0 ‘z b e k is t 0n respublikasi o L iy va o lrta maxsus t a ’lim vazirlig I f a r g ‘o na d a vlat universiteti


Talabalar mustaqil  ta ’lim ining  m azm uni va  hajmiDownload 0,82 Mb.
Pdf ko'rish
bet48/48
Sana27.06.2021
Hajmi0,82 Mb.
#102988
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
Bog'liq
3.02 Umumiy pedagogika 2016-2017 Ishchi dasturi 2 kurs

Talabalar mustaqil  ta ’lim ining  m azm uni va  hajmi 

(barcha  ta ’lim  y o ‘nalishlari  uchun) 

3-semestr uchunM ustaqil  ta ’lim m avzulari

Berilgan  topshiriqlar

Bajarish

muddati

Xajmi

(soatda)

1

K adrlar tayyorlash M illiy modeli.

O g'zaki, m atnlashtirish

1-2

xaftada


10

2

Pedagogika fanining ilmiy tadqiqot 

metodlari. 

SHaxsning 

rivojlanishi,  tarbiyasi 

v a ijtimoiylashuvi. 

Tarbiyaning maqsad 

va vazifalari.

O g‘zaki,  darslik va 

o ‘quv qo'llanm alar 

b o ‘yicha m avzulam i 

konspektlashtirish, 

internet 

m a’lum otlaridan 

foydalanish

3-4-5-

xaftada


10

3

D idaktika ta ’lim nazariyasi  sifatida.

T a ’lim  qonuniyatlari. 

T a ’lim mazmuni.

T a ’lim m etodlari va 

vositalari.  T a’lim 

turlari  va ta ’limni 

tashkil  etish 

shakllari.  Dars- 

ta ’limni  tashkil 

etishning asosiy 

shakli. T a ’lim 

olganlikni tashkil

O g‘zaki, darslik va 

internet 

m a’lum otlaridan 

foydalanish  va 

m atnlashtirish

4-5-6-7-8-

xaftada

12

25
etish.

4

Tarbiya jarayonining m ohiyati va 

m azm uni. 

0 ‘quvchilar jam oasi 

yaxlit jarayonnning 

asosiy  shakli. 

T arbiyaning umumiy 

m etodlari. 

O 'quvchilarning 

ilmiy  dunyoqarashini 

shakllantirish. 

0 ‘quvchilarning 

aqliy tarbiyasi. 

Fuqarolik tarbiyasi. 

M a’naviy-axloqiy 

tarbiya. M ehnat 

tarbiyasi. Jism oniy 

va estetik tarbiya. 

O ila tarbiyasi 

asoslari.

O g‘zaki  darslik va 

internet 

m a’lum otlaridan 

foydalanish va 

m atnlashtirish

9-10-11-12- 

13-xaftada

15

5

0 ‘zbekiston Respublikasi  ta ’lim 

tizim i.  T a ’lim 

m uassasasi 

m enejm enti. 

K orreksion 

pedagogika asoslari.

O g'zaki, darslik va 

o 'q u v   qo'llanm alar 

b o 'y ich a mavzularni 

konspektlashtirish

14-15-16-

17-18-


xaftada

15

Jam i:

62

4-  sem estr uchunJVs

M ustaqil ta ’lim 

m avzulari

Berilgan

topshiriqlar

Bajarish

m uddat

X ajm i

(soatda)

1

“A vesto”da ta ’lim- tarbiyaga  oid fikrlar.

O g 'zak i, darslik va 

internet 

m a’lum otlaridan 

foydalanish va 

m atnlashtirish

1-2-3

xaftada


4

2

Imora  al-B uxoriyning pedagogik g'oyalari.

O g'zaki, darslik va 

o 'q u v  qo'llanm alar 

bo'y ich a mavzularni 

konspektlashtirish

4-5


xaftada

4

3A bu  A bdulloh

O g'zaki,  darslik va

6-7

5

2 6
M uxam m ad  ibn  Muso 

al-X orazm iyning 

didaktik  g ‘oyalari.

o ‘quv qo ‘llanm alar 

bo ‘yicha mavzulami 

konspektlashtirish

xaftada

4

Abu  N asr Farobiyning pedagogik qarashlari.

Abu  Rayhon 

B eruniyning pedagogik 

qarashlari.  M axmud 

Q oshg‘ariyning 

pedagogik qarashlari. 

A xm ad Y A ssaviyning 

pedagogik qarashlari. 

U m arX ayyom ning 

ta ’lim  tarbiyaga oid 

fikrlari.

O g‘zaki, darslik va 

o ‘quv qo'llanm alar 

b o'yicha mavzulami 

konspektlashtirish

8-9


xaftada

5

5A m ir T em ur o'gitlaring 

tarbiyaviy ahamiyati.

X usayin Voiz 

K oshifiyning axloqiy 

qarashlari.

O g'zaki, darslik va 

o ‘quv qo'llanm alar 

b o ‘yicha mavzulami 

konspektlashtirish

10-11


xaftada

5

6A lisher N avoiyning 

pedagogik qarashlari. 

M unis X orazm iyning 

“ Savodi ta ’lim ” 

asarining didaktik 

axam iyati.

O g‘zaki,  darslik va 

internet 

m a’lum otlaridan 

foydalanish va 

m atnlashtirish

12-13


xaftada

8

7M uxam m ad  Sodiq 

Q oshg‘ariyning 

pedagogik  qarashlari. 

A nbar Otinning 

pedagogik  fikrlari

O g‘zaki,  darslik va 

internet 

m a’lum otlaridan

foydalanish  va 

m atnlashtirish

14-15

xaftada


8

8

M u n a w a r Qori A bdurashidxonovning 

pedagogik  qarashlari.

O g ‘zaki, darslik va 

o ‘quv  qo'llanm alar 

b o ‘yicha mavzulami 

matnlashtirish

16-

xaftada


6

9

Q adim gi  Sparta va A fina m aktablarida 

ta ’lim-  tarbiya.

O g‘zaki,  darslik va 

internet 

m a’lum otlaridan 

foydalanish va 

matnlashtirish

17-


xaftada

6

10logann  Genrix 

P estalotssining 

pedagogik g ‘oyalari.

O g‘zaki, darslik va 

internet 

m a’lumotlaridan

18- xafta

6

2 7
foydalanish va 

m atnlashtirish

11

. Y A .A .K om enskiyning pedagogik g'oyalari. 

K .D .U shinskiyning 

pedagogik  g'oyalari.

O g 'zak i, darslik va 

internet 

m a’lum otlaridan 

foydalanish va 

m atnlashtirish

19-xafta

6

Jam i:

62

D asturning inform atsion  uslubiy  ta ’minoti

M azkur  fanni  o 'q itish   jaray o n id a  ta ’Iimning  zam onaviy  m etodlari, 

pedagogika  va  axborot  kom m unikatsiya  texnologiyalari  qo'llanilishi  nazarda 

tutilgan:

•   m a ’ruza  darslarida  zam onaviy  kom pyuter  texnologiyalari  yordam ida 

prezentatsion  va elektron-didaktik vositalardan;

•  

am aliy  m ash g ‘ulotlarida  ta ’Iimning  interfaol  m etodlaridan  keng foydalaniladi.

U m um iy  pedagogika  fatiidan talabalar  bilimini 

reyting tizim i  asosida  baxolash  m ezoni

U m um iy  pedagogika  fani  b o 'y ich a reyting jadvallari,  nazorat  turi,  shakli, 

soni  xam da  xar  bir  nazoratga  ajratilgan  m aksim al  ball,  shuningdek  jo riy  va 

oraliq  nazoratlarining  saralash  ballari  xaqidagi  m a’lum otlar  fan  b o 'y ic h a  

birinchi  m ashg'ulotda talabalarga e ’lon kilinadi.

Fan  b o 'y ich a  talabalarning  bilim   saviyasi  va  o'zlashtirish  darajasining 

D avlat  ta ’lim  standardariga  m uvofiqligini  ta ’m inlash  uchun  quyidagi  nazorat 

turlari  o'tkaziladi:•  jo riy   nazorat  (JN )  -  talabaning  fan  m avzulari  bo'y ich a  bilim   va 

am aliy  k o 'n ik m a  darajasini  aniqlash  va  baholash  usuli.  Joriy  nazorat  fanning 

xususiyatidan  kelib  chikkan  holda  am aliy  m ashg'ulotlarda  og'zaki  so 'ro v ,  test 

o'tkazish,  suhbat,  nazorat ishi,  kollekvium ,  uy vazifalarini  tekshirish  va shu  kabi 

boshqa shakllarda o 'tkazilishi  m um kin;

•  oraliq  nazorat  (O N )  -  sem estr  davom ida  o 'q u v   dasturining  tegishli 

(fanlam ing  bir  necha  m avzularini  o 'z   ichiga  olgan)  bo'lim i  tugallangandan 

keyin  talabaning  nazariy  bilim   va  am aliy  k o 'n ik m a  darajasini  aniqlash  va 

baxolash  usuli.  O raliq  nazorat  bir  sem estrda  ikki  m arta  o'tkaziladi  va  shakli 

(yozm a,  o g 'za k i,  test  va  xokazo)  o 'q u v   faniga  ajratilgan  umumiy  soatlar 

xajm idan  kelib chiqqan xolda belgilanadi;•  yak un iy  n azorat  (Y A N )  -  sem estr  yakunida  muayyan  fan  b o 'y ich a 

nazariy  bilim   va  am aliy  k o'nikm alam i  talabalar  tom onidan  o 'zlashtirish 

darajasini  baxolash  usuli.  Y A kuniy  nazorat  asosan  tayanch  tushuncha  va 

iboralarga asoslangan “Y O zm a ish”  shaklida o 'tkaziladi.

O N   o 'tk az ish   jarayoni  kafedra  m udiri  tom onidan  tuzilgan  kom issiya 

ishtirokida  m untazam   ravishda  o 'rg a n ib   boriladi  va  uni  o'tkazish  tartiblari

28buzilgan  xollarda,  ON  natijalari  bekor  qilinishi  mum kin.  Bunday  xollarda  ON 

qayta o ‘tkaziladi.

Oliy  ta ’lim  muassasasi  raxbarining  buyrug'i  bilan  ichki  nazorat  va 

m onitoring  bo‘limi  rahbarligida  tuzilgan  komissiya  ishtirokida  YAN  ni 

o'tkazish  jarayoni  m untazam   ravishda  o'rganib  boriladi  va  uni  o ‘tkazish 

tartiblari  buzilgan  xollarda,  YAN  natijalari  bekor  qilinishi  mumkin.  Bunday 

xollarda  YAN qayta o ‘tkaziladi.

Talabaning  bilim  saviyasi,  k o 'n ik m a  va  malakalarini  nazorat  qilishning 

reyting tizim i  asosida talabaning  fan  b o 'y ich a o ‘zlashtirish  darajasi  ballar  orqali 

ifodalanadi.

«Um um iy  pedagogika»  fani  b o 'y ich a  talabalam ing  sem estr  davom idagi 

o ‘zIashtirish kursatkichi  100 ballik tizim da baholanadi.

U shbu  100  ball  baholash  turlari  b o ‘yicha  quyidagicha  taqsimlanadi: 

YA N -30  ball,  kolgan  70  ball  esa  JN -30  ball  va  ON-20  ball  M T-20  ball  qilib 

taqsim lanadi.

B a ll


B a h o

T a l a b a l a m i n g   b ilim   d a r a j a s i

8 6 -1 0 0

A ’lo


X u lo s a   v a   q a ro r   q a b u l  k ilish .  Ijo d iy   fik rla y   olisli.  M u sta q il 

m u s h o h a d a   y u rita   o lis h .  O lg a n   b ilim la n n i  a m a ld a   q o l l a y   o lish. 

M o h iy a tin i  tu sh u n tirish .  B ilish ,  a y tib   b e rish .  T a s a v v u rg a   ega 

boM ish.


7 1 -8 5

Y A x sh i

M u s ia q il  m u s h o h a d a   k ilish .  O lg a n   b ilim la n n i  a m a ld a   q o   May 

o lish .  M o x iy a tin i  tu sh u n tirish .  B ilis h ,  a y tib   b e rish .  T a s a v v u rg a  

e g a  b o 'lis h .

5 5 -7 0


Q o n ik a rli

M o h iy a tin i  tu sh u n tirish .  B ilish ,  a y tib   b e ris h   T a s a v v u rg a   ega 

b o 'lis h .

0 -5 4


Q o n ik a rs iz

A n iq   ta s a v v u r g a   e g a  b o 'lm a s lik .  B ilm a slik .

•  Fan  b o ‘yicha  saralash  bali  55  ballni  tashkil  etadi.  Talabaning  saralash 

balidan  past boMgan  o'zlashtirishi reyting daftarchasida qayd etilmaydi.

•  T alabalam ing  o ‘quv  fani  b o ‘yicha  mustaqil  ishi  joriy,  oraliq  va 

yakuniy  nazoratlar jarayonida  tegishli  topshiriqlam i  bajarishi  va  unga  ajratilgan 

ballar dan  kelib chiqqan  holda baholanadi.

Talabaning fan bo‘yicha reytingi quyidagicha aniqlanadi:

100

bu erda: V -

 sem estrda fanga ajratilgan  um um iy  o ‘quv yuklam asi  (soatlarda); 

O - f a n   bo'y ich a o'zlashtirish darajasi  (ballarda).

•  Fan b o ‘yicha jo riy  va oraliq nazoratlarga ajratilgan  umumiy ballning 55 

foizi  saralash  ball  hisoblanib,  ushbu  foizdan  kam  ball  to'plagan  talaba  yakuniy 

nazoratga kiritilmaydi.

•  Joriy  JN   va  oraliq  ON  turlari  b o ‘yicha  55bal  va  undan  yuqori  balni 

to'p lag an   talaba  fanni  o'zlashtirgan  deb  hisoblanadi  va  ushbu  fan  bo'yicha

2 9yakuniy  nazoratga k irm asligiga yul q o ‘yiladi.

•  T alabaning  sem estr  davom ida  fan  bo'y ich a  to 'p la g an   um um iy  bali  xar 

bir  nazorat  turidan 

belgilangan 

qoidalarga  m uvofiq  to 'p la g an  

ballari 


y ig 'in d isig a teng.

•  O N   va  Y A N   turlari  kalendar  tem atik  rejaga  m uvofiq  dekanat 

tom onidan  tuzilgan  reyting  nazorat  jadvallari  asosida  o'tkaziladi.  YAN 

sem estrning oxirgi  2  xaftasi  m obaynida o'tkaziladi.

•  JN   v a  ON  nazoratlarda  saralash  balidan  kam  ball  to 'p la g an   va  uzrli 

sabablarga  k o 'ra   nazoratlarda  qatnasha  olm agan  talabaga  qayta  topshirish 

uchun,  navbatdagi  shu  nazorat  turigacha,  so'nggi  jo riy  va  oraliq  nazoratlar 

uchun  esa yakuniy  nazoratgacha bo 'lg an  m uddat beriladi.

•  T alabaning  sem estrda  JN   va  O N   turlari  b o 'y ich a  to 'p la g an   ballari 

ushbu  nazorat  turlari  um um iy  balining  55  foizidan  kam  b o 'lsa   yoki  sem estr 

yakuniy  jo riy ,  oraliq  va  yakuniy  nazorat  turlari  b o 'y ich a  to 'p la g an   ballari 

y ig 'in d isi  55  baldan kam  b o 'lsa, u akadem ik karzdor deb hisoblanadi.

•  T alaba  nazorat  natijalaridan  norozi  b o 'lsa,  fan  b o 'y ich a  nazorat  turi 

natijalari  e ’lon  kilingan  vaqtdan  boshlab  bir  kun  m obaynida  fakultet  dekaniga 

ariza  bilan  m urojaat  etishi  mumkin.  B unday  holda  fakultet  dekanining 

takdim nom asiga  k o 'ra   rektor  buyrug'i  bilan  3  (uch)  a ’zodan  kam   bo'lm ag an  

tarkibda  apellyasiya  kom issiyasi  tashkil etiladi.

•  A pellyasiya  kom issiyasi  talabalarning  arizalarini  k o 'rib   chikib,  shu 

kunning o 'z id a  xulosasini  bildiradi.

B aholashning  o 'rnatilgan  talablar  asosida  belgilangan  m uddatlarda 

o 'tk azilish i  xam da  rasm iylashtirilishi  fakultet  dekani,  kafedra  m uduri,  o 'q u v - 

uslubiy  boshkarm a  xam da  ichki  nazorat  va  m onitoring  bo'lim i  tom onidan 

nazorat qilinadi.

Y A kuniy  nazorat  “Y O zm a  ish”  shaklida  belgilangan  bo'lsa,  u  holda 

yakuniy nazorat 30  ballik “Y O zm a  ish” variantlari  asosida o 'tkaziladi.

A gar  yakuniy  nazorat  m arkazlashgan  test  asosida  tashkil  etilgan  b o 'lib  

fan  b o 'y ic h a  yakuniy  nazorat “Y O zm a ish” shaklida belgilangan  b o 'lsa, u  holda 

yakuniy nazorat quyidagi jadval  asosida am alga oshiriladiY A ku niy nazoratda  “ YO zm a  ish” larni  baxolash  m ezoni

Y A kuniy  nazorat  “Y O zm a  ish”  shaklida  am alga  oshirilganda,  sinov  k o 'p  

variantli  usulda o 'tkaziladi.  H ar bir variant 5  ta nazariy  savoldan  iborat.  N azariy 

savollar  fan  b o 'y ic h a   tayanch  s o 'z   va  iboralar  asosida  tuzilgan  b o 'lib ,  fanning 

barcha m avzularini  o 'z   ichiga kam rab olgan.

X ar  b ir  nazariy  savolga  yozilgan  jav o b lar  b o 'y ich a  o'zlash tirish  

ko 'rsa tk ic h i  0-6  ball  o ralig 'id a  baholanadi.  T alaba  m aksim al  30  ball  to 'p lash i 

m um kin.

Y O zm a  sinov  b o 'y ich a  um um iy  o 'zlashtirish  ko'rsatkichini  aniqlash 

uchun  v ariantda  berilgan  savollam ing  xar  biri  uchun  yozilgan  javoblarga 

q o 'y ilg a n   o 'zla sh tirish   ballari  qo'shiladi  va  y ig 'in d i  talabaning yakuniy  nazorat 

b o 'y ic h a  o 'zla sh tirish  bali  hisoblanadi.

30
T a la b a la r   b ilim ini  re y tin g  tizim i  aso sid a 

b a h o la sh  v a  n a z o r a t  qilish ja d v a li

Sem estr 

-  III  -  IV

M aksim al  bal 

-   100


O raliq  baholash 

-  20


Joriy  baholash 

-  30


M ustaqil ta ’lim 

- 2 0


Y A kuniy  baholash 

-  30


U m um iy  p ed a g o g ik a   fa n id a n   re y tin g  tex n o lo g ik   x a rita si

JVt


N a z o r a t

J a m i


N a z a r iy o‘ g is h   h a f l a l a r i

tw ri


b a l l

l

23

4

56

7

я9

10

1112

13

1415

16

17

1819

20

1Jo riy

baxolash


30

10

1010

2

Oraliqbaxolash

20

203

Mustaqil


t a ’lim

20

1010

4

Y A k u n iybaxolash

30

30N azorat  shakli

i

о

9

i

s

O

g'z

a

k

j

$

1

 1 

1   1


1

О

>-T / r

B a h o la s h   t u r l a r i

A j r a t i l g a n   b a ll

N a z o r a t   s o n i

B i r n a z o r a t g a   a j r a t i l g a n   b a ll

1.

J B .  s h u  ju m la d a n   M T3 0

3

1 0 + 1 0 + 1 02.

2 0


2

10+ 1 0


3.

O B


2 0

2

2 04

Y A B


3 0

1

3 0J a m i:

100


8

100


3 2


JO R IY   N A ZO R A T (JN)

U CHUN  Q O ‘Y ILA D IG A N  BALLAR M EZONI 

(3x10=30  BALL)

N azorat


turi

N azorat


usuli

R eyting


ko'rsatkichi

M ezon


26-30

Am aliy 


m ashg'ulotlarida 

muntazam  

qatnashgan,  m avzular  bo'y ich a  bilim  va 

ko'nikm aga  ega  bo'lgan,  ijodiy  fikrlay 

oladigan, 

bilimlarini 

am alda 

qo'llay 


oladigan, 

m ashg'ulotlar 

jarayonida 

etarlicha  ball  to'play  olgan, jo riy  baholash 

savollarining  kam ida  86% ga  javob  bera 

olgan talabaga qo'yiladi.

or

iy

 n

a

zo

ra

tO

g

'za

k

i22-25

A m aliy 

m ashg'ulotlarida 

muntazam  

qatnashgan,  m avzular  bo'y ich a  bilim  va 

ko'nikm aga  ega  bo'lgan,  mustaqil  fikrlay 

oladigan, 

bilim larini 

am alda 

qo'llay 


oladigan, 

m ashg'ulotlar 

jarayonida 

etarlicha  ball  to'play  olgan, joriy  baholash 

savollarining  kam ida  71% ga  javob  bera 

olgan talabaga qo'yiladi.

17-21

A m aliy  m ashg'ulotlarida  kam ida  90%  ishtirok etgan,  m avzular bo'yicha  bilim  va 

ta sa w u rg a   ega  bo'lgan  va  aytib  bera 

oladigan, 

mustaqil 

fikrlashga 

harakat 


qilgan, 

jo riy  


baholash 

savollarining 

kam ida  55% ga javob bera olgan, mustaqil 

ishlam i  o 'z   vaqtida  va  talab  darajasida 

bajarishga 

harakat 


qilgan 

talabaga 

qo'yiladi

16

M ashg'ulotlarni  k o 'p   qoldirgan,  o'quv fani  bo'y ich a aniq  tasavvur va bilimga ega 

bo'lm agan talabaga qo'yiladi

33O R A LIQ  N A ZO R A T (ON)

U C H U N   Q O ‘Y ILA D IG A N   BA L LA R  M EZO N I  (20  BALL)

N azorat


turi

N azorat


usuli

Reyting


ko'rsatkichi

M ezon


Oraliq

nazorat


T est

1 7 - 2 0

86-100%

T o ‘g ‘ri  echilgan testlar soni 

17-20  gacha

1 4 -  16 

71-85%

T o 'g 'r i  echilgan  testlar soni 14-16  gacha

1 1 - 1 5

55-70%

T o ‘g ‘ri  echilgan  testlar soni 11-15  gacha

10 dan kam 

54 %  dan past

T o ‘g ‘ri  echilgan testlar soni  10 

dan kam

Y Akuniy  nazorat  mezoni

(30  ball)

N azorat


turi

N azorat


usuli

R eyting


ko'rsatkichi

M ezon


26-30

O 'q u v   fani  bo'y ich a  xulosa  va  qaror 

qabul  qila  oladi,  ijodiy  fikrlay  oladi, 

m ustaqil 

m ushohada 

yurita 


olish 

qobiliyatiga 

ega, 

olgan 


bilim larini 

am alda  q o'llay  oladi,  fanni  m ohiyatini 

tushunish, 

bilish, 


aytib 

berish, 


ta sa w u rg a  ega b o'lishi kerak.

Y O zm a  ish  m avzuni  yoritib  beruvchi

reja  asosida  yozilgan  b o'lishi  kerak.

a

i-.


о

N

03

С

.e

.22cd

с

22-25Savollarga  jav o b lar  ilmiy  yondashilgan 

va  keng  adabiyotlarda  foydalanilgan 

b o'lishi  kerak.  Talaba  mavzuni  yoritib

с

3N

о

>-berishda  ijodiy  yondashgan  b o'lishi 

kerak.


>

17-21


Y O zm a  ish  m avzuni  yoritib  beruvchi 

reja  asosida  yozilgan  b o'lishi  kerak. 

Savollarga  jav o b lar  ilmiy  yondashilgan 

va  keng  adabiyotlarda  foydalanilgan 

b o'lishi  kerak.  Talaba  m avzuni  yoritib 

berishda  ijodiy  yondashgan  bo'lishi 

kerak.

16

M avzuni to 'liq  

to 'g 'r i 

yoritib 

beraolm agan,  reja  tartibli  yoritilm agan, 

adabiyotlardan  kam  foydalanilgan

34M ustaqil  ta’lim  mezoni. 

(2x10=20  ball)

N azorat


turi

N azorat


usuii

Reyting


ko'rsatkichi

M ezon


M avzu  yuzasidan  to ‘g ‘ri  reja  tuza  oladi. 

M avzuni 

to ‘liq 

yoritib 


beradi.

9 - 1 0


A dabiyotlardan  keng  foydalanadi.  O 'quv 

fani  b o 'y ich a  xulosa  va  qaror  qabul  qila 

oladi, 

ijodiy 


fikrlay 

oladi, 


mustaqil 

m ushohada  yurita  olish  qobiliyatiga  ega. 

Fikrlarini  ilmiy  dalillar  bilan  isbotlab  bera 

oladi.  Internet  m ateriallaridan  va  axborot 

texnologiyalardan keng foydalanadi.

M avzu  yuzasidan  to ‘g ‘ri  reja  tuza  oladi. 

M avzuni 

to ‘liq 


yoritib 

beradi.


£

’Er


C3

R

efe

ra

t7 - 8

A dabiyotlardan  keng  foydalanadi.  0 ‘quv 

fani  bo‘yicha  xulosa  va  qaror  qabul  qila 

oladi, 


ijodiy 

fikrlay 


oladi, 

mustaqil 

m ushohada  yurita  olish  qobiliyatiga  ega. 

Fikrlarini  ilmiy  dalillar  bilan  isbotlab  bera

s

oladi.  Internet  m ateriallaridan  va  axborot texnologiyalardan keng foydalanadi.

5 - 6


M avzu  yuzasidan  to ‘g ‘ri  reja  tuza  oladi. 

M avzuni 

to ii q  

yoritib 


beradi. 

A dabiyotlardan  keng  foydalanadi.  0 ‘quv 

fani  bo'y ich a  xulosa  va  qaror  qabul  qila 

oladi, 


ijodiy 

fikrlay 


oladi, 

mustaqil 

m ushohada  yurita  olish  qobiliyatiga  ega. 

Internet 

m ateriallaridan 

va 


axborot 

texnologiyalardan  keng foydalanmaydi.

4

Mavzuni 


toMiq 

to ‘g ‘n  

yoritib 

beraolm agan,  reja  tartibli  yoritilmagan, 

adabiyotlardan  kam foydalanitgan

35Foydalaniladigan adabiyotlar

Asosiy  manbalar:

1. 


K arim ov  I.A.  Y U ksak  m a’naviyat  —  engilm as  kuch.  -   Т.: 

“ M a’naviyat” ,  2008.

2. 

K arim ov  I.A.  0 ‘zbekiston  M ustaqillikka  erishish  ostonasida.  Т.: “0 ‘zbekiston” , 2011.

3. 


K arim ov  I.A.  “O 'rta   asrlar  sharq  allom alari  va  m utafakkrilarining 

tarixiy  m erosi,  uning  zam onaviy  sivilizatsiya  rivojidagi  roli  va  aham iyati” . 

X alqaro  konferensiya  “Tarixiy,  m adaniy  va  m a ’naviy  m erosim iz,  urf-odat  va 

qadriyatlarim iz-intellektual  kelajagim izning  m ustahkam   poydevori”  nutqidan. 

Sam arqand  sh. 

2014 yil  15  may.

4.  K arim ov  I.A.  O na-yurtim iz  baxtu  iqboli  va  buyuk  kelajagi  y o 'lid a 

xizm at qilish-eng oliy saodatdir. Т.:  “O 'z b ek isto n ” ,  2015.

5.  Pedagogika.  //  M .T o 'x tax o 'jaev n in g   um um iy  tahriri  ostida.  -   Т.: 

“ O 'zbekiston  faylasuflari  M illiy jam iy ati” ,  2010.

6.  Ibragim ov  Х.1., A bdullaeva  SH.A.  Pedagogika nazariyasi. -  Т.:  “ Fan  va 

texnologiyalar” nashriyoti, 2008.

7.  Y U zlikaeva  E.,  A hm edova  М .,  Q urbonova  G.,  Tashm etova  SH., 

X ushnazarova  M.  Um um iy  pedagogika  nazariyasi  va  am aliyoti.  -   Т.:  TDPU, 

2012

.

8.  Y U zlikaeva  E.,  M adyarova  S.,  Y A nbarisova  E.,  M orxova  I.V., M arkendudi  M .A.  T eoriya i praktika obiuey  pedagogika. Т.:  TGPU, 2013.

9.  K aldw bekova  A.S.  Jalpbi  pedagogika  teoriyasbi  je n e   praktikasbi.  I. 

Pedagogika teoriyasbi. -  Т.:  TDPU, 2013.

10.  H oshim ov  K.,  N ishonova  S.,  Inom ova  М .,  Xasanov  R.  Pedagogika 

tarixi. -  Т.:  “O 'q itu v ch i” ,  1996.

11.H ashim ov  K,  N ishonova  S.  P edagogika  tarixi.  -   Т.:  “O 'zbekiston 

milliy  kutubxonasi”  nashriyoti,  2005.

12.  H oshim ov  K.,  Ochil  S.  O 'z b ek   pedagogikasi  antalogiyasi.  -   Т.: 

“ O 'q itu v ch i” ,  1999.

13.  H oshim ov  K.,  Ochil  S.  O 'z b ek   pedagogikasi  antalogiyasi.  -   Т.: 

“ O 'q itu v ch i” ,  2010.

14.  A zizxo'jaeva  N .N.  Pedagogik  texnologiya  va  pedagogik  m ahorat.  -  

Т.:  “ Fan” , 2006.

15.  O m onov  X.,  X o'jaev  N .,  M adiyarova  S..  E shchonov  E.  Pedagogik 

texnologiyalar va pedagogik m ahorat. -  Т.:  “ IQ T ISO D -M O LIY A ” , 2009.

16.  X oliqov A.A.  Pedagogik m ahorat. — Т.:  “ IQ T ISO D -M O LIY A ”, 2011.Q o‘shimcha  manbalar

1. 


X asanboev  J.,  T o'raq u lo v   X .,  X aydarov  М .,  H asanboeva  O. 

Pedagogika fanidan  izohli  lug'at. -  Т.:  “Fan va texnologiya” ,  2008.

2. 

K aldw bekova  A.S.  U m um iy  pedagogika  nazariyasi  va  am aliyotidan laboratoriya  m ashg'ulotlari. -  Т.:  “Fan va texnologiya” nashriyoti,  2013.

3 63. 

N iyozov 

G ‘., 

A xm edova M. 

Pedagogika 

tarixidan 

sem inar 

m ashg'ulotlari. -  Т.: “N O SH IR ” ,  2011.

4. 


M a’naviyat  yulduzlari  (M arkaziy  Osiyolik  m ashg‘ur  siym olar, 

allom alar,  adiblar). — Т.:  A.Qodiriy nomidagi  Xalq  merosi  nashriyoti,  1999.

5. 

Ism oilova Z.  Pedagogikadan  amaliy  m ashg‘ulotlar. -  Т.:  Fan, 2001.6. 

YoMdoshev  J.,  X asanov  S.  Pedagogik  texnologiyalar.  O lquv 

qoMlantna.  Т.:  “ IQ TISO D -M O LIY A ” ,  2009,  652  bet.

7. 


Y o'ldoshev.  J.G ‘.,  Usm onov.S.  Ilg‘or  pedagogik  texnologiyalar.  -  

Т.:  “0 ‘qituvchi” ,  2004.

8. 

M ahm udov  N.  0 ‘qituvchi  nutqi  madaniyati  /  Talabalar  uchun darslik.  -   Т.:  A lisher  N avoiy  nom idagi  0 ‘zbekiston  M illiy  kutubxonasi 

nashriyoti,  2007.

9. 

N iyozov  G ‘., Ahm edova  N., 

Pedagogika  tarixidan 

sem inar 

m ashg‘ulotlari. -  Т.:  “N oshir” ,  2011.

10.  O chilov  M.  M uallim  qalb  m e’mori  /  Saylanma.  -  Т.:  “0 ‘qituvchi” ,

2000


.

11.  X oliqov  A.A.  Pedagogik  m ahorat /  O 'quv  q o ‘llanma.  -   Т.:  “Iqtisod- 

m oliya”, 2009.

12.  A vloniy  Abdulla.  Turkiy  guliston  yoxud  axloq.  -   Т.:  “0 ‘qituvchi”

1993.

13.  K aykovus. Q obusnom a. -  Т.:  “M eros” nashriyoti, 2007.14.  M irqosim ov  M.  M aktabni  boshqarishning  nazariy  va  pedagogik 

asoslari.  -  Т.:  0 ‘qituvchi.  1995.D asturning  axborot-m etodik ta ’minoti

1.  w w w .tdpu.uz

2. 

w w w   n e d a e o e   U7.3 .   w w w .z iv o n e t.u z

4. 


w w w .e d u .u z

5.  tdpu-intranet.ped6 .   w w w .is te d o d .u z

37

Download 0,82 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish