1 Tabiat qoriqxonasi’ atamasi qaysi materik uchun ishlatiladi? A yevrosiyo b shimoliy Amerika s avstralya d antraktida. 2Download 58.2 Kb.
Sana28.02.2017
Hajmi58.2 Kb.
7 sinflar
1)Tabiat qoriqxonasi’ atamasi qaysi materik uchun ishlatiladi?

A)Yevrosiyo B)Shimoliy Amerika S)Avstralya D)Antraktida.2)1912 yilda materiklarning siljib yurishi haqidagi gipotizani qaysi olim ilgari surgan edi?

A)Beruniy B)Kuk S)Magellan D)A.Vegener.

3)Agar harorat yurori bolsayu,yogin kam yugsa unda qanday tabiat zonasi shakillanadi?

A)Artika B)tundra S)Chol D)Ekvatorial ormonlar.

4)Al’p toglarining eng yuqori choqqisini aniqlang.

A)El’burus B)Monbalan S)Kazbek D)Byluxa.

5)Antraktida ,Janubiy Amerika,Afrika va Avstralya qadimda qanday quruqlik tarkibida bolgan.

A)Yevrosiyo B)Gondvana S)Lavraziya D)Amerika.

6)Antraktida materigini kimlar kashf qildi?

A)Bellinsgazuen va Lazarev.B)Magrllan va Kuk. S)Yunker va Livengston D)Kolub va Nikiting.

7)Asosiy iqlim mintaqalarini aniqlang.

A)artika B)mo’tadil S)tropic va ekvatorial D)hamma javoblar togri

8)Atmsferadagi suv buglari necha kunda bir yangilanib turadi?

A)2 B)5 S)7 D)10

9)Berk havzaga qaraydigan daryolarni aniqlang?

A)Volga,Amudaryo,Sirdaryo B)Ob,Lena,Yenisey S)Yansizi,Xuvana,Amur d)Murgob,Tar,Syelyenga

10)Bir-biriga yaqin joylashgan orollar nima deb ataladi?

A)orollar guruhi B)orollar topi S)Arxipelag D)marjon orollari.

11)Birinchi bolib globus yasagan olimni aniqlang ?

A)Pifagor B)Aristotel S)Erotosfen D)Kratyes.

12)Bosh meridian qaysi shaxardan otadi?

A)Londondagi Grinvich observatoryasidan B)Maskvadagi Pulkova observatoryasi

S)O’zbekistondagi Kitob observatoryasidan D)Rimdagi Vatikan davltidan.

13)Buyuk geografik kashfiyotlar kim tamonidan boshlab berildi?

A)X.Kolumb B)A.Nikiting S)D.Livigstong D)V.Vavilov

14)Vaqit otishi bilan gondvana materigi qanday qisimlarga bolinib ketdi?

A)Janubiy Amerika B)Afrika va Avstralya S)Antraktida D)hamma javoblar togri.

15)Vulqanlarning asosiy qismi qaysi mintaqaga togri keladi?

A)Al’p Ximalay va Tinch okean olovli halqasi B)Markaziy Atlantika suv osti tizmasi S)Al’p Ximolay D)Tinch okean olovli xalqasi.

16.Tabiat komponentlarining aniqlang?

A)Tog` jinslari , suv B) Tuproq, o`simlik C) Iqlim, hayvonot olami D) Hammasi

17. Tar cho`li qaysi daryo vodiysida joylashgan ?

A) Ob` B) Hind C) Lena D) Amur

18. Tektonik ko`llarining aniqlang ?

A) Baykal, issiqko`l, jeneva B) Kaspiy, orol

C) Ladogo, onega, Taymir D) Labnor, chad, O`lik dengiz

19.Tropiklarda qanday hovo tarkib topgan ?

A)Tropik B) Mo`tadil C)Ekvatorial D) Arktika

20..Troposferaning bir hil hususiyatli kata hajmdagi hovosiga nima deyiladi?

A)Havo masasi B)Siklon C) Antisiklon D) Briz

21.Tropiklardan ekvatorga tomon esadigan shamol qanday nomlanadi?

22.Havo massasining 4/5 qismi qaysi qobiqda joylashgan ?

23.Fedchenko muzligi qaysi tog`da joylashgan ?

24.Florida yarim oroli qaysi materikda joylashgan ?

25. Havo massalarining harakati natijasida nimalar qayta taqsimlanadi?

1. Himoloy tog`lari qaysi tabiiy geografik o`lka tarkibiga kiradi?

A) G`arbiy sibir B) Uzoq sharq C) Sharqiy hitoy D)Janubiy osiyo

2. Himoloy qanday ma`noni anglatadi?

A) Dunyo tomi B) Qorlar makoni C) Tog`lar hudosi D) Baland tog`lar

3.Hindiston yarim oroli qaysi platform ustida yotadi?

A) Hindiston B) Korea C) Hitoy D) Hitoy, koreya, janubui korea

4.Hindiston yarim orolida qanday iqlim hukumron ?

A) Tropik B) Cho`l C) Dasht D) Musson

5.Sharqiy osiyo nima bilan mashhur?

A)Pahta B) Choy C) Shakarqamish D) Bug`doy

6.0 'rta Osiyoni alohida tabiiy geografik o 'Ika sifatida ajratishga asos bo 'ladigan nechta xususiyatlari bor?

A) 6. B)7. C)8. D)10.

7.0 'rta Osiyo geografiyasiga kim asos solgan?

A) Abu RayhonBeruniy. B)IbnSino C) Muhammad al-Xorazmiy. D) Erotosfen.

8.0 'rtaOsiyo ekvator va bosh meredianga nisbatan qayerda joylashgan?

A) Shimolvasharqda. B) Janubva g 'arbia. C) Shimol va g 'arbda. D) Janub va sharqida.

9. O 'rta Osiyoning eng g 'arbiy chekka nuqtasini belgilang?

A) Termiz shahri. B) Childutaron qishlog 'i. C) Tubqarag 'ay burni.D) Xabarsu dovoni.

10.0 'rta Osiyodagi eng ko 'p sonli va eng yirik millat qaysi?

A) Qozoqlar. B) Tojiklar. C)O 'zbeklar. D) Ojrg 'izlar.

11.0 'rta Osiyo va O 'zbekiston xaritalarini tuzishda qaysi andoza qo 'llaniladi?

A) Konussimon andaza. B) Azimuli andaza. C) Silindrsimon andaza.D) Tengburchakli andaza.

12.0 'rta Osiyo o 'kasi shimoldan janubga va g 'arbdan, sharqqa qancha masofaga cho 'zilgan?

A) 2200-2550 km B) 2200-2750 km C) 2400-2550 km D)2000-2200 km

13. "Atlas" atamasi fanga kim tamonidan kiritilgan?

A) Eratosfen. B) Magellan QX.Kolumb .D)Merkator.

14.0 'rta Osiyo tabiati geologik tuzilisi, foydali qazilmalari, xo 'jaligi, tarixi haqida kim juda qimmatli ma 'lumotla qoldirgan?

A) Zahriddin Muhammad BoburB) Abu RayhonBeruniy

C) Abu Hasan Ali Ma 'sudiy. D) Muhammad ibnMuso al- Xorazmiy.

15.Miloddan avalgi VI-V asrlarda O 'rta Osiyoda qanday davlatla rbo 'Igan?

A) Sug 'diyona, Xorazm, Yunon. B) Yunon, Baqtriya, Samoniylar.

C) Baqtriya, Marg'iyona, Xorazm, Samoniylar.

D) Ashtarxoniylar, Baqtriya. E) Sug 'diyona, Baqtriya, Xorazm, Marg

16.0'zan deb ataluvchi chuqurlikdan oqayotgan doimiy suv oqimiga......... deb ataladi.

A) Suvayirg'ich B) Daryo C) Daryo manbai D) Daryo mansabi E) Irmoq

17. Daryo va uning suv yig'iladigan joyi— — deb ataladi.

A) Daryohavzasi B) Daryoirmog'i C) DaryomanbaiD) Daryomansabi E) Daryoo'zani

18. O'rta Osiyoning eng sersuv daryosi qaysi?

A) Sirdaryo B) Hi C) Zarafshon D) Murg'ob E) Amudaryo

19. O'rta Osiyodagi qaysi ko'l tektonik kol hisoblanadi?

A)Balxash B)KaspiyQAydarko'l D) Issiqko'l E)Orol

20. Panj va Vaxsh daryolarining qo'shilishidan qaysi daryo hosi lbo'ladi?

A) Sangzor B) Zarafshon C) Amudaryo D) Tajan E) So'x

21. O'rta Osiyoning qaysi daryolari Qoraqum chollaridan oqib o'tadi?

22. O'ria Osiyoning eng uzun daryosi qaysi?

23. Kattaqo `rg 'on va Quyi mozor suv ombori qaysi daryoda bunyod etilgan?

24. O'rta Osiyodagi eng katta suv omborlari guruhini belgilang.

25. Hil daryosi o'z suvini qaysi ko'lga quyadi?

1.O`rta Osiyoni alohida tabiiy geografik o`lka sifatida ajratishga asos bo`ladigan nechta xususiyatlari bor?

A) 6. B) 7. C) 8. D) 10.

2. O`rta Osiyo geografiyasiga kim asos solgan?

A)Abu Rayhon Beruniy. B) Ibn Sino C) Muhammad al-Xorazmiy. D) Erotosfen

3. O`rta Osiyo ekvator va bosh meredianga nisbatan qayerda joylashgan?

a)Shimol va sharqda. B) Janub va g`arbda.C) Shimol va g`arbda. D) Janub va sharqida.

4 O`rta Osiyoning eng g`arbiy chekka nuqtasini belgilang?

A)Termiz shahri. B) Childuxtaron qishlog`i.C) Mang ‘ishloq yarim orolidagi Tubqarag`ay burni. D) Xabarsu dovoni.

5. O`rta Osiyodagi eng ko`p sonli va eng yirik millat qaysi?

A) Qozoqlar. B) Tojiklar. C) O`zbeklar. D) Qirg`izlar.

6. Xitoy sayyohi Chjan Syan O ‘rta Osiyoning qaysi hududlarini o ‘rgangan?

A) Farg‘ona, Murg ‘ob vodiysi va Issiqko ‘l atrofi B) Issiqko‘l atrofi, Xorazm va Zarafshon vodiysi

C) Issiqko‘l atrofi, Farg ‘ona, Murg‘ob va Zarasfshon vodiysi D) Issiqko‘l atrofi, Farg ‘ona va Xorazm vodiysi

7. O`rta Osiyo o‘lkasi shimoldan janubga va g ‘arbdan, sharqqa qancha masofaga cho ‘zilgan?

A) 2200-2550 km B) 2200-2750 km S) 2400- 2550 km D) 2000-2200 km

8. “ Yer tasviri “ asari kim tomonidan yozilgan?

A) Abu Rayhon Beruniy. B) Muso al - Xorazmiy C) Zahiriddin Muhammad Bobur D) Hasan Ali Ma‘sudiy

9. O‘rta Osiyo tabiati geologik tuzilisi, foydali qazilmalari, xo‘jaligi,tarixi haqida kim juda qimmatli ma‘lumotlar qoldirgan?

A) Zahiriddin Muhammad Bobur B) Abu Rayhon Beruniy

C) Abu Hasan Ali Ma ‘sudiy . D) Muhammad ibn Muso al- Xorazmiy.

10. Miloddan avvalgi YI-Y asrlarda O`rta Osiyoda qanday davlatlar bo`lgan?

A) Sug`diyona,Xorazm,Yunon. B) Yunon,Baqtriya,Samoniylar.

C) Baqtriya,Marg`iyona,Xorazm,Somoniylar. D) Sug`diyona, Baqtriya, Xorazm, Marg`iyona

11. Yevrosiyo materigi nechta tabiiy geografik o ‘lkaga ajratiladi?

A) 12 ta B) 14 ta C) 16 ta D) 18 ta

12. Nuqtalar o ‘rniga tegishli javobni qo ‘ying. O‘rta Osiyo o‘lkasining geografikkengligiga ………………….. to‘g‘ri keladi.

A) O‘rta Yevropa va Kavkaz tog ‘lari geografik kengligiga

B) Markaziy Osiyo va O‘rta Yevropa geografik kengligiga

C) Janubiy Yevropa va Atlas tog ‘lari geografik kengligiga

D) O‘rta Yevropa va Atlas tog ‘lari geografik kengligiga

13. O‘rta Osiyo Rossiya mustamlakasiga aylanganidan so ‘ng ko ‘proq uning qaysi tomonlari o ‘rganildi?

A) O‘lka aholisining yashash tarzi va urf – odatlari B) Iqlimiy sharoiti va suvlari

C) O‘simlik va hayvonot dunyosi D) Tabiiy boyliklari va ulardan to ‘liq foydalanish

14. Jahondagi yoki uning ma‘lum bir qismidagi davlatlarning ma‘lum bir tarixiy davrdagi holati aks etgan xaritaga ………………… deb ataladi.

A) Tabiiy xarita B) Siyosiy xarita C) Iqtisodiy xarita D) Iqlimiy xarita

15. Quyida berilgan geografik koordinatalar ( 74° sharqiy uzunlik va 42, 5° shimoliy kenglik) O‘rta Osiyoning qaysi poytaxt shahriga to‘g‘ri keladi?

A) Bishkek B) Ashg‘obod C) Dushanbe D) Ostona

16. Qaysi variantda O‘rta Osiyo bilan chegaradosh davlatlar to‘g ‘ri ko‘rsatilgan ?

A) Rossiya, Eron, Afg ‘oniston, Pokiston, XitoyB) Rossiya, Eron, Afg ‘oniston, Xitoy

C) Rossiya, Afg ‘oniston, , Eron, Pokiston, Mo‘g‘ilistonD) Rossiya, Afg ‘oniston, Xitoy, Hindiston

17. O‘rta Osiyo davlatlari maydonining kattaligi ketma - ketligi qaysi variantda to‘g ‘ri ko‘rsatilgan.

A) Qozog ‘iston, O‘zbekiston, Turkmaniston, Qirg‘iziston, Tojikiston

B) Qozog‘iston, Turkmaniston, O‘zbekiston, Qirg‘iziston, Tojikiston

C) Qozog ‘iston, Turkmaniston, Qirg ‘iziston, Tojikiston, O ‘zbekiston

D) Qozog ‘iston, O‘zbekiston, Tojikiston, Qirg ‘iziston, Turkmaniston

18.Qaysi variantda aholisi sonining ko‘pligiga ko‘ra davlatlar ketma – ketligi to‘g ‘ri ko‘rsatilgan.

A) Qozog ‘iston, O‘zbekiston, Turkmaniston, Qirg ‘iziston, Tojikiston

B) O‘zbekiston, Qozog‘iston, Tojikiston, Qirg‘iziston, Turkmaniston

C) O‘zbekiston, Qozog‘iston,Turkmaniston, Qirg‘iziston, Tojikiston,

D) Qozog‘iston Turkmaniston, O‘zbekiston, Qirg‘iziston, Tojikiston,

19. O‘rta Osiyo o‘lkasi qaysi kengliklarda joylashgan?

A) Mo‘tadil va tropik kengliklarda

B) Mo‘tadil va subtropik kengliklarda

C) Subarktika va mo‘tadil kengliklarda

D) Faqat mo‘tadil kengliklarda

20. O‘rta Osiyoda qaysi xalqlar , asosan chorvachilik bilan shug ‘ullanib, ko ‘chmanchi va yarim ko ‘chmanchi shaklda hayot kechirganlar?

A) Qozoqlar, o‘zbeklar, tojiklar, qoraqalpoqlar

B) Qozoqlar, qirg‘izlar, turkmanlar, tojiklar

C). Qozoqlar, qirg‘izlar, turkmanlar, qoraqalpoqlar

D). O‘zbeklar, qozoqlar, tojiklar, qoraqalpoqlar

21. Uzoq vaqt hisoblab boriladigan sa 'na tizimiga nima deyiladi.

22. Yerpo 'stining hosil bo 'lishi va o 'zgarib hozirgi holatga kelguncha ketgan vaqt deyiladi.

23. Toshkentda oxirgi kuchli zilzila— —yilda bo 'Igan.

24. Qoraqum va Qizilqum cho 'llarida relief hosil qiluvchi asosiy omillar——hisoblanadi

25. Quyoshdan yer betiga bevosita etib keladigan radiatsiya— — radiatsiya deyiladi.

1.Birinchi bolib globus yasagan olimni aniqlang ?

A)Pifagor B)Aristotel S)Erotosfen D)Kratyes.

2)Bosh meridian qaysi shaxardan otadi?

A)Londondagi Grinvich observatoryasidan B)Maskvadagi Pulkova observatoryasi

S)O’zbekistondagi Kitob observatoryasidan D)Rimdagi Vatikan davltidan.

3)Buyuk geografik kashfiyotlar kim tamonidan boshlab berildi?

A)X.Kolumb B)A.Nikiting S)D.Livigstong D)V.Vavilov

4)Vaqit otishi bilan gondvana materigi qanday qisimlarga bolinib ketdi?

A)Janubiy Amerika B)Afrika va Avstralya S)Antraktida D)hamma javoblar togri.

5)Vulqanlarning asosiy qismi qaysi mintaqaga togri keladi?

A)Al’p Ximalay va Tinch okean olovli halqasi B)Markaziy Atlantika suv osti tizmasi S)Al’p Ximolay D)Tinch okean olovli xalqasi.

6.Tabiat komponentlarining aniqlang?

A)Tog` jinslari , suv B) Tuproq, o`simlik C) Iqlim, hayvonot olami D) Hammasi

7. Tar cho`li qaysi daryo vodiysida joylashgan ?

A) Ob` B) Hind C) Lena D) Amur

8. Tektonik ko`llarining aniqlang ?

A) Baykal, issiqko`l, jeneva B) Kaspiy, orol

C) Ladogo, onega, Taymir D) Labnor, chad, O`lik dengiz

9.Tropiklarda qanday hovo tarkib topgan ?

A)Tropik B) Mo`tadil C)Ekvatorial D) Arktika

10..Troposferaning bir hil hususiyatli kata hajmdagi hovosiga nima deyiladi?

A)Havo masasi B)Siklon C) Antisiklon D) Briz

11.Tropiklardan ekvatorga tomon esadigan shamol qanday nomlanadi?

A)G`arbiy shamollar B) Briz C) Pasat shamollar D) Musson

12. Himoloy tog`lari qaysi tabiiy geografik o`lka tarkibiga kiradi?

A) G`arbiy sibir B) Uzoq sharq C) Sharqiy hitoy D)Janubiy osiyo

13. Himoloy qanday ma`noni anglatadi?

A) Dunyo tomi B) Qorlar makoni C) Tog`lar hudosi D) Baland tog`lar

14.Hindiston yarim oroli qaysi platform ustida yotadi?

A) Hindiston B) Korea C) Hitoy D) Hitoy, koreya, janubui korea

15.Hindiston yarim orolida qanday iqlim hukumron ?

A) Tropik B) Cho`l C) Dasht D) Musson

16.Sharqiy osiyo nima bilan mashhur?

A)Pahta B) Choy C) Shakarqamish D) Bug`doy

17.0 'rta Osiyoni alohida tabiiy geografik o 'Ika sifatida ajratishga asos bo 'ladigan nechta xususiyatlari bor?

A) 6. B)7. C)8. D)10.

18.0 'rta Osiyo geografiyasiga kim asos solgan?

A) Abu RayhonBeruniy. B)IbnSino C) Muhammad al-Xorazmiy. D) Erotosfen.

19.0 'rtaOsiyo ekvator va bosh meredianga nisbatan qayerda joylashgan?

A) Shimolvasharqda. B) Janubva g 'arbia. C) Shimol va g 'arbda. D) Janub va sharqida.

20. O 'rta Osiyoning eng g 'arbiy chekka nuqtasini belgilang?

A) Termiz shahri. B) Childutaron qishlog 'i. C) Tubqarag 'ay burni.D) Xabarsu dovoni.

21.0 'rta Osiyodagi eng ko 'p sonli va eng yirik millat qaysi?

22. O'rta Osiyoning eng sersuv daryosi qaysi?

23. O'rta Osiyodagi qaysi ko'l tektonik kol hisoblanadi?

24. Panj va Vaxsh daryolarining qo'shilishidan qaysi daryo hosi lbo'ladi?

25. O'rta Osiyoning qaysi daryolari Qoraqum chollaridan oqib o'tadi?


1.0 'rta Osiyo va O 'zbekiston xaritalarini tuzishda qaysi andoza qo 'llaniladi?

A) Konussimon andaza. B) Azimuli andaza. C) Silindrsimon andaza.D) Tengburchakli andaza.

2.0 'rta Osiyo o 'kasi shimoldan janubga va g 'arbdan, sharqqa qancha masofaga cho 'zilgan?

A) 2200-2550 km B) 2200-2750 km C) 2400-2550 km D)2000-2200 km

3. "Atlas" atamasi fanga kim tamonidan kiritilgan?

A) Eratosfen. B) Magellan QX.Kolumb .D)Merkator.

4.0 'rta Osiyo tabiati geologik tuzilisi, foydali qazilmalari, xo 'jaligi, tarixi haqida kim juda qimmatli ma 'lumotla qoldirgan?

A) Zahriddin Muhammad BoburB) Abu RayhonBeruniy

C) Abu Hasan Ali Ma 'sudiy. D) Muhammad ibnMuso al- Xorazmiy.

5.Miloddan avalgi VI-V asrlarda O 'rta Osiyoda qanday davlatla rbo 'Igan?

A) Sug 'diyona, Xorazm, Yunon. B) Yunon, Baqtriya, Samoniylar.

C) Baqtriya, Marg'iyona, Xorazm, Samoniylar.

D) Ashtarxoniylar, Baqtriya. E) Sug 'diyona, Baqtriya, Xorazm, Marg

6.0'zan deb ataluvchi chuqurlikdan oqayotgan doimiy suv oqimiga......... deb ataladi.

A) Suvayirg'ich B) Daryo C) Daryo manbai D) Daryo mansabi E) Irmoq

7. Daryo va uning suv yig'iladigan joyi— — deb ataladi.

A) Daryohavzasi B) Daryoirmog'i C) DaryomanbaiD) Daryomansabi E) Daryoo'zani

8. O'rta Osiyoning eng sersuv daryosi qaysi?

A) Sirdaryo B) Hi C) Zarafshon D) Murg'ob E) Amudaryo

9. O'rta Osiyodagi qaysi ko'l tektonik kol hisoblanadi?

A)Balxash B)KaspiyQAydarko'l D) Issiqko'l E)Orol

10. Panj va Vaxsh daryolarining qo'shilishidan qaysi daryo hosi lbo'ladi?

A) Sangzor B) Zarafshon C) Amudaryo D) Tajan E) So'x

11. O'rta Osiyoning qaysi daryolari Qoraqum chollaridan oqib o'tadi?

A) Amudaryo, Surxandaryo. Tajan B) Surxondaryo, Hi.Norin

C) Amudaryo, Tajan. Murg'ob D) Murg 'ob, Sirdaryo AmudaryoE) Sirdaryo, Tajan,Ili

12. O'ria Osiyoning eng uzun daryosi qaysi?

A) Sirdaryo B) Amudaryo C)Murg'ob D)Ili E) Chirchiq

13. Kattaqo `rg 'on va Quyi mozor suv ombori qaysi daryoda bunyod etilgan?

A)Sangzorda B)Murg'obda C)Sirdaryoda D) Zaraishonda E)Tajanda

14. O'rta Osiyodagi eng katta suv omborlari guruhini belgilang.

A) Qopchig'ay, Qayrtxjqinn.Toshkent

B) Buxtanna, Qopchig'ay.To'xtag 'ul, Tuyamo'yin, Chordara.Qoraqqum

C) Buxtarma, Qopchig'ay, To'xtag 'ui, Norak. Chimqo'rg'on

D) Chimqo 'rg 'on, Buxtarma, Qopchig 'ay, Toshkent

15. Hil daryosi o'z suvini qaysi ko'lga quyadi?

A)Orolga B)ZaysangaС)Balxashga D) Issiqko'lga E) Aydarko'lga

16. Nuqtalar o ‘rniga tegishli javobni qo ‘ying. O‘rta Osiyo o‘lkasining geografik

kengligiga ………………….. to‘g‘ri keladi.

A) O‘rta Yevropa va Kavkaz tog ‘lari geografik kengligiga

B) Markaziy Osiyo va O‘rta Yevropa geografik kengligiga

C) Janubiy Yevropa va Atlas tog ‘lari geografik kengligiga

D) O‘rta Yevropa va Atlas tog ‘lari geografik kengligiga

17. O‘rta Osiyo Rossiya mustamlakasiga aylanganidan so ‘ng ko ‘proq uning qaysi tomonlari o ‘rganildi?

A) O‘lka aholisining yashash tarzi va urf – odatlari B) Iqlimiy sharoiti va suvlari

C) O‘simlik va hayvonot dunyosi D) Tabiiy boyliklari va ulardan to ‘liq foydalanish

18. Jahondagi yoki uning ma‘lum bir qismidagi davlatlarning ma‘lum bir tarixiy davrdagi holati aks etgan xaritaga ………………… deb ataladi.

A) Tabiiy xarita B) Siyosiy xarita C) Iqtisodiy xarita D) Iqlimiy xarita

19. Quyida berilgan geografik koordinatalar ( 74° sharqiy uzunlik va 42, 5° shimoliy kenglik) O‘rta Osiyoning qaysi poytaxt shahriga to‘g‘ri keladi?

A) Bishkek B) Ashg‘obod C) Dushanbe D) Ostona

20. Qaysi variantda O‘rta Osiyo bilan chegaradosh davlatlar to‘g ‘ri ko‘rsatilgan ?

A) Rossiya, Eron, Afg ‘oniston, Pokiston, Xitoy

B) Rossiya, Eron, Afg ‘oniston, Xitoy

C) Rossiya, Afg ‘oniston, , Eron, Pokiston, Mo‘g‘iliston

D) Rossiya, Afg ‘oniston, Xitoy, Hindiston

21. O‘rta Osiyo davlatlari maydonining kattaligi ketma - ketligi qaysi variantda to‘g ‘ri ko‘rsatilgan.

22.Qaysi variantda aholisi sonining ko‘pligiga ko‘ra davlatlar ketma – ketligi to‘g ‘ri ko‘rsatilgan.

23. O‘rta Osiyo o‘lkasi qaysi kengliklarda joylashgan?

24.Tabiat qoriqxonasi’ atamasi qaysi materik uchun ishlatiladi?

25.1912 yilda materiklarning siljib yurishi haqidagi gipotizani qaysi olim ilgari surgan edi?

1.O`rta Osiyoni alohida tabiiy geografik o`lka sifatida ajratishga asos bo`ladigan nechta xususiyatlari bor?

A) 6. B) 7. C) 8. D) 10.

2. O`rta Osiyo geografiyasiga kim asos solgan?

A)Abu Rayhon Beruniy. B) Ibn Sino C) Muhammad al-Xorazmiy. D) Erotosfen

3. O`rta Osiyo ekvator va bosh meredianga nisbatan qayerda joylashgan?

A) Shimol va sharqda. B) Janub va g`arbda.

C) Shimol va g`arbda. D) Janub va sharqida.

4 O`rta Osiyoning eng g`arbiy chekka nuqtasini belgilang?

A)Termiz shahri. B) Childuxtaron qishlog`i.

C) Mang ‘ishloq yarim orolidagi Tubqarag`ay burni. D) Xabarsu dovoni.

5. O`rta Osiyodagi eng ko`p sonli va eng yirik millat qaysi?

A) Qozoqlar. B) Tojiklar. C) O`zbeklar. D) Qirg`izlar.

6. Xitoy sayyohi Chjan Syan O ‘rta Osiyoning qaysi hududlarini o ‘rgangan?

A) Farg‘ona, Murg ‘ob vodiysi va Issiqko ‘l atrofi

B) Issiqko‘l atrofi, Xorazm va Zarafshon vodiysi

C) Issiqko‘l atrofi, Farg ‘ona, Murg‘ob va Zarasfshon vodiysi

D) Issiqko‘l atrofi, Farg ‘ona va Xorazm vodiysi

7. O`rta Osiyo o‘lkasi shimoldan janubga va g ‘arbdan, sharqqa qancha masofaga cho ‘zilgan?

A) 2200-2550 km B) 2200-2750 km S) 2400- 2550 km D) 2000-2200 km

8. “ Yer tasviri “ asari kim tomonidan yozilgan?

A) Abu Rayhon Beruniy. B) Muso al - Xorazmiy

C) Zahiriddin Muhammad Bobur D) Hasan Ali Ma ‘sudiy

9 O 'rta Osiyoning eng g 'arbiy chekka nuqtasini belgilang?

A) Termiz shahri. B) Childutaron qishlog 'i. C) Tubqarag 'ay burni.D) Xabarsu dovoni.

10.0 'rta Osiyodagi eng ko 'p sonli va eng yirik millat qaysi?

A) Qozoqlar. B) Tojiklar. C)O 'zbeklar. D) Ojrg 'izlar.

11.0 'rta Osiyo va O 'zbekiston xaritalarini tuzishda qaysi andoza qo 'llaniladi?

A) Konussimon andaza. B) Azimuli andaza. C) Silindrsimon andaza.D) Tengburchakli andaza.

12.0 'rta Osiyo o 'kasi shimoldan janubga va g 'arbdan, sharqqa qancha masofaga cho 'zilgan?

A) 2200-2550 km B) 2200-2750 km C) 2400-2550 km D)2000-2200 km

13. "Atlas" atamasi fanga kim tamonidan kiritilgan?

A) Eratosfen. B) Magellan QX.Kolumb .D)Merkator.

14.0 'rta Osiyo tabiati geologik tuzilisi, foydali qazilmalari, xo 'jaligi, tarixi haqida kim juda qimmatli ma 'lumotla qoldirgan?

A) Zahriddin Muhammad BoburB) Abu RayhonBeruniy

C) Abu Hasan Ali Ma 'sudiy. D) Muhammad ibnMuso al- Xorazmiy.

15.Miloddan avalgi VI-V asrlarda O 'rta Osiyoda qanday davlatla rbo 'Igan?

A) Sug 'diyona, Xorazm, Yunon. B) Yunon, Baqtriya, Samoniylar.

C) Baqtriya, Marg'iyona, Xorazm, Samoniylar.

D) Ashtarxoniylar, Baqtriya. E) Sug 'diyona, Baqtriya, Xorazm, Marg

16.0'zan deb ataluvchi chuqurlikdan oqayotgan doimiy suv oqimiga......... deb ataladi.

A) Suvayirg'ich B) Daryo C) Daryo manbai D) Daryo mansabi E) Irmoq

17. Daryo va uning suv yig'iladigan joyi— — deb ataladi.

A) Daryohavzasi B) Daryoirmog'i C) DaryomanbaiD) Daryomansabi E) Daryoo'zani

18. O'rta Osiyoning eng sersuv daryosi qaysi?

A) Sirdaryo B) Hi C) Zarafshon D) Murg'ob E) Amudaryo

19. O‘rta Osiyo o‘lkasi qaysi kengliklarda joylashgan?

A) Mo‘tadil va tropik kengliklarda

B) Mo‘tadil va subtropik kengliklarda

C) Subarktika va mo‘tadil kengliklarda

D) Faqat mo‘tadil kengliklarda

20. O‘rta Osiyoda qaysi xalqlar , asosan chorvachilik bilan shug ‘ullanib, ko ‘chmanchi va yarim ko ‘chmanchi shaklda hayot kechirganlar?

A) Qozoqlar, o‘zbeklar, tojiklar, qoraqalpoqlar

B) Qozoqlar, qirg‘izlar, turkmanlar, tojiklar

C). Qozoqlar, qirg‘izlar, turkmanlar, qoraqalpoqlar

D). O‘zbeklar, qozoqlar, tojiklar, qoraqalpoqlar

21. Qaysi variantda O‘rta Osiyo bilan chegaradosh davlatlar to‘g ‘ri ko‘rsatilgan ?

22. O'rta Osiyoning eng sersuv daryosi qaysi?

23.Qaysi variantda aholisi sonining ko‘pligiga ko‘ra davlatlar ketma – ketligi to‘g ‘ri ko‘rsatilgan.

24. O‘rta Osiyo o‘lkasi qaysi kengliklarda joylashgan?25. O‘rta Osiyoda qaysi xalqlar , asosan chorvachilik bilan shug ‘ullanib, ko ‘chmanchi va yarim ko ‘chmanchi shaklda hayot kechirganlar?

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa