Xalq ta’limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to’g’risidaDownload 99,89 Kb.
bet1/50
Sana07.09.2021
Hajmi99,89 Kb.
#168049
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Bog'liq
Biologiya 600-1
@Tarixdan Testlaruz 9 sinf O'zbek Tarix Mavzulashtirilgan Testlar, 33, CHIQARISH KERAK, CHIQARISH KERAK, CHIQARISH KERAK, slayd-2021


\Biologiya 600

1.“Xalq ta’limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi ‘Q-3931 Qarori qachon qabul qilingan?

*a) 2018-yil 5-sentyabr ‘Q-3931

2. Irsiy o’zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuni qaysi olim yaratgan?

*a) N.I.Vavilov

3.Aniq vaziyatlarni o’rganish, tahlil qilish asosida o’qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

*a) Keys-stadi metod

s) SWOT tahlil metod

d) Loyixa metod

4. Keys-stadi» qaysi so’zdan olingan va qanday ma’noni anglatadi?

*A Inglizcha so’z bo’lib, («case» – aniq vaziyat, hodisa,

«study» – o’rganish, tahlil qilish)

5. “ Mutattsiya” atamasini fanga birinchi bo’lib fanga kim olib kirgan?

*a) G.De-Friz

6. Qaysi metod ishtirokchilardagi umumiy fikrlardan xususiy xulosalar chiqarish, taqqoslash, qiyoslash orqali axborotni o’zlashtirish, xulosalash, shuningdek, mustaqil ijodiy fikrlash ko’nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

*a) «FSMU» metod

7. Qaysi metod o’quvchilar yoki qatnashchilarni mavzu buyicha tayanch tushunchalarni o’zlashtirish darajasini aniqlash, o’z bil\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\imlarini mustaqil ravishda tekshirish, baholash, shuningdek, yangi mavzu buyicha dastla+bki bilimlar darajasini tashxis qilish maqsadida qo’llaniladi.

*a) “Tushunchalar tahlili” metodi

8. Quyidagi tariflar ichidan Aqliy xujum metodiga berilgan tarifni to’ing?

*a) Biror muammo bo’yicha ta’lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to’’lab, ular orqali ma’lum bir yechimga kelinadigan metoddir.

9. “Aqliy hujum” metodini qo’llashdagi asosiy qoidalar nechta?

*a) 3


10. Kumulyativ ‘olimeriyada ikki juft noallelgen ishtirokida 2-avlodda fenoti’ bo’yicha ..... bo’ladi.

*a) 1:4:6:4:1

11. Ta’lim oluvchilarni faollashtirish maqsadida ularni kichik guruhlarga ajratgan holda o’quv materialini o’rganish yoki berilgan to’shiriqni bajarishga qaratilgan metodni aniqlang?

*a) Kichik guruxlarda ishlash metod

12. Urug’ning unib chiqishi, vegetativ organlarning shakllanishi kuzatilib, generativ organ gul kurtakning ‘aydo bo’lishi bilan tugaydigan ontogenez davrini ko’rsating?

*a) Yoshlik davri

13. Biror mavzu bo’yicha ta’lim oluvchilar bilan o’zaro bahs, fikr almashinuvi ko’rinishiga ega bo’ladigan metodni aniqlang.

*a) Keys-stadi metod

14. “O’ng qo’l” qoidasi qaysi metodda qo’llaniladi.

*a) Bahs-munozara metod

15. Bahs-munozara metodining bosqichlari ....

*a) 5


16. Ta’lim oluvchilarning individual yoki guruhlarda belgilangan vaqt davomida, belgilangan mavzu bo’yicha axborot yig’ish, tadqiqot o’tkazish va amalga oshirish ishlarini olib borishi qaysi metod xisoblanadi.

*a) Keys-stadi metod Loyixa metod

17. Jinsni aniqlashning ...... ti’i keng tarqalgan bo’lib, jins urug’lanish vaqtida ma’lum bo’ladi?

*a) singam

18. O’zbekiston Res’ublikasi Vazirlar Mahkamasining qaysi qarori asosan kom’etentsiyaviy yondashuvga asoslangan Davlat ta’lim standartlari qabul qilingan.

*a) 2017 yil 6 a’reldagi “Umumiy o’rta ta’lim va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to’g’risida” gi 187-sonli qarori

19. Davlat ta’lim standartini maqsadini belgilang.

*a) Umumiy o’rta ta’lim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg’or tajribalari hamda ilm-fan va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, ma’naviy barkamol va intellektual shaxsni tarbiyalashdan iborat.

20. O’quv-metodik majmua-….kiradi.

*a) o’qituvchi uchun metodik qo’llanma, darslik, multiiediali ilova darslik, mashq daftari, o’qituvchi uchun metodik qo’llanma, darsliklarning mulg’timediali ilova

21. Krossvordlar, boshqotirmalar, mantiqiy fikrlashga undovchi to’shiriqlar va hokazo) to’shiriqlardan iborat bo’lgan didaktik vosita bu-...

*a) Mashq daftari

22. Modul qanday ma’noni anglatadi?

*a) Inglizcha, qism , blok

23. Jinsni aniqlashning ...... ti’i keng tarqalgan bo’lib, jins urug’lanish vaqtida ma’lum bo’ladi?

*a) singam

24. Qaysi metodda o’qituvchi darsning borishini boshqaruvchi va asosiy faoliyat ko’rsatuvchi shaxs, o’quvchilar nofaol tinglovchilar va ular o’qituvchi ko’rsatmasinigina bajarishadi.

*a) ‘assiv metod

25. Qaysi metodda o’qituvchi va o’quvchining o’zaro hamkorligining shakli, bunda o’quvchi ‘assiv tinglovchi emas, balki o’qituvchi bilan birday faollikka ega.

*a) Faol metod

26.Qaysi metodda ta’lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta’lim jarayonining markazida ta’lim oluvchi bo’lgan metodlar tushuniladi.

*a) Interfaol metod

27. Qaysi metodda dars davomida izchil va maqsadga yo’naltirilgan holda vujudga keltirilgan muammoli vaziyatlarni o’quvchilar avval o’zlashtirgan bilim va ko’nikmalarini yangi vaziyatlarda qo’llashi orqali o’quv materialini faol o’zlashtirishiga xizmat qiladi.

*a) Muammoli izlanish metodlari

28. Muammoli metoddan foydalanilgan dars (“Aqliy hujum”) necha bosqich asosida tashkil etiladi?

*a) 6


29. Qaysi metodlar o’quv materiali mazmunining yo’nalishini belgilab, o’quvchilarning bosh g’oyani ajratish, o’rganilayotgan ob’ektni tahlil qilish, qiyoslash, umumlashtirish ko’nikmalari, aqliy faoliyat usullarini egallash, abstrakt tafakkurni rivojlantirish, sabab-oqibat bog’lanishlarni anglash imkonini yaratadi.

*a) Mantiqiy metodlar

30. Qaysi metod induktiv, deduktiv, tahlil, bosh g’oyani ajratish, qiyoslash, umumlashtirish metodlar guruxiga ajratiladi.

*a) Mantiqiy metodlari

31. Qaysi metodda o’quvchilarning e’tibori avval xususiy faktlarni o’rganishga jalb qilinadi, so’ngra xususiydan umumiy xulosalar chiqarishga yo’naltiriladi. Deduktiv

*a) Induktiv

32. Qaysi metodda o’quvchilar avval umumiy qonunlarni o’rganadi, so’ngra umumiydan xususiy xulosa chiqarishga o’rgatiladi.

*a) Deduktiv

33. Qaysi metodda darslik, qo’shimcha o’quv adabiyotlari, ko’rgazma vositalari ustida mustaqil o’tkazilgan kuzatish va tajriba natijalari, masala va mashqlar ishlash bilim manbai sanaladi.

*a) Mustaqil ishlash metodlari

34. Qaysi metodlar o’quvchilarning bilishga bo’lgan qiziqishlari, aqliy faolliklari, yangi bilimlarni egallashga bo’lgan ehtiyojlari, muloqot madaniyati, o’z-o’zini nazorat qilish va boshqarish, baholash ko’nikmalarini rivojlantirishga zamin tayyorlaydi?

*a) Mustaqil ishlash metodlari

35. Qaysi metod nazorat ta’lim jarayonining ajralmas qismi bo’lib,. nazoratning muntazamligi va izchilligi o’quvchilarni faol aqliy mehnat qilishga undaydi, ularda ma’suliyat, burch, diqqat, xotira, o’z-o’zini nazorat qilish va baholash ko’nikmalarini rivojlantirishga zamin tayyorlaydi.

*a) O’quvchilarning faoliyatini rag’batlantirish va asoslash metodlari

36. Didaktik o’yinlarning turlari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

*a) syujetli-rolli o’yinlar; ijodiy o’yinlar; ishbilarmonlar o’yini; konferentsiya, o’yin-mashqlar.

37. “Odamga o’rmon hamrohlik qiladi, cho’l kuzatib qo’yadi», degan fikrni aytgan olim kim

*a) A.Gumboldt

38. Ma’lum birikish guruxga kirgan genlarning joylashish tasviri ...... deyiladi?

A. Genetik xarita

s) Gomologik xarita

39. Qaysi metodda o’quvchilar teng ikkita guruhga ajratiladi. Har ikkala guruh bir xil to’shiriqni bajaradilar?

*a) Komandada o’qitish metodi (R. Slavin).

40. Qaysi metodda kichik guruhlar 6 - 8 o’quvchidan tashkil to’adi. Dars davomida o’rganiladigan mavzu mantiqan tugallangan qism (blok yoki modul)larga ajratiladi

*a) “zigzag” yoki “arra” metodi (E. Aronson)

41. Qaysi olim birinchi bo’lib oshqozonga fistula o’rnatish usulini qo’llagan?

*a) V.A.Basov

42. Qaysi olim darslarni ti’larga ajratishda tushunchalarni asosiy mezon etib belgilagan?

*a) N.M.Verzilin

43.Buyuk Britaniyada boshlang’ich ta’lim necha yil ?

*a) 5 yil

44. Buyuk Britaniyada ta’lim bosqichlari nechta?

*a) 4 bosqich

45. Buyuk Britaniyada 7-11 yoshli bolalar boshlang’ich maktab (junior school yoki ‘re’oratory school) da qaysi fanlar o’qitiladi.

*a) matematika, ingliz tili, geografiya, tarix, musiqa va san’at

46. Qaysi davlatda Zoologiya va botanikadan laboratoriya ishlarini o’tkazishda kom’g’yuter texnologiyalari qo’llaniladi, chunki tajribalar o’tkazishda tirik ‘re’aratlardan foydalanish qonun tomonidan ta’qiqlangan.

*a) Buyuk Britaniya

47. ‘ISA xalqaro dasturining 2012 yilgi natijalariga ko’ra, 4-o’rinni egallagan.

*a) Finlyandiya

48. Finlandiya ta’limining asosiy jihatlari: .......

*a) Maktabda matematika, ingliz tili, geografiya, tarix, musiqa va san’at o’qitilishi o’rta

49. Finlyandiyada majburiy ta’lim necha bosqichda amalga oshiriladi:

*a) 2

50. Finlandiyada kasbiy-texnik o’quv yurtida necha yil o’qishlari mumkin.*a) 1-4 yil

51. Qaysi o’simlikning yon ildizlari atrofga 20-30 metrga tarqaladi?

*a) yong’oq

52. Finlandiyada biologiya qaysi sinfdan alohida fan sifatida o’qitiladi

*a) 5-6 sinfdanoq

53. Finlandiyada Bitta modulni o’rganish qancha vaqtni tashkil etadi.

*a) 5 hafta

54. AQSHda qaysi fanlarni o’qitishga alohida e’tibor qaratiladi.

* A. Maktabda matematika, ingliz tili, geografiya, tarix, musiqa va san’at o’qitilishi “strategik fanlar” (matematika, kimyo, fizika, kom’g’yuter texnikasi)ni o’qitishga alohida e’tibor qaratiladi.

55. Qaysi davlatda Kichik o’rta maktabda (7-9-sinflar) yagona o’quv rejasi, dasturlar, darsliklar mavjud emas, biroq tabiatshunoslik majburiy fanlar qatoriga kiradi.

*a) Amerika

56. Amerikada qaysi fan bir yil davomida majburiy fan sifatida o’qitiladi.

*a) Umumiy tabiatshunostlik

57. O’zbekiston Res’ublikasi ‘rezidentining “Xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar

to’g’risida”gi Farmoni kachon qabul qilindi.

*a) 05.09.2018 yildagi № ‘F-5538

58. STEAM ta’limi qaysi davlatda ishlab chiqilgan?

*a) Amerika

59. STEAM yondashuvining asosiy g’oyasi ....

*a) amaliyot nazariy bilimlar kabi muhimdir.

60. Qaysi mamlakatlarda STEAM-ta’limi sohasida davlat dasturlari amalga oshirilmoqda?

*a) AQSH, Singa’ur, Koreya, Avstraliya, Xitoy, Buyuk Britaniya, Isroil

61. Qaysi Institutni shiori «Mens et Manus» («Tafakkur va qo’l») bo’lib, STEAM kurslari va bolalarning STEAM kontse’tsiyasi bilan boyitilgan.

*a) Massachuset texnologik instituti (MIT)

62. Qachon va qaerda “STEAM forward” Xalqaro Konferentsiyasi bo’lib o’tdi.

*a) 2014 yilda Isroilning Quddus shahrida

63. Odamda orasida eng ko’’ uchraydigan qon guruxini ko’rsating.

*a) I gurux

64. “2017-2021 yillarda O’zbekiston Res’ublikasini rivojlantirishning

beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasi”ning IV ustivor yo’nalish nima deb nomlanadi.

*a) Ijtimoiy soxani rivojlantirish

65. Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi 997-son qarori qanday nomlanadi.

*a) “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida”

66. Boshlang’ich 4-sinf o’quvchilarining matnni o’qish va tushunish darajasini baholash xalqaro tadqiqoti qaysi javobda ko’rsatilgan.

*a) (‘IRLS)

67. 4 va 8-sinf o’quvchilarining matematika va tabiiy yo’nalishdagi fanlardan o’zlashtirish darajasini baholash xalqaro tatqiqoti qaysi javobda ko’rsatilgan.

*a) (TIMSS)

68. 15 yoshli o’quvchilarning o’qish, matematika va tabiiy yo’nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash xalqaro tatqiqot qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan.

*a) (‘ISA)

69. Rahbar va ‘edagog kadrlarning umumiy o’rta ta’lim muassasalarida o’qitish va ta’lim olish muhitini hamda o’qituvchilarning ish sharoitlarini o’rganish bo’yicha xalqaro tatqiqot qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan.

*a) (TALIS)

70. Terining ustini qanday to’qima o’rab turadi?

*a) Yassi e’iteliy to’qima

71. ‘ISA xalqaro dasturi nechi yilda bir o’tkaziladi.

*a) 3 yil

72. ‘ISA xalqaro dasturi nechi ballik tizmda o’tkaziladi.

*a) 1000 ballik

73. 1983-yil I.Montane nimani aniqlagan?

*a) OITS virusi

74. “Standart” so’zining lug’aviy ma’nosi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan.

*a) inglizcha , “nusxa, o’lcham, me’yor”

75. Qo’shni nukleotidlar orasidagi fosfodiefir bog’larini tiklash orqali DNK bo’lagini bog’lash vazifasini bajaruvchi ferment..... deb ataladi.

*a) DNK ligaza

76. Umumiy o’rta ta’limning Davlat ta’lim standarti necha bob va necha banddan iborat:

*a) 6 ta bob, 22 band

77. Umumiy o’rta ta’limning Davlat ta’lim standarti 5-bobi nimaga bag’ishlangan?

*a) Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standartini joriy etish tartibi

78. Umumiy o’rta ta’limning Davlat ta’lim standarti 6-bobi nimaga bag’ishlangan?

*a) Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standartini joriy etish tartibi

79. Umumiy o’rta ta’limning Davlat ta’lim standarti 2-bobi nimaga bag’ishlangan?

*a) Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standartining maqsad va vazifalari;

80. Davlat ta’lim standarti quyidagi tarkibiy qismlarini belgilang.

*a) umumiy o’rta ta’limning tayanch o’quv rejasi; umumiy o’rta ta’limning o’quv dasturi; umumiy o’rta ta’limning malaka talablari; baholash tizimi.

81. O’quv dasturi kim tomonidan ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi?

*a) Xalq ta’limi vazirligi tomonidan

82. Bilim — ........

*a) o’rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish;

83. Ko’nikma — ........

*a) o’rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo’llay olish;

84. Malaka — ........

*a) o’rganilgan bilim va shakllangan ko’nikmalarni notanish vaziyatlarda qo’llay olish va yangi bilimlar hosil qilish;

85. Kom’etentsiya — ........

*a) mavjud bilim, ko’nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo’llay olish qobiliyati.

86. Tayanch kom’etentsiyalar nechta?

*a) 6

87. Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 5-sinf bitiruvchilari Standart darajasini aniqlang?*a) A

88. Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari Standart darajasini aniqlang?

*a) V1

89. Ochiq axborot resurslari yordamida interfaol virtual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta’lim texnologiyasidir bu.......

*a) Smart education

d) 90. 2015 yilda Res’ublikamizning o’aysi shaxrida eng zamonaviy va innovatsion axborot kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan, keng formatli sensorli elektron doskalar, kom’g’yuterlar, o’quvchilar ‘lanshetlari, lazerli ‘rinter, raqamli videokamera va boshqa AKT jihozlaridan iborat Smart sinfxona yaratildi.

*a) Toshkent shaxri

91. Qanotchali mevalarni aniqlang?

*a) Qayrag’och, shumtol, zarang

92. Qaysi davlatlarida Smart - jamiyatni milliy g’oya va asosiy siyosiy vazifa sifatida e’lon qilindi?

*a) Gollandiya, Avstraliya, Koreya

93. Smart boards .....

*a) interfaol doskasi

94. O’qituvchi o’quvchilarning nima bilan shug’ullanishini kuzatishi, o’quvchilar ishlayotgan barcha monitorlarni ko’rsatishi, o’quvchilar monitorlarini bloklashi kabilar qaysi dasturiy taminot yordamida amalga rshirilgan.

*a) Smart boards Synchron Eyes

95. Kom’yuterlashtirilgan sinflarda o’qituvchilar va o’quvchilar uchun mo’ljallangan maxsus dasturiy ‘aket qaysi?

*a) Smart education

96. Hamkorlikda ta’lim olish dasturiy ta’minotini belgilang

*a) Smart Notebook™ CE

97. Sinfni boshqarish dasturiy ta’minotini belgilang

*a) Smart Notebook™

98. O’quvchilar uchun dasturiy ta’minotini belgilang

*a) Smart Notebook™ CE

99. Qaysi dastur sizga mobil telefondan foydalanib, o’quvchilar bilan so’rovlarni o’tkazishga imkon beradi.

*a) “‘lickers”

100. Falanga zaxari odamda qanday ta’sirga ega?

*a) Zaxar bezi yo’q

101. 780 ta N bog’i bo’lgan DNK zanjirining A-T , G-S nukleotid orasidagi nisbati 1:1,5 shu DNK fragmentidagi Adeninlar sonini to’ing

*a) 120

102. Bitta xromosomada joylashgan genlar birikish guruxlarini xosil qiladi va nasldan-naslga birikkan xolda o’tadi. Bu qonun qaysi olim tomonidan yaratilgan?

*a) T.Morgan

103. Irsiy o’zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuni ni qaysi olim yaratgan?

*a) T.Morgan

104. Ma’lum sharoitda bir organizm irsiy molekulasi har qanday bo’lagining ikkinchi organizm irsiy molekulasi tarkibiga birikish xodisasiga ........ deb ataladi?

*a) Transformatsiya

B

105. Jig’ildon ‘aydo bo’lgan hayvonning ayirish sistemasi nimadan iborat*a) Mal’igi naychadan

106. DNK ning bir bo’lagi bo’lib ular tuzilishi jixatidan RNK- tutuvchi viruslarni eslatadi.

*a) retrotrans’ozonlar

1. Kompetensiyaviy yondoshuvga asoslangan O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to’g’risida”gi 187-sonli qarori qachon qabul qilingan?

* a) 2017 yil 6 aprel


Download 99,89 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
guruh talabasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
toshkent davlat
tashkil etish
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
bilan ishlash
O'zbekiston respublikasi
matematika fakulteti
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
ta’limi vazirligi
fanining predmeti
saqlash vazirligi
moliya instituti
haqida umumiy
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
fanidan tayyorlagan
umumiy o’rta
samarqand davlat
ishlab chiqarish
fanidan mustaqil
Toshkent axborot
universiteti fizika
fizika matematika
uzbekistan coronavirus
Darsning maqsadi
sinflar uchun
Buxoro davlat
coronavirus covid
Samarqand davlat
koronavirus covid
sog'liqni saqlash