YleishallintoDownload 20.63 Kb.
Sana23.01.2017
Hajmi20.63 Kb.
TULOARVIOIDEN ALITUKSET JA MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET LIITE

KÄYTTÖTALOUS

YLEISHALLINTOKH ja kaupunginjohtaja määrärahan ylitys 120.051,59 euroa.

Perustelu: Ylitys johtuu lomapalkkavelan muutoksen kasvusta. Kasvu johtuu ns. vanhan lomakauden pitämättömistä lomista, joiden määrä on noussut merkittävästi suhteessa edelliseen tilinpäätökseen.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Sosiaalipalvelut määrärahan ylitys 306.326,96 euroa.
Perustelu: Sosiaalipalvelut ylittivät menoarvionsa 306 000 eurolla (7,0 %). Pääasiassa menojen ylitykset kohdentuvat palveluiden ostoihin. Henkilöstökulut pysyivät sosiaalipalveluissa budjetoidussa määrässä. Sosiaalipalvelut myös ylittivät toimintatulonsa 320 000 eurolla (94,2%)
Kehitysvammahuollon asumispalvelut ylittivät budjetoidut menot (+122 000 e). Ylitys johtuu asiakkaiden siirrosta laitoshuollosta asumispalveluihin. Laitoshuollon purku on valtakunnallinen erityishuoltoa koskeva asiakkaiden yksilöllisen asumisen linjaus. Asiakaspalvelujen ostona kehitysvammaisten asiakkaiden perheiden jaksamisen tukemiseksi hankitaan lyhytaikaishoitoa mm. Folkhälsanin Juniorhemmetistä. Vammaispalveluiden kuljetukset ylittivät menot noin 50 000 eurolla. Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa asiakkaiden määrä lisääntynyt, eli myönteisiä päätöksiä on tehty enemmän. Tämä tulee olemaan kasvava kehityssuunta vanhusväestön lisääntymisen takia. Matkojen määrä ei ole kuitenkaan merkittävästi lisääntynyt eli suuri osa asiakkaista ei käytä sallittua 18 yhdensuuntaista matkaa/kk. Kehitysvammaisten omaishoidon tuki ylitti arvioidut menot 46 000 euroa.

Pakolaisten avustukset ylittivät budjetoidut menot n. 38 000 eurolla. Pakolaisille annetut avustukset ja palveluista aiheutuvat menot korvataan kunnille täysimääräisinä, joten menojen ylitys kasvattaa myös toimintatuloja samansuuruisesti.
Lasten päivähoito tuloarvion alitus 117.974,00 euroa

määrärahan ylitys 43.048,16 euroa


Perustelu: Tulot: Lasten päivähoidon tulojen alitus johtuu virheellisesti budjetoiduista päivähoidon maksuista. Päivähoidon asiakasmaksujen tuloarvion alitusta kompensoi arvioitua suuremmat tulot kotikuntakorvauksista. Kotikuntakorvauksia saadaan ulkopaikkakuntalaisten päivähoidosta (+87 000 e).
Menot: Menojen ylitykset johtuvat lisääntyneestä vuokratyövoiman käytöstä, jota on jouduttu lisäämään mm. henkilökunnan pitkittyneiden sairauslomien ja kuntoutusjaksojen vuoksi.


Vanhuspalvelut määrärahan ylitys 181.710,32 euroa
Perustelu: Asiakaspalvelujen ostot (ostot kunnilta ja ostot muilta) ylittyvät noin 196 000 euroa, johtuen mm. lyhytaikaisen laitoshoidon ja kehitysvammaisten omaishoidon tuen sekä palveluasumisen aiheuttamista lisäkustannuksista. Muiden palvelujen ostoissa työvoimavuokrauksenkustannusta saatiin laskettua, mutta vastaavasti sijaisten palkkoihin tuli ylitystä. Henkilöstökulut ylittyivät kaikkiaan 109 000 euroa ( 2,5%). IT- palvelujen osto ylittyi 10 000 euroa. Painatuskulut ylittyivät 4 000 euroa (Ikäihmisten palveluopas). Lääkkeet ja hoitotarvikkeet ovat kallistuneet, ylitys 51 000 euroa, samoin puhdistusaineet ja tarvikkeet, joista ylitystä 4 000 euroa.

Terveydenhuolto määrärahan ylitys 145.194,15 euroa
Perustelu: Selittävä tekijä menojen ylityksessä on palveluiden ostot. HUS:lta ostettavat laboratoriokustannukset ylittyivät 38 000 euroa. Ostot kunnilta ja kuntayhtymiltä (lääkärikäynnit muissa kunnissa ja yhteispäivystyspisteissä) ylittyivät 80 000 euroa. Terveyspalveluiden ostot (mm. kuvantamispalvelut, jalkahoito) ylittyivät 56 000 euroa. Veteraanikuntoutuksen budjetoinnissa oli tapahtunut virhe, josta johtuen menot ylittyivät 53 000 euroa.


Suun terveydenhuolto määrärahan ylitys 120.463,32 euroa

Perustelu: Menot ylittyvät lähinnä hoitotakuun toteutumiseksi tarvittavasta vuokrahammaslääkärityövoiman ostamisesta. Kaupungin omat hammaslääkärit ovat tehneet osa-aikatyötä ja yksi vakanssi on ollut täyttämättä suurimman osan vuotta. Täydentävänä työvoimana on näin ollen pitänyt käyttää vuokrahammaslääkäreitä. Hoitotakuun toteutumiseksi on lisäksi käytetty lähinnä kiireellisten päivystyspotilaiden jatkohoitoon maksusitoumusmenettelyä, johon rahaa on käytetty 103 800. Lisäksi suun erikoishoitoon budjetoidut menot ylittyivät Helsingin kaupungin tekemän laskutusvirheen vuoksi, jota ei voitu ennakoida budjetoinnissa.
Erikoissairaanhoito määrärahan ylitys 190.092,20 euroa

Perustelu: Erikoissairaanhoito koostuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Kauniaisten kustannuksista. Erikoissairaanhoidon menot ylittyivät 190 000 eurolla. Ylitys johtuu Kauniaisten osalta ennustetun palvelusuunnitelman ylittymisestä 2,1 prosentilla.


YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Maankäyttö tuloarvion alitus 1.538.230,32 euroa.

Perustelu: Kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon arvioiduista tuotoista jäivät toteutumatta St 1:n huoltoaseman tontin (Bensowinkuja 2) maankäyttösopimuskorvaus (siirtyi vuodelle 2013) sekä Ratatyöläisten korttelin (osa), Alppikuja 2:n ja Kasavuorentie 11:n tonttien myyntivoittojen osuudet. Em. tonttien luovutuksia siirrettiin osittain tuleville vuosille. Talousarvion ulkopuolisena myyntinä toteutui Mariantien vuokratontin myynti.

SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA

Hallinto määrärahan ylitys 13.458,75 euroa

Perustelu: Investointitalouteen budjetoituja tarveselvityskuluja on siirretty tilinpäätöksessä käyttötalouteen yhteensä 5.240 euron summalla (alittavat investointirajan 10.000 euroa). Lisäksi KEVAn perimät eläkemenoperusteiset ja varhe-maksut ylittivät budjetoidun määrän.Kauniaisten lukio määrärahan ylitys 114.506,95 euroa

Perustelu Budjettiylitystä on toteutunut henkilöstökuluissa yhteensä 111.396 euroa (105,9% toteuma). Lukion opettajien tehtäväkohtaisen palkan korotus oli 1.1.2012 alkaen +5,69% ja henkilökohtaisen lisän korotus oli vastaavasti 1,63%. Ulkopuolinen tuki toimintatuotoissa 33.000 euroa kattaa osaltaan toimintamenoissa olevaa ylitystä toimintamenoissa.Muu koulutoimi määrärahan ylitys 14.451,10 euroa.

Perustelu Toimintamenot ylittävät budjetin -14.451 eurolla (103,9 % toteuma). Mäntymäen koulun järjestämässä Iltapäivätoiminnassa on toimintaan osallistunut lapsimäärä ollut budjetoitua runsaslukuisempi, jolloin on toteutunut ylitystä sekä tuottojen maksutuloissa että menojen henkilöstökuluissa.Muu koulutoimi, erillisrahoitteiset projektit

toimintakatteen ylitys 78.924,38 euroa

Perustelu: Opetushallituksen ja EU:n (CIMO - hankkeita) rahoittamia koulutoiminnan kehittämishankkeita oli runsaasti käynnissä tilivuoden aikana. Kasavuoren koululla päättyi tilivuonna kolme toiminnallisesti ja euromääräisesti merkittävää ”Unelmakoulu”-nimellä kulkevaa kehittämishanketta. Lähinnä näiden projektien omavastuuosuuksista johtuen hankkeiden kustannukset ylittävät hankkeiden rahoituksen 78.924 eurolla. Tilikaudelle kirjaantui hankkeiden tulorahoitusta yhteensä 258.567 euroa ja toimintamenoja vastaavasti yhteensä 337.491 euroa.

RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTAGymnasiet Grankulla Samskola

määrärahan ylitys 102.609,32 euroa

Perustelu: Toteutuneet toimintamenot yhteensä 2.443.026 euroa ylittävät toimintamenobudjetin -102.609 eurolla (104.4% toteuma). Lähes vastaava ylitys on toteutuneissa toimintatuotoissa joka johtuu kaupungin budjetin ulkopuolisesta rahoituksesta kohdistuen kaupungin menobudjetin ylittäviin hankintoihin.

Muu koulutoimi määrärahan ylitys 23.907,84 euroa

Perustelu: Toimintavuonna ruotsinkielinen koulutoimi on ottanut vastatakseen eräitä erityisoppilaiden kouluunkäyntiin liittyviä kustannuksia, jotka aiemmin on budjetoitu ja kirjattu sosiaali- ja terveystoimen kustannuksiin.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Kulttuuripalvelut määrärahan ylitys 6.382,45 euroa

Perustelu: Ylitykseen on syynä mm. budjetoimaton musiikkiopiston avustuskulu 8 000 €. Vastaavasti toimintatuotot ylittävät budjetin 13 696 €, jolloin toimintakate on + 7 314 €.INVESTOINNIT
KIINTEÄ OMAISUUS tuloarvion alitus 18.197,93 euroa
Perustelu: Maaomaisuuden myynteihin sisältyneitä hankkeita siirrettiin tuleville vuosille.
TALONRAKENNUS
Mäntymäen koulun piha-alueen monitoimikenttä
määrärahan ylitys 23.740,00 euroa
Perustelu: Mäntymäen koulun pihalle kevään ja kesän 2011 aikana KVR-urakkana rakennetun monitoimikentän toteutusvaiheessa ilmeni että kentän sijoitus vaati lisätöinä uuden pelastustiereitin rakentamisen, sekä Torpantien puoleisen piha-aidan, kahden kiinteän penkin ja yhden pihavalaisimen siirtämisen.
Svenska skolcentrumin A-osan kunnostaminen
määrärahan ylitys 127.915,53 euroa
Perustelu: Svenska Skolcentrumin A-osan sekä B-ja D-osien saneeraushankkeiden toteutus yhdistettiin aikataulu- ja teknistaloudellisista syistä yhdeksi urakaksi. A-osan saneerauksen hankekohtainen määräraha ylittyi, mutta B- ja D-osien saneerauksen hankekohtainen määräraha alittui. Mainittujen hankkeiden yhdistetty toteuma alitti yhteenlasketut hankekohtaiset määrärahat.

JULKINEN OMAISUUSViheralueet määrärahan ylitys 6.214,05 euroa
Perustelu: Thurmaninpuiston valaistusurakkaan liittyvä viimeinen maksuerä, joka olisi tullut laskuttaa heti puiston valaistustöiden valmistuttua vuonna 2010, laskutettiin vasta vuoden 2012 loppupuolella.
Download 20.63 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik