lgan qaysi shaharlarga yo‘naltirilgan edi?

1 Marv 2 Bomiyon 3 Niso 4 Qandahor 5 Balx 6 Hirot 7 G‘azna 8 Lohur

A) 1,2,4,6,8 B) 1,3,5,6 C) 2,4,7,8 D) 1,5,6,7

14 Quyida keltirlgan O`rta asr rivojlangan bosqichidagi yevropa hukmdorlari va ularning hukmronlik davrlarini aniqlang.

1. Ivan Kalita 2. Mexmet II 3. Boyazid 4. Dmitriy Donskoy

A) 1389-1402 y.y B) 1359-1389 y.y C) 1325-1340 y.y. D) 1451-1481 y.y.

A) 1-B,2-C,3-A,4-D B) 1-D,2-C,3-A,4-B C) 1-C,2-B,3-D,4-A D) 1-C,2-D,3-A,4-B15. Ilk O’rta asrlarda yurtimizda qaysi din jon va ruxlarga ,ota bobolar ruxiga sig’inish e’tiqodini tarbiyalagan?

A) Zardo’shtiylik B) Buddaviylik C) Moniylik D) Qam16. Yersiz qishloq odamlari nima deb atalganlar?

A) Kadivarlar B) Dehqonlar C) Kashvarlar D) Chokarlar17. “Jakeriya” qo‘zg‘olonidan 10 yil o‘tib sodir bo‘lgan voqeani aniqlang?

A) Usmoniylar davlatiga asos solindi B) Min imperiyasi tashkil topdi

C) Sayyidlar sulolasi tugatildi D) Muhammad Tug‘luq Dehli sultonligi taxtiga o‘tirdi

18. Quyidagi ixtirolardan eneolit davriga oidini aniqlang

A) Turar joylar qurilishi B) Kulolchilik C) Xom gishtdan ko’p xonali uylar qurish D) Mikrolitlar yasash19.Yevropada kim birinchilardan bo’lib xalq maktabini yaratgan?

A) Buyuk Karl B) Knyaz Vladimir C) Yustinian I D) Xlodvig20. Turk hoqonligida qaysi din hukmronlik qilgan?

A) Budda B) Shamanizm C) Xristian D) Otashparastli21. Qaysi yilda Yaponiyada savdagorlar chet mamlakatlarga 67 ming dona qilich olib ketganlar?

A) 1456 yil B) 1464 yil C) 1478 yil D) 1483 yilda

22.Knyaz Yaroslav davrida qanday muhim hujjat qadul qilngan?

A) Sali haqiqati B) Jamoa qonunlari C) Rus haqiqati D) Qabul qilinmagan

23.Abu Muslim qarorgohi to'g'ri ko'rsatilgan javobni toping.

A)Dabusiya. B)Koza. C)Moxuvon. D)Somon

24. Ushbu xalqlardan qaysi biri sharq slavyanlari nomini olgan?

A) Cexlar, polyaklar, slovaklar B) Ruslar, beloruslar, ukrainlar

C) Bolgarlar, serblar, xorvatlar D) Serblar, slovaklar, slavyanlar

25. Quyidagi shaxslardan qaysi biri dunyoning barcha boyliklarini odamlarga teng taqsimlanishini va buni zo`rlik yo`li bilan amalga oshirilishini yoqlab chiqqan edi?

A)Mazdak. B)Abruy. C)Muqanna. D)Rof`e ibn Lays.26. Movarounnahr eloqxonlarining poytaxti qaysi shahar edi?

A)Toshkent. B)Buxoro. C)Kesh. D)Samarqand27. Qachon Ruslarda xristianlik qabul qilingan?

А) 988 yil B)899 yil С) 989 yil Д)972 yil28 . Qadimgi davr diniy e’tiqodlaridagi bir-biriga mos keluvchi xudo-ilohlar qatori ko‘rsatilgan to‘g‘ri javobni aniqlang.

1. Amon-Ra – Shamash 2. Dionis – Vulkan 3. Anubis – Aid 4. Tot – Sina 5. Yustitsiya - Maat

6. Diana – Venera 7. Morfey – Gipnoz 8. Ishtar – Ares 9. Germes - Xatxor

A) 2, 4, 6, 8 B) 1, 3, 4, 5, 7, 8 C) 1, 2, 4, 7, 8, 9 D) 2, 3, 5, 629. Kidarlarning davomchilari kimlar bo’lgan?

A) Toxarlar B) Tunguslar C) Pecheneglar D) O’q’izlar30. Koguryo davlati Koreya yarimorolining shimoliy qismi, qo`shni Lyaodun yarimorolini egallagan yirik davlat bo`lgan asrlarda …

A) Xitoy manbalarida yozilishicha Sharqiy Turkiston va Movarounnahrda paxta ekilgan

B) Slavyan qabilalari Elba, Visla, Boltiq dengizi va Dunaygacha bo`lgan hududlarda yashay

boshladi


C) Xitoyda tog`-konchilik sohasi, chinni va sopol buyumlar ishlab chiqarish yuksaldi

D) Hindistonda yirik yer egalari tabaqasi shakllandi


31 ,,Yuz yillik urush” ni boshlanishiga sabab bo`lgan ingliz qiroli kim edi?

32 . Qo’liga burgut qo’ndirilgan tojdor hukumdor haykali topilgan hududni yozing?

33 . Zardushtiylik dinidagi Anaxita vazifasini bajarishiga ko‘ra, Qadimgi Misrdagi qaysi xudolarga to‘g‘ri keladi?

34 . Aksumda qachon mahalliy yozuv islohati o‘tkazilgan?

35 . “Antigona” tragediyasining muallifini yozing?

36 . Yaponiyada O‘rta asrlar davri bilan bog‘liq qaysi tabaqa Yevropa ritsarlari kabi alohida toifa, mayda dvoryanlarga aylangan?

37 .Qachon Tibetdan Buxoro va Samarqandga elchilar kelgan edi?

38 . “Yo Olloh! Kambag‘alni badavlat kishiga aylantirding”deb yozilgan so‘zlar qaysi kitobdan olingan?

39 . Finikiyada vujudga kelgan Tir-Sidon podsholigi miloddan avvalgi VIII asrda qaysi davlat tomonidan bosib olindi?

40 . “Jahon fotihi tarixi” asarining muallifini yozing?

Tarix 8-sinf umumta’lim maktablari uchun

1-variant

1.Kimning hukmronligidan so`ng(1541-y.) mamlakatda qo`shhokimiyatchilik paydo bo`ldi?

A) Abu Said B)Ubaydullaxon C)Ko`chkinchixon D)Abdullaxon I2.Ispaniya qaysi vitse-qirolligiga Meksika, Маrkaziy Amerika, Venesuela va Karib dengizi orollarida harbiy va sud xokimiyatining amalga oshirish huquqi beriladi?

А) Yangi Ispaniya B) Urugvay С) Peru Д) Chili


3. Sulton Ahmad Mirzoning Farg’ona ustiga yurishi muvaffaqiyatsizlikka uchrashining sabablari nimada?

1) Samarqand qо’shini Quvasoy kо’prigidan о’tayotganda kо’prik sinib, natijada kо’p kishi suvga g’arq bо’lishi; 2) otlarga о’lat tegadi, qо’shin orasida vahima va sarosimalik boshlanishi; 3) mahalliy xalq g’animlarga qaqshatqich zarba bera boshlashi; 4) Axsi himoyachilarining mardonavor kurashi; 5) Samarqandda g’alayonlar boshlanishi

A) 1, 3, 5 B) 1, 2, 3, 4, 5 C) 1, 2, 3 D) 1, 2, 4

4. Bir yilda sodir bo‘lgan voqealarni belgilang.
1) Britaniya Kanadaga dominion maqomini berdi 2) Britaniyada ikkinchi parlament islohoti bo‘ldi
3) Dunyoda birinchi temiryo‘l qurildi 4) Kasa hokimiyati ag‘darildi
5) Birlashgan Italiya qirolligi tashkil topdi 6) Sulton Salim I Qohirani egalladi
A) 1, 2, 4 B) 1, 2, 5 C) 2, 4, 6 D) 1, 3, 5

5.Davlat boshqaruviga ko’ra Buxoro amirligi qanday davlat edi?

А. Respublika B. Моnarxiya

С. Konstitutsiyali monarxiya Д. Parlament respublikasi
6. O‘rta Osiyoda XVI asrda mavjud bo‘lgan davlat boshqaruviga xos lavozimlar va ular mas’ul bo‘lgan ishlar muvofiq berilgan javob variantini aniqlang.
1) mehtar; 2) xon yasovuli; 3) shig‘ovul; 4) ko‘kaldosh;
a) chet davlat elchilarini qabul qilish xizmati boshlig‘i
b) xon siyosatining daxlsizligini ta’minlagan;
c) zakot va boshqa tushumlardan zarur o‘rinlarda ishlatishni nazorat qilgan;
d) xon va shahzodalar o‘rtasidagi ichki munosabatlar masalasi bilan shug‘ullangan;
A) 1-a 2-b 3-c 4-d B) 1-d 2-c 3-b 4-a C) 1-c 2-d 3-a 4-b D) 1-b 2-a 3-d 4-c

7.G’arbiy Yevropadagi ХVII аsrdagi usti yopiq bozorlarning eng yiriklari qaysi shaharlarda qurilgan?

А) Lyubek Б) Bursa С) Parij va Londonda Д) Shampan8. Qaysi javobda shaharlar ta`riflar muvofiqligi ta`minlangan?
1) «fanlar onasi»; 2) «oltin ko‘prik»; 3) «boqiy shahar»; 4) «sayqali ro‘yi zamin»; 5) «qubbat ul-islom»; 6) «qonga botgan shahar»;
a) Buxoro; b) Konstantinopol; c) Afina; d) Nineviya; e) Rim; f) Samarqand;
A) 1-b 2-a 3-c 4-d 5-e 6-f B) 1-f 2-e 3-d 4-c 5-b 6-a
C) 1-c 2-b 3-e 4-a 5-d 6-f D) 1-c 2-b 3-e 4-f 5-a 6-d

9.Ispaniya bosib olingan mustamlakalarini boshqarish uchun nechta vitse-qirollik tashkil etdi?

А. 2 Б. 3 С. 4 Д. 510. Shayboniy bobosi Abulxayrxon vafotidan keyin parokanda bo’lib ketgan qabilalarni birlashtirdi va beayov qonli urushlar natijasida qachon ushbu davlatni qayta tiklashga muvaffaq bo’ldi?

A) XVasrning 90 yillarida B) XIVasrning 80yillarida

C) XVasrning oxirlarida D) XVasrning 80yillarida

11. Ispaniya qaysi vitse-qirolligiga Braziliyadan tashqari, deyarli butun Janubiy Amerika hududinin boshqarish huquqi berilgan?

А) Yangi Ispaniya B) Urugvay С) Peru Д) Chili12. Ispaniya mustamlakalari vitse-qirollari qancha muddatga tayinlangan?

А) 3 B) 4 С) 5 Д) 613. Abulfayzxon davrida O’rta Osiyo og’ir ahvolga tushib qolgan edi? Bu imkoniyatdan foydalanib, 1740-yilda Buxoro xonligini kim egalladi?

A) Turklar B) Eronlar C) Qozoqlar D) Xivaliklar14. Balx, Hisor, Ko‘lob, O‘ratepa bekliklarining mustaqillikka intilishlari qaysi hukmdor davrida kuchaygan?
A) Subxonqulixon B) Ubaydullaxon II C) Doniyolbiy otaliq D) amir Haydar

15. Xokim boshqaradigan hudud nima deb atalgan?

А) Hokimiyat B Тuman С. Аmirlik Д. Viloyat16. Ashtarxoniylar qaysi sulola asosida paydo bo’lgan?

A) Boburiylar B) Temuriylar C) Safediylar D) Chingizlar17.Qaysi ingliz qiroli davrida butun mamlakat yagona markaz Londonga bo’ysundirildi?

А. Karl IV B.Genrix VII С. Genrix VIII Tyudor Д. Karl IX


18. G’arbiy Yevropada XIII-XV asrlarda mavjud bo’lgan Levant savdo yo’li qanday ahamiyatga ega bo’lgan?

A) Bu yo’l Sharqda bosqinchilik yurishlariga xizmat qilgan

B) Bu yo’l Ispaniya, Italiya , Janubiy Fransiyani dengiz orqali Vizantiya va Osiyo mamlkatlari bilan bog’lagan

C) Bu yo’l Vizantiya orqali Yevropa va Sharq mahsuloti, buyumlari bilan Afrika xalqlarini

ta'minlashga xizmat qilgan

D) Bu yo’l Italiya, Germaniya, Shimoliy Fransiyani Kichik Osiyo , Pireney yarimoroli bilan bog’lagan19. Eng ko’p qo’llangan suv inshooti?

А) Chirchiq B) Sepoya С)Chorbarg Д)Маrdona20.1645- yil qozoqlar Buxoro xonligi hududlariga bostirib kirishdi va qaysi shahargacha yetib kelishdi?

A) Buxoro B) Xo’jand C) Toshkent D) Samarqand21.Buxoro amirligi savdogarlari Hindistondan nima keltirishgan?

А) paxta B) ziravorlar С) mevalar Д) shakar22. Italiyalik rassom Leonardo da Vinchi qaysi san’at turini “san’atlar malikasi “deb atagan?

A). Teatrni B). Haykaltaroshlikni C). Rasm chizishni D). Kinoni23 . Yuliy Sezarning o‘limidan 13 yil o‘tgach, Rim tarixida sodir bo‘lgan voqeani aniqlang.

A) Oktavian butun Rim imperiyasining hukmdori bo‘ldi

B) Yunoniston qirg‘oqlarida Antoniy va Oktavian flotlari o‘rtasida jang bo‘ldi

C) Misr Rim imperiyasi provinsiyasiga aylandi

D) Rimliklar O‘rtayer dengizining sharqiy sohilidagi mamlakatlarda va Kichik Osiyoda o‘z mavqelarini qayta tiklab oldilar
24. Quyidagi qaysi tarixhci olim Umarxon hukmronligi davrini eng yaxshi podsholik davrlaridan biri sifatida tavsiflagan.

A) Muhammad Hakim B) Mahmud hoji C) Fazliy Namangoniy D) Mulla Niyoz Muhammad25. 11. Yorug’lik xudosini aniqlang.

A) Ishtar B) Apollon C) Ahuramazda D) Shiva26.Angliyada reformatsiya qaysi qirol davriga to’g’ri keladi?

А. Karl IV B.Genrix VII С. Genrix VIII Tyudor Д. Karl IX27. Ko’zaliqir aholisi asosan qayerda yashaganlar?

A) Shaharlarda B)Arkda C) Uy- qo’rg’onlarda D) Istexkomli uylarda28 . Qaysi javobda tarixiy atamaga to’g’ri izoh berilmagan?

A) Elliada – Qadimgi Yunoniston B) Nekropol - qabriston

C) Amulet - tumor D) Argo – kema
29. Rossiya podshosi Pyotr I amalga oshirgan islohotlarni aniqlang.

1) yagona soliq tartibi joriy qilindi 2) dehqonlar dvoryanlarga uzil-kesil biriktirib qo’yildi

3) podsho huzurida Senat tuzilib, unga qonun chiqarish va hukumatni boshqarish vakolati yuklatildi

4) dvoryanlar ustidan siyosiy nazoratni kuchaytirish uchun ular huzuriga podsholikning noiblari – rekrutlar yuborildi

5) mamlakat ma’muriy boshqaruv jihatdan gubernyalarga bo’lindi

A) 1,2,3 B) 2,4 C) 3,5 D) 1,4,530. Abulfayzxon davrida O’rta Osiyo og’ir ahvolga tushib qolgan edi? Bu imkoniyatdan foydalanib, 1740-yilda Buxoro xonligini kim egalladi?

A) Turklar B) Eronlar C) Qozoqlar D) Xivaliklar31 . 1500- yilgi sulhga ko’ra Bobur Mirzoga qaysi hududlar berildi?

32 . Dovon poytaxti Ershini egallab olgan Xitoy qo‘shinlari nima sababdan shaharni tashlab chiqib ketadi?

33 . Balx hokimi Mahmudbiy qatag‘on qaysi ashtarxoniy hukmdori bilan kurash olib borgan?
34 . O‘z mamlakatida birinchi kimyo laboratoriyasini tashkil etgan olimni yozing?
35. Numizmatika nima bilan shug’ullanadi?
36. Teshiktosh g’ori qaysi davrga oidligini yozing?

37.O’rta Osiyo janubida sun’iy sug’orishga asoslangan dehqonchilik qaysi davrda vujudga kelgan?

38. Mil.avv. 2 mingyillikka oid bo’lgan chorvadorlar va dehqonlarning qadimgi manzilgohini yozing?

39. Eng qadimgi ijtimoiy tuzim taraqqiyoti to’g’ri yozing?

40. Ratusha bu -…
Tarix 8-sinf umumta’lim maktablari uchun

2-variant

1. Muhammad Shayboniyxon Farg’onani egallagach, Axsi va Andijonni kimga tortiq qiladi?

A) Suyunchxo’ja Sultonni B) Ko’chkunchi Sultonni C) Mahmud Sultonni D) Jonibek Sultonni2. Xitoyda kim iqtisodiyotini ko’targan?

А) Xidayosi B) Chjan Syan Chjun С) Malika Si-Si Д) Таkugava3. Mir Arab madrasasini qurish uchun sarflangan xarajatlarni qaysi Buxoro xoni bergan edi?

A) Imomqulixon B) Subxonqulixon C) Ubaydullaxon D) Shayboniyxon4. Xiva shahri « Ichan qal`a muzey-qo‘riqxonasi» deb qachondan atala boshlandi.

  1. 1982-yil B) 1962-yil C) 1969-yil D) 1873-yil


5. Ashtarxoniylar sulolasining qaysi vakili xalqdan yig’iladigan 7 yilgi oldingi soliqni talab qilgan ?

A) Abulfayzxon B) Imomqulixon C) Ubaydulloxon D) Subxonqulixon6. Xunnlar Italiyaga bostirib kirganidan 374 yil oldin va 240 yil keyin tarixda qanday voqealar sodir bo'lgan?

A) Rimda Neron hukmronligi boshlandi, Horun ar-Rashid xalifalik taxtiga o'tirdi

B) Kushon podsholigida Kanishka hukmronligi boshlandi, Abubakr xalifalik davri tugadi

C) Kushon podsholigida Kanishka hukmronligi boshlandi, Tug’shoda Buxoro taxtiga o'tirdi

D) Xitoy imperatori U-Di vafot etdi, arablarni yagona davlati tashkil topdi

7. Ashtarxoniylar hukmdorligi davrida qaysi shaharlarda sifatli qog’oz ishlab chiqarilgan?

A) Termiz va Qarshi B) Samarqand va Balx C) Urganch va O’ratepa D) Buxoro va Samarqand8 .Koreya yarimorolining ....... qismida III-IV asrlarda ....... davlati vujudga keldi.

A) shimoliy, Parxe B) janubiy-sharqiy, Silla C) janubiy, Pekche D) janubiy, Koguryo9. Ashtarxoniylar davrida Buxoro xonligi qaysi davlatlar bilan savdo-sotiq olib borgan?

A) Xitoy- Hindiston B) Eron- Marokash C) Turkiya- Serbiy D) Yevropa davlatlari10. Sechjon Buyuk davrida amalga oshirilgan ishlar berilgan javobni toping.

1) yomg’irni oldindan biladigan asbob yaratildi; 2) Budda ibodatxonasi hisoblangan - Pulguksa qurildi;

3) shamol tezligi va yo’nalishini aniqlaydigan asbob ixtiro qilindi;

4) ilk bor milliy koreys universitetiga asos solindi; 5) quyosh va suv soatlari yaratildi; 6) xitoy yozuvlari va ierogliflari hamda buddizm kirib keldi 7) yulduzlar xaritasi va yangi taqvim yaratildi; 8) koreys alifbosi yaratildi

A) 1,2,3,4,5,6,7,8 B) 1,3,5,7,8 C) 2,3,5,6,7 D) 1,3,5,6,7,8

11. Ashtarxoniylar sulolasining xazinasining boyish manbasi nima edi?

A) Ushlar B)Soliqlar C) Savdo-sotiq aloqalari D) Do’konlar12. O'rta asrlarda Afrikadagi qaysi davlatni aholisining asosiy qismi qishloqlarda yashab jamoalardan, jamoalar o'z navbatida yirik patriarxal oilalardan tashkil topgan edi?

A) Mali B) Songai C) Aksum D) Gana13. Ashtarxoniylar sulolasining xazinasining boyish manbasi nima edi?

A) Ushlar B)Soliqlar

C) Savdo-sotiq aloqalari D) Do’konlar

14. Inklarning asosiy ekinlarini belgilang?

A) Bug’doy va paxta B) Kartoshka va makkajo'xori C) Kartoshka va bug’doy D) Makkajo'xori va kakao15. Qachon Koreya Xitoy vassaliga aylandi?

А) 1638 yil Б) 1636 yil С) 1637 yil Д) 1647 yil


16. Buxoro xonligida xon siyosatini viloyatlardagi tasiri qaysi lavozimga tayinlanganlarni nufuzi bilan belgilangan.

A ) Naqib B) Ko’kaldosh C) Otaliq D) Devonbegi.17. Ashtarxoniylar hukmdorligi davrida qaysi shaharlarda sifatli qog’oz ishlab chiqarilgan?

A) Termiz va Qarshi B) Samarqand va Balx

C) Urganch va O’ratepa D) Buxoro va Samarqand

18. Quyidagi fikrlardan noto’g’risini aniqlang?

A) Qoraqalpoqlar qishlovni ko’pincha dengiz va daryo bo’ylarida o’tkazgan

B) Berdaqning "Avlodlar" asarida qoraqalpoq xalqining boshqa turkiy xalqlar bilan aloqasi,

ularning hayotidagi umumiylik kabi jihatlar bayon etilgan

C) Qo’qon xoni Madalixon o’z ukasi Sulton Murodxon foydasiga taxtdan voz kechgan

D) Xiva xonligida davlat yerlarini ijaraga oluvchilar bevatan deb atalgan19. Ashtarxoniylar davrida Buxoro xonligi kimlar bilan savdo-sotiq olib borgan?

A) Xitoy- Hindiston B) Eron- Marokash

C) Turkiya- Serbiy D) Yevropa davlatlari
20. VII asrning birinchi yarmida …

A) G‘arbiy Turk xoqonligi nihoyatda kuchaydi

B) Arabiston yarim orolida qabilalar urug’chilik tuzumida yashardi

C) Turk xoqonligi ikkiga bo‘linib ketdi

D) G‘arbiy Turk xoqonligi bilan Xitoy o‘rtasida iqtisodiy aloqa o‘rnatildi
21. Xitoyda Sin sulolasi hukumronligi yillarini aniqlang.

А) 1644 – 1912yil B)1648-1920yil С) 1679-1917yil Д) 1645-1915yil22. Ashtarxoniylar hukmdorligi davrida qaysi yerlar yer solig’idan ozod etilgan?

A) Sulton mulklari B) Suyurg’ol

C) Tanho D) Xurri xolis mulki

23. Tog’ri javobni toping.

A) Ahamoniylar davlati mil. avv. VI asr boshlarida tashkil topgan

B) Doro I O’rta Osiyoni bosib olishga urunib ko’rgan ilk fors hukmdori

B) mil. avv. 545 va 540-yillar oralig’ida Midiya, Lidiya, Bobil bosib olindi

D) Doro I saklar ustiga yurushi muvafaqqiyatsiz tugaydi

24. Ubaydulloh ibn Ziyod tomonidan Movarounnahrning qaysi shaharlari egallangan?
A) So‘g‘d, Buxoro, Kesh B) Shosh, Buxoro va So‘g‘d
C) Poykand, Romiton va Termiz D) Naxshab, So‘g‘d va Poykand

25. Qaysi shayboniy hukmdor davrida Buxoro xonligi Boburiylar davlatini tan oldi hamda u bilan

savdo va elchilik munosabatlarini o’rnatdi?

A) Abdullaxon II B) Ko’chkunchixon C) Suyunchxo’jaxon D) Ubaydullaxon26. Ashtarxoniylar hukmronligi davrida qanday yangi lavozim joriy qilindi?
A) Rais B) Saroy qutlovi C) Mushrif D) muezzin


27. Xan sulolasi davrida Farg`onani shimoliy tumanlarini tashkil etgan mulkni belgilang?

A) Ershi B) U day C) Bey-vey D) Shi28. Quyidagi shaxslar va ular bilan bog‘liq ma`lumotlarni muvofiqlashtiring.

1. Perikl 2. Trayan 3. Gomer 4. G. Shlimann

a) O‘zini asarida yunonlarni ,,danaylar’ degan;

b) Uning davrida deyarli bosqinchilik yurishlari olib borilmadi;

c) U vafotidan so‘ng u joriy etgan barcha tartiblar bekor bo‘ldi;

d) Turkiyada Troya qoldig‘ini o‘rgangan;

A) 1-d,2-c,3-a,4-b B) 1-c,2-a,3-b,4-d C) 1-a,2-c,3-d,4-b D) 1-c,2-b,3-a,4-d

29. Qachon Napoleon Elba orolidan Fransiyaning janubiga etib kelgan?

А) 1815 mart B) 1814 fevral С) 1815 mart Д) 1984 dekabr30. Bobur Hindistonni istilo qilishdan oldin Qobul hukmdorligini kimga topshirib ketgan?

A) o‘g‘li Humoyunga B) o‘g‘li Komronga C) Ubaydulla Sultonga D) ukasi Jahongir Mirzoga31 . 618-630-yillarda xukmronlik qilgan tarixiy shaxsni nomini aniqlab yozing?

32 . “Umumiy, zaruriy bilimning asosi faqat aql bo’lishi mumkin”, fikri qaysi olimga tegishli ekanligini aniqlang?
33. Muhammad Rahimbiy bo’ysunishni istamagan, markaziy hokimiyatga bo’ysunmaslikka uringan qabilalarga nisbatan qanday chora ko’rgan?


34. Xitoyga manjurlar bosqini davrida mamlakat dehqonlari qo’shinlariga boshchilik qilgan qo’mondon kim edi?

35 . Shayboniylar davlatida dargoh havfsizligi uchun javobgar bo’lgan amaldorni yozing?

36 . Qadimgi Misrda qaysi faslda yomg’ir juda kam yog’ar edi?

37 . VII asrning dastlabki choragida Yabg’ukat va Xotunkat qarorgohlari qayerda bino qilindi?

38 .1702- 1711- yillarda Ashtarxoniylar sulolasining qaysi vakili davlatni boshqargan?

39 . Germaniya knyazliklari 1683-yilda qaysi davlat bosqiniga qarshi kurashish uchun tarixda birinchi marta yakdil qaror qabul qildilar?

40. Ashtarxoniylar hukmdorligi davrida qaysi yerlar yer solig’idan ozod etilgan?

Download 70,77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti