Umumiy psixologiya :: 1-savolDownload 47,58 Kb.
bet1/21
Sana31.12.2021
Hajmi47,58 Kb.
#233024
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Bog'liq
umumiy
kuchajtirgich parametrlari , kuchajtirgich parametrlari , kuchajtirgich parametrlari , Mavzu, Xomidova G Engl, Xomidova G Engl, 4.03 Temir beton, tosh g'sht konstruksiyalar (168), KARIMOV FARRUX MG', KARIMOV FARRUX MG', KARIMOV FARRUX MG', 5-m, 1-LABORATORIYA ISHI, Kurs ishi, Kurs ishi, Буриева Салима

Umumiy psixologiya

::1-savol:: Psixologiya fani nimani o’rganadi?

{= Psixik jarayonlar va shaxsning individual psixologik xususiyatlarini umumiy qonuniyatlari namoyon bo’lish mexanizmlari va faqatlarni o’rganadi

~ Kishiga ta’lim tarbiya berishning psixologik qonuniyatlarini o’rganadi

~ Turli yoshdagi odamlarning tug’ilgandan to umrining oxrigacha psixik rivojlanish jarayonini shaxsning shakllanishi va o’zaro munosabatlari qonuniyatlarini o’rganadi

~ Odamlarning jamiyatdagi birgalikdagi ish faoliyatlarii natijasida ularda hosil bo’ladigan tasavvurlar, fikrlar e’tiqodlar, hissiy kechinmalar va xulq-atvorlarni o’rganadi

}
::2-savol:: Psixik jarayonlar va shaxsning individual psixologik xususiyatlari, umumiy qonuniyatlari, namoyon bo’lish mexanizmlari va faktlarini psixologiyaning qaysi tarmog’i o’rganadi?

{= Umumiy psixologiya

~ Pedagogik psixologiya

~ Yosh davrlar psixologiyasi

~ Ijtimoiy psixologiya

}
::3-savol:: Sportchilar shaxsi va faoliyatining psixologik xususiyatlarini, ularni psixologik jihatdan tayyorlashning shart-sharoitlari va vositalarini, sportchining tashqi chiniqqanligi va safarbarlikka tayyorligining psixologik mezonlarini, musobaqalarii tashkil etish va o’tkazish bilai bog‘liq psixologik omillarni psixologiyaning qaysi tarmog’i o’rganadi?

{= Sport psixologiyasi

~ Yosh davrlar psixologiyasi

~ Savdo psixologiyasi

~ Muhandislik psixologiyasi

}
::4-savol:: Psixologiyaning predmeti qaysi bandda to’g’ri keltirilgan?

{= Aniq bir shaxs uning jamiyatdagi xulq-atvori va turli ichki kechinmalari amallari va faoliyatlariini o’ziga xos tarzda ongi tomondan aks ettirilishi

~ Shaxsning jamiyatdagi xulq-atvori va turli ichki kechinmalari

~ Shaxs amal va faoliyatlariini o’ziga xos tarzda ongi tomondan aks ettirilishi

~ Aniq bir shaxs

}
::5-savol:: Psixologiyaning alohida fan sifatida ajralib chiqishiga nima asos soldi?

{= 1879 yilda nems olimi Vilgelm Vunt Leybnits universitetida eksperimental psixologik laborotoriyaga asos solishi

~ Arestotel tomonidan «Jon haqida»gi asarining yaratilishi

~ XIX asr oxirda Bixeviorizm oqimining paydo bo’lishi

~ XVIII asrda frantsuz olimlari tomonidan psixika miyaning funktsiyasi ekanligi haqidagi ta’limotning yuzaga kelishi

}
::6-savol:: Inson ongining tashkil etuvchi sodda elmentlarni ajratib olishdan iborat maqsadning qo’yilishi asosida psixologiyada qaysi yo’nalishga asos solindi?

{= Strukturalizm

~ Geshtalt psixologiyasi

~ Bixeviorizm

~ Freydizm

}
::7-savol:: Nafaqat ong tizimi elementlari, balki ko’z bilan ko’rish mumkin bo’lgan faoliyat natijalariga asoslangan belgilar asosida ham inson xulq-atvoriga baho berish mumkinligini psixologiyada qaysi yo’nalish namoyondalari isbotlaganlar?

{= Funksionalizm

~ Geshtalt psixologiyasi

~ Freydizm

~ Bixeviorizm

}
::8-savol:: Bixeviorizm yo’nalishi namoyondalari qaysi bandda ko’rsatilgan?

{= E.Torndayk, D. Uyutson

~ E.Tetchener, V.Jeyms

~ Z.Freyd, K.Yung

~ V.Vunt

}
::9-savol:: Geshtaltpsixologiya yo’nalishi namoyondalarini ko’rsating?

{= V.Kener, K.Kofka

~ E.Tetchener, V.Jeyms

~ Z.Freyd, K.Yung

~ E. Torndayk, D. Uyutson

}
::10-savol:: Ushbu nazariya psixologiyada qaysi yo’nalishga tegishli: har qanday psixologik protsesslarning bosh mohiyati ularni sezgilariga o’xshash alohida elementlar emas, balki konfiguratsiya, formalarni yaxlit yaratilishidan iborat....

{= Geshtalt psixologiyasi

~ Bixeviorizm

~ Freydizm yo’nalishi

~ Kognitivizm

}
::11-savol:: Yosh avlod ongining ta’lim olish davrlaridagi rivojlanish tendentsiyalaridan tortib, toki yangicha o’qitish texnologiyalarini bola tomonidan o’zlashtirilishi va undagi aqliy hamda intellektual qobiliyatlarga nechog’lik ta’sir ko’rsatayotganligini o’rganish, psixologiyadagi metodlarni didaktik metodlar bilan uygunlashtirishni taqazo etadi. Ma’naviyat barkamollik tamoyillarini ta’lim muassasalarida joriy etish shaxs psixologiyasini bilgan holda o’qitishning eng ilg’or shaxslarini tajribalarini amaliyotga tadbiq etish psixologiya fanining qaysi fan bilan aloqadorligini ifoda etadi?

{= Pedagogika

~ Iqtisodiyot

~ Sotsiologiya

~ Falsafa

}
::12-savol:: Odamlarning jamiyatdagi birgalikdagi ish faoliyatlari natijasida ularda hosil bo’ladigan tasavvurlar, fikrlar, e’tiqodlar, hissiy kechinmalar va xulq-atvorlarni psixologiyaning qaysi tarmog’i o’rganadi?

{= Ijtimoiy psixologiya

~ Pedagogik psixologiya

~ Yosh davrlar psixologiyasi

~ Yuridik psixologiya

}
::13-savol:: Jamiyatda tijoratning psixologik sharoitlari, ehtiyojlar individual, yoshga oid xususiyatlarini aniqlash va xaridorga xizmat ko’rsatishning psixologik omillarini o’rganish modalar psixologiyasi kabi masalalarni psixologiyani qaysi tarmog’i ko’rib chiqadi?

{= Savdo psixologiyasi

~ Harbiy psixologiya

~ Muhandislik psixologiyasi

~ Pedagogik psixologiya

}
::14-savol:: Turli yoshdagi odamlarning tug’ilgandan to umrining oxrigacha psixik rivojlanish jarayoni, shaxning shakllanish va o’zaro munosabatlari qonuniyatlarini psixologiyaning qaysi tarmog’i o’rganadi?

{= Yosh davrlar psixologiyasi

~ Savdo psixologiyasi

~ Muhandislik psixologiyasi

~ Pedagogik psixologiya

}
::15-savol:: Psixika turmush tarzi bilan belgilanishi va turmush tarzi o’zgarishlariga qarab o’zgarishi psixologiya fanining qaysi printsipiga xos?

{= Determnizm printsipi

~ Ong va faoliyat birligi

~ Psixika va ongning faoliyatda rivojlanishi

~ Psixikani tadqiq etish insonning ongli faoliyatini o’rganishdir

}
::16-savol:: Ong bilan faoliyat bir-biriga qarama-qarshi emas, lekin ular bir-biriga aynan o’xshash ham emas, ammo birlikni tashkil etadi. Bu psixologiya fanning qaysi printsipini ifodalaydi?

{= Ong va faoliyat birligi

~ Determnizm printsipi

~ Psixika va ongning faoliyatda rivojlanishi

~ Psixikani tadqiq etish insonning ongli faoliyatini o’rganishdir

}
::17-savol:: Psixika agar faoliyat samarasi va rivojlanishi mahsuli sifatida qaraladigan bo’lsagina, u to’g’ri tushunilishi mumkin. Bunda psixologiya fanining qaysi printsipi nazarda tutilyapti?

{= Psixika va ongning faoliyatda taraqqiy etishi

~ Ong va faoliyat birligi

~ Determnizm printsipi

~ Psixikani tadqiq etish insonning ongli faoliyatini o’rganishdir

}
::18-savol:: …… yuksak darajada tashkil topgan materi, ya’ni miyaning xossasi bulib, bu xossa ob’ektiv borlikni, sub’ektiv aks ettirishdan iborat. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying?

{= Psixika

~ Faoliyat

~ Ong


~ Xulq-atvor

}
::19-savol:: Psixika kim va nimalarga xosdir?

{= Ham inson, ham hayvonlarga

~ Hayvonlarga

~ Faqat insonga

~ Inson, hayvon, o’simliklarga

}
::20-savol:: Organizmning tashqi ta’siriga qonuniy javob reaktsiyasi bu…

{= Refleks

~ Induktsiya

~ Tormozlanish

~ Qo’zgalish...

}
::21-savol:: Tashqi muhitning ta’sirini qabul qiluvchi apparatni tashkil etuvchi xujayralar guruhi qanday nomlanadi?

{= Retseptorlar

~ Effektorlar

~ Boshqaruv pulti

~ Neyronlar

}
::22-savol:: Tashqi muhitning ta’sirini qabul qiluvchi apparatni tashkil etuvchi xujayralar guruhi qanday nomlanadi?

{= Retseptorlar

~ Effektorlar

~ Boshqaruv pulti

~ Neyronlar

}
::23-savol:: Qo’zg’atishni boshqa nervlarga o’tkazadigan neyron tolasi qanday ataladi?

{= Akson

~ Sinaps

~ Dendritrlar

~ Nerv xujayrasi

}
::24-savol:: Qo’l barmog’i, ayniqsa, bosh barmoq faoliyati bilan bog’liq xujayralar, shuningdek nutq organlari lab va til mushaklari funktsiyasi bilan bog’liq xujayralar bosh miyaning qaysi qismini egallaydi?.

{= Katta yarim sharlar qobig’ining anchagina qismini

~ O’ng yarim sharlar

~ Orqa miya va miya naychasi

~ Chap yarim sharlar

}
::25-savol:: Jonli organizmning yorug’lik ta’siri ostida harakatlanish tendentsiyasi tropizmning qaysi turiga kiradi?

{= Fototropizm

~ Termotropizm

~ Xemotropizm

~ Topotropizm

}
::26-savol:: E.Erikson shaxs rivojini necha davrga bo’ladi ?

{= 8


~ 5

~ 9


~ 7

}
::27-savol:: Hayvonlarning o’z ehtiyojlarini qondirish asosida amalga oshiriladigan tug’ma harakatlari qanday nomlanadi?

{= Instinktlar

~ Ongli xatti-harakatlar

~ Shartli refleks

~ Ko’nikmalar

}
::28-savol:: Hayvonlarning shartli reflekslar asosida yuzaga kelgan xatti-harakatlari qanday nomlanadi?

{= Hayotda orttirilgan xatti-harakatlar

~ Instinktlar

~ Ongli xatti-harakatlar

~ Tug’ma xatti-harakatlar

}
::29-savol:: Eksperiment metodining turlari qaysi bandda to’g’ri berilgan?

{= Tabiiy va laboratoriya eksperiment

~ Laboratoriya eksperimenti

~ Individual va guruhiy eksperiment

~ Tabiiy eksperiment

}
:: 30-savol:: Kuzatish metodining turlari qaysi bandda to’g’ri sanab o’tilgan?

{= Ob’ektiv kuzatish va sub’ektiv kuzatish

~ Oddiy kuzatish, murakkab kuzatish

~ Ilmiy kuzatish, oddiy kuzatish

~ Og’zaki kuzatish, yozma kuzatish

}
::31-savol:: Testning ko’rinishlari qaysi bandda to’g’ri ko’rsatilgan?

{= Test-so’rov, test-topshiriq, proektiv test

~ Og’zaki test, yozma test, erkin test

~ Standartlashgan test, tashqi test, ichki test

~ Tabiiy test, maxsus test, so’rov testi

}
::32-savol:: Testning asl maqsadi tekshiriluvchiga sir bo‘ladi,ya’ni tekshiriluvchiga shunday topshiriq beriladiki, u topshiriqni bajarayotib, nimani aniqlanayotganligini, natijasi qanday bo‘lishini oldindan bilmaydi bu test metodining qaysi turiga xos?

{= Proektiv testlarga

~ Test-so‘rovga

~ Test-toshiriqqa

~ Sotsiometrik testga

}
::33-savol:: G‘oyalar psixologiyasini EHM dagi matematik programmalashtirish tamoyillariga moslashtirish nazarda tutilishi modellashtirish metodining qaysi turiga xos?

{= Kibernetik modellashtirishga

~ Texnik modellashtirishga

~ Mantiqiy modellashtirishga

~ Matematik modellashtirishga

}
::34-savol:: Jonli mavjudotning hayot kechirishining konkret shart-sharoitlariga uning qaramligini ifoda etuvchi va bu shart-sharoitlarga nisbatan uning faolligini vujudga keltiruvchi holat bu. . .

{= Ehtiyoj

~ Faoliyat

~ Motiv


~ Qiziqish

}
::35-savol:: Kishining faollik kasb etayotgan faoliyati, uning hayoti va uning avlodi hayotini saqlash hamda qo’llab-quvvatlash uchun zarur bo’lgan shart-sharoitlarga bo’ysunganlikda ifodalangan ehtiyoj turi qaysi?

{= Tabiiy ehtiyoj

~ Madaniy ehtiyoj

~ Moddiy ehtiyoj

~ Ma’naviy ehtiyoj

}
::36-savol:: Odamning faol faoliyati insoniyat madaniyatining mahsuliga bog’liq ekanligi ifodalanadigan ehtiyoj turi qaysi?

{= Madaniy ehtiyoj

~ Tabiiy ehtiyoj

~ Moddiy ehtiyoj

~ Ma’naviy ehtiyoj

}
::37-savol:: Kishining moddiy madaniyat predmetlariga qaramligi ifodalanadigan ehtiyoj turi qaysi?

{= Moddiy ehtiyoj

~ Tabiiy ehtiyoj

~ Madaniy ehtiyoj

~ Ma’naviy ehtiyoj

}
::38-savol:: Kishining ijtimoiy ong mahsuliga, tobeligida ifodalanadigan ehtiyoj turi qaysi?

{= Ma’naviy ehtiyoj

~ Madaniy ehtiyoj

~ Tabiiy ehtiyoj

~ Moddiy ehtiyoj

}
::39-savol:: Kishining anglanilgan maqsad bilan boshqarib turiladigan ichki (psixik) va tashqi jismoniy faolligiga nima deyiladi?

{= Faoliyat

~ Ehtiyoj

~ Motiv

~ Qiziqish

}
::40-savol:: Faoliyatning yolg’iz bitta oddiy joriy vazifani bajarishga yo’naltirilgan nisbatan tugallangan har bir shunday qismi nima deb ataladi?

{= Harakat

~ Ish

~ Motiv


~ Malaka

}
::41-savol:: Tashqi olamdagi narsalarning holatini yoki xususiyatlarini o’zgartirishga qaratilgan harakatlar nima deb ataladi?

{= Ish

~ Harakat~ Motiv

~ Malaka

}
::42-savol:: Faoliyat jarayonida tashqi real harakatdan ichki timsoliy harakatga o’tish jarayoni qanday nomlanadi?

{= Interiorizatsiya

~ Eksteriorizatsiya

~ Teskari afferentatsiya

~ Hissiy orientarlarini o’zlashtirish

}
::43-savol:: Muayyan harakatlar yoki faoliyat turlarini o’zlashtirish maqsadida ularni anglagan tarzda hamda ongli ravishda nazorat qilishga va tuzatishga asoslangan hamda ko’p martalab takroran bajarish faoliyati nima deb ataladi?

{= Mashq

~ Malaka

~ Ko’nikma

~ Motiv


}
::44-savol:: Subyetning o’rganishni maqsad qilib olgan, axborotni, harakatlarni, xulq-atvor shakllarini o’zlashtirishga qaratilgan faoliyat turini ko’rsating?

{= Ta’lim

~ O’yin

~ Mehnat


~ Amaliy faoliyat

}
::45-savol:: Ma’lum bir ijtimoiy foydali, moddiy yoki ma’naviy mahsulotni ishlab chiqarishga yo’naltirilgan faoliyat turini ko’rsating?

{= Mehnat

~ Ta’lim

~ O’yin

~ Amaliy faoliyat

}
::46-savol:: Inson xulq-atvori, uning bog’lanishi, yo’nalishi va faolligini tushuntirib beruvchi psixologik sabablar majmui nima deyiladi?

{= Motivatsiya

~ Ehtiyoj

~ Malaka

~ Faoliyat

}
::47-savol:: Chaqaloqning inson zotiga mansubligini tasdiqlaydigan faqat qanday tushuncha bilan nomlanadi?

{= Individ

~ Shaxs


~ Individuallik

~ Yo’nalganlik

}
::48-savol:: Kishining o’ziga xosligini, uning boshqa odamlardan farqini aks ettiruvchi psixologik fazilatlar birkmasi. . . deyiladi

{= Individuallik

~ Individ

~ Shaxs


~ Yo’nalganlik

}
::49-savol:: Ijtimoiy va shaxslararo munosabatlarning mahsuli, ongli faoliyatning sub’ekti bo’lmish individ bu. . .

{= Shaxs

~ Yo’nalganlik

~ Individ

~ Individuallik

}
::50-savol:: Shaxsni shakllanishida biogenetik qonunni kashf etgan namoyondalarni ko’rsating

{= F.Myuller va E.Gekkel

~ K.Levin

~ E.Titchener

~ E.Torndayk va D.Uyutson

}
::51-savol:: Obrazning kishi Shaxsiy tajribasi va hissiyotlariga bog‘liqligi bu:

{= Appersepsiya

~ Appersepsiya

~ Mantiqsizlik

~ Vaziyatni bashorat qilish

}
::52-savol:: Analizatorning periferik bo’limilarini markaziy analizator bilan nima bog‘laydi?

{= Afferent va efferent nervlar

~ Retseptor

~ Reflektor yoyi

~ Sezgi

}
::53-savol:: “Iroda bilan aql bir narsadir” degan olim bu...

{= Spinoza

~ V.Vund


~ V.I.Selivanov

~ I.P.Pavlov

}
::54-savol:: Sezuvchanlikning quyi absalyut chegarasi bu...

{= Bilinar-bilinmas sezgi xosil qiladigan qo‘zgatuvchining eng kam kuchi

~ Atrofdagi olam ta’sirlarini analiz qiliSh

~ Sezgi organiga ta’sir etib, sezgini vujudga keltiradigan har bir narsa yoki hodisa.

~ Sezgilarning o‘zaro munosabati

}
::55-savol:: “Nazorat lokusi” tushunchasi qaysi olim tomonidan kiritilgan

{= Y.U.Rotter

~ A.N. Luk

~ U.Kennon

~ S.Sechenov

}
::56-savol:: Voqelik hodislarining obyektiv ravishda davomiyligini, tezligini va izchiligini aks ettirish bu:

{= Vaqtni idrok qilish

~ Insonni inson tomonidan idrok etish

~ Harakatni idrok qilish

~ Fazoni idrok qilish

}
::57-savol:: “Samarali ilmiy faoliyat uchun doimo shubha bilan qaramoq va o‘z-o‘zingni tekshirib turmoq zarur” so‘zlari kimga tegishli?

{= I.P.Pavlov

~ D.R. Dekard

~ U.Kennon

~ I.S.Kon

}
::58-savol:: “Stenik” so‘zining ma’nosi nima?

{= Kuch


~ Zo‘riqish

~ Karaxt holati

~ Belgili, alomatli

}
::59-savol:: Teri va muskul harakat sezgilarining bir turi bo‘lib, birin-ketin keladigan kuchli qo‘zg‘ovchilar ta’sirida paydo bo‘ladigan sezgi bu:

{= Vibratsiya sezgilari

~ Tashqi sezgilari

~ Ichki sezgilari

~ Harorat sezgilari

}
::60-savol:: Vaqtni idrok qilish bu:

{= Voqelik hodislarining ob’ektiv ravishda davomiyligini, tezligini va izchiligini aks ettirish

~ Obyektlarning davomiyligini idrok etish

~ Obyektlarning shakli, hajmi va o‘zaro birgalikda joylaShuvi, ular sathi, olisligi va yo‘nalishlarini idrok etish

~ Obyektlarning fazoda egalagan holati o‘zgarishining aks etishi

}
::61-savol:: “Harakat qilishga qanday o‘rganilgan bo‘lsa, harakatni to‘xtatib qolishni boshqarishga ham xuddi shunday o‘rganish kerak” bu fikrning muallifi kim?

{= I.M.Sechenov

~ I.P.Pavlov

~ D.R. Dekard

~ U.Kennon

}
::62-savol:: “Xo‘randa qorni ochligi uchun sho‘r ovqatni eb biologik ehtiyojni qondirib, bir tomondan rohatlanishi, ikkinchi tomondan esa noxush hisni kechirishi mumkin” bu holat hissiyotning qaysi xususiyatiga xos?

{= Ambivalent

~ Uzluksiz

~ Tabiiy-ijtimoiy

~ Sababiy bog‘langan

}
::63-savol:: “Shaxsning barcha xatti-harakatlari ongsiz biologik mayllar yoki instinktlar bilan Shartlangan” – ushbu talqin kimga taalluqli?

{= Z.Freyd

~ S.Xoll


~ V.Shtern

~ E.Krechmer

}
::64-savol:: “Emotsiya» so‘zini o‘zbek tiliga tarjima qilinganda u qanday ma’noni anglatadi?

{= Ruhiy hayajonlanish, ruhiy harakatlanish

~ Belgi, xususiyat

~ Hissiy bilish

~ Sezish va tuyish

}
::65-savol:: Narsa va hodisalarning analizatorlarga ta’sirisiz turli obrazlarning paydo bo‘lishi bu:

{= Gallyusinatsiya

~ Nerv sistemasining toliqishi

~ Psixik kasallikning belgisi

~ Alahlash, bosinqirash

}
::66-savol:: Ichki retseptorlarga ta’sir etib, bizda organik sezgilar hosil qiluvchi ichki organlar faoliyatidagi fiziologik va kimyoviy o‘zgarishlar bu

{= Ichki qo‘zg‘ovchi

~ Tashqi qo‘zg‘ovchi

~ Oraliq qo‘zg‘ovchi

~ Tashqi-ichki qo‘zg‘ovchi

}
::67-savol:: Ixtiyorsiz idrok bu:

{= Kishining anglashilgan niyatlari va maqsadlaridan mustasno idrok

~ Biron narsani maqsad asosida idrok qilish

~ KiShining sistemali, davomli va rejali idrok qilishi

~ Atrofdagi olam ta’sirlarini analiz qilish

}
::68-savol:: A.I.Shcherbakov irodaviy sifatlar qatoriga yana qanday irodaviy xususiyatni qo‘shgan?

{= Ishonch

~ Ibo

~ Samimiylik~ Fidoyilik

}
::69-savol:: Abuliya so‘zining ma’nosini toping.

{= Qat’yatsizlik

~ Yalqovlik

~ Kuchsizlik

~ Xamkorlik

}
::70-savol:: Kuzatuvchanlik bu:

{= Kishining sistemali, davomli va rejali idrok qilishi

~ Atrofdagi olam ta’sirlarini analiz qilish

~ Muvofiqlashgan idrok

~ Ichki idrok

}
::71-savol:: Ambivalent hissiyot bu...

{= Ikkiyoqlama

~ Uzluksiz

~ Tabiy-ijtimoiy

~ Sababiy bog‘langan

}
::72-savol:: Kishining sistemali, davomli va planli idrok qilish qobiliyati bu:

{= Kuzatuvchanlik

~ Muvofiqlashgan idrok

~ Adaptatsiya

~ Ichki idrok

}
::73-savol:: Negativ adaptatsiya bu:

{= Kuchli qo‘zg‘atuvchining ta’siri ostida sezgining zaiflashib qolishi

~ Kuchsiz qo‘zg‘atuvchining ta’siri ostida sezgirlikning ortishi

~ Sezgilarning o‘zaro munosabati

~ Ko‘rish o‘qlarini qayd qilinayotgan narsaga yo‘naltirish}

}
::74-savol:: Affekt bu...

{= Kishini tez chulg‘ab oladigan va shiddat bilan o‘tib ketadigan hissiy portlash jarayoni

~ Ingliz tilidan tarjima qilinganda “tazyiq ko‘rsatish, zo‘riqish” degan ma’noni anglatuvchi, yoxud hissiy zo‘riqishdan iboratdir emotsional holat

~ Subyekt o‘zining xotirjam hayot kechirishiga ziyon etishi mumkinligi haqida, unga real tarzda tahdid solayotgan yoki tahdid soliShi mumkin bo‘lgan xavf-xatar haqidagi xabarni olishi bilan paydo bo‘ladigan salbiy hissiy holat

~ Emotsional beparvolik, befarqlik va faoliyatsizlik}

}
::75-savol:: Pozitiv adaptatsiya bu:

{= Kuchsiz qo‘zg‘atuvchining ta’siri ostida sezgirlikning ortishi

~ Kuchli qo‘zg‘atuvchining ta’siri ostida sezgining zaiflashib qolishi

~ Sezgilarning o‘zaro munosabati

~ Ko‘rish o‘qlarini qayd qilinayotgan narsaga yo‘naltirish

}
::76-savol:: Belgilari yaqqol namoyon bo‘ladigan hissiyotlarni ichdan kechirishdan iborat psixik jarayonga nima deyiladi?

{= Emotsiya

~ Hissiyot

~ Stress


~ Depressiya

}
::77-savol:: Akkomadatsiya bu:

{= Ko‘z gavharining egriligini o‘zgartirish yo‘li bilan uning aksini sindirib qaytarish qobiliyati

~ Kishining sistemali, davomli va planli idrok qiliSh qobiliyati

~ Uzoqdagi ob’ektdan keladigan qo‘zg‘atishdan Ta’sirlanish

~ Idrokning konstantligi

}
::78-savol:: Nerv sistemasiga biror qo‘zg‘ovchining ta’sir etishi natijasida unga javoban analizatorlarda hosil bo‘ladigan fiziologik harakat bu:

{= Qo‘zg‘alish

~ Affekt

~ Qo‘zg‘ovchi

~ Qo‘rquv

}

::79-savol:: Biron maqsadni amalga oshirishda hamisha dadillik ko‘rsatish kabi irodaviy kuchga nima deyiladi?{= Mardlik va jasurlik

~ Chidam va toqat

~ Mas’uliyat

~ O‘zini tuta biliSh

}
::80-savol:: Kenon- Bardning Djems - Lange nazariyasiga muqobil nazariyasi tuzilmasi nimasi bilan farq qiladi?

{= Uchinchi bosqichning kechishidagi ta’riflarda

~ Farq qilmaydi

~ Retseptorlardan kelgan nerv impulslarini MNSida qayta ishlash

~ Emotsiogen ta’sirlarni seziSh

}
::81-savol:: Sezgining mutlok yukori sezuvchanligi bu:

{= Qo‘zg‘atuvchining eng ko‘p darajadagi kuch bilan ta’sir qilishi

~ Bilinar-bilinmas sezgi xosil qiladigan qo‘zg‘atuvchining eng kam kuchi

~ Sezgi organiga ta’sir etib, sezgini vujudga keltiradigan har bir narsa yoki hodisa

~ Sezgilarning o‘zaro munosabati

}
::82-savol:: Qo‘zg‘alish jarayonini keltirib chiqaradigan ob’ektiv narsa va hodisalar, ularning sifat va xususiyatlari, shuningdek, ichki organlarda sodir bo‘ladigan fiziologik hamda bioximik o‘zgariShlar yig‘indisi bu:

{= Qo‘zg‘ovchi

~ Affekt

~ Qo‘zg‘aliSh

~ Qo‘rquv

}
::83-savol:: Konvergensiya bu:

{= Ko‘rish o‘qlarini qayd qilinayotgan narsaga yo‘naltiriSh

~ Kishining sistemali, davomli va rejali idrok qilish qobiliyati

~ Uzoqdagi ob’ektdan keladigan qo‘zg‘atishdan ta’sirlanish

~ Idrokning konstantligi

}
::84-savol:: Bolalardagi o‘yinqaroqlik, kulimsirash, impulsiv ustunlik, serharakatlilik, sabrsizlik, ko‘tanki holati nima deb nomlanadi?

{= Eyforiya

~ Disforiya

~ Ayforiya

~ Labillik

}
::85-savol:: Bosh miya po‘stining qaysi qismi emotsional kechinmalar bilan bog‘langan?

{= Ostki qism

~ Ustki qism

~ Yon qism

~ Ostki va ustki qismlar

}
::86-savol:: Boshqa kishining taklifiga, buyrug‘iga qanday bo‘lmasin asossiz qarshilik qilish holatiga nima deyiladi?

{= Negativizm

~ Injiqlik

~ Qaysarlik

~ O‘jarlik

}
::87-savol:: V.A.Krutetskiy o‘z asarida irodaviy sifatlar tarkibiga qaysi sifatlarni kiritdi?

{= Tartiblilik, jasurlik

~ Intizomlilik va tashkillashgan

~ Qat’iyatlilik va sabr-toqatlilik

~ Sobitqadamlik va tirishqoqlik, qat’iyatlilik va sabr-toqatlilik, intizomlilik va tashkillashgan

}
::88-savol:: Ko‘ruv analizatori orqali amalga oshiriladigan idrok bu:

{= Ko‘ruv idroki

~ Eshitish idroki

~ Ta’m bilish idroki

~ Teri-tuyush idroki

}
::89-savol:: Suvda yoki so‘lakda erigan moddalarning ta’mini aks ettirishdan iborat sezgi bu:

{= Maza sezgilari

~ Ichki sezgi

~ Tashqi sezgi

~ Teri-tuyuSh sezgisi

}
::90-savol:: Ko‘ruv analizatoriga bevosita ta’sir etib turgan ranglar va yorug‘likni aks ettirishdan iborat sezgi bu:

{= Ko‘ruv sezgisi

~ Eshtish sezgisi

~ Xid bilish sezgisi

~ Teri-tuyush sezgisi

}
::91-savol:: Og‘irlik kuchining yo‘naliShiga nisbatan fazodagi gavda holatining o‘zgarishini aks ettiradigan sezgi bu:

{= Muvozanat sezgisi

~ Ichki sezgi

~ Tashqi sezgi

~ Oraliq sezgi

}
::92-savol:: Disforiya holatidagi bolaning holatini ko‘rsating

{= Achchiqlanish, jizakilik, kayfiyati sustlik

~ O‘yinqaroqlik, kulimsirash, impulsiv ustunlik

~ Nevrotik, isterik reaksiyalarga moyil

~ Shodlanish, haqiqatga ishtiyoqmandlik

}
::93-savol:: Badanga biror narsaning tekkanligini va ayrim organlarning harakatini sezish bu:

{= Muskul-harakat sezgilari

~ Eshitish sezgisi

~ Ko‘rish sezgisi

~ Tashqi sezgi

}
::94-savol:: Gallyusinatsiya - bu-

{= Narsa va hodisalarning analizatorlarga ta’sirisiz turli obrazlarning paydo bo‘lishi

~ Alahlash, bosinqirash

~ Psixik kasallikning belgisi

~ Nerv sistemasining toliqishi

}
::95-savol:: Kuchli qo‘zg‘atuvchining ta’siri ostida sezgining zaiflashib qolishi bu:

{= Negativ adaptatsiya

~ Pozitiv adaptatsiya

~ Sezgilarning o‘zaro munosabati

~ Senestiziya

}
::96-savol:: Harakatni idrok etish bu:

{= Ob’ektlarning fazoda egalagan holati o‘zgarishining aks etishi

~ Ob’ektlarning shakli, hajmi va o‘zaro birgalikda joylashuvi, ular sathi, olisligi va yo‘nalishlarini idrok etish

~ Voqelik hodislarining ob’ektiv ravishda davomiyligini, tezligini va izchiligini aks ettirish

~ Ob’ektlarning davomiyligini idrok etish

}
::97-savol:: Axromatik ranglar bu:

{= Oq-qora va ular o‘rtasidagi kulrang tusdagi ranglar

~ Oq-qora rangdan tashqari barcha ranglar

~ Oq-qora va qizil ranglar

~ Oq-qora va sariq ranglar

}
::98-savol:: Xromatik ranglar bu:

{= Oq-qora rangdan tashqari barcha ranglar

~ Oq-qora va ular o‘rtasidagi kulrang tusdagi ranglar

~ Oq-qora va qizil ranglar

~ Oq-qora va sariq ranglar

}


Download 47,58 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
pedagogika instituti
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
tashkil etish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
toshkent davlat
vazirligi muhammad
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
saqlash vazirligi
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
fanidan tayyorlagan
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
covid vaccination
sertifikat ministry
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
moliya instituti
ishlab chiqarish
fanining predmeti