Zoologiya 1 7-sinf (1-qism) Are you learning enough hard?Download 30.54 Kb.
Sana29.08.2021
Hajmi30.54 Kb.Zoologiya

1

7-sinf


(1-qism)

Are you learning enough hard?

Tuzuvchi: Rashidov AbdumannonZoologiya mavzulashtirilgan savollar

Zoologiya mavzulashtirilgan savollar

Mamlakatimizda baliqlarning turi –

Umurtqasiz hayvonlarning –

Sudralib yuruvchilarning –

Sutemizuvchilarning –

Qushlarning –

Hasharotlarning –

O’rgimchaksimonlarning –

O’rta Osiyo hududida tarqalgan, boshqa hududlarda deyarli uchramaydi –


 1. Zoologiyaga oid eng qadimgi asarlar qachon, kim tomonidan yozilgan –

Arastuning asarlarida qancha hayvon turi –

Mikroskopda ko’rinadigan hayvonlarni kashf qilgan –

Karl Linney hayvonlarni qanday sistematik guruhlarga ajratgan –

Evolutsion ta’limotni yaratgan olim –

Hayvonlar ekologiyasini o’rganishni boshlab berdi –

L. M. Isayev va P. F. Borovskiy ning tadqiqotlari –

Umurtqali hayvonlarni o’rgangan –

Umurtqasiz hayvonlarni o’rganishgan –

Yer yuzida hayvonlarning turi –

Hayvonlar uchun asosiy yashash muhiti –

Suv hayvonlarining gavdasi ______________ oyoqlari -

Quruqlikda yashovchi hayvonlarning tanasi __________, oyoqlari -

Kapcha –

Taroqli –

Qon so’ruvchi hasharotlar va kanalar qanday kasalliklarni tarqatadi –

Butunlay yo’q bo’lib ketgan hayvonlar –

_____________ natijasida yo’q bo’lib ketdi –

Qirilib ketish xavfi tug’ildi –

Respublikamizdagi qo’riqxonalar –

“Qizil kitob” ning 2016-yilgi nashriga hayvonlarning qancha turi kiritildi – 1. Epiteliy –

Noqulay sharoitdan himoya qiladi –

Organizm faoliyatini boshqaradigan moddalar ishlab chiqaradi –

Hujayralar va organlar oralig’ini to’ldirib turadi –

Biriktiruvchi to’qimaning suyuq ________ , tig’iz ______ , g’ovak _______ xillari mavjud –

Biriktiruvchi to’qima organlarni o’zaro bog’lash _______, kislorod va oziq moddalarni tashish ________, zaxira oziq moddalar to’plash ___________, tayanch ________ vazifasini bajaradi.

Qisqarish xususiyatiga ega –

Harakatlanish vazifasini bajaradi –

Nerv to’qimasi nimadan iborat –

Sistematik guruhlar ketma-ketligi –

Hayvonot olami hujayraviy tuzilishiga binoan –

Umurtqa pog’onasining rivojlanganligiga binoan –

Umurtqasizlar ______ tipdan, umurtqalilar _____ tipdan iborat.

Tana harorati qanday bo’lishiga binoan hayvonlar –

Sovuqqonli hayvonlarga –

Issiqqonli hayvonlarga –

Turlar 2 nom bilan (______) nomlanadi –

Hayvonlarni klassifikatsiya qilish bilan ________ shug’ullanadi –


 1. Eng soda tuzilgan bir hujayralilar –

Amyoba qayerda hayot kechiradi –

Amyoba tanasining kattaligi –

Harakatlanishi –

Amyoba nima bilan oziqlanadi –

Sitoplazmada hazm shirasi ajralishi bilan oziq atrofida kichik pufakcha _______ hosil bo’ladi –

Amyoba qanday nafas oladi –

Sitoplazmadagi suvning ortiqcha qismi va zararli moddalar almashinuvi mahsulotlari bilan birga

Amyobaning ta’sirlanishi –

Amyobaning ko’payishi –

Sovuq tushganda yoki suv qurib qolganda amyoba –

Bundan bir necha million yillar ilgari yashab, qirilib ketgan –

Hozirgi ohaktosh konlarini hosil qilgan –

Metallarni silliqlashda va jilvir qog’oz tayyorlashda foydalaniladi –

Ichburug’ amyobasi qayerda yashaydi –

Ichburug’ amyobasi keltirib chiqaradigan kasallik –


 1. Yashil evglena qayerda hayot kechiradi –

Yashil evglenaning kattaligi –

Yashil evglenaning shakli –

Evglena sitoplazmasida _________ joylashgan –

Evglena yorug’da qanday oziqlanadi –

Evglena qorong’uda qanday oziqlanadi –

Evglenaning nafas olishi –

Evglenaning ayirishi –

Evglenaning ta’sirlanishi –

Evglena hujayrasida qachon yangi xivchin hosil bo’ladi –

Evglena hujayrasida qachon xivchin yo’qoladi –

Volvokslar qayerda uchraydi –

Volvoks koloniyasining kattaligi –

Volvoks koloniyasining shakli –

Volvoks hujayrasining shakli –

Evglenaning xivchinlari soni –

Volvoks hujayrasining xivchinlari soni –

Volvoks hujayrasi sharning sirtida joylashgan bo’lib, _______ yordamida o’zaro bog’langan –

Sharning ichi qanday modda bilan to’lgan –

Parazit hayot kechiruvchi xivchinlilar –

Tripanasoma qayerda yashaydi –

Uyqu kasalligini keltirib chiqaradi –

Leshmaniya qayerda uchraydi –

Leshmaniya qanday kasallik keltirib chiqaradi –

Zaxira oziq zarralari qaysi organizm uchun xos – 1. Infuzoriyalarning tanasi nima bilan qoplangan –

Infuzoriyalarning yadrolari soni –

Infuzoriyalarda qaysi organoidlar nisbatan murakkab tuzilgan –

Infuzoriyalar birinchi marta –

Infuzoriya so’zining ma’nosi –

Tufelka qayerda uchraydi –

Tufelkaning uzunligi –

Tufelkaning shakli –

Tufelka qaysi tomoni bilan oldinga harakat qiladi –

Tufelka nima bilan oziqlanadi –

Tufelkaning og’iz teshigi qayerda joylashgan –

Tufelkaning oziqlanish ketma-ketligi –

Tufelkaning hazm bo’lmagan qoldiqlari _____ -

Tufelkaning qisqaruvchi vakuollari soni –

Tufelkaning kata yadrosi - ______ va kichik yadrosi - _______

Tufelka hujayrasi qobig’ining ostida –

Sporalilar sinfiga qancha hayvonlar kiradi –

Sporalilarning qancha qismi parazit hayot kechiradi –

Sporalilarning qaysi organoidlari bo’lmaydi –

Bezgak parazitining tarqatuvchisi –

Bezgak paraziti qayerda hayot kechiradi –

Qachon bezgak huruj qiladi –

Nozema qayerda parazitlik qiladi – 1. Bo’shliqichlilar tanasi necha qavat –

Bo’shliqichlilarning tana bo’shlig’I nima vazifani bajaradi –

Bo’shliqichlilar tipiga mansub sinflar –

Chuchuk suv gidrasi qaysi sinfga mansub –

Gidra qayerda hayot kechiradi –

Gidra tanasining uzunligi, shakli –

Tanasining ostki tomoni qanday ataladi –

Tovoninig qarama-qarshi tomonida ______ joylashgan –

Suv tubidagi narsalarga yopishib hayot kechiradigan bo’shliqichlilar –

Gidraning tana simmetriyasi –

Gidraning tashqi tana devori –

Gidraning ichki tana devori –

Tana devoir _____ni o’rab turadi –

Tashqi qavat, asosan, ______ iborat –

Teri-muskul hujayralarining qaysi qismida muskul tolalari bo’ladi –

Gidra qanday harakat qiladi –

Otuvchi hujayralar qaysi qavatda bo’ladi –

Otuvchi hujayralar ayniqsa, _________da ko’p bo’ladi –

Otuvchi hujayra nimadan iborat –

Gidra otuvchi hujayrasi yordamida qaysi hayvonlarni falajlaydi –

Uzun o’simtali, yulduzsimon hujayralar –

Nerv hujayralari qaysi qavatda joylashgan –

Gidraning ta’sirlanishga javob berish xususiyati –

Soxta oyoq chiqarish xususiyatiga ega bo’lgan yirik xivchinli va bezli hujayralar qaysi qavatda –

Gidraning ozig’I bir hujayralilar singari –

Oraliq hujayralar qaysi qavatda joylashgan –

Yirik yadroli mayda hujayralar –

Regeneratsiya vazifasini bajaruvchi hujayralar –

Gidra tanasi qancha bo’lakka bo’linganda ham har qaysi bo’lakdan yangi gidra tiklanadi –

Gidraning jinssiz ko’payishi qachon amalga oshadi –

Gidra tanasida kurtaklar qachon hosil bo’ladi –

Qachon kurtaklar yosh gidraga aylanadi –

Gidrada jinsiy ko’payish qachon amalga oshadi –

Bo’rtmachalarda qancha tuxum hujayra hosil bo’ladi –

Bo’rtmachalarda qancha miqdorda spermatazoidlar yetiladi –

Gidraning soxta oyoqli hujayralari (2ta) –

Gidraning muskul tolali hujayralari (2ta) – 1. Dengiz bo’shliqichlilariga ______ kiradi –

Yakka o’troq yashovchi aktiniyalar nimasi bilan gidraga o’xshaydi –

Yakka o’troq yashovchi aktiniyalar nimasi bilan gidradan farq qiladi –

Aktiniyalarning paypaslagichlari qanday joylashgan –

Aktiniyalar suv tubidagi narsalarga yopishib yashaydi, ba’zan –

Aktiniyaning oziqlanishi –

Ayrim aktiniyalar qaysi organizmlar bilan simbioz yashashga moslashgan –

Simbioz yashashdan aktiniya qanday foyda ko’radi –

Simbioz yashashdan qisqichbaqa qanday foyda ko’radi –

Koloniya bo’lib yashovchi poliplarning ichki bo’shliqlari –

Koloniya bo’lib yashovchi poliplar nimalar bilan oziqlanadi –

Qattiq skletli, koloniya bo’lib yashovchi poliplar –

Koloniya bo’lib yashovchi poliplar jinsiy ko’payganda –

Paypaslagichlari uzun medusa (rasm) –

Koral poliplarning koloniyalari qayerlarda riflarni hosil qiladi –

Korall orollari qanday hosil bo’ladi –

Korall orollarida qanday hayot boshlanadi –

Riflar qayerda ko’p uchraydi –

Koral riflaridan nima maqsadda foydalaniladi –

Korall riflarining ahamiyati –

Meduzalarning tanasi qanday moddadan iborat –

Meduzalarning shakli –

Meduzalarning og’iz teshigi qayerida joylashgan –

Meduzalarning paypaslagichlari qayerda joylashgan –

Qaysi organizmlarning oraliq moddasi kuchli rivojlangan –

Meduzalar qanday harakat qiladi –

Meduzalar nimalar bilan oziqlanadi –

Shimoliy dengizlarda tarqalgan meduza –

Qora dengizda –

Barcha dengizlarda tarqalgan –

Dengiz likopchasi –

Qaysi medusa odam uchun zararsiz –

Meduzalar qanday ziyon yetkazadi –

Bo’shliqichlilarning eng qadimgi hayvonlar ekanligining isboti –

Olimlarning fikricha, qadimgi koloniya bo’lib yashovchi bir hujayrali xivchinlilardan dastlab ______ , keyin ______

Buning dalili –


 1. Yassi chuvalchanglar – tanasi _______ simmetriyali ko’p hujayralilar –

Ularning qaysi organlari rivojlangan –

Yassi chuvalchanglar tipi qanday sinflarga bo’linadi –

Kiprikli chuvalchanglarning tanasi ________ shaklda –

Tanasi nima bilan qoplangan –

Oq planariya qayerda yashaydi –

Oq planariya tanasining uzunligi –

Rangi –

Paypaslagichlarining soni –

Ko’zchalari soni –

Tanasi sirti nima bilan qoplangan –

Planariya qanday harakat qiladi –

Planariya qanday simmetriyali hayvon –

Planariyaning og’iz teshigi qayerda joylashgan –

Hazm qilish sistemasi ketma-ketligi –

Ichagi nechchi shoxli –

Planariya nima bilan oziqlanadi –

Oziq qayerda hazm bo’ladi –

Tanasi g’ovak to’qimali hayvon –

Ayirish sistemasi qanday tuzilgan –

Planariyaning nerv hujayralari tananing oldingi tomonida to’planib –

Nerv stvoliga ega hayvon (rasm) –

Planariyaning sezgi organlari –

Planariyaning tuxumdonlari qayerda joylashgan va nechta –

Planariyaning urug’donlari qayerda joylashgan va nechta –

Planariya urug’langan tuxumlarini qayerga qo’yadi –

Planariya singari ikki xil jinsga ega bo’lgan hayvonlar _____ deyiladi –

Planariyaning regeneratsiyasi –


 1. So’rg’ichlilar sinfi qaysi tipga kiradi –

So’rg’ichlilarning tanasi shakli –

So’rg’ichlilarnig tanasi nima bilan qoplangan –

So’rg’ichlilar vakillari voyaga yetgan davrida _______ , lichinkasi ______ da parazitlik qiladi –

Jigar qurti qaysi organizmlarda parazitlik qiladi –

Jigar qurtining uzunligi –

Tanasining shakli –

So’rg’ichlari nechta va qayerda joylashgan –

Jigar qurti so’rg’ichlari yordamida –

Jigar qurtining og’iz teshigi qayerda joylashgan –

Jigar qurtining hazm qilish sistemasi ketma-ketligi –

Jigar qurti nima bilan oziqlanadi –

Jigar qurtining urug’langan tuxumlari qanday tashqi muhitga chiqariladi –

Jigar qurtining tuxumlari suvga tushgach qanday lichinkalar chiqadi –

Kiprikli lichinkalar kipriklarini qachon tashlaydi –

Lichinkalarda qachon dum paydo bo’ladi –

Lichinkalar dumini qayerda tashlaydi –

Lichinkalar qayerda sistaga aylanadi –

Jigar qurtini o’txor hayvonlar nimasini yuqtiradi –

3 ta lichinkalik bosqichini o’tadigan parazit –

Jigar qurtining asosoiy xo’jayini –

Jigar qurtining oraliq xo’jayini –

Tasmasimon chuvalchanlar sinfi qaysi tipga mansub –

Tasmasimon chuvalchanglarning tanasi nima bilan qoplangan –

Tanasining shakli –

Qoramol tasmasimon chuvalcangi voyaga yetgan davrida qayerda parazitlik qiladi –

Qoramol tasmasimon chuvalchangi lichinkalik davrida qayerda parazitlik qiladi –

Qoramol tasmasimon chuvalchangining tanasining uzunligi –

Tanasi qanday bo’limlardan iborat –

So’rg’ichlari nechta va qayerda joylashgan –

Tanasi nechta bo’g’imga bo’lingan –

Qoramol tasmasimon chuvalchangining nimasi rivojlanmagan –

Qoramol tasmasimon chuvalchangi nima bilan va qanday oziqlanadi –

Jinsiy organlari tanasining har bir bo’g’imida takrorlanadigan parazit –

Qoramol tasmasimon chuvalchangining jinsiy organlari –

Qoramollar tasmasimon chuvalchangining nimasini yuqtiradi –

Tuxumlar qoramol tanasiga tushgach lichinka hosil qiladi va________ ga boradi –

Lichinkalar organlarda yupqa pardaga o’ralib _____ davriga o’tadi –

Suyuqlik bilan to’lgan pufakcha –

Odam parazitning nimasini yuqtiradi –

Qoramol tasmasimon chuvalchangining asosiy xo’jayini –

Qoramol tasmasimon chuvalchangining oraliq xo’jayini –

Yassi chuvalchanglar orasida eng qadimgisi –

Ularning tuzilishi _______ga o’xshash bo’ladi –

So’rg’ichlilar va tasmasimon chuvalchanglar qanday kelib chiqqan – 1. Odam askaridasi qaysi tipga kiradi –

To’garak chuvalchanglar tanasi ko’ndalang kesimi –

Tanasi shakli –

Ichki organlari qayerda joylashgan –

Odam askaridasi qayerda parazitlik qiladi –

Odam askaridasining shakli –

Urg’ochisining uzunligi _____, erkagining uzunligi –

Dumi ilmoqqa o’xshash egilgan individi –

Askarida tanasi nima bilan qoplangan –

Askaridaning nimasi rivojlanmagan –

Askaridaning hazm qilish sistemasi _____ ga o’xshaydi –

Askaridaning hazm qilish sistemasi ketma-ketligi –

Og’iz teshigi _____ bilan o’ralgan –

Askarida nima bilan oziqlanadi –

Askaridaning _____ sistemasi tana bo’ylab o’tgan ikkita uzun naydan iborat –

Naylar qayerda birlashadi –

Askaridaning nerv sistemasi qanday tuzilgan –

Bir uchi berk ingichka naychaga o’xshash sistemasi –

Askaridaning jinsiy sistemasi qayerda joylashgan –

Urg’ochisining jinsiy organi ________, erkaginiki esa ______ iborat –

Askarida bir kecha kunduzda qanchagacha tuxum qo’yadi –

Askarida urug’langan tuxumlarini qayerga qo’yadi –

Odam askaridaninig nimasini yuqtiradi –

Askaridaning lichinkalari qon orqali _______ boradi, so’ngra tushadi –

Askaridaning tuxumlari qachon voyaga yetadi –

Askarida bilan zararlangan kishining belgilari –

To’garak chuvalchanglar nimasi bilan yassi chuvalchanglardan farq qiladi –

Tarixiy rivojlanish jarayonida ________ kelib chiqqan –


 1. Exinokokk qaysi tip va sinfga mansub –

Exinokokkning uzunligi –

Exinokokk qayerda parazitlik qiladi –

Exinokokkning so’rg’ichlari nechta va qayerda joylashgan –

Exinokokkning tanasi nechta bo’g’imdan iborat –

Qoramol, qo’y, ot va tuya kabi hayvonlar exinokokkning nimasini yuqtiradi –

Tuxumdan chiqqan lichinkalar qon orqali _______ borib finna hosil qiladi –

Pufak ichidagi suyuqlikda _____ bo’ladi –

Itlar va yirtqich hayvonlar exinokokkning nimasini yuqtiradi –

Exinokokkning asosiy xo’jayini –

Exinokokkning oraliq xo’jayini-

Cho’chqa tasmasimon chuvalchangi qaysi sinf va tipga mansub –

Cho’chqa tasmasimon chuvalchangining voyaga yetgani qayerda parazitlik qiladi –

Cho’chqa tasmasimon chuvalchangining lichinkasi qayerda parazitlik qiladi –

Odam cho’chqa tasmasimon chuvalchangining nimasini yuqtiradi –

Bolalar gijjasi qaysi tipga kiradi –

Gijja qayerda parazitlik qiladi –

Gijja rangi _____, uzunligi –

Urg’ochi gijja tuxumlarini qayerga qo’yadi –

Odam gijjaning nimasini yuqtiradi –

Rishta qaysi tipga mansub –

Rishta qayerda tarqalgan –

Tanasi shakli ______ , uzunligi –

Rishta qayerda parazitlik qiladi –

Rishtaning belgisi –

Rishta qanday ko’payadi –

Rishta lichinkasi odam organizmida qancha vaqtda voyaga yetadi –

Bo’rtma nematoda qayerda parazitlik qiladi –

Kasallangan o’simlikdagi belgilari –

Nematoda qaysi o’simliklarda parazitlik qiladi –

Yassi chuvalchanglardagi parazitlikka moslashish belgilari –

Lichinkalik davrida ham ko’payish xususiyatiga ega bo’lgan parazit –

Tasmasimon chuvalchanglarni yuqtirmaslik uchun –

Tasmasimon chuvalchanglarning tarqalishini oldini olish uchun –

Exinokokk bilan zararlanishni oldini olish uchun –

Jigar qurtini yuqmasligi uchun –

Askarida va bolalar gijjasini yuqtirmaslik uchun –

Parazit chuvalchanglarni ______ fani o’rganadi –

Gelmintlarni o’rganish va ularga qarshi kurash choralarini ishlab chiqishda –

O’simlik gelmintlarini o’rgangan olim –

Yovvoyi va uy hayvonlari hamda o’simlik gelmintlarini o’rgangan olimlar – 1. Halqali chuvalchanglar tipi qanday sinflarga bo’linadi –

Yomg’ir chuvalchangi qaysi sinf va tipga mansub –

Kam tuklilar qayerda yashaydi –

Yomg’ir chuvalchangi qayerda yashaydi –

Yomg’ir chuvalchangining tanasining uzunligi –

Tuklar tanasining qaysi qismida va nechtadan joylashgan –

Tuklar qanday vazifani bajaradi –

Belbog’ qayerdan hosil bo’ladi –

Chuvalchangning tanasi qanday teri bilan qoplangan –

________ terini namlab turadi –

Teri-muskul xaltasini hosil qiladi –

Ichki organlar ______da joylashadi –

Chuvalchangning halqasimon muskuli qisqarganda –

Chuvalchangning bo’ylama muskullari qisqarganda –

Chuvalchangning siljishini yengillashtiradi –

Tana bo’shlig’I bo’lmalarining soni _______ga teng –

Nerv sistemasi nimadan iborat –

Maxsus sezgi organlari bo’lmaydigan hayvon –

Refleks yordamida chuvalchang –

Yomg’ir chuvalchangi _______ hayvon –

Yomg’ir chuvalchangi nechta va qayerga tuxum qo’yadi –

Yomg’ir chuvalchangining pillasi qayerdan hosil bo’ladi –

Chuvalchanglar qayerda yashaydi –

Regeneratsiya qilish xususiyatiga ega hayvonlar –


 1. Chuvalchangning og’iz teshigi qayerda joylashgan –

Chuvalchangning hazm qilish sistemasi ketma-ketligi –

Chuvalchanglar nima bilan oziqlanadi –

Qon aylanish sistemasi dastlab qaysi organizmlarda paydo bo’lgan –

Qon aylanish sitemasi _______ iborat –

Chuvalchang tanasidagi ikki yirik qon tomir nima orqali tutashgan –

“Yurak” vazifasini bajaradigan tomirlar qaysilar va nechta –

Eng mayda qon tomirlar –

Qon orqa qon tomir orqali _______ tomonga, qorin qon tomiri orqali _______ tomonga harakat qiladi –

Chuvalchangning qoni faqattomirlarda oqadi, shuning uchun qon tomirlar _____ hosil qiladi –

Qon orqali nima tashiladi –

Yomg’ir chuvalchangi nima orqali nafas oladi –

Qanday teri kislorodni yaxshi o’tkazadi –

Yomg’ir chuvalchangining ayirish sistemasi nimadan iborat –

Naychalarning uchi qayerga ochiladi –

Naychalarning qaysi uchi voronkasimon kengaygan –

Naychalarning qaysi uchi kiprikchalar bilan ta’minlangan –

Yomg’ir chuvalchangining qancha turi tarqalgan –

Bir gektar maydonda chuvalchanglar bir yil davomida qancha tuproqni qayta ishlaydi –

Biogumus nima –

Qizil chuvalchang qayerda yashaydi –

Qizil chuvalchan qaysi sinfga kiradi –

Qaysi chuvalchanglar akvarium baliqlari uchun maxsus ko’paytiriladi –

Ko’p tuklilar qayerda tarqalgan –

Ko’p tuklilarning qancha turi tarqalgan –

Boshi tanasidan alohida ixtisoslashgan chuvalchang –

Nereida qaysi sinfga kiradi –

Tanasi ko’p miqdorda uzun tuklar bilan qoplangan chuvalchang –

Nereidaning tuklari qayerda joylashgan –

Nereida o’simtalari yordamida –

Ilk bor paydo bo’lgan oyoqlar hisoblanadi –

Zuluklar qayerda yashaydi –

Zuluklarga qancha tur kiradi –

Qaysi hayvondan qon tomiri kasalliklarini davolashda foydalaniladi –

Halqali chuvalchanglar qaysi organizmlardan kelib chiqqan –

Buning dalili –

Kam tukli chuvalchanglar qaysi organizmlardan kelib chiqqan –

O’troq yashovchi hayvon (rasm) –

Dengiz ko’p tuklisi qaysi sinfga kiradi – 1. Moluskalar tipi qaysi sinflardan iborat –

Moluskalarning tana bo’shlig’i ______ bilan to’lgan –

Moluskalarning qon aylanish sistemasi –

Chuchuk suv shillig’I qayerda hayot kechiradi –

Shilliq tanasini nima o’rab turadi –

Chig’anoq nimadan hosil bo’ladi –

Suv shillig’ining paypaslagichlari nechta va qayerda joylashgan –

Shilliqning ko’zlari qayerda joylashgan –

Shilliqning sezgi organi –

Shilliq qanday harakat qiladi –

Shilliqning hazm qilish sistemasi ketma-ketligi –

Shilliqning qaysi organlari chig’anog’I ichida halqasimon joylashgan –

Orqa chiqaruv teshigi qayerida joylashgan –

Suv shillig’ining tili qanday tuzilgan va qayerda joylashgan –

Suv shillig’i nima bilan oziqlanadi –

Suv shillig’ining so’lak bezlari soni –

Suv shillig’ining so’lak bezlari qayerga ochiladi –

Suv shillig’ining jigar haz shirasi qayeriga ochiladi –

Suv shillig’ini nima orqali nafas oladi –

Shilliqning nafas teshigi qayerda joylashgan –

Suv shillig’ining o’pkasi qanday tuzilgan –

Moluska nafas olish uchun ______ -

Molyuska yuragi qayerda joylashgan –

Yuragi qanday bo’limlardan iborat –

Qon aylanish sistemasi ketma-ketligi –

Molyuskalar qon tomirlari ______ sistemasini hosil qiladi –

Suv shillig’ining buyragi qanday shaklda –

Suv shillig’ining buyragi nechta –

Buyrakning uchlari qayerga ochiladi –

Suv shillig’ining nerv tugunlari soni –

Suv shillig’i – germafradit hayvon

Suv shillig’i tuxumlarini qayerga qo’yadi –

Suv shillig’I tuxumlaridan ______ chiqadi –

Qorinoyoqli moluskalarning qancha turi tarqalgan –

Qorinoyoqli moluskalar ayniqsa, _______ xilma-xil bo’ladi –

Chuchuk suv shillig’I _______ning oraliq xo’jayini hisoblanadi –

Quruqlikda yashovchi shilliqlar –

O’simliklarning yashil qismi bilan oziqlanib, ekinlarga kata ziyon keltiradigan shilliqlar –

O’zbekiston hududida uchraydigan shilliqlar –

Bitiniya qaysi sinfga kiradi (rasm) –

Tirik tug’ar shilliq qaysi sinfga kiradi (rasm) –

Qaysi shilliq O’zbekiston hududida uchramaydi –


 1. Qaysi sinf vakillarining boshi bo’lmaydi –

Ikki palali moluskalarning tanasi qanday qismlardan iborat –

Baqachanoq qayerda va qanday xolda hayot kechiradi –

Baqachanoqning chig’anog’ining shakli va uzunligi –

Oldini tomoni _____ , keying tomoni esa ______ shaklda –

Chig’anoq pallalari _____ tomondan _____ orqali tutashgan –

Baqachanoqning harakatlanishi –

Baqachanoq bir soatda qancha yo’l bosadi –

Baqachanoq chig’anog’ining sirti nimadan iborat –

Baqachanoq chig’anog’ining ichki yuzasi nima bilan qoplangan –

Yopuvchi muskullar qayerda joylashgan –

Baqachanoq pallalari qaysi muskullar qisqarganda yopiladi –

Chig’anoq pallalari qachon ochiladi –

Sifon nechta va qayerda joylashgan –

Chiqarish sifoniga ________ ochiladi –

Baqachanoqning og’iz teshigi qayerda joylashgan –

Baqachanoqning paypaslagichlari qayerda joylashgan –

Baqachanoqning paypaslagichlari soni –

Baqachanoqning paypaslagichlari nima vazifani bajaradi –

Baqachanoqning nafas olish organi –

Baqachanoqning jabrasi qayerda joylashgan –

Kiprikchalar qayerda joylashgan –

Baqachanoqning qaysi sistemalari suv shillig’inikiga o’xshash –

Baqachanoqning nerv tugunlari soni –

Maxsus sezgi organlari bo’lmaydigan hayvonlar –

Baqachanoq - a) ayrim jinsli ; b) germafradit

Baqachanoq ayrim jinsli, lekin –

Baqachanoqning tuxumlari qayerda rivojlanadi –

Tuxumlarida chiqadi – a) lichinkalar; b) yosh baqachanoqlar

Lichinkalar nimasi orqali baliq terisiga yopishadi –

Lichinkalar qayerda baqachanoqqa aylanadi –

Lichinkasi parazit hayot kechiradigan hayvon –

Baqachanoq qayerda voyaga yetadi –

Ikki pallalilar qancha turni o’z ichiga oladi –

Ikki pallalilarning ko’pchilik turlari _______da yashaydi –

Eng yirik ikki pallali va uning og’irligi –

Go’shti uchun ovlanadigan ikki pallali moluskalar –

Ayrim mamlakatlarda ________ ko’paytiriladi –

Dreseynalar qayerda yashaydi –

Mamlakatimiz suv havzalarida qaysi ikki pallalilar uchraydi –

Boshoyoqlilar oyog’ining qaysi qismi paypaslagichlarni hosil qiladi –

Boshoyoqlilarning gavdasining uzunligi –

Boshoyoqlilar tanasi qanday qismlardan iborat –

Tanasi nima bilan o’ralgan –

Chig’anog’i –

Paypaslagichlari soni –

So’rg’ichlari qayerda joylashgan –

Boshoyoqlilarning ______ kuchli rivojlangan –

Boshoyoqlilar qanday harakat qiladi –

Siyoh xaltasi qayerga ochiladi –

Boshoyoqli moluskalar qayerda tarqalgan –

Ayniqsa, qayerda ko’p uchraydi –

Boshoyoqlilarning qancha turi ma’lum –

Boshoyoqlilarning vakillari (3 ta) –

Kalmar, karakatitsa va sakkizoyoqning asosiy ozig’i –Go’shti uchun ovlanadigan boshoyoqlilar –

Perlovitsa qaysi tip va sinfga kiradi (rasm) –
Download 30.54 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
matematika fakulteti
tashkil etish
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi muhammad
fanining predmeti
pedagogika universiteti
bilan ishlash
Darsning maqsadi
navoiy nomidagi
o’rta ta’lim
nomidagi samarqand
fizika matematika
Ishdan maqsad
haqida umumiy
fanlar fakulteti
sinflar uchun
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
Nizomiy nomidagi
Ўзбекистон республикаси
moliya instituti
Referat mavzu
umumiy o’rta
Toshkent axborot
Alisher navoiy
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
nazorat savollari
Samarqand davlat