Ózbekstan Respublikası Joqari hám orta arnawlı bilimlendiriw ministrligi Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq


Seminar shinig’iwlarina usinis etilgen temalarDownload 399 Kb.
bet4/5
Sana25.09.2019
Hajmi399 Kb.
1   2   3   4   5

Seminar shinig’iwlarina usinis etilgen temalar

Tema O`zbekstan Respublikasi oqitiw sistemasi.

Seminar jumisinin` sorawlari

1. G`a`rezsizlik ha`m barkamal awlad ta`rbiyasi

2. Ta`lim sistemasin reformalaw – zaman talabi

3. O`zbekstan Respublikasi «Ta`lim haqqinda» Nizam, «Kadrlar tayarlawdin` milliy bag`darlamasi» tiykarinda pedagog-kadrlar tayarlaw ma`seleleri

4. Orta arnawli ha`m ka`sip-o`ner ta`litmi ushin kadrlar tayarlaw mashqalasi

A’debiyatlar 1,4,6,7,8Tema. Pedagoglik ka’sibi ha’m onin’ waziypalari.

 1. Pedagogikaliq ka’sip haqqinda.

 2. Oqitiwshilardi zamanago’y teoriyaliq bilimler menen qurallandiriw.

 3. Oqitiw a’meliyatinda joqari pedagogikaliq madeniyat ha’m texnikani ko’rsete aliwg’a u’yretiw

A’debiyatlar 1,4,6,7,8
Pedagogika pa’n sipatinda.Pedagogikanin’ ilimiy-izertlew netodlari.

 1. Pedagogika pa’ni ha’m onin’ tiykarg’i kategoriyalari.

 2. Pedagogika pa’ninin’ payda boliwi ha’m rawajlaniwi. Pedagogik pa’nler sistemasi.

 3. Pedagogikanin’ basqa pa’nler menen baylanisi.

 4. Ilimiy-pedagogik izertlewlerdi sho’lkemlestiriw ha’m o’tkeriw.

A’debiyatlar 1,4,6,7,8

O‘qiwshi shaxsi ta’rbiyanin’ ob’yekti ha’m sub’yekti sipatinda.

Seminar jumisinin` sorawlari ha`m juwap bag`darlari:

 1. Shaxs haqqinda uliwma tu`sinik

 2. Bala shaxsi, ta`rbiyasi ha`m ta`rbiya islerinde bala shaxsinin` o`zgesheliklerin esapqa aliw

 3. Shaxs ta`rbiyasina ta`sir etiwshi faktorlar ha`m qa`biliyatli balalar ta`rbiyasi

A’debiyatlar 1,4,6,7,8

Ta`lim protsesinin` nizamliqlari ham prinstipleri.

Seminar jumisinin` sorawlari ha`m juwap bag`darlari: 1. Oqitiw teoriyasi, onin` maqseti ha`m waziypalari.

 2. Oqitiw printsipleri ha`m tu`rleri.

3. Ta`lim kontseptsiyasi

A’debiyatlar 1,4,6,7,8Modernizatsiyalang’anoqitiw mazmuni.

“Ta’lim mazmuni” tu’sinigi ha’m oqitiw mazmunin belgilewge baylanisli jantasiwlar. Kompetentsiyaliq jantasiwg’a tiykarlang’an oqitiw mazmunin belgilep beriwshi tiykarg’i hu’jjatlar. Sabaqliq ha’m onin’ waziypalari, og’an qoyilatug‘ín talaplar ha’mde oqiw qollanbalardin’ tu’leri.Oqitiw metodlari ha`m qurallari.

Seminar jumisinin` sorawlari ha`m juwap bag`darlari:

1.Oqitiw metodlari ha`m qurallari haqqinda uliwma tu`sinik.

Oqitiw metodlarina sipatlama. Oqitiw metodlarin sipatlawg`a ha`r qiyli jantasiwlar.Oqitiw metodlarinin` tiykarg`i tu`rleri ha`m onnan o`nimli paydalaniw

Awizeki metodlar, ko`rsetpeli metodlar, a`meliy metodlar, shaxsti aktivlestiriwshi metodlar ha`m basqalar. Shig`is oyshillari (Muhammad al-Xorezmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Farabiy, Abu Ali ibn Sino ha`m basqalar) oqitiw metodlari haqqinda. Tu`rli jastag`i oqiwshilar toparlarinda oqitiw metodlarin na`tiyjeli qollaw shart-sharayatlari. Oqiwshilardin` rawajlaniw ha`m bilim da`rejesine qaray oqitiw metodlarinan o`nimli paydalaniw jollari. 1. O`zbetinshe jumis tu`rleri.

Oqiwshilardin` o`zbetinshe jumislarin sho`lkemlestiriw. O`zbetinshe jumislardin` na`tiyjeliligin arttiriw. Oqiwshilar ta`repinen bilimlerdi bekkemlewde qollanilatug`in metodlar, olardi quramalastirip, bekkemlew. Mug`allimlerdin` pedagogikaliq sheberlik ha`m ta`jiriybelerge iyelikleri – oqitiw metodlari na`tiyjeliligin arttiriwshi derek sipatinda.

4.Oqitiwdin` zamanago`y qurallari ha`m olardan paydalaniw

Sabaqliqlar, elektron sabaqliqlar, oqiw ha`m metodikaliq qollanbalar, ja`rdemshi materiallar, shinig`iwlar toplamlari, atlaslar, entsiklopediyalar, so`zlikler, xrestomatiyalar, ko`rsetpeli qurallar, texnikaliq qurallar, laboratoriyaliq u`skeneler, asboblar ha`m basshqalar). Oqitiwdin` xabar-axborot qurallari (komp`yuter, televizor, radio, magnitafon, lingofon, video qurilmalar ha`m basqalar). Oqitiwdin` xabar-axborot qurallarinin` didaktikaliq imkaniyatlari.

A’debiyatlar 1,4,6,7,8
Oqitiwdi sho’lkemlestiriwdin’ tiykarg’I tu’rleri.

Seminar jumisinin` sorawlari ha`m juwap bag`darlari:

1.Oqitiwdi sho`lkemlestiriw formalari ha`m onnan paydalaniw

Oqitiwdin` tiykarg`i formalari (lektsiya, seminar, a`meliy shinig`iwlar, laboratoriya shinig`iwlari, konsul`tatsiya (ma`slahat), ekskursiya, praktikum ha`m basqalar). Oqiwshilardin` jas o`zgesheliklerine su`yengen halda oqitiw formalarinan paydalaniw.2. Okitiwdi sho`lkemlestiriwdin` da`stu`riy formasi (klass-sabaq sistemasi) ha`m og`an qoyilatug`in didaktikaliq talaplar. Sabaq protsesinin` qurilisi. Sabaq tu`rleri. Sabaqta oqiwshilardin` oqiw xizmetin massaliq, topar ha`m yajekue ta`rtipte sho`lkemlestiriw. Zamanago`y sharayatta sabaqlardi quramalastirip bariw jollari.

3. Oqitiwdi sho`lkemlestiriwdin` da`stu`riy emes formalari

Oqiw dialogi, ushirasiw, konferentsiya, do`n`gelek stol, baspa so`z konferentsiyasi, tartis, trening, muzey sabaqlari, didaktikaliq (ro`lli) oyinlar, «Zeyinliler» klubi», jarislar, auktsion, «A`jayibatlar maydani», «Tergewdi bilimliler alip baradi», kishi toparlarda islew, jup-jup bolip islew, ja`ma`a`t bolip oqiw tapsirmalarin orinlaw ha`m basqalar.Oqiwshilardin` u`y waziypalari.

U`y waziypalarinin` mazmuni.Oqiw jumislarin sho`lkemlestiriwdin` sabaqtan tisqari formalari

Pa`n do`gerekleri, ilimiy ja`miyetler, olimpiadalar, oqiw kurslari, pa`n ha`ptelikleri, bellesiwler, ko`rikler, viktorinalar, ko`rgizbeler ha`m basqalar).5.Tu`rli formalardag`i oqiw shinig`iwlarinin` o`z-ara baylanisi.

A’debiyatlar 1,4,6,7,8


Oqiwshilardin’ bilim, epli ko’nlikpelerin analiz etiw.

Ta’lim aliwdi analiz etiwdin’ a’hmiyeti.

O‘qiw processinde qadag’alaw ha’m esapqa aliw funktsiyalari.

Ta’lim aliwdi analiz etiw principleri.

O‘qiw xizmeti na’tiyjelerin esapqa aliw tu’rleri, formalari ha’m metodlari.

Bilim, ko‘nlikpe ha’m bahalaw o’lshemleri.

A’debiyatlar 1,4,6,7,8
Ha’r ta’repleme rawajlang’an shaxsti qa’liplestiriw – milliy ta’rbiyanin’ basil maqseti

1.Ta`rbiya - insan shaxsin qa`liplestiriwshi protsess. 1. Ta`rbiya protsessinin` mazmuni ha`m waziypalari.

 2. Ta`rbiya printsipleri.

A’debiyatlar 1,4,6,7,8
Ja’ma’a’ttin’ shaxs ta’rbiyasina ta’siri. Topar basshisinin’ tarbiyaliq jumislari.
1.Oqiwshilar ja`ma`a`tinin` quraliw mexanizmi basqishlari.

2. Oqiwshi-jaslar sho`lkemlerine pedagogikaliq basshiliq

A’debiyatlar 1,4,6,7,8

Ta`rbiyanin` uliwma metodlari.

1. Ta`rbiya metodlari haqqinda tu`sinik.

2. Ta`rbiya metodlarinin` klassifikatsiyasi.

3.Xaliq pedagogikasinda ta`rbiya metodlari.

A’debiyatlar 1,4,6,7,8Ekanomikaliq ha’m ekologiyakiq ta’rbiya

 1. Ekonomikaliq ta`rbiya – bazar mu`na`sebetleri sharayatinda oqiwshilarda ja`miyetlik du`nyaqarasti qa`liplestiriwdin` sostav bo`legi sipatinda.

 2. Ekologiyaliq ta`rbiyanin` maqseti, waziypalari, mazmuni, sho`lkemlestiriw formalari, metodlari, qurallari.

 3. Ekologiyaliq ta`rbiya – globallasiw sharayatinda oqiwshilardin` du`n`yaqarasin qa`liplestiriwdin` sostav bo`legi sipatinda. Ekologiyaliq ta`rbiyanin` maqseti, waziypalari, mazmuni, sho`lkemlestiriw formalari, metodlari, qurallari.

A’debiyatlar 1,4,6,7,8

Puxaraliq ta`rbiyasi

1. Shaxsti qa`liplestiriw kamal taptiriw protsessinde puxaraliq ta`rbiyasinin` waziypalari ha`m mazmuni.

2. Watang`a berilgenlik ha`m milletler araliq tatiwliq - puxaraliq ta`rbiyasinin` tiykarlari.

3. Huqiqiy ta`rbiya beriw puxaraliq ta`rbiyasinin` quramliq bo`limi sipatinda.

A’debiyatlar 1,4,6,7,8

A`dep-ikramliliq ta`rbiyasi

1. A`dep-ikramliliq ta`rbiyasinin` man`izi ha`m mazmuni.

2. A`dep-ikramliliq ta`rbiyasi o`lshemleri. Oqiwshilardi erli-zayipliq turmisqa tayarlaw, jinisliq ta`rbiya.

3. Sanali intizamdi ta`rbiyalaw.

A’debiyatlar 1,4,6,7,8

Shan`araq ta`rbiyasi.

1. Shan`araqtag`i bala ta`rbiyasinin` mazmuni.

2. Shig`is danishpanlari shan`araq ta`rbiyasi haqqinda.

3. Shan`araqta oqiwshilar o`mirin sho`lkemlestiriw, shan`araq ta`rbiyasi qag`iydalari.

4. Oqiwshilardin dene ha’m estetikqaliq ta’rbiyasi

A’debiyatlar 1,4,6,7,8

Oqiwshilardin dene ha’m estetikaliq ta`rbiyasi. 1. Mektepte estetikaliq ta`rbiyanin` mazmuni, forma ha`m metodlari.

 2. Oqitiw protsessinde ha`m klasstan tis shinig`iwlarda estetikaliq ta`rbiya beriw sistemasi

 3. Dene ta`rbiyanin` mazmuni, formasi ha`m metodlari.

 4. Oqiwshilardi fizikaliq jaqtan ta`rbiyalaw sistemasi.

 5. Dene ta`rbiyanin` tu`rleri ha`m tiykarg`i qurallari

A’debiyatlar 1,4,6,7,8

Ta`lim mekemelerinin` menejmenti

1. Ta`lim mekemelerinde ma`mleket-ja`ma`a`t basqariwinin` psixologik-pedagogik tiykarlari

2. Ta`lim mekemelerin baskariw waziypalari ha`m printsipleri.

3. Pedagog kadrlar bilimin asiriw ha`m attestatsiyadan o`tkiziw.

A’debiyatlar 1,4,6,7,8Ta’lim ma’kemelerinin’ metodik islerin basqariw.

 1. Ta’lim ma’kemelerinin’ ishki basqariliwi.

 2. Ta’lim ma’kemelerinde metodik islerdi analiz etiw

 3. A’debiyatlar 1,4,6,7,8

Ayriqsha ja’rdemge mu’ta’j balalar menen jeke oqitiwdi sho’lkemlestiriw.

1. Korrektsion pedagogikanin` tiykarg`i waziypalari.

2. «Anomal»(anatomik,fiziologik ha`m ruwhiy jaqtan kemshiligi bar) balalar haqqinda .

3. Aqiliy jaqtan rawajlanbag`an ballardi oqitiw ha`m ta`rbiyalaw

A’debiyatlar 1,4,6,7,8
Pedagogikaliq pikirler rawajlaniwinin’ da’slepki derekleri.

Seminar jumisinin` sorawlari:
A`yyemgi da`wirde ta`rbiyanin` kelip shig`iwi. A`yyemgi adamlar turmisinda ta`rbiyanin` o`zine ta`n o`zgeshelikleri

A`yyemgi Sug`diyana, Baktriya, Xorezm ma`mleketlerinde ta`lim-ta`rbiyanin` payda boliwi ha`m rawajlaniwi

En` a`yyemgi jazba esteliklerde ta`lim-ta`rbiya ma`seleleri

«Avesto»nin` jaratiliw tariyxi ha`m mazmuni

«Avesto»da ta`lim ha`m a`dep-ikram ma`selelerinin` sa`wleleniwi

Orxon-Enisey esteliklerinde ta`lim-ta`rbiyanin` ma`nisi

Maxmud-Qashqariydin` «Devanu-lug`atit at turk» shig`armasinda ta`lim-ta`rbiyag`a baylanisli pikirler
A’debiyatlar 1,4,6,7,8
Xadis iliminin` payda boliwi. Imom Ismoil al-Buxariydin` «Al adab al-Mufrad» ha`m «As-sahih» shig`armalari.
Seminar jumisinin` sorawlari:

Xadis iliminin` payda boliwi ha`m belgili ulamalardin` xadis ilimin jaratiwdag`i xizmetler

Imom Ismoil al-Buxariydin` «Al adab al-Mufrad» ha`m «As-sahih» shig`armalari ha`m olardin` mazmuni.

Imam At-Termeziydin` xadis ilimin rawajlandiriwdag`i xizmetleri.

A’debiyatlar 1,4,6,7,8

seminar. Abu Nasr al-Farabiydin`’pedagogikaliq pikirleri.

1. Farabiydin` ilimiy-filosofiyaliq ta`liymati .

2. Farabiydin` aqil, a`dep-ikram, estetikaliq ta`rbiya jo`nindegi oylari.

3. Farabiy ta`lim-ta`rbiya metodi, forma ha`m usillari haqqinda.

seminar. Abu Ali ibn Sinonin` ta`lim-ta`rbiya haqqinda

1. Ibn Sino entsiklopedist alim.

2. Ibn Sino aqil ha`m dene ta`rbiyasi haqqinda.

3. Ibn Sino ta`liymatinda ta`lim ha`m ta`rbiya usillari, forma ha`m metodlari haqqindag`i pikirler.

4. Ibn Sino shan`araqta bala ta`rbiyasi haqqinda.

seminar. Yusuf Xas Hajib, Mahmud Qashqariy ha’mAhmed Yugnakiydin’ ta’lim-ta’rbiyaliq ko’z-qaraslari.


 1. Yusuf Xas Hajibtin’ ta’lim-ta’rbiyaliq ko’z-qaraslari

 2. Mahmud Qashg`ariydin` o`miri, ilimiy do`retiwshilik xizmeti

 3. Axmed Yugnakiy ha`m onin` shig`armasinin` pedagogikaliq oylar rawajlaniwindag`i tutqan orni

A’debiyatlar 1,4,6,7,8
Kaykowistin` «Qabusnama» shig`armasinda ta`lim-a`dep-ikramliq ma`selelerinin` sa`wleleniwi.

Seminar jumisinin` sorawlari:
1. Kaykovustin` «Qabusnama» shig`armasi.

2. Shig`armanin` pedagogikaliq pikir rawajlaniwindag`i tutqan orni.

3. Unsurul-Maoliy Kaykowistin` pedagogikaliq ideyalari

A’debiyatlar 1,4,6,7,8


Mirza Ulug‘bektin’ pedagogikaliq pikirleri ha’m ta’limnin’ rawajlaniwindag’I xizmetleri.
Seminar jumisinin` sorawlari:

1. XIV-XVI a`sirlerde ilim, ma`deniyat, bilimlendiriwdin` rawajlaniwi.

2. Ulug`bektin` ta`lim-ta`rbiya sistemasi, metod ha`m usillarina baylanisli ko`z-qaraslari.
A’debiyatlar 1,4,6,7,8
Alisher Nawayinin’ pedagogikaliq qaraslari

Seminar jumisinin` sorawlari:

1. A`liysher Nawayinin` ilimiy-ag`artiwshiliq xizmeti.

2. ‘Mahbub ul-qulub” shig`armasinin` du`zilisi ha`m mazmuni, onda insan kamalatina say qa`siyetlerdin` jaratiliwi

3. Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” shig`armasi ha`m onda alg`a qoyilg`an ruuxiy ag`artiwshiliq pikirler.Jalaliddin Davoniydin` ta`lim-a`dep-ikramliq ko`z-qaraslari.

Seminar jumisinin` sorawlari:

 1. Jalalatdin Davoniydin` a`dep-ikramliliq ko`z-qaraslari.

 2. Onin` «Ahloqi Jaloliy» shig`armasi.

 3. Shig`armanin` pedagogikaliq pikirlerdi rawajlandiriwdag`i ro`li.

A’debiyatlar 1,4,6,7,8
Jadid ag’artiwshilarinin’ pedagogikaliq qarashlari.

Seminar jumisinin` sorawlari:

1. Tu`rkstan u`lkesinde diniy ta`rbiyaliq ma`kemelerdin` da`stu`riy sistemasi.

2. Tu`rkstan u`lkesinde jaditshilik ha`reketinin` jan`asha usildag`i mekteplerinin` payda boliwi.

3. Ismailbek G`aspirali, Abdulla Avloniy, Hamza Niyaziy ha`m basqa ag`artiwshilardin` jan`asha usilda mekteplerdi sho`lkemlestiriwdegi xizmeti.

A’debiyatlar 1,4,6,7,8

seminar. Abdulla Avloniydin` “Turkiy gulistan yamasa a`dep-ikram” shig`armasindag`i ta`lim-ta`rbiya ma`seleleri.

1. Abdulla Avloniydin` “Turkiy gulistan yamasa a`dep-ikram” shig`armasindag`i tiykarg`i ideya.

2. Abdulla Avloniydin` ta`lim-ta`rbiya haqqindag`i ta`liymati.

3. Shig`armanin` ta`lim-ta`rbiyaliq a`hmiyeti. Prezident I.A.Karimovtin` Abdulla Avloniy xizmetine bergen bahasi.

A’debiyatlar 1,4,6,7,8O‘zbekistan Respublikasinin’ Birinshi Prezidenti

Islam Karimov shig’armalarinda ruwxiyliq ta’rbiya ha’m ta’lim

sistemasin rawajlandiriwdin’ tuykarg’I bag’darlari

Islam Karimov shig’armalarinda ta’lim-ta’rbiya haqqindag’I alg’a qoyilg’an pikirler ha’m oqitiw mazmunin rawajlandiriw ma’seleleri.

Islam Karimov barkamal insan ta’rbiyasi haqqinda.

Yan Amos Komenskiydin` pedagogikaliq sistemasi.

Seminar jumisinin` sorawlari:

1. Ya.A.Komenskiy balanin` jasin da`wirlerge bo`liw, mektep ta`limi sistemasi, oqitiwdin` mazmuni haqqinda.

2. Ya.A.Komenskiydin` “Ulli didaktika” shig`armasinda alg`a qoyilg`an didaktikaliq printsipler.

3. Ya.A.Komenskiy oqitiwdi sho`lkemlestiriwdin` tiykarg`i formasi, klass-sabaq sistemasi haqqinda


K.D. Ushinskiydin` pedagogikaliq sistemasi.
Seminar jumisinin` sorawlari:

1. K.D.Ushinskiydin` o`miri ha`m pedagogikaliq xizmeti.

2. K.D.Ushinskiy a`dep-ikram, miynet ta`rbiyasi ha`m onin` maqseti, waziypalari, ta`rbiyaliq a`hmiyeti haqqinda.

3. K.D.Ushinskiydin` didaktikasi, sabaq ha`mde oqitiw metodikasi haqqinda.

4. K.D.Ushinskiydin` sabaqliq ha`m kitaplari. K.D.Ushinskiydin` pedagogika ha`m mekteptin` rawajlaniwinda tutqan orni

A’debiyatlar 1,4,6,7,8Jer ju’zinin’ ekonomikasi rawajlang’an ma’mleketleri oqitiw sistemasi

Du’n’yanin’ ekonomikasi rawajlang’an ma’mleketlerinde oqitiw siyasati.

Du’n’yanin’ ekonomikasi rawajlang’an ma’mleketlerinde oqitiw sistemasi. Ta’lim

mazmuni. Pedagog-kadrlar tayyorlaw sistemasi.

Uliwma pedagogika pa’ni boyinsha seminar jumislarinin’

kalendar tematikaliq rejesi
Tema

saat

1

O‘zbekiston Respublikasi ta’lim sistemasi

2

2

Pedagoglikliq ka’sibi ha’m onin’ waziypalari.

2

3

Pedagogika pa’n sipatinda.Pedagogikanin’ ilimiy-izertlew metodlari.

2

4

Oqiwshi shaxsi ta’rbiyanin’ ob’yekti ha’m sub’yekti sipatinda

2

5

Oqitiw protsessinin’ nizamliqlari ha’m principleri

2

6

Modernizatsiyalang’anoqitiw mazmuni.

2

7

Oqitiw metodlari ha’m qurallari.

4

8

Sabaq –oqiwdi sho’lkemlestiriwdin’ tiykarg’I tu’rleri

2

9

Oqiwshilardin’ bilim, epli ko‘nlikpelerin analiz etiw/

2

10

Ha’r ta’repleme rawajlang’an shaxsti qa’liplestiriw – milliy ta’rbiyanin’ bas maqseti

2

11

Ja’ma’a’ttin’ shaxs ta’rbiyasina ta’siri. Topar basshisinin’ ta’rbiyaliq isi

2

12

Ta’rbiyanin’ uliwma metodlari.

2

13

Ekonomikaliq ha’m ekologiyaliq ta’rbiya.

2

14

Puqaraliq ta’rbiyasi.

2

15

A’dep-ikramliq ta’rbiyasi

2

16

Shan’araq ta’rbiyasi.

2

17

Oqiwshilardin’ dene ha’m estetikaliq ta’rbiyasi

2

18

Ta’lim ma’kemelerinin’ menejmenti. Ayriqsha ja’rdemge mu’ta’j balalar menen jeke oqitiwdi sho’lkemlestiriw

440
II-semestr
1

Ayyemgi jazba esteliklerdegi ta’lim-ta’rbiya ma’seleleri.

2

2

Hadis ilimi ha’m onin’ ta’rbiyaliq a\hmiyeti.

3

Abu Nasr Farabiydin’ pedagogikaliq pikirleri.

2

4

Abu Ali ibn Sino ta’lim-ta’rbiya haqqinda.

5

Yusuf Xas Hajib, Mahmud Qashg‘ariy ha’m Ahmed Yugnakiydin’ ta’lim-ta’rbiyada a’dep-ikramliq ko’z-qaraslari.

2

6

Kaykovustin’ “Qabusnama” shig’armasi ha’m ta’rbiya ma’seleleri.

7

Mirza Ulug‘bektin’ pedagogikaliq pikirleri ha’m ta’limnin’ rawajlaniwindag’I xizmetleri.

2

8

Abdurahman Jamiydin’ ta’lim-ta’rbiyadag’I ko’z-qaraslari.

9

Alisher Nawaiyinin’ pedagogikaliq qaraslari.

2

10

Jaloliddin Diwaniydin’ ta’lim-ta’rbiyaliq qaraslari

11

Jadid ag’artiwshilarinin’ pedagogik qaraslari.

2

12

Abdulla Avloniydin’ pedagogik qaraslari

13

O‘zbekistan Respublikasinin’ Birinshi Prezidenti

Islam Karimov shig’armalarinda ruwxiyliq ta’rbiya ha’m ta’limsistemasin rawajlandiriwdin’ tuykarg’I bag’darlari

1

14

Yan Amos Komenskiydin’ pedagogik sistemasi.

1

15

Konstantin Dmitriyevich Ushinskiydin’ pedagogik sistemasi

1

16

Jer ju’zinin’ ekonomikasi rawajlang’an ma’mleketleri oqitiw sistemasi


116
Jami

56

Download 399 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik