Ózbekstan Respublikası Joqari hám orta arnawlı bilimlendiriw ministrligi Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıqDownload 399 Kb.
bet1/5
Sana25.09.2019
Hajmi399 Kb.
  1   2   3   4   5
Ózbekstan Respublikası Joqari hám orta arnawlı bilimlendiriw ministrligi

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq

İnstitutı


Dizimge alındı:

__2019_ j. «___» _________«Tastıyıqlayman»

Оqıw isleri boyınsha prorektor

_______ Jumamuratov M.A.

________________2019 j

ULIWMA PEDAGOGİKA


pa`ni boyinsha
5110100–Matematika oqitiw metodikasi; 5110200–Fizika ha’m astronomiya oqitiw metodikasi; 5110300 – Ximya oqitiw metodikasi; 5110400–Biologiya oqitiw metodikasi;

5110500–Geografiya oqitiw metodikasi; 5110600–Tariyx oqitiw metodikasi; 5111600–Milliy ideya: ruwxiyliq tiykarlari ha’m huquq ta’limi; 5110700–Informatika oqitiw metodikasi;

5110800–Su’wretlew o’neri ha’m injenerlik grafikasi; 5111000 – Muzika ta’limi; 5112100–Miynet ta’limi; 5111300– Qaraqalpaq tili ha’m a’debiyati; 5111400–Shet tili ha’m a’debiyati (inglis tili ha’m a’debiyati); 5112000–Dene ma’deniyatibakalavr ta`lim bag`darları ushin mo`lsherlengen
IS BAG’DARLAMASI
Bilim bag’dari: 100000–Gumanitar bag’dar

Tа’lim bag’dari: 110000–Pеdаgоgikа

Bakalavriat jo’nelisi: 5110100–Matematika oqitiw metodikasi;

5110200–Fizika ha’m astronomiya oqitiw metodikasi;

5110300 – Ximya oqitiw metodikasi;

5110400–Biologiya oqitiw metodikasi;

5110500–Geografiya oqitiw metodikasi;

5110600–Tariyx oqitiw metodikasi;

5111600–Milliy ideya: ruwxiyliq tiykarlari ha’m huquq ta’limi;

5110700–Informatika oqitiw metodikasi;

5110800–Su’wretlew o’neri ha’m injenerlik grafikasi;

5111000 – Muzika ta’limi;

5112100–Miynet ta’limi;

5111300– Qaraqalpaq tili ha’m a’debiyati;

5111400–Shet tili ha’m a’debiyati (inglis tili ha’m a’debiyati);

5112000–Dene ma’deniyati


Nókis 2019
Pa’nnin’ isshi da’stu’ri, isshi oqiw joba ha’m oqiw da’stu’rine muwapiq islep shig’ildi

Du`ziwshiler:

Seytjanova U.K- «Uliwma pedagogika ha`m psixologiya» kafedrasinin` dotsenti

Esemuratova T. - «Uliwma pedagogika ha`m psixologiya» kafedrasinin` ag`a oqitiwshisi

Pikir bildiriwshiler:

A`lewov O`. – Berdaq atindag`i QMU, professor, p.i.d.Seytjanova U.K.«Uliwma pedagogika ha`m psixologiya» kafedrasinin` dotsenti, p.i.k.

Pa`nnin` isshi oqiw bag`darlamasi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq institutinin` Oqiw ilimiy Ken`esi qarari (2019-jil «_27___» _06___ dag`i «_№___» - sanli majlis bayannamasi) menen maqullandi

Pa’nnin’ isshi o’qiw da’stu’ri “Uliwma pedagogika ha`m psixologiya” kafedrasinin’ 2019 jil “12_” iyun`dag’i№11 sanli ma’jilisinde ko’rip shig’ildi ha’m fakul’tet ken’esine usinis etildi.
Kafedra baslıg`ı: T.Utebaev.

Pa`nnin` oqıw bag`darlaması Mektepke shekemgi ha’m baslawısh ta`lim fakulteti ken’esinde talqilanip ha’m paydalaniwg’a usinis etilgen (2019- jıl «__»___ dag`ı «№__» sanlı qararı menen).


Fakul`tet ken`esinin` baslıg`ı: U.Seytjanova .
Kelisildi:

Oqiw metodikaliq basqarma baslıǵı A.Abdiev

1. Kirisiw

«Uliwma pedagogika» pa`ninen isshi oqiw bag`darlamasi bakalavriatlar ushin Uliwma ka`siplik pa`nler blogi boyinsha Ma`mleketlik ta`lim standartina (MTS) tiykarlanip du`zilgen. Bul pa`n pedinstitut talabalarinin` ka`siplik-pedagogikaliq tayarliqlari sistemasinda jetekshi orindi iyeleydi. Ha`zirgi da`wirde pedagogika pa`nin oqitiw, bolajaq mug`allimlerdin` pedagogikaliq ma`deniyatin rawajlandiriw, olarda jan`asha oy-pikirdi payda etiw, mug`allim – ta`rbiyashi, jaslar ustazi waziypalarin unamli orinlaw, uliwma tayarliqti ta`miynlewge bag`darlandirilg`an.1.1.Pa`ninin` maqseti ha`m waziypalari
Pa`nnin` maqseti – bolajaq qa`nige sipatinda talabalardi zamanago`y pedagogika pa`ninin` teoriyaliq-metodologiyaliq tiykarlari menen qurallandiriw, pedagogikaliq xizmet mazmuni, ta`lim ha`m ta`rbiya protsesin na`tiyjeli sho`lkemlestiriw jollari, aldin`g`i pedagogikaliq texnologiyalar menen jaqinnan tanistiriw arqali olarda pedagogikaliw oylawdi, do`retiwshilik pikirlew qa`biliyatin, ta`lim aliwshilar menen jemisli islesiwge tiyisli bolg`an uqipliliqlardi, sharayatti duris bahalaw, aqilg`a muwapiq qararlardi qabivllaw, sotsialliq ja`rdemge mu`ta`j oqiwshilarg`a bilim beriw, olardi maqsetke muwapiq ra`wishte ta`rbiyalaw ko`nlikpelerin qa`liplestiriw, milliy pedagogikaliq miyras ideyalarin, Shig`is oyshillarinin` ta`lim-ta`rbiyag`a baylanisli bolg`an ko`z-qaraslarin ta`lim ma`kemelerinin` a`meliyatinda maqsetli tu`rde engiziw ta`jiriybelerin payda etiwden ibarat.

1.2. Pa`ndi o’zlestiriwge qoyilatug`in talaplar

«Uliwma pedagogika» oqiw pa`nin u`yreniwde bakalavrlar to`mendegi pedagogikaliq tu`sinikler, olardin` a`hmiyetine baylanisli teoriyaliq bilimlerdi puxta o`zlestiriwleri za`ru`r: pedagogika, didaktika, ta`rbiya teoriyasi, ta`rbiya tu`rleri, ta`lim menejmenti, u`zliksiz ta`lim, u`zliksiz ta`lim turleri, ta`lim qatnasiwshilari, arnawli pedagogika, pedagogika tariyxi, milliy pedagogikaliq miyras, du`n`ya ta`lim sistemasi, sonday-aq studentler:

 • pa`n metodologiyasi;

 • pedagogikaliq antropologiya;

 • pedagogikaliq protsesstin` a`hmiyeti;

 • pedagogikaliq xizmettin` mazmuni;

 • pedagog shaxsinda payda boliwi za`ru`r bolg`an sipatlar;

 • ta`lim tarawindag`i ma`mleketlik siyasattin` tiykarg`i printsipleri;

 • ilimiy-pedagogikaliq izertlew ob`ektleri ha`m metodlari;

 • ta`lim ha`m ta`rbiya printsipleri;

 • da`stu`riy ha`m zamanago`y pedagogikaliq ta`liymatlar;

 • ta`lim ha`m ta`rbiya formalari, metodlari, qurallari;

 • aldin`g`i pedagogikaliq texnologiyalar;

 • arnawli pedagogikanin` tiykarg`i bag`darlari;

 • milliy pedagogikaliq miyras ha`m du`n`ya ta`limi ta`jiriybesinin` jas a`wladti qa`liplestiriwdegi a`hmiyeti;

 • ka`mil insan, ta`jriybeli qa`nigeni tayarlaw protsesinin` o`zine ta`n ta`repleri haqqinda pikirlewge iye boliwlari;

 • O`zbekstan Respublikasinin` ta`lim tarawindag`i siyasati, kadrlar tayyorlawdin` milliy modeli;

 • ta`lim ha`m ta`rbiya protseslerinin` o`zara birligi ha`m baylanislilig`i;

 • oqitiw ha`m ta`rbiya nizamliqlari;

 • oqitiw teoriyasi (didaktika)nin` uliwmaliq ma`seleleri;

 • oqitiw tu`rleri ha`m basqishlari;

 • oqitiw na`tiyjelerin aldinnan boljaw;

 • ta`rbiya teoriyasinin` a`hmiyetli sostav bo`lekleri;

 • shan`araq, ja`miyetshilik ha`m ortaliqtin` shaxs ta`rbiyasindag`i orni;

 • o`zin-o`zi ta`rbiyalaw ha`m qayta ta`rbiyalaw;

 • shan`araq ta`rbiyasi ha`m o`zin-o`zi ta`rbiyalawdin` o`zine ta`n o`zgeshelikleri;

 • O`zbekstan Respublikasi u`zliksiz ta`lim sistemasi, onin` a`hmiyetli basqishlari;

 • ta`limdi basqariw;

 • shaxsqa ta`lim ha`m ta`rbiya beriw ideyalarinin` qa`liplesiw tariyxi;

 • Shig`is ha`m Batis oyshillarinin` shaxstin` ta`lim-ta`rbiyasin sho`lkemlestiriwge baylanisli ko`z-qaraslari;

 • ta`rbiya, mektep ha`m pedagogikaliq pikirlerdin` rawajlaniw tariyxi;

 • du`n`ya ta`lim sistemasi da`stu`rlerinen xabardar boliwlari;

 • ta`lim ha`m ta`rbiya protsesinde milliy pedagogikaliq miyras u`lgileri, du`n`ya ta`lim beriw u`lgilerinen paydalaniw;

 • pedagogikaliq xizmetti rejelestiriw;

 • ka`siplik xizmetti sho`lkemlestiriwde ta`lim-ta`rbiyanin` zamanago`y forma, metod, qural ha`m texnologiyalarin qollaniw;

 • ta`lim aliwshilar xizmetlerin qadag`alaw;

 • oqiwshilardin` bilimlerin duris tekseriw ha`m qalis bahalaw;

 • qa`biliyatli, zeyinli oqiwshilardi tan`lay biliw, olardi qoshametlew, talantlarin ja`ne de rawajlandiriwdin` sharalarin belgilew;

 • ayrim oqiwshi, oqiwshilar kollektivi, ata-analar menen jeke ta`rtipte ha`m topar bolip islesiw;

 • oqiwshilar ja`ma`a`tlerin basqariw;

 • ta`lim ha`m ta`rbiya protseslerin na`tiyjeli sho`lkemlestiriw;

 • shan`araq ha`m ta`lim ma`kemeleri ortasinda o`zara birge islesiwdi jolg`a qoyiw;

 • pedagogikaliq xizmet negizin sa`wlelendiriwshi is hu`jjetlerin duris ju`rgiziw;

 • ta`lim menejmentin aqilg`a muwapiq alip bariw;

 • O`zbekstan Respublikasinda pedagogika pa`ninin` rawajlaniw kelesheklerin belgilewdin` ko`nlikpe ha`m uqipliliqlarina iye boliw;


1.3 Pa’nnin’ oqiw jobasindag’I basqa pa’nler menen o’z-ara baylanisi

«Uliwma pedagogika» pa`ni oqiw rejesine muwapiq 2 kurstin` 3-4-semestrlerinde ha`r biri o`z aldina pa`n sipatinda oqitiladi.

Bul pa`n – Filosofiya tariyxi ha`m teoriyasi, Ideyalar filosofiyasi, Aksiologiya, Uliwma psixologiya, Jas ha`m pedagogikaliq psixologiya, Jas psixologiyasi ha`m gigienasi, O`zbekstan tariyxi, Du`n`ya xalqlarinin` tariyxi, O`zbek a`debiyati, Qaraqalpaq a`debiyati, Milliy ideya ha`m ruwxiyliq tiykarlari, Du`n`ya dinleri tariyxi, Informatika ha`m axborot texnologiyalari, Etika, Estetika, Madaniyattaniw ha`m Oqitiw metodikasi siyaqli pa`nler menen o`z-ara baylanista u`yreniledi.

Pa’nnin’ islep shig’ariwdag’I orni

Uliwma pedagogika pa’ni islep shig’ariw protsessi menen baylanispag’an. Bul pa’n barliq bakalabr ta’lim bag’darindag’I qa’nigelik pa’hler menen birgelikte o’tiletug’in pa’n esaplanadi.


Pa’ndi oqitiwda zamanago’y axborot ha’m pedagogikaliq texnologiyalar

Uliwma pedagogika panin oqitiwda talabalarg’a oqiw protsessi boyinsha mag’liwmat beriwde pa’nnin’ ja’nede qiziqliraq o’tiwinde ha’mde talabalardin’ o’zlestiriw da’rejesin asiriw ushin oqitiwshinin’ aldin’g’I ha’m zamanag’o’y usillardan paydalaniwi, jan’a pedagogikaliq texnologiyalardi qollaniwda maqsetke muwapiq boladi. Pa’n sabaqliq, oqiw-qollanba, lektsiya tekstleri, tarqatpa materiallar, tu’rli ko‘rgizbeli qurallar ha’m elektron materiallar tiykarinda oqitiladi. Internet arqali talabalarg’a en’ son’g’i mag’liwmatlar tayyarlanip, usinis etiledi.«Uliwma pedagogika» pa’ni boyinsha ajiratilg’an saatlardin’ bo’listiriliwi.Temalar ati

Ja’mi saat

lektsiya

Seminar shinig’iwlari

O’zbetinshe jumis

1

O`zbekstan Respublikasında ta`lim sistemasın rawajlandiriwdin kontseptual ‘tiykarlari

8

2

2

4

2

Pedagogika shaxs tarbiyasi ha’m rawajlaniwi haqqindag’I pa’n. ilimiy pedagogikaliq izertlew metodologiyasi ha’m metodlari.

8

2

2

4

3

Shaxstin` rawajlaniwi, ta`rbiyasi ha`m sotsiallasiwi.

8

2

2

4

4

Uliwma pedagogikaliq process. Didaktika-pedagogikaliq oqitiw teoriyası. Oqitiw processi uliwma sistema sipatinda.

10

2

4

4

5

Oqitiw mazmuni.

8

2

2

4

6

Oqitiw metodlari ha`m qurallari

10

4

4

4

7

Oqitiw sho`lkemlestiriw tu`rleri ha`m formalari.

10

2

4

4

8

Oqiwshilardin’ bilim, epli ko’nlikpel erin analiz etiw

6

2

2

2

9

Ta`rbiya protsessi man`izi ha`m mazmuni. Ta`rbiya nizamliqlari ha’m printsipleri

6

2

2

2

10

Jamaat tarbiya ob’yekt ha’m sub’ekt sipatinda.

6

2

2

2

11

Ta`rbiyanin` uliwma metodlari.

6

2

2

2

12

Oqiwshilardin’ du’n’yag’a ilimiy ko’-qarasin qa’liplestiriw. Aqil ta’rbiyasi.

10

4

4

2

13

Puxaraliq ha’m ruwhiy- a`dep-ikramliliq ta`rbiyasi

6

2

2

2

14

Oqiwshilardin’ miynet, dene ha’m estetikaliq ta’rbiyasi

6

2

2

2

15

Ta`lim mekemelerinin` menejmenti

6

2

2

2

16

Arnawli pedagogika

6

2

2

2
Download 399 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
matematika fakulteti
Ўзбекистон республикаси
pedagogika universiteti
sinflar uchun
bilan ishlash
maxsus ta'lim
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
Navoiy davlat
Buxoro davlat
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti