Ushbu gapdagi nechta so`zda tovush tushishi hodisasi ro`y bergan? A 5ta b 4ta c 3 ta d 2 ta 2Download 25.63 Kb.
Sana13.03.2020
Hajmi25.63 Kb.

1.Xalq og`zaki ijodida mard yigitlar bo`ynidagi mas`uliyat ular ulg`aygan sari ortib borishi haqida ham to`xtab o`tilgan. Ushbu gapdagi nechta so`zda tovush tushishi hodisasi ro`y bergan? A) 5ta B) 4ta C) 3 ta D) 2 ta 2. Muloqat, hatto, jaholat, tamosha, tadbiq, mabodo, afsuzlanmoq , tag`dir. Ushbu so`zlardan nechtasi to`g`ri yozilgan? A) 2 ta B) 3 ta C) 5ta D) hammasi to`g`ri 3. Imloviy jihatdan to`g`ri yozilgan so`zlar qatorini toping. A) sazavor, mulaqot B) sozovor, muloqot

C) sazovar, muloqat D) sazovor, muloqot 4. Qaysi gapda qo`shimcha qo`shilishi natijasida portlovchi tovush tushishi kuzatilgan? A) Dangasa va yalqovlar hech qachon sanoqda bo`lmaydi.

B) Mennat qilsang, ko`nglingga yorug`lik tushadi.

C) Odamlar chiroyingga , kiygan kiyimingga qarab emas, balki qilgan ishingga qarab baho beradilar. D) Sovuqning shashti pasayib, quyosh yana nur sochdi. 5.Qaysi gap tarkibida imloviy jihatdan noto`g`ri yozilgan so`z mavjud? A) Yigitlarimiz o`z baynalmilal burchini bajarish uchun harbiy xizmatga olindi. B) Bu asarni keng ommaga tatbiq etish uchun juda ko`p yelib- yugurdi. C) Anvar bu yerga xalloslab kirib keldi. D) Bunday yangicha fikrlashni hozirda hayotning o`zi taqozo etmoqda 6. Qaysi maqolda ikkita so`z fonetik o`zgarish asosida yozilgan? A) Ko`ngli qoraning yuzi qora

B) Burgaga achchiq qilib ko`rpangni kuydirma C) Yaxshiga qora yuqmas, yomonga el boqmas D)Yeridan ayrilgan yeti yil yig`lar, elidan ayrilgan o`lguncha yig`lar 7. Seni meni bergan mening xalqimga , bandalari yo`qotolmas, tortib ololmas. A) 2 ta tovush tushishi, 3 ta tovush almashishi hodisasi yuz bergan B) 3 ta tovush tushishi, 2 ta tovush almashishi hodisasi yuz bergan C) 4 ta tovush tushishi, 2 ta tovush almashishi hodisasi yuz bergan D) 2 ta tovush tushishi, 2 ta tovush almashishi hodisasi yuz bergan 8. Qaysi gapdagi so`zlar imlosida bitta o`rinda fonetik o`zgarish yuz bergan? A) Bolalik inson hayotining shunday poydevoridirki, umr binosining bo`y- basti, salobati unga bog`liq bo`ladi

B) Tabiatga bunday mehrni mening qalbimga onam solib qo`ydi va qalbimda go`zallikni sevish , xushfe`l bo`lish kabi xislatlar uyg`ondi. C) To`polonda oyog`im lat yeganga o`xshaydi, shuning uchun darrov chiqolmadim. D) Barchasida ikkitadan tovush o`zgarishi bor. 9.Yozma nutqda tovush tushish hodisasi qaysi qo`shimchalar qo`shilganda yuz berishi mumkin. 1) fe`l yasovchi -ar 2) sifat yasovchi -aki

3) jo`nalish kelishigi -ga 4) fe`l yasovchi - a 5)fe`l nisbati qo`shimchasi -il 6) fe`lning mayl shakli -ay A) 1,2,4,5 B) 2,3,4 C) 1,2,4,5,6 D) 2,4,6 10. Imloviy jihatdan noto`g`ri yozilgan so`zlarni aniqlang. 1) sozovor 2) talofat 3) rahmat 4)xoxlamoq 5) taqdim 6) tag`dir A) 1,2,4,6 B) 1,2,3,6 C) 1,2 D) 3,4

11. Qaysi so`zda quyi keng unlidan so`ng shovqinli jarangli undosh kelgan? A) o`g`il- qizlar B) ota-onalar C) ozoda D) xontaxta 12. Qaysi so`zda imloviy xatolik mavjud? A) boobro` B) tadqiqot

C) notarius D) xabash 13. Nechta jarangsiz til oldi undoshining jarangli jufti bor? A) 4 ta B) 8ta C) 6ta D) 7ta 14. Notovon, novvos, tushkinlik, navvot, daromat, dasyor, tole`, ma`suliyat. Ushbu so`zlardan nechtasi noto`g`ri yozilgan?

A) 7ta B) 2 ta C) 4 ta D) barchasi to`gri yozilgan. 15. Quyidagi so`zlardan qaysi biri imloviy jihatdan to`g`ri yozilgan? 1) jaholat 2) hokisor 3) mutaxasis 4) hoxish

5) zahmat 6) aynala 7) taxsimot 8) asil 9) bepayon A) 1,4,5,8,9 B) 1,2,3,8 C) 1,5,8 D) 1,2,3,6,7,8,9 16. Qaro zulfing firog`ida to sahar bedorman, Nechuk holim so`rmaysan, ey Habibiy zolimo. Ostiga chizilgan so`z qaysi yozuv asosida yozilgan? A) morfologik B) fonetik

C) shakily D) tarixiy – an`anaviy 17. To`g`ri yozilgan so`zni aniqlang.

A) AQShdan B) AQSh dan

C) AQSHdan D) AQSH dan

18.Yaxshi kishi ko`rmagay yomonlik hargiz , Har kimki yomon bo`lsa, jazo topqusidir. Ushbu she`riy parchadagi nechta so`z tarkibidagi undoshlar hosil bo`lish o`rniga ko`ra bir umumiy guruhga mansub bol`gan sirg`aluvchi undoshlardan tarkib topgan? A) 3ta B) 1 ta C) 2ta D) 4ta

19. Quyidagi qaysi birliklar imloviy jihatdan noto`g`ri yozilgan? 1) “Sharq “nashriyot – matba konserni ; 2) Jahon tinchlik kengashi; 3) Yozuvchilar uyushmasining raisi; 4) Ko`kdumaloq kompressor stansiyasi

A) 4 B) 1,2 C) 1,3 D) 1,2,4 20. Qaysi qatordagi so`z imlo jihatdan noto`g`ri yozilgan? 1) sohta 2)sotix 3) taxlil 4) akvarium 5) mudhish A) 2,4 B) 1,2,5 C) 1,3 D) 3,4 21. Ne tong, axir farzandmiz-ku shu zamonaga,

Axir ona siynasidan farzand tonolmas. Qo`l ko`tarib bo`larmidi axir onaga , Zotan, unga qo`l ko`targan farzand sanalmas.

Ushbu she`riy parchada nechta fonetik hodisa yuz bergan? A) 3 ta B) 4 ta C) 5ta D) 6ta 22. Lotin yozuviga asoslangan yangi o`zbek alifbosidagi undoshlardan qaysi birini o`zidan keyingi harf bilan qo`shsak, so`z hosil bo`ladi?

A) d B) s C) z D) l 23. Qaysi so`zlardagi imloviy xatolik unlini cho`zish uchun qo`llanadigan tutuq belgisining yo`qligi bilan izohlanadi?

A) mo`tabar, mo`jiza B) sanat, qala

C) taqiqlanadi ,tamagir D) maraka, ezozlamoq

24. Qaysi qatorda birdan ortiq birlik imlo jihatdan xato yozilgan ? A) Birniki minga, mingniki tumanga. B) Tatqiqotlar natijasi amalga tatbiq etilayotir.

1.Xalq og`zaki ijodida mard yigitlar bo`ynidagi mas`uliyat ular ulg`aygan sari ortib borishi haqida ham to`xtab o`tilgan. Ushbu gapdagi nechta so`zda tovush tushishi hodisasi ro`y bergan? A) 5ta B) 4ta C) 3 ta D) 2 ta 2. Muloqat, hatto, jaholat, tamosha, tadbiq, mabodo, afsuzlanmoq , tag`dir. Ushbu so`zlardan nechtasi to`g`ri yozilgan? A) 2 ta B) 3 ta C) 5ta D) hammasi to`g`ri 3. Imloviy jihatdan to`g`ri yozilgan so`zlar qatorini toping. A) sazavor, mulaqot B) sozovor, muloqot

C) sazovar, muloqat D) sazovor, muloqot 4. Qaysi gapda qo`shimcha qo`shilishi natijasida portlovchi tovush tushishi kuzatilgan? A) Dangasa va yalqovlar hech qachon sanoqda bo`lmaydi.

B) Mennat qilsang, ko`nglingga yorug`lik tushadi.

C) Odamlar chiroyingga , kiygan kiyimingga qarab emas, balki qilgan ishingga qarab baho beradilar. D) Sovuqning shashti pasayib, quyosh yana nur sochdi. 5.Qaysi gap tarkibida imloviy jihatdan noto`g`ri yozilgan so`z mavjud? A) Yigitlarimiz o`z baynalmilal burchini bajarish uchun harbiy xizmatga olindi. B) Bu asarni keng ommaga tatbiq etish uchun juda ko`p yelib- yugurdi. C) Anvar bu yerga xalloslab kirib keldi. D) Bunday yangicha fikrlashni hozirda hayotning o`zi taqozo etmoqda 6. Qaysi maqolda ikkita so`z fonetik o`zgarish asosida yozilgan? A) Ko`ngli qoraning yuzi qora

B) Burgaga achchiq qilib ko`rpangni kuydirma C) Yaxshiga qora yuqmas, yomonga el boqmas D)Yeridan ayrilgan yeti yil yig`lar, elidan ayrilgan o`lguncha yig`lar 7. Seni meni bergan mening xalqimga , bandalari yo`qotolmas, tortib ololmas. A) 2 ta tovush tushishi, 3 ta tovush almashishi hodisasi yuz bergan B) 3 ta tovush tushishi, 2 ta tovush almashishi hodisasi yuz bergan C) 4 ta tovush tushishi, 2 ta tovush almashishi hodisasi yuz bergan D) 2 ta tovush tushishi, 2 ta tovush almashishi hodisasi yuz bergan 8. Qaysi gapdagi so`zlar imlosida bitta o`rinda fonetik o`zgarish yuz bergan? A) Bolalik inson hayotining shunday poydevoridirki, umr binosining bo`y- basti, salobati unga bog`liq bo`ladi

B) Tabiatga bunday mehrni mening qalbimga onam solib qo`ydi va qalbimda go`zallikni sevish , xushfe`l bo`lish kabi xislatlar uyg`ondi. C) To`polonda oyog`im lat yeganga o`xshaydi, shuning uchun darrov chiqolmadim. D) Barchasida ikkitadan tovush o`zgarishi bor. 9.Yozma nutqda tovush tushish hodisasi qaysi qo`shimchalar qo`shilganda yuz berishi mumkin. 1) fe`l yasovchi -ar 2) sifat yasovchi -aki

3) jo`nalish kelishigi -ga 4) fe`l yasovchi - a 5)fe`l nisbati qo`shimchasi -il 6) fe`lning mayl shakli -ay A) 1,2,4,5 B) 2,3,4 C) 1,2,4,5,6 D) 2,4,6 10. Imloviy jihatdan noto`g`ri yozilgan so`zlarni aniqlang. 1) sozovor 2) talofat 3) rahmat 4)xoxlamoq 5) taqdim 6) tag`dir A) 1,2,4,6 B) 1,2,3,6 C) 1,2 D) 3,4

11. Qaysi so`zda quyi keng unlidan so`ng shovqinli jarangli undosh kelgan? A) o`g`il- qizlar B) ota-onalar C) ozoda D) xontaxta 12. Qaysi so`zda imloviy xatolik mavjud? A) boobro` B) tadqiqot

C) notarius D) xabash 13. Nechta jarangsiz til oldi undoshining jarangli jufti bor? A) 4 ta B) 8ta C) 6ta D) 7ta 14. Notovon, novvos, tushkinlik, navvot, daromat, dasyor, tole`, ma`suliyat. Ushbu so`zlardan nechtasi noto`g`ri yozilgan?

A) 7ta B) 2 ta C) 4 ta D) barchasi to`gri yozilgan. 15. Quyidagi so`zlardan qaysi biri imloviy jihatdan to`g`ri yozilgan? 1) jaholat 2) hokisor 3) mutaxasis 4) hoxish

5) zahmat 6) aynala 7) taxsimot 8) asil 9) bepayon A) 1,4,5,8,9 B) 1,2,3,8 C) 1,5,8 D) 1,2,3,6,7,8,9 16. Qaro zulfing firog`ida to sahar bedorman, Nechuk holim so`rmaysan, ey Habibiy zolimo. Ostiga chizilgan so`z qaysi yozuv asosida yozilgan? A) morfologik B) fonetik

C) shakily D) tarixiy – an`anaviy 17. To`g`ri yozilgan so`zni aniqlang.

A) AQShdan B) AQSh dan

C) AQSHdan D) AQSH dan

18.Yaxshi kishi ko`rmagay yomonlik hargiz , Har kimki yomon bo`lsa, jazo topqusidir. Ushbu she`riy parchadagi nechta so`z tarkibidagi undoshlar hosil bo`lish o`rniga ko`ra bir umumiy guruhga mansub bol`gan sirg`aluvchi undoshlardan tarkib topgan? A) 3ta B) 1 ta C) 2ta D) 4ta

19. Quyidagi qaysi birliklar imloviy jihatdan noto`g`ri yozilgan? 1) “Sharq “nashriyot – matba konserni ; 2) Jahon tinchlik kengashi; 3) Yozuvchilar uyushmasining raisi; 4) Ko`kdumaloq kompressor stansiyasi

A) 4 B) 1,2 C) 1,3 D) 1,2,4 20. Qaysi qatordagi so`z imlo jihatdan noto`g`ri yozilgan? 1) sohta 2)sotix 3) taxlil 4) akvarium 5) mudhish A) 2,4 B) 1,2,5 C) 1,3 D) 3,4 21. Ne tong, axir farzandmiz-ku shu zamonaga,

Axir ona siynasidan farzand tonolmas. Qo`l ko`tarib bo`larmidi axir onaga , Zotan, unga qo`l ko`targan farzand sanalmas.

Ushbu she`riy parchada nechta fonetik hodisa yuz bergan? A) 3 ta B) 4 ta C) 5ta D) 6ta 22. Lotin yozuviga asoslangan yangi o`zbek alifbosidagi undoshlardan qaysi birini o`zidan keyingi harf bilan qo`shsak, so`z hosil bo`ladi?

A) d B) s C) z D) l 23. Qaysi so`zlardagi imloviy xatolik unlini cho`zish uchun qo`llanadigan tutuq belgisining yo`qligi bilan izohlanadi?

A) mo`tabar, mo`jiza B) sanat, qala

C) taqiqlanadi ,tamagir D) maraka, ezozlamoq

24. Qaysi qatorda birdan ortiq birlik imlo jihatdan xato yozilgan ? A) Birniki minga, mingniki tumanga. B) Tatqiqotlar natijasi amalga tatbiq etilayotir.

C) Shu yili milliy valutamiz miomalaga kiritildi. D) Bu filmda orzuyimdagi ro`lni ijro etyapman.25. Qaysi qatorda birdan ortiq birlik imlo jihatdan xato yozilgan ? A) Qiziqarli voqealarni estaliklar daftariga yozib qo`yarkan.

B) Tarjimayi holiga ham nazar tashlap o`ting. C) Buyam ustivor vazifalardan biri hisoblanadi. D) Nom, dovrug` deganlari o`tkinchi narsa ekanini tushina boshladim. 26. Dushmani jon birikmasidagi I birligini izohlang. A) III shaxs egalik qo`shimchasi

B) -ni qo`shimchasining qisqargan shakli C) -iy qo`shimshimchasining qisqargan shakli D) izofa 27. Shu vaqt ko`rpani qayirib ushlagan oq nozik qo`llari bilan latif burnining o`ng tomonida tabiatning nihoyatda usta qo`li bilan qo`ndirilgan qora xolini qashidi va boshini yostiqdan olib o`ltirdi.

Fonetik yozuv qoidasi asosida yozilgan so`z tarkibida qaysi undosh turi ishtirok etmagan? A) til oldi undoshi B) tilorqa undoshi C) sonor (ovozdor) D) lab- tish undoshi 28.Quyidagi qaysi so`zda egalik shaklining qo`shilishi natijasida tovush o`zgarishi yuz beradi? 1) bu; 2) orzu; 3) qulun; 4) ikki; 5) huquq;

6) o`rtoq A)1,4,5,6,7 B)1,3,5,6

C) 1,6 D) 4,6 29.Lotin yozuviga asoslangan o`zbek alifbosida nechta unlidan so`ng jarangsiz lab undoshi kelgan? A) 2ta B) 1 ta C) 3ta D) 4ta 30. Qaysi so`zlarda undoshlarni yanglish qo`llash bilan bog`liq imloviy xatolik mavjud? 1) ma`suliyat ; 2) qo`qqistan; 3)avg`on ; 4) tatbiq ; 5) sharh ; 6) naqorat A) 1,2,3,6 B) 2,3,4,5 C) 2,3 D) 5,6 31. 1)uyush…q; 2) burush…q; 3) uchur…q; 4) buldur…q Ushbu so`zlarning qaysi birida nuqtalar o`rniga yuqori tor, lablangan , orqa qator unli qo`yilmaydi? A) 1,2,3,4 B) 2,3,4 C) 1,3,4 D) 1,4 32.Quyidagilardan qaysi biri imloviy qoidalarga mos kelmaydi? 1) birinchi qismi chiqish kelishigida, ikkinchi qismi jo`nalish kelishigida bo`lgan so`zlar chiziqcha bilan yoziladi

2) qaratqichli birikmaning bir so`zga aylanishi bilan yuzaga kelgan qo`shma otlar qo`shib yoziladi. 3) qo`shma so`zlar bir-birini izohlasa, qo`shib yoziladi. 4) yetakchi ko`makchi fe`llar bir xil shaklda bo`lsa , ajratib yoziladi. 5) juft so`zdan qo`shimcha yordamida yasalgan so`zlar qo`shib yoziladi. 6) takror taqlid so`zlardan yasalgan yasama so`zlar chiziqcha bilan yoziladi. A) 1,3,4,5,6 B) 1,2,3,4,5

C) 1,2,3,4 D) 1,2,4,6, 33. I unlisi qaysi tovushlar bilan kelganda qisqa va tor aytiladi. A) r,l B) s,t C) f,r D) k,g` 34. Qaysi qatordagi so`zlardagi til orqa o`rta keng unlisi torroq talaffuz qilinadi? A) to`plam, ko`krak , o`s B) so`lim , bo`liq, qo`riq C) eshik, ehson, ertak D) e`zoz, e`tabor, e`lon 35. Quyidagi qator undoshlardan qaysi biri o`zbekcha so`z hisoblanadi? 1) ost; 2) go`sht; 3) baxt; 4) milt; 5) tort; 6) musht A) 1,3,4 B) 1,2,3,4 C) 1,3,5,6 D) 1,4, 5,636. Quyidagi qo`shma so`zlardan qaysi biri to`g`ri yozilgan? A) xom semiz, shirin so`z B) Tikanlimozor, Yetimmasjid C) bilak uzuk, Yakka saroy D) oy bolta, qirq oyoq

C) Shu yili milliy valutamiz miomalaga kiritildi. D) Bu filmda orzuyimdagi ro`lni ijro etyapman.25. Qaysi qatorda birdan ortiq birlik imlo jihatdan xato yozilgan ? A) Qiziqarli voqealarni estaliklar daftariga yozib qo`yarkan.

B) Tarjimayi holiga ham nazar tashlap o`ting. C) Buyam ustivor vazifalardan biri hisoblanadi. D) Nom, dovrug` deganlari o`tkinchi narsa ekanini tushina boshladim. 26. Dushmani jon birikmasidagi I birligini izohlang. A) III shaxs egalik qo`shimchasi

B) -ni qo`shimchasining qisqargan shakli C) -iy qo`shimshimchasining qisqargan shakli D) izofa 27. Shu vaqt ko`rpani qayirib ushlagan oq nozik qo`llari bilan latif burnining o`ng tomonida tabiatning nihoyatda usta qo`li bilan qo`ndirilgan qora xolini qashidi va boshini yostiqdan olib o`ltirdi.

Fonetik yozuv qoidasi asosida yozilgan so`z tarkibida qaysi undosh turi ishtirok etmagan? A) til oldi undoshi B) tilorqa undoshi C) sonor (ovozdor) D) lab- tish undoshi 28.Quyidagi qaysi so`zda egalik shaklining qo`shilishi natijasida tovush o`zgarishi yuz beradi? 1) bu; 2) orzu; 3) qulun; 4) ikki; 5) huquq;

6) o`rtoq A)1,4,5,6,7 B)1,3,5,6

C) 1,6 D) 4,6 29.Lotin yozuviga asoslangan o`zbek alifbosida nechta unlidan so`ng jarangsiz lab undoshi kelgan? A) 2ta B) 1 ta C) 3ta D) 4ta 30. Qaysi so`zlarda undoshlarni yanglish qo`llash bilan bog`liq imloviy xatolik mavjud? 1) ma`suliyat ; 2) qo`qqistan; 3)avg`on ; 4) tatbiq ; 5) sharh ; 6) naqorat A) 1,2,3,6 B) 2,3,4,5 C) 2,3 D) 5,6 31. 1)uyush…q; 2) burush…q; 3) uchur…q; 4) buldur…q Ushbu so`zlarning qaysi birida nuqtalar o`rniga yuqori tor, lablangan , orqa qator unli qo`yilmaydi? A) 1,2,3,4 B) 2,3,4 C) 1,3,4 D) 1,4 32.Quyidagilardan qaysi biri imloviy qoidalarga mos kelmaydi? 1) birinchi qismi chiqish kelishigida, ikkinchi qismi jo`nalish kelishigida bo`lgan so`zlar chiziqcha bilan yoziladi

2) qaratqichli birikmaning bir so`zga aylanishi bilan yuzaga kelgan qo`shma otlar qo`shib yoziladi. 3) qo`shma so`zlar bir-birini izohlasa, qo`shib yoziladi. 4) yetakchi ko`makchi fe`llar bir xil shaklda bo`lsa , ajratib yoziladi. 5) juft so`zdan qo`shimcha yordamida yasalgan so`zlar qo`shib yoziladi. 6) takror taqlid so`zlardan yasalgan yasama so`zlar chiziqcha bilan yoziladi. A) 1,3,4,5,6 B) 1,2,3,4,5

C) 1,2,3,4 D) 1,2,4,6, 33. I unlisi qaysi tovushlar bilan kelganda qisqa va tor aytiladi. A) r,l B) s,t C) f,r D) k,g` 34. Qaysi qatordagi so`zlardagi til orqa o`rta keng unlisi torroq talaffuz qilinadi? A) to`plam, ko`krak , o`s B) so`lim , bo`liq, qo`riq C) eshik, ehson, ertak D) e`zoz, e`tabor, e`lon 35. Quyidagi qator undoshlardan qaysi biri o`zbekcha so`z hisoblanadi? 1) ost; 2) go`sht; 3) baxt; 4) milt; 5) tort; 6) musht A) 1,3,4 B) 1,2,3,4 C) 1,3,5,6 D) 1,4, 5,636. Quyidagi qo`shma so`zlardan qaysi biri to`g`ri yozilgan? A) xom semiz, shirin so`z B) Tikanlimozor, Yetimmasjid C) bilak uzuk, Yakka saroy D) oy bolta, qirq oyoq

Download 25.63 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat