VÜsalə azər qizi musali (SƏMƏdova) filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosentDownload 116 Kb.
Sana10.04.2017
Hajmi116 Kb.
VÜSALƏ AZƏR QIZI MUSALI (SƏMƏDOVA)

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrasının dosenti

e-mail: tezkireshinas@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

• 1982-ci il avqustun 18-də Xırdalan şəhərində anadan olmuşdur.

• 1997-2001, BDU, “Nəşriyyat işi və redaktəetmə” ixtisası üzrə bakalavr;.

• 2001-2004, BDU, “Biblioqrafiyaşünaslıq” ixtisası üzrə magistr;

• 2006-cı ildən filologiya üzrə fəlsəfə doktoru;

• Ailəlidir. İki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

• 2004-2005- AMEA Əlyazmalar İnstitutu dissertant;

• 2006-ci il, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru - AMEA Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, “XV-XVII əsrlər Türk təzkirələrinin strukturu və spesifikası (əlyazma qayanaqları əsasında)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası;


  • 2007-2011-ci illər elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantura;

• 2012-ci il dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

• 2002-2007-ci il, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu “Türkdilli əlyazmalar” şöbəsi, laborant, kişik elmi işçi, elmi işçi;

• 2004-2012-ci il, BDU Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrası, müəllim;

• 2010-cu il, AMEA Əlyazmalar İnstitutu, “Mətnlərin nəşrə hazırlanması” şöbəsi, böyük elmi işçi;


  • 2012-ci il- BDU Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrası, dosent

APARDIĞI DƏRSLƏR

“Nəşrin redaktor hazırlığı”;

“Uşaq ədəbiyyatının nəşrə hazırlanması və redaktəsi”;

“Nəşriyyatda poliqrafiya texnika və texnologiyası”;

“Dövri nəşrlərin redaktor hazırlığı”

TƏDQİQAT SAHƏSİ

• Türk təzkirəçilik tarixi;

• Əlyazma kitabları;

• Müxtəlif növ ədəbiyyatın nəşri və redaktəsi problemləri.

BEYNƏLXALQ SİMPOZYUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAK

1. Həkim və təbiblər Osmanlı şüəra təzkirələrində // Orta əsr əlyazmalarında tibb və əczaçılıq, I Uluslararası sempoziyum, Vaşinqton Elmlər Akademiyası və Heydər Əliyev Fondu, Bakı, 2006.

2. Osmanlı tezkirelerinde sanatkar şairler // Yakın ve Orta Şark: Geçmişi, bugünü ve yarını. Uluslararası sempozyum, Bakü 24-25 Ekim 2007.

3. Lətifi təzkirəsində latifə və rəvatlər // Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə. V Uluslararası Folklor sempoziyumu, Bakı, 17-19 oktyabr 2007.

4. Tezkirelerin Çorum nüshaları // Osmanlıdan Cumhuriyete Çorum Uluslararası sempozyum. 23-25 Kasım 2007. Hitit Üniversitesi, Çorum.

5. Ahdi Bağdadi tezkiresi’nde İstanbul ve İstanbullu şairler // I Uluslararası Türk edebiyatı sempozyumu. 3-5 Nisan, 2008, Beykent Üniversitesi. İstanbul.

6. Klasik Türk edebiyatında şerh eserler (Osmanlı tezkireleri esasında) // Prof. Abdülkadir Karahan anısına I Uluslararası Diven Edebiyatı sempozyumu, 27-28 mayıs 2008. Beykoz – İstanbul.

7. Tezkirelere gore Türk esnaf tarihi // I Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir sempozyumu. 15-17 Ekim 2008. Ahi Evran Üniversitesi. Kırşehir.

8. Kemalü’ş-Şuara tezkiresinde Mehmet Akif Ersoy // I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy sempozyumu: 19-22 kasım 2008, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur – Türkiye.

9. Necati Beğ şiirlerine yazılmış nazireler (Lâtifi tezkiresi esasında) // I. Uluslararası Türk dili ve edebiyatı sempozyumu, 15-17 Nisan, 2009, Kocaeli Ünıversitesi, Kocaeli.

10. Osmanlı tezkirelerine göre Azerbaycan edebiyatının araştırılmamış sayfaları // Prof. Dr. Mustafa İsen adına Klassik Türk edebiyatında Biyografi sempozyumu, 6-8 Mayıs 2010, Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir - Türkiye.

11. Osmanlı tezkirelerine göre Bergama ve Bergamalı şairler // Uluslararası Bergama sempozyumu, 7-9 nisan 2011, Bergama – Türkiye.

12. Şuara tezkirelerine göre şairlerin Hac yolculuğu öyküleri // Uluslararası Osmanlı öncesi ve Osmanlı tarihi çalışmaları 4. ara dönem sempozyumu: 14-17 Nisan 2011, Uşak Üniversitesi, Uşak – Türkiye.

13. «Мешаир аш-Шуара» как источник по истории классической азербайджанской литературы // XXVI Международная Конференция источниковедение и истография стран Азии и Африки «Модеринизация и традиции», Санкт-Петербург, 2011

14. Mahmud Kamal İnal təzkirəsində azərbaycanlılar / “Azərbaycan Dünya ədəbiyyatında” Beynəlxalq konfrans. Xəzər Universiteti. – 27 - 28 may 2011.

15. Osmanlı təzkirələrinə görə Azərbaycan – Türkiyə ədəbi əlaqələri / “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans. АМЕА Şərqşünaslıq İnstitutu və Rumıniya Babeş-Bolyai Universitetinin Türkologiya və Mərkəzi Asiya Araşdırmalar İnstitutu. 1 – 2 iyun 2011. - Bakı – Azərbaycan.

16. Səfəvi dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqlarından “Töhfeyi-Sami” təzkirəsi / “Gənc alimlərin elm festivalı” 13 – 15 iyul 2011. - Bakı – Azərbaycan.

17. Osmanlı tezkireleri ışığında Nevşehirli şairler / Uluslararası Nevşehir tarih ve kültür sempozyumu Bildiri Özetleri. Nevşehir Üniversitesi, 16-19 kasım 2011.

18. Azərbaycan təzkirəşünaslığının problemləri / Mübariz Əlizadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfrans. Bakı, 28-30 dekabr, 2011.

19. Azərbaycan və Osmanlı təzkirələrinin fərqli və oxşar cəhətləri // Akademik V.Məmmədə­li­ye­vin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Res­publika elmi konfransı, Bakı, 2012.

20. Orta əsrlər Şərqinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı. Z.Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumu, Bakı, 7-8 may, Elm, 2012.

21. Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatı nəşr edən nəşriyyatlar və onların fəaliyyətinin təhlili // II Beynəlxalq Türk xalqları Uşaq ədəbiyyatı kongresi, Qafqaz Universiteti, 11-13 oktyabr 1012-ci il.

22. Azərbaycanda nəşr olunan elmi jurnalların dünya standartlarına uyğunlaşdırılması və e-jurnallar// İnformasiya cəmiyyəti və kitabxana informasiya fəaliyyəti”mövzusunda Respublika elmi konfransı, 20 dekabr, 2012.

23. B.Vahabzadənin əsərlərinin nəşri problemləri və biblioqrafiyasının yenidən hazırlanması // I Beynəlxalq Bəxtiyar Vahabzadə simpozyumu. Bakı, Qafqaz Universiteti, 2012.

24. Azərbaycan təzkirələrinin dili // Dedicated to the 90 th Anniversary of the National leader of Azerbaijan, H.Aliyev. I İnternational Scientific Conference of Young Researchers. Qafqaz University, 26-27 aprel 2013-cü il.

25. Азербайджанские поэты в страницах тезкире «Хатимат ал-ашар Турецкого автора ФатинЭфенди//XXVIIМеждународная научная  конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки «ЛОКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ И ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА».Восточныйфакультет СПбГУ, 24-26 aprel 2013.

26. Bir təzkirəçinin gözüylə Mehmed Akif Ersoy // Türk dünyasını işıqlandıranlar: M.A.Ersoy, Hüseyn Cavid Beynəlxalq konfransı, Qafqaz Universiteti, 16-18 may 2013.

27. Contibution of Azerbaijanias to the Ottoman Culture // Abstracts Collection on new Challenges in the European AREA: İnternational Baku Form of Young Scientists, Dedeicated to the 90-th anniversary of National leader Heydar Aliyev, 20-25 may 2013.

28. Ünlü Maraşlı şair N.F.Kısaküreyin eserlerinin Azerbaycanda araştırılması ve yayınlanması // Uluslararası Cümhuriyet döneminde Maraş sempozyumu, 15-16 noyabr 2013.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar


1. Musalı Vüsalə. XV-XVII əsrlər türk təzkirəçiliyi. Bakı: Nurlan, 2007, 270 s.

2. Musalı Vüsalə. Osmanlı təzkirələrində Azərbaycanlı şairlər. Bakı: Nurlan, 2009, 368 s.

3. Musalı Vüsalə. Türk təzkirəçiliyi: bəblioqrafiya. Bakı: Elm və Təhsil, 2011, 398 s.

4. Musalı Vüsalə. Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 264 s.

5. Musalı Vüsalə. Azərbaycan təzkirəçilik tarixi. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 380 s.

Proqram və metodik göstəriş

1. Kitabın texniki redaktə problemləri. Proqram, Bakı, 2008, 11 s.

2. Nəşrin redaktor hazırlığı. Proqram, Bakı, 2008, 23 s.

3. Kitabın texniki redaktə problemləri. Metodik göstəriş, Bakı, 2009, 14 s.

Məqalələr

1. Təzkirələr bibliyoqrafik informasiyanın ilkin forması kimi // Magstrların II Elmi konfransının materialları. Sumqayıt, 2002, s. 283 – 284.

2. Türkiyədə yaranmış ilk şüəra təzkirəsi – Həşt – behişt / Elm qəzeti, bakı, 2002, 19 sentyabr.

3. Bir daha Şərq ədəbiyyatında təzkirələrvə təzkirəçilik // Filologiya məsələləri, N 3, 2002, s. 70 – 75.

4. Dövlətşah Səmərqəndi və onun “Təzkirətüş-şüəra”sı // Filologiya məsələləri, N 4, 2002, s. 97 – 102.

5. Kastamonulu Latifi və “Təzkirətüş-şüəra”sı // Filologiya məsələləri, N 5, 2003, s. 42 – 46.

6. Azərbaycan təzkirəçiliyinin XIX – XX əsrlər mərhələsi // Filologiya məsələləri, N 1, 2003, s. 75 – 79.

7. Azərbaycanlı şairlər Dövlətşah təzkirəsində // Tarix və onun problemləri, N 3, 2003, s. 14 – 17.

8. Farsdilli təzkirəçiliyin XV-XVI əsrlər mərhələsi // Azərbaycan elmi və mədəniyyəti (Elmi konfrans), Bakı, 2003, s. 12 – 13.

9. Təzkirələrin Bakı nüsxələri // Bakı Slavyan Universiteti: “Humаnitаr Еlmlərin öyrənilməsinin аktuаl prоblеmləri” (ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bаkı, 2004, № 3, s. 174-184.

10. Qulam Məmmədli və “Təzkirə”sinin əlyazması // AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu: “Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri” (IX Respublika elmi konfransının materialları). Bakı, 2004, s. 335-337.

11. “Məcalisün-nəfais” təzkirəsi – farsca tərcümələri, əlyazma nüsxələri // Bakı Dövlət Universiteti: “Dil və ədəbiyyat” (beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), Bakı, 2005, № 1(43), s. 62-67.

12. ХV-ХVII əsrlər türk təzkirələrinin tədqiq və nəşr tаriхi // Bakı Dövlət Universiteti: “Dil və ədəbiyyаt” (beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), Bаkı, 2006, № 1, s.183-186.

13. «Təzkirətül-övliyа»nın türkcə tərcümələrinin bəzi əlyаzmа nüsхələri // AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu:“Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri” (X Respublika elmi konfransının materialları). Bakı, 2006, s. 178-185.

14. Оsmаnlı şüərа təzkirələrində şаir həkim, təbib və əttаrlаr // Bakı Slavyan Universiteti: “Humаnitаr Еlmlərin öyrənilməsinin аktuаl prоblеmləri” (ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bаkı, № 5, 2007, s. 231-236.

15. ХVIII əsr Оsmаnlı şüərа təzkirələrinin strukturu, spеsifik cəhətləri və əlyаzmа nüsхələri // Bakı Dövlət Universiteti: ”Dil və Ədəbiyyаt” (beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), Bаkı, 2007, № 2(56), s. 192-196.

16. Musiqiçilər Оsmаnlı təzkirələrində // Bakı Dövlət Universiteti: ”Dil və Ədəbiyyаt” (beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), Bаkı, 2007, № 3(57), s.146-150.

17. Оsmаnlı təzkirələri tərcümə sənəti hаqqındа // Bakı Slavyan Universiteti: “Mütərcim” (ədəbi, elmi, tərcümə jurnalı), Bakı, 2007, № 1-2, s.120-124.

18. Şirvаnşаhlаr dövlətinin ədəbi mühiti Dövlətşаh Səmərqəndinin «Təzkirətüş-şüərа» əsərində // AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu: “Filоlоgiyа məsələləri”, Bakı, 2007, № 4, s.469-477 Оsmаnlı təzkirələri şаrihlər və şərh ədəbiyyаtı // Bakı Dövlət Universiteti: ”Dil və Ədəbiyyаt” (beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), Bаkı, 2007, № 4(58), s.208-211.

19. Оsmаnlı təzkirələri qаdın şаirlər hаqqındа // AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu: “Filоlоgiyа məsələləri”, Bakı, 2007, № 5, s.174-184.

20. Lətifi təzkirəsində lətifə və rəvаyətlər // AMEA Folklor İnstitutu: «Оrtаq türk kеçmişindən оrtаq türk gələcəyinə»(V Uluslаrаrаsı Fоlklоr Kоnfrаnsının mаtеriаllаrı). Bаkı, 2007, s.716-717.

21. Оsmаnlı təzkirəçisi Lətifinin nəzirələri // Аzərbаycаn Dillər Univеrsitеti: “Elmi xəbərlər”, Bakı, 2007, № 7, s.190-197.

22. ХVI əsr müəllifi Qəribi və оnun nаməlum təzkirəsi // AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu: “Filоlоgiyа məsələləri”, Bakı, 2007, № 3, s.350-356.

23. Türkiyеdе şuаrа tеzkirеlеrinin nеşrinе dаir // Bakı Dövlət Universiteti: ”Dil və Ədəbiyyаt” (beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), Bаkı, 2008, № 2(62), s.149-154.

24. Аzərbаycаn şаirləri Оsmаnlı təzkirələrində // Bakı Slavyan Universiteti: “Humаnitаr Еlmlərin öyrənilməsinin аktuаl prоblеmləri” (ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), Bаkı, 2008, № 3, s.187-197.

25. Tеzkirеlеrе görе Türk еsnаf tаrihi // Ahi Evran Üniversitesi: “I Uluslаrаrаsı Аhilik Kültürü vе Kırşеhir Sеmpоzyumu Bildiri Özetlеri”, Kırşehir, 2008, s.179-180.

26. Gülşеn-i şuаrаyа görе Istаnbulun еdеbi muhiti // YOM (Türk dünyası medeniyet dergisi), Bakı-İstanbul, noyabr, 2008, s.104-116.

27. Elmi nəşrlər: mahiyyəti, tipiloji əlamətləri və redaktə prinsipləri // Bakı Dövlət Universiteti: ”Dil və Ədəbiyyаt” (beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), Bаkı, 2008, № 6 (66), s.277-281.

28. Tezkirelerin Çorum nüshaları / Uluslararası Osmanlıdan Cumhuriyete Çorum sempozyumu bildirileri (23-25 Kasım 2007, Hitit Universiteti). Çorum, 2008, s. 829-834.

29. Ahdi Bağdadi tezkire’sinde İstanbul ve İstanbullu şairler / I Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul sempozyumu bildirileri. (3-5 Nisan 2008, İstanbul). İstanbul, Beşir Kitabevi, 2009. - s. 809 – 822.

30. Necati Bey şiirlerine yazılmış nazireler (Latifi tezkiresi esasında) / I Uluslararası Türk dili ve edebiyatı sempozyumu bildiri özetleri. Kocaeli Universitesi. 2009, s. 26.

31. Türkiyede şuara tezkirelerinin neşrine dair // YOM, Hakemli Türk Dünyası Kültür Dergisi, Güz 2009, s. 67 – 79.

32. Uşaq kitablarının nəşrə hazırlanma prinsipləri // Türk Xalqları ədəbiyyatı (II) Beynəlxalq Uşaq Ədəbiyyatı konqresi. Materiallar. 2-ci kitab, Bakı: 2009, s. 447-451.

33. XIX əsr ədəbi məclisləri N.Qarayevin tədqiqatlarında // XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclisləri, Bakı, 2010, s. 3-8.

34. Osmanlı tezkirelerine göre Azerbaycan edebiyatının araştırılmamış sayfaları // Prof. M.İsen adına Uluslararası Klasik Türk edebiyatında Biyografi sempozyumu bildiri özetleri, Nevşehir Üniversitesi, 2010, s. 37.

35. Musalı V. Osmanlı tezkirelerine göre Türkiyedeki Azerbaycan muhaceret edebiyatı // Journal of Qafqaz University, 2010, N 30, s. 68-79.

36. Osmanlı tezkirelerine göre şairlerin Hac yolculuğu öyküleri // CİEPO Uluslararası Osmanlı öncesi ve Osmanlı tarihi çalışmaları 6. ara dönem sempozyumu bildirileri,14-16 nisan 2011, İzmir, 2011, c. II, s. 883-906. ftp://ftp.usak.edu.tr/Dokuman/CIEPO/

37. «Мешаир аш-Шуара» как источник по истории классической азербайджанской литературы // XXVI Международная Конференция источниковедение и истография стран Азии и Африки «Модеринизация и традиции», Санкт-Петербург, 2011, с. 388.

38. Aşıq Çələbi təzkirəsinin elmi-tənqidi mətni // Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri, XII elmi konfransın materialları. – Bakı, 3 iyun 2011. – s. 174 – 180.

39. Əhdi Bağdadinin “Gülşəni-şüəra”sının elmi-tənqidi mətni // Turkish Studies - International Peri¬odi¬cal For The Languages, Literature and History of Tur¬kish or Turkic. Turkey. Volume 6/2 Spring 2011. - s. 681 - 688. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/987381722_44Musal%c4%b1%20V%c3%bcsale.pdf

40. Osmanlı tezkirelerine göre Azerbaycan edebiyatının araş¬tı¬rıl¬ma¬mış sayfaları // Prof. M.İsen adına Uluslararası Klasik Türk edebiyatında Biyografi sem¬pozyumu bildiriler kitabı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2011, s. 501-522.

41. XVI əsr mühacir Azərbaycan şairi Arifinin həyat və yaradıcılığı təzkirələrdə // Bakı Uni-versitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2011, N 2, s. 55-63.

42. Osmanlı tezkireleri ışığın¬da Nevşehirli şairler // I. Uluslararası Nevşehir tarih ve kültür sempozyumu Bildiri Özetleri. Nevşehir Üniversitesi, 16-19 kasım 2011, s. 80.

43. Osmanlı təzkirələrinə görə Azərbaycan-Türkiyə ədəbi əlaqələri // Müasir Şərqşünaslığın aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 2011, s. 242-243.

44. Azərbaycan təzkirəşünaslığının problemləri / Mübariz Əlizadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfrans. Bakı, 28-30 dekabr, 2011, s. 321-323.

45. Səfəvi dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqlarından “Töhfeyi-Sami” təzkirəsi / “Gənc alimlərin I elm festivalı” çərçivəsində keçirilmiş elmi konfransın materialları. 13 – 15 iyul 2011. – Bakı. Azərbaycan, s. 535-539.

46. Osmanlı təzkirələrində sənətkar şairlər // Elmi araşdırmalar elmi-nəzəri toplusunun xüsusi buraxılışı, Bakı, 2011, s. 457-459.

47. Osmanlı təzkirələrində Azərbaycanın şəhər və qəsəbələrinin təsviri // Bakı Uni-versitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2012, N 1, s. 65-70.

48. Türk təzkirəçilik ənənəsi Prof. Dr. F.Kılıçın araşdırmalarında // Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Turkey. Volume 7/1, winter 2012, s. 1607-1617.

49. Cəlaləddin Rumi Lətifi təzkirəsində // Gənc Alimlərin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası, 2012, s. 386-388.

50. Mahmud Kamal İnal təzkirəsində azərbaycanlı şairlər // Azərbaycan dünya ədəbiy¬ya¬tın-da beynəlxalq simpoziumun materialları. Xəzər Universiteti nəşriyyatı, 2012, s. 629-637.

51. Osmanlı təzkirələri Azərbaycan ədəbiyyat tarixinin qaynağı kimi // Orta əsrlər Şərqinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı. Z.Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumun materialları, Bakı, 7-8 may, Elm, 2012, s. 366-367.

52. Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatı nəşr edən nəşriyyatlar və onların fəaliyyətinin təhlili // II Beynəlxalq Türk xalqları Uşaq ədəbiyyatı kongresi, Qafqaz Universiteti, 11-13 oktyabr 1012-ci il, s. 63-65.

53. Mustafa İsenin Trükologiyaya dəyərli töhfəsi / 525-ci qəzet, 16 oktyabr 2012.

54. Azərbaycanda nəşr olunan elmi jurnalların dünya standartlarına uyğunlaşdırılması və e-jurnallar// İnformasiya cəmiyyəti və kitabxana informasiya fəaliyyəti”mövzusunda Respublika elmi konfransının tezisləri, 20 dekabr, 2012, s. 31-34.

55. B.Vahabzadənin əsərlərinin nəşri problemləri və biblioqrafiyasının yenidən hazırlanması // I Beynəlxalq Bəxtiyar Vahabzadə simpozyumunun materialları. Bakı, Qafqaz Universiteti, 2012, s. 499-503.

56. Azərbaycan və Osmanlı təzkirələrinin fərqli və oxşar cəhətləri // Akademik V.Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2012, s. 179-182.

57. Osmanlı tezkireleri ışığında Nevşehirli şairler // I Uluslararası Nevşehir tarih ve kültür sempozyumu bildirileri. Ankara, Grafiker, 2012, s. 133-143.

58. Təbrizli şair Yəhya Şeyda və onun “Ədəbiyyat ocağı” təzkirəsi // Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 13-14 mart 2013 –cü il, s. 354-357.

59. Azərbaycan təzkirə­lə­ri­nin nəşri vəziyyəti // Bakı Universitetinin Xəbərlər 2013 N 1, s. 31-37.

60. Azərbaycan təzkirələrinin dili // Dedicated to the 90 th Anniversary of the National leader of Azerbaijan, H.Aliyev. I İnternational Scientific Conference of Young Researchers. Qafqaz University, 26-27 aprel 2013-cü il, s. 482.

61. Азербайджанские поэты в страницах тезкире «Хатимат ал-ашар Турецкого автора ФатинЭфенди//XXVIIМеждународная научная  конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки «ЛОКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ И ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА».Восточныйфакультет СПбГУ, 24-26 aprel 2013. S. 321-322.

62. Elmi məqalələrin rəy mərhələsi // H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev irsində kitab və kitabxana məsələləri” mövzusunda Respublika Elmi konfransının tezisləri, Bakı, 2 may 2013, s. 37-41.63. Bir təzkirəçinin gözüylə Mehmed Akif Ersoy // Türk dünyasını işıqlandıranlar: M.A.Ersoy, Hüseyn Cavid Beynəlxalq konfransın materialları, Qafqaz Universiteti, 16-18 may 2013, s. 452-455.

64. Contibution of Azerbaijanias to the Ottoman Culture // Abstracts Collection on new Challenges in the European AREA: İnternational Baku Form of Young Scientists, Dedeicated to the 90-th anniversary of National leader Heydar Aliyev, 20-25 may 2013, Baku-Azerbaijan, s. 438-439.

Download 116 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik