‘z b e k ist 0n respublikasi oliy va ‘rta maxsus t a ’lim vazirligi rosiikent davlat pedagogika universitetiDownload 306.82 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/8
Sana13.05.2020
Hajmi306.82 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
bilish  va 

k o ’nikma;

tarbiyaviy ishlarni  tashkil  etish;

tarbiyaviy ishlarning maqsad  vaziflari  va yo‘nalishlari;

tarbiyaviy ishlami  tashkil  etish  va rejalashtirish;

zamonaviy  maktab direktorining vazifasi;

m aktabda to ‘garak ishlarini tashkil  etish;

tarbiyaviy  ishlar tizim ida texnologiyalar;

sinfdan  va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar konsepsiyasi;

tarbiya texnologiyalari;

tarbiya tizimini  ijtimoiylashtirish;

tarbiya tizim iga pedagogik yondashuv;

tarbiya tizim ida innovatsiyalar;

iste’dodli bolalam i  aniqlash va ulami tarbiyalash;

sinfdan  va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarning maqsadi  va  vazifalari; 

maktabda o ‘quvchilam ing o ‘z-o‘zini  boshqarishni tashkil  qilish metodikasi; 

sinfdan  va m aktabdan tashqari tarbiyaviy  ishlarni  rejalashtirish  metodikasi; 

tarbiyaviy  ishlami tashkil  etishda sinf rahbarining o ‘mi; 

m a’naviy-axloqiy tarbiyada sinf rahbarining faoliyati; 

sin f rahbarining o ‘quv faoliyati  samaradorligini oshirishga qo‘yilgan talablar; 

maktabdagi tarbiyaviy  ishlar tizim ida sinf rahbari  ishini takomillashtirish; 

sin f rahbarining tarbiyaviy  faoliyati  samaradorligini oshirish usullari; 

o ‘quvchilarni  pedagogik kuzatish  metodikasi; 

sinf jam oasini tashkil  etish va uni tarbiyalash;

o ‘quvchilar bilim  sifatini  oshirish  va sinfda intizomni mustahkamlash; 

sin f rahbari  ishini  rejalashtirish;m aktabning o ‘quv ishlar bo‘yicha direktor o ‘rinbosarining vazifalari; 

maktabjOila va mahalla ham korligining uzviyligini ta ’minlash; 

m ahalla tarixi;

tarbiyaviy  ishlami  am alga  oshirishda  pedagogik  mahorat  va  uning  asosiy 

tamoyillari;

oila,  maktab,  mahalla  ham korligining  shaxs  m a’naviyatini 

shakllantirishdagi 

o ‘mi;


oila-m illat va jam iyat tayanchi;

oila vajam iyatning inson hayotidagi  o ‘rni;

oila tarbiyasida ota-onaning o‘mi;

oila  muhitining  bola tarbiyasiga  ijobiy  ta ’siri  haqidagi  malakasiga  ega  b o ‘lishi kerak.

II.  Asosiy  n az ariy  qism   (m a ’ru za  m a sh g ‘ulo tlari)

1-M odul. Т я р б и я в и й  и ш л а р  м етод и каси  фанип1п§ ilm iy asoslari

1-M avzu.  T arb iy av iy  ish lar  m etodikasi  faning  m a q sad  va  v azifalari. Tarbiyaviy 

ishlar  m etodikasi  fani  haqida  tushuncha  Tarbiyaviy  ishlam ing  m etodologik 

asoslari.  Tarbiyaviy  ishlam ing  m aqsad  va  vazifalari  haqida  m a’lum ot  berish. 

Xorijiy mamlakatlarda boshlang'  ta ’lim-tarbiya tizimi yuzasidan  qisqacha izoh.

2-M avzu.  M illiy ta rb iy a n in g  m azm uni va  m ohiyati.  Milliy tarbiya tushunchasining 

mohiyati. 

Milliy 


qadriyatlar 

asosida 


shaxs 

dunyoqarashining 

shakllanishi.Umuminsoniy tarbiyaning mezonlari.M a’naviy 

qadriyatlar  va  milliy' 

0

‘zlikni  anglash haqida m a’lum ot berish3-M avzu  T a rb iy a   usu llari  va  sh ak illari.  Tarbiya  usullarni  tanlashga  qo‘yiladigan 

talablar.  Tarbiya usullari  haqida tushuncha.  Tarbiyani  tashkil  etish  shakillari.  Tarbiya 

usullarini toyifalash haqida m a’lumot berish

4-IMavzu  T a rb iy a   ж ар аё н и н и   т а ш к и л   эти ш   sh ak illari.  Tarbiya  жараёнини 

амалга ош ириш да инновацион технологиялардан фойдаланиш.

2-M odul. S in f ra x b a ri

5-m avzu.  S in f  ra h b a rin in g   m a k ta b   ja m o a t  ta sh k ilo tlari  bilan  olib 

b orilad ig an   ishlar.  S inf rahbarining  “Ёшлар  харакати” jam oat  tashkilotlarini  bilan 

olib  boradigan  ishlami o ‘rganish haqida m a’lum ot  berish.

6-m avzu.  IVIaktabdagi  ta rb iy a v iy   ish la r  tizim id a  s in f  ra h b a rin in g  

faoliyati. 

S in f 


o ‘quvchilar 

tarbiyachisi. 

S in f 

rahbari 


ishining 

asosiy 


qisim lari.Tarbiyaviy  ish-faoliyat  sam ardorligini  oshirish  shart-sharoitlari  haqida 

m a’lumot  berish

7-m avzu. S in f r a h b a rin in g  o ‘quv  faoliyati sa m arad o rlig in i oshirish  yo‘llari.

0 ‘quvchilarni  o ‘rganish  usullari.  0 ‘quvchilarga  tarbiyaviy  ta ’sir  etish  usullari. 

O 'quvchilarning  o ‘quv  samaradorligini  oshirish  usullari  haqida m a’lum ot  berishI

8-m avzu. 0 ‘q u v c h ila r bilim  sifatini  oshirish va sinfda  intizom ni 

m u stah k a m lash .  O 'quvchilam i  b ilim gabo'lgan  qiziqishlarini oshirish usullari.  S in f 

rahbarining tarbiyasi  o g ‘ir o 'q u ch ilar bilan  ishlash usullari.  S in f rahbarining 

rag ‘batlantish  usullari.  Sinfda intizomni mustahkamlash usullari haqida m a’Iumot 

berish


9-m avzu.  S in f r a h b a rin in g  ta rb iy av iy  faoliyati sa m arad o rlig in i oshirish 

u sullari.  S inf rahbarining ish faoliyatini  o ‘rganish usullari.  0 ‘quvchi  shaxsini 

tarbiyalash usullari.  S in f rahbarining tarbiyaviy faoliyati  samaradorligini  oshirish 

usullari.  T arbiyafaoliyatiningm aqsadlari.  haqida m a ’Iumot  berish.

10-m avzu.  S in f r a h b a ri ishini  re ja la sh tirish   u su lla ri.  Sinfdagi tarbiyaviy ishlar 

mazmuni,  shakllari  va usullari.S inf rahbari ishini  rejalashtirish metodikasi haqida 

m a ’Iumot berish.

11-m avzu. S in f ta rb iy a v iy  so a tla ri  h aq id a  um um iy tu sh u n c h a.  S inf tarbiyaviy 

|  

soatlarining tarkibiy qism lari.Sinf tarbiyaviy soatlarni tashkil etish, uyuushtirish va o ‘tkazishning tartib va uslublari.  Sinf tarbiyaviy soati  uchun jo y  tayyorlash va uning 

davom  etish vaqti  haqida m a’lum ot berish.

12-m avzu.  S in f ra x b a rin in g  n am u n av iy  yillik ish re ja sin i tuzish  m etodikasi.

S inf raxbarining nam unaviy yillik  ish rejasini  tuzish  metodikasi o ‘rgatish haqida 

m a’Iumot  berish.

13-m avzn. S infdan va  m a k ta b d a n   ta sh q a ri  ta rb iy av iy  ish la rn in g  m a q sad i va 

v azifalari.  Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarning maqsadi.  Sinfdan va 

maktabdan tashqari tarbiyaviy  ishlarning vazifalari.  Sinfdan va maktabdan tashqari 

tarbiyaviy  ishlarning samaradorligini oshirish usullari  haqida m a ’Iumot berish.

14-m avzu.  S infdan va  m a k ta b d a n   ta sh q a ri  ta rb iy av iy  ish la rn i tashkil

q ilishning n a z a riy   aso slari.  Sinfdan va maktabdan tashqari  ishlarning  o ‘quvchilar 

|

faoliyatidagi o ‘m i haqida m a ’Iumot berish.15-m avzu.  S infdan  va  m a k ta b d a n   ta sh q a ri  ish larn i am alga  o shirishda 

d ire k to r

o ‘rin b o sa rin in g  ish m etodikasi.  Sinfdan  va m aktabdan tashqari  ishlarga rahbarlik 

qilishni  tashkil  etish  usullari.  Sinfdan  va maktabdan tashqari  ishlarni  amalga 

oshirishda direktor o ‘rinbosarining  ish metodikasini  o ‘rganish  haqida m a ’Iumot 

berish.


16-m avzu.  Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish 

metodikasi.  Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarning umummaktab rejasi 

bilan  bog‘lqligini  o ‘rganish.  M a’naviyat ishlari  bo'yicha direktor o ‘rinbosarining ish 

rejasi  bilan taishish.  S in f rahbarlari  va ota-onalar komiteti  hamkorligi  ishini  o ‘rganish 

haqida m a’Iumot  berish

3-IVIodul.  “ J a m o a t va  uni  tash k il  etish”

17-Mavzu. Jam oa  haqida umumiy tushuncha.Jamoani  tashkil  etish  metodikasi.

IJam oa  va  uning  turlari.  Jam oaning  bir  m aqsadga  qaratilganligi.  Jam oani 

tashkil  etish  usullari.  0 ‘quvchilar  jam oasi  o ‘ziga  xos  xususiyatlari  haqida 

m a ’lum ot  berish

18-m avzu. S in f ja m o asin i tashkil  etish va  ta rb iy ala sh

0 ‘quvchilar  jam oasini  sliakllantirish  usullari. 

S inf jam oasini  tashkil  etishda 

pedagogik talablar.  S inf faollarini  aniqlash  va  tarbiyalash usullari  haqida m a’lumot 

berish.


19-m avzu.  M a k ta b n in g  o ‘quv ish lari  bo ‘yicha  d ire k to r o ‘rin b o sarin in g  

v azifalari.  0 ‘quv ishlarining mazmuni.  Maktabning o ‘quv ishlari  bo‘yicha direktor 

o ‘rinbosarining vazifalari.  M aktabning o ‘quv ishlar b o ‘yicha direktor 

o'rinbosarining o ‘zaro  darsga kirish usullari haqida m a ’lum ot  berish.

20-m avzu. О та  о н а л а р  б и л ан   и ш л аш .  Ота-оналар мажлисларини ташкил этиш. 

У ларга куйиладиган дидакатик талаблар.

IV.  S em in a r  m a sh g ’u lo tla r  b o ’yiha  k o ’rsa tm a  va tavsiyalar.

Fan  bo'yicha rejalashtirilgan  seminar m ashg‘ulot!ar  davom ida nazariy  bilimlar 

mustahkamlanadi.  Seminar  m ashg'ulotlarda  tadbiqlar  keng  qoMlanilayotgan  asosiy 

usullami  o ‘rgatishga  e ’tibom i  kuchaytirish  lozim.  M a’lum  sababalarga  k o ‘ra 

m a’ruzaga  kirmagan  va  murakkab  bo ‘lgan  tushunchalarni  seminar  m ashg‘ulotlarda 

k o ‘rib o ‘tish maqsadga muvofiqdir.

Seminar  m ashg’ulotlarni  o ’tkazishda  quyidagi  didaktik  taom iyllarga  amal 

qilinadi:

seminar m ashg’ulotlarining maqsadini  aniq belgilab olish; 

o ’qituvchining 

innovatsion 

pedagogik 

faoliyati 

b o ’yicha 

bilimlami 

chuqurlashtirish im koniyatlariga talabalarda qiziqish uyg’otish;

talabada natijani  mustaqil ravishda qo’lga kiritish imkoniyatni ta ’minlash; 

talabani nazariy-metodik jihatdan tayyorlash;

seminar  m ashg’ulotlarda  nafaqat  aniq  mavzu  bo’yicha  bilimlarni  yakunlash, 

balki talabalam i tarbiyalash manbai hamdir.

S em in ar m ash g ‘u lo tlariga  tavsiya  etiladigan m av zu lar:

1.  Sinfdan  va  maktabdan  tashqari  ishlarni  tashkil  qilishda  tashkilotchi  shaxsiga 

b o ’lgan talablar

2.  S inf rahbari va bolalar etakchisi

3.  S inf faollarini  aniqlash

4.  Ota-onalar sinf majlisini  tashkil  qilish metodikasi

5.  Tarbiyada  muomala mahorati

6.  O ’quvchiga pedagogik ta 'sir ko’rsatish mahorati

7.  Sharq  mutafakkirlarining merosida oilada bolalami  ahloqiy tarbiyalash

8.  Sinfdan tashqari tarbiyaviy  ishlarni  tashkil  qilish

9.  O ’quvchilar jam oasi  bilan ishlash

lO.O’quvchini  rag'batlantirish  usuli
11 .Ota-onalarga tarbiyaga oid bilimlar berish 

12.Iqtisodiy tarbiya berish usuilari 

13.Ajdodlarimiz madaniy merosi 

M .Iste'dodli  bolalami  aniqlash v au lam i tarbiyalash

15-Tarbiya jarayonida iqtisodiy tushunchalarni  singdirish 

16.Tarbiyaviy  ishlami  am alga oshirishda pedagogik mahorat 

1 7 .0 ’quvchilarjam oasini  shakllantirish

18-Sinf rahbarining m a'naviy  va tarbiya  ishlari  bo’yicha direktor  o ’rinbosari  bilan 

olib borilgan ishlari  Sinfdan vam aktabdan tashqari  tarbiyaviy  ishlartizim i

19.Tarbiyaviy  ishlam ing o ’quvchi tarbiyasiga ta'siri 

2 0 .0 ila d a  bola tarbiyasi

21 .Oiladagi  bola tarbiyasida milliy an'analardan foydalanish

22.Tarbiyaviy  ishlar orqali  inson’arvarlikni tarbiyalash 

2 3.S inf rahbarining yuksak m a'naviy kamoloti 

2 4 .0 ’quvchi  va o ’qituvchi munosabati


Download 306.82 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat